Summary PSI rondetafelbijeenkomst 1 sept 2010

Click here to load reader

 • date post

  02-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Summary PSI rondetafelbijeenkomst 1 sept 2010

 • 1. rondetafelbijeenkomst - 1 september 2010 De toekomst van de professionele dienstverlening Een terugblik met het oog op de toekomst Een publicatie van het Professional Services Institute Auteurs: Dr. Robert van Beek, Drs. Melle Kleisma, Milou van Teeffelen MSc

2. inhoud 2 De toekomst van de professionele dienstverlening Voorwoord Professionals van de toekomst Bureaus van de toekomst Klantorganisaties van de toekomst Diensteneconomie van de toekomst Hoe nu verder? 3. voorwoord 3 De toekomst van de professionele dienstverlening De professionele dienstverlening is volop in beweging. De ontwikkelingen op de markt van aanbieders van professionele diensten, professioneel talent en opdrachtgevende organisaties maken het aannemelijk dat de wereld van professionele dienstverlening de komende jaren drastisch zal wijzigen. Zo zullen de huidige businessmodellen en arbeidscontracten, de veranderende waarde van kennis, technologische ontwikkelingen, een nieuwe generatie professionals en de concurrentie van een groeiende groep zzpers de komende jaren een stempel drukken op de professionele dienstverlening. Veel van deze ontwikkelingen zijn nu al duidelijk merkbaar in de verschillende branches. Professionele dienstverleners moeten de komende jaren inspelen op deze ontwikkelingen om te kunnen blijven functioneren in de markt. Daarbij zullen zij zelf ook grote veranderingen moeten ondergaan. Hoe ziet de toekomst van de professionele dienstverlening eruit? Over dat onderwerp vonden op 1 september 2010 rondetafelgesprekken plaats, onder regie van het Professional Services Institute (PSI) van Nyenrode Business Universiteit. Representanten van de professionele dienstverlening en wetenschap werden uitgenodigd om met elkaar in dialoog te gaan over de toekomst van professionele dienstverlening. Dat leverde inspirerende ideen op over de uitdagingen die de professionals zelf staat te wachten, maar ook hun klanten en bureaus. In dit verslag vindt u een weergave in vogelvlucht van onderwerpen die zijn besproken. Wie snel een indruk wil krijgen, vindt aan het eind van dit verslag een korte samenvatting. Naar aanleiding van de besproken onderwerpen heeft het PSI enkele themagroepen opgericht. Deze themagroepen worden eveneens aan het eind van het verslag gepresenteerd. Over het vervolg van deze themagroepen houden wij u op de hoogte. Maar tot dat moment wens ik u allereerst veel leesplezier toe en verdere reflectie op hetgeen u en uw collegas hebben besproken. dr. Robert van Beek Academic Leader, Nyenrode Business Universiteit Breukelen, november 2010 4. professionals van de toekomst 4 De toekomst van de professionele dienstverlening Professionals in 2020 hoogopgeleide kenniswerkers die professionele diensten leveren en die werken via een bureau, een netwerk of als zelfstandige. Vooral het aantal zelfstandig werkende professionals zal de komende tien jaar behoorlijk toenemen. Daarmee zet de trend van de afgelopen jaren zich voort. In 2020 zullen er in totaal 1,5 miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzpers) zijn. Naar verwachting is circa 30% van hen 500.000 in aantal dus dan zelfstandig professional (zper). Deze zpers zijn zelfstandig ondernemers die met gespecialiseerde kennis en competenties een nichemarkt bedienen, of zich verhuren aan bedrijven en bureaus voor professionele dienstverlening voor projecten met een looptijd van n tot drie jaar. Professionals van nu Men is unaniem van mening dat de houding van professionals aan het veranderen is. De huidige professional kijkt nu al heel anders tegen het werkende leven aan dan de professional uit het verleden. Ik heb wel eens meegemaakt dat iemand zijn promotie weigerde; hij wilde liever reizen. Vrijheid en zelfstandigheid worden voor hem steeds belangrijker. De sterke groei van het aantal zelfstandig gevestigde professionals