SOG 0910N141 Verkiezingsprogramma 2009-2010

of 36 /36
Verkiezingsprogramma Studenten Organisatie Groningen 2009-2010 Kwaliteit, keuzevrijheid en concrete resultaten Studentenorganisatie Groningen Sint Walburgstraat 22 9712 HX Groningen www.stemSOG.nl

Embed Size (px)

description

SOG-notitie met volledige verkiezingsprogramma 2009-2010

Transcript of SOG 0910N141 Verkiezingsprogramma 2009-2010

 • Verkiezingsprogramma

  Studenten Organisatie Groningen

  2009-2010

  Kwaliteit, keuzevrijheid en concrete resultaten

  Studentenorganisatie Groningen

  Sint Walburgstraat 22

  9712 HX Groningen

  www.stemSOG.nl

 • SOG Verkiezingsprogramma 2009-2010

  2

  Inleiding............................................................................................................................................................ 3 1. Onderwijs...................................................................................................................................................... 5

  1.1 Kwaliteit en keuzevrijheid .......................................................................................................................... 5 1.2 Docentkwaliteit hoger ............................................................................................................................... 5 1.3 Integratie van onderzoek in onderwijs.................................................................................................... 6 1.4 Overgang bachelor naar master en harde knip.................................................................................. 7 1.5 Onderwijsdifferentiatie ............................................................................................................................... 7 1.6 Beter toetsbeleid ......................................................................................................................................... 8 1.7 Meer aandacht eerste studiejaar............................................................................................................ 9 1.8 Betere studiebegeleiding ........................................................................................................................ 10 1.9 Informatievoorziening minoren verbeteren ......................................................................................... 10 1.10 Inschrijving tentamens en roostering................................................................................................... 11 1.11 Summerschools uitbreiden .................................................................................................................... 11 1.12 Masterclass onderwijs invoeren............................................................................................................ 12 1.13 Examencommissies ................................................................................................................................. 12 1.14 De SOG pleit voor: .................................................................................................................................. 13

  2. Onderzoek ................................................................................................................................................. 14 2.1 Excellentie beloond.................................................................................................................................. 14 2.2 Meer aandacht voor kwaliteit, excellentie en valorisatie ................................................................ 14 2.3 Communicatie over onderzoek binnen de RUG................................................................................ 15 2.4 Profilering onderzoek RUG....................................................................................................................... 15 2.5 Graduate Schools ..................................................................................................................................... 15 2.7 Promovendi ................................................................................................................................................ 16 2.8 De SOG pleit voor: .................................................................................................................................... 17

  3. Internationalisation.................................................................................................................................... 18 3.1 For all students ........................................................................................................................................... 18 3.2 International Students .............................................................................................................................. 18 3.3 Exchange Students ................................................................................................................................... 19 3.4 RUG students going abroad ................................................................................................................... 19 3.5 The SOG believes in .............................................................................................................................. 20

  4. Voorzieningen............................................................................................................................................ 21 4.1 Bibliotheken verbeteren........................................................................................................................... 21 4.2 Meer en betere studie- en werkplekken .............................................................................................. 21 4.3 Kantines en restauratieve voorzieningen verbeteren........................................................................ 22 4.5 ICT in het onderwijs uitbreiden................................................................................................................ 24 4.6 Uniformering, verbetering en integratie van informatievoorzieningen.......................................... 24 4.7 Thuiswerkplek & Open Source Software............................................................................................... 25 4.8 Ondersteunen van studenten met functiebeperking ....................................................................... 26 4.9 College- en tentamenfaciliteiten verbeteren..................................................................................... 26 4.10 Studentpsychologen .............................................................................................................................. 27 4.11 De SOG pleit voor: .................................................................................................................................. 27

  5. Organisatie................................................................................................................................................. 28 5.1 Actieve medezeggenschap .................................................................................................................. 28 5.2 Profilering RUG ........................................................................................................................................... 29 5.3 Studentenorganisaties meer betrekken ............................................................................................... 29 5.4 Sportvoorzieningen beter ........................................................................................................................ 30 5.5 Meer aandacht voor cultuur .................................................................................................................. 30 5.6 Stimulering ondernemerschap ............................................................................................................... 30 5.7 Kritisch personeelsbeleid.......................................................................................................................... 31 5.8 Alumni meer betrekken............................................................................................................................ 31 5.9 Duurzaamheid en kwaliteit ..................................................................................................................... 32 5.10 Samenwerkingen universiteit ................................................................................................................ 32 5.11 Gezond financieel beleid...................................................................................................................... 33 5.12 De SOG pleit voor: .................................................................................................................................. 33

 • SOG Verkiezingsprogramma 2009-2010

  3

  Inleiding

  Vol trots presenteert de kandidaatsfractie van de Studenten Organisatie Groningen (SOG) het

  verkiezingsprogramma voor het collegejaar 2009/2010. Ook dit jaar willen we het huidige beleid

  van de SOG continueren en daarnaast hernieuwde punten benadrukken om deze in concrete

  resultaten om te zetten.

  De SOG is een organisatie die zich inzet voor de belangen van alle studenten aan de

  Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De SOG heeft zitting in de universiteitsraad en er worden

  activiteiten georganiseerd die er toe bijdragen dat de student zich actief betrokken voelt bij de

  medezeggenschapswereld. De universiteitsraadfractie heeft concrete invloed door hun positie in

  de medezeggenschap van de RUG. De universiteitsraad opereert volgens het harmoniemodel,

  waarin veel waarde wordt gehecht aan de inspraak van studenten op het beleid van de

  universiteit.

  Voorgaande jaren heeft de SOG succesvol invulling gegeven aan haar zitting in de

  universiteitsraad door actief mee te denken en woorden om te zetten in daden. Door middel van

  notities, rondvragen en op basis van een ruime geschiedenis willen we ook dit jaar de kwaliteit van

  de RUG verhogen. Kwaliteit, keuzevrijheid en concrete resultaten staan daarom voorop.

  Recentelijk heeft de SOG ervoor gezorgd dat het mogelijk is om in de kantines aan de RUG te

  pinnen en zijn de openingstijden van de universiteitsbibliotheek verruimd. Daarnaast is er in

  Groningen nog steeds keuzevrijheid in en buiten studie en is er geen bindend studieadvies.

