Stadskrant Haarlem, mei 2006

download Stadskrant Haarlem, mei 2006

of 6

 • date post

  06-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  3

Embed Size (px)

description

De gemeente Haarlem maakte zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Burgemeester Jaap Pop had na 12 jaar burgemeesterschap aangekondigd af te zwaaien.

Transcript of Stadskrant Haarlem, mei 2006

 • HaarlemHaarlemDe Stadskra

  nt is een uitgave van de gemeente Haarlem, 8e jaargang nummer 18, 4 mei 2006

  StadskrantDeze week

  Vertrekkende wethoudersWerken aan de wegGroot Haarlems Dictee

  Lennaert Nijgh verbeeldConcept Voorlopig Ontwerp StadsdeelhartDe informatiemarktBomen voor efficint energieverbruik

  Extra parkeerruimte bij Nova-collegeLintjesregen in GravenzaalRaaks onder waterVeilig zwemmen in Noord-Holland

  Haarlem Mededelingen

  2

  3

  4

  5-6

  Gemeente gesloten,Parkeerzaken openOp dodenherdenking 4 mei zijnalle gemeentelijke afdelingen vanaf19.00 uur gesloten voor het pu-bliek. Op Bevrijdingsdag 5 mei zijnalle gemeentelijke afdelingen degehele dag gesloten.Let op: In tegenstelling tot eerdereberichtgeving is de afdeling Hand-having en Toezicht (voorheenParkeerzaken) alleen op 4 mei degehele dag (van 8.30 tot 21.00 uur)geopend voor het publiek. Op 5mei hoeft geen parkeergeld betaaldte worden.

  Werkzaamheden aanBuitenrustbrug Van vrijdag 5 mei 6.00 uur tot enmet zondag 7 mei 20.00 uur wordteen nieuwe deklaag aangebrachtop de noordzijde van de Buiten-rustbrug. Op vrijdag is nog verkeermogelijk, maar er is overdagslechts n rijbaan beschikbaar. Opzaterdag en zondag is de noordzij-de van de brug geheel afgeslotenvoor het verkeer. Voor gemotori-seerd verkeer is de rijbaan aan dezuidzijde begaanbaar in twee rich-tingen. Fietsers kunnen over hetvoetpad langs de werkzaamhedenlopen. Tijdens de werkzaamhedenwordt het verkeer omgeleid metafzettingen en borden.

  Parkeergarage Raaks dichtParkeergarage Raaks is sinds maan-dag 24 april gesloten. De parkeer-garage wordt gesloopt in verbandmet werkzaamheden voor hetRaaksproject. De sloop start 8 meien duurt acht weken. Bij de Raaksis op het terrein van de voormaligeHBS A voor bezoekers een tijde-lijke parkeervoorziening aange-legd. Hier is plaats voor circa twee-honderd autos. Tot medio 2007kunnen bezoekers hun auto op dit terrein parkeren.Kijk voor meer informatie over deRaaks op de vernieuwde websitewww.haarlem-raaks.nl.

  Kort Nieuws

  1

  Hoofdpunten van beleidDe coalitie kiest de komende vier jaarvoor de volgende vier hoofdpunten:- Binnen vier jaar worden de onder-

  houdsbudgetten voor wegen,bruggen en kades, groen en sport-velden op normniveau gebracht.Ook wordt in deze periode begon-nen met het inlopen van hetachterstallig onderhoud in de stad.

  - De financile positie van de stadwordt op orde gebracht. Dat bete-kent een sluitende begroting vooralle jaren en een flinke extra reservevoor de onvermijdelijke uitgaven.

  - Het sociale beleid van de stad blijftop gelijkwaardig hoog niveau. Deuitstroom uit de bijstand wordtactief bevorderd met intelligente

  maatregelen om langdurig werk-lozen aan werk te helpen.

  - Met een sterkere wijkaanpak eneen verschuiving van beleid naaruitvoering richt de coalitie zich ophet concreet aanpakken van pro-blemen samen met bewoners enmet partners in de stad.

