Ss guj 26 07 2015

Ss guj 26 07 2015
Ss guj 26 07 2015
Ss guj 26 07 2015
Ss guj 26 07 2015
download Ss guj 26 07 2015

of 4

 • date post

  22-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

description

SUNVILLA SAMACHAR (Gujarati Daily) Morning Leading Reputed News Paper, Ahmedabad. M: 09687612324. Date : 26-07-2015

Transcript of Ss guj 26 07 2015

 • E-Paper : issue.com/sunvillasamachar

  MkLkrk MkBkkkkhxke r kwt wshke irf ykh, y{kk

  ktke : ykufw{kh Mkkrk n tke : fr rnhhk hS. yuzu : yu-24, k yukxo{uLx, Xhkkh hkuz, kwh, y{kk-382350. Vku : 9687612324fkukuo. yuzu : 1, {k [uBo, rf kf {kfuox ku, RLzek fkukue hkuz, kwh, y{kk-382350. Email : sunvillasamachar@gmail.com Web : www.sunvillasamachar.com

  SUNVILLA SAMACHAR DAILYMORNING GUJARATI NEWS PAPER

  RNI NO. : GUJGUJ/2013/50752

  Year : 03 Issue : 28Price : Rs. 1.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 300/-Edition: Ahmedabad.

  ko: 03 ytf: 28 k]X Mktk: 4 f{k: Yk. 1.00 26 swkE,2015 hrkh

  kwshkk{kt 31 rsk{kt Mkkorkf hMkk he hnukk weLkwt {kusw Vukwtkhu hMkkLke [uke

  hkLkk 151 kkwfk{kt hMkk : fktx{kt A $[Lq keV

  {u khu rk {kueLkkt ek {kxu k{ fhe Lkke : Mkw{k

  yusLMke, Lkerne MktMk{kt kku ru{tke Mk-

  w{k MhksLku kkukkLkku wkMkku hsw fhk {kxu rkku kf ykke Lkke k ku{u kkukkLkk xexh yufkWLx khk kkukkLkku wkMkku hsw fhkk skwt Au fu ku{u khu rk {kueLkkt xku zkuw{uLx {kxu yrk fhe Lk nke yLku yk kk khtkh fnuk Akkt k rkk ku{Lkk ytku swkw Vuke hkwt Au. kkfkh yLku uf r{Lknks {[uoLxu yuf xex fhe nke su{kt hknw kkteLkkt Mkw{k ytkuLkk rLkuLkLku xktfk{kt ykwt nkwt suLkku skk ykkkk Mkw{kyu skwt nkwt fu {u khtkh yu kk fhe Au fu {u khu rk {kueLkkt xku zkuw{uLx {kxu yrk fhe Lk nke.suLkkt kh ykkLkk yuf xufukhu Mkk WXkkk skwt nkwt fu k{u fek ksLku yk ytku kk fhe nke suLku Mkw{kyu hrku ykku nkku.fk suwt kwt [ksoh kkwt...qo fkke

  Vku [kso fhu yk [ksoh

  yusLMke, Lkerne

  M{kxoVkue f{ ykhu yuxe xe E Au fu k{kL k-fkS U[khe fu {sqhe fhkhe ku nu M{kxoVk yke k Au.u fu, {k{ kufkue yuf s Vrhk Au.yu Vrhk Au [kse.M{kxoVku fkuE ftek nku htw {k{ Vkue yuf s fku{ kuu{ Au khtkh [ks fhke. e e yufuL,erzku uB yu fu{uhku q fhkk eu {kukEe uxhe Whe Au. nu yk {Mkwt {kk kukE [wwt Au.k {k {ws k tku k yuwt [ksoh ikh fhk{kt ykwt Au su qo fkke rzkE [kso fhu.

  yusLMke, hkskekk

  {ok Sk{k t A uk [khke kt[ rke kAkk kkh k Skk kt[u kwfk{kt hke {knku Bku nku. ktske s fkk rzkt k Akk nk. {uhkyu {kfukh yuLxe {khe hkwt Y fwO nwt. uhkh hku fkhu hksek nuhk fux-k rMkhku{kt ke hk hknkheykuu {w~fue uXkku khku ykku nku. khu Sk{k hk zk ekkyku yu kku Afkk nk. kku kku kufkuu h{e{k hkn {ue ne, yu yksk ru uhku{kt hke ke hkk uzwku{kt wee nuh uk {e ne. hkus zuk hkkt ykfzk h sh fheyu ku 12 fkf{kt 12 $[ hk hMku nku.

