Structuurvisie Hoorn

download Structuurvisie Hoorn

of 114

 • date post

  08-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Structuurvisie Hoorn

Transcript of Structuurvisie Hoorn

 • STRUCTUURVISIE hOORNbASISNOTITIE 2010-2025

  ONdERNEmENdE STAd AAN hET blAUwE hART

 • 3

  inhoud InleIdIng

  1. Hoornseopgaven

  2. posItIonerIng

  3. HoornkIest

  4. sleutelenaandestad

  5. aandeslag

  6. dewIjkpaspoorten

  4

  8

  24

  34

  42

  62

  86

 • Basisnotitie 2010-20254

  Waarom een structuurvisie* voor Hoorn?

  Hoornheeftsindsdejarenzeventigeenforse

  bevolkingsgroeienwoningbouwproductiegekend.

  teldedestadin1970zon18.000inwoners,anno

  2010zijndaterbijna71.000.Indezelfdeperiode

  isderegiowest-Friesland**gegroeidvan104.000

  inwonerstotzon200.000inwoners.Ietsmeerdan

  dehelftvandezeregionalebevolkingsgroeiisdus

  terechtgekomeninHoorn.deforsegroeiisdefinitief

  voorbij.grotebouwstromenzullen,behalvedewijk

  Bangertenoosterpolder,nietmeerkunnenworden

  geaccommodeerd.Hoorngaateenanderefasein:van

  groeikernnaarvolwassenstad.

  eentijdvanherbezinningisaangebroken.watvoorstad

  moetHoornzijnofworden?watzijndekernkwaliteiten

  vanHoorn?welkekwaliteitenwordengeconsolideerd

  c.q.versterkt?Hoewordtomgegaanmetdenoodzaak

  totherstructureringeninbreiding?eriseenomslag

  nodiginhetdenkenvankwantiteitnaarkwaliteitop

  hetgebiedvanwonen,werken,recrerenenverkeer.

  Hoornzalzichmeerdanvoorheengaanrichtenopde

  kwaliteitenvandeleefomgeving.dezestructuurvisie

  geeftantwoordopbovenstaandevragen.

  Van stadsvisie tot structuurvisie

  destadsvisieuit2005heefteenlevendigestadvoor

  iedereenalslangetermijnambitie.ditimpliceert

  onderandereeenevenwichtigebevolkingsopbouw,

  eengevarieerdwoningaanbod,eengoede

  voorzieningenstructuur,denodigerecreatieve

  mogelijkhedenenvoldoendewerkgelegenheid.een

  goedeopbouwenruimtelijkestructuurvandestad,

  waarbijaandachtisvoorallebevolkingsgroepen,ishet

  uitgangspunt.Flexibiliteitenduurzaamheidstaanhierbij

  inleidingvoorop.destadmoetenkunneninspelenop(veranderende)

  maatschappelijkeontwikkelingen.Hoornzaltoekomstvast

  moetenwordengemaakt.Hoekanwordeningespeeldop

  demaatschappelijkevragenenbehoeften?

  Een structuurvisie in tijden van transitie

  dewereldheeftnietstilgestaanna2005.erisernieuw

  beleidgeformuleerd.In2010ishetcoalitieakkoord

  2010-2014verschenenenerzijngrotemaatschappelijke

  veranderingen.In2005hadniemandhetnogover

  demografischekrimpofeeneconomischecrisis.nu,in

  2011,zijndeconsequentiesvandezemaatschappelijke

  ontwikkelingengoedzichtbaar,ookinderuimtelijke

  ordening.langzaamwordtduidelijkdatditstructurele

  ontwikkelingenzijn.degroteeconomischeen

  demografischegroeiisvoorbij.grootschaligegroeiisniet

  langerhetvertrekpuntvoorstedelijkeontwikkeling.

