STB Clubblad 1987 nr 3

36
CLUBBLAD S. Í. B. 3 e jaargang 1gB7 no: 3 l-l leest: Nieuwe marathon ervaringen. ljitgebreide loopkalender. .. , en nog veel meer. SPORT- EN TRIMCIUB I]RUNSSUMMERHEIDE

description

 

Transcript of STB Clubblad 1987 nr 3

Page 1: STB Clubblad 1987 nr 3

CLUBBLAD S. Í. B.3 e jaargang

1gB7 no: 3

l-l leest: Nieuwe marathon ervaringen.

ljitgebreide loopkalender. .. , en nog veel meer.

SPORT- EN TRIMCIUB I]RUNSSUMMERHEIDE

Page 2: STB Clubblad 1987 nr 3

to(o<lNor(o(") -t (o rÍ) (o coNr\F-C)(aN. nNÀlrÍ)o<t3 iJ sl I Nlnrlf C', C! lJ) F\ N Cr)«, r ro I I Iri ra) rÍ) + rÍ) rÍ) rÍ)o §st§§§st. oooooo co 'o(-)OriF_'0)E._)rz.u-(n0., o u, u)O O)

_O - trÍr Íi(o Ír (r) c,)-o oÍr @ 1l c

-OO A A rl. o.lrc <tu . o .p.o o, c o Éx o c o EF (o (o E Osi-O iD É ()(, -C C E-lst O E (,) rlO'-..1 t{ sl O C C .pE (/) -l -l (D (O (E c, rl AÍD =:Z O --C C, C ir(I) < -O O E C Ír--.t c)xo <t (, o) o o-o <@:Z Ír.^ o oE rr G tr< O Ír C . a

1., (O(Í)(D3 trN O.rO C 'rlo (o (o s,' o F. o v . .oE - -(O o.(r) -CÈ P.r _ (', >.(O OOO Cf (, o, <-l -l (, o! o)tr sl .O\Z - tr) Pro c k(r) .co < tr cr, o-1 lo]r.p <s{ (Jxo (o .-.1

r-l (o í, o, Í4 g) rr (o ro 0)P orFl -l 3o tr l'- o, n o)-C È]J f -l O .(r]r ' Co o í) tr o ^.o -lz (o cc) o) o.rt -O O rz O- C È Fl '.1er st <Fl (/)! '(o OJ (I) O -'r!

k O Ír \Z (,lrao<{-C Ír O-p o,-c(9 v(, (roo !c . qrír o)cÉ o)c (o-o ao H <l (o.rl -r . (o É 0, (9 O C È > (9 tO «,-C ..1 >. !r.-! ! cÉ O O, .n l- C', ílí, Ír O (l).tr tr - (o > a: .à U) g,

V OI O.-l @ -l O tr O " E.. cE È-J C O C,)E ! (E O- f CÉ .!z g-rJ O.rl ! (E (t) c < (oID O C {Oí)]J E]'J (1, -l > o Z -JlJ >,(0 > >..,1 (J-O-O O .r1 V'r_, tU> n'U)CaD-1 +l ' (l)'-t c o= I L r c o rr) o ]rÍr o o (o È . oqr O r{.rt c: F\ c clr -)_l-)LL.u-) q)(J I a» o o)t|, o Ér-.-r >- rr-r . .o olE Ír l, ' c . {D iP è (r, .+J ÉlD O '.rlPf t!k-!O EE (a Ír C,3 P E Ír O r{-{ -l C:ZO(-) O t,}

+r s)o c . o o o- sl o'.iÉ{lf k 'N'. N o c.-l Nrrorqrp.p.(, (E N .rl

! Ér É U a OÉ O rl i-l Í{o c uccE É.-k > É CC O O lD . (I) - ri -lJ í) o,

Írlo@co)f..Oti<rikOrg.ÉlO!CO)-C-_l I .P -l-, rl otZ)OÍr.CA-o{-J(I,o-lz(Do)at./)D>cko)r-lrDo!(,o)c(-)((ICÉ<@>H

-(,F1o)(I)'ÈfpÍ4<.rtazo.Él:zG)o, 0.).!

tu 0,

^ !-:-1 ..1 .r{H or oLrJ .cE-CaE Ír O,

UJ .Nf

z aa::r . --{ 0,u, 9qq,2 à.=i- o a4:, ET.,aE .-l E.o Ír O)k

IJEO.o ,'!à= -li cr)J {oOC

r (J .-l .à

'=' P,l 36)Ct- aC ar (, 0).F 4 ALD c(ooj

ó ö p3+< -co)coJ I O-lO)ao t- Èl Fl.oE EH*.Jd o-(o ol)a o > >

Page 3: STB Clubblad 1987 nr 3

Levering van:orthopedische kunst en hulpmiddelen

Tongersestraat 126211 LN lvlaastrichtÍe,t o43 216773

Het oroene KruisParallelweg Nrd 2Hulsberg

VOEFENDAAL MAASÍFICHTValkenburgerweg 4l Bemelerweg 90lel.045-751700 tel043'621515

ÍEGELENKaldenkeÍkeÍweg 96Iel 077-33433 *ury

Page 4: STB Clubblad 1987 nr 3

VLEKVERWARMING B.U.

Litscherveldweg 86413 BÀ HEERLE}ITel. 045-212057

Wij leveren en monteren uw centralevenrarmingsinstallatie naar al Uw wensen.

Naast onze uitstekende service geven wij 2 jaarACI-garantie op particuliere installaties.

Kom met ons praten oÍ bel ons gewoon even, wij latenU niet in de kou staan.

hellebrekers> v@í íenor'alE,O o..,rg"u

"n [-

:=. trtlttetlsDcruwl- ffiro0)

_oBfo

_o

_oo:l

_oCCÓo

vooÍ f€lonlwikkelen

van plannen

IF

lochl 42 b1

o45.416710

) voor I

O Lurstsroï

fi'ry+HffiaffiC L-l I;H

Page 5: STB Clubblad 1987 nr 3

ELUBBLAD STB no 3. Mei 1987=====:========-=UlI=9E=PE!]q!E!YEE94qEEIryq

3

leest op bladzijde:onze secretaris Jan v. Hees

onze oude bij de KennedymarschWoensdag -trimbeg e1e ider G. K.Jan Hoven wint UURL00P STB.

/77 De erv ari ng en van demarathonlopers in [dest]and.0nze j arige clubledenPrins Francesco de eerste.Lopen met G. Nij boer doorRené Jongen.

25 Lezers klimmen in dedoor Sj oerd Ypma

25 tdedstrij dkalender en

ta1ij heten a1s nieuwe leden bij de STB welkom:HUB SP]ERTZ - - ZVONKO ROPIIH - _ COR BOBEERÏSCn ED QUAEDVLIEG.

