Studiedag Ruimte voor de toekomst - 12 feb 2011 - Ws2 ruimte voor werk en economie

of 17 /17
Studiedag Studiedag Ruimte voor de toekomst’ Ruimte voor de toekomst’ 12 februari 2011 12 februari 2011 Werkgroep Ruimte voor werk en economie

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Studiedag Ruimte voor de toekomst - 12 feb 2011 - Ws2 ruimte voor werk en economie

Page 1: Studiedag Ruimte voor de toekomst - 12 feb 2011 - Ws2 ruimte voor werk en economie

StudiedagStudiedag ‘ ‘Ruimte voor de toekomst’ Ruimte voor de toekomst’

12 februari 201112 februari 2011

Werkgroep Ruimte voor werk en

economie

Page 2: Studiedag Ruimte voor de toekomst - 12 feb 2011 - Ws2 ruimte voor werk en economie

Inhoud

Toelichting en opzet

Aan het werk

Discussie

Conclusie: Wat leren we hier uit?

Page 3: Studiedag Ruimte voor de toekomst - 12 feb 2011 - Ws2 ruimte voor werk en economie

Voorraad bedrijventerreinen (aanbod)(op basis van het gebruik op 01.01.2007)

Bron: addendum Actualisatie en gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 1997

Page 4: Studiedag Ruimte voor de toekomst - 12 feb 2011 - Ws2 ruimte voor werk en economie

Voorraad bedrijventerreinen (aanbod)(op basis van het gebruik op 01.01.2007)

Bron: addendum Actualisatie en gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 1997

Page 5: Studiedag Ruimte voor de toekomst - 12 feb 2011 - Ws2 ruimte voor werk en economie

Kaderdecreet ruimtelijke economie (op komst)Van bedrijventerreinenbeleid naar bedrijfshuisvestingsbeleidStrategische doelstellingen:

1. het voorzien van voldoende geschikte bedrijfshuisvestingsmogelijkheden in lijn met de economische ambities van Vlaanderen en gebaseerd op een transparante monitoring;

2. het doelmatiger (snel, efficiënt en effectief) maken van het ontwikkelingsproces van bedrijventerreinen zowel op vlak van bestemming als invulling;

3. het bewerkstelligen van zorgvuldig ruimtegebruik en het verlengen van de levensduur van bedrijventerreinen.

Page 6: Studiedag Ruimte voor de toekomst - 12 feb 2011 - Ws2 ruimte voor werk en economie

Aan het werk met 2 cases

Case 1

lokaal industrieterrein aansluitend bij de kern verder ontwikkelen. Groeipotentieel maar wat met de ruimtelijke uitbreidingskansen?

een ander bestemd industrieterrein gelegen aan een knooppunt van wegen is voorlopig niet ingericht en wordt behouden voor de langere termijn

Page 7: Studiedag Ruimte voor de toekomst - 12 feb 2011 - Ws2 ruimte voor werk en economie

Aan het werk met 2 cases

Case 2gemeente in buitengebied met

industrieterrein van 2ha verweven in de dorpskern

GRS: industriegebied maar nabestemming wonen of aanverwante activiteiten

opportuniteiten/kansen/bedreigingen: projectontwikkelaars, RVT, kinderopvang, lokale diensteneconomie, buurt- en nabijheidsdiensten…

Page 8: Studiedag Ruimte voor de toekomst - 12 feb 2011 - Ws2 ruimte voor werk en economie

1. Wat zijn duurzaamheidsaspecten waarmee we rekening houden om het voorliggend voorstel te beoordelen? Al dan niet op een vraag in te gaan?

– Noteer ze op de beschikbare papieren.– Kan je ze rangschikken volgens een aantal thema’s?

2. Welke partijen zijn allemaal betrokken om dit voorstel tot een beslissing en uitvoering te brengen?– Noteer alle partijen die je door het hoofd schieten.– Kan je ze rangschikken in 3 kringen?

