STB Clubblad 1990 nr 2

of 56 /56
ATI-ETTEK VEREMGING .*.*'ï'1v" {6HÈ} Sport en Trimclub Brunssurnmerheide lr'

Embed Size (px)

description

 

Transcript of STB Clubblad 1990 nr 2

 • ATI-ETTEK VEREMGING

  .*.*''1v"{6H}

  SportenTrimclubBrunssurnmerheide

  lr'

 • E'l]

  ot--E.

  o.]J]l

  (.) o 1r: ! c.li

  AE

  @ > q:i -o or rr rJ.r (U @ p or o o oo !Eo -rr

  .o i o o il

  a .D 11!

  DO

  o

 • Leden en be!unsLigers van STB.Het clubbl.ad dat U thans krlJgtaangeboden, kwam tol- stand doormedewerking van: Huub Neefis, Janvan Hees, heo Schmeits, Cor Bobeerts,Jan l4anders; Fred Strating en Jo Eyck.Neuw is vooral een aantal adverteerders, liiens ondersteuning uij van harte aannemen. llet de nog llestaande begunsti-qe.s is het financ]e qedeelte van ons clubblad voor hetjaar 1990 weer zeker gesteld.Wij r,rensen hun aflen goede zaken, !,,aarbij het overbodg iste vermelden, dat b1j lnkopen en seavicediensten van onzeleden, eerst gedacht moet worden aan diegenen !,,eIke de SBfinancieef ondersteunen.De vroegere adverteerders, uelke te kennen hebben gegeven,dit jaar eens andere verenigingen te !'rllen onde.steunen,danken !,rij nogmaafs voor hun bljdrage in het verleden.

  Voor de index zre bf.54

  Clrrhh lad S.T-8. nr:2 1990

  -o-o-o-o-o-o o o o o-o-o-o-

  Ubachsbergf4et droefheid narne nvan ons cfublid en

  12 febr. :t990wij kennis van het overfijdensportvriend

  HAFBIE BOLLEN

  l,iij zu11en heo 1neen voorbeeldigeaandacht had voor7o zullen wij aanHeel veel sterktemoeilij ke ti j denLeden en fJestuur

  herinnerisportman,iedereen.hem bl1iv

  ng dragen aIsdie altijden denken.

  met kinderen in dewensen l.Jij Rinog komende

  VAN S. T, B

 • Originele rerinie S.T.B.Sport- n Timclub Brunssum,merhide houdt op zonda8 ?januai een in zeer oriSineeljEsj Bestoken reunie.Deze reiinie is bestemd voor EldeSenen die in ht verleden oDwelke wiJze dan ook bidini.ml de S.T.B. hebbcn qhad.-De laatste 23 jaar zijn meer-dere honderden tdmmrs enatl.len onder de vlaa van deS.T.B. bezig hetzii berifl 8eweest met d duurloopspo.Sommigen doelbesr en an-deen gewoon uit ooSpunt vanlilness of ontsDannin!Dan zijn er noimensin die omwelke reden dan ook de loop-spo nier meer beoeenen ofVandaar dat dez reonrG opSczer is voor l dez cate8o-Op zondg 7 ianuari stertcnvanuit twe plaatsen groepenlopers. Deze plaatsen zijn inKlimmd (iankstation llMaessefl) en in Schasbrg

  Een puike en qoede organisatie, dank zij de goede samen\er-kng tussen STB oost en lrest. Het loopgedeelte kon ooknj.et mis gaan als clubleden zoals Cor Bobeerts, Annel.iesvan Dijk, A1 lvlaessen en Ger Knauf een groep lopers begeleiden. Directeur SPoRTIEF voor het startpunt K1inmen u/asUJiel Vonken en in Schaesberg Jo Eyck.De opkomst !.ras 75 % meer dan wij verwcht hadden-Dat !.rasechter voor het loopgedeelte geen probleem. Bij aankomstin Klimen maakte nen er evenmin een probleen van.llarfiesslapte a] ras in de keuken en met hulp van Ton Starrnns.!var1.n a I o, ,u de e.s.p por L i es eilii--i6[,-iJi-ir1ppel, Stink kis mit z!.ratbrod en Speck mit ei op tafel.

  vaaf ht bedrijf van Sjef v.nOoyen aan het Steepeplein10.In Huls treTen beide groepenlkeer en daa is ook het es-te vezorginSspunt gevesligd.Daama Saat het in een gcza-menlijle loop naar vijlcn ( l9km.) \xaar men kan omkledenen een hapje en een dralkjeklaar staan.Uiteraard worden de sporttas-sen met kleding vanafde startdoor de S.T.B. snel en zekernaar Vijlen getranspoeerd.Bij S.T.B. laat men immrsniets ean het toval ovr.Elke groep wordt Yergzelddoor twee volgauto's. zodal erin- en uitstapmogelijkhedenvoor de minder getrainden zijnbij 4 kln., 9 kn., I I km. en l5lm. Men kan ook kiezen voorde eerst 4 km.. de laatste 5km. ofalleenmaar 8 km. AIlesis mogelijk en dc Bastlope isdie dag bij de S.T.B. gewoonkoning, nn, zeg maar keizer.

 • foto: verLrekpunt in Schesberg,Hamers,Jos Eyck, Jos lqeijers envolqefaden met sporttassen en...

  5

  $/aar de auto6 van i'4arfeenf!gg-ql!!!M]qks werden

  a1le spullen voor de verzorglngsplaats n HuIsberg. En watvoor een verzorging.Buiten de beloofde warme Thee, \,rerdoor noq d,l| ooar gporur[ lemaol L vor Spi--ii-- longejenever.Anael ies vdn Vlooroo en Jo Fvc[ hddop'r oe hor de r vor odnde dorstigen uit Landgraf !,/elke iets harder hadden gelopendan de starters uit Klimmen.0p een gegeven moment lnas het een horde lopers van meer dan60,die een aanval deden op de consumpties. De fangzmereI oper s hren Loen ollveer op weg,Tot de de groep sporters hoorde ook een kleine deleqatiebevriende sporters en fans uit Scherpenseel. 0ok Afbertu/as van de partij. l^lat te zeggen van good Old Thiis PijlEIsuit Kerkrade en l,im Spierts. Deze mannen kregen een uitnogqqr ( onze vroegere gastheer van de eerste 6 Hedelopen),diging omdt zlj- de-n-eideloop al Lq leqf utfiepenDl)s vstp klanien van STB evenenmenten.

 • " it

  verzor!tinqsDost HIJLS. rechts bovenr Annelies v. V.lodrop

  r:i-. !

  naast Jo l,lierts I ThiJs (mct buikie). rechls: AlberL Baar.

 • Bdll.V ,01 Hdor ,/dc voo. d cl_oo \l1r'1.t .tp':vo qdL-o. f\oo,ii"-Gn-o.LG Lv zo zo"qz"" noeo, - -c. rvFr ,,on soliden Fred llessing" uras njet bij har weg te krrjgen en,in Vijlenontvermde zi.i zich over BLrtqer, de zoon vanlndrea en llax

  /Ex-Stb leden zoafs Jo Stevens, Andr Adams en lvlax v6n llerschwaren eveneens van dc partlj.

