Stichtingsplan Happy KidsCare

34
STICHTINGSPLAN Happy KidsCare QUOTE: “Wij leefden naar de kidsweekenden toe, een moment van rust voor ons. Inmiddels is de thuissituatie gestabiliseerd en is het langer gezellig thuis.” Happy KidsCare

Transcript of Stichtingsplan Happy KidsCare

Page 1: Stichtingsplan Happy KidsCare

STICHTINGSPLAN

Happy KidsCare

QUOTE:

“Wij leefden naar de kidsweekenden toe, een moment

van rust voor ons. Inmiddels is de thuissituatie

gestabiliseerd en is het langer gezellig thuis.”

Happy KidsCare

Page 2: Stichtingsplan Happy KidsCare

Happy KidsCare

STICHTINGSPLAN

1

INHOUDSOPGAVE

1.Voorwoord ............................................................................................................................................2

2. Ontwikkelingen……………………………………………………………………………………………….3

3. Maatschappelijke relevantie .............................................................................................................6

4. ADHD: Aantallen ................................................................................................................................8

4.1. ADHD: Belang van begeleiding en preventie ...............................................................................8

5. Autisme: Aantallen ............................................................................................................................9

5.1. Autisme: Belang van begeleiding en preventie ............................................................................9

6. Visie / Overtuigingen ....................................................................................................................... 10

7. Missie / Doelen ................................................................................................................................. 11

8. Samenwerkingsverbanden (beoogde) ...........................................................................................13

9. Kwaliteitsbeleid ............................................................................................................................... 16

10. Doelgroep activiteiten ................................................................................................................... 19

11. Diensten.......................................................................................................................................... 20

11.1 Logeeropvang………………………………………………………………………………………...23

11.2 Individuele begeleiding………………………………………………………………………………26

11.3 Trainingen ................................................................................................................................ 28

12. Concrete doelen…………………………………………………………………………………………..29

13. Conclusie........................................................................................................................................ 30

Page 3: Stichtingsplan Happy KidsCare

Happy KidsCare

STICHTINGSPLAN

2

1 VOORWOORD

Voor u ligt het Stichtingsplan van Stichting Happy KidsCare. Deze stichting is opgericht om kinderen

en jongeren in de regio van Zuid- Holland met een psychische- of gedragsstoornis begeleiding in het

dagelijks leven te bieden. De Stichting is voortgevloeid uit de samenwerking tussen Kidschoice

Kindervakanties in Rotterdam en de ADHD Factory in Delft. In dit plan staat omschreven waar

Stichting Happy KidsCare voor staat, waar de stichting naar streeft en hoe de stichting te werk gaat.

Stichting Happy KidsCare is opgericht in juni 2014 nadat Kidschoice en de ADHD Factory een jaar

hebben samengewerkt en onderzoek hebben gedaan naar de best mogelijke manier van

samenwerking.

Kidschoice is in 2009 opgericht als nieuwe organisatie voor schoolvakanties voor voornamelijk

kinderen met ADHD of Autisme. Kidschoice is opgericht vanuit het doel kleinschalige vakanties te

organiseren. Dit doel komt voort uit persoonlijke werkervaring bij verschillende logeeropvang

aanbieders die grootschalig en daarbij te weinig kindgericht opereerde. Het aanbod is in de loop der

tijd uitgebreid met maandelijkse logeeropvang en de mogelijkheden tot individuele begeleiding aan

huis. Kidschoice heeft gekozen voor professionalisering door te gaan werken met een

competentiegerichte methodiek die zich richt op de mogelijkheden van de kinderen met de

stoornissen. Per kind wordt vanaf de kennismaking bekeken welke voorwaarden nodig zijn om op een

verantwoorde wijze mee te kunnen, vervolgens wordt er bekeken hoe deze voorwaarden door

Kidschoice gerealiseerd kunnen worden. Sinds de oprichting heeft Kidschoice zich dusdanig weten te

onderscheiden van concurrenten door vervoer op maat aan te bieden en aan kwaliteitseisen te

voldoen.

Sinds 2008 heeft Judith Nieuwpoort bij ADHD Factory met haar teamleden kinderen begeleid met een

diagnose ADHD, ADD, Autisme, PDD-Nos, en aanverwante ‘problematiek’ in de leeftijd van 6-21 jaar.

Kinderen maakten spelenderwijs een immense groei door bij de ADHD Factory. De organisatie

probeert bewust niet de regels te benadrukken, hierdoor ontstaat er ruimte en vrijheid. Het accent

wordt gelegd op wat wél mag en op de afspraken die onderling gemaakt kunnen worden. De kaders

die er zijn worden echter wel voor alle kinderen duidelijk neergezet, dit geeft houvast. Ieder kind komt

daarnaast uit een gezin met eigen normen, waarden en gewoonten. De ADHD Factory vindt het

belangrijk deze te respecteren. De begeleiders van de ADHD Factory gaan hier respectvol mee om

maar bieden de kinderen tevens de ruimte om ook hun eigen waarden, normen en gewoonten te

versterken.

Page 4: Stichtingsplan Happy KidsCare

Happy KidsCare

STICHTINGSPLAN

3

2. ONTWIKKELINGEN

Grote ontwikkelingen staan voor de deur en de zorgsector heeft te lijden onder bezuinigingen. Ook in

het PGB wordt gesneden. Dit wil niet zeggen dat mensen geen PGB meer nodig hebben. De

behoeften zijn hetzelfde gebleven maar de middelen en mogelijkheden echter niet. Dit resulteert erin

dat gezinnen die het PGB nodig hebben, dit nu verliezen of hierin worden gekort. Vanaf 2015 gaan er

nieuwe wetten gelden in de zorg. De AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten) gaat verdwijnen,

daarvoor in de plaats komt de WLZ, de wet langdurige zorg. Niet iedereen die nu in de AWBZ zit, gaat

over naar de WLZ. Het kan zijn dat de zorg voortaan via de gemeente (nieuwe Wet Maatschappelijke

Ondersteuning of Jeugdwet) en/of via de zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet) gaat lopen.

WMO

Volwassenen gaan na 1 januari 2015 voor Begeleiding Individueel, Begeleiding Groep, Kortdurend

Verblijf en in sommige gevallen voor Persoonlijke Verzorging onder de wet maatschappelijke

ondersteuning (WMO) vallen. Kinderen vallen echter niet onder de WMO maar onder de Jeugdwet.

Alle kinderen onder de 18 jaar zullen vanaf 1 januari 2015 zorg van de gemeente krijgen via de

Jeugdwet/ Behalve de kinderen met een zeer intensieve hulpvraag, waarvan duidelijk is dat zij zich

niet zullen ontwikkelen tot kinderen die nog enigszins maatschappelijk gaan participeren. Deze

doelgroep gaat direct over naar de wet langdurige zorg. De gemeente kan ouders in 2015 al wel een

nieuw aanbod doen, maar ouders kunnen dit weigeren tot het einde van 2015. Loopt de indicatie van

het kind in 2015 af, dan moet er volgens de geldende regelgeving een herindicatie aangevraagd

worden bij de gemeente.

PERSOONSGEBONDENBUDGET JEUGDWET

Het uitgangspunt van de nieuwe Jeugdwet is dat de jeugdige en zijn ouder(s) een voorziening ‘in

natura’ krijgen, maar dat een gemeente een PGB moet toekennen als het kind en zijn ouder(s) dit

willen. Gemeenten moeten in hun regels (de verordening) aangeven onder welke voorwaarden een

kind in aanmerking komt voor een PGB. De keuze voor een PGB ligt in beginsel bij de zorgvrager zelf:

• Het kind en/of ouder(s) moeten kunnen aantonen over voldoende vaardigheden te beschikken om te

kunnen werken met een PGB.

• Het kind en/of ouder(s) moeten onderbouwen dat zij een budget in plaats van zorg in natura willen.

Zij moeten ook aantonen dat zij zich voldoende hebben georiënteerd op hulp in natura.

• De ingekochte zorg moet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

NIEUWE CRITERIA PGB

Naast deze verschuiving van verantwoordelijkheden worden de criteria voor het PGB ook vernauwd

en wordt de broekriem aangehaald. Hierdoor wordt het PGB voor minder mensen en tevens in

mindere mate toegankelijk. Hierin valt een onderscheid te maken tussen nieuwe PGB aanvragen en

bestaande PGB trajecten. Gemeenten hebben aangekondigd niet met nieuwe (kleinschalige)

Page 5: Stichtingsplan Happy KidsCare

Happy KidsCare

STICHTINGSPLAN

4

zorgaanbieders in zee te willen gaan. Zij richten zich in 2015 en 2016 in principe op de huidig

gecontracteerde zorgaanbieders. Dit zorgt ervoor dat het voor de nabije toekomst voor Happy

KidsCare onmogelijk wordt om een erkende contracteerde zorgaanbieder te worden.

GEBRUIKELIJKE ZORG

Gebruikelijke zorg is de normale, dagelijkse zorg die partners, ouders, inwonende kinderen of andere

huisgenoten geacht worden elkaar onderling te geven. Voor kinderen geldt dat ouders hun

minderjarige kinderen behoren te verzorgen, op te voeden en toezicht behoren te geven, ook al is er

sprake van een kind met een ziekte, aandoening of beperking.

GEVOLGEN

In principe kan een cliënt voor alle individuele voorzieningen op het gebied van jeugdhulp en de

maatwerkvoorzieningen Wmo kiezen om deze in natura of via een pgb te verkrijgen. Ondersteuning in de vorm

van een PGB is dus niet mogelijk voor algemene, voorliggende voorzieningen die in de wijk of stad aanwezig

zijn. Daarnaast zal bij zwaardere ondersteuningsvormen, zoals bijvoorbeeld de maatschappelijke opvang en

beschermde woonvormen goed gekeken worden naar of een cliënt regiemogelijkheden heeft en of de beoogde

ondersteuning aansluit op de benodigde kwaliteit en te behalen resultaten. Dit zal er naar verwachting toe

leiden dat bijvoorbeeld voor de maatschappelijke opvang in de meeste situaties geen PGB wordt toegekend.

Een cliënt die met een PGB de ondersteuning zelf organiseert kan deze ondersteuning afnemen bij een

informele hulp (bijvoorbeeld een familielid of bekende), een zelfstandig werkende hulp of een zorg aanbieder.

