Tandzorg Achterhoek

of 8/8
* de Gelderlander WOENSDAG 12 FEBRUARI 2014 De praktijk van de Jeugdtand- arts in Lent is ingericht als een vliegveld. Zo wordt ‘naar de tandarts’ een uitstapje. Pagina 4 Implantologie is een prachtige techniek, maar die kost de pa- tiënt wel wat: geduld en geld. 5 Tandzorg
 • date post

  23-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  230
 • download

  9

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Tandzorg Achterhoek

 • * de Gelderlander WOENSDAG 12 FEBRUARI 2014

  De praktijk van de Jeugdtand-arts in Lent is ingericht alseen vliegveld. Zo wordt naarde tandarts een uitstapje.

  Pagina 4

  Implantologie is een prachtigetechniek, maar die kost de pa-tint wel wat: geduld en geld.

  5

  Tandzorg

 • LeonVerhagen- Tandarts- Gnatholoog- Implantoloog- Master in laser dentistry

  RuudWaanders- Tandarts- Implantoloog

  Nico Siemonsma- Tandprotheticus- Tandtechnicus

  Steeds meer tandartsen bundelen hun krachten en specialismen om zoeen uitgebreid behandelpakket aan te kunnen bieden en de aanschafvan de modernste apparatuur mogelijk te maken. En van de uitgangs-punten is om de totale mondzorg onder n dak aan te bieden. Verwij-zing naar een orthodontist of kaakchirurg is dus nauwelijks meer nodig.Kortom, voor uw totale mondzorg kunt u voortaan bij de behandelaarsvan de in het centrum gevestigde praktijken terecht.

  Naast een kwalitatief goed gebit, wilt u ook dat uw tanden en kiezener mooi uitzien. Met een vakkundige gebitsreiniging wordt vaak al eenmooi resultaat bereikt. Deze behandeling wordt uitgevoerd door deaanwezige mondhyginistes en preventieassistentes. Verder bieden depraktijken tal van cosmetische behandelingen, denk aan: tandkleurige(witte) vullingen, facings, kronen en beugels. Het doel is een optimaalfunctionerend gebit dat volledig aan uw wensen voldoet en perfect biju past.Samen met u wordt gekeken waar uw wensen liggen en hoe u voorafgoed genformeerd kunt worden. Net als met een vingerafdruk is uwlach uniek en voor iedereen verschillend. Staan uw tanden scheef ofonregelmatig: met het gebruik van digitale technieken is het mogelijkeen beugel(orthodontie) behandeling vooraf te plannen. Uw tandenkrijgen een maatpak. Een unieke beugelbehandeling, vaak ook snellerdan de gangbare beugels.

  Staan uw tanden al mooi op een rij, maar zijn ze wat donkerdergeworden in de loop der jaren, dan is het veilig bleken met een basi-sche bleekgel en de laser de beste optie, zonder de gevaren die zurebleekgels opleveren. De laser versterkt het effect. Hebben de tandenzichtbare frontvullingen, dan bleken deze niet mee naar de lichtere tinten zijn schildjes of kronen voor u wellicht een betere optie.

  Mochten ontbrekende tanden uw lach ontsieren of gaat een tandverloren, dan kunnen implantaten een oplossing voor u zijn. Meer dan25 jaar ervaring met Straumann en Camlog implantaten in combinatiemet een digitale planning zorgen voor een langdurig herstel van uwlach. De tandarts-implantologen voeren ook deelbehandelingen uit opverzoek van collega tandartsen.Veel mensen zien op tegen het nemen van een afdruk. De praktijken inhet centrum beschikken over mondscanners. Door het maken van eendergelijke scan is het zogenaamde gipshappen overbodig geworden.

  Ook extreem angstige patinten zijn van harte welkom. In het centrumbeschikt men over jarenlange ervaring met deze doelgroep. Er wordtuitgebreid de tijd voor u genomen en men beschikt over tal van midde-len om de angst te reduceren, zoals ontspanningsoefeningen, hypnose,medicatie of het toedienen van lachgas.

  SiemonsmaTandtechniekHet centrum werkt nauw samen met Siemonsma Tandtechniek , eenfull service tandtechnisch laboratorium. Alles wat kunst is in de mondwordt hier gemaakt: protheses, kronen, bruggen, klikgebitten opimplantaten en meer. Dit wordt gedaan door in totaal 25 medewerkers,verspreid over twee locaties: het Eschpark in Lichtenvoorde en Hengelo(O).Siemonsma maakt werkstukken voor meerdere tandartsen, implanto-logen en kaakchirurgen uit de hele regio. Een tandtechnicus is voortandheelkundige praktijken een onmisbare schakel in de realisatie vangebitsrestauraties. Dit is mede de reden waarom het laboratorium in2004 met Tandheelkundig CentrumVerhagen enWaanders is gaansamenwerken op het Eschpark in Lichtenvoorde. In 2010 heeft Sie-monsma op het gezondheidspark in Hengelo een tweede ultramodernpand geopend.Siemonsma Tandtechniek maakt vrijwel alles onder eigen dak in de

  beide vestigingen en werkt dat tot in de finesse af. In de tandtechniek ishet gebruik van CAD CAM al jaren een vertrouwde zaak. De toenemen-de precisie van de gebruikte CAD CAM programmas en de high techfreesapparatuur komt de kwaliteit ten goede. De data van de digitalemondscans worden naar Siemonsma verstuurd. Vervolgens wordt metde muis een kroon of brug ontworpen en daarna gefraised. De finishingtouch; de individuele invulling gebeurt met de hand.