illustreert dit. De gemiddelde professional werkt niet meer zijn hele leven voor n werkgever. Professionals van de toekomst De professionals van de toekomst zijn te kenmerken als sociaal, netwerkend en zelforganiserend. Zij willen graag hun eigen loopbaan uitstippelen. Het zoeken naar evenwicht tussen werk en priv is voor hen een belangrijk uitgangspunt. Zij hechten minder waarde aan status en salaris dan de huidige generatie professionals. De professionals van de toekomst zullen geen vijf dagen meer werken, zij willen flexibele arbeidsrelaties, zij hebben een totaal andere levensstijl. Professionals nu en in de toekomst: binden en boeien Doordat het belang van status en salaris afneemt, wordt het cht binden van de professional een stuk lastiger. Het is een illusie dat je mensen vijf jaar kunt binden aan een organisatie; het werken met bonussen en autos om talent te binden is achterhaald. 5. 5 De toekomst van de professionele dienstverlening Competenties van professionals Welke competenties heeft de professional van de toekomst? Over de competenties die de professional van de toekomst moet hebben, lopen de meningen uiteen. Onder meer de volgende competenties werden genoemd. De professional moet: diepgaande kennis hebben; kennis hebben van bedrijfsprocessen; breed kunnen denken, generalist zijn; kennis kunnen integreren; vraaggericht kunnen denken in plaats van productgericht; over commercile en communicatieve vaardigheden beschikken; over goede ondernemerskwaliteiten beschikken; kunnen samenwerken; dat is een voorwaarde om in een netwerk te participeren; de collega-professional kunnen vertrouwen. Branding door specialisatie Een veelgehoorde mening is dat de professional vooral een specialist behoort te zijn. Voor ondernemingen en professionals is het daarom van het grootste belang om zich te onderscheiden door middel van een (personal) brand. Op die manier maken ze duidelijk wat hun toegevoegde waarde is, en op grond daarvan kan de klant een juiste keuze maken. Specialisatie is een must omdat de klant met steeds specifiekere vragen komt. De professional moet een specialist zijn die vakmanschap hoog in het vaandel heeft staan. Hij moet verschillende kennis- gebieden aan elkaar kunnen plakken. Kennis op zich is geen macht meer, maar het verbinden daarvan juist te meer. 6. 6 De toekomst van de professionele dienstverlening Het nieuwe credo van professionals: samenwerken Samenwerken voor de klant Men is van mening dat professionele dienstverleners veel meer moeten gaan samenwerken in plaats van concurreren of ze nu zelfstandig werken of via een bureau. Als iemand zijn blikveld verruimt en ook andere disciplines bij zijn opdracht betrekt, is dat niet alleen een meerwaarde voor zijn klanten, maar ook voor de branche waarin hij werkt. Samenwerken in multidisciplinaire teams Het is belangrijk dat professionals kunnen samenwerken in multidisciplinaire teams, die gevormd worden door een bureau waarvoor ze werken of binnen hun netwerk. Veel bureaus hanteren echter een wat verouderd businessmodel waardoor de multidisciplinaire samenwerking niet goed gestalte kan krijgen. Bureaus zouden hun businessmodel daarom moeten aanpassen om samenwerking te bevorderen. Samenwerken bij de klant Ook wordt er gepleit voor een goede samenwerking tussen interne en externe professionals, want een wisselwerking tussen hen is een must voor de organisatie. Goede communicatie ontbreekt hier echter nog vaak. Innoveren doe je namelijk samen, waarbij tevens kennis wordt gedeeld. Opleiden van professionals Permanente educatie Onder de deelnemers aan de rondetafelbijeenkomst bestaat grote consensus over het belang van opleiding en kennisdeling. Een permanente ontwikkeling van kennis en vaardigheden bij professionals wordt als noodzakelijk gezien, mede in het licht van innovatie, de ontwikkeling van een kenniseconomie en de toenemende concurrentie uit het buitenland. Je moet steeds toegevoegde waarde leveren. Daarom zul je jezelf voortdurend moeten blijven ontwikkelen. Een permanente opleiding is voor de professionals van 2020 een must. Deze opleiding moet de professionals handvatten bieden en wel op korte termijn. 