Als een cliënt overweegt om met een PGB zorg in te kopen bij een gecontracteerde aanbieder, dan kunnen de

overwegingen van cliënt om de zorg zelf in te kopen bij de betreffende aanbieder in het gesprek met hem

worden besproken. Daarbij kan tevens aangegeven worden dat dezelfde ondersteuning ook in natura

beschikbaar is. De bevindingen van dit gesprek kunnen vervolgens in de totale afweging rond het al dan niet

toekennen van het pgb worden betrokken. Dit is dus individueel maatwerk.

In het geval een cliënt meerdere producten nodig heeft of ondersteuning behoeft op meerdere

resultaatgebieden, dan is het mogelijk om een deel van de producten/resultaatgebieden met informele hulp te

organiseren en de overige benodigde ondersteuning in te kopen bij een aanbieder. Dit laatste kan zowel in

natura als via een PGB. Cliënten kunnen dus zorg in natura en een PGB combineren, evenals formele en

informele zorg. Binnen één resultaatgebied of product is maar één verstrekkingsvorm en soort hulp mogelijk.

Vanaf 2015 wordt het PGB-tarief voor kortdurend verblijf gebaseerd op de verblijfscomponent. De benodigde

zorg wordt apart geïndiceerd. Er wordt nog gekeken wat een passend pgb-tarief is bij een indicatie voor

verblijf.

Page 6: Stichtingsplan Happy KidsCare

Happy KidsCare

STICHTINGSPLAN

5

PROFESSIONALS

Happy Kidscare is een dienst waar een prijskaartje aan hangt. Organisaties met vrijwilligers hebben

onvoldoende kennis in huis om de doelgroep te bedienen. Dit soort organisaties richt zich

hoofdzakelijk op opvang terwijl Happy KidsCare juist werkt aan het vergroten van de vaardigheden.

De stichting werkt ontwikkelingsgericht en stelt zich niet slechts ontlasting ten doel. De doelgroep

heeft absoluut goed geschoold personeel nodig die hen een veilige omgeving kan bieden waar

gewerkt kan worden aan vaardigheden en de noodzakelijke ontwikkeling.

KORTDUREND VERBLIJF

Ook de classificatie van Kortdurend Verblijf is veranderd. Kortdurend Verblijf is een soort van zorg,

een functie binnen de AWBZ (daarmee wordt logeer-, weekend- en vakantieopvang bedoeld). Een

eventuele indicatie voor Kortdurend Verblijf telt niet mee in het aantal uren; niet als andere zorg en

tevens niet in de berekening. Wanneer het noodzakelijk is om het gezin of andere huisgenoten

regelmatig tijdelijk te ontlasten en het kind in kwestie constant toezicht nodig heeft, kan er aanspraak

gemaakt worden op een indicatie voor Kortdurend Verblijf. Het is sinds 2011 moeilijker om een

indicatie voor Kortdurend Verblijf te krijgen, omdat de criteria waaraan moet worden voldaan zijn

aangescherpt. De meest beperkende voorwaarde is dat 'permanent toezicht' noodzakelijk moet zijn,

daarnaast moet er sprake zijn van respijtzorg.

Samengevat is er een grote groep mensen die in de nieuwe wet moeizamer gebruik kunnen maken

van de logeeropvang voorzieningen en de begeleiding van deze kwetsbare doelgroep. Deze

doelgroep heeft echter begeleiding / buitengebruikelijke zorg nodig in de ontwikkeling. Alleen een

logeergelegenheid gericht op ontlasting en geleid door vrijwilligers is niet wat deze groep kinderen

nodig heeft. Voor hen is het essentieel om begeleiding te krijgen in hun ontwikkeling, bijsturing te

ontvangen en nieuw gedrag en vaardigheden aan te leren. Dit dient te gebeuren door hiertoe

gekwalificeerd personeel. Wanneer het kind niet begeleid wordt in de ontwikkeling kan er, ondanks de

ontlasting die de logeergelegenheid biedt, heel veel druk op het gezin blijven staan omdat het kind niet

leert omgaan met zijn of haar problematiek en daar niet tijdig en de juiste ondersteuning in ontvangt.

Daar de gemeenten niet in zee willen en kunnen gaan met nieuwe Zorg in Natura aanbieders, staat

Happy KidsCare met lege handen wanneer zij geen actie onderneemt. Happy KidsCare zal er alles

aan doen om in de toekomst in aanmerking te komen voor het Zorg in Natura stelsel. Voorlopig is zij

echter afhankelijk van de bestaande doch beperkte PGB mogelijkheden, subsidies, donaties en giften.

Page 7: Stichtingsplan Happy KidsCare

Happy KidsCare

STICHTINGSPLAN

6

Juist deze maatschappelijke ontwikkelingen vergroten de urgentie van het oprichten van de stichting

Happy KidsCare. Deze groep kinderen mag niet aan hun lot worden overgelaten. Deze ‘vergeten

mensen’, de kinderen en hun families, hebben het vangnet van Happy KidsCare nodig. Happy

KidsCare wil graag in het ontstane gat springen om deze doelgroep zorg op maat te kunnen bieden.

Page 8: Stichtingsplan Happy KidsCare

Happy KidsCare

STICHTINGSPLAN

7

MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE

De kinderen en jongeren die bij de logeeropvang komen hebben een duidelijke hulpvraag. Ze worden

vaak niet begrepen. Deze kinderen krijgen nog meer dan andere kinderen een uitvergroting van de

problemen die er zijn. Een kind weet niet beter en krijgt ineens te horen dat er iets mis is.

Schoolprestaties gaan slecht, hij of zij moet naar de psychiater, krijgt verschillende therapievormen,

slikt medicatie en ziet dat zijn of haar ouders verdriet hebben. Het ene kind vecht ertegen en het

andere kind verdwijnt en doet alles wat mogelijk is om zich aan te passen. Het kind gaat twijfelen. Zo

komen kinderen snel in een negatieve spiraal terecht. Het is noodzakelijk hen een veilige omgeving te

bieden waar ze praktische vaardigheden en gedrag kunnen aanleren die de zelfredzaamheid ten doel

hebben. Juist voor deze groep is dit heel belangrijk omdat er sprake kan zijn van het moeilijk kunnen

generaliseren van handelingen en / of een vertraagde leerbaarheid.

Een kind met Autisme, ADHD/ADD, PDD NOS of ODD brengt binnen alle systemen belasting met zich

mee. Hierdoor komen ouders niet goed aan zichzelf en andere gezinsleden toe. Brusjes (broertjes en

zusjes van een jongere met een psychische- of lichamelijke aandoening) komen in het gedrang.

Constant moeten ouders er zijn om alle zorgen op te vangen en bijsturing te geven. Tevens moeten zij

de eigen behoefte op een laag pitje zetten. Niet een paar uur per dag, maar 24 uur per dag, elke

week, elke maand moeten ouders 24 uur paraat staan. Dit doen ouders om alles zo goed mogelijk te

laten lopen. Bij veel gezinnen is er in het begin tegenstrijd van beide kanten, schuldgevoel bij ouders,

wegstoppen, gevoelens van falen, onzekerheid en handelingsverlegenheid.

Met name een vakantie kan lang zijn omdat de structuur wegvalt. Dit kan de nodige spanningen

opleveren in het gezin. Het logeren bij een logeeropvang is voor de ontlasting van de ouders en / of

verzorgende, maar ook voor het kind om te werken aan de toekomst. Er komt een tijd dat het kind niet

meer bij zijn ouders of verzorgers kan wonen en uit huis gaat. Voor ouders betekent de logeeropvang;

tijd voor de andere gezinsleden, op krachten komen en energie opdoen voor de volgende intensieve

periode van zorg. Dit is essentieel om de intensieve zorg vol te kunnen houden. Tijdens de midweek

of het weekend zal de Stichting Happy KidsCare met het kind werken aan het verbeteren van

praktische vaardigheden, gedrag oefenen zodat het in kan slijten en hierin bijsturen en corrigeren

waar nodig. In bepaalde situaties zal het ook gaan over het overnemen van de regie en het ingrijpen

bij probleemgedrag. Door deze interventie is er zowel een winsituatie voor het kind als voor de ouders

(en het systeem).

Het is belangrijk om aandacht te geven aan broertjes en zusjes (brusjes). Op jonge leeftijd wordt van

deze kinderen al gevraagd om zich aan te passen aan en rekening te houden met het kind in kwestie,

dit kan in bepaalde gevallen de eigen ontwikkeling verstoren. Daarnaast is er het risico dat deze

kinderen in de schaduw komen te staan omdat het ‘zorgkind’ soms veel tot alle aandacht en energie

vraagt van de ouders. Voor deze kinderen is het dus essentieel om goed om te leren gaan met

zichzelf en hun familieleden in deze context om zo goed op te kunnen groeien. Daarnaast is af en toe

een weekend waarin zij meer aan bod kunnen komen ontzettend belangrijk voor hen.

Page 9: Stichtingsplan Happy KidsCare

Happy KidsCare

STICHTINGSPLAN

8

Ook voor het kind in kwestie zelf is het belangrijk om tijdig ondersteuning te krijgen in de ontwikkeling.

Deze kinderen ondervinden problemen op het gebied van de sociale redzaamheid, hieronder vallen

problemen oplossen, besluiten nemen en gevolgen inschatten, taken initiëren en uitvoeren, hier een

planning voor maken en een dag structuur vormgeven. Ook het functioneren in de openbare ruimte

vraagt om begeleiding. Hierbij valt te denken aan het gebruik van openbaar vervoer, zich kunnen

redden in winkels, banken etc. Communicatie is voor deze doelgroep een heikel punt. Wat bedoelt de

ander? Wat wil je zelf kenbaar maken? Hoe verloopt een gesprek? Sociale vaardigheden zijn hier een

belangrijk onderdeel van. Geregeld vertonen deze kinderen ook probleemgedrag zoals agressie,

zowel verbaal als lichamelijk, zelfverwonding of zelfbeschadiging komt ook voor. Destructief,

manipulatief, dwangmatig en grensoverschrijdend seksueel gedrag behoren ook tot de gedragingen

die gezien worden bij deze doelgroep. Zoals in het hoofdstuk over ‘het belang van preventie’ wordt

aangegeven, kunnen kinderen met een diagnose in de richting van autisme of ADHD op latere leeftijd

problemen krijgen op het gebied van leren, verslavingen, problemen in relaties en op het gebied van

werk. Bijkomende problematiek van jongeren met ADHD zijn (ook op latere leeftijd) depressie,

angststoornis en de eerder genoemde verslavingen. Volgens cijfers van het Nederlands Jeugd

Instituut (NJI) lijdt 20-30% aan depressie, 50% van de jongeren heeft moeite met relaties en voor 56%

is extra begeleiding noodzakelijk.

