Strategie aanpak criminaliteit - Politieacademie...• Politie en andere toezicht- en...

Click here to load reader

 • date post

  18-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Strategie aanpak criminaliteit - Politieacademie...• Politie en andere toezicht- en...

 • Strategie aanpak criminaliteit

  2011-2015

  Raad van Korpschefs • versie 1.0 • 25 maart 2011

 • Informatie:

  Contactpersoon:

  Telefoon:

  E-mail:

  Centrum Versterking Opsporing

  Martin van Bochove

  [email protected]

  Auteur en redacteur: M. Haage/B. Tersteeg

  Versie: 1.0

  Datum 25 maart 2011

  Status: Vastgesteld door de RKC op 16 maart 2011

 • Strategie aanpak criminaliteit

  Versie 1.0 - 3 -

  1 Inleiding

  Ruim een jaar geleden startte binnen de Board Opsporing van de Raad van Korpschefs een gedachtewisseling over de ontwikkelingen in de criminaliteit en de betekenis daarvan voor de aanpak in de toekomst. Op basis hiervan heeft de board de conclusie getrokken dat naar alle waarschijnlijkheid met de huidige werkwijze, organisatie en regelgeving geen blijvend antwoord gegeven kan worden op de onveiligheidvragen en criminaliteitsontwikkelingen die op ons afkomen

  1.

  Met andere woorden: als we niet(s) veranderen lopen vast in onze huidige wijze van opereren!

  Bezuinigingen vormen daarvoor niet de directe aanleiding, hoogstens jagen bezuinigingen de urgentie aan om de échte, onderliggende problemen aan te pakken.

  De vraag is nu: staan wij na ‘Van Traa’ en ‘ Posthumus’ aan de vooravond van de derde crisis in de opsporing? Deze notitie bevat een aantal waarnemingen en noties die geleid hebben tot het besef dat de effectiviteit van de aanpak van de criminaliteit onder grote druk staat. Op basis van dit besef zijn we de afgelopen maanden aan de slag gegaan met onderstaande strategie als resultaat. Met behulp van deze strategie willen we de criminaliteit krachtig aanpakken. Breder dan alleen vanuit ‘de opsporing’. Daarvoor is inspanning nodig vanuit alle portefeuilles binnen onze politieorganisatie, tegelijkertijd vanuit vele partnerorganisaties op het terrein van veiligheid en niet in de laatste plaats met een actieve rol vanuit onze burgers.

  De inhoud van dit document is mede tot stand gekomen tijdens een tweedaagse sessie, gehouden op 28 en 29 oktober 2010 in Doorwerth met een divers gezelschap van 31 mensen vanuit het departement, het OM, de Board Opsporing, de politieacademie en verschillende korpsen.

  Tijdens deze zogenaamde ‘rainsessie’ hebben we gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw concept voor de aanpak criminaliteit. We hebben stappen gezet in het:

  • vaststellen wat er in de aanpak van criminaliteit goed gaat, wat er in de komende vijf jaar beter of anders moet en waar we ons nu nog niet op richten;

  • vaststellen van een set van hefbomen en breekijzers die een bijdrage kunnen leveren aan het verhogen van de effectiviteit en de efficiëntie;

  • uitwerken van een 'implementatieplan 2010-2015' op hoofdlijnen.

  Het resultaat van dit proces is de afgelopen maanden verder gebracht en resulteert in dit document. Het document is opgebouwd uit vier onderdelen: actuele stand aanpak criminaliteit, de kern van de strategie, hefbomen die de implementatie van de strategie moeten versnellen en breekijzers die als randvoorwaarden verandering in onze organisatie mogelijk maken.

  Voor alle duidelijkheid zij daarbij opgemerkt, dat dit document geen eindproduct is, maar de ontwikkeling van de strategie criminaliteitsbestrijding tot op dit moment beschrijft. Met andere woorden de ontwikkeling van deze strategie moet en zal nog verdere voortgang kennen. Daarbij zal dan ook gebruik gemaakt moeten worden van de inzichten en bijdragen van andere partijen in het veiligheidsdomein. De status van deze notitie is dus die van een groeidocument. Een verdere gezamenlijke invulling is nodig. We hopen dit voortvarend aan te pakken met alle leden van de Raad van Korpschefs.

  1 Zie notitie: scenario’s ten aanzien van de toekomst van de opsporing van PJ.Aalbersberg en S. Heijsman d.d. 27

  december 2009.

 • Strategie aanpak criminaliteit

  Versie 1.0 - 4 -

  Actuele stand aanpak criminaliteit

  In hoofdstuk 2 wordt met waarnemingen, noties en vragen een schets gegeven van de stand

  van zaken. Geput is uit diverse documenten die in de afgelopen periode zijn verschenen.

  Deze documenten waren ook input voor de tweedaagse in Doorwerth.

  Strategie

  Hoofdstuk 3 beschrijft de kern van de strategie, die in lijn met de reeds bestaande

  visiestukken is opgezet. Hier wordt de strategische ambitie uiteengezet die bestaat uit drie

  onderdelen: stimuleren van het naleven van de wet, het centraal stellen van het effect van

  interventies in de samenleving en het centraal stellen van het veiligheidsprobleem.

  Hefbomen

  In hoofdstuk 4 worden concrete hefbomen beschreven waarmee we het realiseren van de

  strategische ambitie versnellen:

  o directe aanpak en afhandeling,

  o cocreatie met de burger,

  o netwerken.

  Deze hefbomen moeten nog verder worden geconcretiseerd alvorens invulling gegeven kan

  worden aan de gewenste verandering.

  Breekijzers

  In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op ”technologie en informatietechnologie” en “cultuur en

  leiderschap”. Hiermee worden de belangrijkste randvoorwaarden voor het succesvol

  uitvoeren van de strategie uiteengezet. Technologische ondersteuning is in een globale

  denkrichting beschreven. Deze denkrichting zal samen met VtsPN naar het niveau van

  technologische oplossingen gebracht worden in samenhang met de eerder vastgestelde

  informatiestrategie. Intelligence is steeds meer een cruciale randvoorwaarde voor goed

  politiewerk. Het programma Intelligence geeft hier steeds meer invulling aan. En ‘last but not

  least’ is er een beschrijving opgenomen van de randvoorwaardelijke doorbraken op het

  gebied van cultuur en leiderschap.

  Bij de implementatie van deze strategie aanpak criminaliteit wordt aansluiting gezocht bij

  lopende ontwikkelingen: binnen de korpsen is men al met benoemde onderwerpen gestart

  maar ook binnen de programma’s van o.a. Operatie Opsporing zijn al een aantal

  speerpunten geagendeerd. De lopende ontwikkelingen sluiten ook aan op de plannen van

  de minister betreffende de “heroriëntatie strafrechtketen”, de administratieve

  lastenverlichting middels het project ‘VPVP’ (verhogen presterend vermogen politie) en het

  aanvalsplan “Minder regels, meer op straat”.

  We zijn van mening dat we hiermee een bijzonder resultaat hebben bereikt. Het is nog ruw,

  maar het is ook heel kansrijk. Het verdient het om verder gebracht te worden. We kunnen er

  nog niet de markt mee op, maar we zijn erin geslaagd kansen te identificeren en

  onderwerpen te benoemen om deze kansen te verzilveren.

