SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

of 37 /37
SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’ Dordrecht, 18 juni 2014 Dick Rasenberg

description

SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’. Dordrecht, 18 juni 2014 Dick Rasenberg. Vanmiddag: informatie halen. Van oud naar nieuw: wat verandert er landelijk? (14.00 – 14.20) Van oud naar nieuw in Dordt I (14.20 – 15.00) B1. Inhoud / ondersteuning B2. Organisatie - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

Page 1: SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

SWV Dordrecht PO / VObijeenkomst ‘van oud naar nieuw’Dordrecht, 18 juni 2014

Dick Rasenberg

Page 2: SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

Vanmiddag: informatie halenA. Van oud naar nieuw: wat verandert er landelijk? (14.00 –

14.20)

B. Van oud naar nieuw in Dordt I (14.20 – 15.00)B1. Inhoud / ondersteuningB2. Organisatie

C. Pauze (15.00 – 15.15)

D. Van oud naar nieuw in Dordt II (15.15 – 16.10)D1. PersoneelD2. Geld

E. Ruimte voor vragen (16.10 – 16.30)

Page 3: SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

Vanmiddag: informatie brengenDenkend over passend onderwijs…..

?Wat gaat er goed / waar bent u vol vertrouwen over??Wat gaat er niet goed / waar maakt u zich zorgen over?

A. Op het niveau van de eigen school?B. Op het niveau van het eigen schoolbestuur?C. Op het niveau van het samenwerkingsverband?

2 “time-out momenten” pak een post-it (of meerdere) en plak je compliment/zorg/kans/bedenking op de juiste flip-over de swv’den gebruiken dit weer voor verdere ontwikkeling

Page 4: SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

A. Wat verandert er landelijk?

Page 5: SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

A. Van oud naar nieuw: landelijkPassend onderwijs is wettelijk:

1. Een wijziging in geldstromen… … van het Rijk naar de 152 regionale samenwerkingsverbanden (76 PO / 76

VO); … en van ‘open-einde’-financiering naar budgetfinanciering

2. Een herverdeling van verantwoordelijkheid… … waarbij de samenwerkingsverbanden integraal verantwoordelijk worden voor

álle leerlingen binnen hun regio (‘dekkend netwerk’) … en scholen een zorgplicht hebben voor alle leerlingen die zich aanmelden.

Page 6: SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

A. Van oud naar nieuw: landelijkPassend onderwijs is organisatorisch:

1. Een stap verder in bestuurlijke samenwerking … … van samenwerkingsverbanden WSNS en VO naar samenwerkingsverbanden

Passend Onderwijs (op gemeentegrenzen, interzuilair); … met toevoeging van de besturen voor speciaal onderwijs cluster 3 en cluster 4.

2. Een decentralisatie van beslissingsbevoegdheid…. … waarbij de landelijke indicatiecriteria voor het speciaal onderwijs wegvallen …het begrip ‘rugzakje’ verdwijnt … en samenwerkingsverbanden de opdracht krijgen flexibel, zonder veel

bureaucratie, direct na signalering, te doen wat nodig is.

3. Een intensievere samenwerking met de jeugdhulp…. … om meer integrale ondersteuning voor school en thuis te realiseren.

Page 7: SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

A. Van oud naar nieuw: landelijkPassend onderwijs is inhoudelijk:

1. Een andere manier van kijken naar kinderen… … van kijken wat een leerling heeft naar kijken wat een leerling nodig heeft …arrangeren op basis van de onderwijs- en opgroeibehoeften van leerlingen.

2. Een andere manier van kijken naar ouders.. … als ervaringsdeskundige en partner in het arrangeerproces.

3. Heldere doelstellingen voor het ondersteuningsniveau van scholen…. … waarbij een niveau van ondersteuning wordt afgesproken dat alle scholen

kunnen bieden: de basisondersteuning …scholen kritisch kijken naar hun eigen mogelijkheden en dit beschrijven in hun

schoolondersteuningsprofiel … en (samen met het) samenwerkingsverband wordt gezorgd voor de

beschikbaarheid van de juiste expertise.

Page 8: SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

B. Wat verandert er in Dordt?

B1. Ondersteuning / inhoud

Page 9: SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

B1. Inhoud / ondersteuningAandachtspunten:

Historisch beleid zorgt dat we kunnen denken in kansen in plaats van bedreigingen

Wat passend onderwijs vraagt, doen we grotendeels al lang!