Binnen het bestuur is nog een open plaats vacant.Wie durft dit aan, het gaat hoofdzakelij k voorons nieuw j eugdbeleid op gang te krijgen.lnformatie bij de voorz itter Jo Eyck.Bij verzending van dit clubblad wordt aan sommigeleden reeds voor de derde keer de rekening van dej aarcontributie aangeboden. Dit is ook de Iaatstekeer. Het bestuur heeft de reda ctie- commissie deopdracht gegeven , aan wanbetalers geen clubbladmeer toe te zenden.0ns verzoek is , dat de leden diedit aangaan hun verplichtingen t.o.v de verenigrngnakomen. Van Uw verenigingsbij drag e gaat het grootstegedeelte naar de sportbond , . . eo dat hebben wijalvast "voor-geschoten" voor onze trage betalers.

Bestuur S . T. B

U

45I10L2

192023

pen

geluk-

0ns volgendeUw copy s.v.p

wensen aan. .clubblad komt ín de eerste week van Juliinzenden voor 5 Juni a.s ( De redactie)

Page 6: STB Clubblad 1987 nr 3

WeI beste clubleden. Een !,redstrijdis het VISITE-KAARTJE van een vereNa een korte inwerkperiode met hulsecretaris Rob, blij kt dat Jan nuheef t.Wij moeten hem da ar wel bij blijveHeeI simpel, geef wij zigingen vanof postcode's steeds door aan het0ok wij zigingen over clublidmaatscetc, dat kan eigenlij k a11een via

Dan m.b.t. onze ledenUb. o . Worms. U bent afmee ste n hebben een nidit doorgegeven. Doe

SECRETARIS STB

naam:JAN VAN HEES46 jaar.Bij STB sinds1981

Gehuwd met Annietwee kinderen,van elke soort 1.

zwakke punten:geen (of onbe kend)

Hobby: Loopsport.

Bij zo n d erheden:bestuurslid STB.

f unctie:CLUBSECRETAR]S.

Líat is dat?

secretariaat, datniging.p van onze vroegerealles o nder co ntro 1e

n helpen. Hoe ???telef oonnrs, adres, -secretariaat.hap bij beeindiginghet secretariaat.

uit Schaesberg, Nieuwenhagen, en1 Mei Landgraaf inwoner. De

euwe postcode. Nog niemand heef thet nu meteen.

met sportieve groet Jan.

Page 7: STB Clubblad 1987 nr 3

J!El!\=E=D=YJ!LR=s=q1=v=o=ojL =5=0=0=q =u=E=Lllgl!El1s=

E

Het tías weer een groot festij n da ar in Sittard.Voor enkele STB-ers een herhaling, maar ook weeren -kelen die debuteerden. Een van hun was WimStarmans. 0ver de goede afloop voor hem ma a ktezich niemand zorgen en de a ndere was onze bijna65 j arige wedstrij dsecretaris Witlem v. d. LÍnden.

Trots , breed lachend en zwaaiend met de armen naarde honderde toeschouwers aan de finish ( waaronder)meerdere STB ers, kwam hij met zoon Arend binnen.Het was 20.30 uur.Zijn droomwens was in vervullÍng gegaan, en hijgrapte nog ook, dat hij na 80 km wandelen toch ze-ker een marathonnetj e van maar 42 km moest aankun-nen.Vrouw Aaltje was er ook met twee hondj es. Uiteinde-Iijk heeft ook zij menig trainingskilometertje meegelopen.Wat t,,liIIem betreft, binnenkort zou hij A0W gaankrij gen, maar ja als ze in Den Haag lezen, dat 65-j arigen nog 80 km macheren, zie ik het in de toe-komst somber in voor de rest van't 1and. AIs duste zij ner tij d de Ieeftij dsgrens voor A0W-trekkersnaar de 75-jarige Ieeftijd verschuift, weten wijin ieder gevaf u,ie daar debet aan is.14aar A1fah, Beste Wiel , wij zij n Apetrots op jou.Het contract van wedstrij dsecretaris zal zekerverlenqd worden. -<\r -

Page 8: STB Clubblad 1987 nr 3

6

In de wedstrij dklasse liep Gerol-d Vluggen uit Gul-pen mee i-n de kopgroep. Alleen Henk v.d Knaap was2 minuten snefler dan hem. Voor Gerold stopte deeindtijd na 8 uur en 23 minuten. Dat is bijna eengemiddelde van 10 km/ uur.In de wedstrij dklassetíaren totaal 5B deelnemers . Bravo Gerold -

De snelste recreatieloper was Pedro Huntj ens uitStein. Hij had 9. uur 14 minuten nodig en dat mager ook best wezen.

CARROSSERIE.DELEN

0nz e felecitaties gaan ook na ar Jeany Sormany di-evoor de 4 e keer suksesvol uitliep, en naar Nel-1y Raeven. Beiden kwamen met Wim Starmans en Hen-nie Siera binnen om 19.30 uur.

Nuth - Veldhoven - Vianen - Almelo

0PEL-LADA-SUZUKI verkoopSchaesberg,Ampèrestr. 18

GEMEENTE LANDGflAAF.

Page 9: STB Clubblad 1987 nr 3

1!Iil\Y/5. :;,,."i ÏBOUWIÍAIER

...: :r' lllsl vailDEVEHN

Tigelsprcialistut

ln de Cramer 7 6411 RsHeerlen Tel.: 045-7.18008

GEOPÉNO ma.ndagVm vri,daq van OB 30tot l7 00uuÍlaierdag van 09 00lol r3couur

CaÍl SmuldeÍssingel 101 6219 CAMaastricht Tel.: 043-12606, 12607

6ÉOPENo maànd.q l/m vÍtdàq van 0a 30tor r7 oOuur

TEMMENSIMEESSEN avINSTALLATIEBEDRIJF

GAS - WATER . SANITAIRVOOR SANITAIR

EN REPARATIES AAN

WAÏERLEIDINGEN, AFVOEREN,CASLEIDINGEN EN DAKCOTEN.

E I CEN SAN I T A I R.SHOWROOMgeopend: moondog tlm vriidog von 8.00 tot 17.00 uur

en zoterdog von 9,00 tot 13.00 uur,DtvERsE AANBTEDINGEN tN sHowRooM-BADKAMERS !

litscherveldweg 2 - heerlerheide - tel .045- 213661

Page 10: STB Clubblad 1987 nr 3

Topproducten uit de hele w_erqld,

INBRAAK. EN BRANDBEVEILIGINGmet aansluitmogelijkheid op deGOM alarmcentrale,goedgekeurd door Min. v- Justitie

T.B-8.S. erkend Lid Uneto

GOM BeveiligingstechniekBarbarastr. 2 6,GeleenTel. O 4494-47 235-

Page 11: STB Clubblad 1987 nr 3

'.i

A l sdorf 20 April 1987

Ger Knauf is U allen bekend alsde koene begeleider van de woens-dagavondtrainlngen.