  Sterke samenwerkingIeder werkstuk is maatwerk.Wat dat betreft is het een uniek beroep.Ambacht en digitalisering komen steeds meer samen en dat is prima.Daar zijn de medewerkers van Siemonsma in de loop der jaren allemaalin bijgeschoold. Het is een perfecte combinatie.Tandheelkunde en ook tandtechniek zijn uitgebreide specialismes. Datis tevens het sterke punt van de samenwerking met de praktijken vanTandheelkundig CentrumVerhagen enWaanders en Siemonsma Tand-techniek. Vele specialisaties onder n dak en ook nog op verschillendelocaties. Dit maakt de bedrijven enorm flexibel en breed.Naast tandtechnici beschikt Siemonsma over een tandprotheticus: eenspecialist in het aanmeten van tandprotheses. Ook hebben zij klinischprothese technici in dienst die ook bij de tandartsenpraktijken op loca-tie kunnen werken. Dit om nog meer aan de individuele klantenwensen

  te kunnen voldoen. De invoering van moderne digitale systemen incombinatie met het ambacht tandtechniek heeft ertoe geleid dat kunstin de mond alleen maar beter , mooier en patinteneigen is geworden.Een mooie lach geeft zelfvertrouwen en daar heeft u iedere dag profijtvan. Helaas vermijden veel mensen breeduit lachen of houden ze daar-bij hun hand voor de mond, omdat ze vinden dat hun gebit niet mooiis. Het is daarom goed om eens (vrijblijvend) te praten over wat u stoorten te horen wat voor u zoal mogelijk is: eenvoudig of uitgebreid,.de keuze is aan u.Dus zoekt u een praktijk waar u voor alle disciplines op het gebied vanmondzorg terecht kunt? Neem dan contact op met TandheelkundigCentrumVerhagen enWaanders.

  Voor informatie zie ook de volgende websites:

  www.insigniasmile.com (orthodontie)

  www.mooiengezondmetlaser.com(bleekbehandeling met behulp van laser)

  www.straumann-cares-digital-solutions.com enwww.camlog.com(implantologie)

  Tandheelkundige zorg gaat tegenwoordig heel wat verder dan het vullen van gaatjes en het trekken van kiezen. Naasteen kwalitatief goed en functioneel gebit wilt u ook graag dat het er mooi uitziet. Een mooie lach is een sieraad datje s avonds niet af hoeft te doen en die je s ochtends in de spiegel al toelacht. Die lach draagt bij aan iemands uniekeuitstraling. Zowel voor mondzorg als esthetiek bent u bij Tandheelkundig CentrumVerhagen enWaanders aan hetjuiste adres. Tandheelkundig CentrumVerhagen enWaanders is een samenwerkingsverband van Verhagen Mondzorgen TandheelkundeWaanders. In het centrum aan het Eschpark 9 te Lichtenvoorde is ook Tandtechnisch LaboratoriumSiemonsma gevestigd.

  Eenmooie lach een sieraad

  Eschpark 9 , 7131 TG Lichtenvoorde,0544-371260 [email protected]

  Eschpark 11, 7131 TG Lichtenvoorde0544-377773, [email protected]

  Locatie HengeloSabina Klinkhamerweg 27555 SK Hengelo (Ov.)

  074 - 29 11 66 0

  Tandheelkundig CentrumVerhagen enWaanders aan het Eschpark te Lichtenvoorde (www.verhagen-waanders.nl) is al meer dan 30 jaar eenbegrip in de Achterhoek, maar ook daarbuiten. Het Tandheelkundig Centrum is een samenwerkingsverband van Verhagen Waanders, Aalten ,Groelo, Lichtenvoorde en Varsseveld en Siemonsma Tandtechniekwww.ttlsiemonsma.nl , waarbij de geboden zorg allesomvattend is en dat allesonder n dak.

  Locatie VarsseveldKerkplein 10

  7051 CX Varsseveld

  Locatie GroenloBuitenschans 477141 EK Groenlo

  Locatie AaltenKoeweide 107121 EJ Aalten

 • DE GELDERLANDER WOENSDAG 12 FEBRUARI 2014 EXTRA 3

  door Anne Nijtmans

  J azeker, er is technisch nogwat te verbeteren in detandheelkunde. Nico Creu-gers, opleidingsdirecteuren hoogleraar Orale Func-tieleer aan de FaculteitTandheelkunde van Rad-

  boudumc kan wel enkele ontwik-kelingen aangeven.Er kan al heel veel. Bijvoorbeeld:met titanium schroefjes kunnenvervangende tanden of zelfs helegebitten in het kaakbeen wordenvastgezet. Maar hoe die implan-taten zich op lange termijn hou-den, over vijftien of twintig jaar,daar weten we nog onvoldoendevanaf, aldus Creugers.En er wordt gexperimenteerdmet het kweken en laten terug-groeien van weefsel. Het tand-been zelf kweken is lastig, wantdat is dode materie. Maar het re-genereren van levend materiaalmoet mogelijk zijn. Denk aan ze-nuwen, tandvlees, het parodon-tium. Dit wordt wereldwijd on-derzocht. Het hangt in de lucht,zegt men. Maar tien jaar geledenhadden ze het er ook al over. Ikneem aan dat er vroeger of laterwel voortgang wordt geboekt.Wij werken er hier in Nijmegenook aan.Behandelingen zijn inmiddelszeer hightech. Het is makkelijkom een gebit driedimensionaalte scannen en kronen digitaal teontwerpen. Ook zijn de materia-len mooier, sterker en makkelij-ker toepasbaar geworden.