  BiJ geen enkel STB gebeuren, in het verleden, Lraren dedamesleden zo sterk verteqenwoordigd als bij deze gezelli.g-heidsfoop. Zonder C6rla, llien, Annelies, Ria , Harie Irene ,Sonja, Annelies, Bos!.rita, Helga, Blkkie, Dymphle en degezusters van Vlodrop t.e kort te doen, moeten wij zeker eencotnflment maken aan het adres van Erika Hglde1s.Afs w:ij bloemen hadden gehad, Nas zlj diegene welke dezeverdiende. Ik herinner miJ nog haar jq!natieke blik, tlJdensde 1atste klim: de Vi.llenerberg op. oat glng prima, dankz1j een delegatie w6ndefaarsters uit Kllmrnen, v,,efke de gezanelljke groep aanmoedigde alsof er prijzen te veidlenentiaren.Beror der rnq oo voor iv"/ EobberLs J;L Ji--r\)en. !: bFar'J.ldp :ln hJ.n.pr.pnrt,dtdn re L. .,,,"r1 / Lldg-r p-rop.,om [,eer eens echt te !]enieten met en bli zl)l_Jroeqereclubvrienden urt de trjd dat STB noq een sportstichtinq r.JasIn de zaal in Vijlen, zat onze vvcrlangend uit te kijken naEr de$ras vanr aeTe niet mcer aciieve

  riend en clubgenoot Andrhele groep. Deze reunle

  foper een sportverademi ngvan de eeit-6id.

 • In de feestzaal te Vijlen, wachtte ieder nog een groteve.ssing. oud clubleden zoals Jo Simons, Jan l{egh, LuceRobberts, !q!!_ggd9lg en vele anderen droegen aan de gezelligheid bij. Uit l]trecht was Bob Fiksen nog overgekomen uitde nchtdienst samen met verloofde Esther Verkoyen, welkerornLeel rn VrddelbJr! IrPrlzan is.D e k1p op de vuurpijl is toch nog altijd, jgL-L99-!g-[q-tog Limburg en zijn STB nooit kan vergeten. Hij was dan ook?-tvree dagen FcEilEarriveerd en makte met l^/im Starmansen Fred lvlessing een compleet sportLveekend door, Iaarbij hetLimburgse roordje Brand, met een hoofdletter geschreven werd.Dank zij de spontane hufp van Jg--Sinons terplekke, kon tochnog even tijd genaakt !.Jorden voor een gesprekje hier en daar.[s!-S!!!SfgIk vSSf-d , deed zoals gewoonlij k l/{ief Vonkenen deze keer bijgestaan door S.jef van 0oven. DaL ging toenallemaal zo snef, dat Jo van Fooy bevorderd werd tot eersteLppe n (1tn hot outt 6f--Samenvattend: gesfaagd ondanks het wegblijven van enkeleoudleden die wij echt verliacht hadden. Datzelfde kon echterook gezegd wordenln eigen leden, die je bij grote

 • Ihappenings zoafs deze, voor het replegnlatieve qedeelte.eL dr a.hl,t!./ezig 'F lJn,ln . tjr.Door een grote groep deefnemsten werd gevraagd, deze of soortgefijke clubfeesten te herhafen. Bijvoorbeeld als Nieuwjaarsloop. Dat zou best kunnen !,lant het was goed in de smaak gevallen.Voor:af de bus.ies naar huis, ook aI waren die Lrren te vroeg lll0p die dag is ook besfist, dat de volqende recreatieve qebeur-!9[!g (reeds eerder aangekondigd als Gerry Knauf fauf) zaldoorgaan op zondag 1 April.En het gaat door, ook al denken velen dat het een AprilgM is.Niks is echter minder waar, zie de uitnodiginq bii dit Clubtrlad

  Jo Eyck

  t

  Vi]1e"

  \\u

  VtstgSTB .

 • 1c)qc QLI E ]E-q? RAS van Andie B

  Als je mo renteel Andrc'Boumen vn de STB zegt, dan is dtr.r'e1 iets neer dan de opgewekte breedgesnorde hardloperrlie rrij kcnfen, met naraLhontjderr vn 2 uur 67 efi 2 uuren 63 minuten.Andre' heeft meer kL',,a1iteitenkunnen ontdekken tij dens dezondaq 7 ianuari j.1.

  en dit hebben vele STB erstentoonstelling te ll,elten oP

  trJat schfdert Andre-a1 zo ?Nu is kunstkriticus nietmijn sterkste zij de. Na-vrag 1n de vereniqngbracht ook geen anderlicht, daarom probeer ik hetnaar zelf.Buiten Andre- \"reet tochniemand of deze kritiekde i uiste is.

  De 011e-schilderijen van A.Roumen, zijn veelal jmpressiesvan schelpen en bfoeen. onze kunstenaar zinspeelt met zijnpenseelvJerk fiaar een bstrakte kLlnstvorm-H1j qeeft met riike fantasie, het sLatische alsook het orga-nische leven lieer. De kfeurenvari6tes zijn in de kern felmct een geleidelijke overgang naar buiten. De vele impiessies zijn regelnLig Qua vorm en overgang.Dieqenen onder ons, \^,e1-ke met deze uilleg nietpr.ecies vJeten ,,/at Andre'scirj L dert, zijn altijd!efkon op zij n huis-adres aan de K.van 0nnessl.r'aFt' 6 te Heerfen.ldij \,Jensen onze cfubvri en.[ m ieder oevalveef sukses met ziin 2e roboy. ' 66. noi -1r l' d' 'ooDsporl

 • 71

  IiEitii,cRoss 26-1 2-1 989 traEnr,l"-rr 1 0 rcr'l

  ot 2e lelrstdag veril veelr ,le tradil,ioe1e (erstcross, reortp.j !r.c.,1doo'r 1.V.O.l . ,Aehouden.Bii de uedstrj.jda'Ll.eten viel de deelnarre

  'r.t teqen an ooli 1.rat dS'IB lopers betreft vas het e,-g Bgertjes 6 man in toLaal,r'raaronder 1 rnoedlge dame en 2 ieu:dlopers., i .r i.. l: d.,,. !,.,. !r..o r. 0 - n . .ho.d.n 70,

  "o-r,.,.n e- J. 1 n znt zi_\\,, 1 '. o uur. r. r.i d.-: .. - l,. sris ./oor de meeste toch rrel 1,rat veel 1/an het eoedo,I)e 10 K'n }jj de atleten r./erd overtuj.eend ger.ronnen doorRo8er Jasters in 12.r0 Ha.liie Crijns uerd 16" jn een goede tjid,r .16,59.en liob lrilrolten 27'in 0t),r8.54.:.'o- 'on.'p.i jLr(.r,l qo cr r ori r vrlins -'li'k I :r t. r.

  z:.: . t,-)-r 'lr.ricr 7- jn ! ti.id v.,, 4.01 ' ^ -

  i 'n n.

  lli!"-]a::qr,1O.00O rn. Iieren

  1

  1627iantal1

  ,l1irat.rl

  1

  15

  1

  1a

  o0.I2.l0t)t.).16.1900.18.51

  00.01.l5aa.oa.1900.04 .04

  00,?l.la,00. Jo.l B

  00.10.l800.15.4

  Rolter.lasfersIIarIio CrijnsRob Schol Le.

  de-.1nemrs:50I lI Ul!-ilol]cls,LlC.lL-'arerliol-'n Itendrixi.lauioe lle.dri x

  Ic.l.l.ii-l !-q!,-.!.!! !'1i .I{eus s a: I IIiuulr ]Jeelr's

  V.,llrsl.o. l30o nr.r.l;.;iirs - --Lrmcl i es van Vlodrol

  deelre eas:18

 • t2

  ': fe*'"wat dacht jij wat Wiel Vonken teqen nij zegtvoor een nieuwe wagen kon" !! | | !" en ik dan bij Grel. Kleijkers, met mijn Noverzekering, denk daar ook eens aan kere1" I

  afs ik a}!reerClaim op de

  ijYLrfll!iTtilR-I{rfro ElsT,00.ll,:1?:l-293] !-r:

  lal,11

  t)(,t)B:'11\1r6141i",, h. 1 (leelneners :14611 ,2 t i.l1

  2'j,t'jr)a111114

  161

  grn) IIetllen

  I{a-i1 v. Yl odro.Lrrn.li es v. Vl o.lron,Iose a.l,rlodrot

  Ir.d }]essinq

  ihrb flcrrnri tz

  Iddv Uest..no-.nT j-l t,. Ilol

  00.1i.59aa.1

  .q .26aa,4a.1600.42.00o4.44.41oa.46.o9oa.46.4 400.51.1100.5I .4il

  llheo S.

