STUDIEWIJZER Lerarenopleidingen ILS-HAN Onderwijseenheid

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of STUDIEWIJZER Lerarenopleidingen ILS-HAN Onderwijseenheid

 • 1

  STUDIEWIJZER

  Lerarenopleidingen ILS-HAN

  Onderwijseenheid

  AFSTUDEERONDERZOEK

  2015-2016

  VOLTIJD

 • 2

 • 3

  Voorwoord

  Voor je ligt de studiewijzer afstudeeronderzoek 2015-2016. Deze studiewijzer biedt inzicht in de werk-

  zaamheden die je gaat verrichten, de beoordelingscriteria en de organisatie van de begeleiding.

  Het afstudeeronderzoek van de opleiding is een belangrijke onderwijseenheid en maakt in tijd en stu-

  diepunten uitgedrukt een kwart van de eindfase uit. Hier komen alle elementen uit de leerlijn onder-

  zoek samen en zul je zelfstandig inhoud moeten geven aan het voorbereiden en uitvoeren van een

  praktijkgericht onderzoek.

  Het onderzoek zal in de meeste gevallen samenvallen met de werkzaamheden die je verricht in de

  eindstage en zal daarom ook veelal plaats vinden in de school. Dit samenvallen van eindstage en

  afstudeeronderzoek biedt kansen. Het biedt in ieder geval de kans voor de keuze van een onder-

  zoeksthema dicht bij je eigen onderwijspraktijk. Het biedt ook de kans om op zoek te gaan naar nieu-

  we en (nog) betere onderwijsaanpakken in jouw school. Kenmerkend voor de onderzoeksmatige aan-

  pak is dat je daarbij zeer kritisch bent op je vooronderstellingen en op zoek gaat naar de juiste onder-

  bouwingen. Je werkt daarbij zoveel mogelijk samen met belanghebbenden zoals collegas en leer-

  lingen in de school. Het einddoel is tenslotte dat niet alleen jij, maar ook je collegas en de leerlingen

  er beter van worden.

  Het kan ook voorkomen dat je je afstudeeronderzoek verricht zonder dat er sprake is van een gelijktij-

  dige eindstage. Dit is alleen mogelijk na overleg met je (studieloopbaan)begeleider.

  Er zijn een aantal wijzingen en aanvullingen gedaan in de studiewijzer ten opzichte van het vorige

  studiejaar. Het betreft de volgende zaken:

  -Omschrijving soorten afstudeeronderzoek

  -Uitbreiding en inhoudelijke omschrijving van de inspiratiecolleges

  -Verduidelijking formats en beoordelingscriteria

  -Opname procedure inleveren en archiveren in de studiewijzer

  -Proces als beoordelingscriterium toegevoegd in het beoordelingsformulier afstudeerverslag

  Informatie over het afstudeeronderzoek, alsmede de laatste en meest recente versie van deze stu-

  diewijzer en beoordelingsformulieren staan ook op scholar. Kijk hier regelmatig naar voor de meest

  actuele informatie en aanvullende studiematerialen.

  Veel succes!

  Commissie Onderzoek ILS-HAN

  Contact: Marloes.Hulsken@han.nl

  Juni 2015

  https://online.han.nl/sites/7-EDU-ILS-ALG/oz/default.aspx

 • 4

  Inhoudsopgave

  1. Inleiding 6

  2. Doelen en leerinhouden van de onderwijseenheid 7

  3. Werkwijze in deze onderwijseenheid 7

  3.1 Begeleiding afstudeeronderzoek 7

  3.2 Beoordeling afstudeeronderzoek 8

  3.3 Planning 8

  3.4 Inleverdata 9

  4 Onderwijsmateriaal 10

  5 Specificatie studiebelasting 10

  6 Planning 11

  7 Tentaminering 11

  8 Bijlagen 12

  Inhoudsopgave van de bijlagen

  1. Bijlage 1: Beschrijving onderwijseenheid afstudeeronderzoek 12

  2. Bijlage 2: Programma afstudeeronderzoek 14

  3. Bijlage 3: Inhoud inspiratiecolleges 18

  4. Bijlage 4: Onderzoeksthemas in de Academische Opleidingsscholen 24

  5. Bijlage 5: Formats 26

  a. Format onderzoeksvoorstel 26

  b. Format onderzoeksplan 27

  c. Format onderzoeksverslag 28

  6. Bijlage 6: Procedure beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek 31

  7. Bijlage 7: Feedforward- en beoordelingsformulieren afstudeeronderzoek 39

  a. Feedforwardformulier onderzoeksvoorstel 38

  b. Feedforwardformulier onderzoeksplan 43

  c. Beoordelingsformulier onderzoeksverslag E1 48

  d. Beoordelingsformulier onderzoeksverslag E2 56

  8. Bijlage 8: Schrijfniveau C1 65

 • 5

 • 6

  1. Inleiding

  Tijdens de eindfase van de opleiding voer je een praktijkgericht onderzoek uit, in het kader van de

  ontwikkeling van een onderzoekende houding, dat onderdeel uitmaakt van competentie zeven. Het

  onderzoek zal veelal op de werkplek plaatsvinden. De definitie van praktijkgericht onderzoek zoals die

  binnen het ILS wordt gebruikt, luidt als volgt:

  Praktijkgericht onderzoek in de school is onderzoek dat wordt uitgevoerd door leraren en leraren-in-

  opleiding, waarbij op een systematische wijze en in interactie met de omgeving antwoorden verkregen

  worden op vragen die ontstaan in de (eigen) onderwijspraktijk en gericht zijn op verbetering van deze

  praktijk.(Commissie onderzoek HAN-ILS, 2014, p.4).

