Stageverslag Klaar

of 30 /30
 Beroeps Praktijkvorming op Begraafplaats Heilig Landstichting Werkervaring opdoen bij een unieke, bosrijke begraafplaats Stagedu ur: 9nov!" #9jan!$ %eschreven door: Sjors Heijnen &pleiding: &utdoor ' (dventure )iveau *, +las !( &pdrachtgever: Helicon elp, -ric de ries 1

Embed Size (px)

Transcript of Stageverslag Klaar

Page 1: Stageverslag Klaar

7/24/2019 Stageverslag Klaar

http://slidepdf.com/reader/full/stageverslag-klaar 1/30

  Beroeps Praktijkvorming

op Begraafplaats Heilig LandstichtingWerkervaring opdoen bij een unieke, bosrijke begraafplaats

Stageduur: 9nov!" #9jan!$

%eschreven door:

Sjors Heijnen

&pleiding:

&utdoor ' (dventure)iveau *, +las !(

&pdrachtgever:

Helicon elp,-ric de ries

1

Page 2: Stageverslag Klaar

7/24/2019 Stageverslag Klaar

http://slidepdf.com/reader/full/stageverslag-klaar 2/30

  Beroeps Praktijkvorming

op Begraafplaats Heilig LandstichtingWerkervaring opdoen bij een unieke, bosrijke begraafplaats

 

Auteur: S. Heijnen 

Klas: out4 – 1A

  Opdrachtgever: Helicon Velp.

  Uitgevoerd door: Sjors Heijnen op Begraaplaats Heilig !andstichting

Inhoudsopgave

1. +aft..../.............................!".  0itelblad..............................//##. 1nhoudsopgave.................//........//2

*/ oor3oord.............................*"/ 1nleiding..............................//"$. Bedrijfsbeschrijving........................$

"

Page 3: Stageverslag Klaar

7/24/2019 Stageverslag Klaar

http://slidepdf.com/reader/full/stageverslag-klaar 3/30

  Bedrijfsopbouw……………………………………………………………………/$%. Werk4aamheden ' 0errein...................//5

  Terreinbeschrijving………………………………………………………………//6  Kaart met legenda………………………………………………………………///9

6/ 7isico inventarisatie.................../..../!8  Natuurtrap……………………………………………………………………………!8  Vervallen schuur…………………………………………………………………...!!

9/ Leercirkel opdrachten......................//!#  Leerdoelen…………………………………………………………………………….!#  Feedbac……………………………………………………………………………...!2  !elfevaluatie………………………………………………………………………...!*

"#.Logboek……………………………………………………………………………… //!""".onclusie............................../#8

  (/ BP ormulieren ' &pdrachten...............//#!  B/  1nformatie over Begraafpark Heilig Landstichting......./#5 

Voorwoord

1k ben mijn stage bij de begraafplaats begonnen op 9 november en ben tot #9 januarimet het bedrijf meegedraaid/ ;e aanleiding hiervoor is een opdracht die ik vanuit mijnschool heb gekregen/1k 3il in het speciaal <arieke v/ Baarle en Bart bedanken/ <arieke =directrice> heeft destage ver4orgd en Bart =hoofd groen> heeft me tijdens de 3erk4aamheden begeleid/

#

Page 4: Stageverslag Klaar

7/24/2019 Stageverslag Klaar

http://slidepdf.com/reader/full/stageverslag-klaar 4/30

<arieke v/ Baarle ? ;irectrice

Bart ? Hoofd groen

%erard ? <etselaar

Will@ ? <etselaar

Harm ? %roen

rank ? %roen

Peter ? %roen

+arin ? %roen

)ell@ ? (dministratie

Inleiding

<ijn stageopdracht 3as meedraaien met voorkomende 3erk4aamheden in het groenonderhoud/Het 3as een vereiste dat de stage voor minstens $8A uit groen bestond/1k ben bij het stageadres gekomen door een bekende die de directrice van debegraafplaats kent/<ijn motivatie voor de4e groenstage is dat ik meer kennis 3il opdoen met betrekkingtot onderhoud van groen en materiaal dat hierin 3ord gebruikt/ ;e4e kennis isnamelijk belangrijk voor de &utdoor ' (dventure sector omdat de4e sector

grotendeels sei4oensgebonden is/ Het is daarom erg handig om ook in het onderhoudin4etbaar te 4ijn/ o kun je bijvoorbeeld in een klimpark naast het instructeurs3erkook de bomen onderhouden/

4

Page 5: Stageverslag Klaar

7/24/2019 Stageverslag Klaar

http://slidepdf.com/reader/full/stageverslag-klaar 5/30

1n mijn verslag ver3erk ik de opbou3 van het bedrijf, een omschrijving van het terreinen de 3erk4aamheden, een risico inventarisatie en een verbeteringsplan van de4erisicoCs, mijn logboek en nog enkele andere opdrachten/

Bedrijfsbeschrijving

-erst een korte omschrijving van hoe het bedrijf ongeveer in elkaar 4it en hoe het isontstaan/o heb je misschien een iets duidelijker beeld bij het stageadres en hopelijk voorkomthet onduidelijkheden in de loop van het verslag/Begraafpark Heilig Landstichting heeft een erg lange geschiedenis die ik in het kort 4alsamenvatten/ 1n !9!! 3erd door een Waal3ijkse priester =(rnold Su@s> eenpelgrimsoord opgericht voor mensen die naar het Heilig Land 3ilden maar hier niet toein staat 3aren/ &m alles te kunnen betalen 3erd een deel van de grond verkocht =dit3erd het dorpje Heilig Landstichting>/ 1n !9!2 begon de aanleg van de begraafplaats,hiervoor 3erd een aparte stichting opge4etD -erste Hulp Stichting der Heilig Land

