Time 4 change, Time 2 change - Pensioenfederatie - home · • Sterke consolidatie van...

of 21 /21
Time 4 change, Time 2 change - Jaarcongres 2017 Pensioenfederatie - Pensioenvernieuwing: verandering van het stelsel en de mogelijkheden van PensionTech Mei 2017

Embed Size (px)

Transcript of Time 4 change, Time 2 change - Pensioenfederatie - home · • Sterke consolidatie van...

Page 1: Time 4 change, Time 2 change - Pensioenfederatie - home · • Sterke consolidatie van pensioenfondsen • Zorgverzekeringsmodel met standaardisering, specifieke keuzevrijheid en

Time 4 change, Time 2 change- Jaarcongres 2017 Pensioenfederatie -

Pensioenvernieuwing: verandering van het stelselen de mogelijkheden van PensionTech

Mei 2017

Page 2: Time 4 change, Time 2 change - Pensioenfederatie - home · • Sterke consolidatie van pensioenfondsen • Zorgverzekeringsmodel met standaardisering, specifieke keuzevrijheid en

Mei 2017Pensioenfederatie – Jaarcongres 2017

2

Agenda

01 Introductie

02 Vier mogelijke pensioenwerelden in 2025

03 No regret moves

04 Conclusie en discussie

Page 3: Time 4 change, Time 2 change - Pensioenfederatie - home · • Sterke consolidatie van pensioenfondsen • Zorgverzekeringsmodel met standaardisering, specifieke keuzevrijheid en

Mei 2017Pensioenfederatie – Jaarcongres 2017

3

1. Introductie 2. Vier mogelijke Pensioenwerelden in 2025 3. No regret moves 4. Vragen en discussie

In de langslepende stelseldiscussie is de afloop nog onbekend

Aanleiding

Genomen stappen

Wat te verwachten

Financiële crisisRente op staatsobligaties van 4% a 5% begonnen te dalen. De AEX index zakte in van 550 naar ruim 250 punten. Enorme gevolgen voor de dekkingsgraden van pensioenfondsen. Deze daalden gemiddeld van 140% naar 90%.

Maatschappij in fluxEen alsmaar toenemende levensverwachting zet de dekkingsgraden extra onder druk. Een flexibele arbeidsmarkt gekoppeld aan een roep om maatwerk en keuzevrijheid sluiten niet aan op het huidige systeem.

Versobering stelselNaast het besluit van het verhogen van de pensioen-leeftijd in 2011 is ook de fiscale ruimte beperkt middels de aftoppingsgrens en het opbouwpercentage. Ook is het nieuwe FTK van kracht geworden en is de UFR tot stand gekomen.

PensioendialoogIn de discussie richting een nieuw pensioenstelsel heeft een ruime periode van consultatie tot sterke kadering geleid.

PerspectiefnotaNa verdiepende onderzoeken door de SER kwam de staatsecretaris in juli 2016 met een perspectiefnota met 4 hoofdlijnen. De ‘voorwas’ van een nieuw stelsel.

Formatie 2017De toekomst van het pensioenstelsel is een belangrijk thema. Betrokken partijen hebben standpunten over het pensioenstelsel opgenomen.

Pensioenstelsel 2020De houtskoolschets voor een herziening van het pensioenstelsel gaat uit van een nieuw stelsel per 2020. Hierin zullen de SER varianten en afschaffing van de doorsneepremie een nadrukkelijke rol spelen.