  t)t).21.1/oo.?1.n7ito

  - 28.3Q

  o0.?9.r:r700. ,11.01o0.32.50o0.16.1aat. ,n6.14

  l.rt.:l de,l nnerr.I , 163

 • 13

  .:\'./ a",..:- i

  --l rr.i,. ,i"\r;/

  -

  rL:rL.r,r,lr r,, LL,u :.lL. i.'r. it, r. ,,Lr ,

  \\, l.t r.J(t,\.\ tl I ):i \\rr ;( i

  qt .,, lrir(jL r. trrrr tL( .u ', i'l I ,:Ln trL!, r,

  ()45 ).I ,i.l5r)

 • '!rllllllllc:ll0li,Ii N tlil,t r!1,i8 \/r]lI lr,it1,trai.i.!{r?iriltitlT,ll

  r..rrf i..i t.r.L. itls voor.l)r:r,oi.lir.ars \r)'.l.rl,,i,i,ler r.o.I il.,tier1l,1l-iin ir:1r! -- hcvlil.r]: 11 !,n1rt Hrrciren Sl,.iclr 25 l1J,,. m,.rrh f.l.re .rrthor: Rin (Cr,re1t.-.i,1.: 1,:lye '-,.rljlr.n) 'l

  ,,, 15

  0 n-:gUj]l-{.]1aIl a..l]. is ,luee de lerlle lir!.jnitl:,r1dL|n,l.nrr,]r1:.,1. le stert ir .r, f.. jr) rrur bij :rf.r;F.,rl. n,Ir,-, 1,'.7.(,.11.)

  li'le.a er1 .lolr.h rlele-rhein is !an,,rt,zi.., ,lr'1r.,nli rrepr i. ?{'.eien relonen, et teflr t2,l/,rtr rn,i: arae-e;yoer, 'l..alj ierrr,a li,,/rr11'. Dc l.nr.l,, v.n iret ,-.....rrrs i.r

  .llll:r.,t !.r...njt r,'"",2ll.. rl:]l.,.n- a" ni..t f rr-:H.).1. r,r.r, I rr,.,,rr

  rl: Yolen,'le Ir.j]'e duurloon, dan o1'sr 15 irl, is sen L.rn,l onz.ljorll:r.1 1l i'!.irt a.s, 1,da.linrrel ../,,r' .l3at, alr lji la

  ,o 1 irrril ,le rnn.toon (S,T.R.).'/rt I]uchelr iitr.reln hctr-ft hetae"-- i,--.lstl i jd,onr.rvee1 15 a 20i,recies veDsf de rar:].-.ern] aatseipen vervoer. I)e st.rt van.le vedstri.id js on 10.i0 r[rr',T.o.r, h-.t vo:ri- ja3r is er r.re.l het eer en .rFa.rr: v.rr:r.deld, n:st,,r:lr ell fjnisL zi.ir) nu in he nlap.+sie (.rberzier 2lrrL vau,lex,l-- rtrrLnlaats,ht r.!i'corrrs is Le-lrqra:l r,.laL er-r h.jJljr:rl rjit n.nnie :n .1,r1 l:rlle finish is 5O0 mator ns d- startstree. !!le,,,en,'.rerder i.s er ok no een 15 ]i,,,7edstriid ro,)r d.n.rsi' tnrtool. oir 1o"o0 rrn', Orpeven voor .:leze tedstr:i jd bii de1.red stiid s-kreta.ri s.

  vol fll. r al."if n., dea-l,r"ir .iirnran, rrer1;Tekken !/e ll.LXl ri1n.bii heL G-.1.. te lleerler,, nLei,

  Irlr.i S.

 • 16

  Geevers Auto Corrosserie-delen:origineel, imitolie en ovezet.

  GPeP r r.ai.er d. .rae rop C omen m, {lo.l [email protected], ginq!ondadc e, ulr voo.oJ

  ller q.ilom. qiele L.no$.redcm,oo/ Ope, rod,8MW,l/[email protected], Auil . W P.r-",

  Prlr]eol, T. h.r, a ,on ei Reollr

  ALMEIO

  H.l.Yqnqs!oitronno.mr.r*d* i,, r;r..idsleo,

  'o.,g.nocmdc D!irs. en l,o6emolcf. o.mede !.. lin leHcl e,rer tutlp.Dq,oino r.i

  tEL! per'd .ir odup Pi,..rru ei en Wu,n, r Pp, '"r t

  VELDHOVEN0r0 !9011

  NUTHAti5 2t1142

  ROTTERDAMif01t!58ill

  VIANEN0lr7171,174

  ilJANMTRPEN

  .r'r lr5ra'i(il=t=_\fERs

  CARBOSSBIE-DELEN

 • ,WINFHSPNRT' maken u/ij noq een kans ? 1l5' oo'

  ""'r]s hei ooed eens lets re schrjjv,n.ve. hclde pIaaLJ.s van de 5t SernJrds

  hond npt hel be.oemde vaatj ..gdd. om de hars?02. alofl bc[cnd.,]elpB. in wr.llrse food rs erI. ,rln plaats 1s er een sFec'l'si grkoen: de

  Aan zo n hond danken veel slirs h!. l-"v.n.0ol is gblekef dat d-" berende He.h.tsc hrder31s Iavi..hond, heslist nret nde. doe. voorzijn f.mrlielid !1t ouitsland.

  " brg G na , u{- E1s brttatl* l

  6.,f

  rl. E!!!.

  Er is !n .n[cl t.hnis.h hurlmrdde] dat effectreve.,ertt, dan de neus v.n dzevie.voeters. onienLeel rs oe Brgra.ht uil.gerLst heL hell.opters taiinehond.nkomen r sieeds mrnder aan ie Fas To.h ve1 jnoer, na s.e]lc..n cfae..lev.n daar gaal hL lrll h.L fcdd. van nensenlevns ru eennaal on.

  !]r.rrLen.n: !t 1s datz6f is niet zo snel uit te lessen. ,{rl make.eerst een aanloopj. naar de rzaak.8v.iezinq noet me. ten arre tljde probere. tevoor[omen. schenen noete..lifl zij., zdrt rrdlkr wLle. sokken gedr.gn kunnen vofde..Seter noq is tve paar. De llchtruimte tlssende dikke vo1 is de best koude isolatie. Bil[rapzrttnde scho.en is dus seen luchtlaalj.,en de koud drinlt dir.cr door van bulten .a.binnen. Er t.edt dan bevrizing op. ZichbuI

  D"' !"'dr or . , o 'r- o.6oed qevoerde en ruim zittende !anten zilf beter dan hands.hoe.en met vtnqe.s. !un. lerLnglace s deuge. helemaal niet in winters kou.zells niet om ev. naar de kerk te gaan.0e onde.tempr.tuur versndert iets aan het huidweelsel.fit f.n. ro.den de bloedvatef heschadild.In de meste gevallen is dat onlre.sL.lbd.en dr hb je dan dre rintertenen ot wr.L..hande. van qkrcqen.ous: voo.kome. is beter d.n genezn...en b1jnkoop van beschemende kleding allrt zij.

