Ss guj 07 06 2015

download Ss guj 07 06 2015

of 4

 • date post

  22-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  4

Embed Size (px)

description

SUNVILLA SAMACHAR (Gujarati Daily) Morning Leading Reputed News Paper, Ahmedabad. M: 09687612324. Date : 07.06.2015

Transcript of Ss guj 07 06 2015

 • E-Paper : issue.com/sunvillasamachar

  LkhuL {kue ku rMkLke yirknkrMkf kkkyu kktku knkUk

  Year : 02 Issue : 290Price : Rs. 1.00 Pages : 04Annual Subscription: Rs. 300/-Edition: Ahmedabad.

  ko: 02 ytf: 290 k]X Mktk: 4 f{k: Yk. 1.00 07 swLk, 2015 hrkh

  khk-kktkuLke s{eLk Mk{sqrkLku ytku eetze{kue k{ rMku rr fko{{kt Mk hkk : r{kLke {kfu kkzo ykuV ykuLkh ykkwt : u nMkeLkk kuxkufku kkuzeLku {kueLkk Mkkk {kxu knkUk

  yusLMke, Zkfk,kk.6khk yu kktku [u

  yksu yirknkMk s{eLk Mkhne Mk{sqrkLk u knke ykke ukkt yke nke. zkkLk LkhuL {kue, kktkuLkk zkkLk u nMkeLkk, kr{ ktkkLkk {w{tke {{kk kuLkhSLke WkMkrk{kt s{eLk Mk{sqrkLkk knke Mkkku Mktkt MkkuuLke ykku fhk{kt yke nke. zkkLk LkhuL {kue ykkW kktkuLke yirknkrMkf kkkyu knkuk nkk khkk ku{Lkk yuf kAe yuf fko{kuLke Yykk kR nke. zkkLk {kue Mkkike knuk kktkktw {u{kurh Bwr{ kku knkUk nkk yLku kktkuLkk k{ zkkLk u {wSkwh hnu{kLkLku ktsr ykke nke. {kue kkuzkf Mk{ Mkwe yk Bwr{{kt hkufkk nkk. {k ueyu Zkfk{k t hkxe {u{kurh Wkh sRLku 1971Lkk wLkk nekuLku k ktsr ykke nke. {kueyu kLkkh Mkkk fhk k kktkue zkkLk u nMkeLkkLkk u ykkh {kLku nkku. {kue ykEyuyuVLkk r{kLk {khVku Zkfk knkUk nkk kt u nMkeLkkyu k{k{ kuxkufkuLku kk uzeLk u {k ueLk w t r{kLke {kfu

  kktku kkk

  yusLMke, Zkfk,kk.6khk yu kk tku

  [u fLkuxexeLku khkLkk nukwMkh ku kMk Mkuk Y fhk{kt yke [wfe Au. zkkLk LkhuL {kue, ku{Lkk kktkue Mk{fk u nMkeLkk, kr{ ktkkLkk {w{tke {{kk kuLkhS khk yk k u kMk Mk ukLk u eetze ykkk{k t yke nke. kMk Mkuk fkufkkk-Zkfk-ykhkk yLku Zkfk-rkUk-k wknkxe kr{ ktkk yu k Wkh kqeo hkkuLku kkxLkkh Zkfk Mkkk u uzu. zkkLk Lkhu-L {k ue yirknkrMkf kk-kyu yksu Zkfk knkUk nkk. {k u ey u y kh k k -Z kf k -fkufkkk MkMkLke rkf rxrfx kk tku uLkk zkkLk u nMkeLkkLk u Mkk Uke nke kh u Z kf k - rk U k - k w kn kx e L-ke rkf rxrfx u nMkeLk-kyu LkhuL {kueLku MkkUke nke. {{kk kuLkhSyu fkufkkk-Zk-fk-ykhkk MkMkLke rkf rxrfx u nMkeLkkLku MkkUke nke.

  yusLMke, eLkkh,kk. 6

  {kue MkhfkhLke [kk khu k uk yuf xLkk{{kt fk~{eh e{kt nu knurhfu kkrkkLk kkMkke MktkXLkLkk kkuMxh Mkkkxe Wkh ykk Au. yk kkuMxhku kkh-k{wk rskLkk Mkkukkuhu nuh{kt uk {k Au. xurfku{, kuxku ktk, fuk ykukhuxh yu hkkLke

