Stand van zaken prestatieafspraken 2016 - 2019 2018-08-30آ  Stand van zaken prestatieafspraken...

download Stand van zaken prestatieafspraken 2016 - 2019 2018-08-30آ  Stand van zaken prestatieafspraken 2016

of 17

 • date post

  11-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Stand van zaken prestatieafspraken 2016 - 2019 2018-08-30آ  Stand van zaken prestatieafspraken...

 • Stand van zaken prestatieafspraken 2016 – 2019 (april 2018)

  Pagina 1 van 17

  Stand van zaken prestatieafspraken 2016 - 2019 April 2018

  Inleiding Op 9 mei 2016 zijn de nieuwe prestatieafspraken 2016-2019 ondertekend door de vijf betrokken partijen: gemeente Vlissingen, Huurdervereniging l’Escaut, Stichting Huurdersbelangen Zeeuwland, Zeeuwland en l’escaut woonservice.

  Conform afspraak 1.1.2 uit de prestatieovereenkomst, vindt er twee maal per jaar, in het voorjaar en het najaar, bestuurlijk overleg plaats tussen de gemeente, de corporaties en de Huurdersorganisaties (HO) over de (uitvoering van) de prestatieafspraken. Er wordt stilgestaan bij de uitvoering van de afspraken en er wordt bijgestuurd indien nodig.

  In het voorjaar worden door de corporaties overzichten aangeleverd met aantallen over het voorgaande jaar (aantallen toewijzingen, inschrijfduur, toewijzingen aan doelgroepen, gegevens over de woningvoorraad, aantallen nieuwbouw, verkoop, sloop etc.).

  Eind maart 2018 heeft de ‘stuurgroep prestatieafspraken’ een overleg over de stand van zaken en uitvoering van de prestatieafspraken. Dit document is het uiteindelijke resultaat daarvan.

  Leeswijzer Hierna wordt per thema uit de prestatieafspraken de stand van zaken op hoofdlijnen benoemd van de verschillende afspraken (stand van zaken per 01-01- 2018). Tevens kijken we terug op het afgelopen jaar (2017), en – in relatie tot het bod 2017 (d.d. mei 2016) – op hetgeen al dan niet gerealiseerd is. Hierbij is tevens benoemd of iets een ‘procesafspraak’ (PrA) betreft of een ‘resultaatafspraak’ (ResA) betreft (in een enkel geval betreft het een ‘intentieafspraak’ (IntA).

  Daar waar het informatie/aantallen betreft van Zeeuwland, heeft dit betrekking op haar woningbezit in de gemeente Vlissingen.

  NB Hetgeen concreet opgenomen is in het bod 2017 (d.d. mei 2016) is opgenomen in een kader.

  Voor de afspraken wordt bij het beteffende artikel d.m.v. een kleur de voortgang van de afspraak aangegeven:

  Wordt uitgevoerd/op schema/afgerond

  Vertraagd

  Resultaat niet gehaald

  Nog niet opgestart/Niet van toepassing

  Voor een volledig overzicht van de gemaakte afspraken in de overeenkomst, zie het document ‘Prestatieovereenkomst gemeente Vlissingen, l’escaut, Woonburg en Huurdersorganisaties’, 9 mei 2016.

 • Stand van zaken prestatieafspraken 2016 – 2019 (april 2018)

  Pagina 2 van 17

  1. Partners in wonen: organisatie en samenwerking

  art. PA

  Afspraak ProA ResA Stand van zaken

  1.1 Overlegstructuur

  “Overleg-data worden begin van het jaar ingepland” 1.1.1

  t/m 1.1.5

  29-03-2018 bestuurlijk overleg met de stuurgroep prestatieafspraken: gemeente, HO en corporaties over de (uitvoering van) de prestatieafspraken. In het najaar van 2018 is het volgende voortgangsoverleg; data BO en AO 2018 zijn ingepland.

  Stadsvernieuwingsprojecten worden 1 x per kwartaal in de stuurgroep/projectgroep besproken.

  1.2 Samenwerking bij onderzoek en beleid

  “Partijen betrekken elkaar tijdig vóór vaststelling van (beleids)documenten op het gebied van de

  volkshuisvesting”

  1.2.1

  In 2017 hebben zowel Zeeuwland als l’escaut hun biedingen (bod 2018) besproken met zowel de gemeente als de huurdersorganisaties.

  1.3 Looptijd, monitoring en actualisering v.d. afspraken

  “Looptijd Prestatieovereenkomst 2016-2019: 1 juli 2016 t/m 31 december 2019. Actualisatie in 2019. “

  1.3.1

  De Prestatieovereenkomst 2016 – 2019, is getekend op 9 mei 2016.

  Volgend jaar (2019) wordt gestart met de actualisatie van de prestatieovereenkomst.

  “Continue wordt de uitvoering van de afspraken gemonitord”

  1.3.2 Continue monitoring (vast agendapunt) bij ambtelijk overleg (zie afspraak 1.1.3); daarnaast twee maal per jaar (zie afspraak 1.1.2) betstuurlijk overleg over de (uitvoering van) de prestatieafspraken.

  “Tussentijdse bijstelling van afspraken uit Prestatieovereenkomst alleen mogelijk als alle partijen

  hiermee instemmen” 1.3.3

  Op dit moment niet van toepassing; geen aanleiding tot bijstelling van afspraken.

  1.4 Wijkgericht werken

  “Gemeente en corporaties staan een werkwijze voor waarin de wijkgerichte aanpak centraal staat”

  1.4.1

  In 2017 zijn wijkplannen opgesteld door de bewoners van de wijken Bossenburgh en Paauwenburg. Deze zijn in januari 2018 aangeboden aan de gemeente en corporaties.

