Tandzorg Achterhoek

of 8 /8
* de Gelderlander WOENSDAG 11 FEBRUARI 2015 Ze lfv lfv lfv er er ertrouw ouw ouwen en en Zelfvertrouwen door door door de de de beug beug beugel door de beugel Orthodontie vraag veel van de patiënt. Maar heel wat pubers nemen dat voor lief voor een verzorgd uiterlijk. PAGINA 4 Verzekeren of niet, en met welke dek- king? Enkele wegwijzers in het oerwoud van tandartsverzekeringen. 3 Tandzorg

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Tandzorg Achterhoek

 • * de Gelderlander WOENSDAG 11 FEBRUARI 2015

  ZZZeeelfvlfvlfvererertttrrrouwouwouwenenenZelfvertrouwendoordoordoor dedede beugbeugbeugeeellldoor de beugel

  Orthodontie vraag veel vande patint. Maar heel watpubers nemen dat voor liefvoor een verzorgd uiterlijk.

  PAGINA 4

  Verzekeren of niet, en met welke dek-king? Enkele wegwijzers in het oerwoudvan tandartsverzekeringen.

  3

  Tandzorg

 • Doetinchem

  de groepspraktijk mtpersoonlijke aandacht

  Grevengoedlaan 106 7009 DX Doetinchem

  tel. 0314-323721behandeling alleen na afspraak [email protected]@detandartspraktijkdoetinchem.nl

  Post tandprotheticus.

  Voor een verzorgd en stralend gebit.

  Kunstgebitten Klikgebitten Gebitsreparaties

  e-mail [email protected] i t .nl website w w w . e e n g e b i t d a t z i t . n l

  adres Twijnerstraat 24 7481 KL Haaksbergen telefoon 053 572 69 36

  adres Vredensestraat 19 7101 MJ Winterswijk telefoon 0543 52 39 91

  Tandartspraktijk De Punttandarts Stefanie KrauseBernhard IJzerdraatstraat 17091 ZK Dinxperlo0315-652654

  Implantologie nu ook in DinxperloAl 13 jaar is tandarts Stefanie Krause in Dinxperlo gevestigd en sinds n jaar in het pandDe Punt aan de Bernhard IJzerdraatstraat 1 Dinxperlo.

  Hier is een nog betere individuele zorg voor de patinten mogelijk. De praktijk is voorde algemene tandheelkunde nog beperkt open voor inschrijvingen. Patinten voorimplantaten en klikgebit kunnen echter nog wel in de praktijk terecht.

  Implantologie is een zaak van vertrouwen. Het resultaat wordt bepaald door kennis enervaring. In De Punt wordt de implantologie in al zijn facetten aangeboden door tandarts-implantoloog Dr. Ruud Hertel. Implantoloog Hertel heeft meer dan 32 jaar ervaring en geeftinternationaal cursussen in implantologie . Hij is uiteraard erkend door de NederlandseVereniging voor Orale Implantologie en houdt zich al 25 jaar uitsluitend bezig mettandimplantaten. Het beste resultaat kan worden bereikt als de gehele behandeling in nhand blijft. Dit is precies wat u in De Punt krijgt aangeboden. Kroon of brug op implantaten?

  Klikgebit (wist u dat dit in de basisverzekering zit)? Ruud Hertel voertvoor u de hele behandeling zelf uit. Interesse? Vragen? Belt u gerust

  voor een afspraak op nummer 0315-652654.

 • DE GELDERLANDER WOENSDAG 11 FEBRUARI 2015 EXTRA 3

  door Anne Nijtmans

  Wie zich gaatverdiepenin tandarts-verzekerin-gen, raaktverstrikt ineen woud

  van verschillende polissen en ver-goedingen. Er presenteren zichmeer dan vijftig verzekerings-maatschappijen. De meesten val-len overigens onder onder over-koepelende organisaties als Ach-mea (twaalf verzekeraars) enVGZ (vijftien verzekeraars). Sa-men bieden die bedrijven meerdan 150 tandartsverzekeringenaan.Die laten zich lastig vergelijken.Sommigen werken maximum-percentages, anderen met maxi-mum-bedragen en weer anderenmet maximum-aantallen verrich-tingen per code (dat is het soortverrichting). Meestal is het eencombinatie van deze vormen.Verder werken verzekeraars metmaximaal uit te keren vergoedin-gen per jaar. Maar ook hier zijnverschillen. Sommige verzeke-raars bieden alleen een vergoe-ding aan bij gecontracteerdezorg. Bij anderen kun je zelf jetandarts kiezen.Als je je wilt verzekeren voor eenhoog maximum gelden er bij demeeste verzekeraars acceptatie-voorwaarden. Dat wil zeggen datje een vragenlijst moet invullenof een rapport van een tandartsmoet overleggen. Dus als je veel