 • Strategie aanpak criminaliteit

  Versie 1.0 - 5 -

  Inhoudsopgave

  1 Inleiding................................................................................................. 3

  2 Actuele stand criminaliteitsbestrijding ................................................... 6

  2.1 Oplossingspercentage, ondermijning en nieuwe vormen van criminaliteit ........ 6

  2.2 Informatie, burgerbetrokkenheid, netwerken en bureaucratie ........................... 7

  2.3 Conclusie............................................................................................................ 8

  2.4 Uitdaging ............................................................................................................ 8

  3 Strategie................................................................................................ 9

  3.1 Missie en visie .................................................................................................... 9

  3.2 Kern van de strategie ......................................................................................... 9

  3.3 Speerpunten ..................................................................................................... 11

  3.4 Hefbomen en breekijzers voor verandering ..................................................... 13

  4 Hefbomen ............................................................................................14

  4.1 Directe aanpak en afhandeling......................................................................... 14

  4.2 Netwerkend werken.......................................................................................... 16

  4.3 Cocreatie met de burger................................................................................... 17

  5 Breekijzers ...........................................................................................19

  5.1 Technologie en informatietechnologie ............................................................. 19

  5.2 Cultuur en Leiderschap .................................................................................... 20

  6 Wat verandert er voor burgers en medewerkers?................................22

 • Strategie aanpak criminaliteit

  Versie 1.0 - 6 -

  2 Actuele stand criminaliteitsbestrijding

  Zonder de pretentie te hebben een volledig en evenwichtig beeld te scheppen, wordt met de

  onderstaande waarnemingen, noties en vragen, een schets gegeven van de ‘stand van de

  criminaliteitsbestrijding’. Ze hebben betrekking op de huidige praktijk en zijn vooral tot stand

  gekomen vanuit de invalshoek en het gezichtsveld van de politie.

  2.1 Oplossingspercentage, ondermijning en nieuwe vormen van

  criminaliteit

  • Het huidige gemiddelde oplossingspercentage van 20 tot 25% van de geregistreerde

  misdrijven is niet houdbaar. Zeker wanneer daarbij betrokken wordt dat uit

  bevolkingsonderzoek (ook uit de recentste Integrale Veiligheidsmonitor) blijkt dat de

  aangiftebereidheid al jaren rond de 33% ligt. Met andere woorden: ongeveer twee derde

  van de gepleegde misdrijven wordt door de slachtoffers niet direct bij de politie

  aangegeven.

  • Ten opzichte van geweldscriminaliteit blijft het rendement van de aanpak van vermogens-

  en fraudecriminaliteit behoorlijk achter. Zal de samenleving genoegen (blijven) nemen

  met deze uitkomsten en zal dat voldoende basis bieden voor vertrouwen in en daarmee

  legitimiteit van de politie?

  • De zichtbare criminaliteit is met meer dan 25% afgenomen in de afgelopen zeven jaar.

  Desondanks is de actuele werkvoorraad van de politie landelijk ongeveer 150.000

  aangiften met opsporingsindicatie. Tegelijkertijd is er sprake van een omvangrijke en

  tegelijkertijd ook ondermijnende criminaliteit in het niet-zichtbare domein. Een vorig jaar

  uitgevoerde vingeroefening door OM en politie in het kader van de brede

  heroverwegingsoperatie toont aan dat een fors ‘handhavingstekort’ bestaat. Dit tekort is

  niet alleen verontrustend in zijn (overigens niet goed aan te duiden) omvang, maar

  mogelijk nog meer door zijn aard: er gaat een ondermijnende werking vanuit op de

  integriteit van onze rechtsstaat en samenleving.

  • De betekenis van deze criminaliteit zal alleen maar toenemen als in de beschouwing

  wordt meegenomen dat Nederland zich in Europa en de wereld in toenemende mate lijkt

  te ontwikkelen tot een logistiek centrum en vestigingsplaats voor hoofdkantoren van

  internationale bedrijven. Ook de aanwezige kennisinfrastructuur heeft een internationaal

  aantrekkende werking. Gunstig natuurlijk voor onze economische positie, maar

  tegelijkertijd zal dat de aantrekkelijkheid voor ‘ondermijnende criminaliteit’ ook vergroten.

  Immers: criminaliteit volgt het geld.

  • De politie heeft een territoriaal georiënteerde wijze van organiseren. Daardoor is zij

  moeilijk aanspreekbaar voor vraagstukken die niet specifiek gebiedsgebonden zijn. Als

  voorbeelden kunnen skimmen, valsmunterij, mobiel banditisme en meer algemeen

  internetcriminaliteit genoemd worden. Door particuliere en maatschappelijke instellingen

  wordt in toenemende mate gevraagd om één loket bij de Nederlandse politie.

  • Dat zelfde verschijnsel doet zich voor op het terrein van de internationale opsporing

  (internationale samenwerking in het strafrecht). Daar komt nog bij dat, als gevolg van het

  wegvallen van de binnengrenzen in Europa, met name de criminaliteit een steeds groter

  bereik krijgt – en daarmee de opsporing ook. Een bereik dat zich niets aantrekt van

  nationale staten en grenzen. Maar die grenzen zijn op dit moment (nog) wel heel

  bepalend voor de actieradius van opsporingsinstanties. De vraag wordt steeds relevanter

  of een binnen nationale georganiseerde politie, hoe goed die in de toekomst ook

  samenwerkt, wel antwoord zal weten te geven op deze ontwikkeling?

  • Politie en andere toezicht- en opsporingsinstanties hebben in nog onvoldoende mate

  antwoord op de criminaliteit in het virtuele (digitale) domein, zeker als het gaat om

 • Strategie aanpak criminaliteit

  Versie 1.0 - 7 -

  fraudepraktijken. Maar ook andere criminaliteitsdomeinen komen dan in beeld (zie de

  actuele ontwikkelingen op het terrein van kinderpornografie, maar mogelijk ook

  mensenhandel/prostitutie). De klassieke vormen van criminaliteit manifesteren zich ook

  en steeds meer op internet. Toezicht en handhaving op de digitale snelweg, gevolgd door

  opsporing, vragen om nieuw te ontwikkelen methoden, technieken en tactieken. In

  samenhang daarmee is ook de verwerving van de daarbij behorende expertise

  noodzakelijk om de digitale oriëntatie in de criminaliteitsbestrijding onderdeel te laten

  vormen van de dagelijkse politiepraktijk.

  • Criminaliteitsaanpak is nog sterk gericht op aanhouding en vervolging, waarbij strafrecht

  sluitstuk is. Er is toenemende vraag naar informatie uit de opsporing tbv o.a. bestuurlijke

  interventies. M.a.w. een heroriëntatie op het doel van Strafrecht en Strafvordering. In

  zowel prioritering als inrichting speelt dit nog een zeer beperkte rol.

  • Naast een groeiende taak voor publieke opsporing is ook private opsporing een

  verschijnsel en kans. Hoe verhoudt deze zich tot de politie en hoe houdt de politie

  toezicht?

  2.2 Informatie, burgerbetrokkenheid, netwerken en bureaucratie

  • In de wijze van kijken, denken en aanpakken binnen de politieorganisatie dringt steeds

  sterker het besef door dat de meeste en waardevolste informatie niet in de eigen

  systemen is te vinden, maar in open bronnen en/of in de informatiesystemen van

  gelieerde organisaties, zoals in het bijzonder de Belastingdienst er één is. De

  informatiesystemen en infrastructuur zijn daar echter (nu nog) niet op toegesneden.

  • Politiewerk voltrekt zich voor het grootste deel nog buiten het gezichtsveld van burgers.

  Terwijl betrokkenheid van burgers (aangevers, getuigen, slachtoffers en andere

  betrokkenen) noodzakelijk is om de slagkracht van de politie te vergroten. Want de kern

  van de informatievoorziening ligt bij de burgers. Maar met uitzondering van een

  getuigenverklaring krijgt dit nog veel te weinig stelselmatige invulling. Concepten van

  ‘heterdaadkracht’ komen de laatste tijd wel meer op. Ook is het besef aan het

  doordringen dat, met de web 2.0-technologie, gebruik van kennis uit de samenleving veel

  meer kan bijdragen op basis van het concept van ‘wisdom of the crowds’ (zie

  bijvoorbeeld politieonderzoeken.nl). Burgerparticipatie als onderdeel van de aanpak van

  criminaliteit moet veel meer een structureel en essentieel onderdeel worden van de

  strategie en aanpak.

