Standaardpresentatie onderwijslogistiek, roosteren en beheren middelen

of 19 /19
Onderwijslogistiek, roosteren en beheren middelen Triple A Encyclopedie

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Standaardpresentatie onderwijslogistiek, roosteren en beheren middelen

 • Onderwijslogistiek, roosteren en beheren middelen

  Triple A Encyclopedie

 • Onderwijslogistiek, roosteren en beheren middelen

  De onderwijslogistiek omvat het proces dat zorgt voor het matchen van de leervraag van de deelnemers (uitgedrukt in een arrangement van onderwijsproducten uit de onderwijscatalogus) met de beschikbare docenten en middelen.

  Het resultaat van het onderwijslogistieke proces is het geroosterde onderwijs. Dit is vervolgens de basis voor de uitvoering van het primaire proces.

 • Onderwijslogistiek, roosteren en beheren middelen

  Omvat Het formuleren van de leervraag en het specificeren

  van het leerarrangement Het BPV-proces Het maken en effecturen van het rooster Meer flexibiliteit in het rooster Deelnemeracceptatie en individuele

  roosteroplossingen Forward mapping: verwachtingen meenemen in het

  roosterproces Het optimaal inzetten van middelen Het oplossen van problemen in de uitvoering Registreren van aan- en afwezigheid

 • I Het formuleren van de leervraag en het specificeren van het leerarrangement

  Uitgangspunten en keuzes De leervraag staat

  centraal en wordt samen met de deelnemer bepaald

  Keuzevrijheid van de instelling om arrangement samen met deelnemer op te stellen m.b.v. referentiearrangementen en onderwijscatalogus

  Intake, formuleren leervraag en arrangeren zijn samen te voegen

  Inrichting onderwijs-catalogus is aan de instelling en bepaalt (mede) de flexibiliteit

 • II Het BPV-proces

  Uitgangspunten en keuzes Een stage(periode) is een

  onderwijsproduct in de onderwijscatalogus

  Dit onderwijsproduct bevat de metadata nodig om te kunnen arrangeren

  Dit onderwijsproduct bevat geen BPV-plaats

  Matching van BPV-periode in het rooster met een BPV-plaats kan na effectueren rooster

  Matching moet bij aanvang stage hebben plaatsgevonden

 • Het BPV proces

 • III Het maken en effectueren van het rooster

  Uitgangspunten en keuzes Keuze in de mate van

  flexibiliteit door Instelbare onderwijs- en

  bedrijfsregels Vrij in te vullen ruimte

  Roosteren door combineren individuele arrangementen en collectief beschikbare middelen

  Simuleren met fictieve middelen mogelijk

  Roosteren met bevroren arrangementen en middelen

 • Roosterproces (1)

  Roosterafwegingen vooraf; instellingsspecifiek Lengte van de roosterperiode (bijv. 10 weken) Frequentie voor maken nieuw rooster (bijv. wekelijks) Moment van definitief maken

  Onderwijsregels en bedrijfsregels Vastgelegd in de roostermachine, bijvoorbeeld aantal

  lesuren per dag, bezettingsgraad ruimtes Vastgelegd in de metadata van onderwijsproducten Vastgelegd in de middelenadministratie

 • Roosterproces (2)

  Roosteren Roostermachine maakt top x (bijvoorbeeld top 5) van

  roostervoorstellen Score en diagnoserapport waaruit blijkt hoe goed het

  rooster is op basis van de regels en weegfactoren

  Dialoog Analyse van de roostervoorstellen door roostermaker Dialoog met managers onderwijs en bedrijfsvoering

  Simuleren Roosteren met aangepaste regels, fictieve middelen

  en eventueel aangepaste arrangementen

 • IV Meer flexibiliteit in het roosteren

  Uitgangspunten en keuzes Roosteren kan met vrije

  ruimte voor individuele leerwensen

  Monitoren effecten flexibel roosteren (benutting vrije ruimte)

  Mogelijkheid om bedrijfsmatige overwegingen mee te nemen (benutting middelen)

  Beoordelen kwaliteit van het roosterproces

 • V Deelnemeracceptatie en individuele roosteroplossingen

  Uitgangspunten en keuzes Rooster wordt aan

  deelnemer aangeboden ter acceptatie (passief/actief)

  Acceptatie leidt tot verwachte aanwezigheid

  Monitoring van acceptatie Bij niet-acceptatie wordt

  gezocht naar oplossing in bestaand rooster

  Als arrangemententen niet gepland kunnen worden zijn er verschillende mogelijkheden zoals aanvullen rooster of herformuleren leervraag

 • VI Forward mapping Verwachtingen meenemen in het roosterproces

  Uitgangspunten in keuzes Anticiperen op de vraag

  naar onderwijs en middelen op middellange en lange termijn

  Op middellange termijn door de roostermachine met kengetallen, historische en reeds ingevoerde gegevens

  Op lange termijn op basis van informatie over interne en externe ontwikkelingen

 • GRID

  Het rooster als 3-dimensionale ruimte Mens: de vraag van de deelnemers Middel: de beschikbare middelen van de instelling

  (docenten, lokalen, andere middelen) Tijd

  Het rooster vult deze 3-dimensionale ruimte Het verder in de tijd, hoe minder nauwkeurig de

  voorspelling

 • VII Het optimaal inzetten van de middelen

  Uitgangspunten en keuzes Verwachtingen uit

  tactische en strategische planning worden vertaald naar benodigde middelen

  Beheren middelen is gericht op registratie van de middelen, niet op de realisatie daarvan

  De vraag naar middelen buiten het roosterproces om is een apart proces

 • VIII Het oplossen van problemen in de uitvoering

  Uitgangspunten en keuzes Uitvoeringsprobleem heeft

  beperkte impact en kan wordt opgelost binnen het bestaande rooster

  Calamiteit is ingrijpender en vereist (deels) opnieuw roosten

  Flexibiliteit in middeleninzet bij uitvoeringsproblemen en calamiteiten

  Onderscheid in de oplossing voor de korte en de langere termijn

 • IX Registreren van aan- en afwezigheid

  Uitgangspunten en keuzes Registratie kan

  plaatsvinden door een systeem, de docent of de deelnemer zelf

  Aanwezigheid van de deelnemer kan vooraf verwacht zijn; dan is regstratie van afwezigheid ook mogelijk

  Methode van registratie is afhankelijk van de behoefte

  Verantwoordinginformatie op deelnemerniveau over ongeoorloofde absentie moet beschikbaar zijn

 • Vastleggen aan- en afwezigheid

  We onderscheiden 4 manieren om aan- en afwezigheid te registreren Registreren aanwezigheid op locatie

  Bijvoorbeeld middels een pasje bij lokaal, gebouw of externe locatie

  Registreren aanwezigheid door docent Docent registreert aanwezigheid van deelnemer bij specifiek

  onderwijsproduct

  Registreren aanwezigheid o.b.v. deelnemerslijst Lijst van verwachte deelnemers Docent stelt vast wie aanwezig en afwezig zijn

  Registreren aanwezigheid door deelnemer zelf Kan ook bij activiteiten zonder docent Validatie door docent achteraf noodzakelijk

 • Stichting Triple A Paletsingel 30 2718 NT Zoetermeer Tel: 079 - 329 65 99 www.tripleaonderwijs.nl