  tandheelkundige zorg nodighebt, zal een verzekeraar je nietzomaar aannemen.Verder kan het zijn dat de tand-artsverzekering alleen afgeslotenkan worden als er bij dezelfde ver-zekeraar ook een basisverzeke-ring is afgesloten. Sommige tand-artsverzekeringen zijn los af tesluiten, maar dan betaal je extraals je je basisverzekering eldershebt. Andere bedrijven vragen

  die extra opslag niet.Kortom: het is niet eenvoudigom de juiste tandartsverzekeringaf te sluiten.Om te beginnen kun je je ookniet verzekeren. Als je een goedgebit hebt, is zelf betalen goedko-per. Eens per jaar op controle eneen bezoekje aan de mondhygi-niste kost ongeveer 60 euro, om-gerekend 5 euro per maand.Ook als je jaarlijks gemiddeld 150besteedt en een redelijke bufferhebt of de discipline om zelf tesparen, is dat de goedkoopste op-tie.Sinds 2014 bestaat Ixorg, opgezetdoor de NMT, de beroepsvereni-ging voor tandartsen. Hierbijspaar je een deel van de ingeleg-

  de premie voor tandheelkundigebehandelingen. Daarbij in zit eencalamiteitenverzekering voortandheelkundige hulp bij(sport)ongelukken. Zelf sparen isgoedkoper maar als je goede tan-den hebt en daarnaast aan hock-ey of een vechtsport doet, isIxorg een goede optie.Als je jaarlijks meer dan 150 eurobesteedt, ben je het beste af meteen tandartsverzekering.Om hulp te bieden bij de keuzezijn er vergelijkingssites. De be-kendste is Independer. Maarhoud daarbij in het achterhoofddat Independer van Achmea is,waardoor je vraagtekens kunt zet-ten bij de onafhankelijkheid.Zorgkiezer.nl en vergelijkmond-

  zorg.nl zijn onafhankelijk. BijZorgkiezer is het nadeel dat altijdhet basispakket wordt meegeno-men.Vergelijkmondzorg is opgezetdoor een tandarts en specifiek ge-richt op tandheelkundige zorg.Er staat verder veel overige infor-matie op zoals de tandartstarie-ven. Ook kun je op deze site devergelijking differentiren op hetsoort zorg dat je nodig hebt. Alsje vaak naar de mondhyginistemoet is de ene verzekering gun-stiger, als je kronen nodig hebtde andere.Maar ook op deze website moetje er tijd voor uittrekken om uitte zoeken wat voor jou de besteverzekering is.

  door Anne Nijtmans

  Knettergek van de kiespijn werd ik. Ergens achterin de mond. Mijn kaak deed zeer en ik had eenklemmende hoofdpijn. Dat wordt een zenuwbe-handeling, dacht ik toen ik bij de tandarts kwam.Maar nee, de boosdoener was een prima kies diehelemaal gezond was. Die ga ik echt niet zomaaropenmaken voor een wortelkanaalbehandeling,zei ze. Nu is deze tandarts ook nog gnatholoog. Datbetekent dat ze alles van de kaak en de functiesvan de kaak weet. Haar conclusie was dat ik aanhet klemmen was geweest. Door spanning enstress de kiezen krachtig op elkaar zetten. Waar-

  schijnlijk onbewust in de slaap. Erop letten dat ikoverdag de kaken niet op elkaar klem, heeft het pro-bleem voor een deel opgelost. Daarnaast heb ik nueen beschermbitje om s nachts in te doen, vooralin stressvolle tijden. En weer wat geleerd: behalvecaris en tandvleesziekten is tandenknarsen enklemmen een grote bedreiging van het gebit. Uitpure stress bijten mensen soms tanden dwars door-midden, aldus mijn tandarts. We hebben niet voorniets de uitdrukkingen kiezen op elkaar en door-bijten. Stress, ook slecht voor je tanden.

  Als je jaarlijks minder dan150 euro aan de tandartsbesteedt, is zelf sparen degoedkoopste optie

  INTRODUCTIE

  Reageren? Mail naar [email protected]

  Op deze site kunt u deze special vindenals pdf. Alle vorige specials treft u ookaan op onze site.

  COLOFON dg.nl/bijlagenDeze Extra is een redactionele bijlage van:

  Wilt u adverteren in een van onze specials neem dan contact op: WegenerMediaE [email protected] T 088 - 0139991

  Op controle bij de tandarts. foto Mark Kuipers/HH

  Stress is ongezond en soms gevaarlijk. Ook voor je tanden. foto HH

  Verzekeren of niet, enmet welke dekking? En-kele wegwijzers in hetoerwoud van tandarts-verzekeringen.

  Redactionele leiding: Anne NijtmansVormgeving: Carmen DwarkasingAan dit nummer werkte mee: Peter de GrootFoto voorpagina: Sabine Joosten/Hollandse Hoogte

  Hoe betaal je de tandarts?

