Strategische Visie 2015-2020 Rhiant Visie... · Drechtsteden. Hendrik–Ido-Ambacht is een groene...

of 20 /20
Strategische Visie 2015 - 2020 Sociaal & Verantwoord

Embed Size (px)

Transcript of Strategische Visie 2015-2020 Rhiant Visie... · Drechtsteden. Hendrik–Ido-Ambacht is een groene...

Page 1: Strategische Visie 2015-2020 Rhiant Visie... · Drechtsteden. Hendrik–Ido-Ambacht is een groene en waterrijke gemeente waar het fijn wonen en werken is. De gemeente is uitstekend

Strategische Visie2015-2020

Sociaal & Verantwoord

Page 2: Strategische Visie 2015-2020 Rhiant Visie... · Drechtsteden. Hendrik–Ido-Ambacht is een groene en waterrijke gemeente waar het fijn wonen en werken is. De gemeente is uitstekend

2 Voorwoord

3 WieisRhiant?

4 Leeswijzer

5 Onzemissie

6 Ontwikkelingenentrends

9 WatmoetenkanRhiant?

11 WonenvoordehuurdersvanRhiant:betaalbaarenpassend

12Methetoogopdetoekomst:duurzaamheid

13Leefbaarheidstaatvoorwoon-enleefkwaliteit

14Bestaansrecht:legitimeringrichtingbelanghouders

15Definanciëlecontinuïteit:eennoodzakelijkevoorwaarde

17DeorganisatieontwikkelingvanRhiant

19Bijlage:SVBophoofdlijnen

MET TROTS PRESENTEREN WIJ ONZE

STRATEGISCHE VISIE 'SOCIAAL EN VERANTWOORD'

Eennieuwevisieineennieuwetijd,waarbijdecorporatiesvolopinhetnieuws

zijnenereennieuwewerkelijkheidisontstaan.Erverandertveel,onderandere

doordeeconomischecrisis,dewoningmarktcrisis,bezuinigingenvandeoverheid

encalamiteitenbijenkelewoningcorporaties.Dezeleidentotbeperkingen,maar

zekerooktotuitdagingen.Dezepakkenwegraagop.Uiteraardzijnerwelgevolgen

voordemaatschappelijkeopgaveendebijdragedieRhianthieraankanleveren.

Deveranderingenvragenomeennieuwekoers.Eenkoersdieduidelijkheid

verschaftaanonzebelanghouders(huurdersengemeente),belanghebbendenen

medewerkers.

JuistindezeonzekeretijdenmoetRhianthaarmaatschappelijkeopgavewaarmaken

enhaarsocialeinzetrichtingdeklantenenbelanghoudersbehoudenenwaar

mogelijkversterken.Ditvraagtgelijktijdigeenverantwoordebedrijfsvoeringomde

continuïteittegaranderen.

CarloOostindie,

Directeur-bestuurder

Page 3: Strategische Visie 2015-2020 Rhiant Visie... · Drechtsteden. Hendrik–Ido-Ambacht is een groene en waterrijke gemeente waar het fijn wonen en werken is. De gemeente is uitstekend

wie is Rhiant?Rhiantbeheertcirca2.000woningenindegemeenteHendrik-

Ido-Ambacht.HetwerkgebiedvanRhiantkenmerktzichalseen

dichtbevolkte,stedelijkeomgeving.Hendrik-Ido-Ambachtiseen

groeigemeentetenopzichtevandeanderegemeenteninde

Drechtsteden.Hendrik–Ido-Ambachtiseengroeneenwaterrijke

gemeentewaarhetfijnwonenenwerkenis.Degemeenteis

uitstekendbereikbaarviawaterbus,A15enA16.Metbijna30.000

inwoners,indebuurtvandegrotestadsagglomeratieRotterdam,

isheteenmooienstabielwerkgebiedvooreencorporatie.De

gemeenteHendrik-Ido-Ambachtheefteenwoningvoorraadvan

11.148woningen.Hiervaniscirca69procenteenkoopwoning,

5procenteenparticulierehuurwoningencirca26procentis

bestemdvoordesocialeverhuur.Circa55procentvanhetbezit

vanRhiantbetrefteengezinswoningen.

UitrapportVisitatiecommissieRaeflex2014:

Eencorporatiemeteeneigenstijl,verbondenmetdelokale

gemeenschap

Rhiantheeftindeafgelopenperiodeeenveelsterkerprofiel

gekregenalsdécorporatievanHendrik-Ido-Ambacht.

HetAmbachtsekaraktervanRhiantwordtzelfsalshaar

belangrijkstekenmerkbeschouwd,waardoorzijalskleine

corporatiedevoornaamstelokalepartnerisgeworden.

DekleinschaligheidenbenaderbaarheidmakendatRhiant

dichtbijdelokalegemeenschapstaat.Belanghebbenden

herkennenRhiantalseentoegankelijkeorganisatiemetkorte

lijnen.Rhiantwilerzijnvoordekwetsbaredoelgroepen.De

ingezettestijlvansamenwerkenwordtgewaardeerdenmag

Rhiantvoortzetten.

