Strategisch Plan

Click here to load reader

 • date post

  19-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

description

2013 - 2016 Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht

Transcript of Strategisch Plan

 • Strategisch Plan faculteit Sociale Wetenschappen 2013-2016

  Sociale Wetenschappen: Profiel en Kwaliteit

 • Inhoud

  Voorwoord 3

  1. De faculteit Sociale Wetenschappen in een veranderende omgeving 4 Internationale ontwikkelingen 4 Nationale ontwikkelingen 4 Universitaire ontwikkelingen 5 Het facultair Strategisch Plan 5 Facultair profiel 6 Erkende kwaliteit 6 De doelstellingen in samenvatting 7

  2. Ambities en middelen 8 Ambities 8 Middelen 8 Creativiteit en intrinsieke motivatie als basis 9 Goed werkgeverschap 9 Academisch leiderschap 9 Samenwerking 9 Beleid en bestuur 10 Financile kaders 10 Voortgangsbewaking 10

  3. Onderwijs 11 Inspirerende leeromgeving 11 BaMa 3.0 11 Academische vorming 12 Prestatieafspraken 12 Onderwijsvisitaties 12 Aantrekkelijk en doelmatig aanbod 12 Uitdagende leeromgeving 14 Internationaal honoursprogramma 16

  4. Onderzoek 17 Hoogwaardig onderzoek 17 Zwaartepunten 18 Onderzoeksvolume 18 Krimpende rijksbijdrage 19 Toekomstige onderzoekers 20

  5. Valorisatie 21 Zichtbaar nut 21 Valorisatie versterken 21 Maatschappelijke partners 23 Alumni 23

  6. Bedrijfsvoering 24 Aantrekkelijke werkgever 24 Financieel gezond 25 Gewaardeerde ondersteuning 25 Research support 26 Duurzame bedrijfsvoering 27

  ColofonFotografie: divers. Kees Rutten fotografeerde de nieuwe huisvesting van FSW.Vormgeving: Communicatie & Marketing FSW

  2 | Strategisch Plan faculteit Sociale Wetenschappen, 2013-2016

 • acties die worden ondernomen om de doelstellingen te realiseren.

  DraagvlakMet dit plan willen we de koers schetsen voor de komende jaren en aangeven wat ons gezamenlijk als studenten, docenten, onderzoekers, ondersteuners te doen staat in de faculteit. Draagvlak is daarbij essentieel; alleen met de betrokkenheid, inzet en samenwerking van de facultaire gemeenschap kunnen we onze doelstellingen realiseren.

  De besprekingen van eerdere conceptversies met de faculteitsraad, de leiding van de departementen en afdelingen en met de Boards of Studies en Research hebben uitgewezen dat er ruim draagvlak is voor de koers in het Strategisch Plan, maar ook zorg over de verhouding tussen ambities en middelen.

  De ambities zijn hoog, terwijl de financile mogelijkheden hoewel relatief goed beperkt zijn. Daar staat tegenover dat de faculteit beschikt over een groot potentieel aan creativiteit, kennis, kunde en betrokkenheid van medewerkers en studenten. In een aantal kaders laten we zien tot welke resultaten dat reeds heeft geleid. We zijn ervan overtuigd dat ook in de komende jaren successen zullen worden geboekt. Zonder daarbij de spanning tussen ambitie en middelen uit het oog te willen verliezen.

  DankHet FMT dankt allen die door commentaar op eerdere versies en anderszins aan de totstandkoming van dit plan hebben bijgedragen. Bestuurssecretaris Henk van Rinsum en hoofd Human Resources Martine Verbeek verdienen speciale vermelding. Zij hebben de basis gelegd voor deze tekst en met veel geduld de commentaren verwerkt die uiteindelijk hebben geleid tot dit Strategisch Plan van en voor de faculteit Sociale Wetenschappen.

  Facultair Managementteam Sociale Wetenschappenmaart 2013

  Het Strategisch Plan van de faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) legt de ambities en doelstellingen van de faculteit voor de periode 20132016 vast. Het bouwt voort op twee eerdere documenten: de notitie Profileren, Bezuinigen en Investeren (februari 2012) en het Investeringsplan onderwijs (april 2012). Het facultair Strategisch Plan sluit aan bij het Strategisch Plan Universiteit Utrecht 20122016: Curiosity-driven, relevant to society. De doelstellingen in het Strategisch Plan van de faculteit zijn zo concreet mogelijk geformuleerd.

  Het Facultair Managementteam (FMT) werd bij de uitwerking van het Strategisch Plan geadviseerd door de departementshoofden. Commentaar op en draagvlak voor eerdere conceptversies werd verworven bij de faculteitsraad, de Boards of Studies van de Undergraduate en Graduate School, de Board of Research en bij de Plannings- en Verantwoordingsgesprekken met alle afdelingen. Het conceptdocument werd tevens besproken met het college van bestuur.

  OpzetIn het eerste hoofdstuk schetsen we in een notendop de context waarin dit Strategisch Plan tot stand is gekomen. Nationale en internationale ontwikkelingen, overheidsbeleid en strategische keuzes van de Universiteit Utrecht creren een veranderende omgeving waarop de faculteit Sociale Wetenschappen zo goed mogelijk wil anticiperen.