  Doorbijten? Niet doen!

 • 4 EXTRA

  door Peter de Groot

  Er komt een meisje bijde tandarts. Dievindt een minuscuulgaatje in een vanhaar tanden. Trek zeer maar allemaal uit,zegt het wicht. Over

  een tijdje ga ik trouwen, en danwil ik er goed opstaan met eenkunstgebit.Echt gebeurd of gewoon eenoude en belegen running joke?Dat is maar de vraag, feit is datmensen vroeger minder waardehechtten aan hun eigen tanden.Nu is dat anders. Je eigen tandenzijn immers een stuk sterker dandie van een namaakgebit en ge-ven tevens een persoonlijk karak-ter aan je gezicht.Maar nu zal het maar gebeurendat je tanden schots en scheef uitje kaakbeen groeien. Dat is zon-der meer apart, bijzonder en per-soonlijk, maar niet altijd esthe-tisch verantwoord. Of de kaak-beenderen behoeven correctie.Want een centenbak bijvoor-beeld de onderkaak steekt ver-der uit dan de bovenkaak kunje moeilijk als mooi betitelen.Hoe meer eigen tanden, hoemeer werk voor de orthodontist.Dit is een tandarts die zich nazijn zesjarige studie nog eensvier jaar heeft gespecialiseerd inde orthodontie: zeg maar de leervan de orthos dontos, Grieksvoor: de rechte tanden. De naamdekt de lading niet helemaal,want een orthodontist kijkt nietalleen naar het gebit maar ooknaar het hele gezicht, vooral hetprofiel.Het gaat om de groei van de ka-ken ten opzichte van elkaar enhet gezicht. De tanden, die vast-zitten in de kaken, kun je sturen.Daarmee heb je veel mogelijkhe-den om de structuur van het ge-zicht te bepalen, stelt orthodon-

  tist Erik Reukers, bekend in tand-heelkundig Nederland als docentvoor tandartsen, als lid van deAcademy for Sports Dentristy envanwege zijn lidmaatschap vande vierhoofdige examencommis-sie specialistenregistratie.In de jaren tachtig van de vorigeeeuw begon Reukers zijn loop-baan als schooltandarts en werk-te daarna als tandarts in Duits-land en in de Achterhoek. In 1991volgde zijn specialisatie in de or-thodontie. Zes jaar later culmi-neerde die opleiding in een pro-motieonderzoek naar blokjesbeu-gels. Voornaamste resultaat vandie dissertatie: bij een orthodonti-sche behandeling is niet het mate-riaal het belangrijkste, maar debehandelaar.Dat gegeven vormt nog steeds deleidraad voor zijn professioneleattitude. Simpel gezegd: laat hetspecialistische werk over aan despecialist. Centraal in de tand-heelkundige zorg staat de tand-arts. Die huurt bij complicatiesspecialisten in, zoals de kaakchi-rurg of orthodontist, legt Reu-kers uit.Nu is het echter zo geregeld dattandartsen in Nederland ook beu-gels mogen aanmeten. En datvindt Reukers niet altijd een wen-selijke zaak. Vergelijk het methet geval dat je het aan je blinde-darm krijgt. Dan laat je die toch

  Een recht rijtje tanden, daar ga jevoor. Veelgebruikt correctiemiddel isde beugel. Toch valt het nog nietmee, zon draadgeval in je mond.Maar heel wat pubers nemen datvoor lief in ruil voor een goed ver-zorgd uiterlijk.

  door Peter de Groot

  Vroeger waren het kunstgebittendie menige glimlach pimpten, te-genwoordig zijn het vooral beu-gels die voor een verzorgd rijtjetanden zorgen. Beugels zijn er inallerlei soorten en maten. Losse die haal je eruit wanneer je wilt maar ook vaste. De ene draag je inje mond, de andere juist niet, hetbuitenboordmodel. Ingenieuzeconstructies zijn het van metaal,rubber of plastic die scheve, ge-draaide of op de verkeerde plek ge-groeide snijtanden en kiezen net-jes op de goede plek zetten.Mette Kuijpers, orthodontist vande afdeling Tandheelkunde vanRadboudumc, heeft voor welkescheve tand dan ook wel eenexemplaar in haar assortiment.Het meest gebruikt is de beugelmet brackets. Dat zijn stalen slot-jes die met een sterke lijm aan devoorkant van de tanden wordengeplakt en die verbonden zijnmet een draad. In het begin vande behandeling is de draad rond.Die zet tanden recht of sluit