&

Page 6: Stageverslag Klaar

7/24/2019 Stageverslag Klaar

http://slidepdf.com/reader/full/stageverslag-klaar 6/30

Stichting/ ;e begraafplaats hoorde bij een devotiepark en de opbrengsten 3arenbedoeld voor onder andere pelgrimsrei4en en een te bou3en basiliek/;e begraafplaats 3erd al snel een van de belangrijkste onderdelen van HeiligLandstichting/;e begraafplaats breidde 4ich lang4aam maar 4eker uit/ 1n !969 scheidde hetmuseumpark en de begraafplaats 4odat het er 3eer rustig 3erd/1k voeg nog een bijlageE toe 3aarin een uitgebreidere uitleg staat over debegraafplaats/Het is een begraafplaats dus van4elfsprekend kunnen hier mensen begraven 3orden/;aarnaast is het ook ge3oon een plaats 3aar veel mensen komen om een stuk te3andelen/

BedrijfsopbouwHet is een stichting dus er is geen echte eigenaar/ -r is een bestuur dat bestaat uitongeveer 4es mensen/ ;an is er een directriceFmanager en er 3erkt iemand op de

administratie/ ;at is 3aar het kantoor3erk uit bestaat/ ;an 3erken er nog 5 mensenbuiten/ Hier heeft GGn iemand de functie hoofd groen, er 4ijn t3ee metselaars en deoverige vijf 4ijn continu in het groen be4ig/Hieronder is voor de duidelijkheid een organogram van het bedrijf te 4ien/

Werkzaamheden & Terrein

&p het bedrijf, een begraafpark, 3ord het terrein onderhouden/ -nkele voorbeeldenhiervan 4ijn:

Het onderhouden van de graven, 3at onder andere inhoud:• (ls er een grafplaats is gekocht mag de klant 4ijn graf ont3erpen/ ervolgens

maken 3ij alles 3at de klant heeft ont3orpen =muurtje, beplanting, vloer, etc.>/

$

Page 7: Stageverslag Klaar

7/24/2019 Stageverslag Klaar

http://slidepdf.com/reader/full/stageverslag-klaar 7/30

• ;e graven vrij maken van onkruid, gevallen bladeren/• )a ongeveer 6 jaar 4akt een graf in doordat het hout van de kisten 3eg rot, als

dit gebeurt moeten 3e dit herstellen 4odat het niet meer te 4ien is/• ;e grafmuur metselen inclusief de fundering/ ;oor de jaren heen moeten er af

en toe stenen hersteld 3orden/  -tc.

  Hieronder een voorbeeld van een aantal graven:

 

&nderhouden van de grond om de graven heen:• &nkruid om de graven heen ver3ijderen, blad opruimen en gras maaien =ook

met een bosmaaier>/• Bomen snoeien of 3eghalen met de ketting4aag of op een andere manier

onderhouden/• ;e 3egen onderhouden/• terrein schoonhouden

  -tc.

&verige 3erk4aamheden:

• orgen voor een goede verloop van de begrafenissen/• Werk op de 3erkplaats 4oals onder andere het repareren van bijv/

3erkmiddelen, grafdecoraties of banken/ &f het selecteren van geschiktestenen voor de bou3 van een graf/

-r 4ijn nog veel meer 3erk4aamheden maar het 4ijn er te veel om 4o allemaal op tenoemen/

Terreinbeschrijving;e begraafplaats is een groot heuvelachtig stuk bos dat verdeelt is in verschillende

vakken/-r 4ijn vooral 4ogenaamde tuingraven/ %raven die bestaan uit mergelsteen en3illekeurig over in de vakken 4ijn geplaatst/ ;an 4ijn er nog de cr@ptegraven, de4e

%

Page 8: Stageverslag Klaar

7/24/2019 Stageverslag Klaar

http://slidepdf.com/reader/full/stageverslag-klaar 8/30

bevinden 4ich in de met de hand gemaakte alvarieberg/ ;e4e berg ligt gevoelsmatigin het midden van het terrein/ ;an 4ijn er nog de grafheuvels/ Lage, brede heuvels dieals het 3are halver3ege stoppen en daar is een muur in gemaakt 3aar 4ichovengraven in bevinden/ -r is ook een stukje afgelegen bos dat dient alsnatuurbegraafplaats, hier kunnen mensen 3illekeuring in de grond begraven 3orden/

 0ot slot is er een klein urnenbos 3aar mensen hun urn kunnen plaatsen/ 0ussen al de4e mogelijkheden 4ijn paden, stukjes mooie beplanting en bebossing/Het is een bos maar het gehele terrein is bladvrij, hierdoor 4iet het er bij4onder uit/

Kaart met legenda

'

Het ()va*

+e graheuvels

+e calvarie,erg

Page 9: Stageverslag Klaar

7/24/2019 Stageverslag Klaar

http://slidepdf.com/reader/full/stageverslag-klaar 9/30

isico inventarisatie

-

Page 10: Stageverslag Klaar

7/24/2019 Stageverslag Klaar

http://slidepdf.com/reader/full/stageverslag-klaar 10/30

Het terrein dat ik heb helpen onderhouden is behoorlijk groot en gaat al een lange tijdmee/-r vielen mij een aantal dingen op 3aarbij ik me4elf afvroeg of dit 3el 4o veilig 3as/oor # van de4e risicoCs heb ik een inventarisatie gemaakt/

