Startbijeenkomst Fusie onderzoek 12 november 2013.

download Startbijeenkomst Fusie onderzoek 12 november 2013.

of 20

 • date post

  08-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Startbijeenkomst Fusie onderzoek 12 november 2013.

 • Dia 1
 • Startbijeenkomst Fusie onderzoek 12 november 2013
 • Dia 2
 • Programma 1.Opening en kennismaken 2.Aanleiding tot het fusie onderzoek 3.Intentieverklaring 4.Stuurgroep en werkwijze 5.Planning 6.Stand van zaken tot nu toe 7.Ruimte voor vragen
 • Dia 3
 • Aanleiding tot het fusie onderzoek Initiatief vanuit het bestuur en de directie van De Baldakijn, ondersteunt door onderzoek van de PO-raad Nu nog gezonde financile organisatie wel afnemend eigen vermogen Bevolkingskrimp in het algemeen - leerlingenkrimp in basisonderwijs Andere spelregels en financiering als gevolg van Passend Onderwijs Druk op de formatie en het behoud van expertise Kwetsbaarheid van een en-pitter: bestuur/management/behoud van kwaliteit en werkgelegenheid
 • Dia 4
 • Intentieverklaring Wij gaan onderzoeken of een fusie met ingang van 1-1-2015 mogelijk is n wat de gevolgen van die fusie zijn voor: Onderwijs Identiteit Leerlingen en ouders Personeel Organisatie Financin
 • Dia 5
 • Doelstellingen van de fusie 1.Het opheffen van de bestuurlijke kwetsbaarheid van De Baldakijn door de school onder te brengen bij een groter bestuur; 2.Het binnen de nieuwe organisatie en in de regio Zuidoost Groningen beter en completer inhoud kunnen geven aan het totale onderwijs- en zorgpalet in het kader van passend onderwijs; 3.De op De Baldakijn aanwezige expertise blijvend in te kunnen zetten ten behoeve van de basisscholen in de regio; 4.Meer en betere vormen van samenwerking tot stand te kunnen brengen tussen de Meidoornschool en De Baldakijn; 5.Blijvend thuis-nabij onderwijs aan te kunnen bieden aan leerlingen uit de regio;
 • Dia 6
 • Doelstellingen van de fusie 6.Binnen de grotere organisatie betere garanties te kunnen bieden voor mobiliteit en loopbaanbeleid voor medewerkers en het behouden van werkgelegenheid; 7.Slagvaardiger en meer in samenhang te kunnen acteren in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO in de regio Groningen; 8.Door `ontdubbeling` en schaalvoordelen efficiency winst te bereiken die weer terug kan vloeien naar het onderwijs; 9.De bestuurlijke slagkracht te vergroten en het beleid en de bedrijfsvoering verder te professionaliseren; 10.Voldoende waarborgen te kunnen bieden voor het behoud van de algemeen bijzondere grondslag van SBO De Baldakijn.
 • Dia 7
 • Stuurgroep M. WeverCollege van BestuurVPCO Zuidoost Groningen J. WestendorpCollege van BestuurVPCO Zuidoost Groningen H. MikDirecteurSBO De Baldakijn R.J. van der HorstTeamleider bovenbouwSBO De Baldakijn M. MooibroekSecretariaatSBO De Baldakijn L.J. van der WalExterne OndersteuningMetrium
 • Dia 8
 • Werkwijze Intentieverklaring Advies van GMR en MR Instellen Stuurgroep Stap 1 Onderzoeken en uitwerken in fusierapport en fusie effectrapportage Stap 2 Formele besluitvorming RvT/Bestuur/GMR/MR Advies Gemeenten DGO ALV Stap 3 Advies Commissie Fusietoets Toestemming van de minister Stap 4
 • Dia 9
 • Planning Vanaf nieuwe schooljaar Voorbereiden implementatie Formele fusiedatum 1-1-2015 6 weken Voorbereiden, intentie, aanpak en werkwijze Adviezen (G)MR 01-09-2013 10-09-201301-04-2014 Formele besluitvorming op basis van Fusierapport +FER Adviezen gemeenten DGO 3 maanden 01-07-2014 Onderzoeken en uitwerken Fusietoets DUO, Toestemming OCW 2 x 13 weken 7 maanden Planning Realisatie Snelheid en zorgvuldigheid Aandacht voor communicatie met alle betrokkenen
 • Dia 10
 • Dia 11
 • Stand van zaken tot nu toe Advies GMR: Advies MR:Positief ( + aandachtspunten ) Verankering van de identiteit in de statuten Rechtsvorm:Vereniging Naam:Vereniging voor Protestants Christelijk en Algemeen Bijzonder onderwijs Zuidoost Groningen Doel:Vorm en inhoud te geven aan de oprichting en instandhouding van scholen voor Protestants Christelijk en Algemeen Bijzonder onderwijs n het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig passend onderwijs in de regio.
 • Dia 12