Rhiantwilditgoedeoordeelvandevisitatiecommissiegraag

behoudenenwaarmogelijknogverderuitbouwen.

STRATEGISCHEVISIE 3

Page 4: Strategische Visie 2015-2020 Rhiant Visie... · Drechtsteden. Hendrik–Ido-Ambacht is een groene en waterrijke gemeente waar het fijn wonen en werken is. De gemeente is uitstekend

leeswijzer

Vooruligtdestrategischevisiedie

richting2020onzekoersaangeeft.

Indezevisiegevenweaanwatvoor

Rhiantdebelangrijkstevraagstukken

zijnenwelkedoelstellingenwijwillen

bereiken.Hetisonsantwoordopde

ontwikkelingen.Hetgeefteengoed

beeldvandeveranderingenende

vernieuwingendienoodzakelijkzijnom,

alsRhiant,toekomstbestendigtezijn,de

missieuittekunnenvoerenenteweten

watdeprioriteitenzijn.Wijstrevennaar

eengoedwoon-enleefmilieuvooronze

huurders,nuenindetoekomst.

Hoewededoelstellingenbereiken,werken

weuitindejaarplannenen/ofinbijbehorende

beleidsstukken.Inonzejaarverslagen

rapporterenweoverdevoortgangen

noodzakelijkebijstellingen.

Devolkshuisvestingalssectorstaatnogvele

veranderingentewachten,daaromsprekenwe

hieroverdestrategischevisie.Eenstrategische

visiediedekoersduidelijkmaaktengelijktijdig

Rhiantdemogelijkheidbiedtflexibelinte

spelenopnieuweontwikkelingen,kansenen

bedreigingen.

AANPAK

Rhiantheeftervoorgekozeneerstalle

ontwikkelingenentrendstebeschrijven,

watgebeurterenwaarmoetenwerekening

meehouden.Vervolgensiseensterkte-

zwakteanalysegemaakt.Debelanghouders,

belanghebbendenenmedewerkerszijngevraagd

hunprioriteitenaantegeven.Opbasishiervan

isbepaaldwelkevraagstukkenvoorRhiantvan

belangzijnenhoedezeopgepaktgaanworden.

Ineenaantalscenario’sisgetoetstofenhoe

devisiestandhoudtwanneeromstandigheden

wijzigen.Omdatdefinanciëlemogelijkheden

eenbelangrijkerandvoorwaardezijnvooronze

ambities,iseenaantalvastgoedscenario’s

doorgerekend.Totslotisgekekenhoede

organisatievanRhiantzichmoetblijven

ontwikkelenomdezekoersterealiseren.

4STRATEGISCHEVISIE

Page 5: Strategische Visie 2015-2020 Rhiant Visie... · Drechtsteden. Hendrik–Ido-Ambacht is een groene en waterrijke gemeente waar het fijn wonen en werken is. De gemeente is uitstekend

Destrategischevisieisgebaseerd

oponzemissie:wijzijnSociaalen

Verantwoord.Dithoudtvooronshet

volgendein:

Sociaal:wijzijnervoorbetaalbareenleef-

barehuisvestingvanmensendiehiergezienhun

financiëleen/ofsocialeomstandighedenopzijn

aangewezen.HetzijnDienstenvanAlgemeen

EconomischBelang(DAEB-bezit).

Verantwoord:wijmoetenditeffec-

tiefenefficiëntrealiseren.Daartoezijnwijslank

endoelgericht,willenwecontinuverbeteren

engaanwevoortevredenbelanghouders,

medewerkersenbelanghebbenden.Omde

klantwaardeteverhogen,gevenweinvullingaan

duurzaamheidenisverspillingongewenst.

RhiantSociaal enVerant-woord: goed en betaalbaar wonen

100 JAAR RUIMTE VOOR WONEN

STRATEGISCHEVISIE 5

Page 6: Strategische Visie 2015-2020 Rhiant Visie... · Drechtsteden. Hendrik–Ido-Ambacht is een groene en waterrijke gemeente waar het fijn wonen en werken is. De gemeente is uitstekend

ontwikkelingen

• Devolkshuisvestingverandertsnel.Deeconomische

crisislaatookhierhaarsporenachter.Naasteen

crisisindewoningmarktenvooraldegrootschalige

projectontwikkeling,wordenwealsvolkshuisvesters

geconfronteerdmetdegevolgenvandearbeidsmarktcrisis,

dievoorveelhuishoudenseendalingvaninkomsten

betekent.

• Gelijktijdighebbenwetemakenmetdegevolgenvanhet

slechteimagovandewoningcorporaties,eengrotepolitieke

belangstelling,degevolgenvanhetbezuinigingsbeleid

vandeoverheid,deveranderingeninhetzorg-en

welzijnsstelsel,deontwikkelingvandeparticipatie-

maatschappijalsvervangervandeverzorgingsstaat,

EuropeseregelgevinginhetkadervanDienstenvan

AlgemeenEconomischBelang(DAEB)enopwereldniveau

metsteedsnieuwebrandhaardenmetdedaarbijhorende

vluchtelingenstromen.