Page 4: Time 4 change, Time 2 change - Pensioenfederatie - home · • Sterke consolidatie van pensioenfondsen • Zorgverzekeringsmodel met standaardisering, specifieke keuzevrijheid en

Mei 2017Pensioenfederatie – Jaarcongres 2017

4

1. Introductie 2. Vier mogelijke Pensioenwerelden in 2025 3. No regret moves 4. Vragen en discussie

De toekomst van de pensioensector verkennen via scenario’s op de mogelijke gevolgen voor de belangrijkste spelersDe hoogte van de rente en het sociaal maatschappelijk sentiment vormen de belangrijkste assen

Opgelucht ademhalen• Collectiviteit wint weer terrein

• Trend DC zet niet door

• Weinig innovatie, conservatief

• Pensioenniveau hoog

Collectiviteit weer in zwang• Inzicht groeit dat lage rente

ook DC raakt

• Basispensioeninkomen en omslagstelsel

(AOW) winnen aan belang

• Consolidatie

Deelnemer wordt klant• Toename aanbieders en concurrentie

• Differentiatie via technologie

• Meer keuze en eigen

verantwoordelijkheid

Eenvoud troef• Beperkt aantal grote (nationale)

aanbieders

• Zorgverzekaarsmodel

• Eenvoudig, minder opties

• Automatiseren om kosten te verlagen

1 2

4 3

Collectief Individueel

‘Mooie groei’Hoge rente, sterke economie

Seculiere stagnatieLage rente, zwakke economie

Page 5: Time 4 change, Time 2 change - Pensioenfederatie - home · • Sterke consolidatie van pensioenfondsen • Zorgverzekeringsmodel met standaardisering, specifieke keuzevrijheid en

Mei 2017Pensioenfederatie – Jaarcongres 2017

5

Scenario 1 - Opgelucht adem halen

Scenario

• Voor inflatie gecorrigeerde rente al aantal jaren hoger dan economische groei

• Dekkingsgraden snel gestegen, indexatie geen probleem meer

• Kabinet voert slechts beperkte aanpassingen door om houdbaarheid van het collectieve system te borgen: afschaffen doorsneepremie en invoeren degressieve opbouw

Gevolgen voor de sector

• Weinig druk bij pensioenfondsen om te veranderen, vernieuwen

• Noodzaak tot consolideren neemt af, evenals de belangstelling voor APF-en

• Weinig nieuwe toetreders

• Sociale partners blijven leidend bij pensioen

• Aantal veranderingen gaat door:

• Snelle technologische vernieuwing; referentiekader is ‘GAFA’

• Differentiatie in de arbeidsmarkt; dynamiek van bedrijven / sectoren

• Innovaties bij beleggers, adviseurs, besturingsmodellen

• Meer beleggingen in zakelijke waarden, alternatives; afdekking reëel renterisico

1. Introductie 2. Vier mogelijke Pensioenwerelden in 2025 3. No regret moves 4. Vragen en discussie

Page 6: Time 4 change, Time 2 change - Pensioenfederatie - home · • Sterke consolidatie van pensioenfondsen • Zorgverzekeringsmodel met standaardisering, specifieke keuzevrijheid en

Mei 2017Pensioenfederatie – Jaarcongres 2017

6

Scenario 2 - Deelnemer wordt klant

Scenario

• Economie draait goed, lage werkloosheid, inkomens en prijzen stijgen

• Pensioenen staan er goed voor; zorgen over risico’s individuele pensioenen verdwijnen

• Werkenden willen zelfbeschikking, keuze en transparantie voor hun eigen pensioen

• Belangstelling voor DC regelingen met bruto of netto aanvullingen; minder collectief

Gevolgen voor de sector

• Overheid faciliteert overgang naar nieuw stelsel met regels voor: afschaffing van ‘grote’ en eventueel de ‘kleine’ verplichtstelling, zorgplicht, pensioenopbouw ZZP-ers

• Bij keuze van de eigen uitvoerder komen er veel nieuwe aanbieders, productvernieuwing

• Veel kansen voor PPI’s, verzekeraars door ervaring met DC-regelingen;

• Goede positie voor partijen met klantgerichte, gepersonaliseerde dienstverlening met data-analyse, hoge mate van automatisering, lage kosten

• Kennis van retail (particulieren), communicatie en advies

• Brede benadering: vermogen, inkomen, bezit, pensioen, risico’s, aanvullingen

• Hybride vorm: robo-advise + help- / chat-functie + persoonlijke advisering

• Beleggingen veranderen naar producten met flexibiliteit, minder gericht op lange termijn