  Verschoolsing en blokkaderegelingen komen de studeerbaarheid en de ontplooiing van studenten

  niet ten goede en daarom is de SOG hier principieel op tegen. Uitdaging in het onderwijs dient

  gestimuleerd te worden, bijvoorbeeld door toptrajecten of door uitdagende minoren.

  Summerschools creren extra uitdaging voor studenten en dragen bij aan de internationale

  reputatie van de RUG. Extracurriculaire activiteiten moeten mogelijk blijven, ondanks de

  toenemende studiedruk vanuit o.a. Den Haag. Om dit alles te realiseren behoort er ten alle tijde

  goed contact te bestaan tussen de (actieve)studentenwereld en de SOG.

  Met dit verkiezingsprogramma hopen wij de studenten goed te kunnen vertegenwoordigen en

  willen wij opnieuw met een brede vertegenwoordiging zitting nemen in de Universiteitsraad.

  Stem SOG!

  Namens de kandidaatsfractie,

  Jolien Geerdink

  Bianca van der Molen

  Marleen Elshof

  Sndor Schokker

  Jasper Kornmann

  Marieke Blom

  Guido Gndel

  Anne Lenferink

  Chelsea Turner

 • SOG Verkiezingsprogramma 2009-2010

  4

 • SOG Verkiezingsprogramma 2009-2010

  5

  1. Onderwijs

  De Studenten Organisatie Groningen (SOG) vindt academische vorming van studenten heel

  belangrijk. Naast het succesvol afronden van een academische opleiding vindt de SOG het

  belangrijk dat de student zich tot een academicus ontwikkelt. Studenten moeten hun eigen

  beslissingen kunnen nemen wat betreft studie, studietraject, onderwijsvorm en persoonlijke

  ontwikkeling. Verdieping en verbreding op studie- en extracurriculair niveau is van toegevoegde

  en grote waarde voor zowel de student als de universiteit en de maatschappij.

  1.1 Kwaliteit en keuzevrijheid

  De SOG is tegen bindend studieadvies en selectie aan de poort. Er moeten brede

  ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor alle studenten, zowel verbredend als verdiepend. Daarnaast

  is de SOG principieel tegen niet-inhoudelijke studieblokkades en tegen het invoeren van een

  harde knip tussen de bachelor en de master. Beperkende maatregelen verminderen de

  keuzevrijheid en de motivatie van studenten en hebben een negatief effect op de academische

  voortgang.

  Het College van Bestuur heeft in 2008 verregaande maatregelen in de vorm van puntenblokkades

  genomen om de rendementen aan de RUG te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat blokkades de

  rendementen niet verhogen.1 De universiteit zal moeten blijven streven naar kwalitatieve

  maatregelen om de rendementen te verbeteren. Hiervoor heeft de RUG op initiatief van de SOG

  6 miljoen extra vrijgemaakt voor de komende drie jaar. Dit geld moet volgens de SOG onder

  andere worden besteed aan de kwaliteit en intensivering van het onderwijs en het verbeteren van

  het eerste studiejaar. Het aantal contacturen moet voornamelijk in het eerste jaar omhoog

  kunnen. Er zullen nog meer topdocenten moeten worden aangenomen en het mentorsysteem

  voor eerstejaars moet goed onder de loep worden genomen.

  Daarnaast moet de universiteit zorg dragen voor het verkrijgen en behouden van

  studieonderdelen en voorzieningen van goede kwaliteit. Naast goede docenten die voor

  uitdagend onderwijs moeten zorgen, moet een universiteit ook op andere manieren zorgen dat

  onderwijs uitdagend blijft. In de vorm van meer gastcolleges door gerenomeerde docenten of

  mensen uit het werkveld moet het onderwijs aantrekkelijker worden. Ook wil de SOG naast de

  reguliere colleges, meer colleges over actuele themas die voor alle studenten toegankelijk zijn.

  - Voor brede ontwikkelingsmogelijkheden

  - Voor keuzevrijheid, tegen blokkades als BSA en harde knip

  - Uitdagend onderwijs

  1.2 Docentkwaliteit hoger

  Goede docenten zijn essentieel voor goed onderwijs. Docenten dienen daarom allemaal minstens

  te voldoen aan de basiskwaliteiten voor een academische docent. Daaronder wordt verstaan dat

  in ieder geval de vakinhoudelijke kennis, didactische, taalkundige en algemene vaardigheden van

  hoog niveau zijn. Iedere nieuwe docent moet daarom de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)

  1 Drijfveer achter studiesucces, SOG notitie Universiteitsraadfractie 2007-2008

 • SOG Verkiezingsprogramma 2009-2010

  6

  halen.2 Docenten die al langer aan de universiteit doceren en hun BKO hebben gehaald, moeten

  gestimuleerd worden om hun Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) te halen. Daarnaast is het van

  groot belang dat docenten enthousiasmerend zijn en onderzoek integreren in hun onderwijs.

  Het 360 graden evaluatiemodel, een methode om de kwaliteit van onderwijs te analyseren waarin

  studenten, leidinggevenden en externe deskundigen worden betrokken, zou gebruikt moeten

  worden om de kwaliteit van onderwijs te verhogen.3 Hierin dienen door verschillende personen

  evaluaties gehouden te worden zoals studenten, docentenpeers, leidinggevenden en externe

  deskundigen. Om de onderwijskwaliteit te behouden n te vergroten dient er een regelmatige

  docent- en vakevaluatie plaats te vinden. De resultaten die uit de evaluatie komen dienen door

  de RUG meegenomen te worden in beoordelingsgesprekken en waar verbetering mogelijk is dient

  de RUG dit actief te stimuleren. Het is belangrijk dat de resultaten uit de evaluaties teruggekoppeld

  worden naar de studenten, om zo het belang van de evaluaties te benadrukken.4 Naast

  bijscholing van docenten zouden ook alle andere universitaire medewerkers de mogelijkheid

  moeten krijgen om bijgeschoold te worden.

  - Aandacht voor onderwijsprestaties

  - Docenten evalueren volgens het 360 graden evaluatiemodel

  - Bijscholing van universitaire medewerkers

  1.3 Integratie van onderzoek in onderwijs

  De SOG benadrukt de meerwaarde van integratie van onderwijs en onderzoek. Door beide

  kerntaken hand in hand te laten gaan binnen de opleidingen, worden studenten gestimuleerd in

  het ontwikkelen van een academische denkwijze. Op dit moment bestaat er een groot verschil

  tussen het onderzoeksniveau van studenten die een bacheloropleiding voltooid hebben

  tegenover het niveau dat verwacht mag worden van studenten die instromen bij de

  researchmaster en later de promotieopleidingen aan de Graduate Schools. Om dit probleem te

  ondervangen en het niveau van de bachelorstudent beter te laten aansluiten bij zowel onderzoek

  als internationale richtlijnen, moet er in de bachelorfase meer aandacht aan onderzoek besteed

  worden.

