tijdschrift kleur

20
JANUARI 2012 Oude Abdij Oude Abdij van Drongen van Drongen

description

test kleur

Transcript of tijdschrift kleur

JAN

UAR

I 20

12

Oude AbdijOude Abdijvan Drongenvan Drongen

2

KALENDER

OKTOBERzondag 6 Voedsel voor onderweg p. 3

vrijdag 11- zondag 13 Als de ziel luistert p. 5

woensdag 25 Kunst en spiritualiteit P. 8

NOVEMBER6 Voedsel voor onderweg p. 3

11-13 Als de ziel luistert p. 5

6 Voedsel voor onderweg p. 3

11-13 Als de ziel luistert p. 5

6 Voedsel voor onderweg p. 3

11-13 Als de ziel luistert p. 5

25 Kunst en spiritualiteit P. 8

DECEMBER6 Voedsel voor onderweg p. 3

11-13 Als de ziel luistert p. 5

25 Kunst en spiritualiteit P. 8

www.oudeabdij.be

alle informa e over ons programma, accomoda e, geschiedenis, wegbeschrijving,

spiritualiteit, citaten, contactgegevens,...

3

Donderdag 16 februari, van 20u tot 21u30

Geen kosten

Inschrijven via info@oudeabdij of telnr. 09 226 52 26

Plaats geven aan God in je leven is niet zo gemakkelijk, vooral niet in een cultuur waarin de tijd zijn weg zoekt en zijn gang gaat zonder dat het christelijk Godsbesef die tijd draagt of kleurt. Christenen gelo-ven weliswaar dat God de Aanwezige is die met ons meegaat, ook in onze heel profane dagelijkse bezigheden, en ons daarin aanspreekt en uitnodigt. Maar aan het einde van de dag blijkt het vaak moei-lijk aan te geven wat er die dag anders zou zijn geweest indien je niet gelovig was.

Voor wie op zoek is naar meer eenheid tussen geloof en leven kan het liturgisch jaar een belangrijke hulp bieden. Immers, in de belangrijke tijden en feesten die de Kerk ons aanbiedt, komt God ons als het ware telkens vanuit een andere richting tegemoet, en leren wij de tijd van het dagelijks leven telkens nieuw te ontvan-gen als een ‘present’ of een gave van God. God geeft ons de tijd als Zijn tijd!

We komen kort voor elk belangrijk feest of belangrijke tijd in het kerkelijke jaar samen om ons te bezinnen op het

komende gebeuren, en het zo ons leven te laten kleuren. We putten daarbij uit diverse bronnen: de Bijbel en de liturgie, de kerkgeschiedenis, spirituele auteurs, theologie en filosofie, kunst…

We besluiten telkens met een half uurtje gebed.

VEERTIGDAGENTIJD

Inleider: Pascal Veeckman, stafmedewerker.

4

IK BEN GEKOMEN OM DE WET TE VERVULLEN MATTEUS 5,17

Verlang je naar bezinning, maar kom je er met de kinderen niet aan toe?Ben je op zoek naar andere gelovige gezinnen om ervaringen uit te wisselen?Willen je kinderen ook wel eens andere kinderen ontmoeten die geloven?

Dan zijn de familiedagen iets voor jou!

Gezinnen met kinderen tussen 0 en 20 jaar brengen samen enkele dagen door rond een thema. Er wordt afwisselend per gezin of in leeftijdsgroepen gespeeld, gedacht, gesport, gezongen, gebeden... en veel plezier gemaakt.

Begeleiding: Linda en Steven Bertels, Myrjam en Frank De Belder, Marc Desmet sj, Walter Fabri sj, Ann Jacobi, Miriam Lembrechts, Katrien Mabilde.

Van vrijdag 17 februari (18u) tot zondag 19 februari (17u)

Inschrijven bij Linda en Steven Bertels-Baeten, op telnr. 011 27 55 70, of via [email protected].