1. Introductie 2. Vier mogelijke Pensioenwerelden in 2025 3. No regret moves 4. Vragen en discussie

Page 7: Time 4 change, Time 2 change - Pensioenfederatie - home · • Sterke consolidatie van pensioenfondsen • Zorgverzekeringsmodel met standaardisering, specifieke keuzevrijheid en

Mei 2017Pensioenfederatie – Jaarcongres 2017

7

Scenario 3 - Eenvoud troef

Scenario

• Inflatie is laag door beperkte bedrijvigheid en een bescheidenovercapaciteit; rente blijft laag

• Aandeel niet-werkenden stijgt, verdere vergrijzing; weiniggroei arbeidsproductiviteit

• Ontevredenheid over DB-regelingen: complex, intransparant, kostbaar, onzeker; geen indexatie en zelfs kortingen

• Overgang naar individuele regelingen om inzicht, vertrouwente verhogen; aftopping

Gevolgen voor de sector

• Sobere standaard pensioenproducten met weinig differentiatiein het aanbod door besef van hoge kosten

• Beperkt aantal grote aanbieders met schaalvoordelen met standaard individuele regelingen

• DB-regelingen worden gesloten of omgezet naar hybride met sobere basis en (onzekere) aanvulling

• Sterke consolidatie van pensioenfondsen

• Zorgverzekeringsmodel met standaardisering, specifiekekeuzevrijheid en eigen risico

• Aanbieders richten zich op individuen / collectiviteiten met keuze; overheid is marktmeester

• Beleggingen: kortere horizon, concurrentie op beloofdrendement; zorgplicht

• Grote spelers winnen terrein als ze schaalvoordeel benutten; grote druk op uitvoeringskosten

• Inzet nieuwe technologie voor administratie, databehandelingen communicatie met deelnemers

1. Introductie 2. Vier mogelijke Pensioenwerelden in 2025 3. No regret moves 4. Vragen en discussie

Page 8: Time 4 change, Time 2 change - Pensioenfederatie - home · • Sterke consolidatie van pensioenfondsen • Zorgverzekeringsmodel met standaardisering, specifieke keuzevrijheid en

Mei 2017Pensioenfederatie – Jaarcongres 2017

8

Scenario 4 - Collectiviteit weer in zwang

Scenario

• Door beperkte toename productiviteit en overcapaciteit blijven economische groei en inflatie laag

• Rente blijft laag en aandelen bewegen meer zijwaarts dan opwaarts

• Vertrouwen in bestaande stelsel is laag; roep om alternatieven die rechtvaardig en realistisch zijn

• Inzicht dat collectief stelsel meer oplevert dan individuele potjes en dat problemen niet komen door collectiviteit, maar door levensverwachting, vergrijzing, rente, volatiele en lage rendementen

Gevolgen voor de sector

• Werkgevers hebben geen ruimte voor aanvullingen / tegenvallers

• Grote rol van de overheid

• Beweging naar klein aantal pensioenaanbieders met eenvoudige, collectieve voorzieningen, eventueel zelfs één nationaal pensioenfonds

• Verschuiving van kapitaaldekking naar omslagstelsel of algemene reserveringen

• Groei van de eerste pijler ten koste van de tweede pijler; weinig deelnemers in de tweede pijler

• Uitvoerders zijn grote partijen met moderne technologie, brede focus, relatief eenvoudige, gestandaardiseerde pensioenvormen; nadruk op automatisering van de uitvoering: robotisering van de back office, gebruik van social media voor informatie deelnemers, uitwisseling en verwerking van data

• Kansen voor niche spelers met aanvullende regelingen

1. Introductie 2. Vier mogelijke Pensioenwerelden in 2025 3. No regret moves 4. Vragen en discussie

Page 9: Time 4 change, Time 2 change - Pensioenfederatie - home · • Sterke consolidatie van pensioenfondsen • Zorgverzekeringsmodel met standaardisering, specifieke keuzevrijheid en