• Bijcorporatieszienwekrimpinwoningbezit,inpersoneel,

inbedrijfslastenendebewegingterugnaardekerntaak.

en trends

6STRATEGISCHEVISIE

Page 7: Strategische Visie 2015-2020 Rhiant Visie... · Drechtsteden. Hendrik–Ido-Ambacht is een groene en waterrijke gemeente waar het fijn wonen en werken is. De gemeente is uitstekend

GAAT KRIMP IN HET

SOCIALE HUURAANBOD

SAMEN MET GROEI VAN DE

BESCHIKBAARHEID?

Deknopvanderegelgevingronddehuurprijzen

wordtenerzijdsgebruiktommeersociale

huurwoningenbeschikbaartekrijgenvoor

deprimairedoelgroep(stimulerenvanhet

makenvaneenverhuisbewegingvandie

bewonersdiegezienhuninkomennietspecifiek

aangewezenzijnopeensocialehuurwoning).

Anderzijdswordtdeknopvanderegelgeving

voorhet'afstoten'vanhetniet-DAEBbezit

endeverkoopvanwoningengebruiktomde

inkomstenvancorporatiesteverhogenenhet

eigenwoningbezittebevorderen.Dezehogere

inkomstenvoordecorporatiezijntevensnodig

voorhetbetalenvandeverhuurdersheffing.

Ondertussenzienweookbewegingindepositie

vandebewoners(organisaties);zewillenmeer

daadwerkelijkezeggenschap.Dekeuzevrijheid

vandewoningzoekendewordtgroter,maarde

huurstijgingenhebbengrotegevolgenvoorde

betaalbaarheid,juistvoordegroepdiegeen

keuzeheeftenopdesocialehuurwoningenis

aangewezen.

LEIDT VERGRIJZING TOT GROEI

VAN DE DOELGROEP?

Naastdezemondiale,economischeenpolitieke

ontwikkelingenhebbenwealscorporatieste

makenmetsocialeendemografischetrends

enontwikkelingen.Dekomende10jaarheeft

Hendrik-Ido-Ambachttemakenmeteen

vergrijzing.Datzoutoteengroterevraagnaar

socialehuurwoningenkunnenleiden,geziende

inkomens-ontwikkelingindegroep.Gelijktijdig

zienwedatouderenlangerzelfstandig

Vraagisofenwelkevandezeontwikkelingen

zichverderdoorzetten,stabiliserenofombuigen,

versnellenofvernieuwen.Duidelijkisdatde

turbulentieencomplexiteittoeneemt.

TERUG NAAR DE KERNTAKEN,

WAT WORDT DE NIEUWE

ROLVERDELING?

Duidelijkisondertussendatdeoverheidhaar

greepopdecorporatiesectorverstevigt,de

regelgevingwordtaangepast(herzieningswet

toegelateninstellingenvolkshuisvesting)en

daarmeedepositievandegemeenteende

ministerversterkt.Decorporatiemoetterug

naardekerntaken:hetbouwen,verhurenen

beherenvansocialehuurwoningenenhet

daaraanverbondenmaatschappelijkvastgoed.

De(regio)gemeentekrijgteenbelangrijkerol

waarhetgaatomhetbepalenvandeopgave

vandecorporatieindelokaleenregionale

woningmarkt.

STRATEGISCHEVISIE 7

Page 8: Strategische Visie 2015-2020 Rhiant Visie... · Drechtsteden. Hendrik–Ido-Ambacht is een groene en waterrijke gemeente waar het fijn wonen en werken is. De gemeente is uitstekend

kleineregoedkoperewoningenentotdewens

naar‘sharing’inplaatsvaneigendom.Daarmee

totdewensvankeuzevrijheidwaarhetgaatom

decontractvormonderhetwonen.Initiatieven

omtekomentotwooncoöperaties,aldanniet

binnendetoegelateninstelling,horenhierbij.

WAT MOETEN EN KUNNEN DE

CORPORATIES?

Degevolgenvandehierbovenaangestipte

ontwikkelingenvoordecorporatieszijngroot.

Weziendatveelcorporatiesinfinancieel

zwaarweerzitten.Ditheefttemakenmetde

verhuurdersheffing,metdeheffingvoorVestia,

maarookmetnieuweregelsvoordefinanciering

vanhaaractiviteiten.Detrendbijcorporatiesis

‘afslanken’inpersoneel,inprojectontwikkeling,

inhetbeziteninexternekosten.

Detweedetrendbetreftdelegitimiteit:meer

transparantieindebedrijfsvoering,dekeuzesen

deresultatenvandecorporatie.