  Daarnaast wil de coalitie een adequateoplossing vinden voor de huisvestingvan de ambtenaren en wil de coalitie dereorganisatie van het ambtelijke appa-

  raat afronden en de bedrijfsvoeringaanscherpen. Bovendien wil het nieu-we college de relatie tussen stadsbe-stuur en de Haarlemmers verbeteren.

  Meer weten?Het volledige coalitieakkoord kunt u zien op www.haarlem.nl onder nieuwbestuur, evenals een nieuwe college-foto mt gemeentesecretaris Sledde-ring. In deze Stadskrant op pagina 2blikt een aantal oud-wethoudersterug op de afgelopen periode.

  Haarlem heeft vier nieuwe wethouders

  Nieuw stadsbestuur: sociaal & solide

  Nieuwe raadsledenOmdat drie raadsleden wet-houder zijn geworden, zijn ervoor hen in de plaats drie nieu-we leden in de raad gekomen.De nieuwe raadsleden zijn:

  Afgelopen donderdag is het nieuwe college genstalleerd. Vier nieuwe wet-houders, Jan Nieuwenburg (PvdA), Maarten Divendal (PvdA), Hilde van derMolen (SP) en Chris van Velzen (VVD) vormen samen met burgemeester JaapPop het nieuwe stadsbestuur. Afgelopen donderdag ondertekenden ver-tegenwoordigers van de coalitiepartijen het akkoord met de titel Sociaal enSolide. In het akkoord staan de relevante onderwerpen waarover de coalitieovereenstemming heeft bereikt. In de Stadskrant de hoofdpunten van hetakkoord n een eerste korte kennismaking met de vier nieuwe wethouders.

  V.l.n.r.: Burgemeester Pop, Chris van Velzen, Jan Nieuwenburg, Hilde van der Molen en Maarten Divendal. Foto: Marisa Beretta.

  Jan Nieuwenburg (PvdA)Telefoon: 023 511 3018E-mail: jnieuwenburg@haarlem.nlPortefeuille: ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvestingen verkeer en vervoer.

  Ambitie als wethouder:Haarlem: een sociale en solidaire stad waar het de komendejaren nog beter wordt om in te wonen en (voor) te werken.Door een naar buiten gerichte opstelling en constructiefsamenspel tussen de mensen in de stad, de gemeenteraad,college en een slagvaardige ambtelijke organisatie kunnenwe dat waarmaken voor een goede toekomst van onze stad.Als wethouder ben ik daar elke dag op aanspreekbaar.

  Maarten Divendal (PvdA)Telefoon: 023 - 511 3004E-mail: mdivendal@haarlem.nlPortefeuille: onderwijs, jeugd, sport, beheer en onder-houd openbare ruimte en milieu.

  Ambitie als wethouder:Ik zet me in voor Haarlem als een plezierige en mooiestad om in te wonen en te werken. Een veilige stad en eensociale stad, voor alle Haarlemmers. In de politiek moetenwe daarvoor samenwerken, binnen het college en met dehele raad. Belangrijk is dat we als stadsbestuur in staat zijnmet organisaties en individuele inwoners van Haarlem ditte bereiken. Die samenwerking is zeker ook nodig om deopenbare ruimte in Haarlem mooier te maken.

  Hilde van der Molen (SP)Telefoon: 023 511 3005E-mail: hvandermolen@haarlem.nlPortefeuille: sociale zaken, welzijn en maatschappelijkeondersteuning.

  Ambitie als wethouder:Politiek is keuzes maken, zeker in Haarlem waar geldnodig is voor broodnodig achterstallig onderhoud. Datmag niet ten koste gaan van bijzondere bijstand of projec-ten voor kwetsbare wijken. Haarlem voor alle Haarlem-mers is geen loze kreet, maar een doel om voor te werken.Dat is mijn drijfveer.

  Chris van Velzen (VVD)Telefoon: 023 511 3003E-mail: cvanvelzen@haarlem.nlPortefeuille: financin, personeel, organisatie en cultuur.

