theoretisch model

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of theoretisch model

 • Risicomodel informatiebeheer

  Concept versie 0.9

  1/24

  Beheer procesinformatie op maat: model voor

  risicowaardering bij procesinrichting

 • Risicomodel informatiebeheer

  Concept versie 0.9

  2/24

  Inhoudsopgave

  Inhoudsopgave...................................................................................................................... 2

  1. Inleiding............................................................................................................................. 3

  2. Vragenlijst ......................................................................................................................... 5

  1. Procestypering en -waardering: classificatie van het proces....................................... 6

  2. Procescontext: wet- en regelgeving ..........................................................................10

  3. Procesverloop...........................................................................................................10

  4. Procesinformatie: document- en workflow ...............................................................12

  5. Risicoklasse: uitkomst ...............................................................................................13

  3. Toelichting........................................................................................................................14

  Stappen in de vragenlijst...............................................................................................14

  1. Proceswaardering .................................................................................................14

  2. Procescontext: wet- en regelgeving ......................................................................14

  3. Procesverloop .......................................................................................................14

  4. Procesinformatie...................................................................................................15

  5. Risicoklasse ...........................................................................................................15

  Definiring kwaliteitscriteria en -niveaus ......................................................................15

  Authenticiteit en integriteit.......................................................................................15

  Bruikbaarheid ...........................................................................................................16

  Vindbaarheid ............................................................................................................16

  Raadpleegbaarheid ...................................................................................................16

  Interpreteerbaarheid ................................................................................................16

  Vereiste beheermaatregelen per kwaliteitscriterium ....................................................17

  Authenticiteit en integriteit.......................................................................................17

  Vindbaarheid ............................................................................................................18

  Raadpleegbaarheid ...................................................................................................18

  Interpreteerbaarheid ................................................................................................18

  Vereiste beheermaatregelen per risicoklasse................................................................20

  Authenticiteit en integriteit.......................................................................................20

  Vindbaarheid ............................................................................................................20

  Raadpleegbaarheid ...................................................................................................21

  Interpreteerbaarheid ................................................................................................21

  Bijlage 1: Metadata (bron: Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie) ............................22

  Bijlage 2: Systeemfunctionaliteit (bron: NEN 2082) ..............................................................23

  Bijlage 3: Lijst van procedures en instrumenten ...................................................................24

 • Risicomodel informatiebeheer

  Concept versie 0.9

  3/24

  1. Inleiding

  Om te waarborgen dat de informatie, die voortkomt uit de processen van de gemeente, van

  voldoende kwaliteit is om die zelfde processen te kunnen ondersteunen en achteraf te reconstrueren

  voor verantwoording, bewijs en beleidsevaluatie, is informatiebeheer nodig. Dat beheer (ook wel

  records management geheten) bestaat uit maatregelen (processen, metadata en

  systeemfunctionaliteit). Afhankelijk van de vereiste kwaliteit kan dat beheer zwaarder of lichter zijn.

  Bij sommige processen, bijvoorbeeld het verlenen van omgevingsvergunningen, is het risico van

  ontoereikende informatie groter dan bij, bijvoorbeeld, het verlenen van projectsubsidies aan

  buurtorganisaties. Risicowaardering is een goede methode om te bepalen welk kwaliteitsniveau voor

  welke procesinformatie vereist is. Op grond van de risicoklasse kan vervolgens een passend

  beheerregime worden bepaald. Deze aanpak is ontleend aan de risicoklassering voor

  informatiebeveiliging die binnen de gemeente Rotterdam ontwikkeld is.

  Doel

  Dit instrument helpt proceseigenaren aan de hand van een risico-analyse een beheerregime op maat

  voor procesinformatie te kiezen bij het (her)inrichten hun processen. Uitgangspunt bij deze methode

  is dat het proces leidend is: de aard van het proces bepaalt grotendeels de eisen die aan de

  informatie gesteld worden.