5

IGNATIUS, EEN MEESTER IN HET ONDERSCHEIDEN

Van zaterdag 5 mei (15u) tot zondag 6 mei(16u)

Kosten: € 52 voor het weekend volpension, alles inbegrepen; € 31 voor het weekend alles inbegrepen, behalve overnach ng en ontbijt

Inschrijven via 09 226 52 26 of [email protected] en door het gepaste bedrag over te schrij-ven op rekening (BE11)447-8630601-48 (KREDBEBB) van de Oude Abdij, Drongenplein 26-27, 9031 Drongen, met vermelding WE Bronnen

Inschrijven vóór 25 april a.u.b.

De bedoe-ling van het weekend is enkele teksten van Ignatius van Loyola te lezen, die

allen een of ander aspect van geestelijke onderscheiding beschrijven. In een eerste deel willen we enkele teksten lezen die allen over persoonlijke geestelijke onder-scheiding gaan. We verdiepen ons eerst in de eerste stappen in onderscheiding van Ignatius zelf, zoals hij het vertelt in het Verhaal van de Pelgrim. In de Geestelijke Oefeningen staan we stil bij de Richtlijnen om goed te leren omgaan met innerlijke gemoedsbewegingen, zoals vertroosting en troosteloosheid. Vervolgens zien we hoe Ignatius die richtlijnen toepast in een brief aan Teresa Rejadell aan wie hij geestelijke begeleiding geeft. Als laatste

tekst over persoonlijke geestelijke bege-leiding lezen we enkele fragmenten uit het Geestelijk Dagboek van Ignatius.In een tweede deel wordt het perspec-tief opengetrokken. Onze aandacht gaat dan eerst naar de gemeenschappelijke onderscheiding van Ignatius en de groep vrienden rondom hem in 1539. Het protocol van deze beraadslaging maakt duidelijk hoezeer die beraadslaging een ignatiaanse signatuur heeft. En tenslotte blijven we stilstaan bij twee typisch igna-tiaanse formuleringen in de Brieven van Ignatius, die beide het belang van de onderscheiding onderstrepen. Allereerst is er de formule ‘discreta caritas’, en we eindigen met de slotformule waarmee Ignatius ongeveer duizend brieven beëin-digt: ‘Moge God ons de genade geven aan te voelen wat zijn heilige wil is, de genade ook om die dan volledig te volbrengen.’

Dit weekend is niet bedoeld als een eerste kennismaking met Ignatius en zijn spiritualiteit, maar als een verdieping ervan.

Inleider: Mark Rotsaert sj.

6

EEN WEEKEND MET DE PSALMEN, TUSSEN POËZIE EN GEBED

Van oudsher hebben de psalmen een centrale plaats in het gebed van de joden en de christenen. Jezus bad ze met zijn joodse geloofsge-noten. De eerste christenen baden ze in het spoor van Jezus. Dat voortdurend leven met een psalm op de lippen heeft zich in de traditie van de Kerk geformaliseerd in het getijdengebed van de kloosters. Maar ook buiten de kloostermuren geldt dat er voor elke tijd een psalm te vinden is.De psalmen zijn literatuur, poëzie. Zo zijn ze bedoeld, zo moeten ze ook gelezen worden. Maar de psalmteksten zijn niet enkel de expressie van de persoonlijk-heid van een schrijver, het zijn gebeden, gericht tot God. Het is niet toevallig dat ze grotendeels geschreven zijn in de tweede

persoon: “Heer, mijn God, hoe groot bent u” (Ps 104,1).Tijdens dit weekend zullen we een aantal psalmen eerst aandach-tig lezen en analyseren volgens literaire criteria, om vervolgens te ontdek-ken hoe deze twee- tot drieduizend jaar oude teksten ook vandaag nog gebeden kunnen worden. Het is ons daarbij niet

louter om het “vele weten” te doen, maar ook om het “innerlijk voelen en smaken” (Ignatius van Loyola). Het weekend begint zaterdag na het middagmaal en eindigt met het middag-maal op zondag. Wie dat wenst, kan voor zaterdag een middagmaal bestellen.

Inleiders: Pieter-Paul Lembrechts sj, stafmedewerker, en Pieter Van Petegem, stafmedewerker.