  spleetjes. Later gebruik ik eenrechthoekige draad, die tandendoet kantelen. Een prima metho-de want succes gegarandeerd.De uitneembare blokbeugelwordt iets minder vaak gebruikt.Die is bijvoorbeeld van toepas-sing als de onderkaak te ver naarachteren staat. Een nogal fors uit-gevallen ding dat meestal snachts gedragen wordt, omdat tij-dens de slaap de groei het grootstis. Daarbij ben je voor het uitein-delijke resultaat als dokter erg af-hankelijk van de medewerkingvan de patint.Kuijpers doelt hiermee op het feitdat het veelal pubers zijn die meteen beugel in hun mond rondlo-pen. Waarom vooral zij? Simpel:pubers hebben de tandenwisselnet achter de rug en bij hun noggroeiende botten is het een stukeenvoudiger om de onderlingeverhouding tussen de kaken teverbeteren dan wanneer de bot-ten volgroeid zijn. Ook Kuijperstelt heel wat tieners in haar pa-tintenbestand. Die jonge, op-groeiende mensen in een woelige

  levensfase moeten zich zon irri-tant ding in hun mond maar la-ten aanleunen en bovendien eenextra streng poetsregime onder-houden. Tussen al dat draadwerkblijven immers gemakkelijk aller-lei etensresten hangen. Bewonde-renswaardig genoeg schikken demeesten zich daarin. Kuijpersspreekt dan ook haar respect voorhen uit: Dat is voor een deel hetmooie aan dit vak, om al die jon-ge mensen te zien opgroeien. Vanhun blijdschap als ze bemerkenhoe hun gezicht aantrekkelijkerwordt, kan ik echt genieten.Minder populair tegenwoordig isde buitenbeugel. Die trekt de kie-zen van bovenkaak naar achterenen maakt ruimte voor de tandenvoorin. Daar heb je tegenwoor-dig vaste alternatieven voor die inde mond zitten en dus minderzichtbaar zijn. Botschroefjes zijnvan cruciaal belang bij de behan-deling. Zij zorgen ervoor dat tan-den die goed staan daar ook wer-kelijk blijven en niet mee gaanschuiven. Om het wat cooler temaken, noem ik die schroevenmaar piercings.Gewoonlijk duurt het twee jaarvoordat alle tanden en kiezen ophun plaats staan. Maar dan ziethet er ook tiptop uit. Kuijpers:Van een goed uiterlijk heb je al-tijd voordeel. Al is het maar van-wege een groter zelfvertrouwen.

  Het gebeurt weleens dat ik iemandwegstuur, ik ben erniet om beugels teverkopen

  Bewonderingswaardighoe die pubers zichhouden aan het regime

  Erik Reukers, orthodontist

  Mette Kuijpers, orthodontist

  De buitenboordbeugel trekt de kiezen naar achteren. foto Frank Muller/HH De buitenbeugel van dichtbij. In de mond zitten ringetjes om de voorste kiezen. foto HH

  Mette Kuijpers, orthodontist op het Radboudumc, legt uit hoe een beugel werkt. foto Bert Beelen

  De orthodontist is een specialist onder tandartsen.Vier jaar extra studie. Over de groei van het ge-zicht, de ontwikkeling van het gebit. Orthodontisten opleider Erik Reukers vindt het daarom geengoede zaak dat ook tandartsen beugels aanmeten.Je wordt pas goed als je iets veel doet.

  Van een goed uiterlijk heb je altijdvoordeel, zoals zelfvertrouwen Laat tandart

 • DE GELDERLANDER WOENSDAG 11 FEBRUARI 2015 EXTRA 5

  ook niet eruit halen door je huis-arts.Achter elkaar weet Reukers aller-lei argumenten op te noemenwaarom een tandarts het ortho-dontische werk maar beter aande specialist kan overlaten. Indie vier jaar extra studie leer jevan alles over gebitsontwikke-ling, de groei van het gezicht ende afwijkingen hiervan. En detechnieken hoe dit alles bij te stu-ren. Graag verwijs ik naar eenScandinavisch onderzoek datheeft uitgewezen dat een ortho-dontist minder tijd nodig heeftbij een behandeling, betere kwali-teit levert en minder herbehande-

  lingen hoeft te verrichten.Een orthodontist weet volgenshem ook goed te bepalen wan-neer een behandeling echt nodigis. Het gebeurt wel eens dat ikeen patint niet behandel. Ik bener immers niet om beugels te ver-kopen. Ik ga niet in elke wensmee, ook al is die technisch uit-voerbaar. Het belangrijkste istoch of het medisch verantwoordis.Recente beleidsveranderingenvan de ziektekostenverzekeraarslijken de visie van Reukers tegaan ondersteunen. De zorgver-zekering wil gespecialiseerdwerk liefst door een specialist la-

  ten verrichten. De vergoedingvoor dergelijke ingrepen wordtechter alleen verstrekt als die spe-cialist voldoet aan een minimaalaantal behandelingen per jaar.Dat vind ik billijk. Immers: jewordt pas goed, als je iets veeldoet.Overigens zal Reukers wakenover de kwaliteit van zijn werk.Want ook hij wordt, net als elkeandere orthodontist, om de vijfjaar gevisiteerd door collegas.En dat gaat er bijzonder serieusaan toe. Voldoe je niet aan de nor-men? Functioneert je praktijkniet goed? Dan gaat er rigoureuseen streep door je registratie.

