Stephanie Profijt Astrid · PDF file Actualiteiten arbeidsrecht 14 november 2011 Stephanie...

Click here to load reader

 • date post

  17-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Stephanie Profijt Astrid · PDF file Actualiteiten arbeidsrecht 14 november 2011 Stephanie...

 • Actualiteiten arbeidsrecht

  14 november 2011

  Stephanie Profijt

  Astrid Riemslag

 • Wet Arbeid en Zorg: Ouderschapsverlof

  • Dwingend recht

  • Absoluut recht

  • Voorwaarden:

  1. er moet sprake zijn van een werknemer die

  minimaal 1 jaar in dienst is;

  2. werknemer moet als ouder in een

  familierechtelijke betrekking staan tot een kind

  die nog geen 8 jaar is.

  Discussie alleen mogelijk over wijze van opnemen.

 • Uitgangspunt:

  – Ten hoogste recht op ouderschapsverlof 26 maal

  de arbeidsduur per week.

  – Verlof opnemen in een aaneengesloten periode

  van 1 jaar.

  – Aantal uren verlof maximaal de helft van de

  arbeidsduur per week.

  Geen mogelijkheid voor werkgever tot afwijzing.

 • Afwijking van de regeling voor werknemer mogelijk:

  • Verlof voor langere periode dan 1 jaar.

  • Verlof opdelen in maximaal 6 periodes waarbij

  iedere periode minimaal 1 maand bedraagt.

  • Meer uren verlof per week dan de helft van de

  arbeidsduur per week.

  Werkgever kan de voorgestelde afwijking afwijzen

  alleen in geval van zwaarwegende bedrijfsbelangen.

 • Zwaarwegend bedrijfsbelang

  “Indien de door de werknemer gewenste vormgeving

  van het verlof de gang van zaken in de onderneming

  zodanig zou ontwrichten dat het belang van de

  werknemer bij die vorm daar niet tegen opweegt”.

 • Wetsvoorstel

  Opnamemogelijkheden aanzienlijk flexibiliseren:

  • Elke gewenste wijze van opname van

  ouderschapsverlof is mogelijk, ongeacht periode of

  opnamepatroon.

  • Werknemer hoeft niet meer 1 jaar in dienst te zijn.

  Afwijzing blijft alleen mogelijk op grond van

  zwaarwegende bedrijfsbelangen.

 • Zwaarwegende bedrijfsbelangen

  • Kantonrechter Ter Borg van 22 maart 2005;

  werknemer onmisbaar, verzoek afgewezen.

  • Kantonrechter Amsterdam van 18 december 2008;

  bedrijfspolicy dat minimaal 4 dagen moet worden

  gewerkt. Ontbinding met hoge vergoeding.

  • Kantonrechter Hilversum 23 augustus 2010;

  afspraak OR niet relevant, onoverkomelijke

  problemen niet voldoende naar voren gebracht.

 • Wet aanpassing arbeidsduur

  • Minimaal 1 jaar in dienst voorafgaand aan beoogde

  tijdstip van aanpassing.

  • Verzoek 4 maanden vóór tijdstip schriftelijk indienen.

  Werkgever moet schriftelijk reageren, 1 maand voor

  aanpassing!

  • Maximaal 1 keer per 2 jaar na afwijzing/toekenning

  verzoek indienen

 • Zwaarwegende bedrijfsbelangen

  In geval van vermindering arbeidsduur.

  Sprake van ernstige problemen:

  • Voor de bedrijfsvoering bij de herbezetting van de

  vrijgekomen uren.

  • Op het gebied van veiligheid.

  • Van roostertechnische aard.

 • Zwaarwegende bedrijfsbelangen

  In geval van vermeerdering van de arbeidsduur.

  Sprake van ernstige problemen:

  • Van financiële of organisatorische aard.

  • Wegens het niet voorhanden hebben van voldoende

  werk.

  • Vastgestelde formatieruimte en personeelsbegroting

  is ontoereikend.

 • Wetsvoorstel

  Doel van de wet is dat de arbeidsduur aansluit bij

  veranderde omstandigheden van de werknemer.

  • Werknemer kan na 1 jaar een nieuw verzoek

  indienen.

  • Termijn van 1 jaar kan worden verkort in geval van

  onvoorziene omstandigheden.

  • Aanpassing kan een tijdelijk karakter hebben.

  Inhoudelijke beoordeling wijzigt niet: zwaarwegende

  bedrijfsbelangen.

 • Jurisprudentie

  • Kantonrechter Gouda, 21 februari 2008;

  personeelsgids niet relevant, werknemer werkte

  tijdens ouderschapsverlof ook reeds 20 uur.

  • Kantonrechter Heerenveen, 1 juni 2006;

  apothekersassistente, routine en bekwaamheid.

  Verzoek werknemer afgewezen.

  • Kantonrechter Nijmegen, 1 september 2006;

  gespecialiseerd reumaverpleegkundige. Verzoek

  werknemer afgewezen.

 • Tips

  • Ouderschapsverlof is vaak een opstapje naar een

  verzoek om aanpassing van de arbeidsduur. Laat

  een werknemer dan niet de volledige functie

  verrichten tijdens ouderschapsverlof. Haal, indien

  mogelijk, enkele wezenlijke onderdelen tijdelijk uit het

  takenpakket.