  Ambitie als wethouder:Haarlem moet Den Haag niet direct de huidige (financi-le) problemen verwijten, maar gewoon zelf de eigen broekophouden. Haarlem heeft alle kansen, cultuurpodia, eenprachtige binnenstad met monumenten en mooie winkels,een aantrekkelijke omgeving, trotse Haarlemmers engemotiveerde en kundige ambtenaren. Als we met znallen de schouders eronder zetten, zijn we de problemenvan vandaag snel vergeten. Ik zal iedereen op zijn persoon-lijke verantwoordelijkheid aanspreken.

  Wethouders 2006-2010Joyce Langenacker (PvdA)

  Jan van de Manakker (SP)

  Udo Buys (VVD)

 • Ruud Grondel

  1. U heeft vier jaar de portefeuille Milieu,Cultuur, Welzijn voor volwassenen,Volksgezondheid, Vastgoed (vanaf 2003),Cordinatie beheer openbare ruimte enarcheologie beheerd; op welk punt binnenuw portefeuille heeft u voor uw gevoel hetmeest bereikt voor de Haarlemse burger?

  Het meest in het oog springt dat hetis gelukt om de bouw van de vierpodia op de rails te houden. Eengigantische operatie voor Haarlem.Voor het Patronaat, dat voor sommigepolitieke partijen geen vanzelfspre-kendheid was, heb ik het hardstgeknokt. De schouwburg was heellastig omdat wens en financile wer-kelijkheid niet pasten en ik ben heeltevreden dat daar een mooi compro-mis is gevonden en de bouw (nu nogeven sloop) is gestart. Minder in hetoog valt wellicht de aandacht voorkwetsbare groepen in de stad, maarhet is gelukt een werkend netwerkvan de grond te krijgen waarin alleverantwoordelijke instellingensamenwerken voor de moeilijkstegroep: het Schakelstation. Het scha-kelstation is niet zichtbaar, maar hetbegint te werken voor betere zorg enbetere overlastbestrijding en dat gaande Haarlemmers wel merken.Zichtbaar is de gebruikersruimte. Eennoodzakelijke voorziening voor eenstad als Haarlem, die er nog niet was.Verder zijn een zichtbaar wapenfeit deloketten voor ouderen. Onzichtbaar isde verbeterde samenwerking in hetRegionaal Initiatief voor wonen, wel-zijn en zorg. Daarin bereidengemeenten, woningbouwcorporaties,zorgaanbieders, welzijnsinstellingen,het zorgkantoor en de patintenorga-

  nisaties afspraken voor. Een anderbelangrijk resultaat zijn de aardgas-bussen. Daar wordt de stad directschoner en stiller van.

  2. Sinds vorige week zit er een nieuw college;welke boodschap geeft u uw opvolgers mee?

  Een boodschap voor mijn opvolgersis: kijk niet alleen naar binnen inHaarlem en tobberig naar het achter-stallig onderhoud. Kijk ook naar detoekomst en naar buiten.

  3. Vier jaar op het Haarlemse pluche; wat zijnuw plannen voor de toekomst?

  Mijn plannen zijn nog erg open. Hetwas een teleurstellende verrassing datGroenLinks uit de onderhandelingwerd gezet, dus veel tijd om na tedenken heb ik nog niet gehad.

  Jur Visser

  1. U heeft vier jaar de portefeuille Civiel enHaven, Facilitaire Dienst, ruimte ontwik-keling binnenstad, openbare ruimte binnen-stad en Schalkwijk en grote projectenbeheerd; op welk punt binnen uw portefeuil-le heeft u voor uw gevoel het meest bereiktvoor de Haarlemse burger?

  Enkele wapenfeiten: er is de afge-lopen collegeperiode nog nooit zoveelgeld besteed aan achterstallig onder-houd. De inkooppositie van de ge-meente is sterk verbeterd in op-brengst en in beleid. De ruimtelijkeordening van de binnenstad is oporde. Het convenant buitenruimtebinnenstad is geheel uitgevoerd. Deruimte rondom de Appelaar is dit jaarklaar. Een groot deel van de binnen-stad rond de St. Bavo ligt er mooi bij:goed voor de bezoekers en de econo-

  mie van de binnenstad. De bouw vande Ripperda loopt prima, stadsdeel-hart Schalkwijk staat we