!atuurtrapHet eerste risico betreft een natuurtrap/ 1k 4al eerst de situatie even omschrijven/ &pde kaart met legenda kun je de cedronbeek en de hemelvaartkoepel 4ien liggen,daartussen loopt een pad via een steile berg omhoog/ Hier is ooit een trap gemaaktvan houten balken maar de4e 4ijn volgens mij gaan schuiven of ver4akt en liggen nu#2m uit elkaar en er 4it soms een hoogteverschil van ruim *8cm tussen de treden/ &pde begraafplaats lopen over het algemeen 3at oudere mensen en voor hen is 4oCntrap ontoegankelijk en gevaarlijk/

Hieronder de inventarisatie:

isicofactor   Risico-omschrijving Risiconiveau:

Laag /Middel /Hoog

Waarom?

Locatie/Terrein/Accommodatie

-en te steile natuurtrap met te hogetredes,

Hoog &mdat er veel ouderen

losliggende 4and, de tredes 4ijn vanrottend

over de begraafplaats lopen

hout/ en 4ij 4ijn vaak mindermobiel/

1k heb een verbeteringsplan opgesteld en uitgevoerd 3aarmee ik hoop dat het risicoverminderd of 4elfs volledig 3eg is/ ;e verbetering houd in dat 3e etra treden makentussen de te lange treden in 4odat het hoogteverschil minder 3ord/ ;e treden lekenmij het beste te vervangen door eikenhout 4odat 4e langer goed blijven/ (an heteikenhout k3amen 3e door een eikenboom die achter het depot stond om te 4agen,4o creIerden 3e gelijk etra ruimte voor de opslag/

eedback:1nderdaad geen veilige trap voor de gemiddelde be4oeker/ erbeteringsplan 4iet erprima uit en 3e hebben er inmiddels al 3erk van gemaakt/

1

Page 11: Stageverslag Klaar

7/24/2019 Stageverslag Klaar

http://slidepdf.com/reader/full/stageverslag-klaar 11/30

Vervallen schuur;e t3eede situatie die me opviel 3as een heel oud gebou3 dat vroeger 3aarschijnlijkgebruikt is om kaarsjes in aan te steken/ Hier is een schuur aan vast gebou3d maarde4e staat op instorten/ ooral het dak kan ieder moment in4akken/ 1n de schuur staanspullen en 4o nu en dan loopt er iemand naar binnen/&ok voor de4e situatie heb ik een risico inventarisatie gemaakt/

isicofactor   Risico-omschrijving Risiconiveau:

Laag /Middel /Hoog

Waarom?

Locatie/Terrein/Accommodatie

-en hele oude schuur met een kleineaanbou3

<iddel Het is een risico maar niet

3aarvan het dak op instorten staat/ heel hoog omdat er niet4o vaak mensen in komen/

&ok voor dit risico heb ik een verbeteringsplan gemaakt en mogen voeren/1k heb de gehele aanbou3 gesloopt, het puin en de begroeiing ver3ijderd en 3at er nunog staat 4ijn de restanten van een erg oude <ariakapel/

eedback:Was enige t3ijfel of dit schuurtje =vooral de mariakapel> 3el gesloopt mocht 3ordenmaar toen bleek dat dit mocht hebben 3e ook de4e 3eggehaald/ ;e schuur stondinderdaad op instorten en 3as niet meer te gebruiken/

11

Page 12: Stageverslag Klaar

7/24/2019 Stageverslag Klaar

http://slidepdf.com/reader/full/stageverslag-klaar 12/30

"eercirkel #pdrachten

 0ijdens stage heb ik meerdere opdrachten moeten maken met en over verschillendeleerpunten/;e4e heb ik hieronder uitge3erkt in een tabel/

"eerdoelen"eerdoelen "eerwerkplan "eerdoel re$ectie !ieuwe

leerdoelen

!/ 1k 3il voor heteinde van mijnstage hebbengeleerd hoe ik eenstuk bebossingonderhoud/

1k 3il leren hoe hetis om een stukbebossing teonderhouden/;us het snoeien vanbomen, struiken enleren 3erken met demachines en

gereedschap dathierbij gebruikt3ord/ 1k 3il ditgraag leren omdathet in de toekomsthandig is als ik eeneigen terrein hebdat onderhoudenmoet 3orden/ ;itdoel 3il ik behalendoor ge3oon aan deslag te gaan en hier

al doende 3ij4er inte 3orden/ 1k hebhierbij alleen mijncollegaCs van hetstageadres nodig/

;it doel is enig4insbereikt/ 1k heb veelgeleerd in hetgroenonderhoud en3eet 3el hoe ik inde basis een stukbos moetonderhouden/ 1k

denk alleen 3el datals er in een stukbebossing ietsaparters aan dehand is of het eenheel ander soortbebossing is ik erminder goed meeom kan gaan/

!: <eer leren overde planten enbomen die in hetstuk bebossingstaan dat ik moetonderhouden

1"