  “De gemeente fungeert binnen de wijkgerichte aanpak als wijkregisseur”

  1.4.2 Ingevuld middels de functie wijkcoördinator.

  “De wijkregisseur coördineert de uitrol vd gemeentelijke visie op leefbaarheid en burgerparticipatie”

  1.4.3 In de wijken Paauwenburg en Bossenburg is burgerpariticipatie gestimuleerd (zie 1.4.1) , met als doel “de uitrol van de gemeentelijke visie op leefbaarheid en de burgerparticipatie in de wijk”.

  1.5 Bijzondere omstandigheden 1.5.1 t/m

  1.5.3

  Op dit moment niet van toepassing.

 • Stand van zaken prestatieafspraken 2016 – 2019 (april 2018)

  Pagina 3 van 17

  2. Beschikbaarheid van woningen

  art. PA

  Afspraak ProA ResA Stand van zaken

  2.1 Behoud van voldoende grote woningvoorraad

  “Corporaties garanderen dat woningzoekenden (behorend tot de doelgroep) binnen drie jaar een passende woningen kunnen vinden.”

  2.1.1

  t/m 2.1.4

  Bod l’escaut 2017: Verwacht aantal van 600 mutaties in 2017

  Bod Zeeuwland 2017: Verwacht aantal van 50 mutaties in 2017

  Woonruimteverdeling 2017

  L’escaut Zeeuwland

  Aantal verhuringen 2017* 621 50

  Aantal verhuringen huu r

 • Stand van zaken prestatieafspraken 2016 – 2019 (april 2018)

  Pagina 4 van 17

  “De gemeente Vlissingen zet de Starterslening gedurende de looptijd voort”

  2.1.6 In 2017 zijn in totaal 13 startersleningen verstrekt.

  2.2 Studentenhuisvesting

  “De gemeente stimuleert en faciliteert (markt)partijen bij de uitbreiding van de woonruimte voor studenten in Vlissingen”

  2.2.1

  Studentencampus Coortelaan heeft in 2017 in totaal 212 studentenunits waaronder de verplaatsing van 90 units van het Scheldekwartier. De studentencampus aan de Coortelaan met in totaal 259 eenhedenis hiermee volledig opgeleverd.

  In het voormalige beddenhuis van het ziekenhuis zijn in 2017 91 studentenunits gerealiseerd, waarvan 19 zelfstandig en 72 onzelfstandig.

  “Gemeente Vlissingen werkt samen met gemeente Middelburg, o.a. bij de ontwikkeling van Campus Zeeland en afstemming en monitor van studentenhuisvesting”

  2.2.2

  De gemeenten Vlissingen en Middelburg werken samen met de HZ en UCR aan het inzichtelijk maken van de voorzieningen voor studenten (wonen, leren en ontspannen) in het stadsgewest Middelburg/Vlissingen. Dit heeft in 2017 nog niet tot concrete resultaten geleid.

  “l’escaut zet haar portefeuille flexibel in, om in te spelen op een groei of afname van de vraag van studenten en hun woonwensen.”

  “Jaarlijks wordt de bezettingsgraad gemonitord”

  “l’escaut zet haar portefeuille flexibel in, om in te spelen op een groei of afname van de vraag van studenten en op hun woonwensen. Afhankelijk van de bezettingsgraad kan l’escaut het besluit nemen studenteneenheden terug in reguliere verhuur te nemen dan wel het aantal eenheden uit te breiden”

  2.2.3

  2.2.4

  2.2.5

  Bod l’escaut 2017: voortzetting omzetting woningen (bij mutatie) Van Dishoeckstraat in zelfstandige studenteneenheden; + voortzetting omzetting aantal kamers Hercules Segherslaan in appartementen t.b.v. reguliere verhuur.

  In verband met de lage bezettingsgraad, is het aantal studentenkamers van l’escaut aan de Hercules Segherslaan is in 2017 met 48 kamers afgenomen; het aantal zelfstandige eenheden aan de Van Dishoeckstraat wordt bij mutatie uitgebreid (in 2017 uitbreiding met in totaal 9 eenheden):

  Aantal studenteneenheden

  Per 01-01-2017

  Per 01-01-2018

  Aantal per 01-01-2024 (o.b.v. portefeuillestrategie 2017)

  Totaal onzelfstandig 115 67 34

  Totaal zelfstandig 69 78 120

  Totaal aantal eenheden 184 145 154

  2.3 Onttrekken van woningen aan de voorraad

  “Het definiëren van nieuwe herstructureringsprojecten vindt plaats in overleg tussen gemeente en corporaties, met de woonvisie en portefeuillestrategieën als onderlegger”

  2.3.1

  Bod l’escaut 2017: start gefaseerde uitverhuizing 183 woningen Ravesteijnplein e.o.

  L’escaut: per 1 oktober is de uitverhuizing gestart van de 1e fase - van in totaal 4 fases – in het kader van het herstructureringsproject ‘Ravesteijnplein e.o.’

  Zeeuwland heeft in 2017 geen woningen in de gemeente Vlissingen gesloopt. De geplande sloop van 5 woningen in de Lambrechtsenstraat in Ritthem vindt in eerste kwartaal 2018 plaats. De terugkerende huurders zijn inmiddels ondergebracht in wisselwoningen.

 • Stand van zaken prestatieafspraken 2016 – 2019 (april 2018)

  Pagina 5 van 17

  “Per hestructureringsproject worden vooraf afspraken gemaakt over het te realiseren programma, werkwijze en planning. De afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst”

  2.3.2

  De samenwerkingsovereenk