  yusLMke, Lw rne,kk.6

  yLzhz o z k u L k kW Rkkrn{, s{kk W kkLkk zk nkrV MkR, {wtkE nw{kLkk {kMxh {kRLz kfe Wh hnu{kLk e yu yL kkMkkeykuLkk {wu LkuMkhke zkurh kikh fhk{kt fuLe k]n{tkk MkV hkwt Au. yk zkurh nu kkrfMkkLkLku ykkk{kt yku su{kt ku{Lke yhsh, kufuLk yt-ku kwhke {krnke ykkk{kt yku. kkrfMkkLk Wkh ke kk khk {kxu yk hLkerk kikh fhk{kt yke Au. yksu kku fhk{kt ykku nkku fu, kkrfMkkLk khk kkk u kue hsqykk fhk{kt yke hne Au. ynuk{kt skk{kt ykwt Au fu, yk zkurh{kt ku{Lke Mktkrk, rLkkMke MkhLkk{k yu kkrfMkkLk{kt ku{Lke yhsh ytkuLke {krnke ykkk{kt yke Au. yk ku kk-Mkkeyku khk kt kt k ku{Lkk yk Au kt k k Au ku{Lkk 20ke w MkhLkk{kLke ke k kikh fhk{kt yke Au. ru{tk-kLku yk zkurh {kufe uk{kt ykku Au. fuLe k]n{tkk khk

  ktLku ukuLkk kufkuLku Mkeku Vkku ku

  khk-kktku [u ku kMk Mkuk ytku kuL[ fhkE

  {kue, u nMkeLkk, {{kk kuLkhS khk kMkLku eetze ykkE : {kue khk rkf rxrfx u nMkeLkkLku ykkE

  kMk MkukLkku {w Wu~ ktLku uku [u kufkuLkk [uLkk MktktkuLku {skqk fhkLkku Au. fkufkkk-ykhkk-Zkfk x Wkh ku kMk k uzkku su k ife yuf kr{ ktkk Mkhfkh khk yLku keS rkkwhk Mkhfkh khk kuzkk{kt yku. Zkfk-rkUk-kwknkxe x Wkh kMk Mkuk kktkue Mkhfkh khk [kk{kt yku. yk x Wkh kMk kwknkxe yLku Zkfkke yuf Mkkn{kt k k ykukhux ku. Wkhkqeo hkku rkk whk, { uk, ykMkk{Lkk kufkuLku yk ku Mkukke Mkeku k ku. khkLkk kqeo kzkue Mkkku kkf Mkhne rMkkh uzkuk Au. fk ufkkk-Zkfk-ykhkk MkMk kr{ ktkk [u 560

  rfku{exhLkk ytkhLk u fkku. nk{k t Zkfk-fk ufkkk yLk u Zkfk-ykhkk [ u yk kMk Mkuk ykukhuLk{kt Au. ktLku uku MktktkuLku {skqk fhk {kxu huu fLkuxexe k RAu Au. kMk fheLku huu Mktktku {skqk fhkLke rk{kt kkk ukE hkk Au. LkhuL {kue yksu kk-tkuLke kkkyu Mkkhu knkUk nkk. {kue yuf kAe yuf ru kkk fhe hkk Au. yku WuLke Au fu {kue kkuzkf rMk knukke [eLk, rk fkurhk yLku {kUk-kurkLke kkk fheLku khk Vko Au. ku uku Mkkku uek Mk{swke fhk{kt yke nke. LkhuL {kueLke yufkAe yuf yuf ru kkkLku RLku ku{Lke rxfk k kR hne Au. u fu ru kkk hr{kLk huf u Mkkku khkLkk Mktkt wLku w {skwk kLke hkk Au. nu kktku Mkkku k ku{Lkk Mktkt {skqk fhk rk{kt {kue ykk e hkk Au.

  Mkkk fwO nkw t. r{kLke {kfu kktkuLkk yLkuf kLkku yLku rhc yrfkheyku WkMkk hkk nkk. 19 xkukLke Mkk{e k

  ykkk{kt yke nke. ykkW {kue yksu nue Mkkhu ku rMkLke kkkyu sk hkLkk kk nkk. ykkW khke zkkLk LkhuL

  {kue yksu ku rMkLke yirknkrMkf kkkyu kktkku knkU[e kk nkk. kkku knkUk kk ku{Lkk rr fko{kuLke Yykk kR nke.kkku knkUk kk ku{Lkw k s{ rkAkeLku Mkkk fhk{kt ykwt nkw. zkkLk u nMkeLkk kkuku ku{Lkk Mkkk fhk {kxu kuxkufku kkuzeLku r{kLke{kfu

  k[k f{o[kheykuLku MkUfzku {]kunku nkk kk

  [eLk : w snks zwkkLkk kLkk{kt {]kktf e 396yLkuf kufkuLkk krLku R nsw nuk : [eLk{kt Auk 70 koLke Mkkike rLkkf snks woxLkk nkukLkku kku

