Strategie & Accenten Strategie

of 16 /16
14 12 11 10 4 2 Fiscale behandeling van een tweede woning Het Westen op dieet Wereldwijd in dollar Investeer in de toekomst van onze eigen regio Met hogedividend- aandelen slaat u twee vliegen in één klap Hoogrentende obligaties uit groei- landen: een goede diversificatie in uw portefeuille ... voor het beheer van uw persoonlijk en familiaal vermogen & Maandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering Nr. 02 - 7 februari 2013 Strategie Accenten

Embed Size (px)

description

Maandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekeringen

Transcript of Strategie & Accenten Strategie

 • 14

  12

  11

  10

  4

  2Fiscale behandeling van een tweede woning

  Het Westen op dieet

  Wereldwijd in dollar

  Investeer in de toekomst van onze eigen regio

  Met hogedividend-aandelen slaat u twee vliegen in n klap

  Hoogrentende obligaties uit groei-landen: een goede diversificatie in uw portefeuille

  ... voor het beheer van uw persoonlijk en familiaal vermogen&

  Maandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering

  Nr. 02 - 7 februari 2013

  Strategie Accenten

 • Wat is de belastbare grondslag?

  Koopt u een tweede of een derde woning? In dat geval wordt het kadastraal inkomen na in-dexatie en verhoging met 40% aan uw belastbare inkomsten toegevoegd. In bepaalde gevallen, zoals het beroepsmatig gebruik door de huurder, wordt u zelfs belast op het huurinkomen. De toevoeging van de belastbare onroerende inkomsten aan uw overige belastbare inkomsten be-tekent dat de onroerende inkomsten marginaal worden belast. De progressieve tarieven van de personenbelasting liggen tussen 25 en 50%. Deze belasting wordt nog eens vermeerderd met de gemeentebelasting.

  Fiscaal voordeel van een niet enige en eigen woningkrediet

  De gewone interestaftrek

  De gewone interestaftrek zal het aangegeven onroerend inkomen gedeeltelijk of volledig weg-werken. In de mate dat de interesten van een lening de onroerende inkomsten uitwissen, krijgt u zelfs een belastbaar voordeel dat gelijk is aan het marginaal tarief. De interesten van een krediet, specifiek aangegaan voor het verwerven of verbouwen van een onroerend goed in Belgi of in het buitenland, kunnen afgetrokken worden van alle onroerende inkomsten. De lening moet wel betrekking hebben op een onroerend goed waarvan u de inkom-sten in de aanslagbasis van de personenbelasting opgenomen worden.

  De aankoop van een tweede of derde woning heeft fiscale gevolgen. De belastbare onroerende inkomsten nemen in die mate toe dat ze meestal tegen een hoger of tegen het marginaal tarief worden belast. Deze fiscale pil kan verzacht worden als u de aankoop financiert met een lening. De gewone interestaftrek zal dan de onroerende inkomsten gedeeltelijk of volledig wegwerken. U kunt de woning ook financieren met een hypothecair krediet. In dat geval komen ook de kapitaalaflossingen en premies voor de schuldsaldoverzekering in aanmerking voor het fiscaal voordelige langetermijnsparen. De regionalisering van de woningfiscaliteit kwam recentelijk weer in het nieuws. We houden u op de hoogte zodra de wijzigingen duidelijk zijn.

  Fiscale behandeling van een tweede woning

  K l e m t o n e n

  Interestaftrek kan onroerend inkomen uitwissen.

  Kapitaalaflossingen en premies schuldsaldoverzekering tellen meestal

  mee voor langetermijnsparen.

  Strategie & Accenten 2

  Thema

 • De interesten mogen worden aan-gegeven door de eigenaar, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker. Vanaf het inkomstenjaar 2004 mogen gehuw-den en wettelijk samenwonenden de aftrekbare interesten in het kader van de gewone interestaftrek vrij verdelen onder elkaar. De voorwaarde is wel dat ze elk een deel van het kadastraal inkomen van dat onroerend goed moeten aangeven.

  Een voorbeeld ter verduidelijking. Een woning met een kadastraal in-komen van 1 250 EUR is verhuurd aan een particulier die het goed niet beroepsmatig gebruikt. De belastbare grondslag is dan gelijk aan: Het gendexeerd kadastraal inkomen: 1 250 EUR x 1,6813 indexatie voor 2013 = 2.101,63 EURTe verhogen met 40% wegens ver-huring: 2.101,63 EUR x 140% = 2.942 EUR De betaalde interesten van een woning- krediet bedragen 2 000 EUR: Gewone interestaftrek: 2.942 EUR - 2 000 EUR = 942 EUR nog belastbaar onroerend inkomen.Als de marginale aanslagvoet van de belastingplichtige 50% bedraagt, dan zal u op het nog belastbaar on-roerend inkomen 471 EUR belasting betalen. Op de betaalde interesten van 2000 EUR geniet u een belasting- voordeel van 50% of 1 000 EUR.

  De belastingvermindering voor langetermijnsparen

  De kapitaalaflossingen van een hypo- thecair krediet, aangegaan voor een andere woning dan de enige eigen woning gelegen in Belgi of in een land binnen de Europese Economische Ruimte, kunt u inbrengen in de korf langetermijnsparen. Het krediet moet wel gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving en afgesloten worden bij een instelling binnen de Europese Economische Ruimte en voor een looptijd van mini-maal 10 jaar.Het fiscaal voordeel is als volgt te be-rekenen Het absolute maximale bedrag van de korf van het langetermijnsparen be-draagt 2.260 EUR voor het jaar 2013 (2.200 EUR voor het jaar 2012) . Het maximale bedrag van uw korf wordt berekend op basis van uw beroep-sinkomsten 15% op de eerste schijf van 1.880 EUR + 6% van de rest. Alleen de eerste schijf van 75 270 EUR voor hypothecaire kredieten af- gesloten in 2013 van het woningkrediet komt in aanmerking voor de berekening van het fiscaal voordeel.

  Het fiscaal voordeel wordt berekend aan 30 %. Naast de kapitaalaflossingen kunt u eventueel de premies van de schuldsaldoverzekering aangeven in dezelfde korf voor het langetermijn-sparen.