  l"t9!: rq.1!!1 !!!!l!!!!0.k a1 is . nog gen spatje sneu! levllen Lonwrr drt vefiaa1 s.lrrv.., h.t ha.g t..h 1. d llcht.Holenlrjk rlnnen vrt in eiqen snperr rter o ar{l.ns,..cn da!j. op uitt.etren m-t dL la.!. I11...M.e.tee1 mo.L m.n vo!. geb.uir van d lolpen op B-lars.h hooQste plnr beLalen. 0p zlch e.0oe'le zak.u.t op die mairer rui.Ln lipen !emrteerd en o.de.JlPt d..gels brj 1afllaufenleb1ed zee. droevig Sesteld Jc lunL or.al iets huren ol kopen, mrr de v..kccrs..qcls...vooral bijd.ukte .is n.A n onbek.nd Acbred.0 blangrijtste nooren NiJ: Bir tqe of me. laip.n, steeas rechls0a rdalor lreelt lorpenvoor.a.g t,.vc. d. klinnr.I.nre. een roLre ri.hLina is aanlreleve., volg dre dan ookBrl rusLdn ol 5tr]st..n: .v.f Luiten.lp loipcn qain stJdn-

  .1/

 • Uir dcIn de bestuurs

  de bij gewerktegoedgek.ural.Wij vofdoen hieafs dt statutaDe redactie zaguit de bestuurs

  l:cstuursvcr gttclerilr gvergaderi ng van 7 -72 19Bg we.dbeg.oting 1-:t0 1989 tot 30-9 90rmee aan onze verplichtingen zo-ir is vastgelegd.elgenlij k graag wat meer resPons

  vergaderingen - Sonmige leden vragen14oge.l ij k kan Jan van Hees, van elke vergaderingeen kleine samenvatting maken van de hoofdpunten!Jij zu11en dit eens aan hem vragen.

  $rnT Eir l1]r ctut

  r r0-r$9 ,r/H 10-9-1990:

  ro"krbtri!.'[email protected],s

  110,-2.tao,

  Cezien e. oo.Fen.tnan.eter s.T.l. InAgr.4,

  corrbaan (rnc1. c.v. L.)

  nepresnttrlieko3t.nrschrrjvins kledris en

  mveraen (o.. Ju.qdai1. )100,-

  13.?10.,

  rj.I.. bcBiuu3a.rs&derta dd, 7-r2-1939.

 • 19SB . JUCDBIILLETIN.

  Dit eerste bul lerin in her nieuve iaar sraar bol vlna]1.rlei nleuwt-jes. Zo kan ik

  .jL,11ie verretlen dar ikzelfueer zo vrii beD geweest julljc plaats te nemenin het bestlrur van STB. lk !ri1 jutlie er i,et bj verreLlendd ik mlj uisluitend bezi\ zal houden met jeugdziken.Zo hoop L deze rels dan eens de gehele riE uiL te kunDen

  Ook is de Jeugdsportkoinissie, bestaande uit gans Ypna,Jos Rijken, John Hendrix en ondergetekende, op 25 janunriI990 weer bijelkar geweest. l{e hebben al lerlei onderwcrpeihesproken. llinder prettige zaken doch ook hcle leuke zakeowrden onder de loep genomen. Zo hebben iiij besloten dezaalkampjoensch:rppen op:lL maart a.s. geen door8ang LelateD Vinden. Misschlen niet zo leuk, naar je kunr zelfinvutlen \raarom \ie dit beslui hebben Benoren.De ieugdgrocp is lnmiddels dlrsdanig geBroejd, dL de zaaleiBenljk tc kl.ln is geworder on een kampioenschapi n \rJqiLoorJp n i,'er re l',nne.' o.;.,

  -,..,.l,aar na dlt sle.hte beri.ht kan jk jul Lie n.Leen sriekenvertellen, dat ue het komende Ninterseizoen iiaarschijdljkde bes.hikklng kri.jgen over een groLe zaal. Nn niet alieengroter maar ook spiksplnternieuw. Ur nas ik niet

  ln plaats van hct zaalkanpiocnschap zullen il'e op zaterdag7 april l99O cen speur:tocht o.ganseren. Dir zou dc .ersredag zjjn dar w. iieer itr de Irlsse bditenLochL zoudcn kunncDri.en. De lokatie is noB niet deflntief bekend, dochuaarschi jnl ijk za] het lmsLcnraderbos uitgekozen lrorden..rL l e l,or l'.r I uo n.',:Dan deed zrcli het problccm voor van dc Cooperbaan. Zoalsjrrl Lie \ieten hrjjgn ue een ieuwe Cooperba.rn. lliL seizol:nkunnen vj daar nog geen gebruik !an maken. llcL bcstuuris echLr druk doende voor de zaterdaaen een andere baa. tevinden. l/aar de kcLrze op gevallen is horen jullic r1oB.I'le I hebben ue beslotcn ook vecr cen aanlal malcn nadr de

  atlejekbaan van U|IITAS ln Sirrard te gaan.

 • 20

  l)ir is jn het verled.' iedereen zo a.ed bevallen, dxt..n herhaling hiervan v.rrpli.ht verd.zo. geno.rg over de jeugdsportkonmissie. Nu iaat ik de

  -jeugdzL'lI a.n her woord. De gebroeders Uendrix cn l'.rtrckBr,1ni ks hebben zich in het zweet ge\icrkL. Niet nl lee! biieen uedsLri-jdjo doch .chter de t),pemachine.De laaLste pagina van di. Jeugdbulletin is hjeraan gci/ijd.De noppentroDnel van STB , het ingezonden sluk.lk heb (nog) njet behocven le censurer.'n.Alvorcns deze jongelui .]an het woord te laten ltj1 ik echtereer st nog een stel nieuwe leden vervelkomen. Zo zjjnMaaren en Jeroen van Uesel onze gtederen konen versterken.ook Remco Schnits stdaE ntr officicl bii ons op deloonlijsten. 8!iter dii drietal zg ik ook al teer een sLeln dere atleLen aan het wcrk, dje naar allc lv.rrschijnliikheidook lid willen worden. Zo.rls ju11ie zien; een groLcre za1is geen overbodige Luxe.

  ook iril ik nog even vernetden dat de gebroeders ilendrixz.h weer eens uiLEesloold hebben bij de Enmaloop.Roger eindjgde op een mooje trieede plek met een subliemctjjd vnn 3.03 min. Broeder |'lauricio, die bij de kappelterbosloop a] de ke.svakanlie in zijn koppie had, deed hetbi-i de Emnaloop ook goed. Fien vjerde stekkic met een tljdvan l.M min. is njet niks. Prina Uerk boys.MeL de znaltrinjngen topen we dir sezocn ook a1 iieer nairheL einde toe. AfgeLopen wjnterseizoen hadden \'r1.i deb.schjl(king over John van Elteren, dic de zaterdaBmiddagtrninr:nen steeds b iiioonde. Ook John had de Iaatste Lijds.L problemen mec het ovcrschot van jeugdiee atleten in deza1. Hjj had echter een schjte.ende oplossing. rlij n.rmsL:\ioon een .ssstent nee naar de training Zijn zoontjeh am hem h.'lpen zodat wij bii STB een uniek trarinersduoaan heL ri.rk hardden. John en Johmie, noemden ze zichlllll!lk weet tot op heden echter nog niet of John nou \ie]zoveel steLrn had aar Johnnie.