  Deze 15-jarige is voor het laatst bij de orthodontist. foto Sabine Joosten/HH De bekende blokjesbeugel waarbij vastgelijmde slotjes met een draad verbonden zijn. foto HH

  Erik Reukers, orthodontist en opleider van tandartsen. foto Gerard Verschooten

  DE KOSTEN

  s niet werk orthodontist doen

  In Nederland hebben we een mar-kant systeem als het gaat om tarie-ven in de gezondheidszorg.Die zijn vastgelegd door de NZa, deNederlandse Zorgautoriteit. Dezeorganisatie valt onder verantwoor-delijkheid van het ministerie vanVWS (Volksgezondheid, Welzijn enSport).De NZa stelt niet alleen de tarievenvast maar controleert ook of de zor-gaanbieders en -verzekeraars zichdaarbij aan de regels houden.Ook voor het plaatsen van beugelsheeft de NZa de tarieven vastge-steld. Doorgaans ligt de prijs hiervan

  tussen 2.000 en 3.000 euro, afhan-kelijk van de behandeling.Zorgverzekeringen vergoeden eenorthodontische behandeling veelalniet als je slechts een basisverzeke-ring hebt afgesloten. Een vergoe-ding wordt dan alleen verstrekt alser sprake is van ernstige groei- ofontwikkelingsstoornissen.Om voor vergoeding van orthodon-tische zorg in aanmerking te komen,is dus een aanvullende verzekeringnodig.Een gespecificeerde lijst van gemid-deld te verwachten kosten is te vin-den op de website beugel.nl.

 • 6 EXTRA

  door Rien Floris

  De tandenfee kwam een beet-je laat bij Christine Strijbis.Pas na haar 30ste brak derechterhoektand door. Ach-ter de melkhoektand piep-te een puntje door het tand-vlees. Ze kon de melkhoek-

  tand laten staan en de nieuwe hoektand eruit laten snijden. Maar waarom een gezon-de tand, die er eigenlijk hoort, weghalen?Het melktandje werd getrokken. Een beu-gel drukt de hoektand nu op zijn plek.Maar dat is voor anderen geheel onzicht-baar.Christine Strijbis (34) durft breed te la-chen en dat doet ze graag. Toen die hoek-tand weg was, zat er even een gat en liet ikme van de andere kant fotograferen. Maarnu komt hij aardig door. De hoektandmoet op zijn plek worden geholpen, wanthij zat achter de andere tanden en ook noggedraaid. Dus dat betekende anderhalf jaareen beugel. Alsof ze een meisje is dat netgrote mensentanden heeft gekregen. Zekoos voor een linguale beugel aan de bin-nenzijde. Dat is een soort slotjesbeugel,maar dan onzichtbaar.Een plaatjesbeugel aan de buitenkant?Daar moest ik niet aan denken. Ik werk inde marketing en online branding (merkenin de markt zetten voor het MKB, red.). Ie-dere dag zie ik klanten. Zon beugel is nietrepresentatief; alsof je nog 16 bent. Maarhet leidt ook enorm af. Bij andere mensenzit ik er zelf ook altijd naar te kijken. Metzon plaatjesbeugel kan ik niet meer breedlachen en dat doe ik graag. Met deze beugelblijf ik wie ik ben.Met bedrijven 100% Oegstgeest en 100%

  Leiden zit ze dagelijks in de merkenpromo-tie. Met haar beugel doet ze gratismond-tot-mondreclame voor de orthodon-tisten van Rechtetanden.nl. Ik kwam zetoevallig tegen en beveel ze iedereen aan.Een vriendin van me is stewardess. Zijdenkt er nu ook over het te laten doen. Zezou nooit een zichtbare beugel nemen.Laatst plaatste een kennis van Strijbis devraag op Facebook: to brace (=beugel) ornot to brace? Ik heb toen gereageerd met:doe dan in ieder geval een linguale beu-gel.Er zijn volgens Strijbis in Nederland maarzes of zeven orthodontisten die werkenmet een onzichtbare beugel aan de binnen-kant van je gebit. Dat soort beugels wordtdoor de orthodontist zelf bijgesteld en nietdoor een assistent. Misschien zijn de con-sulten (45 euro per keer) daarom wat duur-der, maar ik heb het er voor over.Want bij de verzekering hoeft ze niet aan

  te kloppen. Beugels voor volwassenen enverzekeringen zijn een moeilijk verhaal.Maar ik heb twee jaar geleden flink be-spaard op mijn verzekeringspremie en be-taal het nu zelf. Zon beugel kost tussen de1.000 en 1.500 euro. Dat is een flinke inves-tering, maar ik neem dat voor eigen reke-ning.Als kind had Strijbis geen beugel en ze hadook geen bijzondere dingen aan haar tan-den laten doen. Gewoon twee keer perdag poetsen en twee keer per jaar naar detandarts, meer niet. Maar nu moet ik omde drie, vier weken de beugel laten bijstel-len. Als die is aangedraaid, voel je een dagde spanning op je tanden staan. Je ziet debeugel niet, maar ik zal toch blij zijn als-ieer uitgaat.