  • In samenhang met het voorgaande punt dringt de vraag zich op of er in het

  criminaliteitsdomein geen fundamentele veranderingen plaatsvinden. Veranderingen die

  enerzijds getypeerd kunnen worden door de ‘verruwing’ die zich in de zichtbare

  criminaliteit voordoet (denk aan straatroven, woningovervallen, carjacking) en anderzijds

  door omvangrijke witwaspraktijken in de wereld van vastgoed. Ook neemt de fraude in de

  milieuregelgeving toe, doordat de wetgeving complexer wordt en daardoor steeds meer

  wordt ontdoken. Mogelijk ontstaat er een heel nieuwe groep ‘beschaafde’ criminelen, die

  zich niet op de vertrouwde wijze onderscheidt in zijn omgeving. Kan men met de

  Intelligence van nu (lees: informatiepositie) wel antwoord blijven geven op de

  ontwikkelingen in het criminaliteitsbeeld van morgen?

  • De politieorganisatie zal zich steeds meer als onderdeel van een netwerk moeten gaan

  gedragen. Dus minder statisch en vanuit een veel grotere flexibiliteit in onze rolopvatting.

  Vanuit de oriëntatie op de specifieke toegevoegde waarde en kerncompetenties van de

  politie moet de organisatie in staat zijn hoogwaardige kwaliteit te leveren. Op dit moment

  komt hiervan nog onvoldoende tot uitdrukking. Zowel de structuur als cultuur en

  leiderschapsstijlen zijn nog niet voldoende ingericht op hoogwaardige, zelfsturende

  professionals en netwerken.

 • Strategie aanpak criminaliteit

  Versie 1.0 - 8 -

  • Een belangrijk spanningsveld ligt in de tegenstelling die zich in toenemende mate

  voordoet tussen meer en sneller resultaat leveren (geen plankzaken) en een groeiende

  confrontatie met gedetailleerde protocollering. Dat levert dilemma’s op in de opsporing

  die zich niet gemakkelijk laten hanteren. De administratieve lastendruk in de uitvoering

  van het opsporingsproces neemt onder doorwerking van steeds toenemende

  kwaliteitseisen alleen maar toe. De huidige generatie ICTsystemen verlicht die last ook

  niet echt.

  • De positioneringvraag heeft verschillende dimensies. Eén van die dimensies is de

  positionering in de keten en in het bijzonder ten opzichte van het OM. Naast déze

  positionering is er ook de positioneringvraag ten opzichte van andere toezichthoudende

  en opsporende instanties. Hoe positioneert de politie zich met andere woorden in de

  veiligheidsmarkt? Vertrekpunt in deze positioneringvraag kan zijn, dat de specifieke

  toegevoegde waarde van de politie vooral zijn basis kent in:

  o Het geweldsmonopolie en

  o Een belangrijke rol in de informatiecoördinatie.

  Zowel ten opzichte van bijvoorbeeld de gemeentelijke toezichthouders (de nieuwe

  ‘gemeentepolitie’) als ten opzichte van de bijzondere opsporingsdiensten (bijvoorbeeld de

  FIOD/ECD) zou dit de uitgangspunten moeten zijn.

  2.3 Conclusie

  In de eerste crisis van de opsporing stonden de opsporingsmethoden, de ethiek en de

  integriteit van de opsporing in de schijnwerpers. In de tweede crisis de kwaliteit van de

  opsporing en vervolging. In bovenstaande punten wordt een veelheid van waarnemingen en

  noties gepresenteerd, niet allemaal in evenwicht met elkaar en vanuit verschillende

  gezichtspunten.

  Geconcludeerd kan worden dat op basis van bovenstaand beeld de effectiviteit van de

  opsporing ter discussie komt te staan.

  Als die vraag naar een hogere effectiviteit geplaatst wordt in de context van de actualiteit van

  de (on-)veiligheidsontwikkeling en in het bijzonder de criminaliteit, moet het de ambitie van

  de politie zijn minimaal het huidige niveau van veiligheid te handhaven onder aanname van

  gelijkblijvende omstandigheden. Tegelijkertijd dienen antwoorden te worden ontwikkeld én

  gegeven op nieuwe ontwikkelingen die zich in het criminaliteitsdomein voordoen.

  2.4 Uitdaging

  Op basis van de getrokken conclusie ligt er een uitdaging voor. Door middel van een sprong

  voorwaarts in effectiviteit kan de aanpak van criminaliteit sterk verbeteren.

  Daarbij zijn nieuwe interventies nodig op gebied van veel voorkomende criminaliteit (VVC),

  ondermijning van de samenleving door zware criminaliteit en misdrijven met grote impact op

  het slachtoffer en op de samenleving (high impact).

  Het gewenst effect staat centraal, daarbij moet het slachtoffers meer positie krijgen bij de

  effecten die we met de interventies (willen) bereiken. Het slachtofferschap moet met 15%

  omlaag2. En de positie van slachtoffers moet worden versterkt.

  Tegelijkertijd zorgt de vergroting van effectiviteit ervoor dat de pakkans ook met 15% wordt

  verhoogd. Om criminelen ook in de portemonnee te treffen investeren we in het afpakken

  van crimineel vermogen. Het ontnomen bedrag moet met 200% omhoog.

  2 Bij het formuleren van de nieuwe landelijke prestatie-indicatoren wordt dit getal pas definitief vastgesteld

 • Strategie aanpak criminaliteit

  Versie 1.0 - 9 -

  3 Strategie

  3.1 Missie en visie

  De strategie voor aanpak criminaliteit is een afgeleide van de missie en visie van de politie in

  het algemeen. De missie van de politie staat in de wet: de politie heeft tot taak in

  ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met de geldende

  rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het

  verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.

  De visie van de politie is er een op veiligheidsvraagstukken in de breedte. De visie van de

  Nederlandse politie heet Politie in Ontwikkeling (PiO). Hierin staat dat het de kerntaak is van

  de politie om bij te dragen aan veiligheid. De Nederlandse politie levert haar bijdrage aan

  veiligheid vanuit drie richtinggevende principes:

  Ten eerste het geven van uitvoering aan onze gezamenlijke visie als één concern. Ten

  tweede meer internationale slagkracht ontwikkelen, door steeds beter te schakelen en te

  opereren van wijk tot wereld. En als derde professionele autoriteit, een andere bewoording

  voor ondergeschiktheid met gezag.

  Voor de aanpak van de criminaliteit is een strategie geformuleerd die aansluit op PiO en die

  past bij de werkgeversvisie van 2008. De strategie richt zich op de inhoud en de

  positionering van de aanpak van criminaliteit binnen en buiten de politie. Daarnaast hebben

  we interventies geformuleerd die deze inhoud en positionering moeten verbeteren.

  3.2 Kern van de strategie

  De strategische ambitie van de aanpak criminaliteit is het realiseren van blijvend effect door

  in de aanpak ons te richten op het veiligheidsprobleem. Blijvend effect voor het individu, voor

  de wijk en voor de samenleving.

  Richten op het veiligheidsprobleem

  We denken niet meer vanuit de inzetbare instrumenten maar richten ons op het

  veiligheidsprobleem om een gewenst effect te bereiken. Het veiligheidsprobleem kan zowel

  objectief waarneembaar zijn uit cijfers als subjectief in de beleving van betrokkenen. Soms

  zijn we zelf aangever van het veiligheidsprobleem,

  soms zijn het anderen die het veiligheidsprobleem

  signaleren. Verkokering op thema’s of delictvormen is

  niet meer aan de orde.

  Het richten op het veiligheidsprobleem is niet nieuw,

  er zijn al veel goede voorbeelden binnen onze

  organisatie en daarbuiten te vinden. Voorbeelden zijn

  de toepassing van het barrièremodel in de aanpak

  van georganiseerde hennepteelt, de aanpak van

  jeugdcriminaliteit binnen het Veiligheidshuis en de

  bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

  binnen het RIEC. We gaan meer investeren op dit

  soort goede initiatieven zodat deze een integraal

  onderdeel worden van onze werkwijze. Daar waar er

  goede voorbeelden zijn buiten de politie gaan we de

  kunst afkijken.