  In 2007 is de flexibele bachelor ingevoerd op diverse faculteiten. De flexibele bachelor combineert

  diverse vakken van verschillende studies met elkaar, om zo een breed aanbod voor studenten te

  creren. De SOG pleit voor het invoeren van een flexibele bachelor met een groter aandeel

  onderzoek: dus ruime kennis over verschillende vakgebieden met daarnaast de mogelijkheid tot

  onderzoek in dat vakgebied. De invoering van de flexibele bachelor met een richting onderzoek

  zorgt voor een brede poel van onderzoeksgeorinteerde academici, die ervoor kunnen zorgen

  dat het onderzoeksklimaat in Nederland gestimuleerd wordt.

  De SOG wil dat de RUG zijn studenten een minor aanbiedt die gericht is op het doen van

  onderzoek. Hierdoor komt de student al in zijn bachelorfase in aanraking met onderzoek. Door

  deze onderzoeksminor zullen meer studenten zich voor onderzoek interesseren en zo sneller kiezen

  voor een onderzoeksmaster en een promotietraject. Echter, de onderzoeksminor moet zonder

  2 Docentkwaliteit, SOG notitie Universiteitsraadfractie 2007-2008 3 Evalueren kun je leren, SOG notitie Universiteitsraadfractie 2007-2008 4 Evaluaties gevalueerd, SOG notitie Universiteirsraadfractie 2008-2009

 • SOG Verkiezingsprogramma 2009-2010

  7

  uitzondering geen toelatingseis worden voor een onderzoeksmaster en moet voor alle studies

  toegankelijk zijn, zodat studies met een gemeenschappelijke richting dezelfde onderzoeksminor

  kunnen aanbieden.

  Colleges moeten volgens de SOG niet alleen een samenvatting zijn van de literatuur, maar ook

  een moment waarop docenten onderzoek met studenten kunnen delen. Dit kan door aan het eind

  van elke collegereeks een overzicht te geven van het onderzoek en wetenschappelijke

  vraagstukken. Op deze manier worden studenten genformeerd over het lopende onderzoek aan

  de RUG.

  De SOG pleit ervoor dat er met grotere regelmaat gastcolleges worden gegeven. Door een

  specialist van het betreffende onderzoek of vakgebied. En krijgt de student een breder beeld van

  zowel het college als recent onderzoek.5 Ook onderzoeksprojecten van docenten kunnen zo

  aangeduid worden. Voor de docenten vereist dit dat zij actief mee moeten doen aan recente

  vakontwikkelingen, dat positief bijdraagt aan de docentkwaliteit.

  - Meer aandacht voor onderzoek in de bachelorfase

  - Flexibele bachelor gericht op onderzoek

  - Invoering van onderzoeksminor

  - Student meer inzicht in onderzoek van docent

  - Toename aantal gastcolleges

  1.4 Overgang bachelor naar master en harde knip

  De SOG is principieel tegen de harde knip tussen de bachelor en de doorstroommaster, omdat

  studenten belemmerd worden in hun keuzevrijheid en omdat er te veel studievertraging zal

  ontstaan. De SOG vindt dat de overgang van de bachelor naar de master flexibel moet verlopen.

  Met een deficintie van 15 ECs moet een student aan zijn doorstroommaster kunnen beginnen. Bij

  alle studies dienen er minimaal twee momenten in het academische jaar te zijn waarbij de student

  bij de master kan instromen. Bij een master waar nog maar n instroommoment per jaar is, dient

  een deficintie van 30 ECs mogelijk te zijn. Studenten die een schakeltraject volgen ter

  voorbereiding op de master moeten voldoende begeleiding krijgen in het leren van

  wetenschappelijke vaardigheden. Deze studenten moeten zoveel mogelijk bijgestaan worden in

  de vorming tot academicus.

  - Flexibele overgang van bachelor naar master

  - Instroommomenten in master uitbreiden

  - Tegen harde knip

  1.5 Onderwijsdifferentiatie

  Geen student is gelijk, het onderwijs kan dan ook niet voor alle studenten gelijk zijn. Daarom moet

  de universiteit een gedifferentieerd aanbod van onderwijs bieden waardoor studenten werken in

  diverse werkvormen. Het onderwijs moet toegankelijk en stimulerend zijn voor alle studenten, zowel

  voor studenten die meer uitdaging zoeken, als voor studenten die moeite hebben met het

  5 OnderSOGt, Notitie SOG Universiteitsraadfractie 2006-2007

 • SOG Verkiezingsprogramma 2009-2010

  8

  programma. De verschillende typen studenten en de daarbij behorende mogelijkheden om het

  studieprogramma te differentiren zijn weergegeven in de volgende matrix. In deze matrix wordt

  een student op basis van een tweetal criteria ingedeeld: het talent en de motivatie.

  uitdagend onderwijs talent + toptrajecten

  motivatie -

  motivatie +

  studieadvies talent - extra begeleiding

  Er bestaan dus vier groepen studenten. De eerste groep zijn studenten die wel talent hebben,

  maar minder motivatie, waardoor zij uitdagend onderwijs nodig hebben. Groep twee zijn

  studenten die zowel talent als motivatie hebben en daarom in aanmerking komen voor

  toptrajecten. Studenten die geen motivatie en geen talent hebben moeten gewezen worden op

  de mogelijkheden van studieadvies en studieondersteuning. Tot slot hebben studenten met

  motivatie, maar weinig talent, extra (studie)begeleiding nodig.

  Aan talentvolle studenten die meer willen dan het reguliere studieprogramma zou dus een

  uitdagend toptraject moeten worden aangeboden. Gedurende een toptraject verdiept een

  student zich intensiever in een vakgebied via onderwijs en onderzoek. Toptrajecten zijn het Honours

  college voor studenten die in hun bachelorfase zitten en de top- en researchmasters voor de

  studenten in de masterfase. De honourstrajecten dienen op facultair niveau verdiepend te zijn en

  op universitair niveau verbredend. Er moet toezicht op worden gehouden dat dit in de praktijk ook

  het geval is. Studenten die wel gemotiveerd zijn maar minder snel studeren moeten de kans krijgen

  om zich te ontwikkelen tot academicus met een intensiever studietraject waarin meer begeleiding

  wordt aangeboden. Deelname aan een intensief studietraject moet geheel vrijwillig zijn.