Een derde weekend met de psalmen zal plaatsvinden van zaterdag 9 juni tot zondag 10 juni.We volgen hetzelfde stramien, maar lezen andere psalmen.

Van zaterdag 4 februari (14u) tot zondag 5 februari (14u)

Kosten: € 50 voor het gehele weekend; € 29.50 zonder overnach ng

Inschrijven via 09 226 52 26 of [email protected] en door het gepaste bedrag over te schrij-ven op rekening (BE11)447-8630601-48 (KREDBEBB) van de Oude Abdij, Drongenplein 26-27, 9031 Drongen, met vermelding WE Psalmen

Inschrijven vóór 25 november a.u.b.

7

AVONTUUR ZONDER THUISKOMST ?

Ambivalent Avontuur van Cheikh Hamidou Kane is een autobiografisch verhaal dat in 1961 verscheen onder de titel L’ Aventure ambiguë. Een moslim uit Senegal getuigt van de felle culturele schok waarmee hij had te kampen toen hij als diepgelovige jonge intellectueel met de westerse rati-onalistische en agnostische cultuur en wetenschap werd geconfronteerd, eerst tijdens zijn middelbare studies in Senegal en daarna aan de universiteit in Parijs. Dit verhaal werd één van de klassiekers van de jonge in het Frans geschreven Afrikaanse letterkunde. Het tijdstip van de publicatie deed het werkje wat gemak-kelijk klasseren onder de antikoloniale protestliteratuur. In feite is het veel meer. “Cheikh Hamidou Kane ontstijgt het tijde-lijke en politieke gegeven van zijn onder-werp” schreef een criticus in Le Monde. Cheikh Kane beschrijft in feite op zeer poëtische wijze de ervaring van het onher-roepelijk weggetrokken worden uit de

geborgenheid van een traditionele omge-ving naar een niet te voorziene toekomst in een snel veranderende wereld. Maar deze moslim denkt ook na over de ogen-schijnlijke oppositie tussen Godsgeloof en wetenschap. Het verhaal heeft niet ingeboet aan actua-liteit. Enerzijds kan het ons gevoelig maken voor het innerlijk drama dat zich afspelen kan bij sommige diepgelovige moslimim-migranten. Anderzijds is de schijnbare oppositie tussen geloof en wetenschap weer aan de orde van de dag onder invloed van auteurs als Richard Dawkins. Als deze spanningen niet harmonisch worden overbrugd, zijn steriel traditiona-lisme en krampachtig fundamentalisme zo goed als onvermijdelijk.Verhaal en problematiek van dit rijk getui-genis worden voorgesteld en besproken in twee avonden door lezing van een aantal sleutelpassages.

Inleider: André Cnockaert sj, stafmedewerker.

Woensdagen 18 april en 2 mei, van 20u tot 22u

Kosten: €12, teksten inbegrepen

Inschrijven via 09 226 52 26 of [email protected] en door 12 euro over te schrijven op rekening (BE11)447-8630601-48 (KREDBEBB) van de Oude Abdij, Drongenplein 26-27, 9031 Drongen, met vermelding Godsontmoeting literair

8

JEZUS VOLGEN IN HET MARCUSEVANGELIE

“Aan jullie is het geheim van het koninkrijk van God toevertrouwd,” zegt Jezus in het Marcusevangelie (4,11). Een geheim is alleen aan ingewijden bekend, maar blijft voor buitenstaanders verborgen. Marcus nodigt ons uit om geen buitenstaanders te blijven, maar ‘binnenstaanders’ te worden. Zijn evangelie schetst een weg waarlangs de lezer doordringt in het geheim van het koninkrijk, dat het geheim is van Jezus de Christus. Samen met de twaalf leerlingen willen we Jezus volgen, om in het bezit te komen van het koninkrijk Gods.