Bij de winterfauf (de cemb er 19BG)in Aken, liet hij zich enkele 100 emeters voor de finish \ílrassendoor met Jo Eyck vóór het inloop-kanaal te sprinten voor de 781en 782- e plaats. " Dat lukt 3enooit meer zti Ger'l

Het bewijs hiervoor- leverde hlj in Alsdorf op een goedgeorganlseerde 10 km stratenloop. Reeds na 2 km nam hij250 meter voorsprong en liet het niet meer op een eind-sprint aankomen.Eindtij d: Ger Knauf 45 m i nuten en Jo Eyck 46 minuten.

ELEI(

EEN'

rRl

/Al,

F;.{t,r

lCI'TEIT

( APART

(

.T

v

t'rl

E{ffi$MT'A$,fr['tíeislerberq 49 te,: 045-212965

6431 JA t loensbroek

Page 12: STB Clubblad 1987 nr 3

4o

Jan H0VEN triomf eert bi.i de uurloop

lYomenteel STB zljn snelste loper enclubrecordho ud er op diverse af standenis de 30-j arige Brunssummer Jan Hoven.

Bij de meeste crossen in de Brunssum-merheide weet hij te w inne n of in eIkgeval bij de snelste Iopers te finishen.Bij de laatste uurloop op l april" de

grote verrassing van de dag".Het werd dus een STB-er die de doorSTB - ers georganiseerde wedstrij d won.

Dra vo Jan, JÍj 1íet ons een goed opge-bouwde uurloop zien, wa ar je de koplo-per Jeu Theunissen na 44 minuten de ge-nadesleg toe bra c ht door hem in hetIaatste kwartier nog ruim 300 meterachter je te laten. Reeds in het beginvan de wedstri.i d moest de andere snelleA.Top atleet( Frans v. MiII ) zich ge-wonnen gev en en stapte uit de wedstrij d.

0ol< andere STB - ers verbeterden hun best-ti.j den bij deze uurloop. Een uitslagen-1ij st zuIIen $ie niet meer publlceren.Alteen nog even de eerste 5.

Jan Hoven,jeu Theunissen ( A.ToP)Paul van HamerenHarrie Crij nsJohn Bo.rj ans ( dat waren dus 4 STB*ersbij de eerste 5).

wltKo-Grluu lr.u.ftandel in induslriële gassen

en technisch aanierwante aÍtikel0na AcA-lsrgereed8chappen a Kogellagor!-V-snargna AEG klop-, boor- eo llllpmschlnes O Hon Fo.ro llotalgna EleclÍodon

Kissel 48,6416 AC Heerlen, leleÍoon 045-724574

Page 13: STB Clubblad 1987 nr 3

44

Leverancier van alle soorten

BAI(SIEEl{OSIRAAJSIEEI{OBI]{1{E1{TIUURSÏEEil

veelal uit vooÍraad leverbaar.

EURO§ÍEEI{

Producent van gesinterde handvormstenen.Ook leverancier van steenstrips, pannen ensysteemvloeren.

DÍievoq6lírast 80, KeÍkÍad6-W, Tel. 045'411213Showroom iodere dag geopend tot 17.30 uuÍ

W.UGTIITEII

utÏ um.ruotEt ErRrff u00[nagerlll" on ond!óoud alla mGílríilnbouw cn taívlca LPG-lórttllau"tV"rkoop nlruf,r .n glbrulila tulo'!An@te ,r.w. .,.ro. t ll4tó9 p.tto.r...

Li.n Ittohtt,. tryrn

Page 14: STB Clubblad 1987 nr 3

tz

Marathon - erv aringen 1n!íESTLAND LL-4 tg87 .

Beginne,r wij ons velrsfag meteen van onz e outsiders AndrèRoumen.0ud is André nog niet, maarhij liep zijn 2O e marathonloopen danJonge j onge, zegt Andre:Mij n besttijd van 3 uur 01 minkon ik niet verbeteren, hoewelik mij n voorbereidingen alsookhet loopschema daarop af gestemdhad. Ik finishte in 3 uur 02 min

Dat is niet slecht voor een loop met zoveel tegen-wind.Mijn tussentij den waren prima . Bij 5 km 21mdan 42 min. Bij half parkoers had ik 1.29.55. 14eteen tijd van 2.53 op de 40 km was ik dus vrij con-stant. Jul1ie zullen mij binnenkort in de geledede-ren van de minder dan 3 uur lopers moeten opnemen.lllant ik ruik al heel lang aan deze tijd,Plannen heb ik nog zatmarathon van 52 km inik in Destelbergen opnog wat beLer worden.ín vorm.

. 31 !lei Ioop ik een UItra-België en op 27 Juni starteen 50 km. Mi.j n snelheid moetConditioneel ben ik heel goed

ELEKTNICITEIT

EEN VAI( APART

H(O[UïlÀKrtleislerberg 49 tel: 045-212965

6431 JA t loensbroek

(ls)

Page 15: STB Clubblad 1987 nr 3

r')

André Vogely }iep zíjn L2 e mara-thonloop en dit was volgens hemeen teIeurstelllng. Ztjn besttijdis 2 u 48 min en nu haalde ik 2.57De tussentijden van !9 .25- 39.40-enll2 weg 1.24 waren goed voor 2 u50 minuten. Na 30 km ging het ech-ter mis en kwam er steeds wat bij,Er was teveel wind en dat kostteveel kracht. MÍj n nadeel is, dat ikLevaak aIIeen moet trainen wegensmij n wisselend dienstpatroon bijmij n werkgever. Ik kwam duidelij k

snelheid tekort en dat is moeilij kin je eentje bij te trainen.Ik ga denkelij k wat baanwedstrii dendoen, Voorlopig genoeg duurwerk ge-daan.Dan eens horen wat AIbert Lieberg z

in WestIand. Zij n eindtij d was 2 u 5

wilde hij ook 1open. Albert hield b

reeds rekening met de wind. Daar pasma op aan en dat liep perfect.

IJn ervarlng was5 minuten en datij zij n programmatte hij het sche-

Píerre Muyrers (39 j aar) kwamuiterst tevreden uit de bus.Hij Iiep op schema 3.06 enfinishte aIdus. De vooraf gepro-grammeerde tij den waren 21, -42,-

t/2 M in 1.29 en 2.30 bijkm 35. Hij verbeterde zij n Per-soontij ke record met 6 minuten.

Zij n volgende marathonloop isop 17 Mei in Parij s. Daar hebik mij n zinnen op gezet aldusPierre en verder hier en da arnog wat 1/2 marathons.