 • Strategie aanpak criminaliteit

  Versie 1.0 - 10 -

  Opsporing en handhaving zien we als één van de vele interventiestrategieën in de aanpak

  van veiligheidsproblemen in de samenleving. Bij de aanpak van een veiligheidsprobleem

  gaan we niet meer alleen uit van hetgeen we als politie kunnen inzetten maar we analyseren

  het veiligheidsprobleem om te bepalen met welke interventies we het beste resultaat kunnen

  bereiken. We analyseren het veiligheidsprobleem gezamenlijk met alle stakeholders van het

  veiligheidsprobleem – zoals gemeente, onderwijs, banken, burgers, bedrijven – en stellen

  een diagnose om te bepalen welke interventies door de verschillende betrokken partijen

  moeten worden ingezet om het grootste effect te bereiken. Een plan van aanpak maakt de

  onderlinge verwachtingen duidelijk. Zo ontstaat cocreatie met en tussen stakeholders. De

  politie verandert daardoor van veronderstelde monopolist tot taakvolwassen teamplayer.

  In de uitvoering staat het netwerkend werken centraal waarbij tussentijds de voortgang

  tussen de stakeholders wordt afgestemd zonder dat daarvoor een rigide bureaucratisch

  mechanisme nodig is. Het eenvoudig op- en afschalen van multidisciplinaire teams is een

  logisch gevolg. Het bevoegd gezag aangevuld met de voor het betreffende

  veiligheidsprobleem relevante stakeholders vormt de stuurploeg. Iedere stakeholder brengt

  zijn eigen vakmanschap in.

  Effect centraal

  Het aanpakken van criminaliteit is nu nog te vaak dweilen met de kraan open. We handelen

  zonder goed doordacht te hebben welk effect we willen bereiken. Het uitgangspunt is dat de

  inzet van de politie als interventie altijd wordt ingezet met het gewenste effect in de

  samenleving voor ogen. Het opsporingsonderzoek moet niet enkel gericht zijn op de

  oplossing van de zaak (output) maar ook op het effect die de interventie oplevert (outcome).

  Het effect denken is bij voorbaat niet zaaksgericht. We gaan van symptoombestrijding naar

  blijvend effect sorteren voor de samenleving. Het gewenste effect van de implementatie van

  deze strategie is dat er 15% minder slachtofferschap is3, dat de pakkans met 15% is

  verhoogd en dat er 200% meer crimineel vermogen is afgenomen. Ambitieuze doelstellingen

  die alleen met grote inspanning vanuit de brede taakuitvoering van de politie en haar

  partners kunnen worden bereikt.

  Stimuleren naleving van wet- en regelgeving

  Het effect van politie-inzet bestaat soms uit het direct interveniëren in een ongewenste

  situatie, zoals bij het opsporen van kapitale delicten. Nog te weinig doen we interventies om

  op voorhand al personen en bedrijven beter de wet te laten naleven. Bijvoorbeeld door het

  zelfreinigend vermogen van een hele (beroeps-)groep te stimuleren. Terwijl dit met minder

  inspanning een groter effect kan sorteren. Politie-inzet wordt meer strategisch ingezet om

  blijvende naleving van wet- en regelgeving te stimuleren. In het bedrijfsleven wordt dit

  compliance genoemd en al veel langer als effectieve strategie ingezet. Door gericht te

  werken op het stimuleren van naleving van wet- en regelgeving zijn we effectiever in met

  name de aanpak van ondermijning, ongelijkwaardigheid en veelvoorkomende criminaliteit.

  Strafrecht wordt niet enkel ingezet ten behoeve van de afschrikking, vergelding en

  normbevestiging maar ook ten behoeve van de symbolische functie, mobilisering en

  agendabepaling. We zien strafrecht nadrukkelijk als één van de handhavingmogelijkheden

  van de overheid maar altijd in relatie tot andere mogelijkheden zoals bestuursrecht en

  fiscaalrecht.

  3 Bij het formuleren van de nieuwe landelijke prestatie-indicatoren wordt dit getal pas definitief vastgesteld

 • Strategie aanpak criminaliteit

  Versie 1.0 - 11 -

  Beschermingsfunctie

  Opsporing en handhaving hebben ook een beschermingsfunctie. Dat is het herkenbaar en

  zichtbaar optreden tegen slachtofferschap van burgers en het waarborgen van de

  rechtsstaat. Met name bij delicten met een hoge impact op slachtoffers is het zaak dat de

  veiligheidsketen effectief optreedt. Dit doen we goed en dit blijven we goed doen.

  Integraal

  Deze ambitie voor de aanpak van de criminaliteit is hoog. Het besef is doorgedrongen dat

  aanpak van criminaliteit niet meer alleen door de politie opgepakt kan worden. Integraliteit in

  de aanpak betekent niet allen dat we meer onze veiligheidspartners moeten gaan betrekken,

  maar ook dat we meer met goedwillende burgers en ondernemers aan het werk gaan.

  In de interne organisatie zien we dat de koker van de opsporing te smal is om te komen tot

  een effectieve aanpak van criminaliteit. Willen we veiligheidsproblemen aanpakken door het

  effect centraal te stellen dan moet dit integraal gebeuren. Van wijkagent tot rechercheur en

  van servicemedewerker tot analist. Dit betekent voor de politieorganisatie een brede aanpak

  integraal door alle processen heen.

  3.3 Speerpunten

  Om die sprong voorwaarts te maken in effectiviteit van aanpak criminaliteit zijn er vier

  speerpunten benoemd. In deze paragraaf krijgen zij een nadere toelichting.

  1. Uitbouwen meervoudige aanpakken

  2. Versterken Intelligence

  3. Versterken nieuw werken

  4. Vergroten slagkracht

  Scope

  Om een goede ordening te maken wordt de scope van de criminaliteit onderscheiden in:

  1. veelvoorkomende criminaliteit (VVC),

  2. misdrijven met een grote impact op zowel slachtoffers als de samenleving (High

  Impact),

  3. ondermijning.

  In onderstaande figuur wordt de relatie tussen de scope, speerpunten en effecten toegelicht:

 • Strategie aanpak criminaliteit

  Versie 1.0 - 12 -

  Uitbouwen meervoudige aanpakken

  Als eerste speerpunt het uitbouwen van de meervoudige aanpakken met diverse partners.

  Denk hierbij aan de programmatische aanpak van criminaliteitsthema’s met partners in

  taskforces of aan het meer inzetten van burgerparticipatie. Hierbij staat het ontmantelen van

  de business achter de delicten centraal, in plaats van het oppakken van een dader. Dit

  gebeurt samen met publieke en private partners en kent vier geslaagde pilots. Ook de

  bestuurlijke aanpak is hierbij succesvol. Criminelen maken immers gebruik van lokale legale

  economische en juridische infrastructuur. Het is dan ook van belang om met gemeenten te

  komen tot een lokale interventiestrategie voor preventie en tegenhouden van zware

  criminaliteit. Bij de delicten mensenhandel, kinderporno, FinEC en hennepteelt moet het

  barrièremodel worden ingezet. Het barrièremodel brengt in kaart welke barrières overheid en

  ketenpartners kunnen opwerpen. Barrières zijn manieren om te voorkomen dat criminele

  organisaties of personen misbruik maken van legale structuren (vergunningen,

  identiteitspapieren etc. ). De overheid moet er voor waken deze vermenging tussen onder-

  en bovenwereld te faciliteren. Niet alle partijen komen tegelijkertijd in actie, partners worden

  gericht betrokken bij de samenwerking in het netwerk.