Van dinsdag 28 februari (18u) tot donderdag 8 maart (9u)

Kosten: € 424, alles inbegrepen

Inschrijven via 09 226 52 26 of [email protected] en door 424 euro over te schrijven op rekening (BE11)447-8630601-48 (KREDBEBB) van de Oude Abdij, Drongenplein 26-27, 9031 Drongen, met vermelding Retraite februari

Tijdens deze retraite is er elke ochtend een inleiding over het evangelie van Marcus. De rest van de dag is bedoeld voor persoonlijk stil gebed en voor persoonlijke begeleiding. Daarnaast is er elke dag een eucharistieviering en een korte gezamenlijke dagsluiting. De retraite verloopt in volledige stilte.

“Hoe meer onze ziel zich in eenzaamheid afzondert, des te meer is zij in staat om God onze Heer nabij te komen. En hoe meer zij Hem nadert, des te ontvankelijker maakt zij zich voor gaven en genaden van de goddelijke en hoogste Goedheid.” (Ignatius van Loyola, Geestelijke Oefeningen, 20)

Inleidingen: Pieter-Paul Lembrechts sj, stafmedewerker.Begeleiding: Pieter-Paul Lembrechts sj en Alice Withaar.

9

OM MEER TE ZIEN

In een gemoedelijke en comfortabele sfeer bieden we u een film waarvoor het de moeite loont “naar de film” te gaan.Een korte inleiding met onder meer een kennismaking met de regisseur en enkele kijksleutels leidt uw blik.Na de projectie is er bij een drankje de mogelijkheid tot uitwisseling.

ANOTHER YEAR MIKE LEIGH

“Mike Leigh heeft de kijker weer eens bij de lurven, want Another year is een drama zonder dubbele bodem. De film gaat simpelweg over twee mensen die beseffen dat ze geluk hebben gehad, wat ze doet openstaan voor vrienden die het minder hebben g woord moet eruit: Another year gaat over mededogen en solidariteit.”

(Jos van der Burgt in Het Parool)

Inleiding Pascal Veeckman, stafmedewerker.

Zaterdag 10 maart, om 20u

Kosten: € 6

Inschrijven via info@oudeabdij of telnr. 09 226 52 26

10

11

Vrijdag 27 januari 2012Lieselot De Wilde - sopraan, Pieter Theuns - luit, Pieter Vandeveire - viola da gambawerk van Purcell, Dowland, Hume en Simpson…Vrijdag 2 maart 2012Pianorecital door Liebrecht Vanbeckevoort, Laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd 2007werk van Beethoven, Liszt... Vrijdag 30 maart 2012Passieconcert: “Crucifixus”door kamerkoor Octopus olv Bart Van Reynwerk van Lotti, Tavener, Britten, Nystedt, Barber…

Elke eerste zondag van de maand nodi-gen de bewoners en medewerkers van de Oude Abdij alle geïnteresseerden uit voor een voormiddag van ontmoeting, vorming en viering. We beginnen met een uurtje geloofs-vorming en -verdieping, gevolgd door de eucharistieviering in de Ruusbroeckapel. Met een aperitiefje en (voor wie wil) het middagmaal sluiten we de voormiddag af.Tijdens de inleidende lezing is er opvang en begeleiding van de kinderen en jongeren.

10u15 Koffie10u30 Inleiding11u30 Eucharistieviering12u30 Aperitief en middagmaal

Elke eerste zondag van de maand om 10u15

Middagmaal: volwassenen 10 euro, kinderen tot 12 jaar 5 euro

Inschrijven is enkel nodig voor het middagmaal: bij aankomst (10u30)

is een vzw die door enkele enthousiaste muziekliefhebbers in samenwerking met de Oude Abdij werd opgericht met de bedoeling concerten van niveau te organiseren in de neogotische kapel van de abdij.

Ook u zal ongetwijfeld de concerten en de gezellige babbel met een drankje achteraf in het gezelschap van de uitvoerders waarderen.

Kaarten reserveren op 09 226 52 26 of via [email protected].

voorverkoop: €14; kassa: €15; studenten €8.

www.oorverblindend.beconcert telkens om 20u.

