Studentenstatuut - TU Delft: TU Delft Medewerkers .loropleiding Bouwkunde en de Masteropleidingen

download Studentenstatuut - TU Delft: TU Delft Medewerkers .loropleiding Bouwkunde en de Masteropleidingen

of 67

 • date post

  26-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Studentenstatuut - TU Delft: TU Delft Medewerkers .loropleiding Bouwkunde en de Masteropleidingen

Studentenstatuut

Bacheloropleiding Bouwkunde Studiejaar 2014 2015

Inhoudsopgave Inleiding 5 Deel I Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut 9 1.0 Algemene bepalingen 1.1 Toegang en toelating 1.2 Aanmelden voor onderwijs 1.3 Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS) 1.4 Onderwijs 1.5 Studiepunten 1.6 Commissies 1.7 Studentenvoorzieningen 1.8 Huisregels en ordemaatregelen 1.9 Rechtsbescherming Deel II Onderwijs- en Examenregeling (OER) 27 2.0 Algemeen 2.1 Propedeuse 2.2 Bachelorfase 2.3 Tentamens 2.4 Studeren met een functiebeperking 2.5 Vrijstelling 2.6 Examens 2.7 Studiebegeleiding en studieadvies 2.8 Strijdigheid, wijziging en invoering Deel III Uitvoeringsregeling behorende bij de Onderwijs- en Examenregeling 41 3.0 Semesterindeling 3.1 Samenstelling van het studieprogramma van de Propedeutische fase 3.2 Samenstelling van het studieprogramma van de (Postpropedeutische) Bachelorfase 3.3 Toelating tot en samenstelling van het Honours-programma in de (Postpropedeutische) Bachelorfase 3.4 Aanvang onderwijsprogramma (Postpropedeutische) Bachelorfase 3.5 Volgorde tentamens en toelating c.q. deelname aan practica 3.6 Integrerende toets of opdracht 3.7 Vorm van de tentamens / wijze van toetsen 3.8 Beoordelingsplan 3.9 Overgangsregeling Deel IV Regels en Richtlijnen van de Examencommissie 49 4.0 Algemeen 4.1 Aanmelden en terugtrekken 4.2 Tentamens en practica 4.3 Vrijstelling 4.4 Nadere regels stage en projecten 4.5 Nadere regels Bachelor eindwerkstuk 4.6 Elders afgelegde onderdelen 4.7 Zak- / slaagregelingen 4.8 Toekennen predikaat met lof 4.9 Getuigschriften en behaalde resultaten 4.10 Beroep en slotbepalingen Deel V Bijlagen 65 Bijlage I Jaarkalender Onderwijs 2014-2015

5

Inleiding

Voor u ligt het Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut van de Bacheloropleiding Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft voor het studiejaar 2014-2015. In het Stu-dentenstatuut zijn de rechten en verplichtingen van studenten beschreven. De Wet op het Hoger Onderwijs (WHW) bepaalt in artikel 7.59 dat het Studentenstatuut een Opleidingsspe-cifiek deel en een Instellingsspecifiek deel omvat, en dat de Onderwijs- en Examenregeling in het Opleidingsspecifiek deel is opgenomen. Het Studentenstatuut is van toepassing op alle studenten die in het betreffende studiejaar zijn ingeschreven; voor zover er aansluiting noodzakelijk is met oudere regelgeving zijn daarvoor overgangsregelingen opgesteld. Instellingsspecifiek deel Het Instellingsspecifiek deel van het Studentenstatuut geldt voor studenten van elke oplei-ding van de TU Delft. Het Instellingsspecifiek deel bevat beschrijvingen van de rechten en verplichtingen van de studenten en een overzicht van regelingen die de rechten van studen-ten beogen te beschermen. Het Instellingsspecifiek deel is digitaal te raadplegen op de web-site van de TU Delft: www.student.tudelft.nl onder Rechtspositie > Reglementen. Opleidingsspecifiek deel Het Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut geldt voor n bepaalde opleiding en bevat: een beschrijving van de studieopbouw en de ondersteunende faciliteiten die de student

door de instelling worden aangeboden, waaronder informatie over de opzet, organisatie en uitvoering van het onderwijs, de studentenvoorzieningen, en de faciliteiten betreffende de studiebegeleiding, en

de Onderwijs- en Examenregeling (OER). De Onderwijs- en Examenregeling is onderver-deeld in een algemeen deel dat, uiteraard met uitzondering van de eindtermen van de op-leiding, gelijkluidend is voor de gehele TU Delft, en een Uitvoeringsregeling behorende bij de Onderwijs- en Examenregeling waarin de bijzonderheden van de betreffende opleiding zijn geregeld. De algemene Onderwijs- en Examenregeling bevat naast de eindtermen onder meer bepalingen over toelating tot de opleiding en de taal van onderwijs en tenta-mens. De Uitvoeringsregeling behorende bij de Onderwijs- en Examenregeling bevat vooral de beschrijving van de examenprogrammas en eventuele voortgangs- of toela-tingseisen voor de deelname aan tentamens.

Opbouw Statuten Faculteit Bouwkunde De Faculteit Bouwkunde biedt de volgende opleidingen aan: Bacheloropleiding Bouwkunde Master of Science Architecture, Urbanism & Building Sciences Master of Science Geomatics European Post Master program in Urbanism (EMU) Berlage Master of Architecture and Urban Design. Naast het algemene Instellingsspecifiek deel van het Studentenstatuut kennen de hierboven genoemde opleidingen elk hun eigen Opleidingsspecifiek deel, waarvan de Onderwijs- en Examenregeling, inclusief de Uitvoeringsregeling, deel uitmaakt. Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Daarnaast heeft de Examencommissie van de Faculteit Bouwkunde, op grond van de artike-len 7.10, 7.11 en 7.12 van de WHW, Regels en Richtlijnen vastgesteld, die voor de Bache-loropleiding Bouwkunde en de Masteropleidingen gelden. Daarin zijn bepalingen opgenomen over zak- / slaagregelingen, orde tijdens tentamens, maatregelen in geval van fraude etc.