  MkLkrk Lw, y{kk, kk. 25kwshkk{kt Mkkorkf khu

  hMkkLkku kuh yksu k k-kkheku he hkku nkku. hkLkk 31 rskykuLkk 151 kkwfkyku{kt LkkUkkk hMkk LkkUkku Au. k rMkkh{kt khu hMkkLkk fkhu kke k hkE kk nkk. Akuxk-Wukwh fktx kkwfk{kt 155 {e{e yuxu fu A $[ke w hMkk Lk-kUkku Au khu knku, zktkLkk Mkwkeh kkwfk, MkwhkLkk W{hkkzk, [Lkk stkwMkh{kt ku $[ke w hMkk LkkUkE [wku Au. yksu Mkkhu yufkyuf uhkh hMkkLke Yykk kR nke. kwshkkLkk swk swk kkku{kt [khukksw kke hkE kk nkk. y{kk Wkhktk kkteLkkh, nukk{ MkrnkLkk rMkkhku{kt hMkk kzkk Mkk{kL sLkSLk kuhkE kwt nkwt. Auk 24 fkf{kt Mkkike w hMkk h{kwh{kt LkkUkku nkku. yn Mkkk $[ hMkk kkku

  yusLMke, Lke rne,kk. 25

  zkkLk LkhuL {kueLkk Lkuk]{kt yuLkzeyu Mkhfkh nuekfu keyuV WkkzLku Ru {kok Lke fhkLke kusLkk hku Au. keyuV kkk{ktke Mk{ knuk WkkzLke {kok 75 xfk fhkLke kikhe{kt fuL Mkhfkh ukE hne Au. ku {rnLkk Mkwe kuhkuskkh hnukLke Mkrk{kt 75 xfk Mkwe Rkeyu-VykuLkk kknfku kuLke hf{Lku Wkkze fu. khu kkfeLke 25 xfk hf 58 koLke {kt Wkkze fku. yk xLkk{Lku wk s {nkqo kk{kt yku Au. { {tkk xqtf Mk{{kt s yuBkuR kurztz Vtz Mfe{{kt Mkwkhku fhkLkk Mkto{kt yuf nuhLkk{w he fhu yLku keyuV Wkkz Wkh {kok {wfe uu. EkeyuVykuLkk khfkuLku fuxef Awx-Akx ykkk{kt ykLkkh Au. nk{kt

  s {nkqo kuXf kuE nke su{kt yk ytkuLkku rLko fhk{kt ykku nkku. nk{kt yuBkuR kurztz Vtz ykukuoLkkRuLkLkk kknfku ku {rnLkk Mkwe fkuRk skyu Lkkuf-he fhkk Lkke ku{ koeLku nue kfu ku{Lke Mk{k hf{ WkkzkLke Mkk hku Au. Lke ukkE nuX RkeyuVyku kknfLke keyuV hf{ kife 25 xfk Mkwe e hku. 58 koLke kk ku{Lkk kkk{kt ks Mkkku yk hf{ s{k fhk{kt yku. Mkqr[k Mkk nuX ykk {k{k{kt Rkeyu-VykuLkk kknfkuLku kkfeLke 25 xfk hf{Lke [wfe 58 koLke kk kk [wfk{kt yku. ko{kLk Mkk nuX RkeyuVyku khfku kkukkLkk keyuV kkkke Mk{k hf{ knukke s Wkkze fu Au khtkw ku{kt fuxef hkku uzkue Au.

  AkuxkWukwh, knku, zktk, Mkwhk, Y[{kt ku $[ke khu hMkk LkkUkkk k rMkkh{kt kke hkk : h{kwh{kt k ku{kh hMkk LkkUkku

  {ok{kt {uke xe-20 R: zu{e kxe

  118.52 {e. h nkut[e

  xqtf Mk{{kt s nue kfu keyuV Wkkz {kokLku ykhe ykuk

  75 xfk keyuV nu yu 25 xfk 58 koLke {kt ykku

  nk{kt EkeyuVykuLkk kknfku ku {rnLkk Mkwe fkuR Lkkufhe Lkke ku{ koeLku keyuVLke Mk{k hf{ Wkkze

  fu Au : nuhLkk{w xqtf{kt he fhe uku

  { {tkkLkk yrfkheykuyu fkwt Au fu, wkhLkk rMku yk {wk Wkh EkeyuVyku{kt f{o[khe kkLkk xMxeyku Mkkku {nkqo kuXf kuE nke. yrfkheLkk fnuk {wsk yk xMxeykuyu yk kkkLku MkoMkt{rkke {tswhe ykke nke. ykk kkku {tkk keyuV kkk{ktke Mk{ knuk Wkkz ytku kkukkLkk rLkoLku ytrk{ k ykke hkwt Au. yrfkheykuLkwt fnuwt Au fu, {tkk yk {rnLkkLke Yykk{kt s yk Mk{ {kok Lke fhkL-ke RAk hkkwt nkwt khtkw kuLke yue RAk nke fu, yk ytku { MktkXLkkuLkk rkrLkryku Mkkku k kk[ek fhe uk{kt yku yLku ku{Lke {tswhe k {ue uk{kt

