Ss guj 18 05 2016

download Ss guj 18 05 2016

of 4

 • date post

  30-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  2

Embed Size (px)

description

SUNVILLA SAMACHAR (Gujarati Daily) Morning Leading Reputed News Paper, Ahmedabad. Date : 18-05-2016

Transcript of Ss guj 18 05 2016

 • ktke : ykufw{kh Mkkrk n tke : fr rnhhk r{ t 2072, ik Mkw kkhMk, k.18-05-2016, kwkh Vku : 98250 98053 sunvillasamachar.com

  fkukuo. yuzu : B-14, {k [uBo, rkLkkh Mfq k{u, ELzk fkukuLke, kkkwLkkh, y{kk-380024. Email : sunvillasamachar@gmail.com Vku: 98250 98053

  xke r kwt wshke irf, {kuLktk ykh, y{kkMkLkrk MkBkkkkhRNI NO. : GUJGUJ/2013/50752

  Registered under Postal Regd No.: AHD-C/63/2016-2019 Valid up to Dt: 31-12-2019.

  Posting at Ahm. RMS on every day of every month.

  ko fhkt 7.07% ykuAwLq keV

  ke rMku kuS : w 120 kkuRLxLkku WuLke Mkwkhku

  hwhk{ hksLk {kLkrMkf heku kqo khke Lkke : Mk{e

  (yLkwMktkLk [kukk kkLku)

  yusLMke, {wtkRuhkh{kt Mkkk ke

  rMku kuS hne nke.fkhkuk-khLkk ytku MkUMkuMk 120 kkuRLx WAeLku 25774Lke Mkkkxeyu hkku nkku khu rLk^xe 30 kkuRLx MkwheLku 7891Lke Mkk-kxeyu hkku nkku. kkuzh {kfuox{kt r{zfuk yu M{kufuk RLzuMk{kt 0.1 yu 0.2 xfk [uLkku Mk-wkhku hkku nkku. {kfuox kezTk{kt kxMk Mkrk hne nke. 1305 uh{kt kuS yu 1302 uh{kt {te hne nke. qz ykuRLke f{k{kt rhkkWLzLke Mkrk uk {e nke.

  yusLMke, LkernekskLkk rhc Lkukk Mk-

  wk{{ Mk{eyu zkkLk Lkh uL {k ueLk u kk eLk u ykhkeykELkk kLkoh khe-fu hwhk{ hksLkLke kkfkrf nfkke fhe ukLke {ktke fhe Au. Mk{eyu kk{kt fkwt Au fu, ykhkeykELkk kLkoh e uRLku wku fhe hkk Au. e uRLku khke ykoktk{kt kfeV We fhkLkk kMk fhe hkk Au. hwhk{ hksLk {kLkrMkfheku Mktkqoku khke ukE hkk Lkke. yksfkhMkh hksLku khke ykoktkLku f{uh khefu kokLkk kMk fko Au. Mk{eLkwt fnuwt Au fu, kf Mkuxh kUfku{kt kuzkuLkLkku yktfzku ku ko{kt 3.5 k fhkuz Mkwe knkU[e kku Au.

  yusLMke, Lke rnerne nkEfk ux u o yksu

  ykurBkf{kt [tf SkLkk Mk-we fw{khLke yhS Wkh skk ykkk {kxu huMkk VuzhuLk ykuV RLzk (zkwyuVykE)u yku fkuo nkku. Mkwefw{kh khk rhku ykurBkf ku{{kt 74 rfkukk{Lkk eMxkR{kt khkLkwt rkrLkr fku fhu ku ytku rLko uk rMkuLk xkLke {ktke fhe nke. sMxMk {Lk{kunLku yksu fkwt nkwt fu, fkuxuo yuku k yku fkuo Au fu, yhSkh Mkwefw{khLkk {k{k{kt {w, Wk{w, Mkuuxhe yLku fku[ khk k MkwLk-ke ke uRyu.

  MkLkrk Lw, y{kk,kk. 17

  k wshkk {kr{f yu W[kh {kr{f rk kk uz o khk {k[o{kt uk{kt ykue kuh 12 rkkLk kn Mku{uMxh [khLke khekkLkwt krhk{ yksu 79.03 xfk nuh fhk{kt ykwt nkw t. kk koLke Mkhk{e{kt Mkkk xfk krhk{ ykuAwt hnukk ykLke [[ko keyku{kt uk {e nke khtkw nsw k krhk{ wk [w hkwt Au. hkh{kt fw 1.38 k rkkeoyku LkkUkk nkk. yk kuo 12 MkkLMk{kt 138312 rkkeoykuyu

  khekk ykke nke. hk{kt Mkkike w hksfkux rskLkwt 93.83 xfk krhk{ nuh fhk{kt ykwt Au. khu Mkkike ykuAw krhk{ Akuxk-Wukwh rskLkwt 31.52 xfk hkwt Au. kkUz fuLLkwt krhk{ Mkkike w 97.17 xfk hkwt Au. hMk kkkk yu Au fu, Mku{uMxh {k[o 2015{kt k kkUz fuLLkwt krhk{ Mkkike w 99.73 xfk hkwt nkwt. w krhk{ hkkk rsk{kt hksfkuxu kkS {khe ee Au. hksfkuxLkwt krhk{ 93.83 xfk hkwt Au. yk{k k ko 2015{kt hksfkuxLkwt krhk{ 96.01 xfk hkwt nkwt. ykuAk krhk{ hkLkkh