  Een voorbeeld ter verduidelijking.U hebt in 2012 een hypothecair woning- krediet afgesloten van 100 000 EUR, gewaarborgd door een hypotheek, op 20 jaar, voor de aankoop van een tweede woning met een kadastraal in-komen van 1750 EUR. U verhuurt deze woning.Betaalde interesten in 2012: 4 500 EURKapitaalaflossingen in 2012: 2 500 EURPremie schuldsaldoverzekering in 2012: 300 EURBelastbare beroepsinkomsten: 48 000 EURBelastbaar onroerend inkomen: 1750 EUR x 1,6349 x 140% = 4.006 EURGewone interestaftrek: 4.006 EUR 4.006 EUR (beperkt tot belastbaar in-komen) = 0 EURBelastingvoordeel: de marginale aan-slagvoet, rekening houdend met het beroepsinkomen, is 50%. De interesten leveren een belastingvoordeel van 2 003 EUR op.Maximale fiscale korf voor het lange-termijnsparen: 15% x 1.830 EUR = 274,50 EUR6% x (48 000 EUR 1.830 EUR) = 1.925,50 EUR beperkt (2.200 274,50 = 1.925,50) Totaal: 2.200 EURKapitaalaflossingen: 2500 EUR x 73.190 EUR/100000 = 1.829,75 EURSchuldsaldoverzekeringspremie: 300 EURTotale belastingvermindering: 2.129,75 EUR x 30 % = 638,93 EUR belastingvoordeel.

  Strategie & Accenten 3

 • Europa blijft in 2013 een even streng dieet volgen als in de voorbije twee jaar. Grieken, Portugezen en Span-jaarden moeten ook dit jaar de groot-ste inspanningen leveren, maar ook de Britten en zeker de Fransen moeten in 2013 fors saneren. In totaal moet de eurozone een saneringsinspanning van 1,1% van het gemeenschappelijke bbp doen.

  De VS vermeden eind 2012 op het nippertje een duik in de begrotings-afgrond. In de loop van de komende maanden moeten democraten en re-publikeinen het strenge saneringspro-gramma concreet maken. De Ameri-kaanse economie zal de budgettaire verstrakking van 1,8% van het bbp zeker voelen. De inspanning is groter dan in 2012 en ook zwaarder dan in de eurozone.

  Vertrouwen in groei

  2013 wordt voor het Westen het zwaarste saneringsjaar van de voor-bije twintig jaar. Dat zal zeker op de economische groei wegen, maar hem niet ondermijnen. Er zijn voldoende factoren die tegengewicht bieden: de verwachte verdere afkoeling van de

  inflatie, het goedkoopgeldbeleid van de centrale banken, de consumenten in de opkomende markten, een moge-lijk herstel van de bedrijfsinvesterin-gen in de VS,

  In de VS suggereren de jongste indicatoren alvast dat de econo-mie ondanks de fiscale verkrapping een gematigde positieve groei kan blijven neerzetten. We verwachten voor 2013 een bbp-groeicijfer rond 2,3%, evenveel als in het afgelopen jaar.

  Na een moeilijke eerste jaarhelft zijn vanaf midden 2013 ook in Europa weer betere groeicijfers mogelijk. Uiteindelijk rekenen we op een groei rond 0% in 2013. Dat is beter dan in 2012, maar door het gebrek aan groei vertaalt het saneringsbeleid zich niet/onvoldoende in betere begrotingscijfers. En dat weegt op de politieke bereidheid om te blijven

  saneren.

  In Azi vertraagde de groei vorig jaar vrij fors, maar de jongste ver-trouwensindicatoren tonen dat de beleidsmakers erin geslaagd zijn

  de neergang om te buigen. De con-junctuurhemel klaart er alweer op.

  Europese hervormingen stilgevallenMario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, kondigde in augustus 2012 aan dat de ECB alles in het werk zou stellen om de euro die onomkeerbaar is te bescher-men. Sindsdien lijkt de eurocrisis be-daard. De renteverschillen tussen de verschillende eurolanden, een goede graadmeter voor de eurocrisis, lig-gen nu gemiddeld lager dan een jaar geleden. Dat is goed nieuws, maar

  Het Westen op dieet

  K l e m t o n e n

  Grote saneringsinspanningen in het Westen

  wegen op de groei, maar onder-mijnen hem niet

  Hoewel de eurocrisis bedaard is, mag het hervormingswerk niet stilvallen

  Strategie

  Strategie & Accenten 4

 • helaas verdween daarmee ook de sense of urgency voor de Europese beleidsmakers. Na de Europese Top van 28 juni 2012 is het noodzakelijke hervormingswerk stilgevallen. Zonder de druk van de financile markten ko-men/blijven de politici blijkbaar niet in beweging.

  Risicoafkeer neemt af, maar blijft hoogOndanks de relatieve rust op de obli-gatiemarkten en de stijgende aande-lenkoersen van de voorbije weken zijn heel wat institutionele en particuliere beleggers nog altijd niet of nauwelijks bereid risico te nemen. Dat zorgt voor een grote waarderingskloof tussen aandelen, of risicovollere activa in het algemeen, en de andere activaklas-sen. Die risicoafkeer is natuurlijk niet helemaal onterecht. De beleggingsri-sicos zijn vandaag hoger dan normaal en hebben vooral te maken met:

  de onzekerheid over het begro-tingsbeleid in de VS, al is dat risico in de voorbije maand sterk gedaald;

  nieuwe opflakkeringen van de eurocrisis. Dat risico is dan weer verhoogd in vergelijking met een maand geleden;

  de banengroei in de VS en elders. Dat blijft een belangrijke voorwaar-de voor een duurzaam herstel. Dat risico bleef in de voorbije weken onveranderd;

  de olieprijs. Het risico op een hoge-re olieprijs lijkt in de voorbije weken afgenomen.