  Versterken intelligence

  Als tweede speerpunt het versterken van de Intelligence. Het Programma Intelligence

  ondersteunt vanuit Operatie Opsporing de komende jaren de implementatie van het

  Nationaal Intelligence Model. Het programma brengt alle bij de politie lopende en nieuwe

  initiatieven op dit gebied bij elkaar: één stuur op de ontwikkelingen. De Nederlandse politie

  dient als geheel en de korpsen als onderdeel te gaan werken als één informatiegestuurde

  politie. In plaats van klassiek werken, wordt proactief handelen de spil van het werk. Beter,

  slimmer, effectiever. De aanpak berust op drie pijlers: meer met en op informatie sturen,

  daarnaast sneller en beter verbanden leggen tussen delicten en daders. Als derde

  belangrijke pijler een betere informatie-uitwisseling binnen politie en met partners.

  Investeren in nieuw werken

  Als derde speerpunt staat investeren in nieuw werken op de agenda. Dit gaat in op zowel de

  ondersteuning en het leiderschap als op de manier waarop het werk wordt uitgevoerd:

  De inzet van capaciteit moet op een creatievere en flexibelere wijze. Dat betekent

  bijvoorbeeld minder tappen en meer afpakken. En dat betekent met flexibele teams werken

  die divers zijn samengesteld om het grootst haalbare effect te bereiken. Medewerkers

  krijgen meer de ruimte om met hun professionaliteit en creativiteit hun vak uit te oefenen.

  Voorbeelden van deze manier van werken zijn al her en der in korpsen te vinden.

  Meer kennis delen, meer werken in een netwerk, meer gebruik van technologie, meer

  mobiliteit en arbeidsmobiliteit, een nieuwe generatie medewerkers op de werkvloer vragen

  allemaal om een investering op ‘het nieuwe werken’. Dat vraagt aanpassing van alle

  ondersteunende diensten en van onze cultuur en leiderschap.

  Vergroten slagkracht

  Als laatste speerpunt het vergroten van de slagkracht. Wanneer we de effecten op gebied

  van afpakken, pakkans vergroten en verminderen slachtofferschap willen bereiken moeten

  we effectiever en efficiënter werken. Om de slagkracht te vergroten gaan we op een aantal

  punten het werk anders organiseren. Afpakken vullen we in door meer samenwerking met

  partners op te zoeken en meer ‘afpakcapaciteit’ te organiseren. De pakkans vergroten we

  door meer heterdaadkracht te organiseren en meer met burgers samen te werken. En het

 • Strategie aanpak criminaliteit

  Versie 1.0 - 13 -

  versterken van de positie van het slachtoffer doen we door sneller, slimmer, simpel en

  samen zaken direct af te handelen. Slachtoffers krijgen zo meer genoegdoening en het

  afschrikkende effect is er voor de dader. Daarnaast is het programma versterken presterend

  vermogen politie ervoor om de bureaucratie door de hele organisatie heen te verminderen.

  Ook voor het verbeteren van de slagkracht is het van belang meer flexibiliteit in de vorm van

  rapid deployment in te richten.

  Ambitieuze speerpunten die alleen met grote inspanning kunnen worden bereikt. Hiertoe

  worden eerste voorstellen gedaan in de volgende hoofdstukken. Om de hele strategie

  aanpak criminaliteit te implementeren is het nodig om de speerpunten samen verder te

  brengen.

  3.4 Hefbomen en breekijzers voor verandering

  Om een vliegwiel voor verandering te bewerkstelligen introduceren we zogenaamde

  hefbomen. Dit zijn interventies waarbij met een bepaalde hoeveelheid energie een zo groot

  mogelijk effect wordt bereikt. Hefbomen zijn domein en procesoverschrijdend en dragen bij

  aan de al eerder benoemde effecten in de samenleving: slachtoffer centraal, vergroten van

  de pakkans en afpakken crimineel vermogen. De drie benoemde hefbomen zijn:

  1. directe aanpak en afhandeling

  2. cocreatie met de burger

  3. netwerkend werken

  Wat deze hefbomen met elkaar gemeen hebben is dat ze allen berusten op een betere en

  intensievere samenwerking met de omgeving.

  Naast de hefbomen zijn er zogenaamde breekijzers geformuleerd. Een breekijzer is een

  randvoorwaarde tot verandering. De benoemde breekijzers zijn:

  1. technologie, informatietechnologie en intelligence

  2. cultuur en leiderschap

  In het volgende hoofdstuk worden de drie hefbomen uitgewerkt. In het hoofdstuk daarna

  komt een toelichting op de breekijzers.

 • Strategie aanpak criminaliteit

  Versie 1.0 - 14 -

  4 Hefbomen

  De drie meest van invloed zijnde hefbomen hebben overeen dat zij berusten op een betere

  samenwerking. Betere samenwerking binnen de politie, met de stakeholders en met de

  burgers. Ze dragen ook alledrie bij aan de verhoging van de effectiviteit van het politiewerk.

  4.1 Directe aanpak en afhandeling

  Probleem

  Het proces van aanhouden en afhandeling (en afdoening door OM) wordt gezien als een

  zeer arbeidsintensief en tijdrovend proces. Door te laat in het proces keuzes te maken voor

  de gewenste en mogelijke vervolgstappen gaat niet alleen veel (doorloop)tijd verloren maar

  ook capaciteit. Van politie maar ook van het OM.

  Wat er gaat/moet veranderen

  Om effectiever te zijn in de opsporing gaan we het proces van met name de

  veelvoorkomende criminaliteit slimmer inrichten, versimpelen, versnellen en direct koppelen

  aan een breed interventierepertoire. Er is minder overdracht tussen partijen, wat de snelheid

  verhoogt en de kans op fouten verlaagt.

  De essentie van directe aanpak en afhandeling zit in zowel slimmer reageren en de

  heterdaadkracht verbeteren als in slimmer afhandelen binnen zes uur c.q. 3 dagen (periode

  inverzekeringstelling) door meervoudige intelligentie en ervaring vooraan in het proces te

  brengen. Het rendement van een snellere “directe afhandeling” kan nog worden verhoogd

  door het volume van personen die aangehouden worden te verhogen. Dat zijn voor een

  belangrijk deel het “aantal heterdaad aanhoudingen”.

  Er is een aantal lopende ontwikkelingen die een relatie hebben met de ontwikkelingen van

  directe aanpak en directe afhandeling: het project heterdaad binnen het proces intake en

  noodhulp, Identificatie wasstraat (Progris), Fobo, Administratieve lastenverlichting, E-

  dossier, AVR, 24/7 info en netwerkend werken.

  Slimme keuzes maken uit het brede pakket van strafrechtelijke interventies (bijvoorbeeld

  schadevergoeding).

  Bij de uitwerking van dit proces hebben we vooralsnog de focus gelegd op veel

  voorkomende criminaliteit. In een later stadium kan deze werkwijze ook worden toegepast

  op onderdelen van high impact crime.

  Directe

  aanpak

  Directe

  afhandeling

  Directe

  aanpak

  Directe

  afhandeling

 • Strategie aanpak criminaliteit

  Versie 1.0 - 15 -

  Verwachte resultaten (buiten en binnen)

  • Vertrouwen in politie en OM groeit door merkbare en zichtbare snelle aanpak,

  afhandeling en afdoening

  • 80% van de verdachten gaat (binnen 6 uur c.q. 3 dagen) de deur uit met een

  afdoening.

  • Verhogen aantal heterdaad aanhoudingen

  • Slachtoffers worden zoveel mogelijk in hun positie erkend, bijvoorbeeld door

  afdoening van de schade, al was het al door middel van een voorschot.

  • Administratieve lastenverlichting door snelle afhandeling en waar mogelijk digitale

  vastlegging.

  • Een bijkomend voordeel is dat het werkplezier van de diender toeneemt.