 • 5

  dezestructuurvisiespeeltinopdezetransitie.

  deactueleopgavenvragenbijvoorbeeldom

  kleinschaligheid,identiteit,wijkgerichtheid,focusop

  dekwaliteitvandebestaandestadenhetstimuleren

  vanbottom-upinitiatieven.destructuurvisiespeeltniet

  alleeninopdeopgavenuitdestadsvisiemaarookop

  deveranderendemaatschappelijkecontext.

  ditallesvraagtomeenstructuurvisiedie:

  - eenactueelsturingsmechanismebevat,

  - geenblauwdrukis,maarweleen

  toekomstperspectiefinzichheeft,

  - prioriteitensteltendynamiekgenereert,

  - deregionaleenlokalepotentiesinbeeldbrengt,

  - geenprogrammabevat,maarinzichtinderuimtelijke

  kwaliteiten,deprogrammatischekansenenhet

  laadvermogengeeften

  - stimuleertenmotiveertinplaatsvanconditioneert

  ennormeert.

  destructuurvisieiseenintegraal

  beleidsdocument,omdathetdemaatschappelijke

  (socialeeneconomische)opgavencentraal

  stelt.destructuurvisievertaaltdeverschillende

  opgavenvertaaltinruimtelijkbeleid.enerzijds

  bevatdestructuurvisieeenabstractedenkrichting

  voordelangetermijn,anderzijdsbevatde

  structuurvisieconcretevoorstellenvoorde

  periodetot2025.nieuwebestemmingsplannen

  wordengebaseerdopdezestructuurvisie.de

  structuurvisievormttevenseenkadervoorde

  nogoptestellenwijkvisies.destructuurvisie

  bevatgeenhardeuitgangspuntenvoor

  dezewijken,maarmoetwordengezienals

  richtinggevenddenkkadervoordetoekomstvoor

  deverschillendewijken.destructuurvisiebevat

  veelruimteomsamenmetbewonersenandere

  stakeholdersdetoekomstvandeverschillende

  wijkenvormtegeven.

 • Basisnotitie 2010-20256

  Het proces

  dezestructuurvisieisopgesteldindeperiodevanzomer

  2010t/mhetvoorjaar2011.Inoktoberennovember

  2010zijninformatievethemabijeenkomstenmetde

  gemeenteraadenhetcollegevanB&wgeorganiseerd.

  daarnaasthebbendrieexpertmeetingsoverdethemas

  woneneneconomieplaatsgevonden.deinputvan

  dezebijeenkomstenisverwerktindezestructuurvisie.

  dezestructuurvisiewordtop..vrijgegevenvoorde

  inspraak.Indeperiode..ligtdestructuurvisie

  terinzage.tijdensdeinspraakperiodewordtgebruik

  gemaaktvanderegulierecommunicatie-instrumenten

  endemogelijkhedendiedenieuwemediabiedt.nadien

  wordtdestructuurvisiedefinitiefvastgestelddoorde

  gemeenteraad.

 • 7

  erisbewustgekozenvooreensmalexternproces.

  destadsvisieisdestijdstotstandgekomenviaeen

  uitvoerigparticipatietraject.destructuurvisiekan

  wordengezienalseenuitwerkingvandestadsvisie,

  eenbreedparticipatietrajectlagnietvoordehand.

  destructuurvisiewordtuitgewerktineenaantal

  wijkvisies.daarbijligteenbreedparticipatietraject

  weervoordehand.Hetiswenselijkdedigitale

  communicatiemiddelendienuzijnopgezetverderuit

  tebouwen.socialemediakunnenwordeningezetals

  planvormingsinstrumentenkunnentevensworden

  ingezetterverhogingvandesocialecohesie/

  gemeenschapszinindewijken.

  Leeswijzer

  dezestructuurvisiebevatdevolgendeonderdelen:

  Hoofdstuk 1. Hoornse opgaven

  deachtbelangrijkstemaatschappelijkeopgaven.

  Hoofdstuk 2. Positionering

  depositioneringvanHoorninderegionaleenprovincialecontext.

  Hoofdstuk 3. Hoorn kiest

  deambitieisomHoorngemeenschappelijkerenondernemendertemaken.

  Hoofdstuk 4. Sleutelen aan de stad

  aanwelkethemaswordtdekomendejarencontinugewerkt?

  Hoofdstuk 5. Aan de slag

  watzijndeconcreteprojecten?

  Hoofdstuk 6. De wijkpaspoorten

  deontwikkelingvandewijken

  *Waar in dit document structuurvisie staat, wordt bedoeld basisnotitie. Dit document wordt de komende maanden uitgebouwd tot een structuurvisie

  die wordt vastgesteld in de gemeenteraad.