Nadecalamiteitenzijndesectorinstitutenextra

alertopmogelijkerisico’senisdeverwachting

daternogmeerregelszullenkomendiede

financiëlesituatiesturen.Hoehetextern

toezichtgeorganiseerdgaatwordendoeterin

feiteniettoe:hetkomtdichterbij.

blijvenwonenendezorgaanhuiswordt

verleend,ondersteunddoordetechnologische

ontwikkelingen(domotica).Dewoningmarktvoor

deouderewoningzoekendeiserééndieniet

meereenduidigis.

Waarvroegerdegangnaarhetbejaardenhuis

duidelijkwas,blijvenouderennulanger

zelfstandigwonen.Ditbrengteenrisicoop

vereenzamingvandeouderebewonersmetzich

mee.Mantelzorgindedirecteomgevingwordt

steedsbelangrijker.

LEIDEN DEMOGRAFISCHE

EN SOCIALE TRENDS TOT

KRIMP VAN DE DOELGROEP IN

HENDRIK-IDO-AMBACHT?

Eenanderebelangrijkedemografischetrend

isdievandeontgroeningenverdunning.

Gevolgenhiervan:meeréénentwee

persoonshuishoudens,waarmeedevraagnaar

woonruimtevooralsnognietzaldalenenzeker

nietindeaantrekkelijkewoongebieden.De

mobiliteitontwikkeltzichzodanigdatwonenen

werkindezelfdeplaatsvoorgrotegroepeninde

samenlevingnietmeernodigis.Landelijkzien

weeentreknaar‘hetmiddenvanhetland’.De

lijnAmsterdam-Utrecht-DenBosch-Eindhoven

kenteengroeimarkt,terwijldeperiferegebieden

enRotterdameenkrimpendewoningmarkt

kennen.

HOE ONTWIKKELEN DE

WOONLASTEN ZICH?

Dearbeidsmarktontwikkelingenende

woonlastenontwikkelingzijnbelangrijkethema's.

Weziendatdeschuldenproblematiektoeneemt,

datdewoonlastenalsgevolgvanstijgende

hurenenenergieprijzentoenemen.

Ditleidttoteenvraagnaarverduurzaming,naar

8STRATEGISCHEVISIE

Page 9: Strategische Visie 2015-2020 Rhiant Visie... · Drechtsteden. Hendrik–Ido-Ambacht is een groene en waterrijke gemeente waar het fijn wonen en werken is. De gemeente is uitstekend

wat moet en kan Rhiant?Deafgelopenperiodehebbenwete

makengehadmetdegevolgenvande

hiervoorgenoemdeontwikkelingen.

Rhiantheeftbedrijfslastennaar

benedengebracht,hethuurbeleid

gemaximaliseerd,deinvesteringen

inhetvastgoedteruggebrachten

deverkoopinspanningenverhoogd.

Hetacutegevaarvanfinanciële

discontinuïteitisgeweken,degenomen

maatregelenhebbengeholpen.

RHIANT VERANDERT

Rhiantwilzoechternietdoorblijvengaan.Inde

afgelopenperiodeisdesocialekantvande

maatschappelijkeopgavewelergonderdruk

komentestaan.Rhiantissterkwaarhetgaat

omderelatiemethuurders,degemeenteen

overigebelanghebbenden,wehebbeneen

gedifferentieerdbezitenbetrokken,

gemotiveerdemedewerkers.

Rhiantisechternietsterkalshet

gaatomdefinanciëlepositie

enomduurzaam(energetisch

enbetaalbaar)bezitdatpastbij

definanciëledraagkrachtvande

doelgroep.Rhiantiseenkleinere

woningcorporatieendaarmeekwetsbaarineen

tijdwaarveranderingdecontinuïteitis.

DE MAATSCHAPPELIJKE

OPGAVEN VOOR RHIANT

Wijziendatgroeivandedoelgroepaande

ordekanzijn,maardatertegelijkooksprake

kanzijnvankrimpvandehuurbehoeftevande

doelgroep.Wezieneentoenemendebehoefte

aanzelfredzaamheideneigendom,maar

ookaanvormenvansharingen/ofcollectief

eigendom.

Verderiserookdeverhuurdersheffing,

dehuurstijgingendediscussieoverhet

maatschappelijkrendementvandecorporaties.

Aanhetverdienmodelvandecorporatieswordt

dusgesleuteld.

Rhiantzietdateengrotematevanflexibiliseren

noodzakelijkis.

Terwijlonsvastgoedminimaal50jaarstaat,

moetenwijonskunnenaanpasseninde

omvangenkwaliteitvanonsbezit,inde(huur)

prijsvaststelling,inhetdienstenaanboddat

wijleveren,inhetverdienmodeleninonze

organisatiesamenstelling.

