Special China juni 2013

Click here to load reader

download Special China juni 2013

of 28

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Een impressie

Transcript of Special China juni 2013

 • AVD

  RW

  OR

  LDW

  IDE

  China Shanghai Xian13 - 24 juni 2013Een impressie

 • A V D R W O R L D W I D E

  De groep

 • Pieter Jan Vonk

 • A V D R W O R L D W I D E

  Toon van Mierlo

  De sprekers

 • Het overhandigen van een visitekaartje in China isaan een strak ritueel gebonden dat je bepaald moetleren. Dat was dan ook de eerste kennismaking metde cursus op 7 februari 2013. Een interessante ver-handeling hierover was van mevrouw Lin Li. Vervol-gens, 13 juni, togen we naar China waarbij reeds opSchiphol werd begonnen met het toepasselijke eerstecursusdeel Procederen in eerste aanleg.

  In China volgden nog de onderdelen over de regie-functie van de rechter / de waarheidsvinding / hetkort geding / het beslag en executierecht en de zeker-heidsrechten. Het onderwijs werd gegeven door prof.mr A.I.M. van Mierlo en mr P.J.J. Vonk, in de wande-ling ook wel genoemd Toon resp. Jan Pieter.

  Ze hadden elk een eigen stijl van lesgeven, van strakde stof volgen tot het diagonaal door de stof gaan alof niet gelardeerd met anekdotes en humor. De lessenheb ik met veel interesse gevolgd en ik vond de sfeerbepaald plezierig en informeel. De onderwerpen be-sloegen belangrijke actuele onderdelen van het recht.Bij de eerste cursus in Peking, in het Crowne Plazahotel, had het hotel ons voorzien van een schrijfblokwaarop ter linkerzijde een aantal blokken waren ge-drukt. Volgens het opschrift waren die bestemd om tevullen met Action Items; Ideas; Great Ideas; enDoodles.

  Het blokjeIdeas kende drie blokjes, terwijl GreatIdeas slechts n blokje kende. De ontwerper van hetblocnote ging er dus van uit dat het na drie gewoneideen wel tijd werd voor n Great Idea. Het wasmij wel gelukt om het blokjeDoodles gevuld te krij-gen, maar die drie gewone ideen en vooral ookhetGreat Idea, daar moet ik nog wel aan werken.Voor mij in ieder geval een reden om zeker nog eenseen soortgelijke cursus te boeken!

 • A V D R W O R L D W I D E

  Theo over de cursus

 • "In Beijing groeien kantoor-, woon- en hoteltorens uitlawaai en nevel. In een van die torens was op last vande Academie voor de Rechtspraktijk een hotel voorons geselecteerd. Met de term "luxueus" zou het te-kort worden gedaan. Een kamer met een bed waarinzes Chinezen een gerieflijke nacht kunnen doorbren-gen, zonder elkaars privacy binnen te dringen. Eenbad- en sanitaire eenheid die uit een ruimtestationwas ontvreemd. Adequate maatregelen tegen con-frontatie met de atmosfeer: lucht wordt via een inge-wikkeld systeem - gezuiverd, verbeterd en gekoeld -de gastenverblijven ingeblazen. Drinkwater wordt ge-nuttigd uit kunststof flacons en voor audiovisueelcontact met de buitenwereld zijn flat screens beschik-baar.De Chinese voorliefde voor hotel- en andere torenslijkt voort te komen uit de drang om door middel vanhoogbouw in de stratosfeer door te dringen. Diedrang lijkt ingegeven door een combinatie van nood-zaak en hoogmoed. Noodzaak omdat Chinezen, wan-neer zij horizontaal worden gerangschikt, meerruimte innemen dan verantwoord wordt geacht.Hoogmoed, omdat de meest populeuze natie ter we-reld wil laten zien waartoe zij in staat is.De nederige waarheden dat er veel makke schapen ineen hok gaan (en dat Chinese planologen niet alleenverticaal behoeven te denken) en dat hoogmoed voorde val komt, zoekt men in het reusachtige China te-vergeefs.Tevergeefs? - Niet helemaal! Want tussen de wolken-krabbers verschuilen zich de Hutongs.Geen protserigheid en hoogbouw, maar vriendelijkewoninkjes. Ter grootte van een hotelbed en met even-veel warmte maar meer intimiteit. Soms voorzien vaneen verdiepinkje, dat het dak op is gevlucht en zichdaar aarzelend staande houdt. Geen nevels van la-waai maar stilte.Hofjes ter grootte van een woonkamer in plaats vanverkeersaders. Sanitaire ruimte-installaties zijn over-bodig gemaakt door een enkel kraantje, waaruit dehele buurt - het hele buurtje - stromend water tapt.In de Houtong wordt geleefd zoals dat daar klaarblij-kelijk al eeuwen gewoonte is: vredig en vriendelijk,met beide benen op de grond en dus zonder aandrangom in de stratosfeer door te dringen.Een bescheiden zuchtje van verademing."

 • A V D R W O R L D W I D E

  Bert over Hutong

 • Wat meer achteraf zijn de warenhuizen, straat-run-ners leiden je er naar toe. Een hapje eten in een vande vele restaurants is ook mogelijk. De foto's geveneen combinatie aan van gebouwen die vooral metdoorkijkjes en rustgevende ruimtes werken.Advocaten (en de docenten trouwens ook) blijken nietvies van handel in de gebruikelijke toeristische hebbe-dingetjes. Van tassen tot horloges, de gebruikelijke af-ding methodieken bleken een op het oog good priceop te leveren. De euforie duurde vaak helaas maareven en wel tot het moment dat een collega cursisthet item voor de helft van de good price had wetente bedingen. Chinezen zelf blijken overigens echt vannamaak op grote afstand te kunnen onderscheiden,een oud Nautica shirt werd zonder aarzelen als echtherkend, een namaak versie bleek voor ongeveer 60RMB (Yuan) dus ongeveer 7,40 op de kop te tikkente zijn. Naast de cursus was ook het ongedwongenuitwisselen van zakelijke en persoonlijke wetenswaar-digheden tegen de achtergrond van een fascinerendeomgeving buitengewoon plezierig.