  Technisch gezien zijn we ver.Het kan vast nog beter. Maar datis niet de grootste uitdaging inde tandheelkunde, vindt Creu-gers. Het probleem is dat er groe-pen zijn die tandheelkundigezorg nodig hebben en die nietkrijgen.Denk aan mensen die op leeftijdraken. Soms zijn ze niet meer inde gelegenheid om hun eigen ge-bit te verzorgen. Dan kan er snelveel misgaan. Want in de zorg-centra is weinig aandacht voorhet reinigen van de mond en hetgebit. Creugers en zijn collegastreffen soms schrijnende geval-len aan. Zo hadden we onlangseen dame die nogal lang had lo-pen sukkelen met een longontste-

  king en in een verzorgingshuishad gezeten. Door alle perikelenwaren haar tanden zeven maan-den niet gepoetst. Dat is nietgoed voor haar algemene gezond-heid, maar ook niet voor het ge-bit, dat grotendeels uit haar eigentanden bestond. Gelukkig voordie vrouw was er weinig blijven-de schade aangericht. Ik ken ookoudere mensen bij wie na eenpaar maanden verwaarlozing het

  eigen gebit geruneerd raakte.Ondanks dat af en toe de nood-klok wordt geluid over de slechtemondverzorging bij hulpbehoe-venden, wordt er nog weinig aangedaan. Het is niet makkelijkom bij een ander de tanden tepoetsen, maar het is wel aan te le-ren.De bijdrage van de FaculteitTandheelkunde in Nijmegen aandit probleem is dat de studenteneen ouderenstage moeten volgen.Dat houdt in dat ze ouderen be-zoeken die tandheelkundige hulpnodig hebben. De clinten wor-den aangedragen door wijkver-pleegkundigen of zorgcentra.De studenten maken afsprakenmet de patinten, houden spreek-

  uur, doen aan diagnostiek, ma-ken een behandelplan en zorgendat het wordt uitgevoerd. Dat laat-ste is het belangrijkst. De studen-ten leren rekening te houdenmet de mogelijkheden van de pa-tint en de de sociale omgeving.Het behandelplan moet haalbaarzijn.Het is belangrijk dat iemand detandheelkundige zorg krijgt diebij hem past. Soms is een eenvou-digere behandeling een geschikte-re oplossing. En je kunt je afvra-gen of het altijd nodig is wegge-vallen tanden te vervangen. Deeen wil het liefst zijn eigen gebithouden en is in staat het te ver-zorgen. Een ander is beter af meteen prothese.

  door Dorine Steenbergen

  Sommige mensen zijn extreem bang voor de tand-arts. Alleen al van het geluid van de boor of hetzien van de behandelstoel raken ze in wilde pa-niek. Mijn schoonzusje in Genve is zo iemand.Lange tijd verwaarloosde zij haar gebit, omdat zemet geen stok naar de tandarts was te krijgen. Tot-dat zich bij haar in de buurt een narcosetandartsvestigde. Toen ze er vanwege hevige kiespijn echtniet meer omheen kon, heeft ze zich daar laten be-handelen. Onder volledige narcose en tot haar gro-te vreugde. Sindsdien gaat ze trouw twee keer perjaar naar de tandarts. Die haar zelfs bij het vullenvan het kleinste gaatje onder zeil brengt.

  Kinderachtig? Ach, je zult er maar last van hebben.Angst voor de tandarts komt voor in alle rangen enstanden. Bij stoere kerels en bij mensen als mijnschoonzusje. Ook groten der aarde lijden eraan. Zowas het daar in Genve een publiek geheim datook Khadaffi (1942-2011) de bewuste narcosetand-arts frequenteerde. Uiterst discreet, dat spreekt,want hij schoof natuurlijk niet aan in de wachtka-mer.Hoe dan ook, wijlen de Libische dictator die zoveel wandaden op zijn naam had staan, was eenschijtlijster als het aan kwam op de tandarts.

  Het probleem is dat ermensen zijn die geengoede tandzorg krijgenNico Creugers, hoogleraar

  VOORWOORD

  Reageren? [email protected]

  dg.nl/bijlagen

  Op deze site kunt u deze special vinden als pdf. Alle vorige specials treft u ook aan op onze site.

  COLOFON Deze Extra is een redactionele bijlage van:

  Wilt u adverteren in een van onze specials neem dan contact op:in de regio Nijmegen: [email protected], 024-3650646, in de regio Arnhem/Doetinchem: [email protected], 0314-372123

  *+

  De studenten tandheelkunde op de Radboud Universiteit leren werken met de nieuwste technieken. foto Gerard Verschooten

  De vroegere Libische leider Khadaffi. foto Hollandse Hoogte

  Techniek is mooi, maarbelangrijker, vindt hoog-leraar Nico Creugers, isdat iedereen de juistetandzorg krijgt.

  Redactionele leiding: Anne NijtmansVormgeving: Carmen DwarskasingAan dit nummer werkten mee: Dorine Steenbergen, Monique Me-ijer (graphic)Foto voorpagina: Do Visser

  Iedereen de juiste zorg

  Een dictator met tandartsangst

 • 4 EXTRA

  Lutz Dhne is jeugdtandarts enbehandelt peuters, kinderen enjongeren. Vooral de benaderingvan de patint is anders.

  De praktijk van de Jeugdtand-arts Waalsprong in Lent is is in-gericht als een vliegveld. Tot inde kleinste details is het themadoorgevoerd. Veel kinderenvinden luchtvaart interessant,zegt tandarts Lutz Dhne. Opdie manier is het leuk om naarde tandarts te gaan. Zelf heefthij er ook wat mee, want als

  kind wilde hij piloot worden. Diedroom is toch een beetje waar ge-worden: in zijn vrije tijd gaat detandarts de lucht in als piloot vaneen luchtballon.Zijn praktijk heeft vestigingen inBeuningen en, sinds anderhalfjaar, Lent. De Waalsprong is eenstadsdeel met veel gezinnen metjonge kinderen. Het is logisch omdicht bij mijn klanten te zitten.Al op peuterleeftijd zijn kinderenwelkom voor een eerste controle.We nemen de tijd en maken ereen vast ritueel van, zegt Dhne.

