Strategie & Accenten Strategie

Click here to load reader

download Strategie & Accenten Strategie

of 16

 • date post

  06-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Maandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekeringen

Transcript of Strategie & Accenten Strategie

 • 14

  12

  1 1

  10

  4

  2Samen bouwen op de grond van je partner. Goed idee?

  De strategie werkt

  KBC Equity Fund Flanders

  KBC Equity Fund Eurozone

  Opkomend Azi vormt d groeipool van de wereld

  De EMU ziet er weer anders uit

  ... voor het beheer van uw persoonlijk en familiaal vermogen&

  Maandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering

  Nr. 08 - 2 augustus 2012

  Strategie Accenten

 • Het principe: de natrekking

  In ons recht geldt het algemeen principe van de natrekking: dit betekent dat de eigenaar van de grond, ook de eigenaar wordt van het huis dat er op gebouwd wordt. Het bouwen van een huis op de grond van iemand anders, houdt dus een risico in.

  Samenwoning

  Als we veronderstellen dat Laura en Jan louter feitelijk of zelfs wettelijk samenwonend zijn, dan zal dit principe toepassing vinden en zal dus enkel Jan de eigenaar zijn van zowel de grond als van het huis. Bij een latere verkoop van het huis, zal Laura in principe geen aanspraken kunnen maken op een deel van de verkoopsopbrengst, ook al heeft zij bijgedragen in de kosten van het huis. Deze situatie voelt onjuist aan. Laura zou naar de rechtbank kunnen stappen, maar zonder overeenkomst bestaat er geen zekerheid over het welslagen van haar vordering. Het is bijgevolg aangewezen dat de partners vooraf

  Laura en Jan wonen al een tijdje samen in hun huurappartement. Ze willen samen een huis bouwen op de bouwgrond die Jan gekocht heeft vr hij Laura kende. Hij is dus alleen eigenaar van die bouwgrond. Is het een goed idee om dit te doen? Het is belangrijk even stil te staan bij de juridische kant van hun bouwplannen. Wie wordt eigenaar van het huis? Blijft Jan alleen eigenaar of heeft Laura ook een aandeel? Waarop heeft elke partner recht als zij uit elkaar gaan? In deze bijdrage zetten we kort de aandachtspunten op een rij en bekijken we ook de mogelijkheden die er zijn om tot het gewenste resultaat te komen. De situatie is bovendien verschillend naargelang Laura en Jan huwen of niet.

  Samen bouwen op de grond van je partner: zonder meer een goed idee?

  K l e m t o n e n

  Eigenaar van de grond wordt eige-naar van het huis

  Huwen onder het wettelijk stelsel biedt niet echt soelaas

  Strategie & Accenten 2

  Thema

 • een (notarile) overeenkomst laten opmaken waarin zij hun wederzijdse rechten regelen. Bij betwistingen kan deze overeenkomst aangewend wor-den in een eventuele procedure.

  Huwelijk

  Verandert de situatie als Laura en Jan zouden trouwen in plaats samen te wonen?Als Laura en Jan onder het wettelijk stelsel huwen, dan valt de bouwgrond in het eigen vermogen van Jan. Ook in dat geval zal het recht van natrek-king gelden en zal Jan dus de enige eigenaar zijn van grond en huis. Het verschil ligt erin dat de wet voorziet dat Laura vergoed moet worden voor haar helft van het gebouwde huis bij overlijden van Jan of bij echtschei-ding. Men noemt dit de vergoedings-rekeningen. Dit belet echter niet dat zowel de bouwgrond als het huis tot het eigen vermogen van Jan behoren.Een andere mogelijkheid bestaat erin dat Jan de bouwgrond inbrengt in het gemeenschappelijk vermogen. Dit ge-

  beurt via een huwelijkscontract bij de notaris. Op die manier zullen zowel Laura als Jan eigenaar worden van de grond n huis. Bij overlijden van Jan of bij echtscheiding zal Laura in dat geval dus niet enkel voor haar deel van het huis vergoed worden, maar ook voor de helft van de ingebrachte grond.

  Het is uiteraard mogelijk dat Jan zon oplossing niet ziet zitten: bij echt-scheiding moet Jan zo de helft van de grond vergoeden aan Laura, terwijl hij deze eerst zelf had gekocht. Een oplossing kan dan eventueel gevon-den worden in de inbreng met een terugnamebeding in geval van echt-scheiding. Dit houdt in dat de grond

  in de gemeenschap wordt ingebracht, maar dat Jan bij een eventuele echt-scheiding het recht heeft om de grond vooraf te nemen. Hij zal dan Laura moeten vergoeden voor haar deel van het huis, maar niet voor de waarde van de ingebrachte grond.

  Ons advies?Praat er alleszins over met de nota-ris van je keuze, en doe dit voordat je begint met bouwen. Hij kan uw per-soonlijke wensen omzetten in een passende oplossing voor beide part-ners.

  Het is aangewezen vooraf een (notarile) overeenkomst te laten opmaken waarin de

  wederzijdse rechten geregeld worden.

  Strategie & Accenten 3

 • We maken een tussentijdse balans op van het beleggingsjaar 2012. Midden juli stond de wereldindex in euro 11% hoger dan eind 2011. Voor beleggers die alleen oog hebben voor de euro-crisis en andere bedreigingen voor de wereldeconomie, lijkt dat allicht een onverklaarbare vaststelling en mis-schien een gemiste kans. De aandelenmarkten hebben die risicos nochtans niet genegeerd. De aandelenkoersen zijn gestegen om-dat de bedrijfswinsten zijn gestegen. Niet meer, maar ook niet minder. Als de trends zich doorzetten, belooft het een meer dan behoorlijk jaar te wor-den. Voor elk risicoprofiel.