Inzet 2014 – 2016: consolideren van wat we hebben een focus op het verstevigen van de basisondersteuning een focus op het vervolmaken van de doorgaande lijn (VVE)-

PO-VO-(MBO)

Page 10: SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

B1. Missie en visie - gemeenschappelijkMissie:“Het tot stand brengen en bestendigen van samenwerking tussen besturen, gericht op het bieden van een passende onderwijsplek voor álle leerlingen”

Visie: 1 werkorganisatie voor PO en VO; Thuisnabijheid maximaal realiseren; Deskundigheid bevorderen; Opgebouwde expertise (bijv. bij het (V)SO) behouden; Samenwerken onderwijs en zorg; Ouders als partner in het proces van arrangeren; Een professionele organisatie (kwaliteitszorg en –borging)

Page 11: SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

B1. Missie en visie – specifieke focus

Specifiek voor PO : Een hoog en groeiend niveau van basisondersteuning Wijkgericht samenwerken;

Specifiek voor VO: Afstroom en uitval minimaliseren; Optimale doorlopende leerlijnen en arrangementen PO-VO-

MBO;

Page 12: SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

B1. PO 2014 -2016 (route)Beleidsdoelstellingen (consolideren en vooruitkijken):

Ondersteuningsteams op schoolniveau met:Vast: Orthopedagoog SWV Gezinsspecialist (SMW?) Intern begeleider OudersFlex: Jeugdarts Leerplicht SBO/SO-expertise

OT vormt een collegiaal netwerk van expertise;

De ondersteuningsteams: Formuleren (gebruik makend van elkaars expertise) de ondersteuningsbehoeften van een leerling; Arrangeren de juiste (basis- of extra) ondersteuning voor de leerling; Of bepalen de meest geschikte (reguliere of speciale) onderwijssetting. Geven inhoudelijk deskundigenadvies af aan PCL-TLV-cie

Page 13: SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

B1. VO 2014 -2016 (route)Beleidsdoelstellingen (consolideren en vooruitkijken):

Ondersteuningsteams op schoolniveau met: Zorgcoördinator (vast) Mentor (vast) SMW’er (flexibel) Jeugdarts (flexibel) Leerplicht (flexibel)

OT vormt een vast overleg;

De ondersteuningsteams: Formuleren (gebruik makend van elkaars expertise) de ondersteuningsbehoeften

van een leerling; Doen voorstel voor arrangement / verwijzing; Rapporteren hun bevindingen aan de PCL/TLV-cie, die inhoudelijk en procedureel

toetst.

Page 14: SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

B1. PCL/TLV-cie (route)Beleidsdoelstellingen (consolideren en vooruitkijken):

Één gezamenlijke cie voor PO en VO

Vormt voor PO de eerste 2 jaar nog inhoudelijke achtervang (maar arrangementen worden inhoudelijk getoetst in het OT)

Vormt voor VO de plek van inhoudelijke én procedurele toetsing.

Bestaat uit: 1 voorzitter 1 orthopedagoog Flexibele expertise (vanuit bv. SBO, SO of OPDC)

Page 15: SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

B1. PO 2014 -2016 (aanbod)Beleidsdoelstellingen (consolideren en vooruitkijken):

Expertiseteam (met ambulante expertise vanuit SBO en SO) biedt extra ondersteuning aan de scholen;

Focus op de integralere afstemming tussen bestaande (reguliere en) speciale onderwijsvoorzieningen, om zo te komen tot een dekkend netwerk van ‘gespecialiseerd onderwijs’

Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs blijven onverkort beschikbaar

Page 16: SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

B1. VO 2014 -2016 (aanbod)Beleidsdoelstellingen (consolideren en vooruitkijken):

Ambulante expertise VSO biedt extra ondersteuning aan de scholen;

OPDC als goed geëquipeerde Reboundvoorziening met praktisch (PrO/BBL/Kader) én theoretisch (TL/HAVO/VWO) arrangement.