Tijdige ondersteuning en begeleiding is nodig om deze jongeren met relevantie vaardigheden en

gezond(er) gedrag de volwassenheid in te sturen. Door preventief te werk te gaan worden deze

jongeren beter klaargestoomd voor de toekomst. Op maatschappelijk niveau voorkomt vroegtijdig

ingrijpen en bijsturen hoge kosten in de zorg voor deze jongeren op latere leeftijd. Een goede

voorbereiding op zelfstandigheid zorgt er ook voor dat ouders deze kinderen met meer vertrouwen de

wereld in durven sturen en dat er een gezond proces van wederzijds loslaten tot stand kan komen

waar het hele gezin baat bij heeft.

Tot slot heeft Happy KidsCare voor ogen een sterk ‘werk-leer bedrijf’ te worden. De stichting wil tijd en

middelen vrijmaken om optimale ondersteuning en begeleiding te kunnen bieden aan haar

medewerkers en stagiaires. Alle ruimte wordt hen geboden om competenties op te doen binnen de

stichting die er uiteindelijk voor zorgen dat ze competente en zelfverzekerde zorgverleners worden.

Hier heeft op den duur de bredere zorgsector profijt van want Happy KidsCare investeert in de

werknemers van de toekomst.

Samenvattend kan gezegd worden dat tijdige begeleiding er voor zorgt dat het hele systeem rondom

het kind in mindere mate belast wordt, het kind meer relevante vaardigheden kan ontwikkelen en

probleemgedrag kan verminderen of voorkomen met oog op de toekomst. Dit zorgt op haar beurt weer

voor een grote maatschappelijke kostenbesparing in de zorg.

Page 10: Stichtingsplan Happy KidsCare

Happy KidsCare

STICHTINGSPLAN

9

Happy KidsCare richt zich vooral op kinderen en jongeren met AD(H)D en / of autisme of een

autismespectrum stoornis. Kinderen met andere problematiek zoals ODD, laagbegaafdheid of andere

beperkingen zijn echter ook welkom wanneer zij goed passen binnen de visie van Happy KidsCare,

ADHD: AANTALLEN

Gegevens over de omvang van ADHD in Nederland zijn alleen aanwezig voor jongeren van 13-17 jaar

(LSMR-GGZ, 2005, Schoemaker et al., 2003). Afgaand op een steekproef van jongeren zijn er in

Nederland ongeveer 13 per duizend jongeren met ADHD. Omgerekend naar alle 13-17-jarigen in

Nederland zijn dit bijna 13 duizend jongeren. Van de kinderen onder de 16 jaar lijdt naar schatting 3%

tot 5% aan ADHD; bij jongvolwassenen is dit 1% tot 3%. Nederlands onderzoek laat zien dat het

aantal kinderen met ADHD de afgelopen twintig jaar niet of nauwelijks is toegenomen

(Gezondheidsraad, 2000m). De stoornis wordt wel steeds beter herkend door hulpverleners,

leerkrachten en ouders. Daardoor is het aantal behandelde kinderen sterk gestegen (Schoemaker et

al., 2003; Buitelaar, 2001). ADHD komt twee tot drie keer zo vaak voor bij jongens als bij meisjes. Bij

kinderen die in behandeling zijn voor ADHD is het aantal jongens zelfs vijf maal groter dan het aantal

meisjes (Schoemaker et al., 2003). Naarmate kinderen ouder worden, wordt dit verschil kleiner

(Gunning & Verhulst, 2004). ADHD komt veel voor onder jeugdcriminelen (Schoemaker et al., 2003).

Ongeveer een kwart van hen heeft een niet-herkende ADHD. Er bestaat echter geen eenduidig en

rechtstreeks verband tussen ADHD en criminaliteit. Het zijn vooral de bijkomende gedragsstoornissen

en verslavingsproblemen die de kans op criminaliteit verhogen.

4.1 ADHD: BELANG VAN BEGELEIDING EN PREVENTIE

ADHD tast de kwaliteit van leven en die van het gezinsleven ernstig aan. Ook de maatschappelijke

kosten zijn hoog. Kinderen met ADHD functioneren minder goed in het onderwijs en in het contact met

anderen. Vaak blijven de schoolprestaties achter, krijgen zij leerproblemen, en lopen ze een

ontwikkelingsachterstand op. Als een kind met ADHD de klachten tot in de adolescentie houdt, blijven

de schoolproblemen bestaan en is de kans groot op problemen op het gebied van werk, presteren,

relaties, rijvaardigheid, ongelukken en misbruik van genotmiddelen. Dit heeft negatieve consequenties

voor de maatschappelijke positie van een volwassene.

Volwassenen met ADHD rapporteren een slechtere algemene gezondheid en een slechtere

psychische gezondheid dan volwassenen zonder ADHD. Ook is het ziekteverzuim bij volwassenen

met ADHD hoger dan bij volwassenen zonder ADHD en maken zij vaker gebruik van

zorgvoorzieningen. Een kind met ADHD heeft enorme invloed op het gezinsleven. Op broertjes en

zusjes, maar vooral op de ouders, heeft het een grote emotionele impact.

De directe zorgkosten van ADHD bij kinderen zijn hoger dan die voor lichamelijke aandoeningen als

astma. Het aantal behandelde kinderen is de laatste tien jaar sterk gestegen. Geschat wordt dat de

kosten daarmee ongeveer zijn verdubbeld.

Page 11: Stichtingsplan Happy KidsCare

Happy KidsCare

STICHTINGSPLAN

10

AUTISME: AANTALLEN

Op basis van voornamelijk buitenlands onderzoek wordt aangenomen dat autisme bij ruim één (1,3)

op de 1.000 kinderen voorkomt (Schoemaker & de Ruiter, 2004, Fombonne, 2005). Vertaald naar alle

jonge mensen tot 20 jaar in Nederland betekent dat minimaal 5.000 kinderen en jongeren met

autisme. Eén tot twee per 1.000 kinderen lijden aan een andere autismespectrum stoornis. Daarvan

komt PDD-NOS het meest voor, gevolgd door de stoornis van Asperger. De stoornis van Rett en de

desintegratiestoornis van de kinderleeftijd komen slechts sporadisch voor. In totaal zijn er in

Nederland minimaal 6.000 kinderen en jongeren met PDD-NOS en 1.000 met de stoornis van

Asperger. Deze cijfers zijn gebaseerd op onderzoek waarin vooral aandacht was voor de autistische

stoornis. In recenter onderzoek, met aandacht voor álle autismespectrum stoornissen, bleek het aantal

kinderen met een autismespectrum stoornis veel groter te zijn (Schoemaker & de Ruiter, 2004). Dit

geldt vooral voor kinderen met PDD-NOS. Omgerekend naar de Nederlandse situatie zou het aantal

kinderen met PDD-NOS op kunnen lopen tot minstens 11.000 (Fombonne, 2003). Ruim viermaal

zoveel jongens als meisjes hebben autismespectrum stoornissen. Minstens 5.000 kinderen en

jongeren met autisme in Nederland. Sommige studies suggereren dat het aantal kinderen met

autismespectrum stoornissen sterk is toegenomen de laatste decennia. Het is nog maar zeer de vraag

of dat juist is. Waarschijnlijk wordt de gevonden toename veroorzaakt door verruiming van de

definities en diagnostische criteria, en door een grotere bekendheid bij zowel leken als behandelaars

(Schoemaker & de Ruiter, 2004, Fombonne, 2005).

5.1 AUTISME: BELANG VAN BEGELEIDING EN PREVENTIE

De kwaliteit van leven van een kind wordt ernstig aangetast door de autismespectrumstoornissen. Een

kleine minderheid - vooral kinderen met PDD-NOS of het Syndroom van Asperger - is in staat een

gewone schoolloopbaan te volgen, en vervolgens betaald werk te vinden. De overige kinderen komen

terecht in het speciaal onderwijs en vervolgens in een beschermde werkomgeving (zoals een sociale

werkplaats). Slechts een minderheid van de volwassenen met de autistische stoornis is in staat een

relatie op te bouwen en bijvoorbeeld te trouwen. Vergeleken met kinderen met andere psychische

stoornissen hebben kinderen met autismespectrumstoornissen een lagere kwaliteit van leven.

Problemen treden vooral op in het rolgedrag thuis en in het gedrag tegenover anderen.

Een kind met autismespectrumstoornissen heeft enorme invloed op het gezinsleven. Op broertjes en

zusjes, maar vooral op de ouders, heeft het een grote emotionele impact.

De directe zorgkosten van autismespectrum stoornissen bij kinderen zijn hoger dan die voor veel

lichamelijke aandoeningen. Voor de autistische stoornis zijn in Engeland de totale kosten berekend.

De kosten bedroegen over het hele leven genomen gemiddeld 3,5 miljoen euro. Ruim de helft

Page 12: Stichtingsplan Happy KidsCare

Happy KidsCare

STICHTINGSPLAN

11

daarvan werd besteed aan huisvesting en verzorging. Reken dit door naar het aantal mensen dat met

autisme of een ASS te maken krijgen, en je komt op grote maatschappelijke kosten uit.

VISIE / OVERTUIGINGEN

Happy KidsCare wil zich hoofdzakelijk inzetten voor kinderen en jongeren met een diagnose in de

richting van AD(H)D of autisme (inclusief autismespectrum stoornissen). Happy KidsCare is ervan

overtuigd dat deze kinderen door middel van de juiste begeleiding evenwichtiger op kunnen groeien

en uit kunnen groeien tot volwassen die zicht hebben op hun uitdagingen en kwetsbaarheden maar

die ook zeker hun talenten en passies kennen. Happy KidsCare wil eraan bijdragen dat deze kinderen

binnen hun mogelijkheden zo veel mogelijk zelfredzaam zijn, minder disfunctioneel gedrag vertonen,

zich zo goed mogelijk weten te redden in een sociale context en voor zichzelf een gezonde structuur

en routine in hun leven kunnen aanbrengen.

Happy KidsCare wil voor hele gezinnen van betekenis zijn. Door het totale systeem te ondersteunen

wil zij zich inzetten voor de balans binnen het gezin. Happy KidsCare wil daarnaast ouders

ondersteunen en begeleiden zodat uiteindelijk zowel de ouders als de kinderen hier baat bij hebben.