ONZE BELANGRIJKSTE

THEMA’S ZIJN:

1 betaalbaarheid2 duurzaamheid3 leefbaarheid

STRATEGISCHEVISIE 9

Page 10: Strategische Visie 2015-2020 Rhiant Visie... · Drechtsteden. Hendrik–Ido-Ambacht is een groene en waterrijke gemeente waar het fijn wonen en werken is. De gemeente is uitstekend

10STRATEGISCHEVISIE

Page 11: Strategische Visie 2015-2020 Rhiant Visie... · Drechtsteden. Hendrik–Ido-Ambacht is een groene en waterrijke gemeente waar het fijn wonen en werken is. De gemeente is uitstekend

REKENING HOUDEN MET

FINANCIËLE DRAAGKRACHT

Rhiantheefteengedifferentieerdwoningbezit,

zowelquawoningtype,voorzieningen,kwaliteit

enhuurbedrag.Rekeninghoudenmetde

draagkrachtvanonzehuurdersbetekentdatwe

nietmeergaanvooreenintegralemaximalisatie

vandehuuropbrengsten.Ditwasnadrukkelijk

aandeorde,deafgelopenjaren,ingegevendoor

definanciëlesituatievanRhiant,maarookom

dedoorstromingendeverkooptebevorderen.

Ditgeldtzowelbijdejaarlijksehuurverhoging

alsbijhetbepalenvandehuurbijmutatiesen

heefttotgevolgdatRhiantmetgemaximeerde

streefhurengaatwerken.Eenstreefhuuriseen

percentagevandemaximaalredelijkehuur.Het

bevorderenvandoorstromingvanouderenpast

hierbijvoorbeeldookbijalshiermeegoedkope

woonruimtebeschikbaarkomtvoorgezinnen.

ZELFWERKZAAMHEID MAG

Ookservicekostenzijnonderdeelvande

woonlastenenRhiantiszichbewustvanhaar

verantwoordelijkheidkritisch(noodzaak)

enkostenbewust(efficiënt)deserviceinte

kopen.Waarmogelijkwordtzelfwerkzaamheid

gestimuleerdenwordenkansenvoor

besparingenverkend.

Passendeenbetaalbarewoonruimtebetekent

voorRhiantdatbewonershunwoningmogen

aanpassenenbijingrepenkunnenkiezenofzij

meedoen.Alseenouderedatnodigheeft,kan

Rhiantmedebehulpzaamzijnbijeenaanpassing

vandewoning,meteeninvesteringindehuur

(voorzovernietvoorziendoordeWMO),zodat

verzorgingmogelijkis.

KEUZEVRIJHEID WAAR

HET KAN

Voorsommigehuishoudenskankopen

betaalbaarderzijndanhuren.Vooranderen

ligtditnetandersom.Hetheeftsomsookte

makenmetdewooncarrièrediemenvoor

ogenheeft.Rhiantwildewoonconsument

meerderemogelijkhedenbieden,enwaarnodig,

enmogelijkfaciliteren,metbijvoorbeeldde

startersrenteregeling.

De economische crisis, bezuinigingen, stijgende energieprijzen, gemeentelijke lasten en huren maken dat de woonlasten

voor de huurders een steeds groter deel uitmaken van de te besteden inkomens. Onder woonlasten wordt niet alleen de huur

verstaan, maar ook de kosten voor gas, elektriciteit en water. In onze regio Drechtsteden heeft circa 13% van de huishoudens

in de gereguleerde sociale huursector, conform NIBUD maatstaven, te maken met te hoge woonlasten. Deze huishoudens

komen maandelijks tekort (Bron: Woonlastenonderzoek Zuid-Holland Zuid – RIGO zomer 2014).

Rhiantwilzichindekomendejarennietalleeninspannenvoorhetpassend

huisvestennaarhuishoudtypevanhaarhuurdersenwoningzoekenden,maar

ookvoorfinanciëledraagkracht.Verderwordtdoorhetaanbrengenvan

energiebesparendemaatregelen,waaronderhetgebruikvanzonnepanelen,

eenverlagingvandewoonlastenbereikt.

wonen voor de huurders van Rhiant:

1 betaalbaar en passendSTRATEGISCHEVISIE 11

Page 12: Strategische Visie 2015-2020 Rhiant Visie... · Drechtsteden. Hendrik–Ido-Ambacht is een groene en waterrijke gemeente waar het fijn wonen en werken is. De gemeente is uitstekend

2 duurzaamheid Maatschappelijkverantwoord

ondernemenbetekentduurzaamheid

inwatjedoetenhoejehet

doet.Daarnaastbetekenthet

'toekomstbestendigheid'.Methet

oogopdetoekomst,geziende

ontwikkelingen,wilRhiantduurzame

woningenbiedenineenduurzame

leefomgevingopeenduurzame

wijze.Hetisdeopgavevooreen

woningcorporatieomhaartaakookin

detoekomsttekunnenblijvenuitvoeren

enRhiantwildaarzorgvuldigmee

omgaan.

ANDERS VASTGOED BEHEREN

Heteerstzichtbaarisditindewijzewaarop

Rhiantmethaarvastgoedomgaat.Hetgaathier

nietalleenomenergiebesparingsmaatregelen,

maarookoverschoon,heelenveilig(installaties,

brand,asbest,etc.),gebruikvanduurzame

materialenenhetvoorkomenvanverspilling.