Voortgezet speciaal onderwijs blijft onverkort beschikbaar

Page 17: SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

B1. PO en VO 2014 -2016 (ontwikkeling)Beleidsdoelstellingen (consolideren en vooruitkijken):

Systeem van kwaliteitszorg met focus op basisondersteuning

Update schoolondersteuningsprofielen oktober 2014

Dashboard/monitor Voor stuurinformatie samenwerkingsverband Verantwoording naar OCW/Inspectie Benchmarking

Inrichten audit-teams voor collegiale consultatie: Bij elkaar ‘in de keuken kijken’ Kritisch kijken naar de ontwikkeling van de basisondersteuning; Geen inspectie!

Page 18: SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

B1. (V)SO cluster 1 & cluster 2Aandachtspunten: Vallen buiten ‘passend onderwijs’ (doen niet mee aan het

samenwerkingsverband);

Budget en expertise bij landelijke instellingen: Bartiméus / Visio (cluster 1) Auris/Kentalis (cluster 2)

Aanvraag rugzakken via Commissies van Onderzoek

AB-deel rugzakken: voortzetting in overleg

Schooldeel rugzakken: voortzetting in overleg (met korting)

Page 19: SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

B. Wat verandert er in Dordt?

B2. Organisatie

Page 20: SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

B2. PO en VO sámen Één swv POVO formeel niet mogelijk;

Daarom: keuze om zo veel mogelijk samen te doen (bijv. RvT, PCL/TLV-cie, directie, etc.)

Moet niet alleen leiden tot efficiency en slagkracht…

…maar vooral voor integratie expertise PO en VO en een soepele doorgaande lijn in ondersteuning!

Page 21: SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

B2. Deelnemende besturen POOUD

WSNS FBSD:1. H3O2. SKOBA3. Dordtse Schoolvereniging

voor BaO op Algemene Grondslag

4. Stichting Vrije Scholen5. SIPOR6. Scholen van Oranje

WSNS OPOD:7. Stichting Openbaar Primair

Onderwijs Dordrecht

NIEUW

SWV PPO DORDRECHT:1. Stichting Openbaar Primair

Onderwijs Dordrecht2. H3O3. SKOBA4. Dordtse Schoolvereniging

voor BaO op Algemene Grondslag

5. Stichting Vrije Scholen6. SIPOR7. Scholen van Oranje8. Stichting Speciaal onderwijs

Drechtsteden e.o. (SPON, cl. 3)

9. Yulius Onderwijs (cl. 4)

Page 22: SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

B2. Deelnemende besturen VOOUD

SWV VO 40-2:1. H3O2. Stichting Wellant3. Stichting Openbaar

Onderwijs Dordrecht 4. Stichting voor

Praktijkonderwijs-OPDC

NIEUW

SWV PVO DORDRECHT:1. H3O2. Stichting Wellant3. Stichting Openbaar

Onderwijs Dordrecht 4. Stichting voor

Praktijkonderwijs-OPDC5. Stichting Johan de Witt-

Gymnasium6. Stichting Speciaal onderwijs

Drechtsteden e.o. (SPON, cl. 3)

7. Yulius Onderwijs (cl. 4)8. Stichting Horizon (cl. 4)

Page 23: SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

B2. Organogram PO

Page 24: SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

B2. Organogram VO

Werkorganisatie

Bestuur

Directie

Directeurenberaad

Zorgcoördinatorenberaad

V(S)O-scholen

BO-VO overleggroep

OPR VO

Raad van Toezicht

VO-MBO overleggroep

NB: de grijs gearceerde onderdelen zijn/worden in samenwerking met het samenwerkingsverband PO ingevuld

Page 25: SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

B2. Inspraak en medezeggenschapIn het PO: Adviesgroep (4 directeuren, 4 intern begeleiders)

Gevraagd en ongevraagd advies aan directie Bezetting op basis van expertise (niet op basis van

afvaardiging) Ondersteuningsplanraad PO (6 ouders, 6 personeelsleden)

In het VO: Directeurenoverleg Zorgcoördinatorenoverleg Ondersteuningsplanraad VO (4 personeelsleden, 4

ouders/leerlingen)

Page 26: SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

B2. Afstemming met partners Afstemming met buur-samenwerkingsverbanden

Op overeenstemming gericht overleg (OOGO) over ondersteuningsplannen en jeugdhulpplannen met gemeente Dordrecht