In zo’n context kan een kind met een diagnose goed opgroeien en leert hij/ zij zijn of haar talenten en

kwetsbaarheden goed kennen. Ook broertjes en zusjes krijgen binnen deze visie ruimte om op te

groeien als evenwichtige kinderen die niet in de verdrukking zijn gekomen door de problemen binnen

het gezin. Voor zowel het kind zelf als voor de directe familie gaat het om een proces van herkenning,

erkenning, leren en ontwikkelen om zo de balans te kunnen behouden binnen een gezin.

Ten grondslag aan de doelen van Happy KidsCare liggen een aantal fundamentele overtuigingen.

Deze overtuigingen komen tot uiting in alle activiteiten die Happy KidsCare tot uitvoering brengt.

- Happy KidsCare wil ondersteuning bieden zodat een kind zo veel mogelijk in zijn of haar eigen

systeem en context op kan groeien (Mits er sprake is van een voor het kind fysiek- en mentaal

veilige thuisbasis). Het opgroeien in het eigen systeem ondersteunt een goede hechting en

zorgt ervoor dat het kind leert functioneren in de eigen context.

- Happy KidsCare is van mening dat niet alleen het kind in kwestie kampt met een diagnose

maar het hele gezin. Ouders en brusjes moeten hierin ook leren omgaan met zichzelf en het

kind in kwestie. Opvoedondersteuning en ondersteuning van de ouders in algemene zin is

vanuit deze overtuiging een belangrijk onderdeel.

- Het is goed om een kind zo vroeg mogelijk bekend te maken met zijn of haar talenten en

kwetsbaarheden. Juist om van hieruit het kind te leren zo goed mogelijk om te gaan met alle

aspecten van het leven. Voor een kind met een diagnose is het nodig om bepaalde

vaardigheden en competenties te ontwikkelen die bij ‘normale’ kinderen niet zo benadrukt

worden. Hierdoor kan het kind een grotere mate van zelfredzaamheid ontwikkelen, een goede

en vroegtijdige begeleiding is hierin essentieel.

Page 13: Stichtingsplan Happy KidsCare

Happy KidsCare

STICHTINGSPLAN

12

- Een kind is naast een kind met een diagnose ook een kind met mogelijkheden, kansen en

talenten. Vanuit deze overtuiging wil Happy KidsCare met al haar medewerkers handelen ten

aanzien van het kind. In het leven van het kind wordt al genoeg gedacht vanuit beperkingen.

MISSIE / DOELEN

Stichting Happy KidsCare wil kwalitatieve begeleiding en verblijf aanbieden die aansluit bij de vraag

van de ouders van de geïndiceerde kinderen en jongeren uit de provincie Zuid-Holland en omgeving.

De begeleiding moet aan de wensen van ouders die behoefte hebben aan ontlasting voldoen. Happy

KidsCare wil binnen de regio begeleiding en tijdelijk verblijf bieden die bekend staat als ‘kwalitatief

goed, betrouwbaar en onderscheidend’. De stichting wil een plek bieden waar men zich in een

vertrouwde, pedagogische omgeving kan ontwikkelen. Wat betreft de logeeropvang wil Happy

KidsCare voorzien in de behoefte aan sociaal contact, aandacht, ontspanning, zinvolle dagbesteding,

dag structurering en begeleiding. Happy KidsCare handelt vanuit bepaalde kaders en

randvoorwaarden:

- Stichting HKC is geworteld in de lokale samenleving, maar kan ook regionaal werkzaam zijn.

- Stichting HKC levert een geïntegreerd product.

- Stichting HKC maakt een verbinding tussen functies middels signalering, verwijzing en

innovatieve producten.

- Stichting HKC voert een sterke regie zowel op bedrijfsvoering als op

beleidsinformatie/productontwikkeling.

- Stichting HKC werkt vanuit een visie en focus aan productontwikkeling.

- Stichting HKC zorgt intern voor voldoende ondersteuning van medewerkers en borging van

kwaliteit.

- Stichting HKC hecht waarde aan een goed netwerk.

- Stichting HKC wil resultaatgericht, transparant, efficiënt, en slagvaardig werken.

- Stichting HKC draagt zorg voor een goede prijs / kwaliteit verhouding.

Happy KidsCare heeft een aantal onderscheidende doelstellingen:

- Het bieden van een veilige logeergelegenheid voor kinderen en jongeren met een psychische

stoornis en / of een (licht) verstandelijke beperking waarin zij zich ten goede kunnen

ontwikkelen. Het kind staat centraal.

- Het ontlasten van het systeem rondom het kind (zodat andere gezinsleden energie op kunnen

doen, op adem kunnen komen en tijd voor zichzelf hebben).

- Ruimte bieden binnen het gezin voor broertjes en zusjes die op de achtergrond raken door de

extra zorgen voor het kind met de diagnose.

- Ondersteuning en begeleiding bieden aan ouders / verzorgers in opvoedingsvraagstukken bij

problematiek gerelateerd aan de diagnose.

Page 14: Stichtingsplan Happy KidsCare

Happy KidsCare

STICHTINGSPLAN

13

- Persoonlijke begeleiding geven aan kinderen en jongeren in het leren omgaan met de

problematiek, uitdagingen en kansen.

- Een goede leer- een ontwikkelingsomgeving creëren voor stagiaires en werknemers.

- Het bieden van een logeergelegenheid waarin plezier hoog in het vaandel staat en waar

kinderen spelend kunnen leren.

- Het vergroten van de zelfredzaamheid van het kind / de jongere met de psychische stoornis.

Het ondersteunen en begeleiden van de ontwikkeling op het gebied van het aanbrengen van

structuur, praktische vaardigheden, de sociale redzaamheid, het minimaliseren van

probleemgedrag en het psychisch functioneren zodat de persoon in kwestie zo goed mogelijk

kan participeren in de samenleving.

Page 15: Stichtingsplan Happy KidsCare

Happy KidsCare

STICHTINGSPLAN

14

SAMENWERKINGSVERBANDEN (BEOOGDE)

In al haar activiteiten is Happy KidsCare zich er sterk van bewust dat het leveren van integrale zorg

erg belangrijk is. Hierdoor dient ze nauw samen te werken met andere relevante (keten)partners.

Daarnaast zorgt een nauwe samenwerking voor een betere doorstroming wanneer dit nodig is, zodat

de cliënt de meest passende zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Ook ondersteuning vanuit een andere

hoek die goed is afgestemd op de zorg die Happy KidsCare als stichting levert, is belangrijk. Zo krijgt

een cliënt niet te maken met te veel instellingen die zich allemaal bemoeien met de cliënt, met het

risico dat deze ook nog eens langs elkaar heen werken. Hieronder een overzicht van de

samenwerkingsverbanden:

Kind in Praktijk: Netwerkgroep Kind in Praktijk is een groep van professionals die informatie

uitwisselen, samenwerken, van elkaar leren en naar elkaar verwijzen.

Professional Organizer IOM: (Ik Organiseer Meer) Bedrijf dat mensen helpt bij het zoeken naar

inzicht, overzicht en structuur. Met ervaring op het gebied van organiseren, archiveren, bedrijfsvoering

en timemanagement voor particulieren en bedrijven.

Kinderpraktijk Delft: Voor kinderen en jongeren met leer- en gedragsproblemen. Goed leren is voor

sommige kinderen niet vanzelfsprekend. Kinderpraktijk Delft onderzoekt waarom het leren niet wil

lukken en biedt kinderen en ouders passend advies en begeleiding. Daarnaast kunnen kinderen,

jongeren en hun ouders advies en begeleiding krijgen wanneer gedrag, emoties of ontwikkeling

problemen geven.

ADHD Praktijk Pietje Bell Delft: is een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) voor kinderen van 6-18

jaar met gedrags- en of leerproblemen. De praktijk richt zich op: onderzoek naar ADHD en ADD,

psycho-medische behandeling van kinderen met AD(H)D, behandeling in samenwerking met

psychologen, orthopedagogen en andere deskundigen en een efficiënte en cliëntvriendelijke aanpak.

Praktijk voor kunstzinnige kind- en jeugdtherapie: In een wereld waar een kind veelvuldig met

allerlei prikkels geconfronteerd wordt, is dit een therapievorm die een kind helpt om te gaan met deze

prikkels, ze los te laten en een plek te geven. Gedachten en gevoelens onder woorden brengen is

voor een kind niet vanzelfsprekend. Tijdens de therapie leert een kind door te spelen en creatief te

werken zich uit te drukken. Daarbij gaat het vooral om het doen, het bezig zijn met je handen.

CJG - Wijkteams Rijnmond- Lansingerland- Midden Delfland: Het Centrum voor Jeugd en Gezin

(CJG) is er voor alle ouders en opvoeders die vragen hebben over de opvoeding, het opgroeien of de

gezondheid van hun kind.

Action Kids: Action Kids is een zorgorganisatie actief in de regio Rotterdam, van Roermond tot en

met Utrecht en van Tilburg tot en met Nijmegen. Action Kids werkt met een professioneel team

volgens een vast protocol aan flexibele zorg op maat voor kinderen met een beperking of

gedragsproblemen. Met de activiteiten biedt de organisatie kinderen houvast en structuur volgens het

Page 16: Stichtingsplan Happy KidsCare

Happy KidsCare

STICHTINGSPLAN

15

motto: Plezier zonder zorgen! Action Kids is gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen van 5 tot

en met 18 jaar met een psychiatrisch probleem, verstandelijke beperking en / of gedragsproblemen.

Bureau Frontlijn: Bureau Frontlijn is een projectbureau in de periferie van de gemeente Rotterdam

en is bekend om haar grensverleggende visie. In opdracht van het college van B&W ontwikkelt Bureau

Frontlijn projecten en methodieken vanuit de uitvoering. De projecten en methodieken bevatten

sleutelfactoren voor innovatie en groei in de Rotterdamse achterstandswijken. Daarbij staan de

ervaringen van de Rotterdamse bewoner centraal.

De Buitenwereld - Berkel en Rodenrijs: De Buitenwereld biedt gespecialiseerde groepsbegeleiding,

individuele ondersteuning en logeren aan kinderen en jeugdigen met een psychiatrische stoornis,

zoals autisme, hechtingsstoornis of ADHD.

Stichting Heppie: Stichting Heppie zet zich in voor kinderen waarvan het even tegenzit. De stichting

gelooft dat ieder kind recht heeft op gelijke kansen. Kinderen zijn verschillend, maar ieder kind heeft

behoefte aan positieve levenservaringen en leermomenten waaruit het de kracht en de energie kan

putten om zichzelf te ontwikkelen tot een volwaardig lid van deze samenleving. Het draait dan om

bijna vanzelfsprekende zaken, zoals het krijgen van positieve aandacht, liefde, warmte, begrip en

respect.