  Eerst leren tandenpoetsen eneen fluoridebehandeling. Zo ra-ken ze gewend raken aan het be-zoek aan de tandarts.De jeugdtandarts doet aan preven-

  tie, houdt de ontwikkeling vanhet melkgebit naar blijvend gebitin de gaten en behandelt als hetnodig is.Het verschil met een reguliere

  tandarts is dat we de tijd nemenen alles op een speelse manier uit-leggen aan het kind. Het is vooralde benaderingswijze die andersis. Een ander kenmerk is dat be-handelingen nooit lang duren. Lie-ver een keer terugkomen dan dateen klein kind een half uur op debehandelstoel moet zitten.Als kinderen een beugel nodighebben, verwijst hij ze door naarde orthodontist. De praktijk be-handelt tot de leeftijd van 18 jaar.De meeste jongeren voelen zichop een gegeven moment te grootvoor de jeugdtandarts. Een enkelekeer blijft een jongvolwassenenog even hangen.Praktijkmanager Diana in denBosch: Daar doen we dan nietmoeilijk over.

  jeugdtandarts.nl

  door Anne Nijtmans

  Wie nu eenjaar of vijf-tig is, heeftin zijnjeugd eenheel ande-re tandarts

  meegemaakt dan de tandarts vannu. Een die gaatjes vulde en detand of kies trok, als er nietsmeer aan te repareren was. PaulBijkersma (55), een gedreventandarts in Doetinchem, heefthet vak zien veranderen en veran-derde en vernieuwde zelf van har-te mee.We hebben tegenwoordig de be-schikking over prachtige technie-ken. Maar het belangrijkste ver-schil met vroeger is dat de zorg isveranderd. We doen veel meeraan preventie. En het gaat niet al-leen om de tanden, maar om dehele mond. Een schone mondmet gezond tandvlees is niet al-leen belangrijk voor het behoudvan het gebit, het heeft invloedop de hele gezondheid.Tandheelkunde is mondzorg ge-worden. Dat is nog niet zo langgeleden begonnen. Onze grootou-ders en ouders kwamen alleenbij de tandarts als ze kiespijn had-den en vaak hadden ze al jongeen kunstgebit. Om de staat vande Nederlandse gebitten te verbe-teren en kinderen tandheelkundi-ge zorg te bieden, voerde de over-heid in de jaren zestig het sys-teem van de schooltandarts in.De bedoelingen waren goed,maar veel mensen hebben daareen stevige angst voor de tand-arts opgelopen. In groepjes wer-den de kinderen naar de grijzebus van de schooltandarts gediri-geerd. Met weinig geduld op destoel gezet en haastig behan-deld.Niet alleen bij de schooltandarts,

  ook bij de reguliere tandarts ginghet er haastig aan toe. Je zat metmeerdere mensen in de wachtka-mer tijdens het spreekuur en erging een belletje als de volgendepatint aan de beurt was.Bijkersma: Het eerste wat ik ver-anderd heb toen ik in 1986 de

  praktijk in Doetinchem overnam,is dat belletje afschaffen en eenafsprakensysteem invoeren. Datis veel prettiger. Voor de patint,maar ook voor de tandarts.Nog steeds heeft hij regelmatig temaken met patinten die bangzijn voor de tandarts en daarom

  lange tijd de tandarts hebben ge-meden. Het lukt ons meestalwel om deze mensen te behande-len. Dat gaat met geduld, begripen goed uitleggen wat er met zegebeurt.In het uiterste geval gaan deze pa-tinten naar een specialist, die ze

  onder lichte narcose brengt. Bij-kersma: Maar dan komen ze nogniet van hun angst af.De ouderwetse praktijk van ntandarts met een assistente issnel aan het verdwijnen. Steedsvaker zijn er meerdere behandel-ruimten en tandartsen in eenpraktijk met daarnaast mondhy-ginisten en preventieassisten-ten. De voordelen volgens Bijkers-ma: Als er meer behandelruim-ten zijn, kan de assistente de pa-tint voorbereiden op de behan-deling: verdoving geven en lateninwerken, uitleg geven over debehandeling. Dat geeft veel meerrust voor de patint. De tandartswerkt intussen in een andere be-handelruimte. Voor ons is hetdus efficinter.Een andere grote veranderingzijn nieuwe technieken en mate-rialen. Zo veel beter. Je kuntecht veel mooier werken als tand-arts. We kunnen nu driedimen-sionale fotos van het gebit ma-ken. Dat doen we bijvoorbeeldbij het plaatsen van kronen. Hetis nauwkeuriger dan afdrukkenmaken met lepels en bovendiencomfortabeler voor de patint.De beelden gaan na bewerkingnaar de tandtechnieker, zodat dieeen precies passende kroon kanmaken.De grootste verandering is vol-gens Bijkersma het besef dat eengoede mondgezondheid belang-rijk is voor de algehele gezond-heid. De bacterin in de tandpla-que hebben invloed op het ont-staan van hart- en vaatziekten.En er is een verband aangetoondtussen ontstoken tandvlees enziekten als diabetes type 2 en ge-wrichtsreuma. Een arts zou eenpatint met diabetes-2 standaardmoeten verwijzen naar een tand-arts, om te controleren hoe hetmet de mondgezondheid is. Ikvind dat behandeling van ontsto-ken tandvlees onder de basisver-zekering moeten vallen. Niet ommij meer werk te bezorgen, maaromdat het veel ernstige aandoe-ningen kan voorkomen.