  En nu nict l.rn8er mee. kletsen. Dra.ri vlug deze P.gina om.Op d volgende btadzijde vind

  -ie her debuut vrn de noppentromrcl,

 • 2',|De noppentromel van SIB

  -

  Ur zitten een Duitser en twee Ncderlandcrs 1n een vliegtui8. ZeBt de Duitser ineens: "Shit, v/e sLorten neerr'.De Nederlandcrs pakten zr'ch gau!7 een parachuuL.Ur varen er echter maar twee, dus zegt de Duirser:" l/ct je war, ik Ba aan jur 1e voeten lrangenrlZo gc zegd zo gedaan.PloLs beginnen dc tvee Nederlanders te zingen:"An die Nordsee kuste...,". Reaktie van de Duitser:'r Klap klap klap klap klap".ook a] j.s bler je groorsre vi.iand, ln de bijbel scat:" .Ie moet

  -je vijand 1efhebben". Dus: "Zuipenrr.Jn.je zir jn in de ardr ijkskundeles en vraagt:" tleneer, mg ik naar de l.JC?" Antwoord va. de leraar:" Neen Jantje, jc benl rl zeven Leer geweest".Uven laEer vra.rgL JanLje \reer: I'i'leneer mag ik naar de l.JC |'ntEoord vrn dc lera:rr:" Neen Jant-je, en nu hoef je he nieteer te vragenrr.

  ilen poosjc later- vraagt .le ternr aan .Iantje:"Jntje, uaar ligt de Noordpool?"Anraoord van Jaltje: " onder nrjn stoel meneer 'r.liaarom neem een Belg eeD frL,i.scha.rl mee na:r bed'l(on ziin vrouw te bevrlrchLen. )Bovenstaande moppen werden samenBesteld door de Bebroe.lcrsHendrx en Pacrick Bruininks. Bovendien zond.D ze ook Dog ccnt.kening in, die bii de ccrsLc mop bchoorde.

  ]k kan jutl i echter nietvertel le.! uie van dezedri e zor. kunstenaar r's.oordee 1 zel f naar.I,l ic van iullic s.hriiILlret vol gendc stuk???Graag bii nij idlevercn.Croet i es. Cor.

 • 22

  0nder!erp:Voorst'el Gemeente Landqraaf realisatie Atfetiekbaan

  ,t).,

  'J ,ll\lq

  lY: ---,'/)

  ((

  De wens voor een eigen atl-eliekbaan met midden terrein,afsook be.ghok, was- en omkleedgelegenheid is ontstaan, toenwij problemen kr:egen flel het gebruik van de Afcent atletiek-baan te Brunssum. (1980).Via overleg met. het bestuur van het Recret1e-schap oZL,afsook steun van Tennisvereniging TCN, l,rerd groen lichtgegeven voor het 6anleggen van een mini-accomodatie in debrunssumnerheide. Het rnoest een oDen accomodEtie zijn.Dusvoor ieder-een toegankelijk. toegestaan lrerd ook een Schui]-hut te bou!,,en.omdal hier qeen sprake lias van een echte atletiekbaan, zo-als de sportbond KNALI deze voorschrijft, werd gekozen voorde nam: C00PEBBAAN.De aanleg reafiseerden wij met eigen mankracht.Het materia1 $/erd gedeeftelijk beschikbaai gesteld doorhet recreatieschap 0U L.Het batig saldo uit de eermaligedit doel uitgegeven -Later besfoot de Gemeente, de STBvan F 7000, waarvan de helft inmoest worden terlg betaald.Het onderhoud van de Cooperbaan bleef een zorg voor de STBDie zorg namen lrij graag over, omdat !,,ii ook geen huurmoesten betalen, noch bij het recreatieschap, noch bii deGemeente Landgraaf.

  N00D0PLoSSING en paste ook nlet in de doelstel-

  Stichting STB, lverd vooreen bij drage te geven

  10-j aarlij kse termijnen

  Het !.Jas eenling van deHet toennafige STB bestuur zocht ver:der nar een goede op-lossinq. omdat wij ]s verenigng waren ingeschreven inGeneente Landgraaf, was het vanzeff sprekend, dt aldaar

 • 23

  gevraagd \nerd, te bekijken of er in de naaste toekomst moge-lij kheden waren.Bij de al.gemene ledenvergadering (nov.1987)gediopt en door de leden goedgekeurd.De vergadering wilde een echte accomodatie,maakte een snefle ontuikkeling door.De Cooperbaan moest behouden blijven in deals terfpunt bij Hede-trainingen en...als(open accomodatie)ldaarorn SP0RTC0I,4PLEX SRIJTHAGEN ?oat was de wens van Gemeente Landgraaf-Voor Kolonia was SB \,elkom. l^las kleedgefegeheid rras er voldoende. De Gemeente had nog een bedrag in reserve vanF 300.000, welke in het nuftifunctionele sportcomplex teStrijthagen gelnvensteerd mocht worden.Investerelngen elders ( Sylvia was ook kandidaat voor sarnenlrerking met de STB) !,rerd door de gemeente verdrongen en afgeu,ezen.S.V Kolonia kwam toen ook met het pfan, voor de 4e grotesporthaf.Het !as dus vanzelfsprekend, dat af onze hoop gevestigd was,op realjseering. Dat geduld hebben v,,1j opgebracht. lrij hclrbenvia medeorganisatie N.V.K-s e,d,nagenoeg alle pofitieke fracties in de Gemeente f,arall gekregen voor de STB wensen-De Gemeente moest dus nu een beslisslng nemen....en dat heb-ben ze ook qedaan.ons bestuur kreeg op 6 december 19Bg een brief, !.Jaarbij devereniging zich moest uitspreken voor de kosten van een atletiekban in eigendorn.GEPREVATISEERDE ATLETIEK ACCOMODATIE

  0it l,ras het onden'rerp van gesprek trjdens de algemene ledenvergaderingop721990-Voor diegenen !,/elke verhinderd u/Eren even vJat meer uitfeg-De Sintelbaan wordt als het !,,are eigendon van de STB.Dat betekenL: Zelf onderhouden en verzorgen.De kfeedaccomodatie moet gehuurd Uorden bij Kolonia.Gebruik van het mddenvefd (voor technrsche nLrnnners e.d) moetevenFns lel L rfJ vrotoer !d^ /o'onro.Smenvattend geeft dit hct volgende kostenplatje:

  tnerd dit ideewant de STB

  Brunssummerheide,algemeen gebruik.

 • 24

  lluur Sintelbaan f 7000, per j aar.af subsidie (bij hurdig budget) 3080,-huur niddenveld van kofoni 3000,(incl

  . kleed wasfoka1)bijdrage energiekostn(verlichtirg) 1500,stefpost onvoorzien 1000, -

  totaal f 8200,- per jaar.Daarnee zijn wij er nog niet.Er noet materiaal en gereedschap gekocht worden voor onderheid van de Sintelbaan.Er moeten kosten gemaakt vroaden voor een vaste onderhouds-medevJerker.ten rnateriaal-opberghok moet nog gehuurd of gebouwd worden.lvlogelij k ook nog neer technisch kder aanstelfen voor debegeleiding van de jeugd osar co[petiiesport.Schat je hiervoor nog eens een bedrag van F 4000, perjaar, dan kom je 1 gaur.r brj ons hudige actieve ledenbestand asn een jarlijkse contributie verhoging var! F 100,per persoon per jaar.