Stek Jeugdhulp: Stek Jeugdhulp werkt met kinderen, jongeren en hun ouders aan het oplossen van

hun problemen bij opgroeien en opvoeden. Dit gebeurd in gezinnen thuis, in de kinderopvang, op

school en in kleinschalige voorzieningen met diverse vormen van ambulante hulp, met

dagbehandeling en 24-uurs zorg. Dag in dag uit. Met enthousiaste en betrokken medewerkers die

graag het verschil maken.

Stichting Horizon: Horizon behandelt, begeleidt en onderwijst jeugdigen met zeer complexe

gedragsproblemen en hun ouders/opvoeders. Daarbij staat eigen kracht en verantwoordelijkheid

centraal. Gedragsproblemen ontstaan in samenspel met de omgeving en/of in combinatie met

stoornissen. De aanpak wordt daarom samen met het hele gezin uitgevoerd.

Jeugdformaat: Jeugdformaat biedt hulp bij het opgroeien en opvoeden. Jeugdformaat ondersteunt

ouders en kinderen die het op eigen kracht (even) niet meer redden. Dat gebeurd bij voorkeur in de

thuissituatie, maar ook via schoolmaatschappelijk werk. Daarnaast worden jeugdigen opgevangen in

pleeggezinnen, gezinshuizen en in de voorzieningen.

Pameijer: Pameijer vindt dat mensen met een beperking recht hebben op ondersteuning zodat ze hun

plek in de samenleving vinden. Zo dragen ze eraan bij dat iedereen ertoe doet. Pameijer ondersteunt

mensen bij het versterken van hun eigen kracht en het omgaan met belemmeringen. Hierbij worden

hun naasten betrokken, vrijwilligers en de lokale omgeving. Er wordt gestimuleerd dat mensen zich

inzetten voor anderen, zodra zij dat kunnen.

Page 17: Stichtingsplan Happy KidsCare

Happy KidsCare

STICHTINGSPLAN

16

Stichting Mee: MEE ondersteunt mensen met een beperking. Men kan bij MEE terecht met vragen

over opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken.

Stichting Klimkoord: Samen met een netwerk aan professionals, van studenten t/m universitair

opgeleide medewerkers zetten ze zich in voor de doelgroep AD(H)D en alle vormen van Autisme. Ze

geven ook advies aan zorggroepen, m.b.t. toewijzing zorg, zorgteams samenstellen en knelpunten en

kennisdeling in de zorgverlening. Ook tijdelijke opvang van afwezige zorgverleners kunnen ze

verzorgen.

Choice Training: Choice Training is gespecialiseerd in het zorgen voor oplossingen op

onderwijsvraagstukken. Choice Training biedt trainingen aan voor individuele leerlingen, klassen

of samengestelde groepen leerlingen, docenten en teams. Tevens leveren zij leiderschap

assessments gebaseerd op psycho-fysieke weerbaarheid, doorzettingsvermogen en oplossingsgericht

denken.

Alles Kits: AlleskITs is een zelfstandig behandelcentrum voor kinderen met leer-, gedrags- en

ontwikkelingsstoornissen. AlleskITs richt zich vooral op kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met

ADHD en daarmee samenhangende aandoeningen.

Page 18: Stichtingsplan Happy KidsCare

Happy KidsCare

STICHTINGSPLAN

17

KWALITEITSBELEID

Happy KidsCare richt haar bedrijfsvoering in op basis van het principe van continue verbetering.

Hiervoor wordt de Deming-circle toegepast:

Doelstellingen (acties) worden onder verantwoordelijkheid van de directeur uitgevoerd. Doelstellingen

worden vastgelegd conform het SMART-principe (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch,

Tijdsgebonden). Verwezen wordt naar het verbeterproces `Doelstellingen`. Om de kwaliteit van Happy

KidsCare te waarborgen is het beleid in verschillende documenten vastgelegd. Kwaliteit staat hoog in

het vaandel, er wordt een actief kwaliteitsbeleid gevoerd. Hier zijn tal van documenten, formulieren,

protocollen en richtlijnen voor opgesteld. Zo is de stichting in het bezit van:

- Handboek kwaliteitsmanagementsysteem Kidschoice,

- Kwaliteitsplan Kidschoice,

- Dashboard doelstellingen en (K)PI's,

- Ondernemingsplan Kidschoice,

- Format zorgplan,

- Inkoop- en contractbeleid,

- Overzicht kritische leveranciers,

- Beoordeling leveranciers en ketenpartners,

- Overzicht ketenrelaties,

- Protocol bereikbaarheid,

- Meldingsformulier gevaarlijke en ongewenste voorvallen,

- Rapportage interne audit,

- Checklist voorbereiding interne audit,

- Formulier medicatie,

- Zorgovereenkomst,

- Managementkalender,

- Standaard agenda overleg,

- Checklist indiensttreding nieuwe medewerker,

Page 19: Stichtingsplan Happy KidsCare

Happy KidsCare

STICHTINGSPLAN

18

- Functioneringsformulier,

- Risico-inventarisatie en –evaluatie,

- Verbeterformulier,

- Directiebeoordeling,

- Format implementatieplan,

- Klachtenformulier,

- Checklist cliëntdossier,

- Toestemmingsformulier inzage dossier cliënt,

- Toestemmingsformulier medicatie,

- Aftekenlijst medicatie midweek,

- Intentieverklaring,

- Documentbeheersysteem,

- Opleidingsplanning/scholingskalender,

- Auditplanning,

- Overzicht wet- en regelgeving,

- Verbeterrapporten interne audits,

- Verbeterrapporten externe audits,

- Managementreview,

- Meerjaren Onderhoudsplan (MOP),

- Schoonmaakrooster,

- Plan van aanpak RI&E,

- Noodplan,

- Map functiebeschrijvingen,

- Medewerkertevredenheidsonderzoek,

- Cliënttevredenheidsonderzoek,

- Introductiemap: algemeen introductieprogramma nieuwe medewerker, Inwerkprotocol,

Methodiek Competentiemodel, Protocollenmap

- Overlegstructuur en communicatie Kidschoice,

- Opleidingsplanning/scholingskalender,

- Personeelsbeleid,

- Stagereglement,

- Hygiëneprotocol,

- Gevaren en ongevallen protocol,

- Klachtenreglement,

- Privacyreglement Medicatie,

- Voedingsprotocol visie op gezond leven,

- Ziekteverzuimprotocol,

- Gedragscode,

- Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad,

Page 20: Stichtingsplan Happy KidsCare

Happy KidsCare

STICHTINGSPLAN

19

- Samenwerkingsovereenkomst RvT

- Registratie verbetermaatregelen

-

Documentnaam

Handboek kwaliteitsmanagementsysteem Kidschoice

Kwaliteitsplan Kidschoice

Dashboard doelstellingen en (K)PI's

Ondernemingsplan Kidschoice

Format zorgplan

Inkoop- en contractbeleid

Overzicht kritische leveranciers

Beoordeling leveranciers en ketenpartners

Overzicht ketenrelaties

Protocol bereikbaarheid

Meldingsformulier gevaarlijke en ongewenste voorvallen

Rapportage interne audit (leeg)

Checklist voorbereiding interne audit

Formulier medicatie

Zorgovereenkomst

Managementkalender

Standaard agenda overleg

Checklist indiensttreding nieuwe medewerker

Functioneringsformulier

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Verbeterformulier

Directiebeoordeling (leeg)

Format implementatieplan

Klachtenformulier

Checklist cliëntdossier

Toestemmingsformulier inzage dossier client

Toestemmingsformulier medicatie

Aftekenlijst medicatie midweek

Intentieverklaring

Documentbeheersysteem (dit document)

Opleidingsplanning/scholingskalender

Auditplanning

Overzicht wet- en regelgeving

Verbeterrapporten interne audits

Page 21: Stichtingsplan Happy KidsCare

Happy KidsCare

STICHTINGSPLAN

20

Verbeterrapporten externe audits

Managementreview

Meerjaren Onderhoudsplan (MOP)

Schoonmaakrooster

Plan van aanpak RI&E

Noodplan

Map functiebeschrijvingen

Medewerkertevredenheidsonderzoek

Cliënttevredenheidsonderzoek (vragenlijst)

Introductiemap: algemeen introductieprogramma nieuwe medewerker

Inwerkprotocol

Methodiek Competentiemodel

Protocollenmap

Overlegstructuur en communicatie Kidschoice

Opleidingsplanning/scholingskalender

Personeelsbeleid

Introductiemap

Stagereglement

Hygiëneprotocol

Gevaren en ongevallen protool

Klachtenreglement

Privacyreglement

Medicatie

Voedingsprotocol visie op gezond leven

Ziekteverzuimprotocol

Gedragscode

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad

Samenwerkingsovereenkomst RvT

Registratie verbetermaatregelen

Klachten, verbeterformulieren, cliënt- en medewerkers tevredenheidsonderzoeken vormen een

continue inbreng voor kwalitatieve verbetering van de organisatie. Deze input wordt op zichzelf

verwerkt in de Plan-Do-Act-Check cyclus, daarnaast vormt het een belangrijke input voor de interne

audit met daarop volgend de externe audit. De resultaten die hieruit voort komen worden weer

omgezet in verbetermaatregelen waardoor de stichting continue actief bezig is en blijft met

kwaliteitsverbetering.

Page 22: Stichtingsplan Happy KidsCare

Happy KidsCare

STICHTINGSPLAN

21

DOELGROEP ACTIVITEITEN

De stichting tracht middels haar activiteiten (al dan niet indirect) drie verschillende groepen te

bedienen:

- Kind of jongere met een psychische stoornis en / of een licht verstandelijke beperking

- Directie familieleden (ouders, broertjes, zusjes)

- Zorgverleners (medewerkers en stagiaires)

Wat betreft het kind of de jongere zelf gaat het om het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociale

netwerk, vaardigheden ontwikkelen, het opbouwen van een realistisch zelfbeeld en het leren omgaan

met eigen krachten en kwetsbaarheden. De stichting wil dit doen middels het bieden van zorg op maat

bestaand uit ontspanning, zinvolle dagbesteding, dag structurering en begeleiding.

