Strategie & Accenten Strategie

download Strategie & Accenten Strategie

of 16

 • date post

  21-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Maandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekeringen

Transcript of Strategie & Accenten Strategie

 • 14

  12

  11

  10

  4

  2De nieuwe begro-tingsmaatregelen voor 2013

  Maartse buien en aprilse grillen

  Beursrally van 2012 gemist?

  Het Amerikaanse groeiverhaal

  Deelt u ons optimisme voor Amerikaanse aandelen?

  Goud is een verzekering, geen belegging

  ... voor het beheer van uw persoonlijk en familiaal vermogen&

  Maandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering

  Nr. 04 - 5 april 2013

  Strategie Accenten

 • Roerende voorheffing en de bijkomende heffing

  Sinds 1 januari 2013 wordt het tarief van de roerende voorheffing (RV) op inkomsten uit bepaalde spaar- en beleggingsproducten opgetrokken naar 25 %. Dat geldt ondermeer voor alle inkomsten uit kapitaal. In de tabel hieronder lees je welke uitzonderingen blijven bestaan. De voorheffing is bevrijdend voor alle interesten en dividenden betaald of toe-gekend vanaf 1 januari 2013. Omdat deze inkomsten belast werden, bent u niet verplicht om ze te vermelden op uw aangifte in de personenbelasting. De bijkomende heffing van 4% op roerende inkomsten werd sinds 1 januari 2013 afge-schaft. Ze is dus alleen van toepassing voor inkomsten betaald of toegekend in 2012.

  Roerende voorheffing en de terugbetaling van deelbewijzenGeviseerd zijn de beleggingsfondsen die (als ze binnen de E.E.R gevestigd zijn) een Eu-ropees paspoort hebben en waarvan meer dan 25% van het vermogen rechtstreeks of onrechtstreeks belegd is in schuldvorderingen zoals depositos, kasbons, OLOs, gewone obligaties

  Om haar begrotingsdoelstellingen te halen nam de regering Di Rupo enkele maatregelen. Hier-onder lichten we u toe voor welke beleggingen de roerende voorheffing verhoogt. Een tweede maatregel was het optrekken van de taks voor het omzetten van materile effecten. De derde maatregel betreft het optrekken van de taks op verzekeringsverrichtingen. Uw KBC-adviseur staat u graag te woord mocht u nog vragen hebben over uw concrete situatie.

  De nieuwe begrotingsmaatregelen voor 2013

  K l e m t o n e n

  Roerende voorheffing stijgt (behou-

  dens uitzonderingen) tot 25%

  Omzetting effecten aan toonder

  duurder

  Taks op verzekeringsverrichtingen

  omhoog

  Strategie & Accenten 2

  Thema

 • Welke wijzigingen werden er op 20 de-cember 2012 aangekondigd?

  De ondergrens van het belang van schuldvorderingen wordt verlaagd van 40% naar 25%.

  Als het percentage belegd in schuldvorderingen niet gekend is, wordt verondersteld dat het com-partiment voor 100 % te belegd is in schuldvorderingen.

  Uitgesloten zijn de compartimenten die binnen de E.E.R gevestigd zijn, maar die geen Europees paspoort hebben.

  Nieuw is dat de overdracht onder bezwarende titel de RV verschul-digd maakt.

  De RV wordt geheven bij de terugbe-taling van deelbewijzen. Dat kan ge-beuren bij uittreding door de belegger of bij de vereffening van het comparti-ment of op de eindvervaldag.

  Omzetting van effecten aan toonder

  Sinds 1 januari 2012 wordt een taks geheven op de omzetting van effecten aan toonder

  in gedematerialiseerde effecten door inschrijving op een effecten-rekening

  in effecten op naam door neerleg-ging bij de uitgever.

  De taks bedraagt 2% voor de omzet-tingen die worden gerealiseerd in 2013 en zal worden gend op het ogenblik van inschrijving van de effecten op een effectenrekening of neerlegging bij de uitgever.

  Jaarlijkse taks op verze-keringsverrichtingenHet verlaagde tarief van 1,10 % op verrichtingen van levensverzekeringen die worden aangegaan door natuur-

  lijke personen, werd opgetrokken tot 2%. Het verlaagde tarief blijft behou-den voor schuldsaldoverzekeringen, levensverzekeringen die gekoppeld is aan een krediet of lening.De levensverzekeringen die worden aangegaan door rechtspersonen blij-ven onderworpen aan het tarief van 4,40%.De verhoging van het tarief is van toe-passing op premies die betaald wor-den vanaf 1 januari 2013.

  We helpen u graag

  Heeft u nog vragen over uw concrete situatie of twijfelt u of bepaalde beleg-gingen nog beantwoorden aan uw ver-wachtingen, aarzel dan niet om con-tact op te nemen met uw vertrouwde KBC-adviseur. Maak een afspraak.

  Welke inkomsten genieten van een lagere roerende voorheffing?

  Intresten op gereglementeerde spaarboekjes (1) 15 % RV (voor zover ze het grensbedrag overschrijden)

  Leterme-bons 15 % RV

  Liquidatieboni 10 % RV

  Inkomsten uit cessie of concessie auteursrechten en naburige rechten, en van wettelijke en verplichte licenties

  15 % RV

  Inkomsten uit residentile vastgoedbevaks (2) 15% RV (voorheen een volledige vrijstelling)

  (1)25% voor interesten van niet-gereglementeerde spaarrekeningen (in praktijk alleen geopend door rechtspersonen)(2)Voor vastgoedbeleggingsvennootschappen, die tenminste 80% (60% voor inkomsten betaalbaar in 2013 en 2014) van het vastgoed rechtstreeks of onrechtstreeks beleggen in onroerend goed binnen de E.E.R., dat uitsluitend als woning wordt bestemd of gebruikt. Vennootschappen gevestigd binnen de E.E.R., voor zover door de betrokken lidstaat een uitwisseling van inlichtingen wordt georganiseerd.