  Daarnaast kan de RUG studenten met studieproblemen actief stimuleren om zich aan te melden

  voor studieondersteuning bij het Studenten Service Centrum, bijvoorbeeld door docenten al tijdens

  colleges een betere promotie te laten geven.

  - Gedifferentieerde vormen van onderwijs

  - Honours colleges

  1.6 Beter toetsbeleid

  De SOG pleit voor een toetsingssysteem dat goed aansluit op de gestelde leerdoelen. De kwaliteit

  en aansluiting van toetsen op de aangeboden stof zijn daarbij van belang. De toetsing moet

  daarom voldoen aan transparantie, validiteit en betrouwbaarheid. Voor aanvang van de toets

  moeten de beoordelingsprocedures en -criteria aan de student bekend gemaakt zijn. Het

 • SOG Verkiezingsprogramma 2009-2010

  9

  hergebruiken van oude tentamens vindt de SOG een goede studieoefening, maar de SOG is

  tegen het hergebruiken van oude tentamens als tentamenmateriaal.

  Uit onderzoek van de SOG is gebleken dat snelle herkansingen resulteren in hogere

  slagingspercentages. 6 De SOG is daarom van mening dat de herkansingen snel moeten volgen op

  de reguliere tentamens, waarbij in acht genomen moet worden dat er tussen het bekend maken

  van het cijfer en de herkansingsmogelijkheid een minimum van een week wordt aangehouden. Dit

  om studenten een goede voorbereiding te geven op de herkansing.

  De SOG wil tevens dat binnen de universiteit duidelijke richtlijnen aan studenten gegeven worden

  over de nakijkprotocollen, waarbij de SOG het uiterst noodzakelijk acht dat in het kader van de

  snelle herkansingen tentamens binnen 10 werkdagen zijn nagekeken.

  De RUG zou de indeling van het academisch jaar moeten evalueren. Het huidige semestersysteem

  biedt geen ruimte om snel te herkansen. Een indeling in vier blokken zou studeerbaarder kunnen

  zijn, waardoor de herkansingen sneller kunnen en het rendement hoger wordt.

  Daarnaast moet het voor een student mogelijk zijn bij uitslag van tentamens de score in het Grade

  Point Average systeem te verkrijgen, zodat de student kan zien hoe goed hij ten opzichte van de

  andere studenten gescoord heeft. Ook vergemakkelijkt dit systeem het aanmelden bij een

  buitenlandse universiteit en sollicitaties bij organisaties of bedrijven.

  Bachelor- en masterscripties moeten individueel beoordeeld worden. De scriptie zou door meer

  dan n docent beoordeeld moeten worden, dit vooral vanwege het afrondende karakter van

  deze scriptie.

  - Helder toetsbeleid

  - Snelle herkansing

  - Tentamenresultaten binnen tien werkdagen

  - Evalueren indeling academisch jaar

  - Grade Point Average systeem

  - Individuele beoordeling van bachelor en masterscripties door meerdere docenten

  1.7 Meer aandacht eerste studiejaar

  De SOG is van mening dat alle studenten stimulerend en uitdagend onderwijs moeten krijgen. Dit

  stimulerende en uitdagende onderwijs moet meteen vanaf het eerste jaar aan de studenten

  aangeboden worden om deze groep nieuwe studenten meer te enthousiasmeren voor het

  studeren en om een goede start te bewerkstelligen. Het eerste studiejaar is heel belangrijk voor de

  voortgang van de rest van de studie. Als in het eerste jaar ritme en binding met de opleiding en de

  studiegenoten wordt gecrerd, studeert een student gemiddeld sneller en beter.7 De SOG vindt

  dan ook dat een groot deel van het onderwijs in kleine en interactieve werkgroepen gegeven

  moet worden vanaf de start van het eerste studiejaar. Door middel van verschillende werkvormen,

  gastcolleges en kleinschalige werkgroepen moet de eerstejaarsstudent gemotiveerd en

  uitgedaagd worden om zijn studie succesvol te starten en af te ronden.

  6 Drijfveer achter de successen, SOG notitie Universiteitsraadfractie 2007-2008

  7 Een kijkje over de schutting, ISO notitie 2008

 • SOG Verkiezingsprogramma 2009-2010

  10

  Studenten moeten direct bij aanvang van hun studie op de universiteit meegenomen worden in

  het academische proces. Met behulp van studentmentoren en studieadviseurs zouden studenten

  vrijblijvend hun eerste studiejaar succesvoller moeten kunnen afronden. Studentmentoren zijn

  ouderejaars studenten die een centrale cursus zouden moeten krijgen, waarin ze geleerd hebben

  hoe een eerstejaars student begeleid moet worden. Door het goed begeleiden van

  eerstejaarsstudenten is de kans veel groter dat volgende studiejaren succesvoller zijn. Bovendien

  kunnen talentvolle studenten bij betere begeleiding sneller geattendeerd worden op een

  honourstraject.

  - Meer aandacht studiebegeleiding eerstejaarsstudenten

  - Meer inzet studentmentoren in het eerste studiejaar

  - Succesvolle opstart eerstejaarsstudent

  1.8 Betere studiebegeleiding

  De SOG is van mening dat studiebegeleiding essentieel is voor studenten op een universiteit om zijn

  studenten te begeleiden. De studieadviseurs vervullen een cruciale rol in het voorlichten van

  studenten en moeten studenten goed kunnen voorzien van een persoonlijk studieadvies. De SOG

  vindt het daarom erg belangrijk dat studenten binnen 10 dagen een afspraak kunnen maken met

  hun studieadviseur. Hiervoor is het van belang dat er bij alle faculteiten voldoende studieadviseurs

  zijn. Afspraken maken met de studieadviseur moet digitaal kunnen, bijvoorbeeld via Progress naar

  voorbeeld van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Iedere faculteit zou een interfacultair

  contactpersoon moeten hebben die studenten kan adviseren over studeren aan een andere

  faculteit.

  Voor studenten die in het eerste jaar van hun studie zitten is het van belang dat zij na het eerste

  semester bij tegenvallende resultaten een uitnodiging ontvangen van een studieadviseur om de

  mogelijkheden te bespreken tot het verbeteren van de studieresultaten. De aard van het gesprek

  dient adviserend te zijn en kan dus nooit als een verplichting richting de student worden opgelegd.

