Strategie & Accenten Strategie

Click here to load reader

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Maandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekeringen

Transcript of Strategie & Accenten Strategie

 • 14

  12

  11

  10

  4

  2Zet vandaag de toekomst naar uw hand

  Economisch herstel sputtert

  Laat Azi niet links liggen

  Kies voor hoog- rentende obligaties

  Eurozone klaar voor inhaalbeweging

  Een alternatief voor lage obligatie- rendementen

  ... voor het beheer van uw persoonlijk en familiaal vermogen&

  Maandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering

  Nr. 07 - 5 juli 2012

  Strategie Accenten

 • Ieder zijn toekomstplan

  Hoe ziet u de toekomst? U hebt vandaag misschien nog geen concrete plannen, maar u wilt zeker de toekomst naar uw hand zetten en vooral genieten? En genieten is voor ieder-een anders. U wilt misschien een wereldreis maken of met de (klein)kinderen op vakantie gaan. Of u zou uw oogappels graag helpen om hun eigen dromen te realiseren. Misschien houdt u ervan om regelmatig met vrienden gezellig te tafelen. Of u wenst na uw actieve loopbaan een bepaalde levensstijl behouden.

  Financile oplossingen

  Genieten heeft natuurlijk een prijs. Het maakt een zorgvuldig beheer van uw opgebouwd vermogen nodig. Een persoonlijke invulling van langer genieten vraagt uiteraard een toe-komstplan op maat. Daarbij kan de nadruk liggen op kapitaalbehoud, een extra uitkering genereren of alleszins uw kapitaal ter beschikking hebben wanneer het gewenst is.

  We leven alsmaar langer en we willen er volop van genieten! Ieder heeft zijn eigen dromen en plannen, daarom hebben we een (financieel) toekomstplan op maat nodig. Met KBC-Life Flexible Start2Enjoy - 2012 biedt KBC u een oplossing aan om, naar gelang uw wensen, nu of in de toekomst over uw kapitaal te beschikken.

  Zet vandaag de toekomst naar uw hand

  K l e m t o n e n

  Zorg voor de financiering van uw toekomstplannen

  en geniet ervan

  Strategie & Accenten 2

  ThemaTak 23 - beleggingsverzekering(1)

 • 100%

  Uw netto

  STARTinleg

  20 automatische FONDSENWISSELS NAAR HET CASH FONDS telkens in november,samen = 100%.

  DOOR U TE GEBRUIKEN...WANNEER U HET NODIG HEBT...

  OM TE GENIETENEIND-

  RENDEMENT+

  KBC Verzekeringen geeft geen garantie m.b.t. rendement of realisatie van de fondsenwissels.

  2012 2013 2014

  5%

  1

  5%

  2

  5%

  3

  5%

  4

  5%

  19

  5%

  20

  ?

  2015 2030 2031 2032...

  enjoy

  Nieuwe uiterst soepele formule: Start2EnjoyMet de nieuwe tak 23- beleggingsver-zekering KBC-Life Flexible Start2En-joy - 2012 wil KBC u de mogelijkheid bieden om op maat op uw behoeften in te spelen. Start2Enjoy bestaat uit twee beleggingsfondsen: KBC-Life Flexible Start2Enjoy 2012 (een actief beheerd fonds) en KBC-Life Flexible Cash (een defensief cashfonds). De beleggingsdoelstelling bestaat erin om jaarlijks 5% van het nettobedrag dat u in KBC-Life Flexible Start2Enjoy 2012 belegt, om te zetten naar het cashfonds (tot uitputting van de re-serve). En dat gedurende twintig jaar. Over deze kaspositie kan u kosteloos beschikken wanneer u maar wilt. Zo zijn maandelijkse, trimestrile of jaar-lijkse opvragingen mogelijk, maar u kunt deze kaspositie ook belegd la-ten in het cashfonds. Zo kunt u een deel van uw geld opvragen, terwijl de rest van uw investering belegd blijft: helemaal afgestemd op uw persoon-lijke behoeften. Door het actief beheer probeert deze beleggingsformule een

  rendement te realiseren om op eind-datum een mogelijke meerwaarde te realiseren, afhankelijk van de mark-tevolutie. Uiteraard kunt u wanneer u maar wilt ook het volledige bedrag dat nog beschikbaar is in uw contract, kosteloos opvragen.

  We lichten het even toe aan de hand van een voorbeeld:U start bvb. met een netto-inleg van 100 000 euro. Jaarlijks in de maand november zal er 5000 euro (5% van 100 000) worden omgezet van het fonds KBC-Life Flexible Start2Enjoy - 2012 (tot uitputting van de reserve) naar het cashfonds. U hebt dan de keuze om deze bedragen belegd te

  laten in het cashfonds of om op deze volgens uw eigen wensen (nu of in de toekomst) op te vragen en te gebrui-ken wanneer u het nodig hebt. Afhan-kelijk van de ontwikkelingen op de financile markten kan er op de eind-datum nog een eindrendement gere-

  aliseerd worden. De fondsenwissels worden uitgevoerd zolang er reserve aanwezig is in het fonds KBC Life Flexible Start2Enjoy - 2012.

  (1) Zie voetnoot 1 op de laatste blad-zijde.