  yusLMke, kusk,kk. 6{ [eLk{kt yurkLke Mkkike

  ktke Lke ktkMke Lke{kt kke snksLke sMk{keLkk kLkk{kt {kukLkku yktfzku eLku nu 396 Mkwe knkU[e kku Au. k[k yLku hknk fk{kehe nsw k [ke hne Au. fkh fu k[k fk{{kt Mk f{o[kheyku {kLke hkk Au fu fuxkf Srk kufku {e fu Au. [eLkLkk w snks zwke skLkk kLkk{kt yksu k[k f{o[kheykuLk u w MkUfzku {]kunku nkk kk nkk. keS kksw yLkuf kufkuLkk kr nsw Mkwe e fkk Lkke. Auk 70 koLke Mkk ike {kuxe snks woxLkk khefu ykLku uk{kt yku Au. knue swLkLkk rMku snksLke sMk{keLkk kLkk kk k[k yLku hknk fk{kehe nsw k [ke hne Au. snksLke sMk{keLkk yuf rMk kk nsw k MkUfzku kufku kkkk kuk Au. hkk nk{kLk yLku hMkkLke rkfw Mkke [u k 4000ke khu kufku k[k fk{kehe{kt kkuk Au. k[k fk{kehe{kt khu hMkk yz[Yk Au. k[k yLku hknk fk{kehe{kt kkueMk, Vkh VkRxh yLku MkuLkkLkk skLkku kkuk Au. kLkkLkk rMku [kh {kLkk yk

  snks{kt 456 kkeyku nkk. su{kt 405 kkeyku yLku 46 w {uBkhkuLkku Mk{ku kk Au. kkt[ xwh kkRz k nkk. {kuxk kkLkk

  kkeyku tkkRLkk nkk. {kuxk kkLkk kufkuLke 60 yLku 70 koLke Lkk nkukLkw k {wt Au. [kke kkkuzkLkk fkhu yk

  kLkk kLku nkku. kUkVktkrk ykk kku RMxLko Mxkh Lkk{Lkk snks{kt MkUfzku kkeyku nkk. yk snks LkkLkkke [kUk[k khV ske uk yk woxLkk MkoR nke. [kkLkk Mkft{kt yke kk kk yk woxLkk MkoR nke. [eLkLkk zkkLk e k k[k fk{kehe kh kkuku Lksh hke hkk Au. snks sMk{ke nkuLkkhk{kt k[e kuk kufku{kt fuxLk yLku [eV yuLsrLkhLkku Mk{ku kk Au. hr{kLk {]w kk{uk kufkuLku kstr ykkk {kxu 1200ke khu kufku yufrkk kk nkk. {]kunku ku{Lkk krhkhLku MkkUkkk knuk zeyuLkyu xuMx fhk{kt ykk nkk.

  k]n{tkk khk kikh zkurh xqtf{kt kkrfMkkLkLku ykku

  kW, MkR, e {wu w yuf zkurh kikh : kkf Wkh kkku ykhkeykuLke Mktkrk, rLkkMke MkhLkk{k ku{s LkuMkhLke yhsh ytku rkkku kkrfMkkLkLku ykku : kkMkk ytku {kue Mkhfkh wk {{

  e : knurhfu kkrkkLkLkk kkuMxhke ktk khu [kkkwh

  wfkLkku Wkh nw{k fhkLke [uke k ykkk{kt yke Au. kkuzkf rMk knuk s kkMkkeyku khk Mkkukkuhu{kt ku kufkuLku Xkh {khe uk{kt ykk nkk. xurfku{ ftkLkeyku{kt yk k{k{ kufku fk{ fhe hkk nkk. kkuMxh{kt knurhfu kkrkkLkLkk Lkk{ Wkh {fe k ykkk{kt yke Au. kkuMxh{kt khke fko{ku kok

  Mkk{u fuk ykukhuxhkuLku [uke k ykkk{kt yke Au. hkk u[Lkkh kufkuLku ku{Lke wfkLk kt fhe ukLke [uke k ykkk{kt yke Au. fk~{ehLkk rLkkMkeykuLku rkLk fk~{ehe {swhkuLke Mkk{u [uke k ykkk{kt yke Au. k{ k kkrkkLk Mktktrk kkuMxh e{kt uk {k Au.