  Iedere student moet na semester 1a de mogelijkheid krijgen om een studiekeuzetest te doen

  bijvoorbeeld via Nestor om na te gaan of de student de juiste opleiding heeft gekozen.

  - Voldoende studieadviseurs

  - Binnen 10 dagen afspraak met studieadviseur

  - Uitnodiging van de studieadviseur na 1e semester

  1.9 Informatievoorziening minoren verbeteren

  De SOG pleit voor een universiteitsbrede invoering van de minoren. Momenteel is dit niet voor alle

  faculteiten gelijk. Met de invoering van het minorenstelsel is er een nieuwe mogelijkheid gekomen

  voor studenten om naast hun major een verbredende of verdiepende minor te volgen. Een minor

  bestaat uit 30 ECs aan vakken met een inhoudelijke samenhang en opbouw. Een student moet

  een minor kunnen volgen zonder dat hij studievertraging oploopt binnen zijn eigen studie. De

  inschrijving voor een minor zou op elke faculteit gelijk moeten verlopen, om zo de duidelijkheid

  voor de student te vergroten.

 • SOG Verkiezingsprogramma 2009-2010

  11

  De universiteit dient haar studenten goed te informeren over de mogelijkheden ten aanzien van

  het volgen van minoren. De SOG pleit voor een minorkeuzetest om het keuzeproces te

  vergemakkelijken. Daarnaast zou het mogelijk moeten zijn een minor aan een andere universiteit te

  volgen, hiermee heeft de student ook meer mogelijkheden tot het studeren in het buitenland. De

  RUG zou hierover afspraken moeten maken met universiteiten in binnen- en buitenland.8 De SOG is

  tevens van mening dat de RUG een minor moet aanbieden ter voorbereiding op een

  researchmaster. Op deze manier kunnen studenten zich meer verdiepen in de master die zij willen

  volgen en heeft de universiteit de mogelijkheid om deze studenten eerder en beter op de

  researchmaster voor te bereiden. Deze minor moet in geen geval een toelatingseis zijn op de

  researchmaster.

  - Breed aanbod van minoren

  - Minorkeuzetest

  - Minoren ook mogelijk aan een andere faculteiten of universiteiten in zowel binnen als

  buitenland

  - Minor ter voorbereiding op de researchmaster

  1.10 Inschrijving tentamens en roostering

  De SOG vindt dat er op de RUG een uniforme methode gehanteerd dient te worden wat betreft

  het inschrijven voor vakken en tentamens, omdat er steeds meer mogelijkheden zijn om vakken bij

  een andere faculteit te volgen. Deze methode dient overzichtelijk en duidelijk te zijn en de

  studenten alle nodige informatie te verschaffen. Daarmee wordt ook de na-inschrijving bedoeld,

  zodat deze procedure op alle faculteiten gelijk verloopt.

  Het College van Bestuur heeft in het verleden toegezegd aan de SOG dat er voor alle faculteiten

  een gedigitaliseerd en geautomatiseerd roostersysteem zou komen. Momenteel is dit systeem nog

  niet op alle faculteiten ingevoerd. De SOG vindt dat dit plan alsnog op korte termijn gerealiseerd

  moet worden. Daarbij wil de SOG dat de vakinformatie van alle colleges minimaal twee maanden

  voor aanvang van het college weergeven wordt. Dit moet centraal geregeld worden in plaats van

  facultair, zodat het uniform wordt.

  - Uniforme methode inschrijving vakken en tentamens

  - Universiteitsbreed geautomatiseerd roostersysteem

  1.11 Summerschools uitbreiden

  De SOG wil het systeem van summerschools op de RUG verbeteren en uitbreiden. Door het

  aanbieden van summerschools, kan de student zich in enkele weken verdiepen in een specifiek

  onderwerp. Dit intensieve studietraject is toegankelijk voor zowel RUG- als internationale studenten.

  De ECs van de summerschool worden naast je bachelor ECs op je cijferlijst toegevoegd. Dit

  systeem biedt de RUG veel voordelen. Er komen meer internationale studenten naar Groningen en

  de internationale naamsbekendheid en reputatie van de RUG wordt vergroot. Het gaat hier om

  inhoudelijk samenhangende summerschools met een goede opbouw, zodat het voor zowel binnen

  8 Internationale minoren, SOG Rondvraag Universiteitsraadfractie 2008-2009

 • SOG Verkiezingsprogramma 2009-2010

  12

  als buitenlandse studenten een aantrekkelijke activiteit wordt. Er wordt een financiele bijdrage

  verlangd, dus komen er gemotiveerde studenten op de summerschools af. Tevens kunnen

  buitenlandse studenten op deze manier kennis maken met de stad en de universiteit, zodat zij de

  summerschool als voorbereiding op hun uitwisseling kunnen gebruiken. Om dit alles te

  bewerkstelligen zal de RUG veel meer aan voorlichting over dese summerschools moeten doen.

  - Summerschools als extra (internationale)onderwijsvorm

  - Meer internationale studenten naar de RUG

  1.12 Masterclass onderwijs invoeren

  De SOG wil een masterclass onderwijs. Aan de faculteit der medische wetenschappen loopt op dit

  moment een pilot Masterclass Medisch Onderwijs. Hierin wordt studenten die zich interesseren voor

  onderwijs een traject aangeboden waarin zij colleges krijgen in uiteenlopende onderwerpen zoals

  presenteren, kleinschalig onderwijs en feedback geven. In dit speciale traject, waar eventueel ECs

  tegeover staan, krijgt de student de mogelijkheid zijn Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) te halen.

  Deze BKO is sinds vorig jaar verplicht voor alle nieuwe universitaire docenten. De SOG wil stimuleren

  dat een soortgelijke masterclass aan alle faculteiten aangeboden wordt, gezien het succes bij de

  Faculteit Medische Wetenschappen. Een BKO halen als student is voor de RUG goedkoper dan

  ditzelfde BKO door een post-masterstudent te laten halen. De masterclass zal studenten

  enthousiasmeren onderwijs te gaan geven. Daarnaast levert het kwalitatief betere studenttutoren

  op en tot slot stimuleert het de eigen kweek, wat binding met de universiteit oplevert. Het behalen

  van het BKO is een extra certificaat naast de reguliere opleiding, waarmee de student kan

  doceren in het hoger onderwijs.