Page 16: STB Clubblad 1987 nr 3

Itr

lrJim Budziak vond de I o o p o m s t a n d i g h e d e n in Westland Bar 'Zijn voorbereidingen waren ook nog niet optimaal De re-de"n hiervoor vond zijn oorzaak in wat hinderlij ke bles-sures. Reeds van te vóren heb ik met het loopschema reke-ning gehouden met de wind . 14ijn schema stelde ik vast op3 uJr-rond. Dat hield ik vol want mij n finishtij d was2.59:53": De tussentijden waren:21 .22- 42.40' 1'l2N in 1"225 km in 1.45, 30 in 2.08,35 in 2.30 en bi3 40 km 2 ' 50.48De volgende marathon moet sneller, dat za1 rvel in Parijs

zijn. IÀ het naj aar denk ik aan Duisburg. In ieder gevalfreÉ it mij zelf voorgenomen in 1988 g een vroege marathonte lopen. Het tra ine n in de !íinter is riskant L iever wat

meer kortere wedstrij den tussen 10 km en 1/2 marathon ' Dan

vanaf half maart lekker opbouwen. AlIes bij elkaar heb ikbij de lr.Je stla ndmarathon toch nog een nieuw persoonlij k recoid gelopen. Precies 6 minuten sneller dan de 5 marathonvoorheen.

Dan John Borj ans. Een van onze snellereIopers. Zij n plannen voor de tweede mara-thonl oop plande deze 24'j arig e atleet in2.44. Ztjn eerste marathonloop was vorigj aar rn Rotterdam. Tij d: 2.54.Na een goed geslaagd wintercross -seizoenen 10 wè ken serieuze voorbereidi-ng voI-bracht Joh n zi-jn taak in 2.46. Dat waseventjes I minuten snelfer en het kan nogbeter vindt John . Ik kijk nu uit naar eeng oede eindtiS d bij de Heideloop op 10 Meión dan nog wat nieuwe records op baanwed-strij den.Mij n tussentij den in llJestland !'laren : 1B ' 4

3B-.L2,- 112 M in 1.20. De tweede lrelf t dL

to ch iets moeten inleveren. Er was veelwind, ma ar daar had iedereen mee te kamp€

?i. ,.',,,1,, l,'(- í',;

Page 17: STB Clubblad 1987 nr 3

,5

UITSLAGEN

Febr 1987 2 e SMASH CB0SS Br'heide.pr

12km leren_ . Ja! Hoven " 43 ZB 1 e p1" theo Schmeits " 52.43 11 e pI" André Roumen " 54.50 12 e p1

27 febr IYINI MABATHON 21 km EERSEL

1 [d. Theys ( B ) 1..77.0210 John Borjans STB I"f5.2520 P.v. Hameren " 1.16.4573 Jan Ploeg ' L.23.2574 H.Bolfen " 7.22,3088 A.Vogely " 7.24.O0108 Trea v. d. Linden ' 1.25.50276 Jo Wierts ' L.34.4O156 hl .Marcus ' 1.30.40

vet. 14 e pIdames4 e p1vet.26 e p1

I maart 15 km stratenloop. ?

1e J. Lawlor afc.striders 4814 Jan Hoven S.T.B. 5055 André Vogely " 5765 Kees Hoven ' 60

15. maart HUCHEM SïAMIYLEN 25 km

.05

.03

.44

.56

(BRD)

1 G. JUIien ldommelgem (B)9 John Borjans STB

7.23 .O71 .30 . 191.30 .501.35.431 .38 .047.38.24t .4r .287.42.421..44 .277 .45 .777 .45 .421.46.521 .49 .551.51.407.57 .041 .58.51

senroren tot 30 jr)

13 Paul v. Hameren "23 Ed Quadvlieg29 AIbert Lieberg31 Harrie Boll en44 tdim v.d Linden49 Wim EIeveId60 WiIlem Marcus63 Jung Mainzer67 André Roumen72 Henk Thij ssen85 Jan Welting92 Jo Wierts "106Jan v. Hees115 Ger Knauf

4. M196. t4199. l\419

5. t4402. y458. M30

10. M4014. M356. M4517. [{3514. [,11920. 143522. M4018. M4519. M45

Page 18: STB Clubblad 1987 nr 3

4/a

Correctie Huchem Stammlelen 25 km:id pierre Muyres

tij d 1.45 .54 en 1.8 e plaats in zij n Ieef ti-j dskl . M35 .

22-O3 1.987 1/2 M. Born1. Roger Jaspers Unitas in 1.08.3349 René Jongen STB101 Theo Smeits102 Ton Starmans( 216 deelnemeres)

3 e SlvlASH CR00S BR'heide1 km jeugd tot 72 jaar7 e plaats Boger Hendrix STB 04.258 ' Guy Rij ken " 04.289 " Maurice Hendrix ' 05.0510 " Bas Rij ken " 05.27(totaal 12 deelnemers )

12 km Heren:IG-nla aTs Jan Hoven STB in 42.143 " Rob Riksen " 44.364 ' Michel Hodenius 44.395 " John Hendrix " 45.2772 " Hub Brouwers " 48.39( tota al 24 deelnemers )

UUBLOOP SÏB 1.4 1987

De uitslagenlíj sten zij n onder e igen leden reedsverdeeld.Wij geven hier voor enkele van onze STB ers de ver-'schillen aan t.o.v 1986 ..1987Jan Hoven 17.351m ' L7.875 nGer Hamers 1,7 .351, ' 1,6.144 n

Paul v. Hameren 1.7 .3o1." " 17 .375 n

John Borjans 16.I44 n" " 1"7.275 nJohn Hendrix 16.514 ' 16.760 m

14et ui bzondering van Ger Hamers (1a ngere tij d inde blessure s ) zijn de snellere j ongens van de STBer aanzienli.j k op vooruit gegaan.

7.22.301.30.001.30 .22

Page 19: STB Clubblad 1987 nr 3

t"t

ygIysls_UII§IAGEN_

35 e St Joost Trimlopen op 7-3 1,987

15 km1. È.tI,Jotfs VegheI 54.553. Harm van GoorSTB 57.265 Theo Schmeits " 57.469 Andre Roumen ' 60.131L W.Eleveld " 60.51(totaal 26 deelnemers )

WIST ti datTBAPPISTENBIER een Nederlands product 1s. !!!

Grenzend oon drie gemeenten: Moergestel, Hilvqrenbeek en Tilburg.ligt in Berkel-Enschot het Troppistenklooster "Onze Lieve Vrouw vqnKoningshoeven'.

Omdot het klooster dichter bii Tilburg ligt d<rn bii de kom vonBerkel-Enschot, spreekt men biino oltlld over de Troppisten vonTilburg.

Page 20: STB Clubblad 1987 nr 3

r8

Vcrn een Troppist wordt verwocht dot hii door qrbeld in ziin levens'onderhoud voorziet. Bij de Tropplsten von Tilburg is een vqn de

nliddelen hiervoor, het brouwen von bier. Hun brouwerii heet,

"DE SCHÀÀPSKOOI". noor een hoeve die door vroeger stond. Se-

dert 1884 wordt hier het bekende Troppistenbier gebrouwen.

We kunnen met recht zeggen, dot hetbiervsn deze brouwerii, het

enlge obdiibier ls dot er in Nederlond gebrour,r'en wordt.

