Strategie & Accenten Strategie

Click here to load reader

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Maandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekeringen

Transcript of Strategie & Accenten Strategie

 • 14

  12

  11

  10

  4

  2Pensioensparen anno 2012

  Europa en de Verenigde Staten groeien verder uit elkaar

  Plan vandaag voor morgen

  Beleg defensiever als het nodig is, dynamischer als het kan

  Vertrouw op het oordeel van Ameri-kaanse bedrijfslei-ders

  Een wereldecono-mie met twee snel-heden

  ... voor het beheer van uw persoonlijk en familiaal vermogen&

  Maandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering

  Nr. 12 - 6 december 2012

  Strategie Accenten

 • Talrijke Belgen sparen individueel voor een aanvullend pensioen in de derde pijler. Typisch voor die pijler zijn de fiscale stimulansen die leiden tot een belastingvermindering. In 2012 heeft de fiscus enkele spelregels herzien.

  30% belastingvermindering voor iedere pensioenspaarder

  Tot dit jaar brachten stortingen een belastingvermindering op tussen 30 en 40%, naar-gelang de beroepsinkomsten (op basis van de zogenaamde verbeterde gemiddelde aan-slagvoet). Volgens de intenties van de regering (het Koninklijk Besluit is nog niet gepu-bliceerd in het Belgisch Staatsblad) wordt dit vanaf aanslagjaar 2013 (inkomsten 2012) een uniek tarief van 30% voor iedere deelnemer. Iedereen gelijk voor de wet dus; of je nu ambtenaar, werknemer of zelfstandige bent, het maakt geen verschil. De belastingvermindering blijft substantieel (273 euro bij een storting van 910 euro, het maximumbedrag voor 2012). Bovendien wordt dit maximum jaarlijks gendexeerd: uw voordeel stijgt dus navenant.

  In 2012 heeft de fiscus enkele spelregels voor pensioenspaarders herzien. Volgens de intenties van de regering komt er vanaf aanslagjaar 2013 (inkomsten 2012) een uniek tarief voor iedere deelnemer. Voor pensioenspaarders die vr 1993 met de formule gestart zijn, wordt nu bij wijze van voorschot een deel van de verschuldigde belasting vervroegd ingehouden op het spaartegoed dat door die oude stortingen gevormd werd. Er zijn verschillende manieren om aan pensioensparen te doen. We geven u wat tips mee over hoe u best te werk gaat.

  Pensioensparen anno 2012

  K l e m t o n e n :

  Spelregels worden herzienGelijke belastingvermindering voor

  iedereen

  Strategie & Accenten 2

  Thema

 • Voorschot op de eind-belasting In ruil voor het fiscale voordeel int de fiscus een eindbelasting. Als u voor uw 55ste start, is die inning gepland naar aanleiding van uw 60ste verjaardag. Ze gebeurt door de verkoop van deel-bewijzen (bij pensioenspaarrekeningen) of inhouding op het opgebouwde ver-mogen in uw contract (beter gekend als de reserve, bij pensioenspaarverzeke-ringen). Voor pensioenspaarders die vr 1993 met de formule gestart zijn, wordt nu een deel van de verschuldigde belas-ting bij wijze van voorschot vervroegd ingehouden, op het spaartegoed dat door die oude stortingen gevormd werd. Het gaat niet over een extra belasting, de betrokken pensioen-spaarders gaan niet meer betalen. Bovendien leidt deze maatregel, voor wie het opgebouwde kapitaal naar fis-cale normen niet vervroegd opvraagt, tot een uniek (en mild) tarief van 10%. Andermaal meer duidelijkheid en een-vormigheid.

  Twee formules, met specifieke verdienstenWilt u starten met individueel pensi-oensparen, dan krijgt u de keuze tus-sen een pensioenspaarverzekering en een pensioenspaarrekening. Bij de pensioenspaarverzekering kunt u rekenen op een gegarandeerd mini-mumrendement, aangevuld met een niet gegarandeerde winstdeelname. Wat er ook gebeurt op de financile markten, uw reserve is beschermd. Goed om weten: er is geen verzeke-ringstaks verschuldigd op stortingen en dat levert na de recente begro-tingsmaatregelen een kostenvoordeel van 2% op.Wie pensioenspaarrekening zegt, komt automatisch bij de pensioen-spaarfondsen uit. Het wettelijke kader voor dergelijke fondsen is in Belgi zeer sterk uitgewerkt. Het beleg-gingsbeleid wordt door een aantal minimumvereisten gekenmerkt, de beheerders hebben extra oog voor spreiding en liquiditeit van de beleg-gingen.

  KBC bood van in den beginne een dy-namische versie aan (meer aandelen) en was de eerste om dit aanbod aan te vullen met een defensieve versie (meer obligaties). Een volledige om-ruiling tussen beiden is fiscaal neu-traal en bovendien gratis. Met name voor 50-plussers is dit een aanrader: het opgebouwde spaartegoed wordt minder gevoelig voor schommelin-gen op de aandelenmarkten. Zowel defensief als dynamisch pensioen-sparen loont. Als we naar de korte termijn kijken, kunnen we 2012 nu al een grand-crujaar noemen. Aandelen en obligaties presteerden goed en dus ook de (gemengde) pensioenspaar-fondsen. We focussen evenwel liever op de lange termijn, aangezien het perspectief voor de gemiddelde pen-sioenspaarder al snel 20 jaar of meer bedraagt. Meer dan 25 jaar historiek doet ons besluiten dat blijven pensi-oensparen de boodschap is: neer-waartse marktbewegingen worden afgevlakt, u bouwt met een constante, kleine inspanning aan een mooi aan-vullend pensioeninkomen.