Regionaal overleg (ROOGO) over ondersteuningsplannen en jeugdhulpplannen op niveau Drechtsteden

Page 27: SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

B2. Werk in uitvoeringIn ontwikkeling:

Raad van Toezicht

Aanmeldingsformulier PCL/TLV-cie

Ontwikkelingsperspectief (OPP), specifiek voor Dordt

Afstemming met OnderwijsTransparant

Page 28: SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

C. PAUZE

Page 29: SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

D. Wat verandert er in Dordt?

D1: Personeel

Page 30: SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

D1. PersoneelRoute: PO: orthopedagoog ondersteuningsteams PCL/TLV-cie: ortho en voorzitter

Expertiseteams: PO: SBO-expertise, Ambulant Begeleiders cluster 3 en 4 VO: OPDC-expertise, Ambulant Begeleiders cluster 3 en 4

Personeel samenwerkingsverband vanaf augustus 2014: Directie Secretariële ondersteuning

Page 31: SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

D1. PersoneelAmbulant Begeleiders: AB’ers: 2014-2016 gedetacheerd naar het

samenwerkingsverband, bij gebleken meerwaarde voor het samenwerkingsverband waarschijnlijk in dienst per 1 augustus 2016.

AB-deel rugzak: Begeleiding wordt 1-op-1 doorgezet Voor leerlingen die dat nodig hebben (kritisch kijken naar

de omvang) en… …een indicatie hebben die geldig is tot ná 1 augustus 2014

Page 32: SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

D. Wat verandert er in Dordt?

D2: Geld

Page 33: SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

D2. Financiële positie swv’den Beide swv’den kennen een positieve verevening en een

gunstige financiële startpositie

Bestaande voorzieningen blijven bestaan, bestaande budgetten blijven gehandhaafd (bv. basisondersteuning)

We kunnen werken met een sluitende begroting en krijgen als gevolg van de verevening ruimte om de ondersteuningscapaciteit van de scholen op termijn te versterken.

Page 34: SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

D2. Schooldeel rugzakken Overgangsregeling voor het schooldeel van de LGF,

zodat scholen geen formatieve problemen krijgen;

Het schooldeel blijft tot uiterlijk augustus 2016 beschikbaar voor de reguliere scholen, mits: De leerling nog (aantoonbaar) ondersteuning nodig heeft; De leerling ingeschreven staat op de eigen school; De leerling beschikt over een geldige CvI-indicatie.

Budget is beschikbaar op basis van 1 oktober 2013: indexeren aanvragen 1 okt 2013 – 1 aug 2014 (budget kan lager uitvallen).

Page 35: SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

SPEERPUNTEN 2014 -2016

Page 36: SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

Speerpunten 2014-2016 1. Basisondersteuning: álle scholen hebben het ambitieniveau

basisondersteuning bereikt op 1 augustus 2016.

2. Audits/consultatie: scholen consulteren (elkaar) om vast te stellen wat het niveau van basisondersteuning is en hoe het swv kan ondersteunen om dit op een hoger plan te trekken.

3. Één werkorganisatie: voor PO en VO met als doel korte lijnen, eenduidige procedures, herkenbaarheid en toegankelijkheid.

4. Personeel: moet adequaat met verschillen tussen (groepen) leerlingen om kunnen gaan. Nascholing is daarop afgestemd.

5. Een dekkend, integraal en afgestemd aanbod van onderwijsvoorzieningen: met de focus op meer integratie tussen verschillende onderwijssoorten (ontschotten).

Page 37: SWV Dordrecht PO / VO bijeenkomst ‘van oud naar nieuw’

Speerpunten 2014-2016 6. De gemeente Dordrecht: is een actieve parnter van het

samenwerkingsverband, zeker bij het leggen van de noodzakelijke verbindingen in het kader van de ontwikkelingen rondom jeugdhulp. Passend verbinden!

7. Het ondersteuningsteam PO: kan autonoom komen tot het formuleren en uitvoeren van een arrangement. De PCL-TLVcie toetst alleen procedureel

8. Doorgaande lijn: bestaat tussen de onderwijsvoorzieningen in Dordrecht; van voorschoolse voorzieningen, naar PO, naar VO, naar MBO (/hoger onderwijs)

9. Ouders: versterking van de positie, verbetering van de voorlichting.