  **Bestuurlijke regio West-Friesland: samenwerkingsverband tussen de zeven gemeenten Hoorn, Koggenland, Opmeer, Medemblik, Enkhuizen, Stedebroec

  en Drechterland

 • In dit hoofdstuk worden de acht

  belangrijkste maatschappelijke

  opgaven beschreven.

  Deze structuurvisie geeft antwoord

  op deze acht majeure opgaven.

  hoornseopgaven1.

 • 9

  1. BOuWEn En trAnFSFOrMErEn VOOr DE VErgrIjzIng

  2. VAStHOuDEn VAn jOngE gEzInnEn

  3. OntWIKKELEn VAn AAntrEKKELIjKE StAD In EEn cOMPLEtE rEgIO

  4. BEStAAnDE WOnIngVOOrrAAD AAntrEKKELIjK HOuDEn

  5. BALAnS WOnEn En WErKEn HErStELLEn

  6. EcOnOMIE VErBrEDEn

  7. cOMPLEEt PAKKEt AAn VOOrzIEnIngEn BIEDEn

  8. BrAnDIng En PrOFILErIng VAn HOOrn VErBEtErEn

 • Basisnotitie 2010-202510

  Problematiek van de groeikern Hoorn

  HoewelHoornnietineenrisicoregioligtvoorkrimp

  iswaakzaamheidgeboden.dewoningmarktwordt

  ontspannenenvraaggericht.woonconsumenten

  hebbenweerietstekiezenenhetaanbodwordt

  afgestemdophunwoonvoorkeuren.Consumenten

  baserenhunkeuzesopwoon-enleefkwaliteiten

  (bijvoorbeelddekwaliteitvanwoningen,woonomgeving,

  voorzieningenenbereikbaarheidvanwerk),in

  plaatsvandebeschikbaarheidvanwoningen.Bij

  overaanbodontstaanproblemenindewijkendiehet

  minstaandevraagvoldoen.uitonderzoekblijktdat

  degroeikernenpotentileprobleemgebiedenzijn.dit

  heefttemakenmethetontbrekenvanstedelijkheiden

  stadsvoorzieningenendeeentonigheidenuniformiteit

  vandewoningenenwoonwijkenuitdejarenzeventig

  entachtig.Hetrisicoisdatjongehuishoudenshier

  wegtrekken(naardemoederstadofdenieuwere

  Stabilisatie van inwonertal

  west-FrieslandenHoornliggenineenzonevan

  nederlandwaarnochforsekrimp,nochforse

  bevolkingsgroeiplaatsvindt.volgensdecijfersvan

  hetCBsisereenaantalgemeenteninwest-Friesland

  waareenlichtekrimpplaatsvindt(maximaal-5%).

  Ineenaantalgemeentenvindteengroeiplaats,die

  groterisdanhetnederlandsegemiddelde.Hoornvalt

  indezecategorie.deexactebevolkingsontwikkelingis

  uiteraardafhankelijkvaneenaantalaspecten,zoalsde

  woningbouwontwikkelingenkandusvariren.duidelijk

  isechterdatdesterkegroeieruitis.Hoorngaatuitvan

  eenstabilisatievanhetinwoneraantalopcirca72.000

  inwoners.groeiisgeendoelopzich.

  Bouwen en transformeren voor de vergrijzing

  Bron: cBS/PBL, 2009

  1.

 • 11

  uitbreidingswijken).dewijkenzijnmeestalnogop

  orde,maarzekunnenineennegatievespiraalterecht

  komen.Indeechtegroeikernenisditeenwezenlijk

  probleem.Hoornverkeertgelukkigineenandere

  situatie.dewijkenzijngebouwdrondeenprachtig

  historischcentrummetallerleistedelijkevoorzieningen

  enaantrekkelijkelandschappelijkestructureninenrond

  destad.daarnaastligtamsterdam,alsaantrekkende

  moederstad,opredelijkeafstandenontwikkelt

  Hoornzichsterktoteencompletestadmeteensterke

  economieengoedevoorzieningen.

  Hoorniseenatypischegroeikern,maarerkunnenwel

  lessenwordengetrokkenuithetbovenstaande.

  Bijstructureelteveelwoningbouw,inHoornofeldersin

  west-Friesland,ontstaanwaarschijnlijkdeproblemen