  Begin vroeg genoeg, de tijd speelt in uw voordeel.De eerste stortingen in pensioensparen zijn het lucratiefst van allemaal. Het fiscale voordeel en het effect van rente op rente zetten als het ware een turbo op het rendement van vroege stortingen.

  Start zo mogelijk vr uw 55ste.U betaalt dan standaard een milde eindbelasting (10%) op 60. Stortingen na uw 60ste verjaardag leveren nog fiscaal voordeel op en zijn vrij van verdere belasting.

  Maak gebruik van een soepel spaarplan, waarbij u de frequentie vrij kiest: zo stelt u elk jaar uw maximaal fiscaal voordeel zeker; zo koopt u bij aan goedkopere koersen als het op de financile markten wat minder goed gaat. Dit zou op lange termijn uw pensioenspaarpot ten goede moeten komen.

  Strategie & Accenten 3

 • In de komende weken krijgen de moei-lijke besprekingen over het budgettair en fiscaal beleid in de VS ongetwijfeld veel aandacht. We zijn ervan overtuigd dat er een oplossing uit de bus komt. Wat we vandaag niet weten, is hoe het compromis tussen democraten en republikeinen, tussen de president en het Congres eruit zal zien. Het staat wel vast dat het compromis belangrij-ke economische gevolgen zal hebben.

  Ondertussen speelt de zoveelste afle-vering van de eurocrisis. Elke afleve-ring bevat een stap naar een betere werking van de muntunie, maar nooit de ultieme oplossing. Dat is het be-langrijkste verschil tussen de VS en de eurozone: over een paar weken weten we hoe de toekomst van de Ameri-kaanse staatsfinancin eruit ziet, ter-wijl boven Europa heel wat (oude en nieuwe) twijfels en onzekerheden blij-ven hangen.Op de achtergrond sluimert nog een ander belangrijk verschil. In de VS kla-ren de vooruitzichten weer op, al ver-wachten we niet dat de groei in 2013 hoger zal liggen dan dit jaar. Europa blijft in de greep van een recessie. Die kan tot midden 2013 duren. Dan ligt

  het zwaartepunt van de saneringen achter ons en komt er weer ruimte voor een matige groei.

  Eurocrisis: te weinig sense of urgencyDe eurocrisis is zijn vierde jaar inge-gaan. Er is al een hele wijk heilige huisjes gesneuveld, maar de aanpak van Europa blijft er een van crisisma-nagement, zonder strategisch doel, met beslissingen die voor interpretatie vatbaar zijn en waarvan de deadlines moeilijk worden bereikt. Dat beslis-singen pas onder zware druk van de

  markten worden genomen, wekt wei-nig vertrouwen. Vlagen van optimisme en pessimisme volgen elkaar op. Ook in de voorbije weken waren er door-

  braken in bepaalde dossiers en im-passes in andere. Dat zal de volgende weken en maanden allicht niet anders zijn.

  Griekenland moet op een volgende schijf Europese steun wachten. Een aantal eurolanden liggen dwars. Dat is begrijpelijk, want stilaan weet ie-dereen dat het huidige steunprogram-ma niet zal volstaan om het Grieks schuldprobleem op te lossen. Europa geeft geld, terwijl het tegelijkertijd al moet overwegen om (een deel van) de Griekse schuld kwijt te schelden. Er komt ongetwijfeld een oplossing, al-licht weer op het laatste nippertje. On-

  dertussen financiert Griekenland zich met kortlopend schatkistpapier bij zijn banken, met de steun van de ECB in de coulissen.

  Europa en de Verenigde Staten groeien verder uit elkaar

  K l e m t o n e n :

  In de VS klaren de vooruitzichten opEuropa blijft in greep van de recessie

  Er zijn heel wat verschillen tussen Europa en de VS. Niet alleen op budgettair en fiscaal vlak, ook de manier waarop de problemen worden aangepakt verschilt. Over een paar weken weten we hoe de toekomst van de Amerikaanse staatsfinancin eruit ziet. In Europa speelt ondertus-sen de zoveelste aflevering van de eurocrisis, maar de ultieme oplossing is nog niet in zicht. In de VS klaren de vooruitzichten weer op, Europa blijft in de greep van een recessie. Ook de winstontwikkeling van de bedrijven in Europa verschilt sterk met die in de VS.

  De winstontwikkeling in Europa verschilt sterk met die in de VS

  Strategie

  Strategie & Accenten 4

 • De Spaanse banken kregen al 100 miljard euro steun toegezegd. Als het ESM die steun rechtstreeks aan het Spaanse noodfonds voor de ban-kensector kan geven, heeft dat geen gevolgen voor de Spaanse overheids-schuld en wordt het land niet onder toezicht van de trojka geplaatst. Die optie is pas mogelijk als het Europees bankentoezicht binnen de ECB gen-stalleerd is. En zo ver zijn we nog lang niet. De andere optie is steun van het ESM via de overheid naar het Spaan-se bankenfonds. Een nachtmerrie voor premier Rajoy, want dan legt de trojka ongetwijfeld een streng sane-ringsbeleid op.

  Bedrijfswinsten verras-sen niet meer De Amerikaanse bedrijfswinsten hiel-den in het tweede en het derde kwar-taal het hoge peil van de voorgaande kwartalen vast, maar van groei was geen sprake meer. In het derde kwar-taal lag de winst van de vijfhonderd bedrijven uit de S