7. 7 De toekomst van de professionele dienstverlening Discrepantie Er bestaat echter een aanzienlijke discrepantie tussen de noodzaak voor professionals om zich voortdurend te blijven ontwikkelen en de praktijk. Zpers geven hun kennisontwikkeling op dit moment niet genoeg prioriteit en investeren onvoldoende in hun eigen opleiding. Als zpers voor zichzelf beginnen, dan daalt hun kennisopbouw, omdat ze op basis van hun kunstje steeds worden ingehuurd. Hokjesgeest professional service firms (PSFs) PSFs vertonen op het gebied van opleiding te veel een hokjesgeest: zij gebruiken opleiding en (terugvordering van) de kosten daarvan als een retentiemiddel. Het zou beter zijn als PSFs opleiden zouden zien als een vanzelfsprekende bijdrage aan de ontwikkeling van de branche. Zorgen over huidig onderwijs Velen zijn bezorgd dat de kwaliteit van het reguliere onderwijs in Nederland afneemt. Bovendien signaleert men dat de afstand tussen universiteiten en het bedrijfsleven alleen maar groeit. Een ander zorgpunt is het tekort aan goede Nederlandse studenten. Over zelfstandig professionals (zpers) Waarom wordt iemand zper? Over de motieven om zper te worden, lopen de meningen sterk uiteen. Sommigen denken dat dit met de levensfase te maken zou kunnen hebben. Anderen delen deze mening niet. Zij vinden dat het ondernemerschap in je bloed moet zitten; zper zijn is namelijk niet voor iedereen weggelegd. Rond de 35-40 gaat het kriebelen en worden mensen zper. Samenwerken in netwerken Samenwerken in een netwerk is voor zpers een probleem. Aan de ene kant willen zij zich namelijk niet laten binden en zoeken ze de vrijheid en de onafhankelijkheid, maar aan de andere kant zoeken zij ook de geborgenheid en samenwerking van een netwerk. 8. 8 De toekomst van de professionele dienstverlening De vraag is: hoe organiseer je de netwerken en hoe onderhoud je zon netwerk? Rechtspositie Wat de overheid voor (z)zpers kan betekenen, is onderwerp van discussie. Enerzijds wordt overheidsbeleid voor professionele dienstverlening, en in het bijzonder (z)zpers, gezien als onvoldoende ontwikkeld. De overheid houdt zich overigens wel bezig met enkele aandachtspunten: onderwijs, onderzoek, regionale ontwikkeling van dienstverlening, beleid rond aanbestedingen en een systeem voor kwaliteitsgarantie voor (z)zpers. Anderzijds is het de vraag of de overheid berhaupt wel een belangrijke regulerende rol moet spelen in de ontwikkeling van de professionele dienstverlening. Er wordt gevreesd dat te veel aandacht voor wetgeving de ontwikkeling van professionele dienstverlening en professionals kan gaan tegenwerken. Rol vakbeweging De vakbeweging kan een grotere rol gaan spelen voor (z)zpers. Een voorbeeld daarvan is regelgeving rond bescherming en rechten van (z)zpers. Men constateert dat de vakbeweging echter ook pleit voor bedrijfsbeleid en wetgeving die in strijd zijn met de belangen van (z)zpers. Het woord cao zal in de toekomst een andere invulling krijgen. 9. bureaus van de toekomst 9 De toekomst van de professionele dienstverlening Bureaus in 2020 de aanbodkant van de professionele dienst- verlening zijn sterk verbonden met een markt, netwerk of maatschappelijk thema. Specifieke competenties en kennis zijn belangrijk, maar de context waarin deze worden ingezet zijn allesbepalend voor het succes van een bureau. Voor een aantal grote bureaus, bijvoorbeeld in de accountancy, werken nog maar half zoveel professionals als in 2010. Professionele firms veranderen Bureaus worden steeds flexibeler; het nieuwe werken is daar een invulling van. Dit betekent dat het bureau anders met zijn mensen om moet gaan en dat er een andere binding met het personeel ontstaat. De wijze waarop veel bureaus zijn georganiseerd, met een lijnorganisatie en hirarchische aansturing, past niet meer in deze tijd. De huidige ontwikkelingen vragen om een ander soort leiderschap leiderschap dat niet