STUDENTEN HUISVESTINGSPLAN - Homepagina ontwikkelaars als van de Stad Gent. Niet onbelangrijk: zeer...

Click here to load reader

 • date post

  11-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of STUDENTEN HUISVESTINGSPLAN - Homepagina ontwikkelaars als van de Stad Gent. Niet onbelangrijk: zeer...

 • STUDENTEN HUISVESTINGSPLAN 2014-2018

  Tom Balthazar schepen van stadsontwikkeling, wonen en openbaar groen Stad Gent

 • 2 3

  Inhoud

  Voorwoord 1

  Inleiding 2

  Gent, studentenstad 3

  Studentenhuisvestingsplan voor Gent 4

  Opbouw en methodiek 5

  Omgevingsanalyse 6

  Actoren 7 Hoger onderwijsinstellingen in Gent 7 Studenten(vertegenwoordiging) 8 Stad Gent 9 Eigenaars/Verhuurders 9 Projectontwikkelaars/Investeerders 10 Bewoners 10 Hogere overheden 10 Andere Vlaamse studentensteden 10

  Beleidskader 11

  De (kot)student in Gent 12 Aantal studenten 12 Profiel van de student 13 Aantal kotstudenten: naar een realistische schatting 16

  Studentenhuisvesting in Gent 17 Soorten studentenhuisvesting 17 Aanbod 18 Vraag 19 Spreiding studentenhuisvesting in relatie tot campussen, buurten

  en aantal woningen 20

  Harmonieus samenleven: studenten in de buurten 22

  Informatiebehoefte over studentenhuisvesting en regelgeving 23

 • 3

  Beleidsvisie studentenhuisvesting in Gent 26

  Actieplan studentenhuisvesting 30

  Stad Gent 31 De Stad Gent regisseert en faciliteert het studentenhuisvestingsbeleid 31 De Stad Gent informeert en adviseert via kotatgent 32 De Stad Gent werkt aan een behoeftedekkend aanbod 33 De Stad Gent streeft naar een kwaliteitsvol, veilig en duurzaam aanbod 35 De Stad Gent staat voor een transparante en werkbare lokale regelgeving 36 De Stad Gent streeft naar administratieve vereenvoudiging voor internationale studenten 36 De Stad Gent bevordert een harmonieuze samenleving in woonbuurten 38

  Hoger onderwijsinstellingen 39 Hoger onderwijsinstellingen bieden informatie en advies 39 Hoger onderwijsinstellingen werken mee aan een behoeftedekkend

  aanbod 39

  Eigenaar van een studentenkot 41 Naleving kwaliteits- en veiligheidsvereisten 41

  Ontwikkelaars en investeerders 42 De Stad Gent regisseert en faciliteert in functie van ontwikkeling studentenhuisvesting 42 Maatschappelijke tendens naar meer collectiviteit 43 Gediversifieerd aanbod door de intrede van het studentenappartement 43 Betaalbare studentenhuisvesting: aangepaste tarieven 43 Informatie en harmonieus samenleven: buurtverbondenheid 43

  Beheerder van collectieve studentenvoorzieningen 44 Verschillende soorten huisvesting: verhuur en beheer 44 Kwaliteitsvol collectief beheer 44

  Bewoner van de buurt 45 Informatie bij nieuwe projecten 45 Harmonieus samenleven: bewustmakingsacties en meldpunt overlast 45

  Eigenaar-bewoner van een groot huis 46 Nieuwe soorten huisvesting: hospitawonen 46 Informatie en advies: infopunt hospitawonen 46

  De Studenten 46

 • 4

 • 1

  Voorwoord Gent is een bijzondere stad. Vrij uniek in haar soort en de enige grootstad in Vlaanderen waarbij een studentenpopulatie van naar schatting 30.000 kotstudenten tijdens weekdagen in Gent verblijft. Op Leuven na, is de verhouding van het aantal studenten ten aanzien van het aantal inwoners nergens in Vlaanderen even groot. Gent is een stad aan Leie en Schelde met getijden van eb en vloed van onder andere tienduizenden studenten die dagelijks of wekelijks aanspoelen en terugtrekken. Gent is niet gewoon een stad van getijden en beweging. Het stadsbestuur voert een weloverwogen ruimtelijk beleid om alle bewegingen in goede banen te leiden. Zodat de ene beweging de andere niet overspoelt. Vanuit het woonbeleid onderzoeken we wat de optimale ‘Ruimte voor wonen’ is. Ruimte voor jonge gezinnen, ruimte voor ouderen, ruimte voor sociaal wonen. En ook: ruimte voor studenten.

  Gent is een woonstad van 250.000 inwoners. Het woonbeleid is dan ook vanzelfsprekend gericht op deze inwoners en op de toekomstige inwoners. Gent is tegelijk ook een studentenstad, met haar 70.000 studenten de grootste studentenstad van Vlaanderen. Een belangrijk deel van die studenten kiest ervoor om gedurende de week in onze stad te wonen. We verwijzen af en toe naar de verhouding studenten ten aanzien van inwoners, ook al zijn er nog veel andere ‘gentgebruikers’. We doen dit omdat de ruimte schaars wordt en niet door meerdere groepen tegelijk kan gebruikt worden. Het woonbeleid kent meerdere vragen naar ruimte, en de oefening bestaat erin ruimte vrij te maken voor de ene zonder ruimte te ontnemen aan de andere.