  MkLkrk Lw, Mhk, kk.17

  shkk BkkGkrBkf yLk u Wkkh BkkGkrBkk kkuzo khk kkuhk 12 MkkGkLMkLt yksu rhx nuh fhkkBkk ykGt nt. suBkkt MhkLke yuf rkkLke yuke Au, suLkk rkkk kkuku frzGkk fkBk fhu Au, Bkkkk ykk Au Akkt yk rkkeoLke BknuLkk fheLku kk uhk 12 MkkGkLMkBkk t 98.55 kMkuoLxkEk BkuGkkt Au. rkkhek krhrMkeBkkte ykk ykkLkkhe rkkLkeyu nk u yurLrLkGkh kLkkkLke EAk Gkk fhe nke. MhkLke Bkkuhkkkk rMk kkufBkkLGk ~kkkLke rkkLke hkuBkk Bkkhkkze kkuhk 12Bkkt yGkkMk fhke nke

  yksu nuh Gkukk krhkkBkBkkt kuLkk 98.55 kMkoLxkEk ykGkk Au. BknkLke kkk Au fu kuLkk rkkk frzGkk fkBk fhu Au, ku kkuku kkukk Lke, kuBk s kuLke Bkkkk kk ykk Au. Akkt kkkkLke kkLk Mkkhe BknuLkk yLku ykBkrkkMkLkk fkhku hkuBkkyu yk rMkr nktMkk fhe nke. ~kkkLkk rrLMkkkk sGku~k kxuku MkLkrkkk MkBkkkkhLku skkGt nt fu, ykuyuB-kykh rkkLkeLku Mkkk BknuLkk yLku kkLkLkk khekkBku yk fkhLt rhx ku k fhe ~kfe Au. yBku ~kkkBkkt GkkhuGk kk kuLke ykf heku Lkke Au kukku ynuMkkMk kk ekku Lke. hkuBkk skkku Au fu ykBk kku yBkkhe ~kkkLkku MkBkGk 7-4Lkku

  kuh-12 MkkLMkLkwt 79.03 % krhk{IPL 2016-: yksLke {u[ :- hku [uuLsMko / fMk RuLk

  (kUkuh, 8 kku)MkweLke yhS Wkh skk ykkk yku

  [wt krhk{, 763 yu1 kuz : kuhherkLkk fuMkkuLke Mktk xe

  MkLkrk Lw, y{kk, kk.17

  shkk BkkGkrBkf yLk u Wkkh BkkGkrBkf r~kkk kkuzuo kk BkkkoBkkt kukkGkuke kkuhk 12 MkkGkLMk MkuBkuMxh-4Lke khekkLt 79.03 xfk khekkBk ykGt Au. yBkkkkLkk swnkhkLkku rkkeo yBBkkh BkuBkk 99.17 kMkoLxkRk Mkku Gkku Au. fkBkuh rkkkGkLkku rkkeo yBBkkh zkuxh kLkkk Bkkku Au. kuLkk

  fwxwtkBkkt fwk 21 zkuxMko Au. yBB-kkh BkuBkku MkLkrkkk MkBkkkkhLku skkGt nt fu, zkuxh kLkkkLkku yBkkhk fwxwtkBkkt u Au. u Mkhfkh sfux Bkkku ku~k ykk~ku kku nwt Bkkhk fwtxwtkLkku 22Bkkt zkuxh kLke~k. Bkkhe Mfqk fkBkuhBkkt yGkkMk yukku fhkku Au fu xTGkq~kLkLke sYh kzke Lke. hkus Ae ykX fkkf yGkkMk fhkku nkku yLku Aukk rkMkkuBkkt 18