Sloop/nieuwbouwisgeenautomatismemeer,

herbestemmingenhergebruikstaatvoorop.

het oog op de toekomst:

MET RESPECT EN AANDACHT

VOOR DE HUURDERS

HettweedeijkpuntisdewijzewaaropRhianteen

duurzameklantrelatienastreeft.Huurderszijn

hetbestaansrechtvanRhiant.Dehuurdersraad,

bewonerscommissies,klankbordgroepen,

individuelehuurders,wordenbetrokkenbij

onzebeleidsvormingenwaarmogelijkinde

uitvoering.Indeuitvoering,aldannietvia

digitalewegen,stellenonzemedewerkerseisen

aanelkaaroverdeomgangmetonzehuidigeen

toekomstigehuurders:altijdmetrespectenmet

persoonlijkeaandachtwaardatnodigis.

12STRATEGISCHEVISIE

Page 13: Strategische Visie 2015-2020 Rhiant Visie... · Drechtsteden. Hendrik–Ido-Ambacht is een groene en waterrijke gemeente waar het fijn wonen en werken is. De gemeente is uitstekend

woon- en leefkwaliteit

Vandeoverheidmoetencorporaties

terugnaardekerntaken.Gelijktijdigzien

wedoordevergrijzing,hetscheiden

vanwonenenzorgendebezuinigingen

bijzorg-enwelzijnsorganisaties

datcorporatiessteedsmeerte

makenkrijgenmetdezorg-enhet

welzijnsproblematiekvanbewoners.

NIET ALLEEN, MAAR SAMEN

Omonzebewonerswoon-enleefkwaliteitte

bieden,zoekenwijdesamenwerkingmetde

zorg-enwelzijnsorganisatiesinHendrik-Ido-

Ambacht.Ditdoenwijdoor,opbestuurlijk

(strategisch)niveau,overdegrenzenvande

eigenorganisatieheentestappen(bijvoorbeeld

inbestuurlijkeplatforms)enopuitvoerend

niveauvanuitdekerntakenwijk-enbuurtgericht

samentewerken(socialewijkteams).

Rhiantwerktwijk-enbuurtgerichten

blijftzozichtbaarenaanspreekbaar

voorhaarhuurders.Alsdebewonerzich

medeverantwoordelijkvoeltvoordeeigen

woningenbuurt,levertditsocialecohesie

eneenvangnetvooreenzaamheidenvoor

dezwakstenop.WaarnodigzorgtRhiant

voorpersoonlijkcontact,zonodig‘achterde

voordeur’,samenmethaarmaatschappelijke

partners.Bijvoorbeeldbijmeervoudige

problemen,overlastoffraude.

GEDIFFERENTIEERDE WIJKEN

Deervaringleertdathetwoon-enleefklimaatin

gesegmenteerdearmewijkenzwaaronderdruk

staat.DaaromstreeftRhiantnaargemengde

wijkenmeteendiversiteitaaninkomensgroepen,

typewoningen,leefstijlenenvoorzieningen.Het

onderscheidenvanproduct-marktcombinaties

binnendedoelgroepnaarinkomen,c.q.

huurprijsstellingmoetbijdragenaanhet

realiserenvangemengdewijkenendaarmeeaan

deleefbaarheid.

3 leefbaarheidstaat voor

STRATEGISCHEVISIE 13

Page 14: Strategische Visie 2015-2020 Rhiant Visie... · Drechtsteden. Hendrik–Ido-Ambacht is een groene en waterrijke gemeente waar het fijn wonen en werken is. De gemeente is uitstekend

Rhiantvindthaarlegitimatieinde

maatschappij.Delokalesamenleving

moetdemaatschappelijkewaarde

dieRhianttoevoegtkennenen

steunen.Ditvraagtomtransparantie

enhetverantwoordingafleggen

richtingdemaatschappij,enmet

namerichtinghaarbelanghouders

(huurdersengemeente)enoverige

belanghebbenden.Hetimagovan

woningcorporatiesisdeafgelopen

jaren,alsgevolgvanernstige

incidenten,flinkbeschadigd.Ditzien

weterugindeaanscherpingvande

regelgevingenhetexternetoezicht.

SAMENWERKING

UitdevisitatieisgeblekendatRhiantditgoed

oppakt.Rhiantwildesamenwerkingverder

verankereninhaarbedrijfsvereniging:wezoeken

continunaarverbeteringvanderelatiemet

onzebelanghoudersenbelanghebbenden.Waar

Rhiantinhaardagelijkseuitvoeringspraktijk

bewonerswillatenmeedoen,wilzijop

strategischniveaulokaalenregionaalverankerd

zijn.Rhiantzoektnaarnieuwevormenvan

bewonersparticipatieennieuwemanierenom

belanghoudersindebeleidskeuzesvanRhiantte

betrekken.