  Behandeling vanontstoken tandvlees isbasisgezondheidszorgPaul Bijkersma, tandarts

  De moderne tandarts ismeer dan een tandenre-parateur. Daarom noemtPaul Bijkersma in Doetin-chem zijn praktijk kli-niek voor mondzorg.

  Jeugdtandarts Lutz Dhne aan het werk. foto Do Visser/De Gelderlander

  Tandarts is nu mondzorger

  Naar de jeugdtandartsals een uitstapje

  Met moderne apparatuur wordt een driedimensionale foto van het gebit gemaakt. foto Theo Kock

 • DE GELDERLANDER WOENSDAG 12 FEBRUARI 2014 EXTRA 5

  Implantologie is een prachtigetechniek, stelt Steven Lingbeek,tandarts en implantoloog.Mensen gaan er flink op vooruit.Hun prothese zit weer vast of zehebben een vervangende tand.Maar het is een behandeling dieje niet moet onderschatten. Hetkost tijd, dus je moet geduld heb-ben. Ook goede mondhygine iseen voorwaarde.Implantologie begint ermee dat ti-tanium schoeven in de kaak wor-den gezet. Die vergroeien met hetkaakbeen. Op een schroef kan eenlosse kroon of brug worden gezet.Ook kan op enkele schroeven meteen kliksysteem een uitneembaarkunstgebit worden vastgezet, dateen stuk beter zit dan wanneerkleefpasta wordt gebruikt.Het gebruik van implantaten be-gint pas de laatste decennia ge-

  meengoed te worden. De tech-niek diende zich in 1952 bij toevalaan. Per-Ingvar Brnemark, eenorthopedisch chirurg in Zweden,experimenteerde toen met tita-nium schroeven in bot. Die kon-den na verloop van tijd moeilijkworden verwijderd, omdat hetbot om de schroef heen was ge-groeid. Die vergroeiing was nietde bedoeling van het experimentvan Brnemark, maar de Zweedrealiseerde zich direct de moge-lijkheden ervan. Zijn onderzoekverschoof naar toepassingen voorde vervanging van ontbrekendetanden en kiezen.Eind jaren zeventig begon implan-tologie gewoner te worden, aldusSteven Lingbeek. Die werd aan-vankelijk vooral uitgevoerd bijtandeloze mensen met een kunst-gebit. Op den duur slinken bij

  hen de kaken en daardoor gaathet gebit loszitten. Een schuivendgebit doet pijn en vermindert hetkauwvermogen. Die mensen heb-ben daar dus constant last van.Door implantologie kregen ze eensysteem dat vastgeklikt kan wor-den. Voor hen was dit een enor-me verbetering.Vervolgens kwamen de perma-nente implantaten. En schroefjemet een kroon als vervanging vaneen weggevallen tand. Of eenbrug of vaste prothese die opmeerdere kunstwortels vast zit.

  In eerste instantie was implanto-logie een specialisatie van kaakchi-rurgen, herinnert Lingbeek zich.Vervolgens kwamen er tandart-sen die zich in die techniek be-kwaamden. Zelf heb ik eerst eenalgemene praktijk gehad. Maar ikheb me toegelegd op implantolo-gie en doe nu alleen nog maar dit.Ik vind het een mooie en interes-sante techniek.Lingbeek heeft een praktijk metvestigingen in Haaksbergen enWinterswijk. Daarnaast onder-richt hij tandartsen in deze specia-lisatie en onderzoekt hij nieuwemogelijkheden in dit vak.In veel gevallen is de patint be-ter af met een implantaat, vindtLingbeek. Bijvoorbeeld als er ntand is weggevallen. Het alterna-tief is een brug die belastend isvoor de naastgelegen tanden.

  Voorwaarde is wel dat het tand-vlees gezond is. Als er ontstekin-gen zijn, moet je dat eerst behan-delen. En als je implantaten hebt,zul je de rest van je leven regelma-tig naar de mondhyginist moe-ten gaan. Want er kan een ontste-king rondom het implantaat ont-staan.Een andere voorwaarde is dat ergenoeg kaakbeen is. Is dat niet zo,dan kan dat worden ondervangendoor een bottransplantatie ofdoor kunstbot. Als een implantaateenmaal goed zit, voelt het bijnaals een echte tand en zo ziet heter ook uit. Maar de behandelingvraagt wel wat van de patint.Ook financieel.

  implantoloog.com of de websitevan de vakvereniging: nvoi.nl

  door Dorine Steenbergen

  Marc San Giorgi heeft een missie.Als tandheelkundig slaapdeskundigezou hij de heilzame werking van desnurkbeugel het liefst van de dakenschreeuwen.

  In 2005 had hij een patint die dewanhoop nabij was. Hij was al ja-ren onverklaarbaar moe en hadhet hele medische circuit doorlo-pen. Ik stelde hem een paar ge-richte vragen en had al gauw hetbruine vermoeden dat hij aan ap-

  neu leed. De man ging op con-sult bij de kno-arts, die inderdaadde diagnose apneu stelde: adem-stilstanden tijdens de slaap. Van-daar zijn gesnurk, die moeheid,concentratieproblemen n eenkort lontje. Marc San Giorgi (56)zag hem terug in zijn tandarts-stoel voor een snurkbeugel. Ap-neu wordt veroorzaakt doordat tij-dens de slaap, als de spieren ver-slappen en de tong naar achterenzakt, de luchtpijp wordt geblok-keerd. Dat kan zon vijf keer peruur gebeuren, maar ook oplopen

  tot wel zeventig keer per uur. Erontstaat dan een zuurstoftekorten de diepe slaap wordt onderbro-ken. Dat kan tot tal van klachtenleiden. Niet alleen slaperigheid

  overdag, ook diabetes, hart- envaatziekten, depressie, alzheimeren hoge bloeddruk zijn tot apneute herleiden. Zeer ernstig dus, ter-wijl de remedie zo eenvoudig is.