Troppisterrbier is ombochteliik gebrouwen bier, uit de notuurhikegrondstoÍfen' gerslemout, bronwoter, hop en glst. De vergisting vindtploots met een speciole gistsoort, Cie het meest oktiel is bU

18 o 20 'C. Dit type noemt men BOVENGISTING.

Dqornq wordt het bter mét de gist «lgevuld ln llessen'

De riiptng ondergcot Trqppistenbier in de Íles, woordoor ollerlel

smqqk en geurstoÍÍen, die bil ondere biertypen door íiltrotie ver'

dwijnen, in het bier ochterblilven

V<rnwege de overvloedige schuimvorming, sehenkt men Troppisten-

bier bij voorkeur in een wiidmondse bokool Doe dit rustig en loot een

weinig bier in de Íles ochter' Doarin bevindt zich nl de gist, die.,,r,eliswcror de smaok niet beinvloedt, en zelÍs riik ls oon vltominen'

moor het bier ziin porelende gions ontneemt U geniet het meeste

vqn de smqqk en het oromq ols U Troppistenbier drinkt op een

temperqtuur vsn ló à l8 "C.

Er worden tweè soorten Tr<rppistenbier gebrouwen'

- LÀ TRÀPPE, extrs zwdor bier met een olcoholgeholte vqn

7 vol.9o, met een worme volle kleur'

- DONKER TRÀPPISTENBIER, zwaor bieÍ met een olcoholgehol'

te von 5 vol.9o, robiinrood vqn kleur'

Page 21: STB Clubblad 1987 nr 3

i$

Enigzins tegengevalfen is [1iesttand voor tr j,atleetHarm van Goor. Hij Iiep zij tweedemarathonwedstrijdin 3.14. Zij n besttij d stond op 3.01.He j, was te koud voor Harm en ook zwaar d oor de wind.Ik was beslist niet te snel van start gegaan, kijknaarr 2L,30 blj 5 en 43 bíj 10 km . Halverwege 1 ..J0precies. Bij 25 km begon het erg zwaar te rvorden.Volgend seizoen besllst geen voorj aarsmarathcn meer.liever iets Ianger crossen of kortere wedstrij den.Dat heeft meer voordelen. Je do et snelheid op en zo-dra het weer beter wordt ga je de conCitle verbete-ren midde I s duurlopen.0p mlj n programma staat: lYarathon Parij s en dan deL/2 triatlon in Stein. Ju11ie horen nog van mi.1 .

Elk j aar geeft de redactiecommlssie een prij s vanF 25,- voor het beste ingezonden vakantie verhaal,of voor de meest orriginele vakantie kaart.

0ok voor 1987 is dit weer het gevaI. Stuur vanuitUw vakantie-verblij f een leuk verhaaltj e of kaart.Adres: redactie STB krij gersberglaan 31. 6371 CA

LANDGRAAF ( en vergeet niet te frankeren).

Dan is het woord aan veteraan Jung IVlainzer. Pas deVrij dag voor hiestland beslisste hij om mee te doen.Sedert 17 maart geblesserd, en daarom gestart ophet schema van 3.10. Dat lukte bijna. Jung finishtein 3.15 en dat was ma ar 1 mlnuut boven zijn persoon-1ij ke besttij d van 3.14.Jung heeft afweer 3 marathonlopen op zijn naam. Pa-rij s wordt no 4 en daar kan hij vlammen. Verder staatook nog een naj a arsmarathon op zijn wenslijstje.De tussentijden van Jung waren: 21,.30,- 43.30 enhalverwege 1.32.Bij 25 km 1.49, 30 km in 2.13, 35 in 2.38 en 40 krnin 3.03. Nu blij kt pas hoe moeilij k Good 01d Jung( 46 j aar) het had. 0ver zijn laatste 2,2 kn gebruikte hij 12 minuten. Dat is 4 mi n uten meer dan wat hi.jnormaal daarvoor nodig zou hebben. Dus...... Parijs,daar moet lret gebeuren -

Page 22: STB Clubblad 1987 nr 3

_i

Dan onze rapste !Jest,land deelnemer.PAUL van HA14EBEN.N.t a c JoÈr Bor ians pa. vorig jaarkennis gemaakt Ínet de duurloopsport.Zij n eerste Ínarëthon liep hij in RotterdEÍn :i.n 2.52 en nu gestari op eenschema van 2.44 minuten. Dat ging bijnèhel emaal in vervLrl ling. 0ok voor PauIwaren de oÍnstandigheden verre van optiÍnaaf . Hij had 10 weken hard ge1,rerktëan deze voori aarsfoop. Zo vlak aande kuststreek lopen, en zeker in hetvroege voorjaar ziet Paul ook nietm eer zo goed zitten.Toch geen slecht resultaat boekte deze 25-Jarige ètleet. Zijn eindtljdvan 2 uur 45 min en 58 sec beu,1j st dat.

Dat hij goed op schema gelopen heeftblij kt uit de vofgende tussentijden::t8.50 bij 5 km en dan bij :t0 km 39 - 00Bij 15 klokte hij 57 minuten en hal-verriege wees de chrono 1.2L aan.0ok hier zit noq !,/e1 pe]]spectief in.Mogelijk komt dat er uit in Parijs op17 l4ei a.s.Net als alle anderen !,,if ook Pauf noqiets aan zijn basissnelheid verbete-ren . !ii j zuffen noq wel meer horenvan hem.

trlILLEM 14ARCLIS verteldvof q ende :

over !,1EST1and Ínarathon het

Als je mijn begintijdenen 40 bij 10 km, zou iehaas ingehuurd was.

bekij kt 20 min bij 5 km

kunnen denken dat ik afs

Achteraf blij kt, dat ik erg dom ben gestart I'1aarin het begin denk je dat het Iekker gaèt. Dai wasook zo tot km 25 en toen qebeurde er vërr a11esBij 1/2 M was ik nog nel" 1-27 stevig in pas enda; bllj kt toch uiteindefij k mij n onervarenheidbij deze sportdiscipline parten te spelen.

z1e vervolg bl

Page 23: STB Clubblad 1987 nr 3

liestland !ías nij n 2 e l,larathonl oop. Vorig j aar inBotterdaín debuteerde ik met 3.09. ,iNu wou ik 3.05 lopen maar ik startte op 2.50Het eindresultaat bewaar ik nog even tot het eindvan mij n verhaal.!lij n ervöring nu was het volgende. 0p de dll k bijHoek van Hol1and, kwam ík níet al,leen e!.r zr,,/arezuid-!.resterstorm tegen, maar ook de man ftat dehamer. Eeiden hadden ze het op m1j geÍnund. 1k wasniet meer bij machte om urat dekking le zoeken bijeen groepj e lopers voor m1j. Ik flep dus sofo endat !,/as z!raar, zeer zwaar. Ik had wel 97 keer r,,i1len opgeven. - maar zoals ik vaker gehoord heb:Z0 IETS D0ET EEN STB-er NÍET. Dus liep ik maardoor. l,1iJn voorgenomen schema van 3.05 werd 11minuten overschreden.En a1s jullie de verhëlen vanmijn clubmakkers ( hiervoor) goed gelezen hebben,is ook dat een record.