Mei 2017Pensioenfederatie – Jaarcongres 2017

9

1. Introductie 2. Vier mogelijke Pensioenwerelden in 2025 3. No regret moves 4. Vragen en discussie

Tijdens het Pensioenfederatie congres van 2016 bespraken we vier trends die wijzen op een verandering van B2B naar B2C (retailisering) in het bedrijfsmodel van een pensioenuitvoerder

• Persoonlijk pensioenvermogen

• Solidariteitsdiscussie

• Maatwerk, communicatie en inzicht

• Optimaal inzetten van kennis over deelnemersIndividualisering

1

• Toenemende mobiliteit verwacht onder werkgevers en werknemers indien de wet dit toestaat

• Vergelijken met andere opties op producten, service, kosten, vertrouwen en imagoKeuzevrijheid

2

• Persoonlijk, laagdrempelig, prettig en betere service

• Deelnemers ‘naar binnen halen’

• Andere (digitale) dienstverleners zijn de norm

• Je deelnemers écht kennen (obv in- en externe data)Klantervaring

3

• Optimale inrichting van processen (STP, schaalbaar

• (Radicale) kostenverlaging door robotisering en sourcingoplossingen

• ConsolidatieKostenefficiënt

4

Page 10: Time 4 change, Time 2 change - Pensioenfederatie - home · • Sterke consolidatie van pensioenfondsen • Zorgverzekeringsmodel met standaardisering, specifieke keuzevrijheid en

Mei 2017Pensioenfederatie – Jaarcongres 2017

10

Deze trends zijn uiteraard niet allemaal in dezelfde mate van toepassing in de 4 beschreven scenario’sVerbeteren van de klantervaring en kostenefficiëntie zijn echter ‘no regret moves’

1. Introductie 2. Vier mogelijke Pensioenwerelden in 2025 3. No regret moves 4. Vragen en discussie

Page 11: Time 4 change, Time 2 change - Pensioenfederatie - home · • Sterke consolidatie van pensioenfondsen • Zorgverzekeringsmodel met standaardisering, specifieke keuzevrijheid en

Mei 2017Pensioenfederatie – Jaarcongres 2017

11

1. Introductie 2. Vier mogelijke Pensioenwerelden in 2025 3. No regret moves 4. Vragen en discussie

Voor verbetering van klantervaring is innovatie in de Nederlandse pensioensector een ‘no regret move’Drie soorten innovatie worden onderkend: incrementeel, doorbraak en radicaal

Te

ch

no

log

ie

Business ModelDichtbij

bestaandNieuw

Dichtbij bestaand

Doorbraak innovatie

(bv Robotic Process

Automation, Chat Bots)

Radicale Innovatie(bv Pension as a Service,

Blockchain, geïntegreerd

financial planning met

robo-advice)

Doorbraak innovatie

(bv insourcen delen

van pensioen

waardeketen)

• Relatief kleine veranderingen die leiden tot betere, sneller en goedkopere prestaties (vaak 5-20% lagere kosten)

• Significante verandering van technologie of business model. Vaak >25% verbetering van kosten, prestaties en klanttevredenheid

• Substantiële verandering van zowel technologie als onderliggende business model. Kostenreducties van >75%), snelle groei, nieuwe waarde proposities.

Incrementele innovatie

Radicale innovatie

Nieuw

Incrementele Innovatie

(bv Pensioenregister)

Doorbraak innovatie

Page 12: Time 4 change, Time 2 change - Pensioenfederatie - home · • Sterke consolidatie van pensioenfondsen • Zorgverzekeringsmodel met standaardisering, specifieke keuzevrijheid en

Mei 2017Pensioenfederatie – Jaarcongres 2017

12

Er zijn drie belangrijke strategieën om innovativiteit in de organisatie te brengen: Self facilitation, Greenfield en PartneringIn praktijk zien we vaak een mix binnen organisaties