  Nadat we s morgens besteed hadden aan het cursusonderdeel zijn we s middags naar het oude centrumvan Shanghai gegaan. Deze hypermoderne stad met23 mio inwoners kent ook nog een min of meer au-thentiek deel. De Yuyuan Tuin (Yuyuan Garden) iscentraal gelegen in het centrum van Shanghai en isgebouwd in het midden van de jaren 1500 tijdens deMing-dynastie. De Yuyuan Gardens zijn in feite eencombinatie van tuinen op ingewikkelde wijze zijn aan-gelegd samen met een reeks van gebouwen en bin-nenplaatsen. Naast de tuinen ligt een bazar inauthentieke bouwstijl de Yuyuan Bazar (ook bekendals de Yu Garden Market) Oorspronkelijk was erslechts een tempel, die gebouwd werdt in de 15eeeuw. Meer dan 100 jaar geleden was er een stijgingvan de pelgrims die naar de eredienst in de tempelkwamen. Als gevolg begonnen bedrijven en leurderswinkels te openen in de directe omgeving van dezepelgrims. Sinds die tijd is deze markt nog steeds vanbelang. Tegenwoordig is er straathandel en zijn erkleine winkeltjes.

 • A V D R W O R L D W I D E

  Will over De Yuyuan tuin

 • dens de zomer weer eens te heet werd in de binnen-stad. In 1860 kwam er een vertegenwoordiging vanEngelse en Franse soldaten Beijing binnen en ze sta-ken het gebied van het Zomer Paleis in de brand. Dehuidige gebouwen dateren uit de tijd van Cixi, de kei-zerin-weduwe. Zij had grote invloed had op de hui-dige vorm en uiterlijk van het Zomer Paleis. Zij lietaan het eind van de 19de eeuw het hele complex uit-bouwen, en verbleef hier grotendeels zelf tijdens delaatste jaren van het keizerrijk. Het geld voor de aan-leg van het uitgestrekte domein haalde zij uit de kasdie bedoeld was voor de vernieuwing van Chinesevloot. Keizerin Cixi begon het herbouwen in 1880, watvervolgens een decennium in beslag nam. In 1900werden de tuinen wederom vernietigd door een oor-log. Pas drie jaar later kon de keizerin Cixi beginnenmet de volledige reconstructie van het Zomer paleis.Nadat de laatste keizer, in 1924, verbannen was tothet Zomer Paleis, werd dit zomerverblijf van het im-periale hof ook een favoriete vakantie bestemmingvoor locale bewoners en toeristen.

  Sinds de revolutie is het een groot openbaar park, enwordt erg druk bezocht op vrije dagen.Een van de meest bekende bestemmingen nabij hetwater is de Marmeren boot. Zoals zijn naam doet ver-moeden is het gemaakt van wit marmer, maar sindshet werk is volbracht is het geen centimeter van zijnplek geweest. De boot is 36 meter lang en in het meergeplaatst als een teken van de voortdurende machtvan de Qing Dynastie.

  Na afloop van het bezoek ging het gezelschap doorvoor het diner. De Academie voor de Rechtspraktijkhad de reis tot in de puntjes verzorgd. De lunch- endinergelegenheden waren voortreffelijk en het verblijfvond plaats in eerste klas hotels. De deelnemers vanhet reisgezelschap zijn aan alle kanten in de wattengelegd. Complimenten daarvoor!

  In juni 2013 heeft de Academie voor de Rechtspraktijkeen cursus Burgerlijk Procesrecht georganiseerd inChina. Voor veel van de deelnemers was het een eer-ste bezoek aan dit imposante land. De studiereis wasvoortreffelijke georganiseerd en ook de verdeling tus-sen de colleges en het bezichtigen van China liet nietste wensen over. Na de colleges in de ochtenduren waser voldoende tijd voor een goede lunch om vervol-gens, onder de professionele begeleiding van zoweleen Nederlandse als een Chinese, Engelstalige gids,diverse bezienswaardigheden te bezien. Zo is tijdensde eerste dagen van het verblijf in Beijing is een be-zoek gebracht aan het Zomerpaleis.

  Het Zomerpaleis is een van de meest indrukwekkendepaleizen in heel China. Gelegen op de Heuvel van hetLange Leven aan een kunstmatig aangelegd meer be-staat het uit vele paleizen, tempels, paviljoenen,bruggen, pagodes en letterlijk honderden wandelpa-den in uitgestrekte tuinen.

  Het is gebouwd met oog voor de kleinste details. Deomgeving combineert de karakteristieken van zowelhet noorden als zuiden van China, en het wordt be-schouwd als een model van de Chinese tuin- en land-schapsarchitectuur. Het Zomer Paleis staat sinds1998 op de UNESCO werelderfgoedlijst en, alhoewelhet door duizenden mensen per dag bezocht wordt,blijft het een plaats van troost voor hart en ziel.Het complex van 70.000 mis aangelegd in een uitge-strekt domein rond een groot, kunstmatig meer, hetKunming-meer (de aarde van de uitgraving werd ge-bruikt voor het aanleggen van de grote Langleven-heuvel in het park), en bestaat uit allerlei rijkversierde en goed bewaarde paviljoenen, gaanderijen,woningen en tempels.

  Eeuwenlang werd het door de Chines