  nwt Bkkhk fwtxwtkLkku 22Bkku zkuxh kLke~k : swnkhkLkku

  rkkkeo yBBkkh BkuBkk

  fkkf kkkku. ku kkoe sfuxLke kiGkkhe fhkku nkku, kht MeBk fkuxuo LkexLkku rLkkoGk fhkkt nwt kuzkuf zhe kGkku nkku. kht Bkkhe BknuLkkLkk fkhku sfuxBkkt kk 107 Bkkfo Mkku MkV Gkku Awt. Bkkhe MkVkkLkku uGk ~kkkLkk ykkkGko, BkBBke, kkR yLku Bkkhk fwtxwtkesLkkuLkku ykt Awt. yBBkkh BkuBkk 99.17 kMkoLxkRk BkuGkk Au yLku ku kkukkLkk fwxwtkLke khtkhk kke hkke zkuxh kLkkk Bkkku Au. yBBkkhLkk kkR-knuLk kk xkuk-Mko hne kqGkk Au. yBBkkhLkku kkR ~kkrnk BkuBkku kkuhk 12 MkkGkLMkBkkt 99.19 kMkoLxkRk BkuGkk nkk yLku yuBkkeyuMkBkkt yGkkMk fhu Au. Gkkhu kuLke knuLk Mkkkunk BkuBkk kk xkukMko hne kqfe Au. Mkkkunk yuB-kkeyuMk kqt fhe kqfe Au. yBBkkhLkk fwxwtkBkkt BkkBkk, fkfk, BkkMke yLku frLk kkR-knuLkku BkeLku fwk 21 zkuxMko Au yLku ku kkuku kk zkuxh kLkkk Bkkku Au.

  ykk: yBBkkh 99.17 kMkoLxkRk Mkkku Gkku, kLk~ku fwxwtkLkku 22Bkku zkuxh!

  MhkBkkt fzeGkkLke efheyu fkZTGt fkXwt: kkuhk 12 MkkGkLMkBkkt 98 kMkuoLxkEk

  kkkkLke kkLk yLku ykBkrkkMkke

  BkuGt Mkkt krhkkBk: hkuBkk

  BkkhkkzeAu. Bkkhk Bkkkk rkkk kkukk Lke kht yBku kkeyu Aeyu kuLkke kuyku ~k Au. nwt fGkk rkkGkBkkt kt Awt kuLkk LkkBk rMkkkGk kuBkLku fkuE s k-kkLke kkh Lke. nwt hkus ~kkkyue khu sELku ykX fkkf suxt kktkke nke yLku Gkkh kk kke kkk BkBB-keLku khfkBkBkkt kk Bk fhke nke. Gkkhu kuLku ATGt fu kkhu ~t kkt Au, Gkkhu kuku skkGt fu yurLrLkGkh kLkt Au, kk yurLrLkGkhLkkBkkt fE rVz ykku Au ku rk~ku kuLku kkkhu k Lke. BknuLkk yLku kheBke fE heku ykk kkkGk Au kuLt yk WkBk Wknhk Au. hkuBkkLkk rkkk hk-swkkE skkku Au fu kuyku Aukkt Lkk kkoe MhkBkkt hnu Au. yn kuBkLke kkMku kkukkLt BkfkLk kk Lke. kuyku frzGkk fkBk fhu Au. hkBkLkkhLkk kkh hMkk kh Bksqhku Mkkkhu kukk kGk Gkkt Qkk hnu Au yLku fkBk Bku kku fhkk Lkefe kzu Au, Lkn kku ykkku rkMk kkk Mkku kkk BkkheLku khu kkAk ykku Au. nwt kku kGkku Lke, kht yuxt kkh Au fu Bkkhe yuf efhe MkkGkLMkBkkt yLku yuf fkuBkM-koBkkt kku Au. Bkkhe kJe kk kkkhu kkuke Lke. kkkh yBku Lke uGt kk yBkkhe efheykuLku kkt Au, ku Bkkxu yBku k Mkk Mknfkh ykkeyu Aeyu. fkukusLkku kkuo kk ~kkk WXkk~ku:- ykxkku kkkuo fE heku fhku Au yuBk kqAkkt hkuBkkLkk rkkkyu skkGt nt fu nwt Bkkhe kuBkkte yuf kk efheLke Ve khe ~kfkku Lke. fkhk Bkkhe yuxke ~krk s Lke. Bkkhe efheykuLkku kkku kkkkLkku kko ~kkk Wkkzu Au. kuLkk kkukzk, fkzk yLku Ve k kuyku s Mktkku Au. yk Mkku ~kkkLkk rrLMkkkku kk yuke xfkuh fhe nke fu Gkkhu yBkkhe rkkLke ~kkkBkkte kkMk ELku su kk fkukusBkkt kkkk Bkkxu s~ku Gkkhu kuLkku kkku kkkuo kk yBku s Wkkze E~t.