  AL GEI4ENE LEDENVERGADEF]NiI 7-2 1990Het besLLrur had deze vergadering bijeengeroepen, om de STBleden te laten beslissen,over het Gemeente Landgraof voorstef.Het ant!,roord van de feden was 100% neen.iJ,. 1dd ool rop-( vcrr!o' h , evp rFli onu " b.)ru,rclpoelDe gehele probl6matiek \'r'as net.jes en overzichtelijk op papiergezet.Bij het comnentaar van enkele leden,bleek toch enigongenoegen.Jo Eyck dee.lde mede, dat de vergelijking et ndere soort-gelijke accomodaties in de regio geheel mank ging.De STB heeft aftijd kenbaar gemaakt, hetzelfde bedrag ( enook vvef een beetje meer als dat nodig mocht zijn) er voorover te hebben, als men een eigen Sintelbaan kreeg in deLandgraaf. De banhuur t.o.v bijvoorbeeld AV0N is a11een al7 x hoger en de waskfeedfokalen het 4-voudige.0ok de verhouding"Huurkosten - Subsidie" ten aanzien vaneen Sintelbaan in geen enkele verhoudng, dan bijvoorbeeld

  i5

 • in deze Gerneente een voetbafclub of Ten|isvereniging moetbij bet6len.De enqute waar afleen gekozen kon vJorden voor een verbeterdeCooperooor or eer .e oJre A leLleln.dnj vond b.t de-";'r. igF rhelemaal geen bij val.De voorzitter bleek blJ stentming alleen rnaar, de inqekledevraag Ja of neen tegen een gepaevatiseerde atletiekbaan tekunnen ste I len.De vergadering zei niet nee tegen een betaalbare tletiekbaanrnaar wel neen tegen het kostenplaatje Gemeefte Landqraaf.loen was de bi.jeenkomst afgelopen.IS EB NI] EEN CBIS]S ?Degene die dat denkt, heeft trjdens deirelulsterd. Het Bestuur heeft het volle vergadering niet goedverirouwen van haarleden behouden, ook na die vergdiiir'g]:Het is ook niet ons bestuur dat net hetmaar de Gemeente Landgraaf.In ieder geval bleef overeind staan, dat STB uren zal hurenbij een nog te realiseren Atletiekbaan, mits dat de kosten(ergen bijdrage na afterk subsidie) overeenkomt rnet de huLrrprlj s buiten eigen Gerneente.VEBBETEBDE COOPEBBAAN:

  Ook hier n oetef de leden zlch nog eens over kunnen beraden.Zo STB alleen nog als recreatieve Trlmcfub zou lri11en verdergaan, dan is de lliniaccomodatie in de BrLrnssumrnerhelde eerdan vol.ioenrleLet echter goed op v/efk risico verbonden is, bij een open accomad6tie in eeneenzaam bosgebied veel investeringen te doen.Hoe neer gebou!,/d vnordt, des temeer: kan vernleld en afgbroken\rorden. Het geheef onneembaar afrasteren lukt noo1t.Verder blljft het in die omgevins alt1jd een rlsico voor dejeugd en damesfeden, om de Cooperbaan veilig te bereiken. l,1liedurft deze verantrioording te dragen?Een ruim mteriaafhok, aI of nlet voorzien van een toilet kanr'Jel de mxinaIe investering L,/orden. De kosten hiervan hoevenniet tot contrjbutie-vcrhoging te leiden. blll hetlben nog !"re]r.rat leserves opgebouvJd d 1atste jaren,-.en de handcn uit, de

  onzlnnige aanbod k!.Jarn,

 • 1L

  mou!',ren steken orn iets in eigen beheer te realisercn, hebben!,rij al eerder gedan.Inzake verlj.chtr.nq op de Cooperbaan, is voor de aanleg nogsteeds een bedrag groot F 7000, in reserve gehouden heigeen ( eveneens met enige hulp van eigen Ieden) toereikendmoet zijn voor enkele LBntarnpalen net verdeelkast.Bekijk je de begroting van 19Bg 1990, dan is onderhoud vande Cooperbaan(incf Gas-lrater en licht)41 in voorzien. Dusdat brengt evenmin ekstr kosten nret zich mee.Rest nog de bereidheid van de Gemeente Landgraaf, een kleedloLadl a boJ!,/6r , daL rrtur..rr d la-l r,o_do voo' 400.- p.rjr.. rls wri bPsIL'For _o'l nodjq l' \Pbber.Bij de enqute ws sprake van contributie-verhoging vanF 25, per persoon per jar. Dt zou dus F 5000,- per jarzjn Lang niet zo gek. Aanget.oond moet !orden, \"raar deze ver-hoglng Lrberhaubt voor nodlg is.BESCHot,tr,lING:

  De atL.vereniging STB is niet tegen huren van een atletiek-baan.De vereniging is nog steeds (afg-ledenvergdering 1987) be-reid met ndere soortgelijke verenigingen samen te r.rerken.Tegen het voorstel met kostenplaalje van de geprevatiseerdeSintelbaan te Strljthagen, heeft de vergadering zonder eenpnt.ip

  '_L?o_to-t'rg []l ,N qe

 • 2)

  HffiC}I]JTIhl

  [{Utr:U{lli"l [r.i

  {J'i:!r-:,}.6,t,1,:i*&ri:-d' ,3i;,i' r!/"-'

  idii I:illL*

  arrrrcrrrcrshcdrij

  &'\"-._Rksen B.lf"

 • 3N, ' s -,l=r-.r,:

 • 37

  VIDEOTHEEK VIDEO THUIS*

  ,(-*

  *

  *

  kwaliteit en servicesteeds de nieuwste ilmsmovie box verhuur7 dagen in de week geopendReserveren gratls

  HEEBLENSCHAESBEBGVOEBENDAAL

  BAUISCHERWEG 86 TELETOON 42266STBEEPEBSIBAAT 24 TELEFOON 324141KEBKPLEIN 66 TELEFOON 752070

  "Stommenog zornee teplaats

  Lap !gezegd,wiflenvan die

  Ik heb jeEEN VIDEO

  brengen inHooqtezon, "

 • 38

  VEBGADEBING I.JEDSTR] JDCOI,]14]SSIE

  De nieuwe i,JedstriJ dcie lslgg!El!9_?9_!!1|:19!9 v,/a arbi ja'\p_Le'l ueloR^ qe'ndIi ovr oe dool SieI v"t 0olerTE SOONSOIEN 6' IAPLLL'BBOSLOOP,Bij deze vergadering lrerden zij brJgestaan door enkele leden(Huub Neefts en Jan Welting) van de afgetrEden w.cie.omdat alles netjes verzorgd was( van diverse evenernenten hetprogranma { draaiboek op papier stond) w6s het zo te zieneen fluitje van een cent.Vol goede noed werd dan ook alleen terzake van de Kapeller-boslooo dF _oodralel .JlF beslrss_ngp1 genoren.De begrotlng !',as a1 eerder opgesteld door de aftredende cie.en!'rel door Jo van Vlodrop.Een positief resultaat van F 310,-slond i] dP

  "jgl_!._ _De 6e KAPELLEBBoSL00P is, zoals ju1lie !.Jeten eeo sukses 9e!',orden. Niet lleen door de sterke deefnarne, naar ook weereen kas sukses.De penningneester kan op zljn rekening een netto-bedarg van

  _F 670,15 biischniiven, een organisatorisch stuntuerkje vnde lredstrijdcie.... )en wat te zeggen van Beinder BeLrsing, dieer alles aan gefegen !"/as, de gasten op een TAP PILSJE tetrakteren. Inzake Glahe [,ein en soep, werd !,,at zuniger ingekocht.De Hoofdsponsor SJEF van 00YEN, had voor deze gelegenherdde feestzaal een totaal nieuli gezicht gegeven. Niet afleengroter qau ruinte, maar geheel nieuw geschlldert, inclusiefde vfoer,0ok .ran Jan v.d Boogaert (sjef's rechter hand) hadden vJiJveel steun en hulp.Tiidens de verqadering op 612 19Bg \"rerd aIles nogmaafs geevafueerd. Niets werd aan het toeval overgelaten, met uit-zonderlng van de 'legafoon. Jan van Vliet had teveel vertrouwdop de toezegging van derden.Geen ramp echter op de dag zelve. Het stemvolume van Jo Eyck,kon de honderde deelnemers nog net aan. lief drie dagen schorget\,eest-,en een reden voor de commissle, het bestuur te