Bestaansrecht:

legitimering richtingbelanghouders

14STRATEGISCHEVISIE

Page 15: Strategische Visie 2015-2020 Rhiant Visie... · Drechtsteden. Hendrik–Ido-Ambacht is een groene en waterrijke gemeente waar het fijn wonen en werken is. De gemeente is uitstekend

De financiele continuiteit:

Eenbelangrijkeopgaveindekomendejarenishethebbenvaneengezonde

financiëlepositie.Geconfronteerdmetdeverhuurdersheffing,deheffingenvanhet

CentraalFondsVolkshuisvestingendestrengereregelgevingvanhetWSWwaarhet

deborgingbetreft,heeftRhiantdeopdrachtgekregenomhaarfinanciëlepositiete

verbeteren.Deafgelopenperiodehebbenverkoopendemaximalehuurverhogingen

liquiditeitgebracht.NaardetoekomsttoewilRhiantdezeinstrumentengerichter

inzetten,gezienhetbetaalbaarheidsvraagstuk,deverhuuropgave,deleefbaarheid

endeherontwikkelingsmogelijkheden.

voorwaardeeen noodzakelijke

NAAR FLEXIBEL

VASTGOEDBELEID

Ditbetekentdathetassetmanagementvan

Rhiantgerichtwordtingezetomenerzijds

haarfinanciëleprestatiesteoptimaliserenen

anderzijdshaarmaatschappelijkeopgaveste

realiseren.

Assetmanagementisvastgoedsturingop

complexniveau.Assetmanagementhelpt

corporatiesalsschakeltussenhetStrategisch

Voorraadbeleidenhetoperationeledagelijks

beheer.

Geziendegevoeligheidvoorontwikkelingenin

demarktendoelgroepen,zalhetstrategisch

voorraadbeleidzichgaankenmerkendoor

flexibiliteit.Hetbezitzalzowelvoordekleine

beurs,alsvoorhetgrotegezineenplekmoeten

bieden.Deomvangvanhetbezitzaleerder

krimpendangroeien,terwijlereengrote

kansisdaterjuistbehoeftezalzijnaanhet

toevoegenvankleineregoedkoperewoningen.

Jaarlijkswordtgemonitordofdefinanciëleen

volkshuisvestelijkeopgaveswordengerealiseerd

enofbijstellingnodigis.

MAATSCHAPPELIJK BEWUST

DaarnaastzijnvoorRhiantdebedrijfslasteneen

belangrijkekostenpost.Gezienhaaropgave,

magdemaatschappijendeindividuelehuurder

verwachtendatwijonzewerkzaamhedenzo

goedengoedkoopmogelijkrealiseren.Hetgaat

omkapitaaldatRhiantvoordemaatschappij

beheerteninzet.Ditbetekentdattreasury

activiteitenopeenverantwoordewijzeingezet

moetenwordenendatrisicomanagementmoet

leidentoteenoptimalerisicobeheersing.

belanghouders

STRATEGISCHEVISIE 15

Page 16: Strategische Visie 2015-2020 Rhiant Visie... · Drechtsteden. Hendrik–Ido-Ambacht is een groene en waterrijke gemeente waar het fijn wonen en werken is. De gemeente is uitstekend

16STRATEGISCHEVISIE

Page 17: Strategische Visie 2015-2020 Rhiant Visie... · Drechtsteden. Hendrik–Ido-Ambacht is een groene en waterrijke gemeente waar het fijn wonen en werken is. De gemeente is uitstekend

van RhiantDefinanciëleontwikkelingenwarenvoorRhiantindeafgelopenperiodezodanigdat

erooksnelmoestwordengeschakeldnaareenbesparingoppersonelelasten.De

uitbestedingvanhetonderhoud,hetonderbrengenvandeonderhoudsmedewerkers

bijeenaannemer,hetbeëindigenvandetijdelijkecontractenenhetinzettenopde

mogelijkhedenvanflexibelpensioen,hebbendeafgelopenperiodegeleidtoteen

dalingvandebedrijfslasten.Rhiantwilopdebenchmarkblijvenpresterenenhanteert

leanmanagementalsfilosofie.Hierdoorwerkenweefficiënterenwordtermeer

klantwaardegecreëerd.

NIEUWE UITDAGINGEN, ANDERE CULTUUR

RhiantwildathaarleningenwordengeborgddoorhetWSWeninstaatblijvenhaarmaatschappelijke

opdrachttevervullen.Hetvraagteenverderegroeinaareenkostenbewusteprofessionelewerkcultuur,

diepastbijdemissie:sociaalenverantwoord.Daarbijwordtnietuithetoogverlorenwatdeklant

belangrijkvindt.Ditstelteisenaandemedewerkers,bepaaldecompetentiesmoetenbehoudenblijven,

anderemoetenjuistwordenontwikkeld.Strategischpersoneelsbeleidmoetdezeontwikkelingfaciliteren.