  MkkLMk krhk{ : 2380Lkwt krhk{ ykhu hkufe ukwtkwshkk {kr{f yu W[kh {kr{f rk kkuzo khk yksu kuh 12 rkkLk kn Mku{uMxh [khLkwt krhk{ nuh fhk{kt ykwt nkwt. krhk{ nuh fhk{kt ykk kk yksu 2380 suxk rkkeoykuLkwt krhk{ hkufe uk{kt ykwt Au. fkuRk fkhLkk Mktukku{kt ykk kku yuf ykk w Mku{uMxh{kt ku rk{kt kuhnksh hkk nku kuk 2380 rkkeoykuLkwt krhk{ hkufk{kt ykwt Au. keS kksw kuhherk{kt kfzkuk rkkeoykuLkk {k{k{kt k krhk{ hkufe uk{kt ykk Au. khekk tz{kt hufkuzo kue MkezeLkk Vwxus rsk {kfu kLkkue xe{ khk uk{kt ykk kk khekkkeoyku kuhherk yk[hkk kok nkk kuk rkkeoykuLkk krhk{ k xe{Lkk ynukLkk ykkh kh hkufe uk{kt ykk Au. ykk rkkeoykuLke Mktk 89 Au.

  rsk{kt Akuxk WukwhLkku Mk{ku kk Au. AkuxkWukwhLkw t krhk{ 31.52 xfk hkwt Au. 100 xfk krhk{ hkke kkykuLke Mk-tk{kt LkkUkkk xkzku kku Au. kk

  kuo 100 xfk krhk{ hkke kkykuLke Mktk 215 nke suLke Mkk{u yk ku 99 kR kR Au. yke s heku 10 xfk fhkk ykuAwt krhk{ hkke kkykuLke Mktk kk kuo Lk nke su eLku nu 28 kR Au. yu Lk kuz Mkkku {kkk

  {uLkkh rkkeoykuLke Mktk kk kuo 427 nke su eLku nu 763 kR Au. yke s heku yu xw kuz Mkkku {kkk {uLkkh W{ukhkuLke Mktk k kk kuo 4008ke eLku

  Mkee 5399 kR Au. {k{Lke ryu uk{kt yku kku yk ku k ytk uS {k{u kkS {khe Au. ytkuS {k{Lkk krhk{Lke xfkkhe 86.47 xfk LkkUkE Au su

  kk kuo 93.76 xfk nke. khu kwshkke {k{Lkk W{ukhkuLkk krhk{Lke xfkkhe yk kuo 77.62 xfk hne Au. yksu nuh fhk{kt ykuk krhk{ {wsk yu kwkLkk W{ukhLkwt krhk{ 81.30 xfk hkwt Au. khu ke kwkLkk W{ukh-kuLkwt krhk{ 76.56 xfk hkwt Au. yuke kwkLkk W{ukhkuLkwt krhk{ 76.32 xfk hkwt Au. 20 xfk kkM-kk MxkLzzoLkk k Mkkku kkMk kLkkh W{ukhkuLke Mktk 20 LkkUkE Au. yk kuo kuhherkLkk fuMkkuLke Mktk{kt LkkUkkk xkzku kku nkku. MkeMkexee

 • 2 MkLkrk Mk{k[kh k.18-05-2016, kwkhrV{e wrLkk

  nkuewz-kkuewzktkeu...

  r{ t 2072 ik Mkw - kkhMk k.18-05-2016, kwkh

  ~kkkkkuyu kkhk sukk u~kkuLku ~k fkukktzkuLkk khzkBkkt kekk Au...!!

  wrLkGkkLkk ~k Wkkfku fhkkt, ~k MkkukkhkuLke MktGkk yLkufkke kkkhu Au. kuyku kkMku LkkkktLke hukBkAuk Au. kuyku fkuRkk nu sR ~kfu Au. yk ~k Mkkukkhku ykke wrLkGkkBkkt AkkGkukk Au. Aukk fuxkkf khMkkue yk ~k Mkkukkhkuyu kkhkLku yskhLke suBk khzkBkkt kekut Au. kkhk yuBkLku Bkkxu yuf BkkMkqBk LkLne Mke Lk Au ! ykukMxk kuMxkuLz kekeykRke nurkfkuxh kheeBkkt ykkkkBkkt ykkuke yLku Mkkrkk fhke B~fuk yuke kkkeLt fhk yGkkhu kfzkuu kzGt Au, kht kkkkuLkk yktkhhkeGk khkBkku ukkt yk fhk yuf MkkBkkLGk yLku A fne ~kfkGk yut fkikktz Au. wrLkGkkLkk kqtkkh u~kkuLke nrGkkh kkuke fuxke ~krk~kke nkuGk Au yuLkku ykMkkh kk ykBk RLMkkLkLku ykkkku B~fuk Au. yBkurhfkBkkt yk kkuke yuLkk hkBkLke kqtxkeBkkt Awu nku Vtz ykku Au. Ske kGkk kAe Mktktrkk hkBk yuf kku yk ~k Wkkf ftkLkeykuLku Lkerk rkkGkf kuMkknLk t kkzu Au yLku wrLkGkkLkk yLGk u~kku Mkku MkuMkBkuLkLke suBk kkeoLku rkhkx ~k