  Met de snurkbeugel, die de on-derkaak zo naar voren trekt dateen ongestoorde ademhalinggegarandeerd is, geeft San Gior-gi zijn patinten naar eigen zeg-gen een nieuw leven. Ze zijnweer fit, gezond en aangenaamin de omgang. Er zijn al snurk-beugels van een paar honderdeuro. Duurder is de Somno-Dent, de BMW onder de snurk-beugels, die past als een paarpantoffeltjes. De verzekeringvergoedt de snurkbeugel al(deels) bij een apneu van vijfkeer per uur. Ook goedaardigesnurkers zijn ermee geholpen.Die hebben geen apneu, maardoor de herrie die ze produce-ren, worden ze s zomers vande camping gezet.

  mondzorgcentrumbeek.nl

  Een prachtige techniek,maar de behandeling magje niet onderschattenSteven Lingbeek, implantoloog

  Marc San Giorgi toont de BMW onder de snurkbeugels. foto Bert Beelen

  Implantaten: nieuwe tanden met een schroef in de kaak

  Ik bied mensen metapneu een nieuw leven

  kroon

  implantaat

  klikgebit of overkappingsprothese

  infographic Monique Meijer | foto Thinkstock | bron implantoloog.com, tandarts.nl

  klikgebit op implantaten met staafje

  vaste constructie op vier implantaten

  Titanium is biocompatibel. Dat wil zeggen dat het lichaam het niet afstoot waardoor het bot er direct tegenaan kan groeien.

  Het implantaat is een titanium schroef.

  gezonde tand

  kroon

  De kunstwortel wordt op de plaats gezet van de wortel van de tand of kies die verloren is gegaan.

  klikgebit op 2 drukknoopjes

  EEN IMPLANTAATALS VERVANGING

  Er ontbreekt een tand of kies. Deze is al eerder verwijderd. Het kaak-bot is in dit geval al geslonken.

  Het implantaat (een schroef) moet volledig in het kaakbot geplaatst worden.

  De implantoloog boort in het kaakbot een ruimte waarin het implantaat past. Een tijdelijk plaatje of plakbruggetje kan de ontbrekende tand vervangen.

  Het implantaat moet volledig bedekt zijn met bot. Wanneer dit niet het geval is, wordt de ruimte opgevuld met kunstbot, afgedekt met een membraan. Binnen drie tot zes maanden zal zich nieuw bot vormen.

  Na twee maanden wordt een verlengstuk op het implantaat geschroefd. Daarna kan de im-plantoloog de definitieve kroon op het implantaat zetten.

  Voordelen implantaat ipv kroon:- Implantaat zit vastgeschroefd- Betere oplossing dan een brug wanneer

  n tand ontbreekt- Ziet eruit en voelt als een echte tand

  Voordelen klikgebit ipv kunstgebit:- Klikgebit zit stevig vast- Kan worden uitgenomen voor reiniging - Beweegt minder zodat er nauwelijks

  voedsel onder de protheserand komt- Prothesedragers kunnen beter kauwen

  1

  22

  3

  4

  5 kroon Oplossing bij vervangen n tand Oplossing bij vervangen meerdere tanden

 • Kliniek voor Mondzorg DoetinchemDr. Huber Noodtplaats 4 - (0314) 32 40 06www.goedgebit.nu

  Complete mondzorg inprettige en vertrouwde sfeer

  25 enthousiaste medewerkers

  Ervaren implantoloog

  Post tandprotheticus.

  Voor een verzorgd en stralend gebit.

  Kunstgebitten Klikgebitten Gebitsreparaties

  e-mail [email protected] i t .nl website w w w . e e n g e b i t d a t z i t . n l

  adres Twijnerstraat 24 7481 KL Haaksbergen telefoon 053 572 69 36

  adres Vredensestraat 19 7101 MJ Winterswijk telefoon 0543 52 39 91

  VOOR GELDERLANDERS

  Presenteer uw bedrijf inde special Zorg

  Zaterdag 8 maart 2014 komt de special Zorg uit. Het thema van deze special isMensenwerk. Met onder meer aandacht voor beroepen en opleidingen in de zorg,zowel op mbo- als hbo- en universitair niveau. Haak hier als adverteerder op in encommuniceer direct met uw doelgroep.

  Doordat deze bijlage in het weekend

  verschijnt, bereikt u met een advertentie

  maar liefst 437.300 lezers. Met onze

  aantrekkelijke tarieven bereikt u uw

  doelgroep op een voordelige manier.

  Behalve in de krant, verschijnt de special

  Zorg ook als bladerboek online. Dit ver-

  groot uw bereik aanzienlijk. Er is slechts

  5,5% overlap van lezers van de krant en

  bezoekers van onze nieuwssite, dg.nl

  Uw advertentie wordt in Full Colour

  geplaatst, zowel in de krant als online.

