Strategie&Accenten Strategie

download Strategie&Accenten Strategie

of 16

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Strategie&Accenten Strategie is een maandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering.

Transcript of Strategie&Accenten Strategie

 • 14

  12

  11

  10

  4

  2De inflatieontwikke-ling in de eurozone

  2011 was het jaar waarin de Griekse amfoor brak. Wat brengt 2012?

  Een belegging van eigen bodem

  Kies voor kwaliteits-aandelen

  Patenten zijn een waardevol bezit voor technologie-bedrijven

  Belgisch staatspa-pier biedt aantrek-kelijk rendement

  ... voor het beheer van uw persoonlijk en familiaal vermogen&

  Maandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering

  Nr. 01 - 5 januari 2012

  Strategie Accenten

 • Belgische energieafhankelijkheid geeft ons inflatiecijfer extra duwtjeIn november 2011 liep de Belgische inflatie op tot 3,68% op basis van de HICP, in ver-gelijking met 3% voor de hele eurozone. Daarmee werd het hoogste inflatiepeil van 2011 bereikt. Over de voorbije 15 jaar was het gemiddelde Belgische inflatieniveau trouwens iets hoger dan het Europese. Dat is te wijten aan het grotere gewicht van energie in de Belgische berekening van de inflatie. Daardoor is de Belgische inflatie gevoeliger voor schommelingen van de energieprijzen op de internationale grondstoffenmarkten. Belgi heeft bovendien een grote energieafhankelijkheid in vergelijking met het buitenland. We beschikken namelijk niet over eigen fossiele rijkdommen in de ondergrond en het belang van hernieuwbare energie blijft beperkt.Energie was niet alleen in november 2011 een belangrijke verklaring voor het hoge infla-tiecijfer. Het is al de vijftiende maand op rij dat de inflatie voor de energieproducten zich ruim boven de 10% bevindt.

  De inflatie is al sinds eind 2010 hoog. Volgens Eurostat, het Europese bureau voor Statistiek, steeg de inflatie in de eurozone in september onverwacht tot 3% (HICP(1)), waar economen maar 2,5% verwacht hadden. Ook in oktober en november bleef het voorlopige cijfer op 3% hangen. De prijsstijging van de ruwe olie en van sommige grondstoffen zette opwaartse druk op de inflatie. In sommige lidstaten had ook de stijging van indirecte belastingen een negatieve invloed op de inflatie.De Europese Centrale Bank (ECB) streeft ernaar de stijging van het algemeen prijspeil te beper-ken tot 2%. De onverwachte inflatie-opstoot gooit roet in het eten omdat de ECB haar beleid wil versoepelen om de economie wat extra zuurstof te geven. De conjunctuur ondervindt na-melijk hinder van de aanhoudend hoge inflatie, de besparingsmaatregelen van de regeringen en het kwetsbare consumentenvertrouwen.

  De inflatieontwikkeling in de eurozone

  k l e m t o n e n

  Grondstoffenprijzen hebben piek achter zich

  Inflatie zakt in de komende maanden

  (1) Geharmoniseerde index van consumptieprijzen.

  Strategie & Accenten 2

  Thema

 • Naast energie dragen vooral de ho-gere prijzen voor voeding zoals voor koffie, margarine, masolie, choco-lade, enz. bij tot de inflatie. Het on-derstaande taartdiagram splitst de oorzaak van de inflatie op volgens vijf productgroepen. Van de toename van het algemeen prijspeil met 3,85% over de jongste 12 maanden, kan 54% toe-geschreven worden aan energie, 16% aan voeding en 10% aan recreatie, cultuur en horeca. Prijsstijgingen van de resterende producten en diensten uit de consumptiekorf verklaren de overige 20% van de Belgische inflatie.

  Er is geen inflatie- probleemOndanks de hoge inflatiecijfers van de jongste maanden zijn er tekenen dat de onderliggende prijsdruk in de eurozone afneemt door de verzwakte economische activiteit en door de hoge werkloosheid. Sinds april 2011 zijn de energieprijzen in de eurozone maar beperkt gestegen en bleef de olieprijs in euro uitgedrukt redelijk sta-biel. In de eerste helft van 2012 kun-nen de consumentenprijzen voor gas nog voor wat opwaartse druk zorgen. De stijging van kosten zoals loonkos-ten zullen maar beperkt bijdragen tot de stijging van het algemeen prijspeil.Tegen deze achtergrond is het aan-nemelijk dat de inflatie in de komende kwartalen weer kan dalen. De vertra-ging van de economische groei zal

  hiertoe bijdragen. We verwachten ook dat de grondstoffenprijzen hun piek achter zich hebben. Het Federaal Planbureau publi- ceerde haar vooruitzichten al voor de Belgische inflatieontwikkeling. Voor 2012 verwacht ze dat de gemiddelde jaarinflatie op basis van de nationale index daalt naar 2,3%. Ook voor de eurozone kan de inflatie ontspannen. De voorzitter van de ECB verklaarde dat de inflatie in de eurozone de ko-mende maanden boven de 2% zal blijven om daarna te zakken tot onder de 2%. Voor 2012 schuiven de KBC economen voor de eurozone een infla-tie van 1,6% naar voor en voor Belgi 2%.