Page 13: Stageverslag Klaar

7/24/2019 Stageverslag Klaar

http://slidepdf.com/reader/full/stageverslag-klaar 13/30

#/ 1k 3il voor het

einde van mijn

stage hebben

geleerd hoe ik met

natuurstenen moet

metselen/ &ok 3il ik

voor het einde van

mijn stage 4elf een

graf hebben

gemetseld/

1k 3il 3eten 3at erallemaal bijmetselen komtkijken, in hetspeciaal metselenmet natuursteen en

dit uiteindelijk ook4elf kunnen/ 1k vindmetsel3erk metnatuursteen er ergmooi uit4ien en hetlijkt mij handig omdit 4elf te kunnen4odat als ik eeneigen terrein heb enhier iets op 3ilbou3en dit 4elf kandoen/ Hiervoor heb

ik hulp nodig van demetselaars van debegraafplaats/

;it doel is bereikt/ 1kkan geheel4elfstandigmetselenD ik 3eethoe ik een funderingmaak en stort, hoe

ik specie maak enmoet metselen/

#: 1k 4ou meerkennis over hetonderhouden vanmachines op 3illendoen

2/ 1k 3il voor het

einde van mijn

stage leren hoe het

graven en delven

van een graf te 3erk

gaat/

1k ben benieu3dnaar 3at er allemaalkomt kijken bij hetgraven en opgravenvan een graf en 3ildit puur uitnieu3schierigheidleren/ Hiervoor heb

ik 3eer mijncollegaCs van stagenodig/

;it doel is bereikt/ 1kheb meerdereopgravingen enbegravingengedaan/

2: 1ndien mogelijk4ou ik iets4elfstandiger 3illenleren 3erken/

%eedback 

1#

Page 14: Stageverslag Klaar

7/24/2019 Stageverslag Klaar

http://slidepdf.com/reader/full/stageverslag-klaar 14/30

elfevaluatie1k vind dat ik het goed heb gedaan tijdens de stage/ 1k heb me4elf voor mijn gevoelgoed opgesteld, ik 3as enthousiast om nieu3e dingen te leren en liet dit ook 3eten/ 1k3ou altijd graag mee3erken en 3erkte door/ 1k vind dat mijn beroepshouding misschien inhet begin niet optimaal was maar ik denk dat dat niet heel vreemd is omdat je eerst moet wennenaan een nieuwe werkplek, uiteindelijk denk ik dat ik een goede beroepshouding had. Naast mijnleerdoelen heb ik nog heel veel bijgeleerd en met name veel handigheden en ervaring in hetwerkveld opgedaan. Ik denk niet dat ik de volgende keer iets anders zou doen.

14

Page 15: Stageverslag Klaar

7/24/2019 Stageverslag Klaar

http://slidepdf.com/reader/full/stageverslag-klaar 15/30

"ogboek 

1k heb gedurende de stage per 3eek een logboek bij gehouden met 3at ik allemaalheb gedaan en 3at ik hiervan heb geleerd/-r is een !!e 3eek omdat ik een paar dagen in de vakantie heb ge3erkt/

Week: !

Welke 3erk4aamheden heb ik uitgevoerdJ1k heb afgelopen 3eek voornamelijk blad opgeruimd met een tractor met voorlader,bladbla4er, hark en tractor met aanhanger/;it is op mijn stageplaats erg belangrijk omdat de begraafplaats er voor be4oekersgoed uit moet 4ien/ &ok is het een klus die 4orgvuldig moet 3orden uitgevoerd omdat3e ook de graven 4elf bladvrij moeten maken/

1&

Page 16: Stageverslag Klaar

7/24/2019 Stageverslag Klaar

http://slidepdf.com/reader/full/stageverslag-klaar 16/30

Wat ging goedFniet goedJ -n 3aaromJ-igenlijk ging vrij3el alles goed/ ;e graven bladvrij maken 3as af en toe lastig omdat

 je erg voor4ichtig moet 4ijn door de vele va4en, glaasjes, kaarsen en beplanting in degraven/ &ok moest ik 3ennen aan het 3erken met de tractor uit !9"8/

Wat vond je leukFniet leukJ -n 3aaromJ1k vond het leuk om te 3erken met de bladbla4er en de tractor met voorlader omdat jehiermee snel en eKectief kunt 3erken/<inder leuk 3as het als ik een 3at langere tijd moest harken, maar dit is ge3oon evendoor4etten/ (l heb ik nog steeds blaren op mijn handen 4itten/

Wat heb je geleerdJ1k leer nog steeds veel nieu3e boom en plantensoorten omdat er in bijna ieder graf3el een andere soort staat en ook daaromheen/ <ijn collegas vinden het leuk om mete vertellen hoe je soorten kunt herkennen en 3aar het hout goed voor is/&ok heb ik geleerd te 3erken met een tractor en bij 3at voor omstandigheden je3elke hark het best kunt gebruiken/

Week: #

Welke 3erk4aamheden heb ik uitgevoerdJ&lijfbomen snoeien, jonge berkjes uit een gebied halen, een graf uitgegraven en eennieu3e ingegraven en nog steeds blad geruimd

Wat ging goedFniet goedJ -n 3aaromJ(lles ging goed/

Wat vond je leukFniet leukJ -n 3aaromJ

1k vond het allemaal 3el leuk al is natuurlijk het blad ruimen minder leuk/ ;aarnaastvond ik het erg apart om een graf uit te graven/

Wat heb je geleerdJHoe je goed moet snoeien en een aantal boomsoorten herkennen

Week: 2

Welke 3erk4aamheden heb ik uitgevoerdJaagFbosmaaiercursus

Wat ging goedFniet goedJ -n 3aaromJ-igenlijk ging ook hier alles goed behalve dat het in het dicht gegroeide dennenbossoms lastig 3as een boom te laten vallen

