Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening

of 29 /29
Technische Technische Infrastructuur in de Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke Ordening als instrument voor Duurzame Mobiliteit

Embed Size (px)

description

Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening. Ruimtelijke Ordening als instrument voor Duurzame Mobiliteit. Ruimtelijke Ordening als instrument voor Duurzame Mobiliteit. RO en Duurzame Mobiliteit Locatiebeleid Keuze bouwlocaties Slotopmerkingen. De opgave. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening

 • Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke OrdeningRuimtelijke Ordening als instrument voor Duurzame Mobiliteit

 • Ruimtelijke Ordening als instrument voor Duurzame Mobiliteit

  RO en Duurzame Mobiliteit

  Locatiebeleid

  Keuze bouwlocaties

  Slotopmerkingen

 • De opgaveIndividuen moeten zich kunnen ontplooien

  Diversiteit, samenhang en duurzaamheid van de samenleving (en het fysisch milieu) waarborgen

  Optimaal functioneren van gebieden (afgeleide opgave)

  Vraag: in hoeverre is er sprake van maakbaarheid van de samenleving

 • BereikbaarheidVerkeers- en vervoerstelsels hebben een belangrijke sturende en structurerende kracht in de ruimtelijke ontwikkeling op de lange termijn

  Bereikbaarheid als sleutel voor gewenste ruimtelijke ontwikkeling

  Gebieden met hoge functiedichtheid goede bereikbaarheidGebieden met lage functiedichtheid beperkte bereikbaarheid

  Het is tevens van groot belang om zowel de interne als de externe bereikbaarheid van een gebied in beschouwing te nemen

 • BereikbaarheidAfwikkelingverkeer innetwerkenMobiliteitInfrastructuur-netwerkenDynamisch verkeersmanagementVervoers- managementRuimtelijke structuurDagelijksactiviteitenpatroonDynamischeherkomst-bestemmingsmatrix

 • Duurzame mobiliteitBetekent een sterke beperking van de schadelijke milieueffecten van mobiliteit

  Door:

  Minder verplaatsingen

  Kortere verplaatsingen

  Gebruik milieuvriendelijke vervoerwijzen

  Technologische verbeteringen

 • Mobiliteit: gedrag van mensen

  Toenemende spreiding van activiteiten is haast onontkoombaar

  Schaalvergroting en toenemende interactie tussen stedelijke gebieden: overlappende stadsgewesten

  Het bieden van goede bereikbaarheid leidt tot meer mobiliteit

  Het verslechteren van bereikbaarheid leidt tot verlies aan leefbaarheid

 • Ruimtelijke Ordening als instrument voor duurzame mobiliteitVerplaatsen is geen doel op zich; verplaatsingen gaan van herkomst naar bestemming

  Ruimtelijke ordening stuurt de ruimtelijke spreiding van herkomsten en bestemmingen

  Ruimtelijke ordening kan dus wellicht de mobiliteit benvloeden:aantal verplaatsingenafstandvervoermiddel

  Echter niet direct: de keuze om een verplaatsing te maken, met welk vervoermiddel en waar naartoe blijft een vrije keuze.

 • Lange termijn instrument

  Ieder jaar wordt slechts een klein deel van de gebouwde omgeving gewijzigd (een klein deel aan de gebouwde omgeving toegevoegd)

  Die wijziging/toevoeging staat er dan wel voor 50 jaar

  Op korte termijn niet zoveel effect

  Effect wel voor lange termijn gegarandeerd

  Besluiten zijn praktisch onomkeerbaar: weet wat je doet

 • LocatiebeleidIdee:

  Activiteiten verschillen in de mobiliteit die ermee samenhangtLocaties verschillen in bereikbaarheid

  De juiste activiteit (het juiste bedrijf) op de juiste plaats

  Kantoor met hoog potentieel OV-gebruik: bij NMBS stationIndustrie met veel aan- en afvoer van goederen: bij autosnelweg

  Mobiliteitskenmerken van bedrijven: Mobiliteitsprofielen

  Bereikbaarheid van locaties:Bereikbaarheidsprofielen

 • Bereikbaarheidsprofielen (1)A-locaties:

  Optimaal door OV ontsloten (bijv. snelle en frequente verbindingen met andere stedelijke centra)

  Ontsluiting voor autoverkeer is van ondergeschikt belang

  Stringent parkeerbeleid

  Goede OV-verbinding met park-and-ride voorzieningen gelegen aan de rand van de stad

  Inrichting bevordert gebruik openbaar vervoer en langzaam vervoer

  Voorzieningen in omgeving station hebben stedelijke allure (aantrekkelijke verblijfs- en werkomgeving)

 • Bereikbaarheidsprofielen (2)B-locaties:

  Ligging op knooppunt stadsgewestelijk/stedelijk OV-lijnennet

  Ligging aan stedelijke hoofdweg of nabij afslag autosnelweg

  Beperking parkeerfaciliteiten, afgestemd op type bedrijven dat voor vestiging in aanmerking komt

  Inrichting moedigt gebruik openbaar vervoer en langzaam vervoer aan

  Goede bereikbaarheid per OV en redelijke bereikbaarheid per auto

 • Bereikbaarheidsprofielen (3)C-locaties

  Optimaal ontsloten over de weg (ligging direct of in de nabijheid van afslag autosnelweg)

  Geen eisen m.b.t. kwaliteit ontsluiting OV (evt. gebruik OV voor wo-we verplaatsingen bevorderen)

  Parkeerfaciliteiten zijn afgestemd op type bedrijf (weinig werknemers per oppervlakte eenheid)