  Wilt u uw bedrijf in de special Zorg

  presenteren? Neem dan contact op met:

  Wegener media

  T (088) 0139991

  E [email protected]

 • DE GELDERLANDER WOENSDAG 12 FEBRUARI 2014 EXTRA 7

  door Dorine Steenbergen

  Vreselijk kan ze zichopwinden over hethedendaagse straat-beeld. Loop maareens door de staden kijk in de kin-derwagens. Hoe

  jong ook, allemaal zitten ze aaneen flesje te lurken. Met limona-de of iets anders zoets. Dr be-gint het dus al.De zelfstandig gevestigde Arn-hemse mondhyginiste AntienRozema doelt op de aanslag ophet gebit, de aantasting van hetglazuur, het begin van gaatjes enop enig moment ontstoken tand-vlees. Een scenario dat straksvoor hoge kosten zorgt in de tand-artsstoel en een fase later mis-schien verantwoordelijk is voorklachten elders in het lichaam.Ze kan er niet vaak genoeg op ha-meren: Een gezonde monddraagt bij aan een gezondlichaam. Niettemin presenteertze bij de koffie een overheerlijkezelfgebakken ontbijtkoek. En be-aamt dat daar suiker in zit. Maark weet hoe ik mijn mond daarnamoet reinigen, is haar reactie.Af en toe snoepen is ook nietverboden, mits je daarna je mondmaar reinigt.Voor Antien Rozema (1952) is el-ke mond uniek. Logisch, je kuntmensen identificeren aan dehand van hun gebit. Haar werkin de Arnhemse maatschap dieze met twee collegas deelt, laatzich eenvoudig omschrijven: zor-gen dat mensen een gezonde

  mond krijgen dan wel behouden.Niet alleen omdat dat zoveel pret-tiger oogt in het sociale verkeer,maar vooral omdat een gezondemond een belangrijke voorwaar-de is voor een gezond lichaam.Ik noem het wel eens de deur-mat van ons lichaam. De plekwaar bacterin zich razendsnelkunnen vermeerderen. Samenmet het eten dat je kauwt, ko-men die in je maag terecht enworden opgenomen in hetlichaam. Met alle mogelijke gevol-gen van dien. Zo is er een aan-toonbare relatie tussen ontstekin-gen in de mond en hart- en vaat-ziekten en diabetes. Wie eenopenhartoperatie moet onder-gaan, wordt eerst gescreend opeen gezonde mond. Een ontste-king daar kan een complicerendefactor zijn voor de operatie.Graag gaat ze er voor zitten om

  haar patinten zo beeldend moge-lijk uit te leggen wat de verwoes-tende werking is van ontstokentandvlees. Eerst wordt het rood,dan dik en opgezwollen en opeen gegeven moment bloedt hetook. Door met die mond te eten,kauw je die ontsteking dus in fei-te je lijf in.Voorkomen van dergelijke ellen-de is niet zo moeilijk, aldus Roze-ma. Een Engels spreekwoordzegt: when you floss every day,keeps the dentist away. Reinigendus die mond en dat gebit, zorgvoor een schone entree.Haar top 5 luidt als volgt:1. Dagelijks minstens twee keermet aandacht poetsen. Wissel re-gelmatig de volgorde van poet-sen, begin niet steeds aan dezelf-de kant. Anders beschadig je gla-zuur en wortels.2. Verzorg tussentijds het gebit

  met draad, tandenstokers of ra-gers.3. Weet wat je eet. Gaatjes ont-staan bijvoorbeeld door zuren uitfrisdrank. Hoe gezond het ook isom de dag te beginnen met vers-geperst sinaasappelsap, zorg dater een uur zit tussen het tanden-poetsen en het drinken van sap.4. Ga elk jaar n keer naar detandarts en twee keer naar demondhyginist.5. Kies voor een gediplomeerdemondhyginist. Vrijgevestigden,zoals Rozema en haar collegas,worden (deels) vergoed door deaanvullende ziektekostenverzeke-ring. Geld dat je terugverdientdoordat je tandartskosten uit-spaart. Dat dat laatste geen fabel-tje is, bewijst de tevreden patintdie Rozema verraste met een boe-ket. Het klopt, jubelde die me-neer. Ik heb nooit meer gaatjes.

  door Dorine Steenbergen

  Tandarts Laurens Tinsel is eenvan de zeven forensisch odontolo-gen die Nederland telt. Jaarlijksidentificeren zij tussen de 100 en150 mensen aan de hand van hungebit.

  Overdag is hij in zijn Utrechtseparodontologiepraktijk. Op ge-zette tijden krijgt hij een tele-foontje van de politie: Kun jekomen? s Avonds rijdt hij danmet twee koffertjes vol instru-

  menten naar een mortuarium;soms van een ziekenhuis, maarmeestal het mortuarium van deforensische opsporing in Elst.Naast vingerafdrukken en DNAzijn tanden en kiezen de door In-terpol erkende methode van iden-tificatie. DNA is tijdrovend en vin-gerafdrukken soms niet meer temaken. Wat rest is dan het gebitdat zelfs intact blijft na grote trau-mata.Hij doelt op onherkenbaar ver-minkte slachtoffers van wie deidentiteit moet worden vastge-

  steld na een brand, een ongeval,zelfmoord of een misdrijf. Ookvan mensen die geruime tijddood in huis lagen. Ik heb de

  voormalige politieregios Gelder-land-Midden en Gelderland-Zuidonder mijn hoede. Als daar ietsloos is, word ik opgeroepen. Ookin het weekend en met feestda-gen. Zijn regio is waterrijk. Zokrijgt Laurens Tinsel (52), die deforensische opleiding volgde inde VS, nogal eens van doen metverdrinkingsgevallen. Duitsersdie zelfmoord plegen door in deRijn te springen en hier komenaandrijven. Na weken in het wa-ter te hebben gelegen, zijn ze on-herkenbaar. Ik vergelijk hun ge-bitsgegevens met de tandarts-kaart. Is er een match, dan kan depolitie een dierbare teruggevenaan zijn familie. Dat maakt ditzulk dankbaar werk.Ook buiten Nederland is hij ac-tief. In 2004/2005 na de tsunamiin Thailand en in 2010 bij de vlieg-