3. Welke instrumenten zie je geschikt om op duurzame wijze in de toekomst ruimte te creëren voor werk en economie en invulling te geven aan bedrijvenzones? M.a.w. wat kan je allemaal doen van acties? Met welke kan je aan de slag in jouw gemeente? Wie zijn mogelijke partners?

Vragen

Page 9: Studiedag Ruimte voor de toekomst - 12 feb 2011 - Ws2 ruimte voor werk en economie

Duurzaamheidsmeter

Page 10: Studiedag Ruimte voor de toekomst - 12 feb 2011 - Ws2 ruimte voor werk en economie
Page 11: Studiedag Ruimte voor de toekomst - 12 feb 2011 - Ws2 ruimte voor werk en economie

Geïntegreerd projectproces

Page 12: Studiedag Ruimte voor de toekomst - 12 feb 2011 - Ws2 ruimte voor werk en economie

Enkele grote principes (cfr. visie Vlaamse ACV-dagen 2009)

ruimte beperkt en sterk versnipperd. Vele ruimtelijke noden in concurrentie met elkaar: nood aan bedrijventerreinen, leefbaarheid steden, recreatie en natuurontwikkeling,

ruimtelijke plannen met klemtoon op hoge kwaliteit van het ruimtegebruik en verweving van functies

betrokkenheid van het sociale middenveld

Page 13: Studiedag Ruimte voor de toekomst - 12 feb 2011 - Ws2 ruimte voor werk en economie

Enkele grote principes (cfr. visie Vlaamse ACV-dagen 2009)

locatiebeleid voor bedrijventerreinen– kantoren en dienstverlening in stedelijke gebieden– logistiek aan multimodale knooppunten, met voorkeur

voor activiteiten met hoge toegevoegde waarde– voor nieuwe vergunningen minimumnorm

tewerkstelling, aangepast aan de sector– rekening houden met draagkracht omgeving –

bedrijventerrein rechtstreeks aansluiten op het hoofdwegennet

– nieuwe bedrijventerreinen vooral via inbreiding– goede ontsluiting via openbaar vervoer en fiets– voldoende ruimte in havens voor watergebonden

industrie

Page 14: Studiedag Ruimte voor de toekomst - 12 feb 2011 - Ws2 ruimte voor werk en economie

Enkele grote principes (cfr. visie Vlaamse ACV-dagen 2009)

grotere prioriteit verlenen aan herwaardering verwaarloosde bedrijventerreinen

een preventief overheidsbeleid tegen de verwaarlozing van bestaande bedrijven terreinen (leegstandtaks, voorkooprecht, compensatie bij opwaardering)

Page 15: Studiedag Ruimte voor de toekomst - 12 feb 2011 - Ws2 ruimte voor werk en economie

Enkele grote principes (cfr. visie Vlaamse ACV-dagen 2009)

inrichtingsprincipes en duurzaamheidscriteria voor nieuwe bedrijventerreinen:– gemeenschappelijke parkings, veilige fiets- en

voetpaden, fietsenstallingen, voorzieningen openbaar en ander collectief vervoer

– aandacht voor tewerkstellingscreatie, ook in eigen streek en met kansen voor laaggeschoolde en langdurig werklozen

– uitbreiding in de hoogte en ondergrondse parkings– voldoende grote groene buffering met omgeving– strengere milieucriteria aan de rand van het terrein– nastreven van CO2- neutraliteit door hernieuwbare

energieproductie, warmtkrachtkoppeling, energiezuinig bouwen

– verplichte voorziening aardgasaansluiting, gescheiden

rioleringsstelsels, buffering van regenwater

Page 16: Studiedag Ruimte voor de toekomst - 12 feb 2011 - Ws2 ruimte voor werk en economie

Bestaande verdeling over vestigingsmilieu’s

Page 17: Studiedag Ruimte voor de toekomst - 12 feb 2011 - Ws2 ruimte voor werk en economie

Voorkeur bij eventuele verhuizing naar voorkeurmilieu’s