Ouders / opvoeders wordt de mogelijkheid aangeboden tot opvoedingsondersteuning gerelateerd aan

de problematiek van het kind om zo stress en spanning te verminderen, zelf meer in balans te komen

en zich meer capabel te voelen in de opvoeding van hun kind. Ook respijtzorg behoort hierin tot de

mogelijkheden. Daarnaast biedt de logeergelegenheid hen ontlasting; de mogelijk op adem te komen,

nieuwe energie op te doen en de nodige aandacht te besteden aan andere gezinsleden. Brusjes

worden door de logeeropvang ruimte geboden binnen het gezin en hen wordt de mogelijkheid

geboden om ‘om te leren gaan’ met het broertje / zusje met de psychische problematiek. Brusjes

worden ook wel ‘jonge mantelzorgers’ genoemd. Van hen wordt vaak al op jonge leeftijd veel

gevraagd.

Voor de zorgverleners, ook wel de medewerkers en stagiaires, wil Happy KidsCare een plek zijn waar

men competenties en vaardigheden kan ontwikkelen om zo kwalitatief goed te kunnen werken met

deze doelgroep. Binnen de organisatie is veel aandacht voor competentieontwikkeling van de

zorgverleners door goede begeleiding en intervisie.

Page 23: Stichtingsplan Happy KidsCare

Happy KidsCare

STICHTINGSPLAN

22

DIENSTEN

Stichting Happy KidsCare heeft als doel om zoveel mogelijk kinderen met een psychische stoornis en

de gezinnen een kansrijke toekomst te bieden middels de juiste gespecialiseerde hulp en

ondersteuning. Deze doelstelling tracht de stichting te verwezenlijken middels een aantal subdoelen.

Deze zijn opgesplitst in 3 groepen:

- Doelen gericht op de activiteiten van de logeeropvang (groepsbegeleiding)

- Doelen gericht op de activiteiten van de individuele begeleiding

- Doelen gericht op activiteiten met ouders/ familie van kinderen met een stoornis

Qua leerdoelen tijdens de logeeropvang zal het altijd gaan om het vergroten van de sociale- en

zelfredzaamheid, het verminderen van probleemgedrag en het verbeteren van het psychisch

functioneren van het kind of de jongere in kwestie. In het geval van begeleiding gaat het om

individuele begeleiding van het kind / de jongere of begeleiding gericht op de opvoeder(s). Door het

werken aan deze doelen worden de ouders indirect ook ontlast naast de directe ontlasting door middel

van de logeeropvang. In zowel de individuele- als de groepsbegeleiding wordt gewerkt aan specifieke

ontwikkelingsdoelen die voor deze groep kinderen en jongeren belangrijk is. Hieronder een tabel met

een overzicht van de focusgebieden van de individuele begeleiding:

Overzicht van de

activiteiten als

Overzicht van handelingen die deel uit kunnen maken van de activiteit

Page 24: Stichtingsplan Happy KidsCare

Happy KidsCare

STICHTINGSPLAN

23

onderdeel van de

Begeleiding

1.

Activiteit

Het ondersteunen bij

het aanbrengen van

structuur, c.q. het

voeren van regie.

• hulp bij initiëren of compenseren van eenvoudige of complexe taken, besluiten

nemen en gevolgen daarvan wegen;

• regelen van randvoorwaarden op het gebied van wonen, onderwijs, iets

kopen/betalen, het stimuleren tot en voorbereiden van een gesprek met dit

type instanties (dit betreft niet het meegaan naar/aanwezig zijn bij het gesprek);

• hulp bij plannen, stimuleren en voor-bespreken van activiteiten;

• hulp bij initiëren of compenseren van op/bijstellen van dag/weekplanning;

dagelijkse routine;

• inzicht geven in (mogelijke) gevolgen van besluiten;

• hulp bij zich aan regels/afspraken houden, corrigeren van besluiten of gedrag.

Deze activiteit richt

zich met name op de

beperkingen en

stoornissen in de

sociale redzaamheid,

oriëntatie stoornissen,

probleemgedrag en

psycho - sociale

functies. Begeleiding van kinderen bij het voeren van regie over hun dagelijkse bezigheden.

De begeleiding is nodig omdat het kind door zijn beperking dat niet goed kan. De

begeleider maakt een plan met het kind, wat het die dag gaat doen. De begeleider

zorgt ervoor dat het kind gaat doen wat is afgesproken.

2.

Het ondersteunen bij

praktische

vaardigheden/

handelingen ten

behoeve van

zelfredzaamheid

• hulp bij uitvoeren of overnemen van eenvoudige of complexe taken/activiteiten, of

bij oplossen van praktische problemen die buiten de dagelijkse routine vallen;

• hulp bij uitvoeren van vaardigheden die geleerd zijn tijdens AWBZ- of GGZ-

behandeling, zoals sociale vaardigheden;

• hulp bij het beheren van (zak)geld;

• hulp bij gebruik openbaar vervoer (alleen in de zin van oefenen);

• hulp bij plannen en stimuleren van contact in persoonsgebonden sociale omgeving;

Deze activiteit richt

zich met

name op de

beperkingen in de

begeleiding buiten de deur die de tekorten opvangt in zelfredzaamheid vanwege de

beperking. Dit kan op school zijn, in de buitenschoolse opvang, het zwembad, de

stad ingaan, noem maar op. Niet de activiteit is doorslaggevend, maar de

Page 25: Stichtingsplan Happy KidsCare

Happy KidsCare

STICHTINGSPLAN

24

sociale redzaamheid

en het

zich bewegen en

verplaatsen.

noodzakelijke begeleiding.

3. Het bieden van

toezicht

• toezicht op- en het aansturen van gedrag ten gevolge van een stoornis, thuis of

elders (bijvoorbeeld tijdens sport);

• toezicht gericht op het bieden van fysieke zorg, zodat tijdig in kan worden gegrepen

bij bijvoorbeeld valgevaar, of complicaties bij een ziekte.

Er zijn kinderen die door hun beperking iemand in de buurt moeten hebben die op

hun let. De begeleider grijpt in als het nodig is, bijvoorbeeld als ze naar buiten gaan

en zonder begeleiding vergeten een jas aan te trekken of gaan dwalen. Maar ook

zwaardere vormen van begeleiding vallen hieronder. Hierbij kunt u denken aan

situaties waarin er gevaar voor de persoon zelf of zijn omgeving kan ontstaat. Er

dreigt bijvoorbeeld fysiek valgevaar of er is sprake van agressief gedrag of seksueel

ontremd gedrag.

4.

.

Oefenen met het

aanbrengen van

structuur, c.q. het

voeren van regie en/of

het uitvoeren van

handelingen die

zelfredzaamheid tot

doel hebben.

• oefenen door het kind zelf: oefenen met vaardigheden (al dan niet aangeleerd

tijdens AWBZ- of GGZ-behandeling) voor communicatie, stimuleren van wenselijk

gedrag, inslijpen van gedrag;

• oefenen van de ouders hoe om te gaan met de gevolgen van de aandoening,

stoornis of beperking van het kind.

Hieronder valt begeleiding die het kind nodig heeft na een therapie of training in

bepaalde vaardigheden.

Page 26: Stichtingsplan Happy KidsCare

Happy KidsCare

STICHTINGSPLAN

25

CONTRA – INDICATIE

Voor al haar activiteiten hanteert Happy KidsCare een contra-indicatie. Sommige kinderen kunnen

beter door andere organisaties op pad geholpen worden. Bijvoorbeeld in het geval van:

- ernstige psychiatrische of gedragsproblematiek

- ernstige verslavingsproblematiek

- een zwangerschap

- een IQ onder de 75 (bij een IQ tussen de 65 en 85 wordt de leerbaarheid als uitgangspunt

genomen).

11.1 LOGEEROPVANG

De logeeropvang biedt plek aan een jeugdige gedurende een tot twee weekenden in de maand.

Daarnaast kan eventueel een aantal weken gedurende de vakantieperiode voor deze opvang worden

gekozen. In overleg kan ook voor een overbruggingsperiode worden gelogeerd. Bijvoorbeeld wanneer

een kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen en er elders geen woonplek beschikbaar is. De frequentie van

de bezoeken en de begeleiding door een logeerbegeleider wordt in samenspraak bepaald.

Voorafgaand wordt de gewenste intensiteit van hulp vastgesteld en vastgelegd. De doelstelling is om

voor 36 kinderen per maand in logeeropvang te kunnen voorzien.

Het kind heeft een plek waar het kan rekenen op een stabiele vervangende opvoed- en woonsituatie.

Het kind leert omgaan met een ander sociaal netwerk en een andere opvoedsituatie dan het gewend

is. Daarnaast worden opvoeders ontlast in de dagelijkse intensieve zorg voor hun kind. Er kan op

deze manier vaak worden voorkomen dat een jeugdige uit het gezin of pleeggezin geplaatst moet

worden omdat de opvoedingssituatie te zwaar wordt. De logeeropvang vindt plaats binnen een

beschermende omgeving / therapeutisch klimaat waarbij onafgebroken toezicht aanwezig is.

AUTISMEGROEP, JONGERE KINDEREN

De weekenden beginnen vrijdagavond om 18.00 uur en eindigen zondagmiddag om 15.30 uur. Uit

ervaring en onderzoek is gebleken dat structuur voor kinderen erg belangrijk is. Happy KidsCare biedt

dan ook een duidelijk dagprogramma dat van te voren met de kinderen wordt doorgenomen. Het

programma hangt in het huisje op een overzicht met pictogrammen en tijdsaanduiding zodat er altijd

kan worden gekeken wat en hoe laat er iets wordt gedaan. Happy KidsCare kiest voor een dag

afsluiting met een groepsrondje waarin een ieder zijn/ haar beleving van de dag kan delen. Happy

KidsCare werkt met een beloningssysteem waarmee de kinderen een presentje kunnen verdienen.

Voor het slapen gaan wordt er een verhaal voorgelezen en gaan de kinderen naar bed.

Voeding is erg belangrijk. Er is o.a. gebleken dat veel kleurstoffen consumeren voor kinderen een

negatief effect heeft. HappyKidsCare staat dan ook achter gezonde voeding met voldoende fruit en

Page 27: Stichtingsplan Happy KidsCare

Happy KidsCare

STICHTINGSPLAN

26

groenten en wil hier de kinderen ook bewust van maken. Ook tijdens de terugkerende snackavond

wordt er aan de schijf van 5 en algemene voedseleisen voldaan.

Happy KidsCare biedt activiteiten die worden begeleid vanuit een pedagogische blik. Hierbij valt te

denken aan activiteiten zoals: kleien, tekenen, buttons maken, T-shirts beschilderen, sieraden maken,

spellen waarbij samenwerking belangrijk is en spellen waarbij de concentratie belangrijk is. De

kinderen krijgen een actief programma aangeboden. De stichting maakt gebruik van de mogelijkheden

op het vakantiepark en van omliggende activiteitencentra. Naast het actieve programma biedt Happy

KidsCare ook voldoende rustmomenten en momenten dat de kinderen zich terug kunnen trekken

zodat er voldoende balans is tussen prikkel en rust.