 • 39

  zelf een egafoon aan te schaffen. A1s dat gehoor vindt,gaat het bij de andere evenementen een stukje genrakkelijker.Kijk dus goed uit tijdens de uurloop.Toch ook nlet a11es Halelua. l/,lat dan niet? oordeel zelf.0p de volgende bladzijde p16atsen \niJ de uitslag zoals diegepubliceerd u,erd (nagenoeg onzichtbaar) in het LimburgsDaqblad en de grotere leesbare: in DE LI4BUBGEB.ldel een te groot verschil61s het atletiek betreftop.

  voor een bfad litvan een ander cfub

  elg ene dan

  ge!estAch1l les

  De vooraankondlging \nas al evenvoor de vredstrijd ergens tussenbficeerd.

  sumiet en vrerd pas daagssoep en uien recfame gepu

  D \rordt de STB dus nietsVan de sportredactie van het L.\,r1JZer,l{el wijzer werden de diverse eerst geplaatsten, enlrel metde KEBSTTAABTEN welke-lqlllly van ooven (Lunchroom STBEPEBHEPKE) gratis beschikbaar had gesteld.Vond zij ze zeff wat aan de kleine kant, de snaak r./as r"/tje noemt BBILANT.Dit conpfiment moeten w1j haar overbrengen van meerderer.Jinnaars en !linnaressen.

  De laatste vergadering was bij Albert Verbunt thuis.Tot onze grote verbazing was daar ook onze sportvriend GerKnauf. Howel het geen iaak van de wedstri.lidfriEi6-iEllu,erd toch even de begrotlng opgesteld en het programna be-oordePldvd.d"@VoordI dc datum wds belnqrr.l[.llaalom.? Enerzijds zijn ei vel duurlopen met Jan v ljdenen..,_!:1_q9_-!9!9lqe-. Ig4_qqp !!!r..9lt_jlet a Le Slq-grs _diez o-u_q9! tdll-!el-1 qp-ejt--'telqo e!-0BGANISAT0BISCH kan dat niet. (nrax.65 i.v.m. turven)Bovendien zag de commissie liever de ene helft van destarters ulL andere verenigingen. Er rrerden dus plaatsengereserveerd voor atfetiekverenigingen uit de regio.De STB-leden , en met nane de vele recreatielopers , hebbenmet deze KNAUF-LAUF dus een qoed alternatief . . . en zijn rno-

  Selijk bij de UllBLooP beschikbar om te helpen.

 • ffiCICT'E,,[email protected]

  @ffif,#fEsGgql

  [email protected]

  A.

  x=

  !r

  Ea

  d*>rs{49

  E"P F;

  B =' 1515

  f 'F-( ]a3!!:

  _;ngp ir

  tiisE;g 9SiE E,, !.:8. s3 29! 1*EEF5

  i iE { iii Eg=;iiiiHlig

  iii;;ilils ri ealaiq;* igi

  4A

  E

  5l; if;ii: i;5';.1r-,1 F'lh't

  1'si:if,!-ii 3*-:g;iE-fi il '- :ii li=:

  *,! i2,; ",*r?t 9i lsiii:E:; s!i:r:,: ii :=i*iic: Eq ;3:r!r

 • 4r

  De U-BLm !-,odt mk dit jaar !.,eer gespo'rsoIt dII GIEL KLICKEFSvan het qefiikndge ADWES EN psgFirNlIE KANIm te Schaesbery.

  l,liEder gelukkig is de commissie rnet del, l\l B\Afl0\Al I HTIDFL00D. tr - . nog gee.l sponcor.Het STB EESTU{IB is hier druk nee bezlg Het gaal om ecribedrag cash van F 2.500,-

  "hJj hebben alles 1n de!eer gebracht bij de KNALI. dezeklassieker vJeer op de NATI0NALE klender te krijgen.Er zal dus van de sportbond wef !./at controfe zlin op drLroor . lB ueldnor' rl ,Lp 'oot L_velFrnl "ook blijkt, dat BEooKS nog geen fiat gegeven heett voorde bekende TolvlBOLA-prijzen. Nu is dat niet het alleibelangrijkste. De HEIDEL0OP noet !.reer op de hooqste plaats komenin deze regio. Temeer, daar blijkt, dat veel andere kfs-siekers steeds rnnder belangste]lln9 genieten.De herinnering bJ deze Heldeloop is ( ]s het nog doorgaat),een ryante plakette, met fopers-embfeem en sponsor opschrift.

  De Heideloop is vervroeqd van Zaterdag 12 plei nar5 l,lei. Voor 1991 en volgende jaren, staat deze foopop de eerste Zondaq van de rnaand Nlei, zoals dit ookger steeds het geval lias.

  zaterdagu/eervroe

  De BERGLooP, is een specifrek STB evenement. Hierbij isook geen winst voor de vereniging begnoot.l4et de huidige bouw-werkzamheden nabij de Cooperban, zafvermoedelij k uitgeweken moeten \n/orden.De wedstrijdcornmissie denkt daarbij aan KLIvll4EN, waar zoalsbekend, eveneens bergen en ook stamminekes zijn.U hoort daar meer over.Blijft nog over de KoPPELLooP.

  ook hier goed nieuws. !!l!-[Q!! uit H0ENSBF0EK heeft zlchaIs H00FDSP0NS0R beschikbaar qesteld. Dat zal dus WeI snorzitten. liij denken in beginsel lreer aan DETI40LD en de B0KBIJKLOPEBS.

 • 42

  Dan nog eens het gezamenlijke progranma:Woensdag 4 Apr1l UUBLOoP draf en renbaan SchaesbergZaLerdag 5 Me1 11e nt.HEIDELoOP LANDGBAAFlaterdag 25 Aug. BergloopZondagZondag

  7 0kt Drielanden KoPPELL00P. (15+10+5 km)I Dec- 7e Kapellerbosloop Schaesberg.

  Zondag 1 April Gerry KNAIIF freundschafts LAUF.gepland is nog:Zondag 19l,lel BEDEVAARTSL0OPHASSELT-SCHEBPENHEUVEL

  Tot slot.De !.Jedstrijdconmissie kan alle voorbereidingen doen, samenmet het bestLrLrr en de sponsors.Bij het sportevenement zelf is hulp va de leden qeboden.Zonder die hulp, gaat het niet en vervalt het programma.Als U dus ter effder ure hoort, dat iets niet doorgaat, is

  Becreatieve evenementen :

  de oorzaak daarvan bij alle leden te zoeken.

  op foto: Huldiqinq Harrle 0riessen.lJllBL0oP 19 89

  i?

  De !.redstai.jdcommissle van STB:Albert Verbunt, Jan llanders, Jan van Vliet, Ton Starrnans,Jo Eyck en Reinder Reusing.

  - - o - o- o - o- o - o- o - o- o -o-o -o - o - o - -

 • 43

  Foto: SB ers in aktie tijdens de UURL0oP 1988.

 • 44

  GEPBEVAISEEBOE BETAALBARE SINTELBAAN IN DE LANDGFAAF.

  onze redactie-tekenaarziet er nog steeds dehumor van in. ook alis het in de Lsndgraafmeer om te huilen danom te rennen,

  -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o o o o

  24 UUR

  ook in weekend

  SCHILOEBWERK

  3122224t4458

  glasrepratieslevern en

  plaatse

  dubbcl6 bql..iqStreeprplein I o ScHAESaFRG

 • Voordelen duursport!;.!;i?i! groter dan*"lipig3"l?"",

  PAPFINIIAL Lichameliikeactiviteit en in het bijzonderlanee a.stndloPen zijn eenweld..1 voor de mens. Dieconclusie werd getrokken tij-dens het seminar ,,Medischeaspecten 'an ltet lange alstandloDer". dat de Vereni-rna v;n Tfltn mede Arts{]niV'fA) oD het natronaal sport'rcntr urn Prpen!lal hietd.