  Hoofdstuk twee gaat in op de vraag wat voor faculteit we willen zijn en hoe en met welke middelen we deze ambities denken te kunnen realiseren. Daarbij komen themas aan bod als ruimte voor creativiteit en intrinsieke motivatie, werkgeverschap, academisch leiderschap, samenwerking en bestuur.

  In de hoofdstukken drie tot en met zes presenteren we de facultaire doelstellingen op het gebied van onderwijs, onderzoek, valorisatie en bedrijfsvoering. De doelstellingen gaan gepaard met een korte toelichting, de beoogde, waar mogelijk meetbaar geformuleerde resultaten en de

  Voorwoord

  3 | Sociale Wetenschappen: Profiel en Kwaliteit

 • of European Research Universities (LERU), een positie in te nemen die de kans vergroot op het verwerven van Europese onderzoeksmiddelen en samenwerking in het onderwijs. Europa ziet zich ook met betrekking tot het hoger onderwijs geconfronteerd met een mondiaal veranderende omgeving. Nu nog nemen de Verenigde Staten een dominante positie in het hoger onderwijs in. Langzamerhand echter groeit de invloed van Azi, waar met name Chinese universiteiten zich in toenemende mate profileren, en van delen van Latijns-Amerika, met name Brazili. In het onderzoek in de faculteit is internationalisering al sterk verankerd. De faculteit wil deze internationale context in de komende periode ook in het onderwijs verder versterken.

  NATIONALE ONT WIKKELINGENDe nationale context wordt in hoge mate bepaald door het beleid van de Nederlandse overheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Volgend op het rapport van de commissie Veerman, Differentiren in drievoud, heeft de vorige staatssecretaris van OCW de beleidslijnen voor het hoger onderwijs geformuleerd in zijn Strategische Agenda Hoger Onderwijs: Kwaliteit in Verscheidenheid.

  Deze strategische agenda is vertaald in prestatieafspraken met elke universiteit afzonderlijk op het terrein van: kwaliteit en excellentie; studiesucces in termen van uitval, switch en

  rendement; maatregelen met betrekking tot onderwijsintensiteit

  en docentkwaliteit; profilering van het onderwijs; zwaartepuntvorming in het onderzoek; valorisatie; doelmatige besteding van middelen.

  1. De faculteit Sociale Wetenschappen in een veranderende omgeving

  Het facultair Strategisch Plan 20132016 staat in het licht van mondiale en Europese, maar ook nationale en universitaire ontwikkelingen.

  INTERNATIONALE ONT WIKKELINGENIn 1999 spraken de Europese lidstaten in Bologna af om het hoger onderwijs op vergelijkbare wijze in te richten. Sinds de Bolognaverklaring werkt de universiteit aan een onderwijsmodel dat uit drie fasen bestaat (bachelor, master en PhD). De Universiteit Utrecht heeft dit proces voortvarend opgepakt en loopt in Nederland voorop.

  The Bologna Declaration, June 19, 1999

  [W]e are witnessing a growing awareness in large parts of the political and academic world and in public opinion of the need to establish a more complete and far-reaching Europe, in particular building upon and strengthening its intellectual, cultural, social and scientific and technological dimensions.

  A Europe of Knowledge is now widely recognised as an irreplaceable factor for social and human growth and as an indispensable component to consolidate and enrich the European citizenship, capable of giving its citizens the necessary competences to face the challenges of the new millennium, together with an awareness of shared values and belonging to a common social and cultural space.

  Op onderzoeksgebied ontwikkelt de Europese Unie (EU) zich tot n van de belangrijkste donoren. De EU werkt op dit moment aan de contouren van het programma Horizon 2020, waarbij in de periode 20142020 naar verwachting circa 70 miljard in onderzoek zal worden genvesteerd. De Universiteit Utrechts tracht via participatie in een aantal netwerken, zoals de League

  4 | Strategisch Plan faculteit Sociale Wetenschappen, 2013-2016

 • Kwaliteit in Verscheidenheid: Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap, 1 juli 2011

  In deze Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap gaat het in het bijzonder om kwaliteit van onderwijs, profilering en specialisatie van instellingen en samenwerking in de driehoek onderwijs, onderzoek en ondernemerschap. Hierover worden afspraken gemaakt met de instellingen. Op deze wijze worden zij veel meer aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor maatschappelijk gewenste prestaties.

  De Strategische Agenda Hoger Onderwijs benadrukt het belang van het topsectorenbeleid in het kader van het versterken van de kenniseconomie. Het gaat daarbij om "het versterken van publiek-private samenwerkings-verbanden waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden enerzijds gezamenlijk middelen aanwenden in het kader van kennis- en onderzoeksprogrammas, bijvoorbeeld in de vorm van Technologische Topinstituten, en anderzijds gezamenlijk zorgen voor de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, bijvoorbeeld in de vorm van Centres of Expertise" (Voorwoord Samen naar de top van de Strategische Agenda Hoger Onderwijs).

  In de afgelopen periode was er nationaal en internationaal veel aandacht voor wetenschappelijke integriteit. De faculteit wil dat ieder lid van de facultaire academische gemeenschap doo