  Er zijn binnen praktijkgericht onderzoek verschillende soorten onderzoek te onderscheiden, zoals

  ontwerponderzoek, beschrijvend of vergelijkend onderzoek of probleem verkennend onderzoek.

  Daarnaast kunnen deze verschillende soorten onderzoek zowel vanuit vakdidactiek als vanuit onder-

  wijskundige invalshoeken worden aangepakt. In de colleges en in het handboek Praktijk onderzoek in

  de school (Van der Donk en Van Lanen, 2012) gaan we dieper in op deze verschillende soorten on-

  derzoek en de keuzes die jij als student daarin kunt maken.

  Behalve verschillende soorten onderzoek, verschilt ook de (school)context waarbinnen studenten hun

  onderzoek uitvoeren nogal van elkaar. Hieronder een korte omschrijving van de verschillende contex-

  ten waarin je je afstudeeronderzoek kunt uitvoeren.

  Onderzoek in de context van een academische opleidingschool

  Als je wordt geplaatst op een academische opleidingsschool krijg je behalve binnen het ILS ook bin-

  nen de context van de opleidingsschool onderwijs en begeleiding aangeboden. Veel opleidingsscho-

  len hebben een onderzoeksprogramma. Voor zowel jezelf als de school kan het voordelen bieden om

  je onderzoek aan te laten sluiten bij dit onderzoeksprogramma. Opleidingsscholen die een onder-

  zoeksprogramma hebben, hebben dit opgenomen in hun profiel op de website van Bureau Extern. In

  bijlage vier staat per academische onderzoeksschool een korte omschrijving van de onderzoekschool

  weergegeven.

  Onderzoek buiten de context van een academische opleidingschool

  Als je op een gewone (niet-AOS) school stage loopt, dan word je enkel begeleid door een onder-

  zoeksbegeleider van het ILS. Daarnaast is het in sommige gevallen ook mogelijk om je afstudeeron-

  derzoek te verrichten zonder dat je verbonden bent aan een stageschool. Dit gebeurt altijd in overleg

  met je onderzoeksbegeleider.

  Onderzoek binnen een onderzoeksgroep/afstudeerkring

  Sinds een aantal jaren zijn we binnen het ILS gestart met zogenaamde onderzoeksgroepen en afstu-

  deerkringen. Studenten doen in een groep samen met medestudenten onderzoek naar n specifiek

  onderwerp vanuit verschillende invalshoeken. Deze groep wordt intensief begeleid door deskundige

  docenten en werkt onderling samen aan het onderzoek. Het eindproduct is ook hier een individueel

  onderzoeksverslag.

  Kortom er zijn verschillende routes en mogelijkheden. Je afstudeeronderzoek heeft in ieder geval een:

  relatie met jouw competentieontwikkeling

  relatie met de school/instituutsontwikkeling (bijvoorbeeld van het team of de sectie waar je onder-deel van uitmaakt)

  De onderzoeksopdracht:

  Komt voort uit een door jou en de school/organisatie ervaren probleem of vraagstuk

  Levert (voor jou en de school/organisatie) nieuwe kennis op

  http://specials.han.nl/sites/bureau-extern/scholen/onderzoeksprofielen/

 • 7

  Is onderzoekbaar

  Leidt tot een onderzoek van voldoende omvang: 420 studiebelastinguren (SBUn)

  De eerste stappen in het onderzoek leg je vast in het onderzoeksvoorstel. Je levert dit voorstel in

  voor feedforward en een advies (feedforwardmoment 1). Vervolgens werk je verder aan je onder-

  zoeksplan waarin je beschrijft wat je op welke manier gaat onderzoeken. Ook dit lever je in voor feed-

  forward en een advies (feedforwardmoment 2). Na positieve feedforward staan alle seinen op groen

  om je onderzoek uit te voeren en vervolgens te beschrijven in je onderzoeksverslag, de summatieve

  beoordeling (deeltentamen) van deze onderwijseenheid.

  Het onderzoeksverslag is een individueel product waar je laat zien dat je zelfstandig een onderzoek

  kunt uitvoeren en daarover kunt rapporteren. Het is mogelijk om op onderdelen van het onderzoek

  samen te werken met medestudenten, bijvoorbeeld in een onderzoekgroep. Het eindproduct is echter

  een individueel geschreven verslag.

  2. Doelen en leerinhouden van de onderwijseenheid

  De Faculteit Educatie (FED) kent een set van negen eindkwalificaties voor de leerlijn onderzoek. Deze

  set van negen eindkwalificaties is opgenomen in de beoordelingscriteria van het onderzoeksverslag.

  De startbekwame docent/opleidingskundige aan de FED van de HAN laat bij onderzoek zien dat hij:

  1. Een praktijkrelevant vraagstuk onderzoeksmatig kan beantwoorden.

  2. Een praktijkrelevant vraagstuk kan plaatsen in een bredere context.

  3. Systematisch data kan verzamelen en gebruiken in zijn werk.

  4. Zowel eigen als andermans inzichten en werkwijzen ter discussie kan stellen.

  5. Kan beargumenteren hoe zijn keuzen tot stand komen.

  6. Onderzoekresultaten kan vertalen naar toepassingen in de praktijk.

  7. Een consist