12

LOYOLA een sportieve voettocht in een prachtig landschapaf en toe stilvallen bij de wijdse landschappensamen bidden en vieren

van 13 tot 26 juli 2012voor pelgrims tussen 20 en 50 jaar

Pelgrimstocht

in Spaans Baskenland

FAMILIEDAGENvrijdag 6 juni tot maandag 9 juni 2012

Gezinnen met kinderen tussen 0 en 20 jaar brengen samen enkele da-gen door rond een thema. Er wordt afwisselend per gezin of in leefti-jdsgroepen gedacht, gepraat, gesport, gezongen, gebeden ... en veel plezier gemaakt.

zomerinitiatieven 2012

13

OP DE FIETS met GODwoensdag 22 aug tot zondag 26 aug 2012

God vinden vergt soms geen andere inspanning dan met gesmeerde kuiten, op een bezinnend ritme, en vooral,met open ogen, de schone schepping door te fietsen.

ZOMERCURSUS

In deze 17de zomercursus verkennen we de kern van de persoon, zoals die in de mystieke literatuur verwoord wordt. Zoals steeds staat tekstlezing met commentaar centraal.

zondag 26 aug tot donderdag 30 aug 2012

meer info in het volgende nummer van ons tijdschrift

14

11 ? “

15

16

17

18

19

Drongenplein 26-279031 Drongentelnr.: 09 226 52 26fax: 09 216 65 55

mail: [email protected]: www.oudeabdij.be

IBAN BE11 4478 6306 0148BIC KREDBEBB

Ignatius van Loyola (1491-1556) was een Baskisch edelman die, herstellend van ver wondingen opgelopen in een veldslag te Pamplona, dermate geraakt werd door het leven van Jezus, dat hij besloot zijn leven in dienst van Christus en zijn Kerk te stel len. Hij is de stichter van het Gezelschap van Jezus, later jezuïeten genoemd. Het fun dament van de ignatiaanse spiritualiteit zijn de Geestelijke Oefeningen, een gebeds methode waarvan Ignatius de grondlegger is.De Oude Abdij biedt verschillende moge-lijkheden om de Geestelijke Oefeningen te doen: men kan zich voor een tijd alleen in de abdij terugtrekken, aansluiten bij een groepsretraite of de Oefeningen thuis doen. Aan het bezinningscentrum is een ploeg van ervaren en deskundige begeleid(st)ers van de Geestelijke Oefeningen verbonden.

Verder worden in de Oude Abdij vormings- en bezinningsactiviteiten georganiseerd waar voor men vrij kan inschrijven. Enkele vaste rubrieken: lezing van mystieke teksten (met elk jaar een zomercursus), cursus spiritualiteit, lezingen over actuele thema’s uit de theologie, filosofie en psychologie, studiedagen over film, christendom en kunst. Elk jaar worden in de Goede Week bezinningsdagen georganiseerd. Men kan beroep doen op een stafmedewerk(st)er om een lezing of een rondleiding te geven.De Oude Abdij biedt de mogelijkheid om in een klimaat van rust en stilte tot bezinning te komen. Voor zover de eigenheid van het centrum gerespecteerd wordt, is iedereen welkom, zowel in groep als individueel.

De OUDE ABDIJ is een voormalige Norbertijnenabdij, waarvan de wortels reiken tot in de 10de eeuw. Het gebouw kende een woelige geschiedenis van ver woesting en heropbouw. De huidige oudste gebou-wen dateren van de tweede helft van de 17de eeuw. In 1837 verwierven de jezuïeten het complex om er hun kan didaten in opleiding onder te brengen. Vanaf 1865 werd er een ‘retraitehuis’ geves tigd. Toen in de zesti-ger jaren de opleiding naar elders verhuisde, kreeg het geheel een bestemming als ontmoetings- en bezin-ningscentrum. Daarnaast geeft de Oude Abdij onder-dak aan de jezuïetencommunaut Hurtado, aan drie gezinnen en een Arkgemeenschap.

Oude Abdij van DrongenDRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT

JANFEBRMRT 2012 NR. 46

..: D BE: P602413

K A: 9000 G X

België-BelgiqueP.B.

9000 GENT X3/649

DRONGENPLEIN 2627, 9031 DRONGEN