1. Introductie 2. Vier mogelijke Pensioenwerelden in 2025 3. No regret moves 4. Vragen en discussie

Self facilitation

Investeer in eigen operating model en vaardigheden om de organisatie zelf te kunnen aanpassen aan de nieuwe wereld

Greenfield aanpak

Opzetten van een organisatie buiten de bestaande organisatie om snelheid van realisatie te vergroten en vanaf het begin een een digitale cultuur op te bouwen

Partnering

Partneren met of investeren in Fintechstart-ups of andere partijen in het ecosystem

• Operating model wordt in de kern versterkt

• Duurzaam

• Kost meer tijd• Weerstand in organisatie:

mens vs robot• Organisaties moeten vaak

van ver komen• Legacy problematiek

• Recruitment van de juiste vaardigheden

• Geen last van legacysystemen en cultuur

• Relatief onafhankelijk van imago moeder

• Mis-alignment van operating models

• Bedreiging voor bestaande organisatie

• Behoud van focus op core business

• Directe toegang tot digital vaardigheden

• Relatie met partner moet beheerd worden

• Integratie problematiek• IP discussies• Afhankelijkheid

Voordelen Nadelen Voorbeelden

1

2

3

Page 13: Time 4 change, Time 2 change - Pensioenfederatie - home · • Sterke consolidatie van pensioenfondsen • Zorgverzekeringsmodel met standaardisering, specifieke keuzevrijheid en

Mei 2017Pensioenfederatie – Jaarcongres 2017

13

Om als organisatie zelf voorbereid te zijn op de toekomst is het realiseren van een agile organisatie randvoorwaardelijk

1. Introductie 2. Vier mogelijke Pensioenwerelden in 2025 3. No regret moves 4. Vragen en discussie

Wat is agile?

1. Agile is een iteratief en incrementeel proces voor zowel het ontwikkelen van nieuwe producten als voor het managen van reguliere werkzaamheden

2. Zelf organiserende, autonome en cross functional teams die zich richten op het snel leveren van waarde

3. Van: silos, gebrekkige communicatie en meerdere interface momenten. Naar: zelf organiserend, validerend, samenwerken en resultaatgericht

4. Oorsprong in IT, tegenwoordig ook in business (bv Spotify model bij ING). Vraagt dus ook brede organisatie en cultuur aanpassing

5. Basis is Agile manifesto:

Bron: Henrik Kniberg

Bron: Henrik Kniberg

Page 14: Time 4 change, Time 2 change - Pensioenfederatie - home · • Sterke consolidatie van pensioenfondsen • Zorgverzekeringsmodel met standaardisering, specifieke keuzevrijheid en

Mei 2017Pensioenfederatie – Jaarcongres 2017

14

Realisatie van een Agile organisatie vraagt een gebalanceerde verandering van de IT organisatie als ook van de business zelf

1. Introductie 2. Vier mogelijke Pensioenwerelden in 2025 3. No regret moves 4. Vragen en discussie

Traditional “Change & Run” IT organization

Agile software development

DevOps

Full DevOps & Automation

Business agility

Separate ‘change’ & run organizations

Automated ITdelivery (CI/CD)

API infrastructure

State of the art IT4 IT

Agile Way of Working@ vendors

Automated keycontrols

Agile risk & control

Cloud (like) infra

Scaled agile organization model

Agile people & organisation > Agile-friendly environment =

Frustration

Agile-friendly environment > Agile people & organization =

Potential to be unlocked

Bouwen van een agile vriendelijk organisatiemodel

Va

ard

igh

ede

n v

an

me

ns

en

org

an

isa

tie

‘Spotify’ like op. models

Page 15: Time 4 change, Time 2 change - Pensioenfederatie - home · • Sterke consolidatie van pensioenfondsen • Zorgverzekeringsmodel met standaardisering, specifieke keuzevrijheid en

Mei 2017Pensioenfederatie – Jaarcongres 2017

15

Agile werken vraagt ook een nieuwe manier van omgaan met management informatie en sturing: Visual Management – Obeya Room