  Strategie & Accenten 3

 • Een Cypriotisch parlement dat een vuist maakt tegen Europa, een Itali-aanse kiezer die weigert kleur te be-kennen, een Amerikaanse regering die zijn financiering dreigt te verliezen Zolang het indicatorenbeeld er niet onder lijdt, lijken de financile markten er niet echt wakker van te liggen. Toch zijn particuliere en institutionele beleg-gers nog altijd niet bereid om meer ri-sico te nemen. Daar is begrip voor op te brengen, want de beleggingsrisicos zijn vandaag nog altijd hoger dan nor-maal. De risicos hebben voornamelijk te maken met de onzekerheid over het begrotingsbeleid in de VS, mogelijk nieuwe, onaangename ontwikkelingen van de eurocrisis, een ontoereikende groei van het aantal arbeidsplaatsen in de VS,

  De onzekerheid over het Amerikaanse begrotingsbeleid is in de voorbije we-ken sterk afgenomen, maar republikei-nen en democraten blijven het oneens over het te voeren beleid. Omdat bei-de partijen niet tijdig tot een akkoord kwamen, trad op 1 maart al een meer-jarenprogramma van automatische besparingen in werking. Andere bij-komende maatregelen zorgen ervoor dat de VS dit jaar voor zon 1,85% van het bruto binnenlands product (bbp) zullen saneren. Die bezuiniging op de begroting is groter dan het voornemen van de eurozone dat zich in 2013 een dieet van 1,1% van het bbp oplegt.

  Eurocrisis smeult

  De landen van de eurozone moeten blijven saneren. Daarnaast moet de muntunie zijn instellingen verder blij-ven uitbouwen en hervormen. Op de Europese Top van eind juni 2012 werd onder meer groen licht gegeven voor de oprichting van een bankenunie, maar sinds midden 2012 werd op alle vlakken maar bitter weinig voor-uitgang geboekt. Er sluimeren nog genoeg zwakheden die de eurocrisis weer kunnen doen opflakkeren.

  Het Cypriotische parlement ver-wierp het Europese reddingsplan, onder meer omdat het plan rekende op een bijdrage van de Cypriotische spaarder. Het idee van een taks op spaartegoeden schaadt het ver-trouwen van de depositohouders in andere landen met een bankenpro-bleem (Spanje, Sloveni).

  Het Italiaanse kiessysteem leverde een patstelling op tussen politiek links en rechts. De hervorming van het pensioenstelsel, de arbeids-markt, loopt weer vertraging op. Voorlopig zijn geen noodmaatrege-

  len nodig, maar een land met een schuldgraad van 128% van het bbp is natuurlijk wel kwetsbaar.

  Portugal is eind 2013 vrijwel zeker nog niet in staat zichzelf te financie-ren. Een nieuw steunpakket dringt zich dan op.

  Er dreigt algemene sanerings-moeheid in Europa. Op 1 janu-ari 2013 werd het Verdrag tot Begrotingsstabiliteit van kracht, maar het pact wankelt nu al. Frankrijk twijfelt openlijk of haar begrotingsnorm voor 2013 wel

  haalbaar is. Benieuwd hoe de finan-cile markten zullen reageren bij de eerste echte test van het nieuwe systeem.

  Maartse buien en aprilse grillen

  K l e m t o n e n

  Eurocrisis blijft smeulen

  Amerikaanse economie draait beter

  dan de eurozone

  Kapitaalbescherming begrenst het

  neerwaartse aandelenrisico

  Het afdekken van het neerwaarts risico blijft een aandachtspunt. Formules met

  kapitaalbescherming of met bewaking van de bodemgrens kunnen de gewenste neerwaartse

  bescherming bieden.

  Strategie

  Strategie & Accenten 4

 • Economisch herstel met horten en stotenNa vier jaar van economisch herstel al klinkt dat in heel wat Europese landen misschien wat cynisch balan-ceert de wereldconjunctuur nog altijd tussen sanering en kredietschaarste in het westen en een dynamische vraag in de Nieuwe Wereld. Ondanks het aanhalen van de fiscale teugels heeft het herstel zich in de VS in de voor-bije maanden verder doorgezet: het vertrouwen stijgt, de kleinhandelsver-kopen nemen toe, er komen meer ba-nen bij, Het risico dat de groei van het aantal banen ontoereikend is, is in ieder geval fors verminderd. De Ame-rikaanse economie zet in 2013 vrijwel zeker een gematigde positieve groei van ongeveer 2,1% neer.

  Nog niet zo bij ons. De eurozone krimpt nu al vijf kwartalen op rij en blijft voorlopig in de greep van een reces-sie. De economische groei in Duits-land blijft positief, maar de traditionele locomotief vervult geen voortrekkers-rol meer binnen Europa. In Frankrijk verzwakt de conjunctuur verder. De eurozone in haar geheel kromp met 0,5% over 2012 en voor 2013 ver-wachten we een daling van het bbp met 0,2%. Dat groei-cijfer gaat er-van uit dat de groei in de tweede helft van 2013 toeneemt.

  Ontwikkeling aandelenmarkten (in euro)index 100 = -1 jaar

  75

  80

  85

  90

  95

  100

  105

  110

  115

  120

  75