Dan iets belangrll ks. Ik Iiep deze marathon meteen sporttester PE 3000 van NIKÉ-RUNNER testcar:.Dat ding irriteerde mij nogal op de buik.Het jeuk-te en schuurde en 1k heb er een gat in mij n bulkaan overgehouden.Junq lvlainzer had ook zo- n tester. Na afloop moesten wiJ in de test!íEgen voor een klein medisch onderzoek. Il4rjn I i c h a a m s t e m p e r a t u u r was 34.9. Ik !',asom het eens populair uit te drukken " Iapot" en ikrazefde en kfappertande dët het niet mooi meer IJas.Na ongeveer 20 Íninuten konden i'rij elndeflJ k laandouchen. Dat dachten !./e tenminste. 14et veel rnoeite hadden !íe ons ontkleed, toen bleek de boil Erleeg te zij n. Dan maar een beetj e wassen met koud!íater en aansluitend even laten masseren-daar krij g

ik rnogeliJ k dan Iekker lrarm van.Ik ging 1n de rij staan en na een half uur stondik er nog.Toen dacht ik ( mogelijk heb ik het ook hardop gezegd) Barsten jul1ie toch allemaal rnet je marathonstestapparaten, koude douches en traag !./erkende masseurs en rnasseuses, " l,íillem gaat een p11s drln_ken". Ik voeqde de daad bij het woord en jahoor,daar kreeg ik het' ulteindelij k !Íarm van.

Ik ben ( a1!ieer) eenervaring r1j kerachteraf is het best aardig zoietste anaken. Parij s moet beter !Íordenmljn elndtíjd in l,{estfand !!as 3.16

geworde n eneens zelf meehoop ik. 0ja,

I,lil len lvl

Page 24: STB Clubblad 1987 nr 3

MetselwerkenVAiI DE KTEUT

Metsel- ensteigerwerkenvoor ruwbouw

BoosbeÍglaan 36371 CV SchaosborgTol6loon 045-311625

mlffrEOI{WB1!TilO

rr houl, slar. k6.rrro, d

Éq isolàib, at rdó.rllhi.s

To.n. rèÉr.ftid van: zoNtlEscHEHIr]EN,MAnK,EzEtt, JALoÉz€ÉN, HoRREN. vouwwÀtD€Nm LUXAFLEXPFOqI(IEN,

wii Ep.Érm .r.. dÉ, grmla !

lYlICA zonwerinostx)r Ío()InsittadeÍweg 116 heeílen o tel. O45 72654

mlluikenrcldeurenrolhekkenwrlr.Éa uil.tíàí t*.Íct.o,odíÍ tul €c[rEg-ata vdg6 d. mlrÀZo dwd.n:

íÈ ffi[*AannemersbedriiÍ

Riksen B.V. Paslbus 310856370 AB SchaesbetgÍeleloon O45 316222

Page 25: STB Clubblad 1987 nr 3

1B 14AABT 1S87 BOTTERDAI'1

0ok hier \,,/erd door enkele STB ers Ínee gedaan aan dÈilarathonloop. De weers oÍnstandigheden waren in eénreek tiJ d 100 % veranderd.;'ierden onze atleten vorige !ieek geplaagd door regenkou en wind, nu was het 20 graden vrarmer en benau!./d./oor Henk Thijssen die naar eigen zeggen te snef stèrtte werd het LJiteindeIlj k een 3 1/2 uurs training.John Quadvlieg debuteerde in 3.10. Deze laatste !,,erdleoefeid door Harrie BaeÍnaekers.leok zaf in Parljs zijn betere tiJd nog kunnen l,,,aarnaken.

!.]ELKE LEDEN ZIJN JAB]G BINNENKORT

13-5 l4arlJ Prevoo 2-6 Ger Knauf

14 Jan Uíegh 1,1, Jacques Senden

19 Pierre Starmans 15 Ranco [larcus

20 Anne lYarie Ypma 15 Boger en Í'4aurice

22 lYireille Smeets Hendriks

24 Annelies [íegh 16 I'larce] HeckÍnans

25 Jos Duteu/eerd 18 Harrle Bollen25 Albert Sfagmolen 19 hiiIleÍn v.d"Linden26 Hans Ypma 22 Hub Spiertz21 l,,li m Starmans 24 Bobert van RooY

29 Belnder Beusink

L-7 Nellie Baeven3 Betsie Vogely4 Hrigo Vogely.

Bestuur en leden, !.rensen U aflen een fijne verjadrdè9.

Page 26: STB Clubblad 1987 nr 3

t,

Deze folo is pri ns FRANCESC0 de 1e. Jeugdprinsvan geÍneente Landgraaf .

Zijn lijfspreuk "J0NG GELEEBD IS 0UD GEDAAN'maakt hii ook !,/aar bii de wekeleij kse iraj ningen

Page 27: STB Clubblad 1987 nr 3

TVtrADIO

iiï^ryrB$u:

radioteleuisieuideoelectrowerlichting

t"t*f*nrgUlgr::.;

l(ASlttllllAfl 8l llttBltÍ{. Iclsloon,0{5-120030

Page 28: STB Clubblad 1987 nr 3

EIICTNO TECIINISGII BUNO

G.A.Hoevenaar§$r,0TÀtDEB0n0mÀH8 lIoEt{sBBo[II TEt.2l{308

uw adrcs voor: llcht;krachti0r zw0krtroom instnllatlos.

: lnstallatie Techníek BilTer b.v. :

SïiHo

-ËSIMON GLOOtrT

lnstallàtiebedriiÍGas-Water-§anitair

RIJBOAS B"V"Adviseuís en SPecialislsn in:

Palen - Preiab lundeíingen - Prelab kelderc - Aelonarlikelen 'Vloeren _ Lateien . oaken

Page 29: STB Clubblad 1987 nr 3

LOPEN METGERARDNIJBOER

NEDERLANDSE SPOBT FEDERATIE

NATIONÀAL SPORT CENTRUM ,,PAPENDAT

Net als Ered Pièrik (zje STB-bIad nr.l-87pag.l5 her rrWHol,Jrr-arrikeI.) staat hier eenverslag, dat niet goed op papier re zetrenis. Gewoonueg ondat een weekend LOPEN l,llTíll RAHD Ni IEOEd zo veejzilarg. lee.rz"",r eners nooi is.(en hijzerf een doodsewone _.,._---.?i!1 _ ,-',' symtat nieKe Kt:lsbak

NATIONML SPORT CENTRUMPAPENDAL

Trainingsweekend voor vrijetijdslopers

N,.-),

:)

op zaterdag 20 en zondag 2t deceÍber 1986 uas ik aanwezjgbij een trainingsweekend voor vrijetijdslopers in herNÀTIONAAL SPORTCENTRUII PÀPENDAI (Arnhem).Het navolgende progranma werd in deze tuee dagen :tfgewerkr:

- G.Nijboer.(komnentaar. l,lararhon Arhene/Stutrgart + v:ideobeelden + algemene kennlsmaking. )

- Atletiekbaan warning up otv. Wiin Verhoorn en Olga Conman-

- Video opnanes wan iedere loper op de kunstbaan.(voorzrjde achterzijde - zijkant uerd opeenomen. )

- Stijl en looptechniek verbererende oefeningen w.Verhoorn.LUNCH

- G.Nijboer. carrière-opbouw en div,aspecren van het 1open. .