De “Obeya” roomKomt van het Japanse woord 大部屋wat ‘war room’ betekent. Deze ruimte is voor iedereen toegankelijk om strategische doelen, status en lopende activiteiten van een afdeling of project te bekijken en bespreken. Wordt dagelijks actueel gehouden

Versnelt en verbetert:• communicatie • besluitvorming• Probleem oplossend vermogen • betrokkenheid

Bevat:• Real time data;• Volledige transparantie;• Single source of truth;• Betrokkenheid van alle stakeholders;• Actie en oplossingsgedreven• Autonome teams worden

gechallenged om zelf met oplossingen te komen

1. Introductie 2. Vier mogelijke Pensioenwerelden in 2025 3. No regret moves 4. Vragen en discussie

Page 16: Time 4 change, Time 2 change - Pensioenfederatie - home · • Sterke consolidatie van pensioenfondsen • Zorgverzekeringsmodel met standaardisering, specifieke keuzevrijheid en

Mei 2017Pensioenfederatie – Jaarcongres 2017

16

De markt voor pensioensoftware is in beweging en biedt kansen om de kosten structuur sterk te verlagen en variabel te maken

1. Introductie 2. Vier mogelijke Pensioenwerelden in 2025 3. No regret moves 4. Vragen en discussie

Naam Software Marktaandeel

LifeTime (Inovita) Large

Wings (BlueSkyGroup) Medium

Compas (AZL) Medium

MAIA (Keylane) Large

AxyLife (AxyWare) Small

Outsystems Small

PensioenPerfect (FastForward) Small

PPS (TKP) Medium

SchantzLife (Keylane) Small

Piramide (Inovact) Small

SAP Medium

Toelichting

1. Cloud is steeds vaker de standaard en maakt variabilisering kosten mogelijk

2. Aantal veel belovende kleine nieuwe vendoren met relatief lage TCO

3. Kunnen vooral een rol gaan spelen als complexiteit steeds verder gereduceerd wordt

4. Wet van de remmende voorsprong bij gevestigde vendoren?

Bron: PwC analyse 2017

Page 17: Time 4 change, Time 2 change - Pensioenfederatie - home · • Sterke consolidatie van pensioenfondsen • Zorgverzekeringsmodel met standaardisering, specifieke keuzevrijheid en

Mei 2017Pensioenfederatie – Jaarcongres 2017

17

Aan de hand van de waardeketen van een pensioenuitvoerder kanhet PensionTech ecosysteem in kaart gebracht worden

1. Introductie 2. Vier mogelijke Pensioenwerelden in 2025 3. No regret moves 4. Vragen en discussie

Page 18: Time 4 change, Time 2 change - Pensioenfederatie - home · • Sterke consolidatie van pensioenfondsen • Zorgverzekeringsmodel met standaardisering, specifieke keuzevrijheid en

Mei 2017Pensioenfederatie – Jaarcongres 2017

18

Robotic Process automation (RPA) biedt in de legacy omgevingen van pensioenuitvoerders veel kansen voor kostenreductie

1. Introductie 2. Vier mogelijke Pensioenwerelden in 2025 3. No regret moves 4. Vragen en discussie

Belangrijkste kenmerken van Robotic Process Automation

• Robotic Process Automation (RPA) stelt pensioenuitvoerders in staat om menselijke arbeid te vervangen door robots in operationele en financiële processen

• Software robots gedragen zich als menselijke medewerkers (maar sneller, zonder fouten en op een 24 x 7 basis). Ze hebben een user ID nodig en repliceren de acties die een menselijke gebruiker zou uitvoeren

• RPA is vooral geschikt voor activiteiten met een hoog volume die gebaseerd zijn op business rules. Het is (vooralsnog) minder geschikt voor activiteiten waar beoordelingsvermogen voor nodig is

• De medewerkers kunnen zich door toepassing van RPA richten op activiteiten met toegevoegde waarde (kennis intensieve processen, uitzonderingen in processen en het structureel oplossen van work-arounds