  yk zkurh ru {tkkLku MkkUke uk{kt ykk kk kkrfMkkLk Mk{k yk {k{ku WXkk{kt ykkk kk {rnLku s fuL Mkhfkhu kkrfMkkLk kkMkuke zkuLk kW Rkkrn{Lkk yk ytku {krnke {ktke nke. Mkkku Mkkku kuLkk kUf kkkyku ytku k {krnke {ktke nke. kUf kkkyku e fhkLke k{ fhe nke. ynuk {wsk k]n{tkkLkk Mkqkkuyu fkwt Au fu, kkrfMkkLkLkk ykuAk{kt ykuAk 10

  kUf kkkykuLke yku fhe uk{kt yke Au su kW Mkkku Mktkt hku Au. RLxuesLMk MktMkkyku khk yk kUf kkkyku ykue fkZk{kt ykk Au. nkk uzuz ytku k {krnke {e [wfe Au. ykktfkeykuLke VtzkLkk Mkto{kt k {krnke {e hne Au. ku{Lkk tfkMk kUf kkkyku Wkh Auk fuxkf Mk{ke Lksh hkk{kt yke nke. kWLkk {k{u kkrfMkkLk Wkh {kue Mkhfkhu Auk

  fuxkf rMkke ke kk khe ewt Au. yktkhhkxe {t[ Wkh k-krfMkkLkLku ww kkze ukLkk kMkku k {kue Mkhfkhu fhe ek Au. {kue Mkhfkh kWLkk {k{u fkuR kktAkuz fhk RAwf Lkke. Mkhfkh knukke s fne [wfe Au fu, {wtkE nw{kLkk {kMxh {kRLz yLku {wtkE{kt rMkrh k-MxLkk {w ykhkukeLku kfzeLku tkewt. kkrfMkkLk Wkh y{urhfk {khVku k kk khk{kt yke hkwt Au.

  knkUk nkk. kktkku Mkkku rkke MktktkuLku Lke W[kR kh R skLkk {{ Rhkk Mkkku {kueLke kkkLku uk{kt yku Au. {kueyu khkk yufkAe yuf fko{ku{kt kk ukLke Yykk fhe nke. yk ku rMkLke kkk hr{kLk khk yLku kktku [u fuxkf fhkh fhk{kt yku kue kk Au. {kue {kxu u nMkeLkk khk rr fko{kuLkw ykkusLk fhk{kt ykwt Au. yku WuLke Au fu {kue kkuzkf rMk knukke [eLk, rk fkurhk yLku {kUkkurkLke kkk fheLku khk Vko Au. ku uku Mkkku uek Mk{swke fhk{kt yke nke. LkhuL {kueLke yufkAe yuf yuf ru kkkLku RLku ku{Lke rxfk k kR hne Au. u fu ru kkk hr{kLk huf u Mkkku khkLkk Mktkt wLku w {skwk kLke hkk Au.

 • 2 / kk. 07-06-2015, hrkh y{kk www.sunvillasamachar.com

  k{kk MkkoLkk

  wk{kt k fkuR s kkuz ku{s rfMkk

  MkeLk fhk kikh Lkke : rLk{kokk-rLkuofkuLku khu

  yko

  rkuk kkuoLke

  MkwkhMxkh yrLkuke ytku

  w {krnke yufrkk

  fhk{kt k{e kkik{ khu WMkwf

  ktkeu...

  r{ t 2071 suX - 5 k. 07-06-2015, hrkhkuxykuV zu{uke{kt yu{yuMkS fu uz Lkkkk Lkke

  sqXkk Mkk{uMkhfkh keS Lkuk khu kuu- kur yuxrMx {kuhts hkuu f

  ykkLkku yksLkku rMk

  yksLkwt kt[ktk

  {uk (y,,R)

  ]k (k,,W)

  r{kwLk (f,A,)

  ffo (z,n)

  Mkn ({,x)

  fLk (k,X,)

  kwk (h,k)

  ]rf (Lk,)

  Lk (,,V)

  {fh (,s)

  fwt (k,,Mk)

  {eLk (,[,,k)

  Mkkfe fkS hke. ykfLkwt {k skE hnu. knLk-{fkLk

  Mkw Wk{. ykhku Mkk[wt.

  fkixwtrkf kkkh Mkw{ukwo hnu. ykMk{kt krk, {o

  ykk{fkuku r[ ke sk.

  Lkkktfe MkRrk {skqk kLkke s{k. hkuskkheLke Lke kfku {u.

  ykfLkwt {k hnu.

  hksfek rkck{kt khku kk. ykhku Mktkwt.

  kLkeke Vkku kk.

  hksfek-rkck{kt khku kk. fkkfe &Lkku n kE fu Au.

  Lkkkez qh kk.

  Lkkufrhkk kkuo{kt Wkhe yrfkheLkwt {kkooLk {e hnu. ykhku

  Mktkwt.

  khuke Mkw Mk{k[kh {u. yufthu