Wat vond je leukFniet leukJ -n 3aaromJ1k vond het 4agen en de bosmaaier allebei erg leuk/<inder leuk 3as het snoeien van de bomen en het stapelen

Wat heb je geleerdJ

;e bosmaaier en ketting4aag hanteren en onderhouden/

1$

Page 17: Stageverslag Klaar

7/24/2019 Stageverslag Klaar

http://slidepdf.com/reader/full/stageverslag-klaar 17/30

Week: *Welke 3erk4aamheden heb ik uitgevoerdJ<otor4aag cursus, blad ruimen, 43eedse fakkels, verlichting en graf onderhouden =o/agesnoeid>/

Wat ging goedFniet goedJ -n 3aaromJ(lles ging 3el goed alleen 3as het snoeien lastig door erg dik ge3orden takken die eraf moesten maar diep in de struik 4aten/

Wat vond je leukFniet leukJ -n 3aaromJ1k vond het leuk om 3eer be4ig te 4ijn de hele 3eek alleen ging het 4agen een beetjevervelen/

Wat heb je geleerdJmotor4agen, verder niet iets bij4onder behalve ge3oon 3at handigheden/

Week: "

Welke 3erk4aamheden heb ik uitgevoerdJ1k heb de4e 3eek geleerd te metselen met stenen in een natuurlijke vorm/ &ok heb ikgeleerd cement te maken, hoe je de fundering moet leggen en 3at je verder allemaalnodig hebt/

Wat ging goedFniet goedJ -n 3aaromJHet ging heel goed en ik vind het 3el leuk/ (lleen 3aren de voegen soms lastigdoordat de stenen onbe3erkt 4ijn/

Wat vond je leukFniet leukJ -n 3aaromJ1k vond het metselen leuk alleen kreeg ik 3el 3at last van mijn rug/

Wat heb je geleerdJan4elfsprekend, metselen en alles 3at er bij komt kijken/

Week: $ Welke 3erk4aamheden heb ik uitgevoerdJ1k heb een uilenkast gemaakt van eikenhout/Letters gegraveerd in een grafsteen/;aarnaast hebben 3eek veel tijd besteed aan het opruimen van het depot/

Wat ging goedFniet goedJ -n 3aaromJ(lles ging 3el goed alleen is er tijdens het graveren een klein barstje in de grafsteen/

Wat vond je leukFniet leukJ -n 3aaromJ

1k vond het allemaal 3el leuk omdat ik ge3oon de heletijd be4ig ben ge3eest/ 1k vindhet ook Mjn dat het depot over4ichtelijker is ge3orden/

1%

Page 18: Stageverslag Klaar

7/24/2019 Stageverslag Klaar

http://slidepdf.com/reader/full/stageverslag-klaar 18/30

Wat heb je geleerdJHoe je moet graveren 4onder dat de steen kapot gaat en 3at trucjes voor het 3erkenmet hout/

Week: 5 Welke 3erk4aamheden heb ik uitgevoerdJWe hebben de4e 3eek # graven uitgegraven en ook # begrafenissen gehad =eenbegrafenis duurt een hele dag>/ Bij een begrafenis moeten 3el het graf nadat het gatis gemaakt schoon en klaarmaken/ ;aarna de Piet %errits4aal voorbereiden voor deceremonie =catering helpen, stoelen en decor klaar4etten> en vervolgens moeten 3e3achten tot de mensen komen/ 0ot die tijd kunnen 3e niks doen omdat 4e ieder

moment kunnen komen en dan lopen 4e naar het graf en bou3en 3e de 4aal om 4odat4e na aNoop 3eer terecht kunnen/ 1n die tijd begraven 3e de kist en leggen 3e deboeketten op het graf 4odat het er mooi uit 4iet en dan komen veel mensen nog evenkijken/ erder hebben 3e ook nog 3at blad geruimd/

Wat ging goedFniet goedJ -n 3aaromJHet ging allemaal goed alleen k3amen de mensen van een begrafenis donderdag eenuur te laat/

Wat vond je leukFniet leukJ -n 3aaromJLeuk kan ik het niet echt noemen maar ik vind het niet vervelend om te doen/ -r hangteen best aparte sfeer rond de begrafenissen/

Wat heb je geleerdJ-igenlijk niet echt iets in het groen maar 3el over begrafenissen en 3eer 3athandigheden/

Week: 6 Welke 3erk4aamheden heb ik uitgevoerdJ;e4e 3eek ben ik be4ig ge3eest met het opsnoeien van een meerstammige conifeer/We hebben veel blad en pluimen van japanse ceders opgeruimd/ (an het eind van de3eek hebben 3e voorbereidingen getroKen 3ant volgende 3eek beginnen 3e aan debou3 van een natuurlijke trap 3aardoor mensen makkelijker de berg op kunnen naarde natuurbegraafplaats/ 0er voorbereiding hebben 3e alvast een deel uitgegraven3aar de trap moet komen en bomen uitge4ocht die 3e volgende 3eek gaan

gebruiken/

Wat ging goedFniet goedJ -n 3aaromJ

1'

Page 19: Stageverslag Klaar

7/24/2019 Stageverslag Klaar

http://slidepdf.com/reader/full/stageverslag-klaar 19/30

(lles ging 3el goed

Wat vond je leukFniet leukJ -n 3aaromJ1k vond het afgelopen 3eek heel erg leuk omdat ik ge3oon mijn ding kon doen en ikvind het resultaat van de conifeer heel erg mooi en ik ben benieu3d naar hoe de trapgaat 3orden/