6

Documenten onderwijsregelgeving Dit document bevat alle relevante stukken van de onderwijsregelgeving voor de Bache-loropleiding Bouwkunde, met uitzondering van het Instellingsspecifiek deel van het Studen-tenstatuut: het Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut de Onderwijs- en Examenregeling (OER) de Uitvoeringsregeling behorende bij de Onderwijs- en Examenregeling (UR) de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie (RRvE). Overgangsregelingen In principe zijn de bepalingen van het Studentenstatuut (Opleidingsspecifiek deel), de On-derwijs- en Examenregeling, de Uitvoeringsregeling behorende bij de Onderwijs- en Examen-regeling en de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie op alle studenten van toepas-sing. Waar aansluiting bij oudere regelingen noodzakelijk is, is dat zo veel mogelijk geregeld in overgangsregelingen die deel uitmaken van deze documenten. In gevallen waar dit niet adequaat geregeld is, of waar toepassing van de regeling tot onbillijkheid zou leiden, kan een beroep gedaan worden op de Examencommissie. De wet stelt regels over de zaken die in de diverse reglementen moeten worden geregeld. Daardoor komen bepaalde onderwerpen in verschillende documenten terug. Dan is bijvoorbeeld een bepaalde procedure beschreven in het Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, maar staat de eigenlijke regelgeving daarover in de Onderwijs- en Examenregeling en/of de Uitvoeringsregeling, en zijn er ook nog uitvoeringsbepalingen rond de tentaminering die weer de verantwoordelijkheid van de Examencommissie zijn en daarom in de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie zijn opgenomen.

7

Instellingsspecifiek deel van het Studentenstatuut

TU Breed

Regels en Richtlijnen van de Examencom-missie

Opleidings-

specifiek

Apart voor

Bachelor, Master

en Post Master

Opleidings-specifiek deel van het Studentensta-tuut

Opleidings-specifiek

Apart voor Bachelor, Master en Post Master

Onderwijs- en Examen-regeling (OER)

Opleidings-

specifiek

Uitvoerings-regeling

Opleidings-

specifiek

Studentenstatuut

8

Deel I

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut

Bacheloropleiding Bouwkunde Studiejaar 2014 2015

Deel I Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, Bacheloropleiding Bouwkunde, 2014-2015

10

Deel I Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, Bacheloropleiding Bouwkunde, 2014-2015

11

Inhoudsopgave 1.0 Algemene bepalingen 13 Artikel 1 Evalueren en vaststellen Studentenstatuut Bacheloropleiding Bouwkunde 1.1 Toegang en toelating 13 Artikel 2 Toelatingseisen opleiding Artikel 3 Colloquium Doctum Artikel 4 Deficinties Artikel 5 Andere vooropleiding Artikel 6 Vrijstellingen 1.2 Aanmelden voor onderwijs 14 Artikel 7 Intekenen voor het onderwijs Artikel 8 Terugtrekking voor het onderwijs Artikel 9 Uitsluiting deelname onderwijs bij afwezigheid eerste keer contactonderwijs Artikel 10 Bachelorrooster 1.3 Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS) 15 1.4 Onderwijs 15 1.4.1 Inrichting van de opleiding 15 Artikel 11 Het Didactisch Concept Artikel 12 Onderwijsvormen Artikel 13 De opbouw van de Bacheloropleiding Artikel 14 Minor Artikel 15 Het Honours Programme Bachelor Artikel 16 Studeren in het buitenland 1.4.2 Studeerbaarheid en kwaliteit van onderwijs 18 Artikel 17 Studeerbaarheid van het onderwijsprogramma Artikel 28 Vervanging docenten Artikel 19 Evaluatie onderwijsprogramma 1.4.3 Studiebegeleiding en studievoortgangscontrole 19 Artikel 20 Studieadviseurs Artikel 21 Studeren met een handicap Artikel 22 Bindend Studieadvies eerste studiejaar Artikel 23 Onderwijs in het Nederlands 1.5 Studiepunten 21 1.5.1 Studielast en studiepunten 21 1.5.2 Tentamens en examens 21 Artikel 24 Deelname aan tentamens 1.5.3 Verwante regelgeving 22 Artikel 25 Onderwijs- en Examenregeling Artikel 26 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie 1.6 Commissies 23 Artikel 27 Commissies

Deel I Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, Bacheloropleiding Bouwkunde, 2014-2015

12

1.7 Studentenvoorzieningen 24 Artikel 28 Informatieverstrekking over onderwijs Artikel 29 Onderwijs- & Studentenadministratie 1.8 Huisregels en ordemaatregelen 24 Artikel 30 Beperkte capaciteit Artikel 31 Onvoldoende belangstelling Artikel 32 Procedure eenmalige keuzeonderdelen Artikel 33 Tentamens en examens Artikel 34 Aanvragen Propedeusediploma Artikel 35 Aanvragen Bachelordiploma Artikel 36 Studiekosten 1.9 Rechtsbescherming 25 Artikel 37 Beroep Artikel 38 Ombudsman Artikel 39 Klachtencordinator Artikel 40 Vertrouwenspersonen

Dee