 • Verankering identiteit Grondslag:1. Voor wat betreft de Protestants Christelijke scholen hanteert zij als uitgangspunt, inspiratiebron en orintatiepunt: De Bijbel als Gods Woord. 2. Voor wat betreft de Algemeen Bijzondere scholen hanteert zij als uitgangspunt: de gelijkwaardigheid van alle levens- beschouwelijke en maatschappelijke stromingen, in die zin dat de normen- en waardenoverdracht erop gericht is dat een leerling een levensbeschouwing kan opbouwen en van daaruit een eigen inbreng kan hebben, een en ander met respect voor de levens- en maatschappijbeschouwing van anderen. RvT en CvB:Bewaken doelstellingen en beide grondslagen Profiel RvT:Wordt uitgebreid met kennis van of affiniteit met het speciaal (basis)onderwijs
 • Dia 13
 • Leden:Ouders kunnen lid worden van de Vereniging. Personeelsleden buitengewoon lid, hebben geen stemrecht. Schoolkring:De Baldakijn krijgt net als de andere scholen een schoolkring (Leden van de vereniging en ouders van de school) Schoolcommissie:De Baldakijn krijgt net als de andere scholen een schoolcommissie. (Leden van de vereniging gekozen door en uit de schoolkring) Personeel:Moet bij aanstelling op een school, de doelstellingen van de vereniging en de grondslag onderschrijven. Conclusie:Nieuwe statuten bieden voldoende waarborgen voor het behoud van de algemeen bijzondere grondslag van De Baldakijn.
 • Dia 14
 • Algemene Ledenvergadering Raad van Toezicht College van BestuurGMR MR Algemene Ledenvergadering School directeuren Directeuren Schoolteams Bestuursbureau MR MR-en Schoolkring Schoolcommissie *) Werkgroepen samengesteld uit directieleden en medewerkers op het terrein van Onderwijs, Financin, Personeel en ICT Werkgroepen *)
 • Dia 15
 • Stand van zaken tot nu toe GEVOLGEN VOOR HET ONDERWIJS: Keuze vrijheid van ouders voor algemeen bijzonder speciaal basisonderwijs blijft overeind (herkenbaarheid) Leerlingen van andere besturen en scholen blijven ook welkom op De Baldakijn na de fusie (toegankelijkheid) Door de fusie blijft er in de regio een speciale school voor basisonderwijs bestaan (continuteit) Garanties voor blijvend thuis-nabij onderwijs van de leerlingen in de regio die aangewezen zijn op SBO (bereikbaarheid)
 • Dia 16
 • Stand van zaken tot nu toe GEVOLGEN VOOR HET ONDERWIJS: Breed onderwijs- & zorgpallet binnen de nieuwe vereniging en in de regio biedt mogelijkheden om Passend Onderwijs goed in te vullen Basisonderwijs - Speciaal Basisonderwijs - (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Nieuwe vormen van samenwerking, inzet en kennisdeling mogelijk binnen de nieuwe vereniging Grotere kans op het behoud van expertise dan zonder de fusie Uitgangspunt: werken aan kwalitatief hoogstaand passend onderwijs op alle scholen van de vereniging
 • Dia 17
 • Stand van zaken tot nu toe PERSONEEL: Alle medewerkers krijgen met ingang van 1-1-2015 een bestuursaanstelling Uitgangspunt is behoud van zo veel mogelijk werkgelegenheid Ontslagbeleid wordt gecontinueerd (bij formatie tekort RDDF plaatsingen) Afvloeiing:Stuurgroep 3 december 2013 Mogelijkheden tot herplaatsing na RDDF-plaatsing zijn groter binnen het grotere bestuur. (Stuurgroep 3 december 2013. Uitgangspunt: Op basis van vertrouwen, goed personeelsbeleid en gesprekken over en- weer ongewenste situaties ten aanzien van denominatie voorkomen) Indeling op de afvloeiingslijst op basis van dezelfde criteria voor iedereen Na de fusie n functiebouwwerk en n functieboek
 • Dia 18
 • Stand van zaken tot nu toe PERSONEEL: Als gevolg van de fusie voorlopig geen aanpassing in de structuur van De Baldakijn Na de fusie is de CAO PO vertrekpunt voor de rechtspositie van alle medewerkers en de uitwerking van het personeelsbeleid Na de fusie geldt hetzelfde personeelsbeleid voor alle medewerkers Personeelsbeleid en gehanteerde instrumenten worden op elkaar afgestemd De Baldakijn houdt een eigen schoolformatieplan De Baldakijn houdt een eigen MR Ouders en leerkrachten van De Baldakijn kunnen zich kandidaat stellen voor de GMR
 • Dia 19
 • Stand van zaken tot nu toe FINANCIEN Financile reserves van De Baldakijn blijven ook na de fusie beschikbaar voor De Baldakijn Afroming van een gedeelte van het budget voor bovenschoolse organisatie en staftaken *) Realiseren efficiencywinst ten aanzien van contracten, administratie, externe ondersteuning *) *) dat zijn de volgende stappen in de stuurgroep
 • Dia 20
 • VRAGEN ??? Wat wilt u de stuurgroep meegeven ?