  [email protected]

  Een plaatjesbeugelaan de buitenkant?Daar moest ik nietaan denken

  Christine Strijbis

  Steeds meer volwassenen nemeneen beugel. De meest gebruiktebeugels zijn brackets. Dit zijnplaatjes op je tanden, die metstaaldraden met elkaar zijnverbonden.

  De plaatjes worden aan je tandenvastgelijmd. Dit wordt ook weleen plaatjesbeugel genoemd.Omdat veel kinderen met eenbeugel rondlopen, kan het gekaanvoelen er als volwasseneeen te dragen.

  Wil je echt niet dat mensen ziendat je een beugel hebt, dan kunje kiezen voor een onzichtbarebeugel.

  VoordeelJe hoeft doorgaans minder langeen beugel te dragen als je er oplatere leeftijd een neemt. En jehebt de optie voor onzichtbarebeugels.

  NadeelHet is geen pretje om een beugelte hebben; eten wordt lastiger.

  Een linguale beugel. fotos Bas Njio

  Christine Strijbis nam pas oplatere leeftijd een beugel.

  Een onzichtbare.

  BEUGELS

  Binnenboordbeugel

 • DE GELDERLANDER WOENSDAG 11 FEBRUARI 2015 EXTRA 7

  door Anne Nijtmans

  Tandarts Jules Coxvindt het een logi-sche uitbreiding vanzijn werkzaamhe-den. We maken hetfunctioneel en mooiogend in de mond.

  Inmiddels kunnen we ook voorkleine esthetische verbeteringenzorgen rondom de mond.De Bemmelse tandarts heeft zichvooral toegelegd op implantolo-gie en kaakchirurgie. Maar sindsenkele jaren is hij ook bevoegdom botox en fillers in te spuitenin het gezicht. Hij heeft daarvooreen opleiding gevolgd bij cosme-tisch arts Tom van Eijk. Coxvolgt een trend waarbij in toene-mende mate tandartsen cosmeti-sche injectables toedienen. We-reldwijd is het al heel gebruike-lijk dat tandartsen dit uitvoeren.Nederlandse tandartsen sluitenzich hierbij aan.De cosmetisch artsen in Neder-land zijn niet blij met deze ont-wikkeling. Zij menen dat zij ditbeter kunnen en dat de patinthierbij niet gebaat is. OpleiderTom van Eijk heeft in diverse me-dia naar voren gebracht dat hijhet probleem niet ziet. Tandart-sen weten immers alles van deanatomie en fysiologie van hethoofd. Bovendien zijn ze tech-nisch vaardig en kunnen ze goedinjecteren, argumenteert hij.De beroepsvereniging voor tand-heelkunde NMT vindt dat tand-artsen botox en fillers kunnentoepassen onder bepaalde voor-waarden. Zo moeten ze een geac-crediteerde opleiding gevolgdhebben en aantoonbare ervaringen bekwaamheid. hebben. DeNMT spreekt de voorkeur uitvoor therapeutische toepassingenvan injectables.Botox is de verkorte naam van bo-

  tuline toxine, een eiwit dat spie-ren tijdelijk verlamt. Op cosme-tisch gebied wordt het ingezet te-gen frons- en expressierimpels.De werking is tijdelijk en de be-handeling moet dus herhaaldworden.Zoals gezegd zijn er ook therapeu-tische toepassingen. We gebrui-ken botox bij de behandeling vanmensen die tandenknarsen ofklemmen, zegt Jules Cox. In tij-den van stress bijten mensenhun kiezen kapot. Of ze krijgenenorm veel pijn in hun kaken ofspanningshoofdpijnen. Door debijtkracht van de kaakspieren teverminderen, kunnen we dit ver-lichten. Het is inderdaad symp-toombestrijding maar je kunt zoeen proces doorbreken. Boven-dien zijn gnatologische aandoe-ningen alles wat te maken heeftmet het kaakklemmen vaakmoeilijk te diagnostiseren. Soms

  uit het zich als kiespijn of aange-zichtspijnen. Als de pijn ver-dwijnt als de spier is stilgelegd,weet je dat het om tandenknar-sen of klemmen gaat.Een toepassing op het snijvlakvan therapeutisch en cosmetischis het tegengaan van het te hoogoptrekken van de bovenlip bijhet lachen waardoor veel tand-