  Dus juist daarom is er een actief studentenhuisvestingsbeleid nodig binnen het woonbeleid. Studenten hebben zeer specifieke huisvestingsnoden en -wensen doordat zij een ander budget hebben, tijdelijk verblijven, …. Bovendien leven zij tussen de inwoners, die ook bepaalde verwachtingen koesteren. Een harmonieus evenwicht bereiken en bewaren tussen de verschillende verwachtingen van bewoners en kotstudenten, vraagt inspanningen van alle betrokken partijen, zowel van de kotstudenten, de bewoners, de hoger onderwijsinstellingen, de kotbazen, de ontwikkelaars als van de Stad Gent. Niet onbelangrijk: zeer veel studenten blijven na hun studietijd in Gent wonen. Zij maken de omschakeling van kotstudent naar inwoner. Zij stellen van het ene jaar op het andere gewijzigde verwachtingen aan onze woonstad. Wat voor de student evident is, is dat niet voor de bewoner, en omgekeerd.

  In het studentenhuisvestingsplan leggen we de focus op studentenverblijf, in het woonbeleidsplan zijn studenten een onderdeel van meerdere doelgroepen. Ruimte voor studenten, een uitdaging met heel speciale kenmerken.

  Tom Balthazar, schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar groen Juli 2014

 • 2

  Inleiding

 • 3

  GENT, STUDENTENSTAD Studenten zijn een zegen voor de stad. Ze zorgen voor dynamiek en verjonging. Ze zorgen voor een niet te onderschatten economische bijdrage1, niet alleen omdat zij zelf deelnemen aan het stedelijk leven maar nog meer voor de tewerkstelling die een grote studentenpopulatie genereert. Een studentenstad als Gent trekt ook spin- off bedrijven aan die op hun beurt voor tewerkstelling zorgen. Studenten dwingen ons om kritisch te blijven, vooruit te denken, nieuwe oplossingen te bedenken.

  Gent is een stad van 250.000 inwoners. Op schooldagen vertoeven daarnaast ook nog eens 70.000 studenten hoger onderwijs in onze stad. De aanwezigheid van studenten heeft op verschillende manieren een impact op de stad. Naar schatting 30.000 van hen wonen in Gent tijdens de week en gaan in het weekend over en weer, een (even groot aandeel) ander deel pendelt elke dag. Dit brengt een specifieke dynamiek teweeg. Het studentenhuisvestingsbeleid richt zich concreet op de huisvesting van de geschatte 30.000 kotstudenten. Met oplossingen voor vandaag en mogelijkheden voor later.

  Opvallend is dat kotstudenten liefst midden in de stad en midden tussen de gezinnen willen wonen, veeleer dan in een afgelegen ‘studentencampus’2. Studenten willen niet zozeer een ‘aparte groep’ zijn maar willen deel uit maken van de stad. Zij ervaren wonen in de stad als zeer positief en genieten van de nabijheid van buurtwinkels, horeca, cultuur, bibliotheken, bioscopen, sportinfrastructuur, parken en pleinen die de stad te bieden heeft. Studenten doen een eerste zelfstandige woonervaring op, en terzelfder tijd leren ze samenleven met anderen. Studenten van twintig tot dertig jaar beïnvloeden het stadsgebeuren, zorgen voor diversiteit en leven. Meestal op een verrijkende manier, soms op een storende manier. De Stad houdt bij de uittekening van haar beleid zoveel mogelijk rekening met het evenwicht tussen de noden van de studenten en de noden van de stad en haar permanente inwoners. Onnodig gezegd dat ook tussen inwoners spanningen kunnen bestaan, en dat ‘overlast’ allerminst zomaar aan studenten kan toegeschreven worden. We herhalen uitdrukkelijk: studenten zijn een zegen voor de stad!

  We weten hoeveel studenten er vandaag in Gent zijn, en we hebben geen glazen bol voor de komende jaren. Eén trend die alvast niet te onderschatten was de voorbije jaren en waar vooral op geanticipeerd moet worden de komende tien jaar is de toenemende internationalisering van het hoger onderwijs. De ambities van Europa zijn duidelijk: twintig tot dertig procent van de studenten die studeren aan hoger onderwijsinstellingen moet een uitwisselingsperiode van enkele maanden tot een half jaar meemaken in een ander land. Is onze stad voorbereid op zoveel rotatie? Hoe en waar vinden deze buitenlandse studenten een kot voor hun beperkte verblijfsduur? Wonen deze studenten graag samen of wonen zij liever tussen Gentse studenten? Hoe betrekken we hen in het dagelijks leven van een buurt? Buitenlandse studenten zijn niet alleen studenten, ze zijn ook ambassadeurs van onze stad.

  1 Stad Gent (2012) Gent in cijfers 2012 – Gent stad voor Gentenaars en studenten. Data-Analyse & GIS

  2 Brainstormsessies met alle betrokken actoren, incl. studentenvertegenwoordiging, 2013

 • 4

  STUDENTENHUISVESTINGSPLAN VOOR GENT Gent is de grootste studentenstad en het kenniscentrum van Vlaanderen en we zijn daar fier op. Een stadsbreed studentenhuisvestingsplan is noodzakelijk om de eventuele verdere groei van de studentenhuisvesting doordacht te spreiden, overlast te voorkomen en te vermijden dat studentenhuisvesting nog verder een negatieve invloed kan hebben op het woningaanbod, op de huurtarieven en de aankoopprijzen.3

  Even nuanceren: overlast is hier een woord dat zowel over geluid als leefgewoontes kan gaan, en wil zeker niet de indruk wekken dat studenten in het algemeen als ‘lastig’ ervaren worden. Het betekent vooral dat Stad Gent oog heeft voor mogelijke spanningsvelden en daar bewust aandacht aan schenkt. Met negatieve invloed op het woningaanbod wordt bedoeld