AANBOD ADHD GROEP, +/- 13 T/M 18 JAAR

De kidsweekenden vanuit de jongerengroep zijn een schoolvoorbeeld voor hoe het altijd zou moeten

zijn. De begeleiders zijn er voor de kinderen. Dit betekent dat ze zich inleven in de kinderen en dat ze

weten hoe het best gecommuniceerd kan worden met ze om zo bepaalde doelstellingen te behalen.

Hierin vullen de begeleiders elkaar waar nodig aan. Ieder weekend van de maand is gekoppeld aan

een thema. Op deze manier zal er nog meer bewustwording gecreëerd worden. Thema’s zijn o.a.:

- Vriendschap

- Pesten

- Taal

- Geld

- Plek in het gezin

- Complimenten

- Omgaan met verveling

- Hoe kan ik rust in mijn hoofd krijgen

Het is veel prettiger om zonder dwang en drang te werken. Happy KidsCare bouwt hierdoor een

vertrouwensband op met de kinderen. De focus ligt voor de kinderen op de zelfredzaamheid, de

activiteiten en sociale vaardigheden. Met een relaxte omgeving waar plezier, gezelligheid en respect

voorop staat, is het een resultaatgerichte manier van begeleiden. Doordat de nadruk op eigen

verantwoordelijkheid, plezier en gezelligheid wordt gelegd, komen de kinderen minder snel in de

verleiding om kattenkwaad uit te halen. Uiteraard gebeurt het weleens en dan wordt er per situatie

bekijken hoe te reageren. Soms kan echt iets niet door de beugel en dan vraagt een begeleider

waarom dit gebeurt. Zo kan een kind zelf nadenken over zijn/haar handelen. De situatie wordt

besproken op een oordeel loze manier zodat kinderen de ruimte voelen om zich te uiten. Er worden

verschillende opties geven en er wordt besproken hoe om te gaan met deze situatie. Hier leert een

kind van. Bij dwang en drang hou je kinderen klein, is de stichting van mening, daardoor weten ze niet

wat ze een volgende keer anders kunnen doen.

Page 28: Stichtingsplan Happy KidsCare

Happy KidsCare

STICHTINGSPLAN

27

De ouder is volledig betrokken bij het proces van een kidsweekend. Op zondag vindt er een korte

evaluatie plaats. De ouders worden na het weekend uitgenodigd voor een evaluatiemoment. Er

gebeurt veel tijdens een weekend dus terugkoppeling is hierin een must. De gesprekken zullen als

coachtarief in rekening worden gebracht. De nauwe samenwerking tussen de ouders, de kinderen en

de coaches zorgt voor meer inzicht, begrip en inlevingsvermogen. Opvoeden kan op deze manier

weer leuker en makkelijker worden.

VOORBEELDEN:

Casus I

Sara is 11 jaar en heeft een lichte verstandelijke beperking en PDD-NOS. Sara wordt elke dag met de

taxi opgehaald om naar het speciaal onderwijs te gaan. Ze wil graag precies weten waar ze aan toe is

en vraagt daarom vele malen per dag wat ze gaat doen. Sara gaat een weekend per maand en soms

ook in de vakantie naar de logeeropvang. Ze vindt het fijn bij de logeeropvang omdat ze daar wel

vriendinnen heeft, dit is voor haar in een andere context erg moeilijk. Voor haar ouders zijn het

weekenden waarin ze eindelijk ook aan elkaar toekomen en nieuwe energie opdoen. De ouders geven

aan dat de dagen dat Sara thuis is, het gehele huishouden in het teken staat van de structuur die Sara

nodig heeft. De ouders gebruiken het logeerweekend bijvoorbeeld ook om aan (grote) huishoudelijke

taken toe te komen, ze geven aan dat Sara meenemen naar bijvoorbeeld een woonboulevard geen

optie is voor ze omdat ze overprikkeld en gefrustreerd raakt. De weekenden dat ze weg zijn geeft

ouders ruimte ook eens nieuwe meubelen uit te zoeken. Dingen die nou eenmaal ook moeten

gebeuren.

Bovenstaande casus illustreert het belang van de logeeropvang voor het hele gezin . Casus II gaat

meer in op de heilzame werking voor de cliënt zelf.

Casus II

Een stille jongen van 15 jaar was al 3 keer mee geweest met een logeerweekend. Die weekenden

was hij kortaf in zijn antwoorden en had met regelmaat slaande ruzie met zijn zusjes (die er ook

waren). Dit was zijn manier van contact maken merkten wij op. Andere kinderen waren een beetje

bang voor hem. De begeleiders kregen tijdens het 3e kidsweekend echt contact met hem. Ze bleven

contact maken met hem, door langs te lopen en een aai over zijn bol of schouderklopjes te geven.

Speciale aandacht werd gegeven door het verzorgen van zijn maaltijden die hij lekker vond.

Op een onbewaakt moment was hij van een stuk papier een papegaai aan het maken. Alle kinderen

stonden om hem heen zijn kunstwerk te bewonderen. De tafel werd buiten gezet en iedereen kwam

erbij, zodat hij kon laten zien welke stappen er nodig waren om zo’n papegaai te kunnen maken. Dat

was het begin van zelfvertrouwen, openstellen en voelen dat hij er toe doet. De begeleiders bleven

hierin investeren. Inmiddels is hij socialer, vrolijker en zorgzamer. De slaande ruzies met zijn zusje zijn

verdwenen.

Page 29: Stichtingsplan Happy KidsCare

Happy KidsCare

STICHTINGSPLAN

28

Indien een kind na een uitgebreide combinatiebehandelingen in het gezin en op school redelijk te

handhaven is, maar er binnen het gezin toch sprake blijft van verhoogde spanningen bij de ouders,

broers en zussen, kan men gebruik maken van logeervoorzieningen voor een weekeind of week. Doel

is stabilisatie van het kind en / of het gezin.

De logeeropvang biedt een tijdelijke ontlasting in de zorg voor de ouders. Daarnaast biedt de

logeeropvang voor het kind een plek van ontspanning, zinvolle dagbesteding, dag structurering en

begeleiding waarin het kind kan werken aan de gestelde ontwikkelingsdoelen. Het bieden van

veiligheid en geborgenheid / goede thuisbasis / eten / onderdak / kleding / gezondheid / hygiëne, van

de straat houden / helpen aan ontspanning, hobby’s en of andere bezigheden (Millenniumdoel 1 & 7).

Ook tijdens de logeeropvang wordt gewerkt aan persoonlijke ontwikkelingsdoelen op het gebied van

de zelfredzaamheid, structuur en planning, concentratie bevordering, (faal) angst, inzicht in eigen

functioneren, bewustwording in denken en doen, reguleren van prikkels en de ontwikkeling van

kernkwaliteiten. Tijdens de logeeropvang is er aandacht voor ieder kind. De begeleiders sluiten aan

op de behoefte van de kinderen, vandaaruit wordt er gebouwd. De ervaringen van kinderen tijdens de

kidsweekenden zorgen voor zelfvertrouwen, gezien worden en erkenning voor wie ze zijn.

Happy KidsCare vindt het noodzakelijk om hier regelmaat aan te geven bijv. 1 keer per maand 2

nachten. Stichting Happy KidsCare gaat er onder andere voor zorgen dat er vaste weekenden

aangeboden kunnen worden met dezelfde kinderen en begeleiders om zo deze structuur te

waarborgen.

11.2 INDIVIDUELE BEGELEIDING

Psycho-educatie

Casus III

Jurandy is een innemende jongen van 8 jaar met de diagnose Autisme. De hele wereld lijkt zijn vriend

te zijn. In de bus, bij de kassa in de supermarkt; overal maakt hij praatjes met wildvreemde mensen.

Maar Jurandy is niet altijd zo vrolijk. Thuis en op school heeft hij regelmatig flinke woede-uitbarstingen

en zijn moeder begint zich flinke zorgen te maken. Want Jurandy heeft ook weinig vrienden. Hij wil te

veel de baas spelen en vriendjes haken daarom snel af.

Jurandys moeder weet inmiddels dat Jurandy 2 kanten heeft: de leuke, haast te open Jurandy en de

moeilijke, boze Jurandy. Ze heeft al jaren het gevoel gehad dat Jurandy anders is dan andere

kinderen. Daarom helpt ze hem zo goed mogelijk met zijn boze buien en ruzies. Maar vorige week,

toen Jurandy weer een woede-uitbarsting kreeg, werd het haar te veel. Ze greep Jurandy bij zijn arm,

duwde hem zijn kamer in en barstte in tranen uit. Niemand lijkt haar problemen met Jurandy te

begrijpen. Haar ex-man, de vader van Jurandy, zegt dat hij niets merkt van de problemen. Logisch,

want bij hem zit Jurandy de hele dag achter de computer, dan geeft hij geen problemen. Jurandy`s

moeder vindt dat ze Jurandy gewoon steviger moet aanpakken. Na de intake, horen Jurandy en zijn

Page 30: Stichtingsplan Happy KidsCare

Happy KidsCare

STICHTINGSPLAN

29

moeder hoe zij het beste geholpen kunnen worden. Want wat er ook met Jurandy aan de hand zal

zijn; het is belangrijk voor zijn toekomst dat hij beter om leert gaan met zichzelf en zijn omgeving.

Happy KidsCare maakt in zowel de persoonlijke begeleiding, groepsbegeleiding en ouderbegeleiding

gebruik van psycho-educatie. Het gaat hier om het op didactische wijze aanbieden van informatie over

de aard van een ziekte of stoornis aan ouders / gezin, kind en overige opvoeders, met als doel

attitude- en gedragsverandering te bewerkstelligen. Het is een proces waarin de hulpverlener op

weloverwogen en beknopte wijze relevante wetenschappelijke informatie aanbiedt als antwoord op

vragen als: “Waarom heb ik (heeft mijn kind) dit probleem?” en “Hoe kan ik (mijn kind) beter worden?”.

Het is het op een empathische wijze advies en aanbevelingen geven, die logisch voortvloeien uit het

denkkader en de wetenschappelijk gefundeerde kennis van de hulpverlener en die aansluit bij het

denkkader van de cliënt. Psycho-educatie vormt het startpunt van iedere behandeling en bestaat niet

alleen uit globale informatie over de stoornis en behandeling, maar besteedt ook aandacht aan

achterliggende mechanismen van ADHD, de gevolgen ervan voor het kind en het gezin en de

cognities en emoties die daarbij horen.