  vlees zichtbaar wordt. Cox: Datvinden we in onze samenlevingnu eenmaal niet mooi. Dat kun jetegengaan door de spiertjes langsde neus te injecteren met botox.Cox vindt esthetische behandelin-gen rondom de mond vooral eenvoortzetting van het werk wathij in de mond met het gebitdoet. Mensen vinden een mooielach erg belangrijk. Als de eigentanden lelijk zijn, kunnen we zeverfraaien met facings. Weggeval-len tanden kunnen we vervan-gen door implantaten. We zorgenvoor een mooie aansluiting ophet tandvlees, eventueel doortandvlees te transplanteren. Eenstap verder dan is het verminde-ren van de rimpels rondom demond of op het voorhoofd.Behalve met botox werkt Coxmet fillers. We gebruiken hyalu-ronzuur, een niet-permanente fil-ler en een lichaamseigen stof.

  Dat hyaluronzuur bindt vocht enzet aan tot collageenvorming. Opdie manier kun je de huid rondstatische rimpels verstevigen enworden ze minder diep.Net als botox verdwijnt dit mid-del op den duur uit het lichaam.Dus als het niet bevalt, is het eenkwestie van tijd voordat het weerbij het oude is. Het is niet onher-roepelijk.Het werken met injectables isvoor Jules Cox een aanvullendeservice. Hij heeft in Bemmel eenverwijspraktijk voor implantolo-gie, kaakchirurgie en esthetischetandheelkunde.Hij vindt wel dat dit verfraaiendewerk goed bij een tandarts past.We weten veel van anatomie,we hebben de technische vaardig-heid en een esthetisch oog. Ookbinnen de mond moeten we heelprecies werken en zien wanneerhet klopt.

  Alle tandartsen zullen het ro-kers aanraden: stoppen! Wantroken is echt heel slecht voorde tanden.Om te beginnen zorgen sigaret-ten voor lelijke bruine vlekkenop het gebit. Natuurlijk kan demondhyginiste die weghalenmaar aanslag is nog maar hetkleinste probleem.Rokers lopen een twee keer zohoog risico tanden te verliezenin vergelijking met mensen dieniet roken. Dat was de uit-komst van een Duits onder-

  zoek enkele jaren geleden.Een van de belangrijkste oorza-ken van dat tandverlies is dat ro-ken een negatieve invloed heeftop de gezondheid van het tand-vlees. Rokers hebben een groterekans op tandvleesontsteking.Nicotine vernauwt de bloedvatenin het tandvlees. De afweer tegenbacterin wordt slechter. Ook heb-ben rokers meer last van tand-plak, een laagje bacterin dat ie-dereen op de tanden heeft. Debacterin in tandplak veroorza-ken juist de ontstekingen.

  Meer bacterin en slechtere af-weer, dat betekent een groter risi-co op tandvleesontstekingen.Als gevolg daarvan ontstaat para-dontitis, waarbij het kaakbot

  wordt aangetast. Er zijn behande-lingen tegen paradontitis. Diezijn gericht op het tegengaan vanontstekingen. Maar bij rokersslaan die behandelingen minder

  goed aan omdat ze juist makke-lijker ontstekingen krijgen.Natuurlijk kunnen weggeval-len tanden vervangen wordendoor implantaten. Een implan-taat is een kunstwortel die inde kaak wordt geplaatst. Wan-neer de kunstwortel voldoendeis vastgegroeid kan er eenkroon, brug of prothese op wor-den geplaatst.Dat rokers vernauwde bloedva-ten in het tandvlees hebben,vertraagt de genezing van won-den in de mond. De kans dathet implantaat loslaat of nietgoed vastgroeit in het kaakbotis door het roken drie keer zogroot. Weggegooid geld dus,zon duur implantaat.Veel tandartsen plaatsen omdie reden liever geen implanta-ten bij rokers.

  Botox passen weook therapeutischtoe, bijvoorbeeldbij de behandelingvan tandenknarsenJules Cox, tandarts

  Iedere tandarts adviseert te stoppen met roken. foto Robin Utrecht

  Botox-en fillerbehande-lingen door tandartsen?Het gebeurt in toene-mende mate. Wij ken-nen het hoofd en kun-nen precies werken.