• Software robot is relatief eenvoudig en snel te implementeren on top of bestaande applicaties. Eigendom van de Business die implementatie zelf kan doen

Manual(Document Processing)

Semi-Automatedprocesses(BPO)

Fully automatedprocess( RPA)

AI processautomation(IBM Watson)

• Repetitive unskilled workperformed by human ratherthan systems

• Human centric workflow which are performed in collaboration between human and system requiringconstant human supervision

• Manipulates existingapplication software (CRMs, ERPs) in the same way that a person works with thosesystems

• Uses software robots that are trained and deployed toautomate repetitive, rules-driven, routine office tasks in the back office

• Complex cognitive learningsystems which monitor workforce andrecommend/design automated process(s)

• Processes evolve withlearning systems to simulateand replace human workforcewith automated robots whichcan be monitored throughconsoles

• Typically requires large learning data sets to work

Top 7 RPA kansen voor PUO’s:1. Beheer van stamgegevens2. Nieuwe deelnemer toevoegen3. Versturen van start/stop brieven4. Premie incasso5. Ingaande pensioenen6. Individuele waarde overdracht 7. Echtscheidingsmutatie

Page 19: Time 4 change, Time 2 change - Pensioenfederatie - home · • Sterke consolidatie van pensioenfondsen • Zorgverzekeringsmodel met standaardisering, specifieke keuzevrijheid en

Mei 2017Pensioenfederatie – Jaarcongres 2017

19

De markt voor robo-advice is intussen breed ontwikkeld en is gericht op het adresseren van drie primaire pensioenbehoeften

1. Introductie 2. Vier mogelijke Pensioenwerelden in 2025 3. No regret moves 4. Vragen en discussie

Help mijn financiële behoefte te begrijpen

Help me het juiste product te kiezen

Financiële planners Financiële adviseursPortfolio en fonds

managers

Goal planning toolsPersonal financial mgt.

Vereenvoudiging van advies en begeleide sales

“Robo” – Discretionarymanagement

Traditionele oplossingen

Nieuwe oplossingen

Fintech

Help mijn inves-teringen te beheren

Traditionele spelers

Praktijk zal een mix van digitale robots en menselijke customer service zien

Page 20: Time 4 change, Time 2 change - Pensioenfederatie - home · • Sterke consolidatie van pensioenfondsen • Zorgverzekeringsmodel met standaardisering, specifieke keuzevrijheid en

Mei 2017Pensioenfederatie – Jaarcongres 2017

20

Samengevat

1. De pensioenwereld zit in een fase van verandering die gedreven wordt door economische ontwikkeling en sociaal maatschappelijk sentiment

2. Tijdig en juist inspelen op deze onvoorspelbare veranderingen vergt denken in scenario’s

3. Scenario’s helpen om te bepalen welke stappen sowieso nu al gezet moeten worden (zogenaamde ‘no regret moves’)

4. Voorbeelden van ‘no regret moves’ zijn:

a) Benutten van snelle technologische ontwikkeling voor het verbeteren en persoonlijker maken van het contact met de deelnemer (Robo Advice, Agile organiseren, Zorgplicht, etc)

b) Realiseren van verregaande kostenreductie (Robotic Process Automation, Nieuwe pensioen administratie systemen, RegTech etc)

1. Introductie 2. Vier mogelijke Pensioenwerelden in 2025 3. No regret moves 4. Vragen en discussie

Page 21: Time 4 change, Time 2 change - Pensioenfederatie - home · • Sterke consolidatie van pensioenfondsen • Zorgverzekeringsmodel met standaardisering, specifieke keuzevrijheid en

Mei 2017Pensioenfederatie – Jaarcongres 2017

21

1. Introductie 2. Vier mogelijke Pensioenwerelden in 2025 3. No regret moves 4. Vragen en discussie

Stellingen en discussiepunten

1. Hoe ziet u uw rol (Pensioenfonds, Pensioenuitvoerder, Toezichthouder, Adviseur, etc)

2. Welk van de 4 toekomst scenario’s is het meest waarschijnlijk?