  Kwaliteitscriteria

  De risicoclassificatie maakt, evenals die voor informatiebeveiliging, gebruik van kwaliteitscriteria voor

  informatie. Deze zijn ontleend aan de internationale standaard voor records management, NEN ISO

  154891:

  1. Authenticiteit en integriteit 2. Vindbaarheid 3. Raadpleegbaarheid 4. Interpreteerbaarheid

  In de toelichting op p. 13# worden deze kwaliteitscriteria omschreven en in niveaus onderverdeeld.

  Toepassing

  Het bepalen van de risicoklasse en het informatiebeheerregime zijn onderdeel van de voorbereiding

  van het (her)inrichten van een proces. Dit ligt op n lijn met het bepalen van de risicoklasse ten

  behoeve van het bepalen van het niveau van informatiebeveiliging. Beide horen onderdeel te zijn van

  de Project Start Architectuur en het bijbehorende toetsingsproces. Daarna volgt de inrichting van het

  aspect informatiebeheer binnen een procesinrichting, waarvoor weer andere instrumenten nodig

  zijn.

  Voor wie

  Het instrument is bedoeld voor lijnmanagers, informatie-architecten en procesontwerpers.

  Hoe te gebruiken

  De waardering verloopt in drie stappen:

  1. Met behulp van de indicatoren in de vragenlijst het belang en de waarde van informatie in een proces waarderen;

  2. Die waardering vertalen in kwaliteitscriteria en vervolgens in een risicoklasse omzetten; 3. Op basis van de risicoklasse een informatiebeheerregime aanbevelen.

  1 NEN-ISO 15489-1 (nl) Informatie en documentatie Archiefbeheer (ISO 15489-1:2001, IDT) 10-11. het criterium

  betrouwbaarheid is achterwege gelaten, omdat het betrekking heeft op de juiste creatie van informatie, en niet op het

  beheer daarvan.

 • Risicomodel informatiebeheer

  Concept versie 0.9

  4/24

  In de toelichting wordt de methode voor het bepalen van de kwaliteitscriteria en bijbehorende

  beheerregimes uitgewerkt. Achtereenvolgens komen aan bod:

  - Indicatoren in de vragenlijst

  - Definiring kwaliteitscriteria en -niveaus

  - Vereiste beheermaatregelen per kwaliteitscriterium

  - Vereiste beheermaatregelen per risicoklasse.

 • Concept versie 0.1

  2. Vragenlijst

  Aan de hand van deze vragenlijst wordt per proces een risicoklasse voor de daaruit voortkomende

  informatie bepaald. Die risicoklasse kan op basis van eigenschappen van het proces gekoppeld

  worden aan een beheerregime en uiteindelijk een beheeromgeving (combinatie van metadata,

  systeemfunctionaliteit en procedures). In de vragenlijst wordt de procesinformatie vanuit vier

  perspectieven gewaardeerd:

  1. Proceswaardering: belang en type proces 2. Procescontext: relevante wet- en regelgeving 3. Procesverloop: betrokkenen, afhankelijkheden 4. Procesinformatie: documentflow

  De vier factoren leiden tot stap 5 waarbij aan een proces een risicoklasse wordt gegeven. In figuur 1

  is het beslismodel grafisch weergegeven.

  Figuur 1

  Legenda

  Stap 1 Levert nuttige informatie op voor het beheerregime; alle kwaliteitscriteria worden in mindere of

  meerdere mate behandeld (cf. infra). Voor informatiespecialisten is deze stap van belang om de

  complexiteit van het proces te begrijpen.

  Gerelateerd aan - kwaliteitscriteria: authenticiteit, integriteit, vindbaarheid, raadpleegbaarheid &

  interpreteerbaarheid

  - beheermaatregelen: systeemfunctionaliteit & metadata

  Stap 2 Relatie tussen wet- en regelgeving en eisen aan proces (bijvoorbeeld i.v.m. voortgang en procedure) en

  aan informatie (bijvoorbeeld type informatie die moet gecreerd worden)

  Gerelateerd aan - kwaliteitscriteria: authenticiteit en integri