Wat heb je geleerdJHoe je moet opsnoeien/

Week: 9 Welke 3erk4aamheden heb ik uitgevoerdJWe hebben een paar bomen omge4aagd =eikenbomen> en de4e allemaal gesnoeid en

daarna gekort tot !,*8 voor de traptredes/;aarna hebben 3e van onder naar boven de stammen neergelegd en de tredesopgevuld met 4and/ ;onderdag en vrijdag hebben 3e nog even 3at blad uit defonteinFvijver gehaald en takken en blad geruimd na de stormen/

Wat ging goedFniet goedJ -n 3aaromJHet ging goed maar het 3as erg 43aar om het 4and telkens naar boven te brengen/

Wat vond je leukFniet leukJ -n 3aaromJ1k vond het heel leuk en vind dat de trap echt mooi is ge3orden

Wat heb je geleerdJ

)iks bij4onder maar ge3oon 3at meer handigheid gekregen/Wel heb ik geleerd 3elke houtsoorten je het beste buiten kunt gebruiken/

Week: !8 Welke 3erk4aamheden heb ik uitgevoerdJWe hebben de4e 3eek nog 3at blad geruimd en aan het einde van de 3eek hebben3e voorbereidingen getroKen voor het 3eekend omdat 4e voorspellen dat het gaatvrie4en/ We hebben gla4en potjes bij gla4en veilig ge4et en alle kraantjes afgesloten/;onderdag heb ik bij een grafsteen de gegraveerde letters gevuld met bladgoud/;aarnaast is 3oensdag de Oohn ;eere kapot gegaan en donderdag heb ik hem samenmet een collega gemaakt, de krukas 3as kapot en de4e hebben 3e vervangen/

Wat ging goedFniet goedJ -n 3aaromJHet ging allemaal 3el goed alleen duurde het even voor ik handigheid kreeg met hetbladgoud/

1-

Page 20: Stageverslag Klaar

7/24/2019 Stageverslag Klaar

http://slidepdf.com/reader/full/stageverslag-klaar 20/30

Wat vond je leukFniet leukJ -n 3aaromJBlad ruimen is niet het leukste klusje maar het moet gebeuren, 3erken met bladgoudvond ik 3el even leuk om te doen/

Wat heb je geleerdJHoe te 3erken met bladgoud =blaastechniek> en hoe ik een krukas moet vervangen/

Week: !! Welke 3erk4aamheden heb ik uitgevoerdJ1n het begin van de 3eek heb ik een schuurtje gesloopt en is na de krukas ook de accuvan de Oohn ;eere kapot gegaan, de4e heeft een collega gemaakt en ik heb hemhierbij geholpen/

Wat ging goedFniet goedJ -n 3aaromJHet slopen ging goed alleen heb ik een schaaf3ondje in mijn nek gekregen/ ;e Oohn;eere repareren ging goed en 3as leer4aam

Wat vond je leukFniet leukJ -n 3aaromJ1k vond vooral het slopen erg leuk met een sloophamer en een grote bulldo4er omdatik hier veel energie in k3ijt kon/

Wat heb je geleerdJ1k heb geleerd van het slopen dat je ook voor de kleinste dingetjes even je PB< moetdragen/

'onclusie

)u ik aan het einde van mijn stageperiode ben gekomen en de laatste dingen van mijnverslag afmaak ben ik van mening dat ik de afgelopen tijd meer heb geleerd dan ik4ou ver3achten/1k heb niet alleen kennis opgedaan 3aarmee ik op papier iets kan maar met name ergveel handigheid opgedaan en ik heb een veel beter beeld van hoe het groen3erk enalles 3at er bij komt kijken/&ok ben ik denk ik 3at handiger ge3orden in de omgang met mensen op de3erkvloer/)iet onbelangrijk heb ik ook enorm veel ple4ier gehad in het 3erk, ik denk dat bijnaiedereen het ermee eens is dat dit een onmisbaar aspect op je 3erkplek/

-en van mijn belangrijkere leerpunten is ge3eest dat het 3erk natuurlijk niet ltijdleuk kan 4ijn/Soms moeten er nou eenmaal dingen gebeuren die minder leuk 4ijn en ik denk dat ik

"

Page 21: Stageverslag Klaar

7/24/2019 Stageverslag Klaar

http://slidepdf.com/reader/full/stageverslag-klaar 21/30

daar nu goed mee om kan gaan en ge3oon doe 3at er moet gebeuren/+ortom, de stage heeft niet echt aan mijn ver3achtingen voldaan, in positieve 4in, enik ben er 4eker op vooruit gegaan/1k denk dat ik de dode boel daar 3el ga missen/

()B*V #pdrachten & %ormulieren

Hieronder plaats ik alle BP formulieren die 3e verplicht hebben moeten invullen/

%eedback op B*V+begeleiding vanuit school,oordat ik hieraan begin 4ijn er een paar dingen die ik echt even k3ijt 3il/ -rontbreken bij alle formulieren handtekeningen van de BP begeleider vanuit school/;it komt omdat er bij mij geen begeleider is ge3eest/ ;e op eennalaatste 3eek is erdoor school gebeld dat er de 3eek daarop iemand langs 4ou komen/ ;ie 3eek heb ik

4elf meerdere malen contact ge4ocht maar ik kreeg niemand te pakken en ook schoolheeft niks meer laten horen/ 1k vind het bij4onder slecht geregeld dat er niemand naarmij toe is gekomen om te kijken 3at ik daar allemaal doe en om de opdrachten door te