  Aandeel van 5 subgroepen in het inatiecijfer van 3,85% in november 2011

  Voeding 16%

  Elektriciteit, aardgas,

  huisbrandolie 35%

  Benzine en diesel 19%

  Recreatie, cultuur, horeca 10%

  Overige producten en diensten 20%

  Bron: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

  Belgische inflatie schommelt sterker dan Europese

  Strategie & Accenten 3

 • De eurocrisis deed al heel wat koppen rollen. Griekse, Italiaanse, Ierse, Por-tugese, regeringen of hun leiders kwamen ten val. In Duitsland verloren bondskanselier Merkel en haar coali-tiepartners zowat alle deelstaatverkie-zingen. In de VS gingen Democraten en Republikeinen zwaar in de clinch over de hervorming van de gezond-heidszorg en het begrotingsbeleid.

  Schuldencrisis

  2012 wordt weer een jaar van crisis-management. Bij het uitbreken van de crisis begin 2010 heeft Europa zich vier jaar de tijd gegeven om de obligatiemarkten te stabiliseren en een nieuwe architectuur rond de euro uit te tekenen. In afwachting moeten de tijdelijke en/of permanente steun-mechanismen verder uitgebouwd worden. Om hun ontwrichte financin op orde te krijgen, moeten de meeste overheden in de westerse wereld be-sparen. Naar schatting zullen de euro-landen in 2012 voor zon 1% van hun gemeenschappelijke bbp moeten sa-neren. Dat is ongeveer de helft van de inspanning in 2011.

  Economisch herstel

  De Amerikaanse economie presteerde in de voorbije maanden sterker dan verwacht. Recente conjunctuurindica-toren suggereren dat het gevaar voor een recessie geweken is. De ontwikke-ling van de arbeidsmarkt blijft in 2012

  wel een aandachtspunt. De Europese economie stevent wel af op een aantal kwartalen van negatieve groei. Dat zal het crisisgevoel bij Europese beleg-gers ongetwijfeld versterken. Ook in 2012 komt er geen nieuwe wereldwijde recessie. Daarvoor blijft onder meer de groei in de (Aziatische) opkomende markten te sterk. Na een geschatte bbp-groei van 3,2% in 2011, kan de wereldeconomie in 2012 met 3 3,25% groeien.

  Inflatie

  In de loop van 2012 zal de inflatie be-ginnen te dalen. Hoe snel en fors dat gebeurt, hangt af van de ontwikke-lingen in de grondstoffenmarkten. Bij een stabiele olieprijs rond het huidige niveau van 110 dollar per vat daalt de inflatie in Europa tot zon +1,5% tegen het einde van 2012. Pas als de olie-prijs stijgt tot 130 dollar blijft de inflatie rond 3% schommelen. Lagere inflatie geeft zuurstof aan het gezinsbudget en dus aan het economisch herstel.

  Beleid van de centrale bankenHet vooruitzicht van een lagere infla-tie op korte termijn laat de centrale banken toe de beleidsrente laag te houden of ze, in het geval van de Eu-ropese Centrale Bank (ECB), verder te verlagen. Dat kan de economische groei ondersteunen. Het economisch herstel een duurzaam karakter geven

  zal in 2012 de hoofdbekommernis van de centrale bankiers zijn. Op langere termijn zou inflatie in de klassieke industrielanden wel een pro-bleem kunnen worden. Inflatie creren is namelijk de kern van het beleid van de Amerikaanse centrale bank, tot groot ongenoegen van de ECB. In-flatie is de gemakkelijkste manier om een schuldenprobleem te laten ver-dampen.

  Rente

  Een hoge risicoafkeer stuurde beleg-gers in 2011 naar de veilige haven van Amerikaanse en Duitse overheids-obligaties. De obligatierente bereikte er in het voorbije jaar een historisch dieptepunt. We verwachten in 2012 geen forse stijging van de obligatie-rente, maar als de extreme vormen van risicoafkeer afnemen kan dat toch voor wat opwaartse druk zorgen.

  De renteverschillen tussen Duitsland en de andere eurolanden schommel-den in 2011 heel sterk en bereikten nooit geziene records. Een terugkeer naar de niveaus van voor de eurocrisis zit er allicht niet meer in, maar de ren-teniveaus zullen weer naar elkaar toe bewegen. We verwachten namelijk een (beperkte) rentestijging in Duits-land en een rentedaling in de meeste andere eurolanden.

  2011 was het jaar waarin de Griekse amfoor brak. Wat brengt 2012?

  k l e m t o n e n

  Lage beleidsrente kan groei onder-steunen

  Aandelenkoersen gebukt onder risicoafkeer

  Strategie

  Strategie & Accenten 4

 • Wisselkoersen

  De eurozone maakte in het voorbije jaar een zware crisis door. Het einde van de euro werd meermaals aange-kondigd. Toch schommelde de EUR/USD-wisselkoers niet meer dan in an-dere jaren. Een aantal andere munten, zoals de Noorse kroon, de Zwitserse frank en de Japanse yen dienden wel als vluchthavens in woelige perioden. Ze verstevigden tegenover de euro. Er zijn weinig redenen om in 2012 een echt herstel van de euro te verwach-ten. Anders gesteld: de meeste mun-ten hebben nog stijgingspotentieel tegenover de euro.

  Bedrijfswinsten

  De gunstige ontwikkeling van de be-drijfswinsten zette zich in 2011 onver-minderd verder dankzij een behoorlijke stijging van de omzet en toenemende winstmarges. Europese bedrijven za-gen hun winst vanaf midden 2011 niet verder stijgen, omwille van krimpende winstmarges door een ongunstige (loon)kostenontwikkeling en de nega-tieve invloed van wisselkoersschom-melingen.Analisten hanteren eerder bescheiden winstverwachtingen voor 2012. Ze gaan uit van een gemiddelde winst-groei van zon 10% in de twaalf maan-den vanaf het vie