STEUNENDE EN STRUCTURERENDE BEGELEIDING

Casus IV

Freddy is een jongen van 14 jaar die al veel heeft meegemaakt. Toen hij drie jaar oud was veranderde

hij van een rustige jongen in een druk kereltje dat erg veel aandacht vroeg. Volgens de moeder kwam

dit doordat Freddy het slachtoffer was geweest van een kinderlokker. In die tijd waren er echter ook

veel conflicten tussen de ouders. Na de scheiding van ouders, op zijn 4e levensjaar, volgde een

periode van bedreiging door vader. Moeder moest vluchten en onderduiken met haar vier kinderen,

Hierna kreeg de moeder een nieuwe vriend. Deze was erg gek met de kinderen en andersom, maar

verongelukte kort na de bruiloft. Er is al veel hulpverlening geweest in dit gezin. Het RIAGG had

eerder ADHD bij Freddy gediagnosticeerd. Freddy gaat naar het speciaal onderwijs vanwege zijn

leerproblemen. Freddy zelf is driemaal in een internaat geplaatst. Hij liep steeds weg en werd de

derde keer in een min of meer gesloten tehuis geplaatst. Hij voelde zich daar absoluut niet thuis in die

harde cultuur en mocht uiteindelijk terug naar zijn moeder gaan.

Freddy is vanaf het begin gemotiveerd geweest om mee te werken aan de gezinsbegeleiding. Hij is

goed voor rede vatbaar en hij is in staat om overleg te plegen. Hij lijkt voldoende inzicht te hebben in

de consequenties van zijn gedrag. In het begin waren er wat aanpassingsproblemen. Praktische

dingen zoals zijn jas ophangen en corvees doen leverden veel strijd op. Ook heeft hij vaak ruzie met

zijn oudere zus. Zij is erg veeleisend en wantrouwig naar Freddy toe. Freddy stelt alles in twijfel en

bediscussieert de huisregels. De begeleider helpt de moeder om een scorelijst op te stellen zodat over

zijn gedrag duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden. De moeder is hierdoor consequenter en na

verloop van tijd gaat het goed met Freddy in het gezin. De moeder heeft ondertussen een nieuwe

vriend. Deze man is al lang bekend in het gezin. Vanaf de eerste dag speelt hij een bepalende rol in

Page 31: Stichtingsplan Happy KidsCare

Happy KidsCare

STICHTINGSPLAN

30

het gezin. Deze vriend stelt veel regels en biedt duidelijkheid en structuur. Freddy heeft hier veel baat

bij; hij heeft een goede band met deze man en neemt veel van hem aan.

Deze jongen heeft natuurlijk veel meegemaakt. Het is echter niet zo dat een oorzaak uit het verleden

nu allesbepalend is. Deze jongen reageert niet als een robot op verleden invloeden of op erfelijke

factoren. Als hulpverleners moeten we vooral kijken naar wat op dit moment concreet van invloed is

op het gedrag van Freddy. Hij is absoluut niet gemotiveerd voor therapie of voor nog een andere

hulpverlener. Niettemin wordt door de huidige vorm van gezinsbegeleiding wel degelijk

psychotherapeutische hulp geboden: er wordt een gezonde structuur aangebracht in het gezin. Dit

betekent dat Freddy dagelijks een paar keer wordt gecomplimenteerd voor zijn prestaties, hierdoor

verbetert het vertrouwen in anderen en zijn zelfwaardering. Dit is wat deze jongen vooral nodig heeft.

We zien bijvoorbeeld dat hij een goede band heeft met de nieuwe vriend van de moeder. Hij is dus

niet tegenover alle volwassenen wantrouwig, het is afhankelijk van hoe die volwassenen zich

opstellen. Ook de gezinsbegeleiders hebben een wederkerige vertrouwensrelatie met hem. De

logeeropvang voorziet hierin ook in een behoefte. In het weekend zit een kind in en veilige omgeving,

daar kan hij of zij een basis opbouwen. De structurele begeleiding faciliteert daarin het toepassen in

de dagelijkse praktijk.

Steunende-structurerende gesprekken zijn gericht op structurering en op ondersteuning bij praktische

problemen. In de begeleidingsgesprekken wordt gebruik gemaakt van psychotherapeutische

technieken uit de (cognitieve) gedragstherapie, de interpersoonlijke therapie en de directieve therapie.

Uitgangspunt vormen de ervaringen en praktische problemen van de cliënt of het cliëntsysteem.

Steunende-structurerende begeleiding richt zich nadrukkelijk niet op het proberen de basale

persoonlijkheid van de cliënt of de verzorgers te veranderen. Doelen zijn het verminderen en/of

dragelijk maken van de klachten en symptomen van bijvoorbeeld ADHD, om daarmee de ouders en

het kind in staat te stellen op een meer adequate wijze in het gezinsleven te functioneren en het kind

kans te bieden zich goed te ontwikkelen, zowel binnen als buiten het gezin. Psycho educatie behoort

altijd deel uit te maken van deze begeleiding.

11.3 TRAININGEN

Het volgen van trainingen gebeurt op maat en wordt aangepast aan wat het kind aankan op dat

moment. Er dient sprake te zijn van voldoende draagvlak en hij / zij moet er psychisch en fysiek open

voor staan.

ZELFREGULATIETRAINING

De training is gericht op het aanleren van een grotere zelfregulatie en betere

probleemoplossingsstrategieën en bestaat uit het leren afremmen van de eerste impulsieve reactie en

het leren afwegen van verschillende alternatieve gedragingen, zowel in sociale situaties als in

werk/opdrachtsituaties. Doorgaans zal uitstel van onmiddellijke beloning nodig zijn ten gunste van

beloningen op de wat langere termijn. Steeds opnieuw moet het kind de afweging leren maken wat in

Page 32: Stichtingsplan Happy KidsCare

Happy KidsCare

STICHTINGSPLAN

31

een specifieke situatie handig is en wat niet en het zal daarom moeten leren om de consequenties van

zijn gedrag te leren voorspellen en achteraf te evalueren.

SOCIALE VAARDIGHEIDSTRAINING

In een sociale vaardigheidstraining is de aandacht gericht op gedragsmatige vaardigheidstekorten

waarmee een kind of volwassene in sociale situaties in de problemen komt en mogelijke negatieve

reacties bij anderen veroorzaakt. Binnen een sociale vaardigheidstraining worden verschillende

procedures gebruikt, waaronder modeling, feedback, gedragsoefening en sociale bekrachtiging.

Page 33: Stichtingsplan Happy KidsCare

Happy KidsCare

STICHTINGSPLAN

32

CONCRETE DOELEN

LOGEEROPVANG / GROEPSBEGELEIDING

De stichting stelt zich ten doel om minimaal twee keer per maand (24 weekenden per jaar) een

logeergelegenheid te bieden. De tak voor jongere kinderen met veelal een diagnose in de richting van

autisme of een autismespectrum stoornis (ASS) richt zich op 16 kinderen per weekend, de

logeergelegenheid voor de wat oudere kinderen met veelal ADHD richt zich op 20 kinderen per

weekend. In totaal zal het dus gaan om 36 kinderen per maand. Logeeropvang wordt geboden voor

de duur van minimaal zes maanden en maximaal een jaar. De ervaring leert dat wanneer een

plaatsing voor al de betrokkenen plezierig is, deze opvang vaak een navolging krijgt. Bij Happy

KidsCare wordt doelgericht gewerkt waardoor er minimaal 6 maanden nodig zijn om te oefenen en het

gedrag te laten beklijven. Na een jaar komen kinderen in een routine, waarbij het raadzaam is om het

aangeleerde gedrag in de thuissituatie te oefenen.

INDIVIDUELE BEGELEIDING

Happy KidsCare stelt zich ten doel om voor 50% van de cliënten ook persoonlijke begeleiding te

bieden. Happy KidsCare stelt zich tevens ten doel om voor 30% van de cliënten het systeem en de

ouders & verzorgers ondersteuning en begeleiding te bieden. Een keer per kwartaal zal er een

bijeenkomst van ongeveer drie uur worden georganiseerd specifiek gericht op de ouders / verzorgers.

Hierin zal gekeken worden naar de ontwikkeling van de kinderen maar ook naar de rol van de ouders

en naar eventuele opvoedkundige vraagstukken.

WERK- / LEERBEDRIJF

Happy KidsCare stelt zich ten doel om kwalitatief hoge stageplekken te bieden aan ten minste acht

stagiaires. Zij zullen worden voorzien in persoonlijke begeleiding door coördinatoren, 2 dagdelen

intervisie per kwartaal en 4 trainingsdagen per jaar.

TRAININGEN

Happy KidsCare stelt zich ten doel om aan 25% van haar cliënten een training aan te kunnen bieden.

Page 34: Stichtingsplan Happy KidsCare

Happy KidsCare

STICHTINGSPLAN

33

CONCLUSIE

Happy KidsCare is een stichting die zich wil richten op de ondersteuning en begeleiding van het hele

systeem rondom een kind of jongere met een psychische stoornis en / of een licht verstandelijke

beperking. Zowel het kind als de ouders, verzorgers, broertjes en zusjes krijgen hierin de aandacht.

Ontlasting van het systeem is een belangrijk aandachtspunt. Hierin wordt voorzien middels het

aanbieden van logeeropvang / groepsbegeleiding. Daarnaast staat het kind bij Happy KidsCare

centraal. Door middel van individuele- en groepsbegeleiding wordt er met het kind hard gewerkt aan

het vergroten van de zelfredzaamheid, het ontwikkelen van sociale vaardigheden, het psychisch

functioneren en het minimaliseren van probleemgedrag zodat hij / zij zo goed mogelijk kan

participeren in de samenleving. Daarnaast wil de stichting een ontwikkelingsplek zijn voor stagiaires

waar zij op kunnen bloeien tot competente en zelfverzekerde zorgverleners. Vanwege ontwikkelingen

en bezuinigingen in de zorgsector maakt Happy KidsCare zich sterk voor de groep kinderen die nu

soms een te lichte indicatie hebben om te voldoen aan de vernauwde PGB criteria. Dit wil echter niet

zeggen dat deze groep kinderen en hun families geen begeleiding en ondersteuning meer nodig

hebben. Happy KidsCare wil graag in het ontstane gat springen om deze doelgroep zorg op maat te

bieden.