  Congestievrije aansluiting op hoofdtransportassen (ter vermijding congestie openbaar vervoer inzetten voor niet-noodzakelijke autoverplaatsingen)

  Gelegen in of aan de rand van het stedelijk gebied

 • Mobiliteitsprofielen (1)Vastgesteld voor bedrijf of publieke voorziening

  Potentieel OV-gebruik van werknemers en bezoekers van bedrijf of voorziening

  of

  Rele auto-afhankelijkheid die nodig is voor bedrijfsvoering

 • Mobiliteitsprofielen (2)Hoofdkenmerken:

  De arbeidsintensiteit (aantal werknemers per oppervlakte-eenheid benvloedt potentieel gebruik OV)

  De auto-afhankelijkheid van de bedrijfsvoering (vooral zakelijke auto-afhankelijkheid)

  De bezoekersintensiteit (veel bezoekers scheppen kansen voor OV)

  De afhankelijkheid van goederentransport over de weg

 • Afstemming bereikbaarheids- en mobiliteitsprofielenLegenda

  Arbeidsintensiteit1=extensief> 100 m2/werknemer2=matig intensief40 100 m2/werknemer3=intensief< 40 m2/werknemer

  Zakelijke auto-afhankelijkheid=minder dan 20% van het aantal werkzame personen is auto-afhankerlijk=20 - 30% van het aantal werkzame personen is auto-afhankerlijk=meer dan 30% van het aantal werkzame personen is auto-afhankerlijk

  Bezoekersintensiteit=extensief:vrijwel nooit of incidenteel bezoekers in kader van bedrijfsvoering (> 300 m2/bez.)=regelmatig:regelmatig contact met klanten of relaties die het bedrijf bezoeken (100-300 m2/bez.)=intensief:dagelijkse stroom bezoekers is substantieel onderdeel van de bedrijfsvoering; bedrijfsactiviteit direct gericht op klanten/bezoekers, baliefuncties, e.d. (< 100 m2/bez.)

  Goederenvervoer over de weg=nauwelijks belangrijk=mogelijk belangrijk=belangrijk

 • Afstemming bereikbaarheids- en mobiliteitsprofielen

 • Locatiebeleid: gangbare praktijkOntsluitingskenmerken

  A-locaties:binnen 15 minuten van IC station

  B-locaties:binnen 800 meter van station/busknooppunt en bij de autosnelweg

  C-locaties:bij afslag autosnelweg

 • Het zwarte gat van de B-locatieOntwikkeling A-locaties vaak moeizaam

  Onderscheid A- en B-kantoren moeilijk A-kantoren mogen ook op B-locaties

  Op B-locaties hoog auto-aandeelAutobereikbaarheid vaak erg goedOV-bereikbaarheid slechts redelijkFietsbereikbaarheid geen criterium

  De meeste regios hebben geen of weinig B-locatieseisen OV versoepeld of gekoppeld aan toekomstig OV

  Resultaat: A-kantoren op B-locaties met C modal split

 • Locatiebeleid: alternatieve aanpakOnderscheid maken naar doelstellingenzakelijk verkeer (niet aan tornen) versus mobiliteitsgeleiding

  Zakelijk verkeer: ontsluitingskenmerken of positie in het netwerk zijn belangrijk

  Mobiliteitsgeleiding: actuele bereikbaarheid is belangrijkWaar woont het personeelVoor welk deel is de fiets een reel alternatief (< 5 km)Voor welk deel is OV een reel alternatief (VF < 1,5)Resterend deel is afhankelijk van de auto

 • Bereikbaarheidsprofielen

 • Plaatswaarde en Knoopwaarde (Bertolini)Plaatswaarde: stedenbouwkundige kracht als vestigingsplekBedrijven, type werkgelegenheidDienstenWonen

  Knoopwaarde: de vervoerscapaciteitHirarchie knooppuntMultimodale ontsluitingSituering in netwerkBereikbaarheid andere locaties

 • Plaatswaarde en Knoopwaarde (Bertolini)

 • Voorbeeld: regio Eindhoven

 • Conclusie werklocaties

  Locatiebeleid kan heel effectief zijn

  Infrastructurele ontsluiting zegt niet alles

  Nabijheid en kansen fiets cruciaal

  Parkeerbeleid cruciaal

  Methoden beschikbaar om zicht te krijgen op kansen voor mobiliteitsgeleiding

 • OverzichtHet probleemUitdijende steden en specialisatie (suburbanisatie = vraag)Toenemend autogebruik (massamotorisering = vraag)

  De optiesTerugdringen verplaatsingsafstandenBenvloeden modal split

  Huidige beleidskeuzenWonen: Nabijheid boven bereikbaarheidWerken: Bereikbaarheid boven nabijheid

 • Primaat bij nabijheid

  WonenReductie autokilometersDraagvlakversterking grootstedelijke voorzieningenVergroting bereik inwoners

  WerkenReductie verplaatsingsafstandenMeer mogelijkheden voor langzaam verkeerVersterking concurrentiepositie openbaar vervoer

 • Tekortkomingen en dilemmasWonen: de prijs van nabijheid

  beter is ook duurder en tijdrovenderOntsluiting nabije locaties past vaak slecht in netwerkconceptInfrastructuur uitbreidingen dienen primair het bestaande te verbeteren, niet het nieuwe te ontsluiten

 • Tekortkomingen en dilemmasWerken:

  Gebrekkige koppeling indicatoren voor ABC aan doelstellingen

  Mogelijkheden van Langzaam vervoer en Nabijheid onderschat

  Gevaar voor overconcentratie