  yku. yku RLzk xuz wrLkLk fkUkuMkLkk Mkr[ zeyu[ Mk[uu kuXf kk fkwt nkwt fu, { {tkk yk Mkto{kt xqtf Mk{{kt s yku he fhe fu Au. Mk[uLkk fnuk {wsk yuku k rLko uk{kt ykku Au fu, rLkr kkkykuLke ukkE yk fkhLkk {k{k{kt kkq ku Lkn. Lke ukkE nuX Ekeyu-VykuLkk khfku ku{Lke 25 xfk hf{ 58 koLke kk [wfe uk{kt yku. yk {rnLkkLke Yykk{kt RkeyuVykuLkk MkuLx kurztz Vtz fr{Lkh fufu {u fkwt nkwt fu, nk{kt 1.3 fhkuz kkf kkyku kife 65 kke w kkyku Vw rzkuy khefu Au. u fuL Mkhfkh khk ykLku y{e kLkkk{kt yku kku uR{Lke fw Mktk xeLku 50 k kR su. Mk[uu fkwt nkwt fu, kuykuyu Mkq[Lk fko nkk fu, R{hsLMkeLkk fuMk{kt kknfkuLku [kuMk hkku nuX kkfeLke 25 xfk hf{ Wkkze ukLke k {tswhe ykkk{kt yku.yk hkku [kuMk rfMMkkyku{kt kkq ku.

  nkku. fALkk yth{kt A $[ yLku kktek{{kt yuf $[ hMkk kzku nkku. kLkkMkfktXkLkk kh{kt Mkkzk k $[ hMkk LkkUkku Au. {nuM-kkkLkk rkwh{kt kuZ $[ke w hMkk LkkUkku Au. uzkLkk {nwk{kt A, {kkh{kt [kh, Lkrzk-XkM-khk{kt ku $[ hMkk LkkUkku Au.

  ykt, kuxk{kt Auk 24 fkf hr{kLk Mkkhku hMkk LkkUkku Au. AkuxkWukwh{kt k WuLke hMkk LkkUkku Au. Wkh kwshkkLkk rMkLk{kt 21.12 xfk suxku hM-kk LkkUkku Au. {kqo kwshkk{kt 22.57 xfk suxku hMkk LkkUkE [wku Au. hkh{kt Mkhuhk 31

  xfk Mkwe Mkhuhk hMkk LkkUkku Au. LkMkkhe, kMktk{kt k Mkkhku hMkk LkkUkku Au. kwshkkh{kt khu hMkkLke [uke nsw he nkukke ktk rkfw MkkkLk Au. ykkk{e [kh rMk hr{kLk khuke yrkkhu hMkkLke ykkkne ktk khk fhkE Au. nk{kt MkkihkxLkk fktXu rhk{kt ykh yuh MkkkurLkf MkhwuLkLke Mkrk MkoE Au. kr{e {u yu hksMk-

  kLk rMkkh{kt ykh MkkkurLkf MkhwuLkLke Mkrk Au.rhkLke Mkkkxeke 5.8 rfku{exhLkk rMk-kh{kt Akue yk rMkMx{Lkk fkhu ykkk{e kk. 26Lku hrkhu Mkkih-kx-fALkk yLkuf rMkkhku{kt khu hMkkLke k MktkLkk We kE nkukLkwt nk{kLk kkkLkk fkhku fne hkk Au. Wkh kwshkk yLku { kwshkkke hMkkLkku Lkku hkWLz Y ku. kk. 26Lkk hkus Mkkokef

  hMkk ku. su{kt Wkh kwshkk{kt khu hMkkLke MktkLkk Au. uzqk Mk{wk{kt k weLkwt {kusw Vhe wt nkwt. keLke rk w zke fhk{kt yke nke. hkLkk Mkkike w kkwfkyku{kt hMkk LkkUkku nk-ku. yku WuLke Au fu, sqLk {rn-Lkk{kt y{hue{kt yrk khu hMkk kkfe [wku Au suke khu LkwfMkkLk k kwt nkwt. suLkk fkhu MkhfkhLku 300 fhkuzLke kufusLke nuhkk

  fhkLke k Vhs kze nke. nu Lkk hkWLz{kt khu hMkkLke ykkkne fhk{kt yke Au. yksu Mkkhu Mk-kuhkx{kt Mkkorkf hMkk kku nkku. hkLkk {kuxk kkLkk rMkkhku{kt khu hMkkLkk fkhu Mkk{kL kufku Mkkh{kt yxkR kzk nkk. u fu ktk khk Mkk[ukeLkk k{k{ kkk knukke s uk{kt yke [wk Au. suke khu LkwfMkkLkLke kk ukke Lkke.