gebaseerd is op hirarchie, maar op vertrouwen. De inrichting hiervan is vaak een probleem voor de huidige generatie managers. Inspelen op behoeften van professionals Bureaus moeten beter inspelen op de behoeften van interne en externe professionals. Zij moeten flexibele arbeidsrelaties durven aangaan en echt invulling geven aan het nieuwe werken. Bureaus moeten nu echt maatregelen nemen om professionals te binden. Aanpassen aan de omgeving Bureaus hebben nog steeds problemen om zich aan te passen aan de maar steeds veranderende omgeving. Bureaus moeten flexibeler en slagvaardiger worden. Flexibele schil De flexibele schil van professionals rondom de bureaus is een belangrijk thema voor veel professionals. Hoe organiseer je dit fenomeen op een adequate wijze die recht doet aan klant, bureau en professional? Een eenduidig antwoord over welke personen tot de kern en welke personen tot de flexibele schil behoren, zou per geval verschillen. Belangrijke vragen zijn hoe je talent kunt binden binnen de flexibele schil en wat de invloed van de flexibele schil zou kunnen zijn op de bedrijfscultuur. 10. 10 De toekomst van de professionele dienstverlening Rol van intermediairs Een onderwerp van discussie is de vraag in welke mate intermediairs in de toekomst nog waarde kunnen toevoegen. Zpers gaan zichzelf steeds meer organiseren, bijvoorbeeld in communitys, en naarmate zij dit beter kunnen, worden intermediairs overbodig. Als intermediairs geen toegevoegde waarde leveren, dan hebben zij geen bestaansrecht. Voordelen van bureaus ten opzichte van zpers De deelnemers aan de bijeenkomst zijn het eens over de voordelen voor de klant die bureaus hebben ten opzichte van een individuele zper. Bureaus kunnen beter omgaan met complexiteit, multidisciplinariteit, risicoaansprakelijkheid et etcetera. Diensten maken niet het onderscheid Voor bureaus is het leveren van diensten alleen niet genoeg. De wijze waarop het bureau met de diensten omgaat, maakt het onderscheid. Er moet daarbij aandacht zijn voor de belangstelling van de klant en de ontwikkelingen in de maatschappij. Het is ook belangrijk dat bureaus herkenbaar zijn voor de klant; niet alleen in de markt, maar ook doordat de mensen die voor deze bureaus werken een herkenbare uitstraling hebben. Uitdagingen voor de bureaus in de toekomst Het professionele bureau behoudt zonder meer zijn bestaansrecht, maar zal wel van karakter veranderen. Op welke manier bureaus veranderen, is afhankelijk van externe ontwikkelingen, zoals ICT-ontwikkelingen, typen professionals en klanteisen. Tijdens de discussie over dit onderwerp, kwamen allerlei vragen naar voren, zoals: In hoeverre moet een bureau zich specialiseren en zijn producten/ diensten verfijnen als de vragen van klanten specifieker worden? Kan het professionele bureau een veilige thuishaven zijn voor zpers? In hoeverre is het bureau de facilitator voor nieuwe ontwikkelingen? Moeten bureaus niet veel meer gaan samenwerken in plaats van concurreren? Zou copetitie het credo moeten zijn: coperatie en concurrentie tegelijk? Is het bureau van de toekomst gebaseerd op multidisciplinaire samenwerking en hoe organiseert men dit dan? 11. klantorganisaties van de toekomst 11 De toekomst van de professionele dienstverlening Klantorganisaties in 2020 de vraagkant bij bedrijven en instellingen zijn qua omvang van vast personeel sterk afgenomen. Voor een deel komt dat doordat nieuwe generaties professionals geen uitdaging ervaren in een vast dienstverband bij een (grote) organisatie. Daarnaast worden niet-strategische processen in 2020 geheel uitbesteed aan externe partijen en worden belangrijke projecten uitgevoerd met externe professionals. Klanten kritischer Klanten worden steeds kritischer en zijn vaak ook beter bekend met diensten, waardoor zij dan ook vaak hogere eisen stellen. Daarnaast zijn klanten kostenbewuster. Voor de professionele dienstverlening betekent dit dat de meerwaarde van de aangeboden diensten hard moet worden gemaakt. Waar liggen de kansen bij klanten? Kansen zijn er