"1

Page 22: Stageverslag Klaar

7/24/2019 Stageverslag Klaar

http://slidepdf.com/reader/full/stageverslag-klaar 22/30

nemen/ ;it had ik namelijk erg Mjn gevonden om onder andere het verslag, 3aar iktegen die tijd al bijna klaar mee 3as, even door te nemen 4odat ik 3ist 3at ik allemaalnog 4ou kunnen verbeteren/1k vind het ook belachelijk omdat voor het4elfde geld 3as dit bij iemand gebeurd dieop een ander stageadres liep 3aar niks gebeurde of het allemaal niet ging goed/)ogmaals, ik vind het Gcht niet te geloven en ik vond het erg demotiverend dat ikvanuit jullie niks heb gehoord/ 1k vind het erg leuk op school maar om eerlijk te 4ijnvind ik dat er communicatief en administratief nog veel verbeterd moet 3orden/

Beoordelingsformulier

""

Page 23: Stageverslag Klaar

7/24/2019 Stageverslag Klaar

http://slidepdf.com/reader/full/stageverslag-klaar 23/30

"#

Page 24: Stageverslag Klaar

7/24/2019 Stageverslag Klaar

http://slidepdf.com/reader/full/stageverslag-klaar 24/30

Bezoekformulier

"4

Page 25: Stageverslag Klaar

7/24/2019 Stageverslag Klaar

http://slidepdf.com/reader/full/stageverslag-klaar 25/30

"&

Page 26: Stageverslag Klaar

7/24/2019 Stageverslag Klaar

http://slidepdf.com/reader/full/stageverslag-klaar 26/30

"$

Page 27: Stageverslag Klaar

7/24/2019 Stageverslag Klaar

http://slidepdf.com/reader/full/stageverslag-klaar 27/30

-renrapportage

"%

Page 28: Stageverslag Klaar

7/24/2019 Stageverslag Klaar

http://slidepdf.com/reader/full/stageverslag-klaar 28/30

BQ-itgbreide informatie over Begraafpark .eiliglandstichting

Begraaf en gedenkpark Heilig Land Stichting is de naam van een begraafplaats in het

%elderse dorp Heilig Landstichting/ ;e gehele begraafplaats met haarlandschappelijke aanleg en bij4ondere beplantingen is in #88* aange3e4en als

7ijksmonument/ (f4onderlijk 4ijn verschillende objecten 4oals de Hemelvaartskoepel,

de Hof van &lijven en een groot aantal grafmonumenten, alle van de hand van Piet

%errits, af4onderlijk als 7ijksmonument benoemd/ ;e begraafplaats is historisch

ge4ien onlosmakelijk verbonden aan de parochiIle enakelkerk en het Bijbels

openluchtmuseum/

! %eschiedenis

# 1ngang

2 %raven

* 7ijksmonument

%eschiedenis

1n !9!! 3erd door de Waal3ijkse priester (rnold Su@s een pelgrimsoord opgericht voor

mensen die niet in staat 3aren naar het Heilige Land te gaan, 3aar momenten van het

leven van Oe4us nagebou3d en uitgebeeld 3erden/ &m het park te bekostigen 3erd

een gedeelte van de beschikbare grond verkocht, 3aarop het dorpje Heilig

Landstichting 3erd gesticht/ erder 3erd vanaf !9!2 voor de aanleg van de4e

begraafplaats een aparte stichting in het leven geroepen, de -erste Hulp Stichting der

Heilig Land Stichting/ ;e begraafplaats 3as een onderdeel van het devotiepark en de

opbrengsten 3aren bedoeld om het religieu4e park, pelgrimsrei4en en de te bou3en

basiliek te ondersteunen/

+ort na de ingebruikname van de begraafplaats 3as het een van de belangrijkste

onderdelen van Heilig Land Stichting/ -en groot deel van de 4ogenaamde lijdens3eg

van Oe4us bevond 4ich op de begraafplaats/ anaf !9!5 startte men met de bou3 van

%olgotha, de plaats 3aar Oe4us aan het kruis gestorven 4ou 4ijn in Oeru4alem/ ;oordat

het verhaal 4ou 4ijn dat onder %olgotha via een spelonk het graf van (dam te bereikenis, 3aar later ook verschillende kruisridders 4ich lieten begraven, bou3de men een

cr@pte met ovengraven in de rots/ Hier vond later o/a/ oprichter Su@s 4ijn laatste

rustplaats/ ;e graven 3aren 4eer prij4ig en om die reden kon ook een tuingraf rondom

de rots gekocht 3orden/ &ver de kosten moest altijd onderhandeld 3orden met het

bestuur van de Stichting/

;e kunstmatige rots 3as niet bedoeld als kopie van het origineel, maar slechts als een

impressie in het landschap/ ;e rots 3as een trekpleister op %oede rijdag, 3aarbij

grote mensenmassas Heilige <issen bij3oonden/ &ok tijdens andere dagen trokken

dui4enden in processie over de begraafplaats/

olgens christelijke overleveringen is het graf van Oe4us op een steen3orp afstand van

%olgotha/ &ok op de begraafplaats is het nagebou3de graf vlak bij de rots terug te

"'