  MkLkrk Lw, y{kk, kk. 25Wkh k r{ { u

  yLku kqeo hksMkkLk{kt Mkoue Mkrk yLku ykhyuh MkkkurLkf MkhwuLkLke MkrkLkk krhk{ Mku kwshkk{kt khu hMkkLke [uke he fhk{kt yke Au. ykkk{e kkt[ rMk Mkwe khuke yrk khu hMkk kze fu Au.

  [uke he fhk{kt ykk kk Mkk[ukeLkk kkk ukE hkk Au. khu hMkkLke [uke he fhk{kt ykk kkke [khukksw hMkk kze hkku Au. fuxkf kkku{kt khu hMkk k LkkUkku Au. kwshkk u, {, khkLkkh nue, Mkkihkx{kt khu hMkkLke [uke he fhkE Au. {{ke khu hM-

  kkLke ykkkne k ykkk{e kkt[ rMk {kxu fhk{kt yke Au. hM-kkLkku yk kuh kkk hnu kue kk ukE hne Au. hkh{kt Mkkorkf {u{nuh uk {e hne Au. {, kqo kwshkk, fA, Mkkihkx rk kwshkk{kt rMkLkLkk hMkkLke kk fhk{kt yku kku Mkrk Mkkhe ukE hne Lkke.

  khu hMkkLke [ukeke Mkk[ukeLkk kkk

  kwshkk{kt ykkk{e kkt[ rMk khu hMkk kzu

  khu hMkkLke [ukeLku Ru knukke s ktk khk k{k{ kkk uk{kt ykk : hMkke {knku yfkt

  ku $[ke w hMkk kzkk sLkSLk kuhkwt

  y{kk{kt khu hMkkke k rMkkhku{kt kke hkkkqo kuLk{kt Mkkike khu hMkk LkkUkku : kz kzkLke ku Vrhk kR : kze {rLkkh{kt wku kzku

  MkLkrk Lw, y{kk, kk. 25y{kk nuh{kt yksu

  rMk hr{kLk Mkkorkf hMkk kku nkku. y{kk nuh{kt ku $[ke k w hMkk kzkk k rMkkhku{kt kke hkE kk nkk.

  swk swk kuLkLke kk fhk{kt yku kku kqo kuLk{kt Mkkike w hMkk Lk-kUkku nkku. kRfk {kuzehkkke Y kuku hMkk yksu rMk hr{kLk he hkku nkku. Mkkhu ykX kkke MkktsLkk [kh kk MkweLkk kkk{kt y{kk nuh{kt 64 {e{e ykk kku ku $[ke w hMkk kze kku nkku. hMkkLkk krhk{ Mku e skykuyu ]kku kzkLkk kLk-kku kLk nkk. kz kzkLke ku Vrhkku y{kk nuh{kt LkkUkE nke su kife WM{kLkkwhk yLzhkkMk kkMku yuf ]k hkke kwt nkwt khu [ktkkLkuh MkkuMkkxe kku w yuf ]k hkke kwt nkukLke Vrhk LkkUkE nke. yke s heku rk kuLk{kt kze {rLkkh{kt yuf wku kzku nkku. kqo kuLk{kt Mkkike w hMkk 27.34 {e{e LkkUkku nkku. khu { kuLk{kt 27 {e{e hMkk LkkUkku nkku. y{kk nuh{kt yksu wk{ kkk{kLk 26.4 rzke LkkUkwt nkwt. y{kk nuh{kt hMkke kkxkLkku kuh he hnu kue kk k fhk{kt yke Au. nuh{kt khu hMkkLkk eu k{k{ skyu kke hkR kk nkk. Mkkh{kt y{kk{kt k khu hMkkLkk fkhu rr rMkkhku{kt kke hkR kk nkk. kufku szwe swe skyu yxkR kk nkk. khu hMkkLke fhk{kt ykue ykkkne {wsk s kRfku {kuze hkkke hMkkLke Yykk kR nke. yksu Mkkhu y{kk{kt khu hM-kk kwxe kzku nkku. suLkk fkhu Mfw yLku fkuus skk rkkeoyku yxkR kzk nkk. yk Wkhktk ykurVMk skk kufku k yxkR kzk nkk. kn-Lkku Mek kkLkk kLkkku k kLk nkk. [khukksw kke hkR skLkk fkhu fuxkf rhkk yLku yL knLkku kt k kze kk nkk. xkrVf {Lke Mkke MkoR nke.

  kuLk kR hMkk....y{kk nuh{kt yks