  - Masterclass onderwijs om studenten tot wetenschappelijke docenten op te leiden

  1.13 Examencommissies

  De SOG is van mening dat er een belangrijke rol is weggelegd voor de examencommissies. De

  commissie dient de studievoortgang van de individuele student als uitgangspunt te nemen, vooral

  met betrekking tot blokkades en extracurriculaire activiteiten. Om te voorkomen dat studenten

  onnodige studievertraging oplopen moeten ze zo snel mogelijk een antwoord op hun verzoek

  ontvangen. De SOG pleit ervoor dat de student weet wanneer deze uitspraak van de

  examencommissie wordt gedaan. Op enkele faculteiten is er een student adviserend lid van de

  examencommissie. De SOG vindt dat dit bij elke opleiding moet worden ingevoerd. Hierdoor kan

  de commissie zich beter inleven in de situatie van de studenten. De in 2008 ingevoerde regeling

  omtrent de toelating tot het tweede studiejaar moet door examencommissies realistisch worden

  behandeld. Dit betekent dat een student die in zijn eerste studiejaar tussen de 30 en de 45 ECs

  heeft gehaald voorwaardelijk toegelaten wordt tot het tweede jaar. Verder dienen speciale

  verzoeken gericht tot examencommissies steeds serieus behandeld te worden.

  - Snelle en duidelijke uitspraken examencommissie

 • SOG Verkiezingsprogramma 2009-2010

  13

  1.14 De SOG pleit voor:

  - Voor brede ontwikkelingsmogelijkheden

  - Voor keuzevrijheid, tegen blokkades als BSA en harde knip

  - Uitdagend onderwijs

  - Aandacht voor onderwijsprestaties

  - Docenten evalueren volgens het 360 graden evaluatiemodel

  - Bijscholing van universitaire medewerkers

  - Meer aandacht voor onderzoek in de bachelorfase

  - Flexibele bachelor gericht op onderzoek

  - Invoering van onderzoeksminor

  - Student meer inzicht in onderzoek van docent

  - Toename aantal gastcolleges

  - Flexibele overgang van bachelor naar master

  - Instroommomenten in master uitbreiden

  - Tegen harde knip

  - Gedifferentieerde vormen van onderwijs

  - Honours colleges

  - Helder toetsbeleid

  - Snelle herkansing

  - Tentamenresultaten binnen tien werkdagen

  - Evalueren indeling academisch jaar

  - Grade Point Average systeem

  - Individuele beoordeling van bachelor en masterscripties door meerdere docenten

  - Meer aandacht studiebegeleiding eerstejaarsstudenten

  - Meer inzet studentmentoren in het eerste studiejaar

  - Succesvolle opstart eerstejaarsstudent

  - Voldoende studieadviseurs

  - Binnen 10 dagen afspraak met studieadviseur

  - Uitnodiging van de studieadviseur na 1e semester

  - Breed aanbod van minoren

  - Minorkeuzetest

  - Minoren ook mogelijk aan een andere faculteiten of universiteiten in zowel binnen als

  buitenland

  - Minor ter voorbereiding op de researchmaster

  - Uniforme methode inschrijving vakken en tentamens

  - Universiteitsbreed geautomatiseerd roostersysteem

  - Summerschools als extra (internationale)onderwijsvorm

  - Meer internationale studenten naar de RUG

  - Masterclass onderwijs om studenten tot wetenschappelijke docenten op te leiden

  - Snelle en duidelijke uitspraken examencommissie

 • SOG Verkiezingsprogramma 2009-2010

  14

  2. Onderzoek

  De universiteit is een plek waar naast hoogstaand onderwijs ook onderzoek moet plaatsvinden.

  Onderzoek maakt ook deel uit van de academische vorming van de student en onderzoek moet

  dus geintegreerd worden in onderwijs. Er moet meer oog zijn voor kwaliteit, excellentie en

  valorisatie van onderzoek, zodat de RUG tot de top van de wereld kan behoren. Ook profilering

  van onderzoek is van groot belang.

  2.1 Excellentie beloond

  In het collegejaar 2009-2010 wordt het Sirius-programma als University of Groningen Honours

  College ingevoerd. De SOG juicht dit initiatief toe. In dit programma kunnen excellente studenten

  verbreding en verdieping vinden binnen hun vakgebied naast hun reguliere opleiding. Binnen de

  RUG ontbreekt echter nog een mogelijkheid voor studenten die bovenmatig genteresseerd zijn in

  onderzoek. De SOG wil dit veranderen: ook in de hele bachelor moet het voor alle studenten

  mogelijk zijn om onderzoek te doen. Om de betrokkenheid te vergroten moeten docenten

  studenten kunnen betrekken in eigen onderzoek buiten het vaste curriculum. Hiervoor moet een

  universiteitsbrede vakcode aangemaakt worden zodat studenten ECs voor kunnen krijgen of op

  hun diploma als extra vak bij kunnen laten schrijven.

  - Mogelijkheid voor student tot het doen van onderzoek in de bachelorfase

  2.2 Meer aandacht voor kwaliteit, excellentie en valorisatie

  Het onderzoek dat aan de RUG gedaan wordt moet van hoogstaande kwaliteit zijn. Dit vereist

  goede monitoring van de kwaliteit van het onderzoek en trekt topwetenschappers en studenten

  aan. Dit sluit aan bij de uitgesproken ambitie van de RUG om deel uit te maken van de wereldtop.

  Daarbij is het van belang dat wetenschappers van de RUG duidelijk hun instelling vermelden in hun

  publicaties. Dit versterkt de positie van de RUG in wetenschappelijke databases en rankings. 9

  Excellentie in onderzoek is van belang om een toppositie binnen de academische wereld te

  verkrijgen. De RUG moet meer inzetten op excellente onderzoeksgroepen en studenten met

  excellent onderzoekspotentieel. Om dit te bewerkstelligen dient de RUG nadruk te leggen op de

  uitvoering van het Akkoord van Groningen. In dit akkoord staan de gebieden waarop de stad de

  komende jaren wil uitblinken. In 2010 komt er een nieuw Akkoord van Groningen om te zorgen dat

  Groningen blijft uitblinken op het terrein van onderzoek. Daarnaast kan een carrire op

  wetenschappelijk terrein voor talentvolle studenten worden gepromoot. Programmas als NWO

  Toptalent moeten doorgang vinden en er moet duidelijke voorlichting komen over

  promotietrajecten.