  Aanpak directe aanpak

  Het project FrontofficeBackoffice (FoBo) zal landelijk worden geïmplementeerd en in

  afstemming met heterdaad en directe afhandeling worden uitgevoerd. (Is opgenomen in het

  aanvalsplan van de minister VenJ.)

  Het project heterdaadkracht zal verder vorm worden gegeven.

  Aanpak directe afhandeling (en afdoening)

  Dit initiatief zal samen met partners als het OM en het departement worden opgepakt. De

  werkwijze zal in praktijk van korpsen en OM parallel worden doorontwikkeld. Hierbij zijn vijf

  regionale pilots voorzien onder aansturing van een landelijke regiegroep met politie, OM en

  het departement.

  Voor de overige korpsen is een landelijke functionele (en daarmee een zesde) pilot voorzien.

  Hierin worden de afdoeningmodaliteiten voor drie veel voorkomende delicten sterk

  vereenvoudigd. Het gaat om artikel 8 WVW, eenvoudige geweldpleging op heterdaad en

  heterdaad winkeldiefstal. Deze pilot staat tevens onder aansturing van de landelijke

  regiegroep en wordt in samenwerking met het CVOM en het CJIB vormgegeven.

  De start van de eerste geografische pilot is eind februari 2011 (Utrecht) voorzien. In een

  latere fase is wellicht aansluiting op het proces van de ZM via het OM mogelijk.

  Belangrijke aspecten:

  • In de triage zitten de beste professionals met beslissingsbevoegdheid om binnen de

  kaders te beslissen, alle kansen te benutten en een goede en snelle afdoening te

  bevorderen.

  • Er wordt alleen vastgelegd wat nodig is voor een goede afdoening. Dit wordt zo veel

  mogelijk audiovisueel gedaan en zo weinig mogelijk op papier. Hiertoe zal een

  analyse worden gedaan op welke onderdelen de officier van Justitie, de rechter en de

  advocaat hun oordeel baseren.

  • Een advocaat is fulltime aanwezig en is samen met OM direct betrokken bij de zaak.

  • Dit proces levert echt voordeel op bij een grote hoeveelheid aanhoudingen.

 • Strategie aanpak criminaliteit

  Versie 1.0 - 16 -

  4.2 Netwerkend werken

  Probleem

  Het proces van informatie uitwisselen en samenwerken stagneert door een overvloed aan

  processen, procedures en managementlagen. Onderscheid kan hierbij worden gemaakt

  tussen het gebruik van intelligence netwerken (vb RIEC en de op te richten vermogens

  informatiebox), interventienetwerken met partners en het netwerken tussen personen binnen

  de organisatie.

  Politiemensen zijn nog teveel geneigd informatie voor zichzelf te houden. Iedere

  medewerker is een netwerker en door informatie meer te delen wordt de slagkracht groter.

  We moeten dus denken in mensen en niet in structuren. Wanneer netwerken teveel

  gestructureerd worden, werkt het niet. Dit geldt voor zowel politie interne netwerken, voor

  netwerken in de keten als voor netwerken met burgers en bedrijven. Ook dit is niet een

  nieuw probleem maar we zijn er nog niet in geslaagd om hier succes invulling aan te geven.

  Wat er gaat/moet veranderen

  Een goede netwerker is flexibel en kent niet alleen de eigen interventiestrategieën, maar ook

  die van andere processen en partijen. Hij of zij is proactief, probleemgericht, heeft

  doorzettingsvermogen en kennis. Om een goede gesprekspartner te zijn voor (private)

  partners moet de netwerker weten waar hij/zij het over heeft en mandaat hebben om dingen

  te doen. Persoonlijke netwerken zijn per definitie van dynamisch karakter.

  Interventienetwerken, zoals nu al bij enkele taskforces, moeten vaker opgestart worden. Je

  kunt daarbij denken aan de inrichting van criminaliteitstafels ingericht voor specifieke

  problemen.

  Verwachte resultaten (buiten en binnen)

  Door informatie en expertise met netwerkpartners te delen zal er sneller en vaker een zaak

  succesvol worden afgerond.

  Het zal bijdragen aan het stijgen van het oplossingspercentage en het terugdringen van het

  aantal plankzaken.

  Door beter te communiceren zal het vertrouwen in de politie als partner groeien.

  Aanpak

  Om goede netwerken te bouwen hebben we een aantal randvoorwaarden in te vullen.

  Medewerkers hebben alternatieve vaardigheden nodig. Zoals resultaatgerichtheid,

  samenwerken, conceptmatig denken, oog voor elkaars belangen en cultuur. Om deze

  vaardigheden binnen boord te krijgen moet de politieorganisatie zich bij werving en selectie

  maar ook bij de opleiding meer op samenwerken richten. Om deze vaardigheden binnen

  boord te houden moet de politieorganisatie netwerken en uitwisselen van informatie

  waarderen en belonen. Voor de ondersteuning van netwerken is een centrale

  multidisciplinaire informatiedienst voor interne en externe uitwisseling van informatie nodig.

  De ambitie met netwerkend werken is de ontwikkelingen binnen de politieorganisatie en de

  keten en daarbuiten verder uit te bouwen. Goede voorbeelden daarvan zijn te vinden in het

  ReKu-dossier en binnen de proeftuinen van Operatie Opsporing.

  Het netwerkend werken kent in het ReKu-dossier goede voorbeelden: de pilots met ReKu’s

  hebben aangetoond dat zij van nature het netwerkend werken in zich hebben. Het enige wat

  ReKu’s nodig hebben is ruimte om zaken op die manier uit te voeren.

  In de proeftuinen van Operatie Opsporing zijn voorbeelden van samenwerken met bedrijven

  en instellingen om FinEC, hennep of andere zaken aan te pakken.

 • Strategie aanpak criminaliteit

  Versie 1.0 - 17 -

  4.3 Cocreatie met de burger

  Probleem

  De burger is een heel belangrijke informatiebron voor de politie. Het grootste deel van de

  onderzoeken die opgelost worden gebeurt dankzij informatie van burgers. De politie kan en

  moet meer investeren in het opbouwen van de relatie met burgers (en bedrijven) om de

  bereidheid om creatief mee te denken en om de bereidheid voor het verstrekken van

  informatie te verhogen. Daar staat tegenover dat de burger van de politie meer invloed wil op

  wat er in de woon- en werkomgeving gebeurt en welke keuzes er gemaakt worden.

  Wat er gaat/moet veranderen

  De burger krijgt de veiligheid die hij verdient, waar hij zelf aan meewerkt. We gaan behalve

  de handhaving ook de opsporing meer met de burger vormgeven. Burgerparticipatie kent

  behalve het informeren en adviseren tussen burger en overheid ook een verdergaande

  manieren van samenwerking. Dat kan zelfs leiden tot cocreatie, samen beslissen wat er

  gebeurt. Het is de ambitie van opsporing om hier echt inhoud aan te geven.

  De manier waarop burgers een belang hebben en de rol die zij kunnen spelen bij de aanpak

  van criminaliteit verschilt per delictsoort.

  We onderscheiden drie rollen:

  • Baas in eigen wijk.

  • De burger als opsporingsmedewerker.

  • De burger als moreel ondernemer.

  Resultaten (buiten en binnen)

  Baas in eigen wijk

  In het geval van veelvoorkomende criminaliteit gaat de burger meer meewerken aan de

  opsporing vanuit zijn belang in de veiligheid van zijn leefomgeving. We laten de burger meer

  bepalen wat de prioriteiten zijn voor de aanpak van criminaliteit in zijn wijk. Dit vraagt om

  meer participatie en informatie vanuit de burger aan de politie en om meer informatie vanuit

  de politie aan de burger. Door meer feitelijkheden over de wijk beschikbaar te stellen gaan

  we de burger raken, maken we ze betrokken en gaan we positieve meerwaarde creëren

  voor het effect van de opsporing. Wij geven informatie over onze aanpak, zij geven

  informatie over de veiligheidsincidenten in de wijk en wij communiceren over resultaten.