  • Indien in een reglement parttime werken wordt

  toegestaan, motiveer dan waarom slechts een

  vermindering van een bepaald percentage wordt

  toegestaan.

 • Nieuwe vakantiewetgeving per

  1 januari 2012

 • Reden voor deze wijziging?

  Uitspraak Europees Hof van Justitie

  op 20 januari 2009

 • Casus 1 bij Europees Hof

  • Duitse werknemer was ziek totdat hij met pensioen

  ging.

  • Duitse wetgeving: vakantiedagen moeten in hetzelfde

  jaar worden opgenomen, anders verval.

  • Bij einde arbeidsovereenkomst geen betaling

  vakantiedagen.

  • Vanwege ziekte had werknemer vakantiedagen niet

  kunnen opnemen.

 • Casus 2 bij Europees Hof

  Twee Engelse zaken:

  1. Werknemers konden voor hun ontslag vanwege

  ziekte geen vakantiedagen opnemen.

  2. Zieke werknemer deelde aan werkgever mede dat zij

  in de daarop volgende maanden vakantiedagen zou

  opnemen maar dit werd door werkgever geweigerd.

 • Toetsing aan Europese richtlijn 2003/88

  artikel 7:

  • Lid 1: maatregelen door lidstaten, vakantie tenminste

  4 weken, voorwaarden voor toekenning in nationale

  wet.

  • Lid 2: geen financiële vergoeding, behalve bij einde

  dienstverband.

 • Uitspraak Europese Hof 20 januari 2009

  Nationaal mag bepaald worden dat vakantiedagen na

  een periode vervallen (referentieperiode); in

  Nederland is dit 5 jaren.

  Hierbij gelden grenzen: welke?

  1. Als werknemer niet daadwerkelijk mogelijkheid heeft

  gehad om vakantie op te nemen, dus vraag: heeft

  zieke werknemer mogelijkheid om vakantie te

  nemen?

  2. Als vakantiedagen niet konden worden opgenomen,

  dan financiële vergoeding.

 • Gevolgen voor Nederland?

  • Was Nederlandse wetgeving in strijd met Europese

  Richtlijn?

  • Wetgever liet op zich wachten.

  • Rechters keken al met schuin oog naar Europese

  uitspraak.

 • Artikel 7: 634 BW: hoofdregel

  • Werknemer heeft over periode waarover loon betaald

  wordt recht op vakantiedagen, tenminste 4x

  overeengekomen arbeidsduur.

  • Is werknemer evenredig deel van een jaar in dienst

  dan opbouw naar evenredigheid.

  • Tenminste 4x betekent bij fulltimer 20 dagen =

  wettelijke dagen.

  • Daarboven: bovenwettelijke dagen.

 • Kantonrechter Utrecht 14 oktober 2009

  • Werkneemster in dienst van 1 april 2005 tot 1

  februari 2009.

  • Ziek vanaf 1 mei 2006.

  • Bij einde arbeidovereenkomst vorderde

  werkneemster 58 vakantiedagen, 14 dagen van voor

  ziekte en 44 dagen tijdens ziekte.

  • Werkgever: alleen 14 dagen tijdens ziekte.

 • Wat zegt kantonrechter Utrecht?

  • Nederlandse wet ga ik uitleggen aan de hand van

  Europese richtlijn.

  • Artikel 7:635 BW lees ik samen met artikel 7:638 BW:

  werkgever mag vakantie vaststellen.

  • Europese richtlijn zegt niet dat tijdens ziekteverlof

  geen vakantie kan worden genoten, dus werkgever

  had vakantie mogen vaststellen.

  • Heeft werkgever niet gedaan, in 2006 zelfs

  vakantieverzoek van werknemer geweigerd.

  • Vordering van werknemer, 58 dagen, werd

  toegewezen.

 • Gerechtshof Amsterdam 10 november 2009

  • Werknemer in dienst tot 1 januari 2007.

  • Vanaf 5 april 2004 is werknemer ziek.

  • In hoger beroep vordert werknemer 40

  vakantiedagen met beroep op Europese uitspraak.

  • Werkgever had 10 vakantiedagen betaald, namelijk

  over laatste 6 maanden dienstverband.

 • Wat zegt Gerechtshof?

  • Werknemer kan geen rechtstreeks beroep doen op

  Europese richtlijn.

  • Uitspraak Europese hof legt alleen verplichting op

  aan Nederlandse wetgever.

  • In Nederland in verleden keuze om verlofstuwmeren

  bij ziekte te voorkomen en kosten

  arbeidsongeschiktheid beheersbaar te houden.

  • In Nederland is eerst wetgever aan zet voordat met

  Europese uitspraak iets gedaan kan worden.

  • Vordering werknemer werd afgewezen.

 • Wijziging 1: vervallen van vakantiedagen

  • Bovenwettelijke dagen vervallen na 5 jaren.

  • Wettelijke dagen vervallen 6 maanden na

  opbouwjaar: geldt zowel voor gezonde als zieke

  werknemers, voor zover ze redelijkerwijs in staat

  waren om vakantie op te nemen.