  Een goede kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek is van groot belang. Het onderzoek aan de

  RUG kan een grote bijdrage leveren aan de Nederlandse kenniseconomie. Het gaat daarbij om

  het creren van maatschappelijke en economische waarde. De RUG dient wetenschappers beter

  te begeleiden in het werven van fondsen bij instellingen als NWO, KNAW en het bedrijfsleven

  waardoor de inkomsten uit de derde geldstroom vergroot wordt. Het is belangrijk dat

  wetenschappers van verschillende instellingen en disciplines met bedrijven en maatschappelijke

  9 De uitdagende universiteit, Strategisch Plan 2003-2010, RUG

 • SOG Verkiezingsprogramma 2009-2010

  15

  organisaties samenwerken in onderzoeksprogrammas. De RUG mag echter niet verworden tot een

  veredelde Research & Development afdeling. Er moet immers ruimte blijven voor breed en

  fundamenteel onderzoek gezien het karakter van universitair onderzoek en ambitie van de RUG

  om een veelzijdige universiteit te zijn.10

  - Meer aandacht voor excellente onderzoeksgroepen

  - Handhaving van breed en fundamenteel onderzoek aan de RUG

  - RUG en bewustzijn van zijn maatschappelijke positie

  2.3 Communicatie over onderzoek binnen de RUG

  Onderzoek van de RUG moet bekender gemaakt worden onder staf en studenten, dit kan op

  diverse manieren. Naar voorbeeld van het UMCG kan een website ontworpen worden waarop de

  onderzoeken en onderzoekers van de RUG per vakgebied worden vermeld. Dit systeem kan

  gentegreerd worden in een webplatform, bijvoorbeeld Nestor, zodat de student zicht krijgt op de

  lopende onderzoeken in zijn vakgebied.

  - Overzicht van onderzoeken en onderzoekers van de RUG per vakgebied online

  - Onderzoeksprojecten van de RUG toegankelijker voor de student

  2.4 Profilering onderzoek RUG

  In de profilering van de RUG richting aankomende en huidige studenten wordt er te weinig gebruik

  gemaakt van het feit dat er toponderzoek plaatsvindt. De SOG is van mening dat er meer

  aandacht voor dergelijk onderzoek moet zijn, omdat dit studenten inhoudelijk kan motiveren om

  speciaal voor de RUG te kiezen. De student kan er voor kiezen zich in een vroege fase van zijn

  studie op onderzoek te richten. Een intensievere profilering heeft ook positieve effecten op het

  aantrekken van topwetenschappers.

  De promotie van het onderzoek dat aan de RUG gedaan wordt moet beter. Door het opzetten

  van een eigen drukkerij, de RUG-Press, kunnen onderzoekers van de RUG sneller publicaties

  uitbrengen en komt de RUG hoger te staan in citatielijsten en nationale en internationale rankings.

  Tevens moeten de huidige onderzoekszwaartepunten worden uitgedragen, om de RUG beter te

  profileren. Dit kan bijdragen aan het verbinden van toponderzoekers aan de RUG.11 Het

  coryfeenfonds kan bijdragen aan het opzetten van de RUG-Press.

  - RUG-Press voor promotie onderzoek van de RUG

  - Onderzoekszwaartepunten uitdragen om RUG beter te profileren

  2.5 Graduate Schools

  De oprichting van Graduate Schools in Groningen en de reductie van het aantal Graduate

  Schools tot n per faculteit beschouwt de SOG als een wenselijke ontwikkeling. Door in de

  onderzoeksmasters van twee jaar en het promotietraject van vier jaar onder te brengen bij de

  10 Inspelen op veranderingen in de financiering van onderzoek, RUG, oktober 2006 11 De uitdagende universiteit, Strategisch Plan 2003-2010 RUG

 • SOG Verkiezingsprogramma 2009-2010

  16

  Graduate Schools zal er een betere wisselwerking tussen onderwijs, onderzoek en promotie

  plaatsvinden. Op deze manier worden aansluitingsproblemen geminimaliseerd en wordt het

  rendement van promovendi verbeterd.

  De promotie van onderzoek en onderzoeksmasters kan veel beter. De RUG moet Graduate

  Schools actief promoten. Als onderzoek meer in het onderwijs wordt verweven, zal de student

  sneller voor onderzoek worden genthousiasmeerd en daardoor sneller voor een onderzoekstraject

  binnen de Graduate school kiezen. De begeleiding binnen de Graduate Schools moet beter. Zo

  moeten studenten bij vragen over financierings-, opleidingsmogelijkheden en

  begeleidingsproblemantiek terecht kunnen bij n persoon of balie.

  - Stimuleren van de programma's in de Graduate Schools

  - Betere begeleiding voor studenten en promovendi in de Graduate Schools

  2.6 Tenure Track

  De SOG wil dat het Tenure Track systeem op korte termijn aan alle faculteiten wordt ingevoerd.

  Door onderzoekers een loopbaantraject aan te bieden en hen binnen relatief korte tijd uitzicht te

  bieden op een hoogleraarschap, verjongt op deze manier de RUG. Daarnaast wordt de eigen

  kweek gestimuleerd, talentvolle promovendi worden aangemoedigd hun kennis over te dragen

  en excellentie wordt beloond door hen binnen de RUG te houden en werkplekken te bieden en

  binding met hen en de RUG te houden.

  - Tenure track programma aan alle faculteiten

  2.7 Promovendi

  Parallel aan de introductie van de Groningse Graduate Schools speelt de discussie over de

  complexe situatie rondom de verschillende typen promovendi aan de RUG. Door promovendi in te

  schrijven als promotiestudenten of bursalen in plaats van medewerkers, kan de RUG meer

  promotieplaatsen aanbieden. Medewerkers zijn immers relatief duur. Omdat van de verschillende

  typen promovendi alleen assistenten in opleiding (aios) onderwijs mogen geven, zijn er problemen

  ontstaan bij een aantal faculteiten in de ondersteuning van werkcolleges en practica. De SOG is er

  voor dat er zoveel mogelijk promoties plaatsvinden aan de RUG, maar dit mag niet leiden tot

  kwaliteitsverlies in het onderwijs. De SOG vindt daarom dat faculteiten zelf moeten kunnen

  beslissen welk type promovendi voor zijn faculteit het beste is.