  A,l\en.n i\ srothrrducuL(rr uir !eer_1,,.

  " r.,,*t"; we,Llen !cconl'r,r,rtc.rd

  Inct d!,,!!llrngen "rr conclusrc\

  ','r i,n.lF,,oeken u,, d, A,

  'c,,kian\- ',i,n-sn,,en Cost,ll

  (n Morr r clsn

  "le a, U"gets" Lsrdr,,l,'^g 'fun'-lxll P,1trt. Vn Ne.leldndse / l'rerlucscn de nrtscn KurP-r( K"r/erNr,l". lr k. H,cre en Nrtclcnb'L\All.f kw.nren lrn dc ronclusie da(lnge atstandl()p.n urlstekcn{l isvoor Let lich meli.ik en geestljjkwelz,.ln van de mens. Oud wereld-kr,np()en s.haatsenrliden HarmKuipcrs vertelde zijn Sehoor in zijnloopLaan.ls tpsporler vaak ovcr-train.t le z'jn ge{eesl, maar nu.igeDlijk Dis te weten wat de pro

  Kuipc.s nocnrde vcl. lonne. vaDovertf aining: de mechanis.hc (blessurcs)r metabolis.he (onder andereuicms.opis.lr. Leschadigingen intl. spiererr) tlr het ()vrrt.ainrngssyDdro.m il,l ,ll.rl.i ,nr7.ken knhbben ttij wccs b! dat latstc od, rmrer,,p een te leLl rrr wedslrldn trrnIr .!erlal. st,ess. blo.dJ,,,,ede \l;.l,te vo.d,nc en rci lJcKripe,s st(lde dat het inoeilijk is(,vertraindheid vrst t. stellen Hijvrndt hct lichaah v.n d. sporler

  45

  mete!. De oud-lvereldkanpioen be-sloot ziin voordracht mct de vaststelling dt trining meer een kunstis dan een welenschap.

  Costill en Keyzer behandelen uitandere gezichlspuntcn het cnonreehovertraining. De Ame.ikan llorrishield twce voordrachten. ln de eerste benadrukte hij het bel.ng vaneen goede voeding en in de lq'e.deuiteenzettjng ginC hij in op de grotepsychologiSche waa.de van het large afstandlopen voor de bestrrdii8van depressies en angslen ir de moderne maats.hppijMolendijk beschousde het I'enomeen lang-a afandlopcn als $aafdevoor het immuumsysteem van hellich.nd Hij kwam echler iot de.onclusie da! op dit gebi.d nog veelonderrock zal ,noelen worden ged,an Leo Hecre. he! hoold vaD denn:dis.he afdeling va. de Nederlrndse Spo Fcde.rtie .oncluit.erd .lal lecl blessurcs ba het lopenoplrden doordat Drcn !c snrl 1elang $ il 1open. Hij benadntktc ookhct drage. v:,n goed schoeisci DcAnste.drnrse prolessor NeielenbossinA op l,el verschijnsel dat bottenn.ar malede mens oLlder lvordt bro.zer woltlcn Iir.l wees e. op dal hetgebruik vaD voldoende.al.ium enrcselmatige lichanreliJke adivitild't pr.es weliss'aar nict kunnen tescnhorrden maar uel vertragcdCalniolooA 'Iunsrall Pedoe. ondermeer medis.h directerrr !a. de nr'rlh.n vrn In,rlen w..s in een b.ltr\)A u)l humor. op dc eilecrcn oPkori-- en lance te niJn die het lanSealst.ndl()pe kan hcbben De Britvcrhulde bepaaldc r)sico s ni.t.Drar co..h(ker.lc dat ile voodel.n van verst.ndig gedosecrd langcnl.slar(l lopcn vccl str)ter zijn

 • +6 Afscheidsbrlef van Fred Strating.

  siDds l3 novmher I93 hcb ik ii in sezer

  "prikelen zijn mlar rrLhe. bij nijbij gerrasci !D oc. viij 'd..kr rri.d" in trij. !erksfe.r recrrkkie m. e.

  dar ik mij.ir neer a1sbsruurner,

  Hij is pr 01-0r_r99031: ho.fd lan aanvaardiE va. dze jobaan her !rlreh ben.xiji brsLnnrlijke peri.de bij s-'r.8., a3n3vurd

  0ken h. bi ih.udeo varh.! { e d s r r i i d - . r e r r i i .rrijd veerin mijn nieu,e ooooplaats Loch{,m ac.rea deI re

  .Len brj de

  .i .f..rir .ruLrriir rls err!o.kons. noE dik'i jls(315 it LD 6c.

  eo !srsLiitdr..

  -4

 • \1

  TEDSTRIJI' JiOVENZtC16.o1-1990.

  C. .h r.! sccriarts,Funs zrrn presr.Lis ovr 1939,

  lk ben 23.01.r949 niL brjz.nd.r ,l Pet! iusnanloopb':Ein.n, deze hcb ik ro.h no! v.ILooid !n 01i21.30 uu-

  iL jn pl^n m .o.h naar eaan, dit navet ellen c in 0r:5t.r3 un (n1t bilzond., mnr ro.h).Dir oas voor hli hec sin or.ch 1.rs e.ichrr t. ga:n truin.ku.n lk in cont:.t n.r Hrr.tc, die n.n nij h. naar(lirmn mt de bckende srcrren I,ltI !., lI t{,, Huh P., J S. cn0tL ainE neest.l Epa.rd m.r .orh arzic, n:a zoars bckend rtntooL hir de aa.nuder. zdat ii p 03.cpenbe! bso ann de Tcl.-nric!-loopi deze stns l. de sod. rijd van 01:30.43 uor, zodar tkgd e,apend lgetralnd) i.ar Bru6sr rr.k. mi nij. "r-rns" n.pccial hs1ldcr H,rrlc

  ^-,6lud.r ik.p 2/, seprmber, de p1nnritd van 0r:ll.l9 Brsser) n.rzet.. thir {asrk bsr rro.s .o) -period. hn ik mer de 'Kllof,ndrgroepi! nrar Ma!-Sraren Scrrokken de h.lve nrathon te volroienin ol:lI.al leer en belcv..ls orer ver di3zodat ik n! hnlf lan!nrl lanszi.n rij b.ftn voor bereidn op(hte had ik rarn. n 3 o srichq t Lrdtnen. rln d hurrt d 'mf,arsche erns van 3 utrr)Hopnd. U hirned raf dtensr 2rji sscesr vrblljr tk U Cr.tend-

  P,S- Mchten juLie hulp nodiA hebb.n o hr en of ander de r-sanlseren, b. ik rnrr.e bcrid m!Jn srensle bij r drsenda. s.T.B..cn aoed 1990 heef. (een rcrefooncj.

 • 4B

  1. Jean Starmans3. Jan Kompagn eStienie van ooyenJan Welting

  7. Harrie Raenaekers8. Harr ie Pasmans10. Gert l"ollersheirn11 . Cor Robeerts .

  Sj oerd Ypma12. Patr.ick van Hees

  Tim Welting15. Theo Schne i t slbert Verbunt16. Kees Hoven

  l"laico Grooten17. Mia Pagen

  Jan vi nk20. Hans Xouvenberg23. ,Ios Rijken

  Paula Vonken24. Marielle van de Rurgt25. GieI Robeerst26. Linda 4eIting27. ndr Roumen30. nnel ies van Dijk.

  JNI]RT ] 990.

  K--L E N-D-E-R

  FEBRI]AR] 199 O

  Peter Wetze 1sileroen SchotsHarn wieldraaijerFranl( Petersilung luainzerMark Houbi ersPeter VerberkFred MessingHarry drioloEsLher VerkooyenJoep VerreckHuub van Gaste IPaul Francl