BLIK OP DE TOEKOMST

GelijktijdigisRhianteenkleinereorganisatieenhetisdevraagmetwelkeinrichtingzijhaar

maatschappelijkeopgaveoptermijnhetbestkanrealiseren.Metdedigitaliseringisveelmogelijk,maar

hetvraagtvooralomdoorslimsamenwerkenomdenoodzakelijkeprofessionaliteitterealiserenen

dekwetsbaarheidteminimaliseren.Ditdoenwijmet(aldannietmetanderecorporatiesgezamenlijk)

eenflexibeleschil,waarbijzowelvooroperationele-alsvoorstaffuncties,medewerkersen/ofadviseurs

wordeningeschakeld.

ZoalsgezegdheeftRhianteenaantalingrijpendemaatregelengenomenmetbetrekkingtotdeinrichting

vandeorganisatieenbesparingenopbedrijfslasten.Hetiszaakdeeffectenhiervannauwkeurigte

volgenentebewaken.TegelijkertijdwordtdenieuweWoningwetvastgesteld.Opditmomentisnogniet

allesduidelijk.Paswanneerdeuitkomstenvandezewetinclusiefdeaanbevelingenuitdeparlementaire

enquêteduidelijkzijn,kanRhiantzichmeteenkritischeblikrichtenopdetoekomst,metalsdoel

hetwaarborgenvandecontinuïteitvoordehuurders.Opditmomentisdeorganisatiezodanig

ingerichtenbemenstdatkanwordenvoldaanaanalleinterneenexternevraagstukken.

De organisatieontwikkeling STRATEGISCHEVISIE 17

Page 18: Strategische Visie 2015-2020 Rhiant Visie... · Drechtsteden. Hendrik–Ido-Ambacht is een groene en waterrijke gemeente waar het fijn wonen en werken is. De gemeente is uitstekend

18STRATEGISCHEVISIE

Page 19: Strategische Visie 2015-2020 Rhiant Visie... · Drechtsteden. Hendrik–Ido-Ambacht is een groene en waterrijke gemeente waar het fijn wonen en werken is. De gemeente is uitstekend

Strategisch Voorraad Beleid op hoofdlijnen:

Bijlage

1. RICHTEN OP HET DAEB SEGMENT

Rhiantkiester(vooralsnog)vooromhaarwoningbezitinhetDAEBsegmenttehoudenc.q.

terugtebrengen.DebelangrijksteredenhiervanisdaterinhetDAEBsegmenteenstevige

groeiverwachtingis.DaarnaastkoerstdeoverheidaanophetjuridischscheidenvanDAEBen

niet-DAEBbezit.

2. STERK ASSET MANAGEMENT BIJ KEUZES

Assetmanagementisvastgoedsturingopcomplexniveau.Assetmanagementhelptcorporatiesals

schakeltussenhetStrategischVoorraadbeleidenhetoperationeledagelijksbeheer.

3. BETAALBAARHEID VAN HET WONEN

DebetaalbaarheidvanhetwonenindeDrechtstedenstaatonderdruk.Daaromisbetaalbaarheid

eenbelangrijkonderdeelvanhetSVB2014.Denkhierbijaanhetstreefhuurbeleidenhet

huurverhogingsbeleid.

4. NIEUWE INVULLING VAN TRANSITIE-OPGAVE

Detransitiebestaatuithetopbeperkteschaalherontwikkelenvanwoningenindeoudere

complexen.Herontwikkelingkanbestaanuitsloop-nieuwbouw,(hoogniveau)renovatieen

aanpassenvandoelgroepen.

5. AANPASSEN VAN WONINGEN VOOR 75+

Devraagnaargeschiktewoningenvoordedoelgroepeen-entweepersoonshuishoudensvan75+

neemttoe.VoorRhiantbetekentditeenjaarlijksegroeivanhetaantalaangepastewoningen.

6. DUURZAAMHEID

Rhiantheeftervoorgekozenomvanaf2015energiebesparendemaatregelenbijmutatie

ofopverzoekuittevoeren.Ditvanwegedegeringebelangstellinginhetverledenbijeen

complexgewijzeaanpak.UitgangspuntisdatminimaaleenlabelCmoetwordengehaald.

STRATEGISCHEVISIE 19

Page 20: Strategische Visie 2015-2020 Rhiant Visie... · Drechtsteden. Hendrik–Ido-Ambacht is een groene en waterrijke gemeente waar het fijn wonen en werken is. De gemeente is uitstekend

Strategische visie van Rhiant2015-2020

Bezoekadres:

Veersedijk101

3341LLHendrik-Ido-Ambacht

Telefoon:0786812152

Fax:0786820050

E-mail:[email protected]

Twitter:@RhiantHIA

Reparatieverzoek

www.reparatierhiant.nl

078–7518150

Openingstijden:Maandagt/mvrijdag:08.00tot12.00uurEenafspraakindemiddagenmaandagt/m

donderdagismogelijk.

Postadres:

Postbus59,3340ABHendrik-Ido-Ambacht

Opmaak:

DrukkerijVerloop,Alblasserdam

www.rhiant.nl