(vooral de fouten dle hij gemaakt heeft + H.F, opmercn)- l0 km duurloop samen met Gerard.

])INER.

Page 30: STB Clubblad 1987 nr 3

lvon.lp roeramma- Lezing orthopedisch s.hoe maker lil,OoR SCHIIIJVIR

( Dia's - film arngepast schoeisel - Video div. ondar-verp..n + video SCI1OENTtrST B.R.D. )wat is de beste loopschoen individueel bekckÈn.

- Analyse van de stijL van íe{lere loper/loopster (vldeo.)

ZONDAG: - z enmen olv W.Verhoorn oeÍeningen voor lopers

- Keep-fit ochtend oefe.ingen olv OLga Comnràndeur.

ontbij t .

Lezlng t'iin Verhoorn (trainer Nat.maràthon selectie ove'voeding - trainings schenars wedstríjdschemars e.d)fijm Verhoorn + Gerard NÍjboer : de juiste trainingsopbouvoorkoming van spierstijfheid en blessures.

- l0 km duurloop met tussentÍjds 8 op.lrachten.

I-vsiotherapeut Bouke de Jong (Cespecialiseerd in sportbtessures - Lezina over blessure preventie.)ongeveer I0 vnn de 40 .an\iezigen verden Beanaliseerd mbÈ

" hun" blessurc.- Panel (vraagstelling over loPcn algemeen + boeken'

ornstreeks 17.00 uur Uas de afsluiting. Eenieder kreeg een

groepsfoto diè zaterdaeoiddaB genomen was.Een inforflat:ie-pakket met o.a, loopschena's + oefeningen en dlver§e lezing-en op papler. Bovendien ontving iede.een een T-shÍrt vanPAP!]ND^I,. trr ware.4L deeLnemers, vaaronder 4 vrouwen 'Enkele lopers haclden hun partner meegenonen. Onder de lopers

rniin neni g Eccn 'rKANONNtrNrr. Alle recreatie-lopers waren na aíloop van dlt weekend razend enthous-Last'In1. PAPENDÀI

08:l 08-7911.of bij nii

lr a j ning.René Jongen

(].Nt.IBOF]R

I982

ÀTIIENE

Page 31: STB Clubblad 1987 nr 3

LEzEBS KLII4I.1EN IN DE PEN

Van een van onze pupillen:

Ik vond vroeger hardlopen niet zo leuk- Ik deed Íneestèlalleen maar mee aan de sport- en speldag van de STB, ofals we gi.ngen langlaufen -

lvlaar nu de atletlek-club ook voorbegi.n ik hardlopen leuk te vlnden.l{ant v,,e doen nu ook andere dingen!íisselen met de estafetteknuppef ,

echte startblokken en... nog veel

de jongeren ls opgericht

zoals kogelstoten, lerenverspringen, starten uitmeer dingen.

Ik vlnd alles vrat de trainer organiseerd ontzettendleuk ( behalve vroeger het hardlopen in de Hei).l/,lij gaannu ook sons nog de Hei in, mèar dat is anders. ta/iJ mogendan dollen en zo.Ik doe ook nog andere dingen bil de STB, zoals langlaufen.Wlj gaan iedere winter wel een paar keer naar de Ardennenof Eifel- Dat is voor mij steeds een leuke dag. Je zietnog eens t{at van het landschèp.

Ik hoop verder nog dat de atfetiekbaan gauw wordt afge-maakt _

Sjoerd Ypma.

Beste Sjoerd, oe redacl ie bedarlL joL voor da! Tooreartrket. Vooral de laaLsle 2rn \pree<t ons ool adn. ÈeLis echter best mogeliJk dat de Cooperbaan klaér is voorgebrulk, als dit clubboekje reeds uitgedeeld is.h,ie weet.

l.lie van onze overige jongeren schrijft nu,.nat voor onsvolOende clubblaadje ?

Page 32: STB Clubblad 1987 nr 3

J.J. Dabekausen b.Y.VALKENBUBGEBWEGl4T STATONSWEGTA64]9AS HEERLÉN 605] KLMAASBRACHTTFLEFOOMo45 717766 ÍF FFOON 04746-3100

ffiè*lZrt

TORO

ketlingzagen

àaqetiks open 8'toaEur

zalerdagldo totr 2 @

Íle l^JFDSTRT,JDkAI FNDFR

101617n2A

283031

mei Heídeloop S.T.B." 13/5 kn Ruffie€ (D)

" 10/5 kn Bljckholt" V2 I'bÉrhon Tits (D)

' 10 kn I,JeerL

" 1/2 lvlamtttrl EirdDvm" t/Z " Tegelor" 10 kll lh€frshrilek.

3 Juni

B'12',14"14"

20"2122L"24"27"

28'

5/10 kn BnJTES(,ll (STB) .

15 kn He!,thuizen14 kn Ko'lzen (D)

25 kn Eersel9 kn Ingeóroió (D)

25 kn l^bet1/2 |r.FbIzogo-rali (D)

15 kn Konzen (D)

10 kn/ 1/' 14. en l,4aiattEn Sittard10 E.M VëIken$,Eördliedl 8elgié loop I\4aasficft .

10 kn Vettlrels (D)

1i2 [1. Boetger (D)

10 kn bhefÈ.10 ki Eysden.

Kafender B A A N ii E D S T F I J D E N

24 l4ei 15 kn ker}Cade (A.top)30'5 juni 1m/3m Ín Sittad.13 ' 5m Ín Ke,-kr6de24 " 3m Ín Vetb^eis (D)

27 " 1m/3m m Sittard.

i,-fcmEtie cq aarfipfdirg vmr deelnalÉv,edstÍij deír bij oíE \"EdstxijdseG€ta-riaat:IJILLEÍ'4 v. d. LINDEN. 2s0369

Beste sportvrienden, ll Ínist in dit clubblad o. a de estafette knLrppel. . . . . die moet ll eventj es tegoed houden.Eveneens hebt ll tegoed, diverse ultsfagen van wedstrij derGELtJKI^JENSEN gëan naar:"BIK" het zoontje van Harrie en Karin Crijns-Luchies.0ok geluk!,,ensen aan Theo Sniekers en zijn vrou!.r met de geboorte vanhun baby, waarvan naam en gesfacht ons nog onbekend zijn. ??