  Sputterende vertrouwensindicatoren zijn de bevestiging van magere groei- verwachtingenVertrouwensindicatoren sputteren zowat overal in de wereld. President Obama heeft al gewaarschuwd dat de haperende arbeidsmarkt in de VS op het conto van de eurocrisis te schrij-ven is. Europa stevent af op een aan-tal kwartalen van negatieve groei. Het

  sanerings- en besparingsbeleid in Europa ondermijnt de groei, al is dat meer door de perceptie ervan dan door de last van de bezuinigingen. We menen dat de gevolgen van de Europese recessie op wereldvlak overdreven worden. De Amerikaanse economie blijft uit de gevarenzone van een recessie en Azi blijft de onbetwistbare groeipool van de wereldeconomie. De goedkopere olie is brandstof voor de economische groei. De forse daling van de olieprijs in de voorbije maanden is voor sommigen de aanwijzing van een groeivertraging. Wij beschouwen het als een teken dat de koopkracht verschuift van de olieproducerende landen naar de Westerse consument.

  Centrale banken zetten in op groeiDe inflatie is op de terugweg, de economische groei blijft mager, de banken en vele overheden blijven afhankelijk van de zuurstofkuur van een lage rente. Een duidelijker kader voor het beleid van de centrale ban-ken is niet denkbaar. Ze zullen de rente voor lange tijd laag houden en de wer-king van de geld- en obligatiemarkten

  blijven bewaken en ondersteunen.In de voorbije weken heeft de Chinese centrale bank voor het eerst in vier jaar tijd haar beleidsrente verlaagd. Ze versoepelde ook de kredietvoorwaar-den. Begin juli verlaagde ook de Euro-pese Centrale Bank haar belangrijkste rentetarief tot 0,75% en de deposito-rente tot 0%. Geld lenen van de ECB is voor ban-ken goedkoper dan ooit. Dat moet de kredietverstrekking doen aantrekken. Met het nultarief voor depositos wil de ECB de banken ook aanmoedigen om geld een andere, liefst groeionder-steunende, bestemming te geven dan het bij haar te parkeren. Bijvoorbeeld door kredieten te verstrekken aan bedrijven en gezinnen. Een verdere verlaging van de basis-rente tot 0,5% is niet onwaarschijnlijk. Zelfs een negatieve depositorente is niet uit te sluiten.

  We geloven niet in duistere scenariosEr circuleren scenarios waarin de wereldeconomie in de komende maanden afglijdt naar een recessie. Als dat scenario zich zou voltrek-

  De strategie werkt

  K l e m t o n e n

  De goedkopere olie is brandstof voor de economische groei

  Het beleid van de centrale banken ondersteunt de werking van de geld-

  en obligatiemarktenStrategie

  Strategie & Accenten 4

 • ken, dreigt een gevaarlijke negatieve spiraal. Recessie, eurocrisis, ban-kencrisis, kredietbeperkingen en een eventuele dollarcrisis zijn namelijk met elkaar verweven.

  In de voorbije weken is een dergelijk scenario wel degelijk wat waarschijn-lijker geworden. De kans is dan ook groot dat het scenario in de komen-de weken meer de aandacht van de markten trekt. Daarom zetten we tij-delijk een stapje terug en nemen we winst op onze overwogen positie in aandelen.

  Voor alle duidelijkheid, we geloven niet in dit alternatief scenario. We gaan ervan uit dat de juiste beleids-maatregelen worden genomen en dat lagere inflatiecijfers en nieuwe mone-

  taire maatregelen de economie in de komende maanden nieuwe zuurstof zullen geven. We verwachten voor 2012 een rele groei van het wereld-bbp van 2,5 3%.

  Als de trends zich doorzetten, wordt het een meer dan behoorlijk jaar

  50

  75

  100

  125

  150

  -1

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Inatie EMU (in %) Olieprijs (Brent, in USD, rechterschaal)

  Inatie en olieprijs

  Strategie & Accenten 5

 • 62%30%

  6% 2%

  30%

  46%

  20%

  2% 2%

  10%

  40%

  42,5%

  5,5%2%

  25%

  28%

  47%

  In de zeer defensieve doelportefeuille beleggen we 12,5% in aandelen. We vullen de aandelenpositie volledig in met beleggingsvormen met kapitaalbescherming (25%). Het aandelenrisico van deze afgeschermde beleggingsinstrumenten bedraagt 50%. De obliga-tiepositie maakt 40,5% van de portefeuille uit, inclusief het vastrentende gedeelte van de aandelenbeleggingen met kapitaalbescherming. Dat maakt 12,5% van de portefeuille uit (dat is 50% van 25%, zie hoger). We beleggen 28% rechtstreeks in obligaties. Liquiditeiten maken 47% van de portefeuille uit. De vermelde accenten die slaan op beleggingen in andere munten dan euro passen maar in heel beperkte mate in een zeer defensieve portefeuille.

  In de defensieve doelportefeuille beleggen we 30% in aandelen. Beleggingsformules zonder kapitaalbescherming maken 10% van de portefeuille uit. Beleggingsvormen met kapitaalbescherming krijgen een gewicht van 40