Page 29: Stageverslag Klaar

7/24/2019 Stageverslag Klaar

http://slidepdf.com/reader/full/stageverslag-klaar 29/30

vinden/ ;e steen is reeds half 3eggerold 3aarmee de 3ederopstanding van Oe4us na

drie dagen 3ordt ges@mboliseerd/ (chter dit lege graf 3erd later Piet %errits, nau3

betrokken bij het ont3erp en de realisatie van het park, begraven/ <en trachtte met

het nabou3en en het reconstrueren van de verschillende gebou3en en plaatsen met

de juiste afmetingen en afstanden een historisch getrou3 beeld te geven van het

 Oeru4alem van rond het jaar 8/

anaf !969 4ijn de begraafplaats en het <useumpark &rientalis =toentertijd Bijbels

&penluchtmuseum> gescheiden door een hek3erk om 4odoende de rust te doen

terugkeren op de begraafplaats/

1ngang

an de ingang van de begraafplaats heeft men gepoogd een Hof van -den te maken/

ooraan is een reliIf geplaatst met de uitverkie4ing van Petrus, 3aarmee gerefereerd

3ordt aan Petrus als poort3achter van de Hemel/ <eteen daarop volgt een bron4en

fontein in de vorm van een boom, die de Levensboom voorstelt/ Oohannes de ;oper

staat aan de rand van de vijver 3aarin de fontein is geplaatst/

Het gebou3tje bij de entree omvat een 3oonhuis en de Piet%errits4aal die dienst doet

als vergader4aal en ontvangstruimte voor allerlei gelegenheden/ Het gebou3 is de

voormalige entree van het devotiepark/

Bij de t3eesprong die volgt, hangt een !688kilo 43are klok, de <argaretha<aria

(lacoRue, vernoemd naar de vormgeefster van de devotie aan het Heilig Hart/ ;eoorspronkelijke klok 3as bedoeld voor de nabijgelegen, nog te bou3en Heilig

Hartbasiliek/ 7eeds in !92$ verplaatste de4e naar een tijdelijke toren bij de aanbou3

van de basiliek/ ;e basiliek 3erd door geldgebrek niet verder gebou3d dan het atrium

en het voorportaal/ )adat in !9*# de inname van bron4en klokken begon op bevel van

de ;uitsers probeerde men de klok te behouden/ Het mocht niet baten/ )a de oorlog

moest de klok, evenals de vier andere klokken van de nabijgelegen enakelkerk

opnieu3 gemaakt 3orden/ an !9*9 tot !958 3erd de <argaretha<aria (lacoRue

gebruikt ter aankondiging van rondleidingen door het park/ ;e klok bleek nadien te

43aar van toon en 43eeg vanaf !95$, totdat hij vanaf #88* hier 4ijn plaats kreeg om

te luiden ter begeleiding van een overledene bij de laatste gang/

%raven

Behalve graven van parochianen 4ijn op de begraafplaats ook graven van anderen die

dicht bij de christelijke monumenten hun laatste rustplaats 3ilden hebben/ &ok

diverse kloosterordes kennen aparte plaatsen op de begraafplaats, 4oals de paters

<ontfortanen en de 4usters van het Heilig %raf/ 0evens is er een plaats voor

overledenen van het nabijgelegen sanatorium ;ekkers3ald, 3aar tevens o/a/

ongedoopten en 4igeuners begraven 4ouden 3orden/ Behalve de ovengraven onder

%olgotha 4ijn er vele ommuurde graftuintjes naar voorbeeld van graven in het Heilig

"-

Page 30: Stageverslag Klaar

7/24/2019 Stageverslag Klaar

http://slidepdf.com/reader/full/stageverslag-klaar 30/30

Land/ 0egen3oordig is het ook mogelijk om as bij te 4etten, te 3orden begraven in een

grafheuvel of in een terrasgraf te 3orden bijge4et/

;e begraafplaats omvat verschillende graven van leden van de families

Brenninkmeijer, Peek, ;obbelmann, +re@mborg, room en ;reesmann/ )aaste

verschillende 3etenschappers 4ijn ook de graven van leden van adellijke families

terug te vinden op de begraafplaats, 4oals an oorst tot oorst, de Wijkerslooth deWeerdenstijn en an )ispen tot Sevenaar/ ;e )ijmeegse architect harles -stourgie

ligt er eveneens begraven/

;aarnaast 4ijn er !6 oorlogsgraven van slachtoKers uit de 03eede Wereldoorlog in

)ijmegen en omgeving te vinden/ <arius van Beek maakte vanuit 4ijn (msterdamse

onderduikadres voor 4ijn in bed getroKen 4usje een reliIf, genspireerd op een gedicht

van %uido %e4elle/ 0ot !995 hield men jaarlijks een dodenherdenking voor de

gevallenen bij de herdenkingskapel van dr/ ;aniIl van ugt/ Hier 4ijn ook vier

politieagenten begraven die door de ;uitse be4etter gefusilleerd 3erden/

7ijksmonument

1n #88* is het begraaf en gedenkpark aange3e4en als 7ijksmonument/ erschillende

objecten uit het naastgelegen <useumpark &rientalis vonden een plek op de

begraafplaats/

&p de begraafplaats 4ijn tientallen manshoge reliIfs en beelden van de kunstenaar

Piet %errits, als 4ijnde onderdelen van het Bergredecomple, de Hemelvaartkoepel en

de Hof van &lijven, maar ook de %oede en de Slechte aaier/ ;aarnaast 4ijn er de in

mo4aek uitgevoerde kruis3egstaties, de %olgotha, de &osterse Stadspoort en

verschillende grafmonumenten/

bron$ https$%%nl.wiipedia.org%wii%Begraaf&'en'(edenpar')eilig'Land'*tichting