In het huwelijksbootje stëpten KABIN SíBATING en JoE BARBEBA.hJij wensen hun veel geluk en een goede toekomst.

BEDACTIE S.T.B

van horen zeggen: HET SP0BTI,TJEEKEND georganiseerd door STB-KLINII4ENwas vreer §_T_E-E N G a E a.

Page 33: STB Clubblad 1987 nr 3

Plafondfrourr Kerkrade b.r'.P SCI]EPPEFS

Showroom Lindelaan 4. K€rrÍade'Ve,koóp van plalond m.reÍialen, elektÍrsch€ mareralen,

DREUMEXhand.lean€ri. Ovéítuigt U rich lan on2e laqe pÍrr.eó enkom víiiblijveíd.ven binn.6Sv3tcefrwanden vooÍ uhbíeadinq ot indel,nq van uwwonins T.l.íoonO45-i155535

OPENINGSTIJDEN:

naandas t/n vrijdas13-00 - 18. o0 uur

zaterdag van 13.00-17. OO uur

in de ochtenduren alleen te1.afspr{ken voor plafoDds

TEGELZETTERSBEDBIJF

HILHORST B.V.sr. nemagiussrr 25 27 sinrp6lveldÍel- 045'442793VOON AL Uvv TEGELWEBK

o Alle vormen v.nwandb6regélh9en

C Allo vormèn vanvloerber€gelingen

oU

Plaarsing van sreenslripsPlaatshg naruursréèn, marmers,

Eet6qelrng kèuke.combinatiès

Loveflng van wànd, vloertegels.

Voorts allé benodigde materialeni bv tegelweÍkzaamhedooAlló vooíkonrèndè Íepàràriès vanbastaand ré9elweík.

lllllt|ltlll

ltltlrtllrtttrrrnelrtttttrlltrttttr!àtttatataaattaatatsltarralttlllttttltEEtrraaaltatairt i Irrrrltl!r1Er,1l

I

,.21

i,i

Page 34: STB Clubblad 1987 nr 3

Stukadoorsbedr[Í

J. NIEVELSTEIN

BINGELBADE

Dorpstraat 91

04452- 2183

SÍUCADOOBI,\lEFK

SIEBPLEISTEBS

IN:NIEU|.JBOUI,]

BENOVAÍTE

RFSTAUBATIE

Assurantie-adviesbureau E.H.G. Kleijkers

Bíandholstreet 77,6372 KB Schao.b6í0, tel. (045) 31 96 55

PoSlbus 31229, 6370 AE Schaesbےg

RUTOrcHROEtrMUtoERRICHTSPECIALIST

6372 AX S.hesb€rg{indusÍi6letrei.lBank: AMAO Hoensbroek nt 17.19 a1.749

Ter.(0a5)315249

Page 35: STB Clubblad 1987 nr 3

aeste sportvriende..l{ij steu.n ons aan U voor a1s een spoltve.eniqing wàar het moqeriik is,dat beginncrs en gevorderde lopers, samen kunnen t.ainen mer da gerouri-neerde vedstrijdathleten,onza speciarisatie is de 'oUURLooPSPoRT', ook ve1 leqathte|iek genE.md.

Bij onze vereniging is de doelste.llins dar her needoen betënqriikÈ. noarzijn d.n de prcst.iie_ lermoedelijk is dat ook de sport dieU {ilr beoefenen.b'M"a on'" vFr-l o. ng.

Het enige uaa, vij ! dringend oh lil1en verzoeken is: een degetijke medischekeuring v.oràr. hlichtingen hierover klot U kdjqen bij onzà beatuursleden.

0'< _.èrr-aq.q"orÉa tlqL jn d- 9"'r-," oósre'r,p , rsrieóri,p dt.rèr.cun''d- b-uns\.i FrFrd"'. Aèn d- §cFë hrsrrlàr re Nie' r"nh-oq hàobàr H J ór.éèisen sport èn tràiningsaccomodatie z€1r àangelegd. Hier zijn uij erg rrotsop. 0e naèn van deze open accomodatie is: CoóPEFBAAN S.I.B.-l,:, ** . ,.. 01r eór vdr onló rrdr...qer. ter r-"tzr;diq- oroo,dÍrd <tààr

TBAININGSPBoGBAMI.4A vanaf 1987

Irloensdagavond 18.30-20.00 uur CENTBALE TBAINTNG.duurl oop 5/4 uur.

Donderdagavond 18.30 BAANTBAINING víedstrijdl.,en gevorderde trimmers.

Vrljdagavond 18.30 MABATH0NTRAINING "A" en "8".Zaterdagnm. 15,30 BAANIFAINING voor de jeugd.

B0LSKl-TBAINING (op afspraak)Zondagmorgen 08.30-10.00 uur. "TBII4-TBEF"

voor iedereen verdeeld in groepjes.Maandagavond 18.30 I4ABATH0N-TRAINING "4" en "B".

" 21.30 ALGEMENE CONDITIE TRA]N]NG(indoor).

Dinsdagavond 18.30 BAANTBAINING voor JEUGD enDamesloopgroepen,Í 19.00 CB0SSTRAINING (alleen in hetcrosa-seizoen).

18.30 Krachttiaining marathonlopers.De vraag is meestal, waar de beginnende sporterterecht kan. trl,e1 volgens bovenstaand schema is deZondagmorgen het meest geschikte moment, en daarnade ldoensdagavond-training in gedeelten, totdat meneen duurloop van 5/4 uur beheerst. ( ca 15 km).Kun je: d6t, dan lljkt het meedoen aan een !,/edstrijdof snelheidstraining op de baan pas aan te bevelen.

Page 36: STB Clubblad 1987 nr 3

. GLAS IN LOOD

. GLAS IN XOPER

. CLISREPÀRÀTIES

vr..e v.iju iiv-.| orh.i. d.cr.ri, rlGl(ndie .dric

, R.I.IKSSUÈSIDIE OP DUBBELE BEAUOING

rd Jl. oÍr.n c- i' d! n r anÉrÉlr .dÉ

Pff uonOoy"nSCHILDERSBEDRIJFEN GLASHANDEL

RUt? (;UBROl(ÈN

ÍtEL t)^N 045 3tt4t:JNa 18.00 urrr 0.[5 .l]ll]222Slrep€Ípleln 10, Schaesberg

PÍave adre§: Joes JongenstÍaat 2

KOZIJNEN!Alle soorlen limmeíwerk.LeveÍang en plaaising van haÍdhou-len koziinen mel enkele oÍ dubbelebeglazing;ramen, deuren, koziinen en lrappenvoor nieuwbouw en renovalie.

De HaanAAÍ{,II€ME R9 EN TIMMEBAEDRIJF

SCHAESBEBGACHTER DÉN WINKEL 42TEL 045-3Í Aa49

Werkplaats:StÍeepeÍplein ío

a