  Wie saneert het meest?Verbetering begrotingstekort (excl.rentelasten in % bbp)

  -1,0%

  0,0%

  1,0%

  2,0%

  3,0%

  4,0%

  5,0%

  -1,0%

  0,0%

  1,0%

  2,0%

  3,0%

  4,0%

  5,0%

  EMU

  Duits

  land

  Belgi

  Nede

  rland

  Fran

  krijk

  Span

  je

  Portu

  gal

  Itali

  Griek

  enlan

  d

  Ierlan

  d VK VSJa

  pan

  201120122013EMU 2013Doelstelling 2012

  Strategie & Accenten 5

 • 5%2%

  30% 57%

  6%

  27%5%20%

  46%

  2%

  7,5%8%2%

  40%42,5%

  25%

  28%

  47%

  In de zeer defensieve doelportefeuille beleggen we 12,5% in aandelen. We vullen de aan-delenpositie volledig in met beleggingsvormen met kapitaalbescherming (25%). Het aande-lenrisico van deze afgeschermde beleggingsinstrumenten bedraagt 50%. De obligatiepositie maakt 40,5% van de portefeuille uit, inclusief het vastrentende gedeelte van de aandelen-beleggingen met kapitaalbescherming. Dat maakt 12,5% van de portefeuille uit (dat is 50% van 25%, zie hoger). We beleggen 28% rechtstreeks in obligaties. Liquiditeiten maken 47% van de portefeuille uit. De vermelde accenten die slaan op beleggingen in andere munten dan euro passen maar in heel beperkte mate in een zeer defensieve portefeuille.

  In de defensieve doelportefeuille beleggen we 27,5% in aandelen. Beleggingsformules zonder kapitaalbescherming maken 7,5% van de portefeuille uit. Beleggingsvormen met ka-pitaalbescherming krijgen een gewicht van 40%. Het aandelenrisico van deze afgeschermde beleggingsinstrumenten bedraagt 50%. De obligatiepositie maakt 62,5% van de portefeuille uit tegenover onze langetermijnnorm van 75%. In het obligatierisico moet ook rekening ge-houden worden met het vastrentende gedeelte van de aandelenbeleggingen met kapitaal-bescherming. Dat maakt 20% van de portefeuille uit (dat is 50% van 40%, zie hoger). We beleggen 42,5% van de portefeuille rechtstreeks in obligaties. De liquiditeiten (8% van de portefeuille) worden belegd in euro. De vermelde accenten die slaan op beleggingen in an-dere munten dan euro passen maar in beperkte mate in een defensieve portefeuille.

  In de dynamische doelportefeuille beleggen we 50% in aandelen. Beleggingsformules zon-der kapitaalbescherming maken 27% van de portefeuille uit. Beleggingsvormen met kapi-taalbescherming krijgen een gewicht van 46%. Het aandelenrisico van deze afgeschermde beleggingsinstrumenten bedraagt 50%. De obligatiepositie maakt 43% van de portefeuille uit (langetermijnnorm: 50%). In het obligatierisico moet ook rekening gehouden worden met het vastrentende gedeelte van de aandelenbeleggingen met kapitaalbescherming. Dat maakt 23% van de portefeuille uit (dat is 50% van 46%, zie hoger). We beleggen 20% van de porte-feuille rechtstreeks in obligaties met een relatief korte restlooptijd (max. 3 jaar). We houden in de beleggingsportefeuille 5% liquiditeiten aan. Alle vermelde accenten komen in aanmerking voor een dynamische portefeuille.

  In de zeer dynamische doelportefeuille beleggen we 72% in aandelen. Beleggingsformules zonder kapitaalbescherming maken 57% van de portefeuille uit. Beleggingsvormen met ka-pitaalbescherming krijgen een gewicht van 30%. Het aandelenrisico van deze afgeschermde beleggingsinstrumenten bedraagt 50%. De obligatiepositie maakt 21% van de portefeuille uit (langetermijnnorm: 25%). In het obligatierisico moet ook rekening gehouden worden met het vastrentende gedeelte van de aandelenbeleggingen met kapitaalbescherming. Dat maakt 15% van de portefeuille uit (dat is 50% van 30%, zie hoger). We beleggen 6% van de porte-feuille rechtstreeks in obligaties met een relatief korte restlooptijd (max. 3 jaar). We houden in de beleggingsportefeuille 5% liquiditeiten aan. Alle vermelde accenten komen in aanmerking voor een zeer dynamische portefeuille.

  Strategie

  Strategie & Accenten 6

  Samenstelling van de portefeuille

  Aandelen zonder kapitaalbescherming

  Aandelen met kapitaalbescherming

  Obligaties

  Vastgoed

  Alternatieve beleggingen

  Liquiditeiten

 • 0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  EUR

  OBLIGATIEPORTEFEUILLE(zeer) dynamisch profiel

  Defensief profiel(zeer) dynamisch profiel

  AndereUSD

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  EUR

  OBLIGATIEPORTEFEUILLEDefensief profiel

  Defensief profiel(zeer) dynamisch profiel

  AndereUSD

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  EUR

  OBLIGATIEPORTEFEUILLEZeer defensief profiel

  Defensief profiel(zeer) dynamisch profiel

  AndereUSD

  Aandelenportefeuille

  We hebben een voorkeur voor Amerikaanse aan-delen boven Europese. De onzekerheid over de Eu-ropese schuldencrisis houdt allicht langer aan dan die over de Amerikaanse begrotingsproblematiek. De Amerikaanse economie heeft betere groeivooruitzich-ten en ook de winstontwikkeling van de Amerikaanse bedrijven oogt beter dan die van de Europese.We zorgen voor een stevige basis in de aandelenpor-tefeuille met hogedividendaandelen. Ze hebben een hoog lopend rendement en hun koersen schomme-len minder. Ook aandelen van Amerikaanse bedrijven die eigen aandelen inkopen hebben een eerder de-fensief karakter.We leggen daarnaast een aantal groeiaccenten voor de langere termijn. Onder meer de aandelen van technologiebedrijven zijn vandaag interessant: ana-listen en beleggers onderschatten het enorme groei-potentieel van de sector en bovendien zijn die aande-len relatief goedkoop.

  Obligatieportefeuille

  We beperken het gewicht van overheidsobligaties zoveel mogelijk. Ze zijn niet alleen heel duur, ze zijn ook heel kwetsbaar voor een eventuele rentestijging. Met een combinatie van bedrijfsobligaties en obli-gaties uit de opkomende markten is voor hetzelfde risico een hoger rendement mogelijk.Heel veel koerswinst valt er met bedrijfsobligaties niet meer te halen, maar ze bieden wel een hoger lopend rendement dan overheidsobligaties. Hoogrentende obligaties bieden een nog hogere rentevergoeding.

  Strategie & Accenten 7

  Overheidsobligaties

  Bedrijfsobligaties

  Converteerbare obligaties

  Gendexeerde obligaties

  Obligaties opkomende markten

  Euro- en Dollarsatellieten, PLN

 • Amerikaanse dollar

  Terwijl de begrotingsproblemen in de VS een duurzame oplossing krijgen, kan de eurocrisis nieuwe vlagen van risicoafkeer uitlokken. Dat weegt op de Europese economie en dus ook op de euro. De Amerikaanse dollar blijft ook d wereldreservemunt. Niet dat een crisis alweer het einde van de euro aankondigt, maar het zal de koers van de euro niet ten goede komen.

  De waarde van een munt wordt ook mee bepaald door de economische groei van het land. Terwijl de reces-sie in de eurozone aanhoudt, is de VS-economie al een tijdje de weg naar een economisch herstel inge-slagen. Ook dat pleit voor de dollar en tegen de euro.

  Zolang de EUR/USD-wisselkoers-verhouding boven 1,00 1,10 blijft, is de dollar ondergewaardeerd.

  Technologie

  Analisten en beleggers onderschatten het groeipotentieel van de techno-logiesector. De sector kan profiteren van een voortdurende productver-nieuwing, investeringen in capaciteit, een snelle vervangingsvraag,

  De resultaten over het derde kwar-taal van 2012 overtroffen de ver-wachtingen eens te meer. Uit de eerste gegevens blijkt dat ook de resultaten over het vierde kwartaal beter meevielen dan het marktge-middelde. Voorlopige balans: een winststijging van +7,5% tegenover

  +1,2% voor de brede Amerikaanse markt. Toch blijven de winstvooruit-zichten heel conservatief.

  De koers-winstverhouding van 12,3 ligt lager dan die van de brede Amerikaanse markt (13,0). In his-torisch opzicht is ze zelfs extreem laag, want in de voorbije vijftien jaar was de sector gemiddeld zon 38% duurder. De sector zou dus met een premie moeten noteren, niet met een korting. Er is met andere woor-den heel wat ruimte voor positieve verrassingen.

  Amerikaanse bedrijven die eigen aandelen inkopenWe kiezen voor (Amerikaanse) bedrij-ven die eigen aandelen inkopen. Dat stemt overeen met onze voorkeur voor waarde boven groei en voor Ame-rika boven Europa. Het versterkt ook onze voorkeur voor rendementsaan-delen.

  Door de lage rente en de aantrekke-lijke waardering van aandelen kie-zen almaar meer bedrijven ervoor om hun eigen goedkope aandelen terug te kopen.

  Bedrijfsleiders kunnen het best inschatten hoe de toekomst van hun bedrijf eruit ziet en hoeveel het aandeel van hun onderneming waard is. Bedrijven die in de hui-dige omgeving van magere econo-mische groei hun eigen aandelen inkopen geven dan ook een belang-rijk signaal aan de beleggers.

  Strategie

  Strategie & Accenten 8

  Accenten in de portefeuille

 • Economische vooruitzichten07-02-2013 EMU VK VS JapanEconomische groei (%)

  2012 -0,4 -0,2 2,3 1,6 2013 0,0 0,8 2,3 0,8 2014 1,4 1,8 2,8 1,0

  Inflatie (%)2012 2,5 2,8 2,1 0,0 2013 1,8 2,4 1,6 0,1 2014 1,8 2,2 2,1 0,4

  Beleidsrente (%) (*)01-02-2013 0,75 0,50 0,25 0,10

  04-201307-2013

  Tienjaarsrente (%) (*)01-02-2013 1,59 2,02 1,84 0,74 04-201307-2013

  Wisselkoers (**) 1 EUR = GBP 1 EUR = USD 1 EUR = JPY01-02-2013 - 0,87 1,37 126,8404-2013 -07-2013 -(*) : stijging van ongeveer 25 basispunten vanaf huidig niveau; : stijging van ongeveer 50 basispunten vanaf huidig niveuau; enz;( * * ) : appreciatie van ongeveer 2,5% t.o.v. de euro vanaf huidig niveau : appreciatie van ongeveer 5% t.o.v. de euro vanaf huidig niveau; enz.

  Strategie & Accenten 9

  0% 5% 10% 15% 20% 25%

  Energie

  Basismaterialen

  Industrile sectoren

  Cycl. consumentensectoren

  Niet-cycl. consumentensectoren

  Gezondheidszorg

  Financile sectoren

  Informatietechnologie

  Telecomoperatoren

  Nutsbedrijven

  Sectorspreiding aandelenportefeuille

  Neutrale spreidingHuidige spreiding

 • Initile inschrijvingsprijs: 1000 USD. Toetredingskosten: 2,50% tijdens de intekenperiode, 3,50% nadien (waarvan 1 % voor het compartiment). Uittredingskosten: op vervaldag geen, vr de vervaldag: 1% (orders vanaf 1,25 miljoen euro: 0,50 %). Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen n maand na de intrede: max. 5%. Beursbelasting: 1% bij uittreding voor vervaldag (max. 1500 euro), op vervaldag geen. Meerwaarde is vrij van roerende voorheffing. Financile dienst: KBC Bank, Centea en CBC Banque. De netto-inventariswaarde wordt o.m. gepubliceerd in de financile pers (De Tijd en LEcho) en op www.kbc.be/fondsenzoeker. Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de verbonden risicos zijn te vinden in het prospectus, het document Essentile Beleggersinformatie en de periodieke verslagen. U kunt deze documenten gratis verkrijgen in het Nederlands via uw KBC-, CBC-, of Centea-kantoor of via www.kbc.be, www.cbc.be, of www.centea.be.

  Hoewel het Westen in 2013 het zwaarste saneringsjaar tegemoet gaat in twin-tig jaar, blijven bedrijven over het algemeen goed presteren. De Ameri-kaanse bedrijven konden het hoge peil van de bedrijfswinsten handhaven. De Europese bedrijven presteerden wat minder goed, maar toch wordt voor 2013 nog gerekend op een winstgroei van 9% als de wereldwijde conjunctuur wat meezit. Ook in Azi is men er in ge-slaagd het afglijden van de conjunctuur om te buigen. Daarom kan het gunstig zijn om wereldwijd in kwaliteitsaan-delen te beleggen. En waarom niet in Amerikaanse dollar? Een defensieve munt als de USD is een interessante diversificatie binnen de portefeuille.

  KBC EquiSelect World Selection USD 2KBC stelt u, als promotor, World Selec-tion USD 2 voor, een compartiment van de Belgische bevek KBC EquiSelect. Het compartiment belegt in een we-reldwijde selectie van twintig kwali-teitsaandelen. Dit zijn aandelen van bedrijven die goed scoren op het vlak van een kwalitatief management, een gezonde balansstructuur en een gun-stige evolutie van de winstgevendheid. Deze belegging heeft een looptijd van 5 jaar en bijna 1 maand. Op vervaldag krijgt u bovenop uw startinleg de vol-ledige eventuele stijging1 van de korf als meerwaarde uitgekeerd. Een daling

  van de korf wordt niet in re-kening gebracht. Uw start-inleg is dus volledig be-schermd op de vervaldag (1000 USD, vr kosten en taksen). Het fonds2 noteert in Amerikaanse dollar. Een mogelijke stijging van de dollar tegenover de euro kan u een aardig extraatje opleveren. Het wissel-koersrisico is evenwel niet ingedekt bij een eventuele daling van de Amerikaanse

  dollar ten opzichte van de euro. De koers van dit fonds kan sterk schom-melen door zijn samenstelling.

  De aandelen voor de aandelenkorf worden

  gekozen uit een wereldwijd aandelenuni-

  versum. De selectie gebeurt in vier stappen

  op basis van verschillende criteria: macro-

  economische factoren (stap 1), historische

  financile data (stap 2), analyserappor-

  ten (stap 3) en optietechnische gegevens

  (stap 4). Bij stap 1 filteren we op basis van

  marktkapitalisatie en liquiditeit (verhandel-

  baarheid op de beurs). De uiteindelijke

  korf wordt door de Raad van Bestuur van

  de bevek goedgekeurd. Hij moet ook be-

  antwoorden aan een aantal wettelijke ver-

  eisten: een minimaal aantal aandelen, een

  voldoende spreiding over regios en/of sec-

  toren, de gewichten van de individuele aan-

  delen. Bij de selectie maken we gebruik van

  parameters die het potentile rendement

  van de beleggingen kunnen benvloeden. U

  vindt meer informatie over de korfsamen-

  stelling in het prospectus.

  (A) Zie voetnoot 1 op de laatste blad-zijde.(1) (eindwaarde min startwaarde) gedeeld door startwaarde(2) waar u de term fonds leest, betreft het een compartiment van de Belgische bevek KBC Equity Fund.

  Wereldwijd in dollar

  K l e m t o n e n

  De dollar is interessant als diversificatie

  Wereldwijd verspreide kwaliteits-aandelen

  Strategie & Accenten 10

  In de kijker

  Strategie & Accenten 10

  Instellingen voor collectieve belegging (ICB)(A)

 • Belgian Bonds is een nieuw compartiment van de bevek naar Belgisch recht KBC Participation. Initile inschrijvingsprijs: 1000 euro (kapitalisatie- of distributiedeelbewijzen). Na de lancering kan er dagelijks in- en uitgetreden worden tegen de geldende NIW. Toetredingskosten: 2,5%. Uittredingskosten: gn. Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen n maand na intrede: max. 5%. Beursbelasting (kapitalisatiedeelbewijzen) 1% bij uittreding (max. 1500 euro). Roerende voorheffing op dividenden (distributieaandelen): 25%. Meerwaarde is vrij van roerende voorheffing. Financile dienst: KBC Bank, CBC Banque en Centea. De netto-inventariswaarde wordt o.m. gepubliceerd in de financile pers (De Tijd en LEcho) en op www.kbc.be/fondsenzoeker. Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de verbonden risicos zijn te vinden in het prospectus, het document Essentile Beleggersinformatie en de periodieke verslagen. U kunt deze documenten gratis verkrijgen in het Nederlands via uw KBC-, CBC-, of Centea-kantoor of via www.kbc.be, www.cbc.be, of www.centea.be.

  De vraag naar Belgische bedrijfs- obligaties neemt weer toe. Dit bewijst dat de belegger zijn vertrouwen in de eigen economie stilaan herwint en ook bereid is te investeren in de toekomst van onze regio. Bedrijfsobligaties bieden bovendien veelal een hoger rendement dan staatsobligaties, ter compensatie van het extra risico. Als belegger kan u dat risico beperken door te kiezen voor een optimaal ge-spreide portefeuille van obligaties van kredietwaardige debiteuren. U kent ze wellicht wel, de bedrijven die de motor van onze Belgische econo-mie zijn. Obligatie-uitgiftes van die be-drijven zijn gegeerd, maar het aanbod is vaak schaars. Heeft u vertrouwen in onze eigen economie, steun dan onze ondernemers door te beleggen in Bel-gische bedrijven.

  KBC Participation Bel-gium EconomyDaarom stelt KBC u, als promotor, Bel-gian Economy voor, een compartiment van de Belgische bevek KBC Par-ticipation. Het compartiment belegt minstens voor 90% in obligaties en/of schuldinstrumenten, geldmarktinstru-

  menten, depositos van Belgische en/of buitenlandse bedrijven die een be-langrijke economische activiteit in Bel-gi uitoefenen en/of Belgische over-heidsinstellingen zoals de Belgische staat, zijn deelgebieden of plaatselijke besturen. Het fonds1 noteert in euro. U loopt dus geen wisselkoersrisico. Ook andere munten kunnen deel uitmaken van de portefeuille op voorwaarde dat het wisselkoersrisico ten opzichte van de euro ingedekt wordt. Dit fonds

  biedt evenwel geen kapitaalbescher-ming. Daardoor komt een belegging in het compartiment Belgian Economy in aanmerking voor beleggers vanaf een dynamisch risicoprofiel.

  (A) Zie voetnoot 1 op de laatste bladzijde.(1) Waar u de term fonds leest, betreft het een compartiment van de Belgische bevek KBC Participation.

  Investeer in de toekomst van onze eigen regio

  K l e m t o n e n

  Bedrijfsobligaties bieden beter rendement dan staatsobligaties

  Goede spreiding over krediet- waardige debiteuren blijft belangrijk

  Strategie & Accenten 11

  In de kijker

  Strategie & Accenten 11

  In de kijkerInstellingen voor collectieve belegging (ICB)(A)

 • Wie kiest voor rendement, komt onvermijdelijk bij aandelen terecht. Maar aandelen houden risicos in. Die risicos kan u beperken door uw portefeuille optimaal te sprei-den volgens uw risicoprofiel. Een doordachte selectie van aandelen van goed geleide bedrijven die een hoog maar stabiel dividend uitke-ren, helpt u een evenwicht te bren-gen tussen rendement en risico.

  Belegd zijn is de boodschapWie rendement wil, kiest voor aande-len. Er is simpelweg geen alternatief.Een belegging in liquiditeiten zal in 2013 niets opbrengen. Overheidsobli-gaties bieden een mager lopend ren-dement dat bij de minste rentestijging opgevreten wordt door koersverlies. De enige mogelijkheid om een vermo-gen echt te laten renderen, is beleg-gen. Beleggen in aandelen.Alleen al het dividendrendement brengt vaak meer op dan een beleg-ging in obligaties of liquiditeiten. Bo-

  vendien zijn aandelen goedkoop, spotgoed-koop. De koers-winstverhouding van Amerikaanse en Eu-ropese aandelen ligt 10 tot 20% onder het langetermijngemid-delde.

  Over risico en rendement Niet alleen veilig be-leggen is belang-rijk, ook het ren-dement verdient de nodige aan-

  dacht. En hier komen hoge- dividendaandelen in beeld.

  Een belegging in aandelen betekent meer risico. Het risico ligt nu ho-ger dan normaal. Dat heeft vooral te maken met de onzekerheid over de economische situatie zowel in de VS als in Europa. Toch vinden we de huidige risicoafkeer iets te extreem. Een defensievere aandelenkeuze kan een middel zijn, niet alleen om het risico te beperken, maar ook om voor rendement te zorgen. Dat kan door te beleggen in hogedividend- aandelen. Dat zijn aandelen van goed geleide bedrijven uit verschillende sectoren en regios, die over stevige balansen beschikken. KBC hanteert een uniek investeringsproces. Terwijl klassieke hoge dividendstrategien hoofdzakelijk beleggen in traag- groeiende sectoren (nutsbedrijven, te-lecom, gezondheidszorg, ), kiezen wij ervoor sectorneutraal te beleggen, dit wil zeggen in elke sector die be-drijven te kiezen met het hoogste divi-dendrendement. Daardoor slagen we erin een hoog dividendrendement aan te houden maar met oog voor vol-doende spreiding en een behoorlijke verwachte winstgroei.

  Met hogedividendaandelen slaat u twee vliegen in n klap

  K l e m t o n e n

  De bedrijven bleven ondanks de crisis puike prestaties neerzetten

  Hogedividendaandelen vormen een defensieve aanvulling van uw porte-

  feuille

  Strategie & Accenten 12

  In focus aandelenmarkt

 • MicrosoftNaar omzet gemeten is Microsoft het grootste softwarebedrijf. De software van Microsoft draait zowel op computers, servers als mobiele telefoons. Microsoft heeft naast de Windows- en Officetoepassingen nieuwe markten aange-boord: videogames (Xbox), Internet (Skype) en Cloud based computing.

  Advies: Opbouwen Jongste advieswijziging:10-01-11: Van koopwaardig naar opbouwen

  Koers: 27,85 USDKoersdoel: 31,20 USD

  NestlNestl is de grootste voedings- en drankenpro-ducent ter wereld en het is leider op het vlak van koffie, mineraalwater en babyvoeding. Het is ook aandeelhouder van LOral. Zijn bekendste merken zijn Nestl, Nescafe, Nestea, Maggi en Purina.

  Advies: Opbouwen Jongste advieswijziging: 10-01-11: Van koopwaardig naar opbouwen

  Koers: 63,90 CHFKoersdoel: 68,00 CHF

  Bedrijven doen het goed

  De meeste bedrijven bleven ondanks de crisis puike prestaties neerzetten. Hierdoor kunnen ze een (verhoogd) dividend uitkeren. Dat dividend zorgt voor een vaste inkomensstroom. Ka-pitalisatie van dividenden is van door-slaggevend belang voor uw rende-ment.

  Beleggers dreigen een belangrijk feit uit het oog te verliezen. Dat komt door de overwegend negatieve berichtge-ving in de pers over de eurocrisis en de Amerikaanse begrotingsproble-men. De meeste bedrijven bleven na-melijk al die tijd sterk presteren. Vanaf het begin van de crisis voerden ze strenge saneringsmaatregelen door. Op die manier konden ze ruime geld-voorraden aanleggen en dat laat hen nu ook toe een (verhoogd) dividend uit te keren.

  Uitgekeerde dividenden vloeien on-middellijk terug naar de aandeelhou-ders en zorgen op die manier voor een vaste inkomensstroom, die op zijn beurt zorgt voor stabiliteit. Dat maakt dat hogedividendaandelen een defen-sieve invulling zijn van de aandelen-portefeuille. Op langere termijn is het uitgekeerde dividend de belangrijkste component van het aandelenrende-ment. De kapitalisatie van dividenden is evenwel een doorslaggevende fac-tor voor het rendement. Microsoft en Nestl zijn een goed voorbeeld van een hogedividendaan-delen. Microsoft heeft een feitelijk mo-nopolie voor PC-software en verkeert in een gezonde financile positie. Het bedrijf is al lang niet meer afhankelijk van PC-verkopen waarop Windows draait en is reeds jaren bezig met een diversificatiestrategie. Nestl is de grootste voedings- en drankenprodu-cent ter wereld. Het is ook aandeel-houder van LOral.

  50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950

  1.000 1.050 1.100 1.150 1.200

  Feb-83 Feb-85

  Feb-87 Feb-89

  Feb-91 Feb-93

  Feb-95 Feb-97

  Feb-99 Feb-01

  Feb-03 Feb-05

  Feb-07 Feb-09

  Feb-11 Feb-13

  Globale Aandelenmarkt Globale Aandelenmarkt INCL Dividend

  Kapitalisatie van dividenden: doorslaggevend op lange termijn

  Strategie & Accenten 13

  Bedrijfsinformatie

  Bent u genteresseerd

  in aandelenbesprekingen?

  Vraag aan uw

  KBC-bankkantoor

  om u ook de publicatie

  Strategie & Accenten AANDELEN

  te bezorgen.

 • Door de lage rentes valt er weinig rendement te rapen op westerse overheidsobligaties. Obligaties uit groeilanden bieden daarom een interessante diversificatie in de obligatieportefeuille. Groeilanden zijn fundamenteel gezonder dan de westerse landen. Hoewel de rente in de groeilanden historisch gezien ook vrij laag ligt, is dat nog altijd een stuk hoger dan de rente op wester-se overheidsobligaties. Uiteraard is een goede spreiding over verschil-lende landen, munten en emittenten noodzakelijk

  Opkomende landen zijn economisch gezondDe vraag naar obligaties uit groei-landen blijft groot. In de opkomende markten zijn de economische funda-menten gezonder. De schuldencrisis is voornamelijk een probleem van de oude wereld. De relatief sterkere eco-nomische groei van de opkomende landen maakt het kwaliteitsverschil met westerse landen alleen maar gro-ter. De acties van westerse centrale ban-ken om hun beleid te versoepelen en

  de rentes heel erg laag te hou-den in onze contreien, doet beleggers elders op zoek gaan naar rendement. Deze wereld-wijde zoektocht drijft beleg-gers vandaag naar obligaties uit groeilanden. De vraag naar dit soort papier is dan ook heel groot. De meeste opkomende mark-ten doorstaan de wereldwijde groeivertraging beter dan de westerse landen. De schulden-crisis is een probleem van de oude wereld, namelijk van Ja-pan, de VS en Europa. Japan is al jarenlang schuldenkam-pioen, maar na de financile crisis hebben ook de VS (met

  een overheidsschuld van 100% van het bbp) en sommige Europese lan-den zich in het koppeleton genesteld. De economische fundamenten in de opkomende markten zijn gezonder, de schuldniveaus zijn er lager dan in het Westen en de begrotingen zijn er evenwichtiger. Daardoor is een ge-zondmaking van de overheidsfinan-cin veel minder aan de orde in de meeste opkomende markten en is er zelfs ruimte voor fiscale stimulansen. Gemiddeld bedraagt de schuldgraad van de overheden in groeilanden maar de helft van die in klassieke landen. De meeste groeilanden hebben ook het voordeel van een gunstigere de-mografische ontwikkeling. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat kredietwaardigheidsratings van opkomende landen de voorbije jaren en maanden opwaarts werden her-zien. Denk maar aan Turkije. Dat staat in schril contrast met de oude wereld, waar de ratingbureaus hun scores vooral neerwaarts hebben bijgesteld.

  De rentevergoedingen zijn aantrekkelijkBeleggen in obligaties van groeilan-den is nog altijd interessant vanwege het hogere renteniveau, zeker in ver-

  Hoogrentende obligaties uit groeilanden: een goede diversificatie in uw portefeuille

  K l e m t o n e n

  Groeilanden zijn financieel gezond en bieden veel potentieel

  Het renteniveau ligt er hoger, sommige lokale munten zijn onder-

  gewaardeerd

  Goede spreiding is van groot belang

  Strategie & Accenten 14

  In focus obligaties(1)

  (1): zie voetnoot 2 op de laatste bladzijde

 • Opkomende landen en vooral Aziatische landen trekken ook in 2013 de wereldgroei

  -2,0

  0,0

  2,0

  4,0

  6,0

  8,0

  10,0

  Wer

  eld

  VS

  Euro

  zone

  VK

  Japa

  n

  Opko

  men

  d

  Azi

  Opko

  men

  d

  Latijn

  s Am

  erika

  Opko

  men

  d

  Euro

  pa

  2010

  2011

  2012

  2013

  gelijking met westers overheidspapier. De rentes op Duitse en Amerikaanse obligaties zijn op dit moment extreem laag. Een selectie van obligaties uit

  opkomende markten in lokale muntengeeft een gemiddeld lopend rende-ment van 3,5% 5%. Historisch ge-zien is de rente ook hier vrij laag, maar nog altijd een stuk hoger dan de rente op kwaliteitsvolle westerse overheids-obligaties. Obligaties uit groeilanden

  in lokale munt krijgen vandaag onze voorkeur. Veel van die munten zijn im-mers ondergewaardeerd en bieden potentieel op extra rendement.

  Risicospreiding is noodzakelijkBij de keuze van emittenten, de uitge-vers van de obligaties, moet de nodige aandacht besteed worden aan kwali-

  teit. Investment grade is de norm, wil je zoveel mogelijk risicos uitsluiten. Maar ook emittenten die die score niet halen kunnen perspectieven bieden, op voorwaarde dat de obligatieporte-feuille goed gespreid is. Politieke risicos blijven heel moeilijk voorspelbaar, ook dit maakt een goe-de spreiding essentieel.

  De rente ligt in de groeilanden een stuk hoger dan de rente op kwaliteitsvolle westerse

  overheidsobligaties

  Onze obligatieselectie(1)

  Munt Lening Uitgifteprijsof indicatievekoers

  Coupon Rating Rendement(in %)

  Tegen-waarde in EUR (*)

  Nieuwe emissies

  NOK KBC IFIMA NV4,125%, 2013-2018

  101,87 06/02 A- 3,71 1 370,21

  TRY KBC IFIMA NV6,250%, 2013-2015

  101,00 06/02 A- 5,71 4 212,63

  Secundaire markt

  AUD COCA_COLA AMATIL. LTD.4,500%, 2012-2018

  102,30 06/09 A- 4,07 1 570,52

  CAD RABO NEDERLAND2,250%, 2012-2017

  99,50 20/11 AA- 2,36 733,07

  NOK GENERAL ELECTRIC. CAP CORP3,000%, 2012-2018

  99,25 28/02 AA+ 3,16 1 334,90

  TRY KFW5,000%, 2013-2017

  99,25 16/01 AAA 5,41 413,96

  (1) zie voetnoot op laatste bladzijde(*) Tegenwaarde in EUR van de minimum coupure inclusief verlopen rente. Indicatieve wisselkoers: 30-01-2013

  Strategie & Accenten 15

 • Een zwakkere munt heeft zo zijn voordelen. Landen als Japan maken hier bewust gebruik van om hun econo-mie nieuw leven in te blazen. Dat dit door de handelspartners niet in dank wordt aangenomen is begrijpelijk. De vrees voor een valutaoorlog steekt de kop op.Dat landen in de huidige economische omstandigheden een zwakkere munt verkiezen hoeft niemand te verbazen. Een land kan zijn munt evenwel niet zomaar in waarde la-ten dalen, zonder zijn handelspartners voor het hoofd te stoten. In dit opzicht zijn momenteel alle ogen gericht op Japan. Het land blijft ondermaats presteren en treft doel-gericht maatregelen om de yen fors in waarde te doen dalen. Sedert zijn hoogtepunt midden 2012 heeft de yen al 16% van zijn waarde verloren. Voldoende om te vrezen voor een kettingreactie in de regio. In de pers wordt al regelmatig het woord valutaoorlog in de mond genomen.

  Briefwisseling aan: KBC BANK NV, KBC Asset Management, Havenlaan 6, 1080 Brussel

  Dit document is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM), gebaseerd op beleggingsaanbevelingen van KBC AM en/of samenvattingen van analyserapporten van KBC Securities NV (KBC Sec) en wordt verspreid door KBC Bank. De bevoegde controleautoriteit is de Autoriteit Financile Diensten en Markten (FSMA). Deze publicatie valt niet onder de noemer onderzoek op beleggingsgebied zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financile instrumenten, doch is een publicitaire mededeling, zodat de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhan-kelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden niet van toepassing zijn. Deze aanbevelingen vormen op zich geen gepersonaliseerd beleggingsadvies. De fondsbeheerders van KBC AM kunnen vr de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument. De verloning van de medewerkers of aangestelden die voor KBC AM en/of KBC Sec werkzaam zijn en die bij het opstellen van de aanbevelingen betrokken waren, is niet direct gekoppeld aan zakenbanktransacties. De resultaten van de weergegeven financile instrumenten en financile indices zijn resultaten behaald in het verleden en vormen als zodanig geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Indien de resultaten van de weergegeven financile instrumenten en financile indices uitgedrukt zijn in een andere valuta dan EUR, kan het rendement door valutaschommelingen hoger of lager uitvallen. KBC AM noch enige andere vennootschap van de KBC-groep kan aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de in dit document vermelde gegevens.Voor een aantal essentile elementen van de beleggingsaanbevelingen (waaronder de belangenconflictenregeling), die wegens plaatsgebrek niet in dit document zijn opgenomen, kunt u voor KBC Sec de Disclosures raadplegen op www.kbcsecurities.com/disclosures en voor KBC AM de Algemene richtlijnen m.b.t. de beleggingsaanbevelingen van KBC Asset Management op www.kbcam.be/aandelen.

  Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, Belgi. BTW BE 0403.227.515, RPR Brussel. www.kbc.be

  Feiten versus andere informatie met betrekking tot beursgenoteerde bedrijven:Voor de beursgenoteerde bedrijven die in deze publicatie vermeld worden, publiceert KBC AM een aandelenfiche op zijn website. Deze aandelenfiche bestaat enerzijds uit puur feitelijke informatie en anderzijds uit de mening van de analist over dat bedrijf. Die laatste tekstgedeelten hebben een gekleurde achtergrond.

  Frequentie van de advieswijzigingenDe analisten van KBC Asset Management volgen de gebeurtenissen in de financile wereld op de voet. Het aandelenadvies is een conclusie van een zorgvuldige afweging van drie dimensies: het aandeel zelf, de sector waartoe het bedrijf behoort en de regio waarin het gevestigd is. Elke wijziging in n van die drie componenten kan aanleiding geven tot een advieswijziging.

  De adviesmethodiekEen uitvoerig omschrijving van onze adviesmethodiek staat in de editie van Strategie & Accenten nummer A01 van 6 januari 2011. Deze editie is raadpleegbaar op www.kbcam.be/aandelen/adviesmethodiek. Een exemplaar van deze brochure is ook verkrijgbaar in elk KBC-kantoor.

  Voor een aantal essentile elementen van deze beleggingsaanbeveling, die wegens plaatsgebrek niet in deze fiche zijn opgenomen, kunt u de Algemene richtlijnen m.b.t. de beleggingsaanbevelingen van KBC Asset Management raadplegen op www.kbcam.be/aandelen.

  Gebruikte fotos: www.shutterstock.com

  WWWMeer info op: www.kbc.be/beleggers

  Beeldspraak

  (1) Een bevek is een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB). Een ICB wordt doorgaans opgericht door een financile instelling, maar vormt een onafhankelijke juridische entiteit. Een deelbewijs gekocht in een ICB geeft recht op een deel van het resultaat in functie van het belegde bedrag. Het belegde kapitaal kan evenwel in waarde verminderen. De belegging in een ICB laat toe om het beleggingsrisico te spreiden en de toegang tot de beurzen en buitenlandse markten te vergemakkelijken. Beleggingen in ICBs worden gedekt door het beschermingsfonds voor depositos en financile instrumenten. Dit betekent dat een tegemoetkoming kan bekomen worden bij het beschermingsfonds ten belope van maximaal 20.000 EUR als een kredietinstelling of een beursvennootschap rechten van deelneming van ICBs aanhoudt voor rekening van haar clinten en deze niet kan leveren of teruggeven aan de rechtmatige eigenaars. Er wordt opgemerkt dat het eventuele verlies aan waarde van een ICB ten opzichte van zijn aanschaffingsprijs niet wordt gedekt door het Beschermingsfonds.(2) Een obligatie is een schuldtitel uitgegeven door een onderneming, een overheidsinstelling of een staat, terugbetaalbaar op een datum en voor een bedrag dat op voorhand werd vastgelegd en dat een interest opbrengt.

  Volgend nummer verschijnt op 7 maart 2013