  Randvoorwaarden zijn transparantie ten aanzien van informatie, 24-uurs beschikbaarheid en

  technologie die alle vormen van communicatie kan faciliteren.

  Hierbij moet worden aangesloten bij actuele inzichten over public confidence/trust. Dit kan in

  samenwerking met de processen intake en handhaving.

  Burger als opsporingsmedewerker

  In het geval van criminaliteit met een hoge impact gaat de burger participeren in het

  opsporingsonderzoek vanuit zijn belang bij veiligheid in zijn sociale omgeving. De burger

  wordt meer betrokken als opsporingsmedewerker en gaat samen met de politie puzzelen

  aan het oplossen van de zaak: Cluedo op internet. De politie levert informatie over de zaak,

  de burger levert verrijkende informatie of zelfs de gouden tip. Wij gaan actiever

  communiceren over de resultaten om het veiligheidsgevoel te vergroten. We blijven

  natuurlijk alert op het feit dat de crimineel mee kan kijken. Participatie door de burger moet

  met incentives gestimuleerd worden. Indien de zaak specifieke (technische) kennis vereist

  worden specifieke groepen burgers benaderd om te participeren in het

 • Strategie aanpak criminaliteit

  Versie 1.0 - 18 -

  opsporingsonderzoek. Een mooi neveneffect is dat door meer openheid en communicatie

  ook meer eigen politiemedewerkers betrokken worden bij het oplossen van een zaak.

  Burger als moreel ondernemer

  De burger heeft een belang bij het verkleinen van de verwevenheid tussen boven- en

  onderwereld en het voorkomen van ondermijning van de samenleving. Wij gaan dit belang

  zichtbaarder maken en zo het moreel ondernemerschap stimuleren om de aanpak van

  criminaliteit te helpen. Dit betekent dat we meer kennis over de gevaren van ondermijning

  moeten delen met de burgers. We gaan meer informatie delen over de verschillende

  dreigingvormen en de mechanismen erachter. Het beroep op de burger (of groep burgers) is

  altijd gekoppeld aan een concreet probleem dat appelleert aan een norm en die het

  ondernemerschap stimuleert. We willen realtime tegenhouden conform het barrièremodel.

  Randvoorwaarde is dat we altijd feiten en fictie (en schone schijn) goed gescheiden houden.

  Per concreet vraagstuk moet bekeken worden welke beloning het ondernemerschap gaat

  stimuleren.

  Aanpak

  Ook op dit onderwerp zijn er al teams die hier goede ervaringen mee hebben opgedaan. We

  moeten komen tot het delen van die ervaringen en op basis van die good practices het op

  andere plekken mogelijk maken hiervan gebruik te maken.

  De voorgestane aanpak is om dit politiebreed op te pakken, dus gezamenlijk met alle

  boards:

  • met 10 wijkteams verder vorm te geven aan en doorontwikkelen van burgerparticipatie

  naar cocreatie.

  • Verder uitbouwen van politieonderzoeken.nl.

  • Het meer vorm en inhoud geven aan de participatie burgers in Intelligence netwerken.

 • Strategie aanpak criminaliteit

  Versie 1.0 - 19 -

  5 Breekijzers

  5.1 Technologie en informatietechnologie

  Ontwikkelingen in technologie en informatietechnologie bieden nieuwe kansen voor een

  effectievere criminaliteitsbestrijding. Zij vervullen met name een essentiële randvoorwaarde

  bij het mogelijk maken van een betere invulling van intelligence.

  Tegelijkertijd moeten we ons bewust zijn van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de

  huidige infrastructuur die op dit moment zowel technisch (ICT-infarct) als organisatorisch

  (VtS-stroop) niet veel ruimte biedt. Ontwikkeling zal er altijd zijn.

  Technologie en informatietechnologie vullen elkaar aan en geven ons drie manieren om de

  opsporingsketen effectiever te maken:

  • Verbreden

  • Versnellen

  • Verbeelden

  Verbreden

  We gaan meer sensoren inzetten om informatie en bewijsmateriaal te verzamelen. De

  opsporing is daardoor in staat optimaal waar te nemen en vast te leggen: beeld, geluid, alles

  wat kan dienen als bewijsmateriaal of Intelligence. Letterlijk kunnen nieuwe sensoren

  (bakens, RFID e.d.) en platforms (robotvliegtuigjes) mensen, plekken en situaties

  toegankelijk maken die tot dusver voor de opsporing afgeschermd bleven. Figuurlijk gaan we

  verbreden door communities te zien als een groep van sensoren.

  Ieder mens draagt tegenwoordig sensoren met zich mee (smartphones, I-phone, I-pad,

  RFID, …). Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een mobiel platform voor een gebruik

  bij directe aanpak en afhandeling.

  Veel mensen maken gebruik van ‘social media’ zoals Twitter. Verbreden houdt voorts in dat

  de snel groeiende mogelijkheden van de forensische techniek optimaal worden benut:

  toepassingen als het draagbare ‘lab on a chip’, hypergevoelige en zeer snelle DNA-

  identificatie en cyberspeurwerk in digitale omgevingen bieden enorme mogelijkheden en

  daarmee kansen.

  Versnellen

  We gaan processen versnellen door een aantal fysieke elementen uit het opsporingsproces

  te vervangen door virtuele elementen. Hierbij valt te denken aan aangiftes, verhoren,

  voorgeleiding, betredingen en reconstructies. Waar het gezag op de opsporing nu fysiek

  aanwezig moet zijn (zoekingen, voorgeleiding), kan dit efficiënter op een virtuele wijze.

  Verbeelden

  We gaan letterlijk meer gebruik maken van beelden. Nu worden beelden nog vertaald naar

  geschreven dossiers, een arbeidsintensieve en tijdrovende klus. Bovendien gaan in het

  vertalen van beeld naar tekst details en nuances verloren. We gaan ons zodanig inrichten

  dat al het mogelijke beeld- en geluidsmateriaal direct kan worden ontvangen en benut.

  Beelden kunnen door de hele keten getransporteerd worden en komen zo puur mogelijk bij

  de rechter terecht. Beeldopslag gebeurt in toegankelijke “clouds”, zodat de informatie voor

  meer personen toegankelijk is.

 • Strategie aanpak criminaliteit

  Versie 1.0 - 20 -

  Figuurlijk gezien gaan we meer verbeeldingskracht gebruiken om state-of-the-art technologie

  optimaal te benutten. We moeten systematisch de marktontwikkelingen volgen (R&D vooral

  door marktscan) zodat we sneller kunnen anticiperen dan we zelf zouden kunnen

  ontwikkelen. Om slim producten in te kopen gaan we naar een concept van ‘smart buyer’ en

  ‘trusted supplier’ toe. Dit houdt in dat we niet meer op producten en procedures certificeren,

  maar op de betrouwbaarheid van de leverancier. Ook intern halen we de bezem door

  belemmerende certificering- en normeringprocedures volgens het principe ‘geen

  protocollering, tenzij …’. Bovendien maken we binnen onze organisaties beter bekend welke

  mogelijkheden techniek kan bieden (interne marketing).

  Naast het verzamelen en gebruiken van intelligence en bewijsmateriaal biedt technologie

  ook mogelijkheden voor sociale uitsluiting. Beroepscriminelen die bijvoorbeeld stelselmatig

  misbruik maken van telecommunicatie kunnen daarin (deels) worden geblokkeerd.

  5.2 Cultuur en Leiderschap

  Om onze opsporingsstrategie te kunnen uitvoeren, moeten we ook veranderingen

  doorvoeren op het gebied van leiderschap en cultuur. De voorgestane nieuwe manier van

  werken vereist een andere manier van interne en externe samenwerking en aansturing.