voor bureaus en zpers die kunnen inspelen op complexere wensen van de klant, zoals continuteit van de dienstverlening. Ook inzicht hebben in andere wensen van de klant biedt kansen, evenals het volgen van ontwikkelingen in de samenleving. Wanneer schakelen klanten professionals in? Klanten zijn bereid om kennis buiten de organisatie in te kopen als de toegevoegde waarde duidelijk is. Hiervoor is wel nodig dat zij weten welke specifieke mogelijkheden een zper of bureau biedt. Professionele dienstverleners laten echter in hun communicatie over hun dienstverlening vaak een steekje vallen. Zij maken onvoldoende duidelijk wat er precies mogelijk is; daarnaast kan hun boodschap te complex zijn waardoor de klant deze niet volledig begrijpt. Wanneer kiest een klant voor een zper en wanneer voor een bureau? Bij deze keuze speelt de continuteit in dienstverlening een belangrijke rol. Een multidisciplinaire benadering wordt vaak op prijs gesteld. Het kunnen regisseren van de diversiteit levert de toegevoegde waarde. Van oudsher kan een bureau, door de omvang en/of aanwezigheid van verschillende specialisaties, deze regiefunctie leveren. Een netwerk van zpers kan deze rol eveneens spelen, omdat daar de multidisciplinariteit ook vaak aanwezig is. Een netwerk van zpersis daarom een rele concurrent voor het traditio- nele professionele bureau. 12. 12 De toekomst van de professionele dienstverlening Ik kijk vooral naar de kwaliteit en naar de mensen met wie ik als klant te maken krijg. Of dit nu een bureau is of een netwerk van professionals, maakt mij niet uit. Inhuur door klanten: vaak subjectief Klanten zijn vaak op zoek naar specialisten, maar doordat ze zelf de kennis over het betreffende specialisme niet in huis hebben, kunnen ze niet altijd goed beoordelen of de ingehuurde professional wel de beste kandidaat is. Er is behoefte aan een kwaliteitscertificaat voor professionals. Sommige beroepsorganisaties, bijvoorbeeld in de accountancy, leveren dit in de vorm van de verplichting tot permanente educatie. Zon certificaat garandeert overigens beslist niet dat je de juiste man of vrouw aan boord hebt. Professionals worden vaak ingehuurd op basis van een relatie die ze hebben met de klant, en minder op basis van concrete doelstellingen en geformuleerde competenties. En nadat een opdracht is uitgevoerd, wordt deze vaak niet goed gevalueerd naar effect. De vraag wat hebben we er aan gehad? kan best wat vaker gesteld worden. 13. diensteneconomie van de toekomst 13 De toekomst van de professionele dienstverlening Nederland in 2020 is een diensteneconomie en niet langer alleen een kenniseconomie. Maar liefst 80% van ons bruto nationaal product is afkomstig van diensten, zoals het CPB al in 2010 voorspelde in The Netherlands of 2040. De bijna 500 miljard euro die per jaar met diensten wordt verdiend, levert niet alleen in ons land toegevoegde waarde, maar leidt ook tot kennis, reputatie en bestuurlijk vermogen die evidente waarde hebben, ook over de grenzen heen. Innovaties Nieuwe media en technologische innovaties ontwikkelen en veranderen de professionele dienstverlening. Technologie kan de professional ondersteunen, maar kan ook (delen van) de dienstverlening vervangen. Dit levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de dienstverlening; deze innovaties zijn de katalysator voor de internationalisering van de Nederlandse dienstverlening. Binnen de professionele dienstverlening is het steeds gemakkelijker om met elkaar te communiceren. Vaak hoef je niet meer fysiek bij elkaar te komen en dan is afstand niet meer belangrijk: the world is flat. Branchegeorinteerde megasteden Over een aantal jaren zullen we werken vanuit een aantal branchege orinteerde megasteden: in n gebied is men gespecialiseerd in n bepaalde dienst die ook vanuit dat gebied geleverd wordt. Bepaalde specialismen zijn wellicht naar het buitenland geoutsourcet. Hoofdkantoorfuncties De deelnemers aan de rondetafelbijeenkomst vinden dat hoofd kantoorfuncties in Nederland behouden moeten blijven. Door specialistische functies te creren voor de verschillende Nederlandse kantoren, kunnen sleutelfuncties behouden blijven. 14. 14 De toekomst van de professionele dienstverlening Toegankelijkheid van kennis De rol van kennis binnen de professionele dienstverlening zal veranderen. Kennis hebben van een bepaald onderwerp is in de toekomst geen unieke eigenschap van dienstverleners meer. Een dienstverlener kan meerwaarde creren door de manier waarop hij zijn kennis gebruikt. Internationalisering De internationalisering van onze dienstverlening is voor de toekomst een aandachtspunt. Over de effecten ervan wordt echter zeer verschillend gedacht. Zo zijn sommigen van mening dat internationalisering werkgelegenheid oplevert voor de professionele dienstverlening in Nederland, terwijl aan de andere kant ook negatieve elementen als extra concurrentie en verlies genoemd worden. Innovatie Vergelijkbare verschillen zijn er ook ten aanzien van innovatie. Het gangbare toekomstbeeld van westerse economien als centra van innovatie wordt ter discussie gesteld: innovatie zal volgens sommigen in de toekomst meer uit Aziatische landen komen. Anderen zijn van mening dat de mogelijkheden voor export van innovaties uit Nederland nog niet optimaal worden benut. Kennis zal voor iedereen veel eenvoudiger toegankelijk worden. Kennis is macht is daarmee niet altijd meer een automatisme. Tekort aan talent Gesignaleerd wordt dat er in de toekomst een tekort zal ontstaan aan talent en oplossingen. Om het kennistekort op te heffen, zullen getalenteerden uit het buitenland naar Nederland komen om hier onderzoek te doen en te promoveren. Het is wel van belang om dit talent vervolgens vast te houden. 15. hoe nu verder? 15 De toekomst van de professionele dienstverlening Samenvatting Ondanks de verschillende achtergronden van de deelnemers aan de rondetafelbijeenkomst en de diversiteit aan opvattingen is men het er collectief over eens dat de professionele dienstverlening zal moeten veranderen. De nieuwe generatie professionals zal zich autonomer en onafhankelijker opstellen dan de vorige. De roep om flexibele arbeidsrelaties zal alleen maar toenemen, evenals de wens om als zelfstandig professional in netwerken met anderen samen te werken. Er bestaat geen eenduidig beeld van de noodzakelijke competenties waarover de professional van de toekomst moet beschikken. Het is belangrijk om hier duidelijkheid over te krijgen, mede vanuit de optiek van beroepsopleiding en permanente educatie. Er is bovendien behoefte aan een kwaliteitscertificaat voor de individuele professional. De rechtspositie van de zzper is nog niet goed geregeld. Bureaus veranderen, omdat zij zich voortdurend moeten aanpassen aan externe omstandigheden en moeten inspelen op de eisen van de professionals. Over het algemeen zullen bureaus flexibeler moeten worden en zullen steeds meer met een flexibele schil van professionals gaan werken. Ook de rol van intermediairs verandert. Zij zullen hun bestaansrecht voor de markt en de professional moeten aantonen. Klanten worden steeds kritischer en gaan andere vragen stellen. Ze kijken naar de toegevoegde waarde en zijn steeds minder bereid om veel geld voor standaardproducten of -diensten te betalen. Klanten zullen in de toekomst meer gaan kiezen voor goed georganiseerde netwerken van zpers dan voor de bestaande bureaus. De inhuur en evaluatie van professionals door klanten kan veel beter. Nieuwe media en technologische innovaties ontwikkelen en veranderen de professionele dienstverlening in sterke mate. Over de consequenties daarvan liepen de meningen uiteen. Deze innovaties zijn mogelijk wel de katalysator voor de internationalisering van de Nederlandse dienstverlening. Themagroepen Mede op grond van de rondetafelgesprekken heeft het PSI de verschillende onderzoeksthemas geformuleerd, op basis waarvan themagroepen worden gevormd. Hierbij gaat het niet alleen om het ontwikkelen van ideen, het gaat ook en misschien vooral om het creren van ruimte om er in de praktijk mee te experimenteren en er zo verder van te leren. Hierna leest u welke themas in de groepen worden uitgewerkt en welke vragen daarbij horen. 16. 16 De toekomst van de professionele dienstverlening De werkgroepen zullen zelf aanvullende vragen formuleren en het komend jaar op zoek gaan naar antwoorden. Informatie over de start, voortgang en resultaten van de themagroepen zal blijvend worden gecommuniceerd via de Nyenrode Community for Professional Services op Linkedin. De volgende themagroepen zullen van start gaan. Met suggesties van bijbehorende vragen: Themagroep 1: Professionals van de toekomst Op welke terreinen zullen de nieuwe generaties professionals actief worden en wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de huidige en nieuwe generaties? Welke verschillen in competenties en leren doen zich voor tussen zpers, professionals bij bureaus en interne professionals? Hoe belangrijk zijn specialisatie en kennis voor professionals ten opzichte van ondernemerschap, leiderschap en de competentie om kennis te integreren? Uit welke landen komen de professionals waarin Nederland niet zelf kan voorzien en hoe gaan wij die instroom organiseren? Op welke manier gaan zelfstandige professionals zich de komende tien jaar organiseren, zich vakinhoudelijk ontwikkelen en van elkaar onderscheiden? In hoeverre gaan aanbieders hun krachten bundelen, op grotere schaal opereren of coalities en netwerken vormen? Hoe zullen professionele diensten in de toekomst geprijsd worden? Themagroep 2: Toekomst van bureaus In hoeverre gaan professionals bij bureaus, zpers en interne professionals met elkaar concurreren dan wel samenwerken? Wat is het bestaansrecht van bureaus en kantoren, hoe zien zij er als organisatie uit, hoe gaan zij klanten en professionals binden en welk leiderschap is vereist? Met wie gaan bureaus in Nederland de komende tien jaar concurreren: met interne professionals, met zpers, met buitenlandse aanbieders, met elkaar? Welke professionele diensten worden straks niet meer van Nederlandse bureaus gevraagd omdat zij geen onderdeel van een waardecluster uitmaken, eenvoudig elders kunnen worden gevonden of gewoon niet meer nodig zijn? Welke consequenties hebben de toenemende digitalisering en verstandaardisering (in het Engels aangeduid als commoditizing) op het aanbod van diensten, de tarieven en de relatie met klanten? Welke nieuwe businessmodellen zullen bureaus moeten gaan hanteren en hoe zullen zij hun diensten moeten gaan prijzen? 17. 17 De toekomst van de professionele dienstverlening Themagroep 3: Toekomstige (sourcings)vraagstukken bij klanten Bij welke (nieuwe) vraagstukken zullen klanten professionals inschakelen en welke (nieuwe) kennis en competenties zullen er van bureaus en professionals gevraagd worden? Op welke manier gaan (klant)organisaties het tekort aan interne professionals oplossen en welke rol gaan zij daarin aan externe professionele dienstverleners geven? Hoe ver gaan (klant)organisaties met het formeren van een flexibele schil en wat betekent dat voor management en leiderschap in deze organisaties? Hoe zal de professionalisering van de inkoopfunctie zich ontwikkelen en wat worden leidende criteria bij de selectie en performancemeting van professionals? Welke verschillen gaan ontstaan bij de inschakeling van (nationale en internationale) professionele dienstverleners tussen mkb, grote bedrijven, multinationals en overheidsinstellingen? Wat is het PSI Het Professional Services Institute doet onderzoek doet naar de macro- economische betekenis van de sector professionele dienstverlening, actuele management- en besturingsvraagstukken binnen deze sector en naar de ontwikkeling van specifieke branches. Vanuit de PSI-visie op de ontwikkeling van de professionele dienstverlening in Nederland biedt Nyenrode Business Universiteit diverse masterclasses aan voor bestuurders, managers en professionals. 18. Nyenrode Business Universiteit Straatweg 25 P.O. Box 130, 3620 AC BREUKELEN The Netherlands t +31 346 291 406 e [email protected] www.nyenrode.nl/psi