  KBC-Life Flexible is een tak 23-beleggingsverzekering aangeboden door KBC Verzekeringen, waarvan het rendement verbonden is met 2 beleggingsfondsen, KBC-Life Flexible Start2Enjoy 2012 (Risicoklasse 2 op een schaal van 0 (laag risico) tot 6 (hoog risico) - defensief ) en KBC-Life Flexible Cash (Risicoklasse 0 op een schaal van 0 (laag risico) tot 6 (hoog risico) - zeer defensief ). Inschrijvingsperiode van 02/07/2012 tot en met 28/07/2012 (behoudens vervroegde afsluiting). Betaaldatum: 07/08/2012. Initile inventariswaarde: 100 EUR. Minimaal instapbedrag (incl. kosten en taksen): 25 000 euro. Einddatum 15/11/2032. Toetredingskosten: 3% per storting in KBC-Life Flexible Start2Enjoy 2012 afgetrokken van het intekenbedrag. Verzekeringstaks op stortingen: 1,1%. Geen uitstapkosten. Het toepasselijke beheerloon, dat verrekend is in de inventariswaarde van de beleggingsfondsen, bedraagt maximum 1,2% op jaarbasis per fonds. De verzekeringsonderneming biedt geen garantie m.b.t. het rendement of de realisatie van de contractueel voorziene fondsenwissels (noch tussentijds, noch op einddatum). De waarde van de fondsen kan schommelen in de tijd en is afhankelijk van de economische conjunctuur. Het financieel risico dat daarmee verbonden is, wordt gedragen door de verzekeringnemer. Meer informatie vindt u in het beheersreglement en in de financile Infofiche bij uw KBC-tussenpersoon.

  U hebt de keuze om bedragen belegd te laten in het cashfonds

  of om op ze te gebruiken wanneer u het nodig hebt.

  Strategie & Accenten 3

 • Vertrouwensindicatoren sputteren zowat overal in de wereld. De Ame-rikaanse president Obama schrijft de tegenvallende werkgelegenheidsgroei in de VS toe aan de eurocrisis, een niet mis te verstane aanmoediging tot meer daadkracht.

  Terwijl de Amerikaanse economie uit de gevarenzone van een recessie blijft, stevent Europa wel af op een aantal kwartalen van negatieve groei. De nood aan en drang naar bespa-ringen spelen daarin een belangrijke rol, maar meer door de perceptie er-van en de invloed op het vertrouwen dan door de last van de bezuinigin-gen. Meer dan de besparingen van de overheden is de recessie in Europa een gevolg van het zuinige kredietbe-leid van de banken.

  De gevolgen van de Europese reces-sie voor de wereldeconomie worden ook zwaar overdreven. We delen het pessimisme dus niet. Gunstige infla-tiecijfers zullen in ieder geval tegen-gewicht bieden aan de sputterende groeimotor. De inflatie is in mei al af-gekoeld tot 2,4% en zal in de komen-de maanden, afhankelijk van hoe de olieprijs zich verder ontwikkelt, verder dalen richting 0,5 1%. Die inflatieaf-koeling kan in de komende maanden voor bijkomende brandstof zorgen. Het effect op de koopkracht van de gezinnen is niet te onderschatten.

  Een lont uit het kruitvat verwijderdDe Ieren hebben op 31 mei voor het Europese Fiscaal Pact voor Europa gekozen. In Frankrijk kan de nieuwe president Hollande rekenen op een comfortabele linkse meerderheid. De Grieken hebben uiteindelijk niet voor chaos gekozen. Na de parlementsver-kiezingen komt er een regering van de gevestigde politieke partijen. Europa zal de doorstart welwillend begelei-den. Er is weer tijd gekocht om het zware hervormingssprogramma door te voeren.

  Van een Griekse uitstap uit de euro-zone is op korte termijn geen sprake meer, maar natuurlijk zijn de proble-men van gisteren er vandaag nog altijd. De opluchting zal snel plaats maken voor nuchterheid, want de uit-dagingen zijn groot. De begrotings-cijfers in de eerste vijf maanden van 2012 vallen tegen. De beloofde be-sparingsmaatregelen moeten nu snel en daadwerkelijk doorgevoerd wor-den. Het vertrouwen van de Griekse spaarder moet hersteld worden. Grie-kenland wil de inhoud en de voor-waarden van de Europese noodsteun heronderhandelen. Misschien kunnen de scherpe kantjes er afgevijld worden om de besparingen wat draaglijker te maken, maar fundamenteel zal het steunpakket niet wijzigen. Allicht moet

  er ooit weer onderhandeld worden over een nieuwe schuldherschikking en/of kwijtschelding.

  Centrale banken zetten in op groeiEr is haast geen duidelijker kader voor het beleid van de centrale ban-ken mogelijk. De inflatie is op zijn te-rugweg, de groei blijft kwetsbaar, de banken zijn nog altijd afhankelijk van de zuurstofkuur van een lage rente. De centrale banken verhogen hun beleidsrente dus zeker niet. Ze zullen de goede werking van de financile markten blijven bewaken en onder-steunen als het nodig is.

  We verwachten dat de Europese Cen-trale Bank (ECB) haar beleidsrente nog met een stapje zal verlagen. Dat zal de banken en de economien in de rand van de eurozone meer adem-ruimte geven. Zelfs Duitsland lijkt zich niet meer te verzetten tegen een ren-tebeleid dat inflatierisicos inhoudt.

  Economisch herstel sputtert

  K l e m t o n e n

  Hoe maakt Europa de hervormingen aanvaardbaar?

  Obligaties bieden geen bescherming tegen inflatie

  Groei in Azi en technologieStrategie

  Strategie & Accenten 4

 • Inflatie is een risico op langere termijnDe verwachte inflatieafkoeling op de korte termijn (tot eind 2013) lijkt in te-genspraak met het gratis-geldbeleid van de centrale banken. Voorlopig hebben de massale liquiditeitsinjec-ties van de centrale banken (met let-terwoorden als QE2, TWIST, LTRO) nog niet echt hun weg gevonden naar de rele economie. Dat gebeurt tra-ditioneel via de kredietverlening van de banken, maar die hebben het gel