  Leiderschap

  Geconstateerd wordt dat er een kloof is tussen de visie van de leiding en de mate waarin

  deze visie door de politiemedewerkers wordt gevoeld. Dat komt onder andere door de vele

  lagen van leidinggevenden. We hebben nu zes of zeven lagen, we willen terug naar drie

  lagen. Leidinggevenden bemoeien zich bovendien teveel met de details van de processen.

  Het ‘wat’ wordt voortaan door de leidinggevenden bepaald, in het ‘hoe’ moeten we onze

  mensen meer ruimte geven binnen kaders. Het gaat erom dat je elkaar in positie brengt en

  mensen hun verantwoordelijkheid laat nemen4. De andere kant van de medaille is dat

  leidinggevenden hun medewerkers meer gaan aanspreken op resultaten. Daar gaan we nu

  nog te vrijblijvend mee om. Tenslotte zullen we onze beoordeling- en beloningsstructuur

  moeten aanpassen aan het gewenste nieuwe gedrag. Het gaat niet meer om hoeveel

  processen verbaal iemand heeft opgemaakt, maar om het effect dat is bereikt. Ook het

  hebben van netwerken en het delen van informatie moet worden beloond.

  De wijze waarop we ons werk doen

  Een deel van onze organisatiecultuur is goed en nodig om ons dagelijks werk goed te doen.

  We zijn moreel gedreven, vasthoudend, intern solidair, actiegericht, betrokken, kunnen goed

  improviseren en komen met concrete oplossingen voor concrete problemen. Aan de andere

  kant zijn er elementen die ons tegenhouden om de nieuwe strategie uit te voeren. We zijn

  nog steeds teveel naar binnen gericht. Er ligt een kloof tussen recherchemedewerkers en

  wijkteams. We hebben ook een te vrijblijvende mentaliteit wanneer medewerkers niet doen

  wat er van hen verwacht wordt. Alles wat divers is wordt meteen ‘blauw geverfd’. Er is weinig

  openheid en nieuwsgierigheid. Er heerst een dwangmatig idee over eigenaarschap van

  informatie: die is ‘van jou’ of ‘van mij’, terwijl de waarde van informatie voor iedereen stijgt

  als we die delen.

  4 zie werkgeversvisie en visie op leiderschap zoals door RKC vastgesteld

 • Strategie aanpak criminaliteit

  Versie 1.0 - 21 -

  Verandering

  Het realiseren van de gewenste verandering is een complex probleem dat vraagt om

  vasthoudendheid niet in de laatste plaats omdat de doorlooptijd van de verandering enige

  jaren zal zijn. Vaak is de verandering realiseren via de inhoud van het werk de meest

  effectieve. Als RKC samen zullen we vorm en inhoud moeten geven aan die verandering.

  Hiervoor zullen we gezamenlijk een veranderstrategie moeten bepalen.

  Uitgangspunten voor interventie zijn daarbij:

  • Ruimte bieden voor professionals vanuit oriëntatie op de aanpak van het veiligheidsprobleem: het nieuwe werken moet van daaruit vorm krijgen;

  • Andere vormen van prestatiemeting én verantwoording die aansluiten bij deze nieuwe manier van werken;

  • Verbeteren van de synergie tussen de verschillende politieprocessen (intake/noodhulp/handhaven en opsporen);

  • Flexibiliteit en diversiteit (van achtergrond en vakmanschap) zijn vertrekpunt voor de samenstelling van teams

  • Platter maken van de organisatie, waarmee wordt aangesloten op de inzet om professionals meer ruimte te bieden;

  • Sterke reductie van bureaucratie en administratieve lasten

  • Dit alles ondersteunt door een leiderschap met een manier van kijken en werken op basis van het adagium: “we zijn allemaal chefs vóór de uitvoering”!

  In het veranderingsproces zal een aanpak gevolgd worden, die als kenmerk heeft dat

  veranderingen vanuit het werk, dicht bij de uitvoering en samen met medewerkers wordt

  georganiseerd.

  Belangrijke voorwaarde daarbij is dat aan het terugdringen van bureaucratie en

  administratieve lasten met voorrang uitvoering wordt gegeven om ruimte te maken en

  energie te creëren voor het nieuwe werken.

  Communicatie, in- en extern, zal inhoud moeten geven aan het reguleren van verwachtingen

  bij burgers, partners en medewerkers.

 • Strategie aanpak criminaliteit

  Versie 1.0 - 22 -

  6 Hoe nu verder?

  Met deze strategie op papier is de wereld nog niet veranderd. Daarom is in deze paragraaf

  een beeld geschertst wat er voor burgers en medewerkers zal veranderen. En in de

  paragraag erna is geschetst hoe de Raad van Korpschefs tot besluitvorming is gekomen en

  het vervolgtraject wil vormgeven.

  6.1 Wat verandert er voor burgers en medewerkers?

  Burgers merken een snellere reactie (aanpak, afhandeling en afdoening) op strafbare feiten

  van de politie of één van haar partners. Vooral slachtoffers en daders moeten dit ervaren.

  Daarnaast geven we burgers invloed op politiewerk en dan ook de opsporing, door ze mee

  te laten kiezen wat de prioriteiten worden van de aan te pakken veiligheidsproblemen in hun

  omgeving.

  Voor medewerkers is de grootste verandering dat samenwerken, netwerken en het kiezen

  van de meest effectieve strategie voor alle partners routine wordt. Er ontstaat ruimte voor

  initiatief in het samenwerken en vinden van alternatieven. Het aanspreken op resultaat van

  het behaalde effect versterkt. Politiewerk doe je niet alleen. Een rechercheteam is nu een

  gesloten wereld, er komen straks steeds meer mensen aan de opsporingstafel. Het succes

  van de ketenaanpak bij jeugdcriminaliteit en -overlast zetten we voortaan ook in op andere

  veel voorkomende criminaliteit, ondermijning en criminaliteit met een grote impact op het

  slachtoffer. De agent in de noodhulp speelt een rol van doorslaggevende betekenis in de

  opsporing. Daarmee wordt het onderscheid tussen de uitvoerende processen en alle

  politieafdelingen kleiner.

  6.2 Besluitvorming door de Raad van korpschefs

  In de vergadering van de Raad van Korpschefs (RKC) van 16 maart 2011 heeft de heer Heijsman een toelichting gegeven op de strategie van de aanpak criminaliteit. De RKC heeft haar steun uitgesproken voor de richting van de strategie. Bij de verdere uitwerking van de strategie dient rekening te worden gehouden met de volgende punten.

  Er moet sprake zijn van wederkerigheid in de relatie met de ketenpartners. In de verdere uitwerking moet duidelijk worden dat de politie voor het bereiken van de effecten afhankelijk is van haar ketenpartners.

  Bij de uitwerking zal naast de functionele boards handhaving, opsporing en intake/noodhulp ook de board ondersteuning betrokken worden.

  De werking van de directe afhandeling heeft ook in het landelijk gebied grote potentie. Daarom is het van belang verbinding te maken tussen de pilotkorpsen van directe afhandeling en de korpsen die geen deel uitmaken van de pilot. In veel korpsen zijn al ontwikkelingen gaande die passen binnen deze werkwijze. Om dit op een later moment te kunnen kanaliseren moet daarmee nu al een start worden gemaakt.

  De strategie aanpak criminaliteit wil de RKC graag gekoppeld zien aan het probleemgericht en contextgericht werken. Uiteindelijk moet er een standaardproces komen voor de nieuwe aanpak.

  De RKC heeft ingestemd met de strategie aanpak criminaliteit en besloten deze ten uitvoer te brengen middels de inzet van de drie hefbomen en de breekijzers om de strategie te verwerkelijken. De opdracht is verleend aan de voorzitters van de boards Opsporing, Handhaving en Intake & Noodhulp om met voorstellen te komen voor de uitwerking.

  We moeten het lef hebben om nog concreet te maken wat dit alles na 5 jaar oplevert. De start van deze strategie aanpak criminaliteit is al feitelijk begonnen!