  Ook mooi rondom de mond

  Stoppen met rokengoed voor je tanden

  Tandarts Jules Cox uit Bemmel heeft een opleiding gevolgd zodat hij ook botox en andere injectables kan toedienen. foto Erik van t Hullenaar

 • Orthodontistenpraktijk

  Marion van AgenMarion van Agen

  Tramstraat 2a

  7001 CH Doetinchem

  0314-394179

  www.mvanagenorthodontist.nl

  [email protected]

  Gratis professionele reinigingsset vanDidodent bij een nieuwe prothese

  Tandprotheticus Hoogendijk is de specialist in:

  Aanmeten en vervaardiging gebitsprotheses

  Gebitsprothese op implantaten (klikgebit)

  Repareren en aanpassen van protheses

  Dennenweg 28 Doetinchem0314 364363www.tandprotheticus-jhoogendijk.nl

  Kosten worden grotendeels vergoed vanuit basisverzekering Geen verwijzing nodig van tandarts Vrijblijvend advies/second opinion

  Een perfect gebit...VOOR HET AANMETEN, VERVAARDIGENEN REPAREREN VAN GEBITSPROTHESES

  Reparaties klaar terwijl

  u wacht, in het weekend

  na telefonisch overleg

  We hebben contracten met de meeste zorgverzekeraarsWe hebben contracten met de meeste zorgverzekeraars

  Winterswijk: Beatrixpark 16T. 0543-531936

  Enschede:Marssteden 90T. 053-4280614

  Gratis advies

  Klikprothese(op implantaten)

  Eigen tandarts opafspraak aanwezig

  Eigen implantoloog

  Alles ondern dak!

  Wewerkenmet denieuwste technieken

  Snel & vakkundig

  7 dagen per weekbereikbaar van8.15 tot 17.15 uur

  Servicelijn:0543-531936

  Vaste partner voor uw kunstgebit

  Uw kunstgebit, onze zorgReparaties klaar terwijl u wacht,na telefonisch overleg. Ook s avonds of in het weekend.

  Tandtechnisch Laboratorium CrudenGrensstraat 2, 7091 BX DinxperloTel: 0315-651843 / 06-40050406

  Cox CosmetischCox Cosmetisch

  Cuperstraat 3

  6681 AR Bemmel

  T (0481) 46 17 36T (0481) 46 17 36

  www.coxcosmetisch.nl

  [email protected]

  voor de behandeling na de behandelingvoor de behandeling na de behandeling

  esthetiek met injectables

  bel of mail voor een

  gratis consult

  voor de behandelingvoor de behandeling na de behandelingna de behandeling

  Onze praktijk beoefent al vele jaren tandheelkunde in een aantal facetten waaronder implantologie, (esthetische) mondchirurgie en esthetische tandheelkunde, van facings en kronen tot het bleken van tanden.

  Tandarts-implantoloog Jules Cox heeft zich gespecialiseerd in de cosmetische verfraaiing van het gezicht. Deze simpele ingrepen, zoals het verminderen van lach rimpels, kraaienpootjes, hangende mondhoeken of het opvullen van ingevallen wangen, hebben vaak een enorm effect. En net als bij de cosmetische tandheelkunde zijn het vaak de verjnde onzichtbare aanpassingen die het verschil maken.

  Ook behandelen wij de kaakspieren ter voorkoming van tandenknarsen, kaakklemmen en een zogenaamde hoge lachlijn, waarbij veel tandvlees zichtbaar is.

  Drs. Jules Cox is opgeleid door een cosmetisch arts van de NVCG (Ned. Ver. voor Cosmetische Geneeskunde).

  Bel 024-2022094 / 06-12107601

  Voor een optimaal kunstgebit ga je naar de tandprotheticus! Uw kunstgebit is mijn zorg.

  GROENEWOUD tandprothet i ek

  Gehemelte vrije prothese Voor meer zelfvertrouwen, smaak en houvast !

  Bij ons kunt u ook terecht voor :

  -Algemene tandheelkunde o.a. pijnklachten, vullingen, kroon

  -Chirurgische behandelingen o.a. verstandskies verwijderen

  -Implantaten en botopbouwbot vanuit uw eigen kaak! NIET uit de heup

  Gehemelte vrije prothese Voor meer zelfvertrouwen, smaak en houvast !

  Standaard bovenprothese

  Ons werk gehemeltevrije prothese

  PROD_DAG-R_DG_GO-H01_150211_1.pdfPROD_DAG-A_DG_AD-H02_150211_1.pdfPROD_DAG-R_DG_GO-H02R_150211_1.pdfPROD_DAG-R_DG_GO-H04_150211_2.pdfPROD_DAG-R_DG_GO-H04R_150211_2.pdfPROD_DAG-R_DG_GO-H06_150211_1.pdfPROD_DAG-R_DG_GO-H06R_150211_1.pdfPROD_DAG-A_DG_AD-H08_150211_1.pdf

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 100 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 550 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1270 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX1a:2001 ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 100 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 550 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1270 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX1a:2001 ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 100 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 550 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1270 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX1a:2001 ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 100 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 550 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1270 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX1a:2001 ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 100 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 550 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1270 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX1a:2001 ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 100 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 550 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1270 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX1a:2001 ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice