Subsidieprogramma Versterken lokale netwerken 061 Bijlage... decentralisatie AWBZ en...

download Subsidieprogramma Versterken lokale netwerken 061 Bijlage... decentralisatie AWBZ en participatiewet.

of 27

 • date post

  27-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Subsidieprogramma Versterken lokale netwerken 061 Bijlage... decentralisatie AWBZ en...

 • Subsidieprogramma

  Versterken lokale netwerken 2015

  “Mensen maken de stad”

 • Subsidieprogramma Versterken lokale netwerken 2015 ‘mensen maken de stad’ Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 14 oktober 2014 Gemeente Helmond dienst Samenleving en Economie afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling en Dienstverlening

 • Subsidieprogramma Versterken lokale netwerken 2015 - 2 -

 • Subsidieprogramma Versterken lokale netwerken 2015 - 3 –

  Inhoudsopgave blz.

  VOORWOORD ........................................................................................................................................ 5

  1 Inleiding ........................................................................................................................................ 7 2 Subsidiekader 2015 ................................................................................................................... 11 3 Toegekende subsidies .............................................................................................................. 13

  Bijlage 1 Overzicht totaalsubsidie per professionele organisatie ......................................... - 1 - Bijlage 2 Subsidies vrijwilligersorganisaties .......................................................................... - 1 -

 • Subsidieprogramma Versterken lokale netwerken 2015 - 4 -

 • Subsidieprogramma Versterken lokale netwerken 2015 - 5 -

  VOORWOORD

  Verbonden Voor u ligt het Subsidieprogramma Versterken lokale netwerken 2015, vrijwilligersdeel. In dit programma leest u welke organisaties, stichtingen en verenigingen wij willen aanmoedigen om door te gaan met hun activiteiten om mensen - van jong tot oud - met elkaar te verbinden. Zorgzame stad Helmond was, is en blijft een zorgzame stad. Onze inwoners en de samenwerking tussen inwoners, organisaties en gemeente staan centraal om deze zorgzame stad te kunnen blijven behouden. Ondanks bezuinigingen op de zorg waar alle gemeenten mee te maken hebben. Want mensen maken de stad. Samenkracht Met de veranderingen in de zorg zijn inwoners meer aangewezen op hulp van elkaar. Van mantelzorgers, van vrijwilligers. Van organisaties en verenigingen in onze stad. En ook van een buurman of –vrouw die gewoon af en toe even helpt. Uiteindelijk lopen al die lijnen in elkaar over en zijn ze, net als de nerven in dit blad, met elkaar verbonden. Met de hulpvraag van onze inwoners als hoofdnerf. Want het is vanzelfsprekend dat mensen die het echt nodig hebben, kunnen blijven rekenen op passende ondersteuning. Balans Wij hebben daarbij ook aandacht voor onze mantelzorgers en vrijwilligers. We realiseren ons dat op hen vaak een zwaar beroep wordt gedaan. We zoeken samen naar oplossingen, we maken samen nieuwe verbindingen en we vinden samen een nieuwe balans. In het belang van goede hulp en ondersteuning, waarbij professionals elkaar en inwoners weten te vinden. En in het belang van onze inwoners. Wij wensen alle ‘uitvoerders’ veel succes toe

  Nathalie van der Zanden-van der Weijden Margreet de Leeuw-Jongejans Wethouder Wmo en armoedebestrijding Wethouder Jeugd, Onderwijs en Gezondheid ‘Er bestaan geen ouders die niet heimelijk in hun kinderen iets bijzonders zien. En ze hebben gelijk, de mogelijkheden zijn onbeperkt’. Godfried Bomans

 • Subsidieprogramma Versterken lokale netwerken 2015 - 6 -

 • Subsidieprogramma Versterken lokale netwerken 2015 - 7 -

  1 Inleiding Aanleiding Voor u ligt het Subsidieprogramma versterken lokale netwerken 2015. Dit programma bevat het merendeel van de gemeentelijke subsidies in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het jeugdbeleid verstrekt aan professionele en vrijwilligersorganisaties. Deze subsidies dragen bij aan de realisatie van de beleidsdoelen die de gemeenteraad vaststelde met het meerjaren beleid voor de Wmo en het Integraal Jeugdbeleid (2011-2015). Naast de subsidies uit het subsidieprogramma dragen ingekochte diensten, zoals de individuele voorzieningen en begeleiding, bij aan het realiseren van de Wmo beleidsdoelstellingen. Ontwikkelingen Vanaf 2015 krijgen gemeenten tal van nieuwe taken en verantwoordelijkheden die het subsidieprogramma raken. Het zijn taken op het vlak van de jeugdzorg en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), waaronder verschillende vormen van ambulante en intramurale jeugdzorg, de begeleiding inclusief kort verblijf en dagbesteding, beschermde woonvormen, de inloopfunctie voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en cliëntondersteuning. Gemeenten worden zodoende verantwoordelijk voor nieuwe doelgroepen, veelal met zwaardere problematiek. Het merendeel van de nieuwe taken kopen de Peelgemeenten (Asten, Deurne, Gemert- Bakel, Laarbeek en Someren) gezamenlijk in via een traject van bestuurlijk aanbesteden (zie www.peel6-1.nl). In het subsidieprogramma zijn met name gesubsidieerde diensten opgenomen voor inwoners met een lichtere ondersteuningsvraag. Het zwaartepunt van het programma ligt bij lokale dienstverlening. In het voorliggende programma leggen we waar nodig de verbinding tussen de gesubsidieerde en ingekochte dienstverlening. We geven u in dit programma een zo volledig mogelijk beeld van alle diensten die de gemeente inzet op ondersteuning en preventie. Wmo beleid Het rijk stelde halverwege juli 2014 een nieuwe Wmo vast. Eind 2014 leveren we het lokale Wmo beleidsplan op waarin de visie, beleidsdoelstellingen en werkwijze van het sociale domein voor de komende jaren is weergegeven. In dit plan leggen we de verbinding tussen de transitie jeugdzorg, decentralisatie AWBZ en participatiewet. In de nota Doorontwikkeling Regionaal Kompas Peelregio1 2012 – 2015 is het beleid voor de doelgroep van de maatschappelijke opvang (MO), de verslavingszorg en de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) vastgelegd. In het Beleidsplan jeugdhulp Peelregio 2015-2016 en het lokale Wmo beleidsplan is het jeugdbeleid uitgewerkt. Innovatiefonds De bovengenoemde gedecentraliseerde taken gaan gepaard met Rijksbezuinigingen. Een belangrijke uitdaging is het verder versterken van het lokale netwerk in onze buurten en wijken (de 0de lijn) om naar de toekomst toe het beroep op zwaardere zorgvormen zo beperkt mogelijk te laten zijn en de ondersteuning van mensen zoveel als mogelijk in hun eigen leefomgeving te laten plaatsvinden. Dit vraagt dat we op zoek gaan naar slimmere manieren van ondersteuning en ook de organisatie daarvan. Het verder versterken van de lokale netwerken vraagt de komende jaren een tijdelijke extra impuls. In het coalitieakkoord is aangekondigd om een sociaal innovatiefonds op te richten van € 4,5 miljoen. Uit dit sociaal innovatiefonds verstrekken we geen structurele subsidies. Wel worden er werkzaamheden en projecten uit bekostigd die een innovatief karakter hebben en bijdragen aan het versterken van de oploskracht van onze lokale netwerken, onze 0de lijn. Eind 2014 en in 2015 ontwikkelen plannen op dit vlak. 1 Centrumgemeente Helmond ontvangt van het rijk extra middelen voor dienstverlening voor de doelgroepen van het regionaal kompas, zoals dak- en thuislozen, GGZ-cliënten, verslaafden en slachtoffers van huiselijk geweld.

 • Subsidieprogramma Versterken lokale netwerken 2015 - 8 -

  Structurele innovatiemiddelen versterken lokale netwerken We geloven in de kracht van onze stad – we hebben bij de Kanteling in de Wmo de afgelopen jaren al ervaren dat sterke lokale netwerken een beroep op zorg terug dringen. Vandaar dat we bij de bezuinigingsoperatie 2015-2018 € 250.000 vrijmaken om de lokale netwerken structureel te versterken door inzet van innovatieve interventies. Subsidiekader 2015 Na de gemeentelijke verkiezingen begin 2014 is een nieuw college gestart. In haar coalitieakkoord ‘Mensen maken de stad’ spreekt het college haar ambitie uit. Dit college gelooft in de kracht en creativiteit van mensen en geeft daaraan maximaal ruimte. Het streven is daarnaast om een sociale stad te zijn waarin iedereen een plek heeft om mee te doen. Het sociaal beleid stimuleert de eigen kracht van mensen – jong én oud – waarbij een sociaal vangnet geboden wordt aan hen die dat echt nodig hebben. Dit vraagt om maatwerk en nieuwe vormen van samenwerking in de stad. De visie op zorg en ondersteuning is als volgt verwoord: ‘Zorg zo dicht mogelijk bij huis is het vertrekpunt van ons beleid. Wij werken vanuit het motto: één gezin, één hulpverlener, één plan. Daarbij wordt goed gekeken wat mensen zelf kunnen en welke ondersteuning zij in hun sociale omgeving kunnen krijgen. Lukt dat (op onderdelen) niet, dan kunnen zij gebruik maken van algemene voorzieningen. En is dat niet toereikend, dan komen inwoners in aanmerking voor individuele ondersteuning die aansluit op hun persoonlijke situatie en behoeften’ (Coalitieakkoord Gemeente Helmond 2014-2018). In het verlengde van deze ambitie richten we ons op de volgende onderwerpen:  gesubsidieerde diensten dragen meer bij aan het versterken van lokale netwerken, bevorderen

  van eigen kracht, inzetten sociale netwerken en collectief aanbod boven individuele voorzieningen;

   meer (financiële) flexibiliteit zodat inwonersinitiatieven beter gefaciliteerd kunnen worden;  een goede afstemming van gesubsidieerde en ingekochte diensten. Om