  tuigcrash in Libi.Bewust sluit hij zich af voor deachtergronden van de mensendie hij onderzoekt. Want danzou dit werk te emotioneel, tebelastend worden.Forensisch onderzoek waarinTinsel en zijn collegas zijn ge-specialiseerd, staat centraal ineen televisieserie als CSI. Daar-in wordt ons werk te roman-tisch voorgesteld, relativeertTinsel. Anderzijds hebben dieseries wel tot gevolg dat bij col-legas de interesse voor forensi-sche odontologie groeit. Dat isleuk, maar natuurlijk moetenwe dit werk ook weer niet mette veel mensen doen. Je moetje vaardigheden immers oppeil houden en dat lukt niet alsje maar een enkele zaak perjaar te doen krijgt.

  Heb je ontstokentandvlees, dan kauw jede ontsteking je lijf inAntien Rozema, mondhyginiste

  Al veertig jaar is AntienRozema mondhyginisteen nog steeds spat depassie er van af. Iederepatint, elk gebit, is voormij een uitdaging.

  Laurens Tinsel bezig met een iden-tificatie. eigen foto

  Van 17 t/m 22 maart is de Weekvan de Mondhyginist. Dan ope-nen praktijken hun deuren en bie-den gratis mondzorgadvies aan.

  Een goede mondhyginist is lidvan de Nederlandse Verenigingvan Mondhyginisten en heeftzich geregistreerd in het Kwali-teitsregister.

  De beroepsgroep toont zich be-zorgd over het drinken door jonge-ren van energiedrankjes die het ge-bit aantasten. Sinds de minimum-leeftijd voor alcohol is verhoogd,lijkt de populariteit van dezedrankjes te zijn toegenomen.

  Deelnemers aan de Week te vindenop www.mondhygienisten.nlZie ook www.mondgezond.nl

  De mond als entree van je lijf

  GRATIS MONDZORGADVIES

  Af en toe snoepen mag best van mondhyginiste Antien Rozema. Als je daarna maar je mond reinigt. foto Niek Michel

  Ik geef dierbarenterug aan hun families

 • Tandprotheticus Hoogendijk is de specialist in: Aanmeten en vervaardiging gebitsprotheses Gebitsprothese op implantaten (klikgebit) Repareren en aanpassen van protheses

  Geen verwijzing nodig vaneen tandarts.

  Vrijblijvend advies/second opinion

  Kosten worden grotendeels vergoedvanuit de basisverzekering.

  Dennenweg 28 Doetinchem0314-364363www.tandprotheticus-jhoogendijk.nl

  KUN STG E B I T !

  VAN OS

  U kuntook zonder

  verwijzing eenafspraak makenvoor een stralend

  gebit en

  ORTHODONTIST

  afspraak maken voor een stralend voor een stralend

  ... een heerlijke lach!

  WINTERSWIJK T (0543) 53 06 06GROENLO T (0544) 46 46 46

  Kijk voor alle informatie op onze website www.orthovanos.nl

  De enigespecialistis al meerdan 25 jaarorthodontist!

  HaaksbergenT 053 57 43 599E [email protected]

  WinterswijkT 0543 51 26 34E [email protected]

  W www.implantoloog.com

  Meer smaaksensatie?meer gevoel en geen kokhalzen meer met een gehemeltevrije prothese!

  gehemeltevrijeprothese zondermetalen haakjes

  frameprothese metmetalen haakjes

  frameprothesein de bovenkaak

  het alternatief:gehemeltevrije prothese

  in de bovenkaak

  Met een gehemeltevrije prothese heeft u geen Met een gehemeltevrije prothese heeft u geenvreemd-lichaamgevoel in uw mond, het etenvreemd-lichaamgevoel in uw mond, het etensmaakt u beter en de prothese zit nog vaster!smaakt u beter en de prothese zit nog vaster!Dit is een perfect alternatief voor een frameprothese Dit is een perfect alternatief voor een frameprotheseof een plaatje. Een gehemeltevrije prothese is tevens of een plaatje. Een gehemeltevrije prothese is tevensook realiseerbaar als u geheel tandeloos bent.ook realiseerbaar als u geheel tandeloos bent.

  In ons centrum kunt u terecht voor: Normale tandheelkunde (vullingen,

  pijnklachten, mondhygine, etc.)

  Chirurgische behandelingen(verstandskies trekken)

  Kronen en bruggen

  Gehemeltevrije prothese Alternatief op een frame of plaatje Implantaten, Botopbouw

  PROD_DAG-R_DG_GO-H01_140212_1.pdfPROD_DAG-A_DG_NY-H02_140212_1.pdfPROD_DAG-R_DG_GO-H02R_140212_1.pdfPROD_DAG-R_DG_GO-H04_140212_1.pdfPROD_DAG-R_DG_GO-H04R_140212_1.pdfPROD_DAG-A_DG_GO-H06_140212_2.pdfPROD_DAG-R_DG_GO-H06R_140212_2.pdfPROD_DAG-A_DG_AD-H08_140212_2.pdf

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 100 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 550 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1270 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX1a:2001 ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 100 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 550 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1270 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX1a:2001 ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 100 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 550 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1270 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX1a:2001 ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 100 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 550 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1270 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX1a:2001 ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 100 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 550 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1270 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX1a:2001 ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice