Strategie & Accenten Strategie

Click here to load reader

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Maandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekeringen

Transcript of Strategie & Accenten Strategie

 • 14

  12

  11

  10

  4

  2Fiscale behandeling van een tweede woning

  Het Westen op dieet

  Wereldwijd in dollar

  Investeer in de toekomst van onze eigen regio

  Met hogedividend-aandelen slaat u twee vliegen in n klap

  Hoogrentende obligaties uit groei-landen: een goede diversificatie in uw portefeuille

  ... voor het beheer van uw persoonlijk en familiaal vermogen&

  Maandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering

  Nr. 02 - 7 februari 2013

  Strategie Accenten

 • Wat is de belastbare grondslag?

  Koopt u een tweede of een derde woning? In dat geval wordt het kadastraal inkomen na in-dexatie en verhoging met 40% aan uw belastbare inkomsten toegevoegd. In bepaalde gevallen, zoals het beroepsmatig gebruik door de huurder, wordt u zelfs belast op het huurinkomen. De toevoeging van de belastbare onroerende inkomsten aan uw overige belastbare inkomsten be-tekent dat de onroerende inkomsten marginaal worden belast. De progressieve tarieven van de personenbelasting liggen tussen 25 en 50%. Deze belasting wordt nog eens vermeerderd met de gemeentebelasting.

  Fiscaal voordeel van een niet enige en eigen woningkrediet

  De gewone interestaftrek

  De gewone interestaftrek zal het aangegeven onroerend inkomen gedeeltelijk of volledig weg-werken. In de mate dat de interesten van een lening de onroerende inkomsten uitwissen, krijgt u zelfs een belastbaar voordeel dat gelijk is aan het marginaal tarief. De interesten van een krediet, specifiek aangegaan voor het verwerven of verbouwen van een onroerend goed in Belgi of in het buitenland, kunnen afgetrokken worden van alle onroerende inkomsten. De lening moet wel betrekking hebben op een onroerend goed waarvan u de inkom-sten in de aanslagbasis van de personenbelasting opgenomen worden.

  De aankoop van een tweede of derde woning heeft fiscale gevolgen. De belastbare onroerende inkomsten nemen in die mate toe dat ze meestal tegen een hoger of tegen het marginaal tarief worden belast. Deze fiscale pil kan verzacht worden als u de aankoop financiert met een lening. De gewone interestaftrek zal dan de onroerende inkomsten gedeeltelijk of volledig wegwerken. U kunt de woning ook financieren met een hypothecair krediet. In dat geval komen ook de kapitaalaflossingen en premies voor de schuldsaldoverzekering in aanmerking voor het fiscaal voordelige langetermijnsparen. De regionalisering van de woningfiscaliteit kwam recentelijk weer in het nieuws. We houden u op de hoogte zodra de wijzigingen duidelijk zijn.

  Fiscale behandeling van een tweede woning

  K l e m t o n e n

  Interestaftrek kan onroerend inkomen uitwissen.

  Kapitaalaflossingen en premies schuldsaldoverzekering tellen meestal

  mee voor langetermijnsparen.

  Strategie & Accenten 2

  Thema

 • De interesten mogen worden aan-gegeven door de eigenaar, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker. Vanaf het inkomstenjaar 2004 mogen gehuw-den en wettelijk samenwonenden de aftrekbare interesten in het kader van de gewone interestaftrek vrij verdelen onder elkaar. De voorwaarde is wel dat ze elk een deel van het kadastraal inkomen van dat onroerend goed moeten aangeven.

  Een voorbeeld ter verduidelijking. Een woning met een kadastraal in-komen van 1 250 EUR is verhuurd aan een particulier die het goed niet beroepsmatig gebruikt. De belastbare grondslag is dan gelijk aan: Het gendexeerd kadastraal inkomen: 1 250 EUR x 1,6813 indexatie voor 2013 = 2.101,63 EURTe verhogen met 40% wegens ver-huring: 2.101,63 EUR x 140% = 2.942 EUR De betaalde interesten van een woning- krediet bedragen 2 000 EUR: Gewone interestaftrek: 2.942 EUR - 2 000 EUR = 942 EUR nog belastbaar onroerend inkomen.Als de marginale aanslagvoet van de belastingplichtige 50% bedraagt, dan zal u op het nog belastbaar on-roerend inkomen 471 EUR belasting betalen. Op de betaalde interesten van 2000 EUR geniet u een belasting- voordeel van 50% of 1 000 EUR.

  De belastingvermindering voor langetermijnsparen

  De kapitaalaflossingen van een hypo- thecair krediet, aangegaan voor een andere woning dan de enige eigen woning gelegen in Belgi of in een land binnen de Europese Economische Ruimte, kunt u inbrengen in de korf langetermijnsparen. Het krediet moet wel gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving en afgesloten worden bij een instelling binnen de Europese Economische Ruimte en voor een looptijd van mini-maal 10 jaar.Het fiscaal voordeel is als volgt te be-rekenen Het absolute maximale bedrag van de korf van het langetermijnsparen be-draagt 2.260 EUR voor het jaar 2013 (2.200 EUR voor het jaar 2012) . Het maximale bedrag van uw korf wordt berekend op basis van uw beroep-sinkomsten 15% op de eerste schijf van 1.880 EUR + 6% van de rest. Alleen de eerste schijf van 75 270 EUR voor hypothecaire kredieten af- gesloten in 2013 van het woningkrediet komt in aanmerking voor de berekening van het fiscaal voordeel.

  Het fiscaal voordeel wordt berekend aan 30 %. Naast de kapitaalaflossingen kunt u eventueel de premies van de schuldsaldoverzekering aangeven in dezelfde korf voor het langetermijn-sparen.

  Een voorbeeld ter verduidelijking.U hebt in 2012 een hypothecair woning- krediet afgesloten van 100 000 EUR, gewaarborgd door een hypotheek, op 20 jaar, voor de aankoop van een tweede woning met een kadastraal in-komen van 1750 EUR. U verhuurt deze woning.Betaalde interesten in 2012: 4 500 EURKapitaalaflossingen in 2012: 2 500 EURPremie schuldsaldoverzekering in 2012: 300 EURBelastbare beroepsinkomsten: 48 000 EURBelastbaar onroerend inkomen: 1750 EUR x 1,6349 x 140% = 4.006 EURGewone interestaftrek: 4.006 EUR 4.006 EUR (beperkt tot belastbaar in-komen) = 0 EURBelastingvoordeel: de marginale aan-slagvoet, rekening houdend met het beroepsinkomen, is 50%. De interesten leveren een belastingvoordeel van 2 003 EUR op.Maximale fiscale korf voor het lange-termijnsparen: 15% x 1.830 EUR = 274,50 EUR6% x (48 000 EUR 1.830 EUR) = 1.925,50 EUR beperkt (2.200 274,50 = 1.925,50) Totaal: 2.200 EURKapitaalaflossingen: 2500 EUR x 73.190 EUR/100000 = 1.829,75 EURSchuldsaldoverzekeringspremie: 300 EURTotale belastingvermindering: 2.129,75 EUR x 30 % = 638,93 EUR belastingvoordeel.

  Strategie & Accenten 3

 • Europa blijft in 2013 een even streng dieet volgen als in de voorbije twee jaar. Grieken, Portugezen en Span-jaarden moeten ook dit jaar de groot-ste inspanningen leveren, maar ook de Britten en zeker de Fransen moeten in 2013 fors saneren. In totaal moet de eurozone een saneringsinspanning van 1,1% van het gemeenschappelijke bbp doen.

  De VS vermeden eind 2012 op het nippertje een duik in de begrotings-afgrond. In de loop van de komende maanden moeten democraten en re-publikeinen het strenge saneringspro-gramma concreet maken. De Ameri-kaanse economie zal de budgettaire verstrakking van 1,8% van het bbp zeker voelen. De inspanning is groter dan in 2012 en ook zwaarder dan in de eurozone.

  Vertrouwen in groei

  2013 wordt voor het Westen het zwaarste saneringsjaar van de voor-bije twintig jaar. Dat zal zeker op de economische groei wegen, maar hem niet ondermijnen. Er zijn voldoende factoren die tegengewicht bieden: de verwachte verdere afkoeling van de

  inflatie, het goedkoopgeldbeleid van de centrale banken, de consumenten in de opkomende markten, een moge-lijk herstel van de bedrijfsinvesterin-gen in de VS,

  In de VS suggereren de jongste indicatoren alvast dat de econo-mie ondanks de fiscale verkrapping een gematigde positieve groei kan blijven neerzetten. We verwachten voor 2013 een bbp-groeicijfer rond 2,3%, evenveel als in het afgelopen jaar.

  Na een moeilijke eerste jaarhelft zijn vanaf midden 2013 ook in Europa weer betere groeicijfers mogelijk. Uiteindelijk rekenen we op een groei rond 0% in 2013. Dat is beter dan in 2012, maar door het gebrek aan groei vertaalt het saneringsbeleid zich niet/onvoldoende in betere begrotingscijfers. En dat weegt op de politieke bereidheid om te blijven

  saneren.

  In Azi vertraagde de groei vorig jaar vrij fors, maar de jongste ver-trouwensindicatoren tonen dat de beleidsmakers erin geslaagd zijn

  de neergang om te buigen. De con-junctuurhemel klaart er alweer op.

  Europese hervormingen stilgevallenMario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, kondigde in augustus 2012 aan dat de ECB alles in het werk zou stellen om de euro die onomkeerbaar is te bescher-men. Sindsdien lijkt de eurocrisis be-daard. De renteverschillen tussen de verschillende eurolanden, een goede graadmeter voor de eurocrisis, lig-gen nu gemiddeld lager dan een jaar geleden. Dat is goed nieuws, maar

  Het Westen op dieet

  K l e m t o n e n

  Grote saneringsinspanningen in het Westen

  wegen op de groei, maar onder-mijnen hem niet

  Hoewel de eurocrisis bedaard is, mag het hervormingswerk niet stilvallen

  Strategie

  Strategie & Accenten 4

 • helaas verdween daarmee ook de sense of urgency voor de Europese beleidsmakers. Na de Europese Top van 28 juni 2012 is het noodzakelijke hervormingswerk stilgevallen. Zonder de druk van de financile markten ko-men/blijven de politici blijkbaar niet in beweging.

  Risicoafkeer neemt af, maar blijft hoogOndanks de relatieve rust op de obli-gatiemarkten en de stijgende aande-lenkoersen van de voorbije weken zijn heel wat institutionele en particuliere beleggers nog altijd niet of nauwelijks bereid risico te nemen. Dat zorgt voor een grote waarderingskloof tussen aandelen, of risicovollere activa in het algemeen, en de andere activaklas-sen. Die risicoafkeer is natuurlijk niet helemaal onterecht. De beleggingsri-sicos zijn vandaag hoger dan normaal en hebben vooral te maken met:

  de onzekerheid over het begro-tingsbeleid in de VS, al is dat risico in de voorbije maand sterk gedaald;