  Het is belangrijk dat er een centraal volgsysteem wordt opgezet om de ontwikkeling van bursalen

  te volgen en hen beter te begeleiden. Daarnaast moet de registratie van promovendi uniformer,

  zodat zij meer faciliteiten tot hun beschikking hebben. De SOG vindt dat dit op korte termijn

  gerealiseerd moet worden.

  - Een vermindering van aios mag niet leiden tot kwaliteitsverlies

  - Betere voorzieningen voor promovendi

 • SOG Verkiezingsprogramma 2009-2010

  17

  2.8 De SOG pleit voor:

  - Mogelijkheid voor student tot het doen van onderzoek in de bachelorfase

  - Meer aandacht voor excellente onderzoeksgroepen

  - Handhaving van breed en fundamenteel onderzoek aan de RUG

  - RUG en bewustzijn van zijn maatschappelijke positie

  - Overzicht van onderzoeken en onderzoekers van de RUG per vakgebied online

  - Onderzoeksprojecten van de RUG toegankelijker voor de student

  - RUG-Press voor promotie onderzoek van de RUG

  - Onderzoekszwaartepunten uitdragen om RUG beter te profileren

  - Stimuleren van de programma's in de Graduate Schools

  - Betere begeleiding voor studenten en promovendi in de Graduate Schools

  - Tenure track programma aan alle faculteiten

  - Een vermindering van aios mag niet leiden tot kwaliteitsverlies

  - Betere voorzieningen voor promovendi

 • SOG Verkiezingsprogramma 2009-2010

  18

  3. Internationalisation

  The RUG finds internationalisation very important. With the addition of an international student to

  the candidate line-up for the 09/10 elections, it has been proven that it is even more possible for

  the SOG to represent not just native students, but students from all over the world studying at the

  RUG. The RUG prides itself in being very internationally oriented, with over 2,250 international

  students from over 100 countries in attendance. Internationalisation is also important for domestic

  students. The opportunity to study abroad should be available to all students and should be

  promoted by the RUG. The very ambitious posture of the RUG is strongly supported by the SOG.12

  3.1 For all students

  The SOG wants the RUG to become a more popular university for visiting students. With a wider

  variety of partner universities the RUG will gain more places so it can send more students abroad to

  even more destinations and will become a more popular university for visiting students. It will also

  increase the opportunities for domestic students to go abroad. The teachers at the RUG should be

  competent at speaking English and be able to assist with international students. A language course

  and a course for social skills to assist with international students can help to achieve this.

  International students should be informed of the affairs in the university council. To facilitate this, the

  SOG promotes an advisory committee by international students, so the students in the university

  council are more able to represent the international students in Groningen. This advisory committee

  should have a website so international students can meet each other and contact the student

  members of the university council. This website will also promote the RUG for potential visiting

  students and should be arranged in cooperation with the ESN.

  The SOG also wants a central fund specifically designed for stimulating internationalisation, so

  internationalisation will get more promotion and financial support. This fund will support plans of

  faculties that stimulate internationalisation for the domestic, visiting and international students.

  - More partner universities

  - Improved English skills for Dutch teachers

  - Advisory committee run by international students

  - Website for international students

  - Internationalisation Stimulation Fund

  3.2 International Students

  International students are non-Dutch students who are fulltime enrolled for a bachelor, master or

  premaster program.

  The SOG understands that moving to a foreign country is a big step. The accommodation that the

  RUG offers its visiting students can and should be of better quality. Student Housing should be a

  "home away from home" for international students. These houses should be facilitated adequately

  and should feel like home and not a hostel. In most other countries the international students are

  treated better than domestic students, they are the ambassadors of their home university and

  should be treated as such. Besides housing, the RUG should make sure that its visiting students are

  12 The RUG is not enough, notitie SOG Universiteitsraadfractie 2006-2007.

 • SOG Verkiezingsprogramma 2009-2010

  19

  well informed about The Netherland, Groningen and the RUG before they arrive. Expenses of living,

  studying and other thing that may differ from other countries should be clear for the visiting student

  so that he runs into the least unpleasant surprises as possible.

  Many international students experience difficulties with the Dutch language. The ability to

  participate in lectures and integrate with Dutch students is hard with the inability to understand

  Dutch. The RUG offers its students language courses at the RUG language centre, but unfortunately

  these courses are not affordable for all students. The SOG wants all international students to have

  access to language courses and please for cheaper Dutch lessons. For this to be feasible, the

  language centre should offer alternatives of learning a language. This can be achieved through

  home study programs or language software. Besides the Dutch language courses, English lessons

  should be offered similarly to increase the academic level of English. Also, cheaper English lessons

  should be offered in order to increase the academic English level of exchange students. The RUG

  should facilitate software on its computers consequently students will be able to test their

  knowledge of a certain language.

  The SOG believes that a good way to promote the RUG is to attend more university fairs in foreign

  countries. International students will be more attracted to the RUG. The multinational culture of the

  RUG will increase and the number of partner universities will extend. Similarly, the RUG should

  stimulate more international oriented congresses and symposia. This will promote the RUG and its

  research and will attract researchers to Groningen.

  - Better housing facilities for international students

  - Cheaper Dutch and English lessons and free language software

  - Participating more in university fairs

  3.3 Exchange Students

  Exchange students are non-Dutch students who are studying in Groningen for only one semester or

  one year.

  The SOG believes that in order to increase opportunities to study in Groningen as an exchange

  student, the RUG should offer more than only lectures in the common semesters. The RUG offers

  summerschools for its own and exchange students the amount of visiting students will increase. In a

  summer school the student will studies a specific topic. This will also open a door for prospective

  international students, as some international students who had initially come for a summer course

  may decide to stay for a permanent study at RUG.

  - Summerschools at the RUG

  3.4 RUG students going abroad

  The RUG stimulates its students to study abroad. The SOG agrees with this initiative but finds that the

  RUG should better promote its programs to go to another university. The SOG wants RUG students to

  have better access to thorough and complete information which deals with a range of different

 • SOG Verkiezingsprogramma 2009-2010

  20

  enquiries and situations. A part of this can be achieved by an international master site which shows

  the opportunities for following a master abroad. The SOG also proposes a better central website

  with a FAQ, links to e.g. the international master site, practical information, addresses and links to

  faculty/study specific information about international studies. This will help to promote the benefits

  of studying abroad, and give the assistance to do so. Moreover, the SOG wants cheaper foreign

  language lessons to prepare the student for a language test.13 As for the lectures that the RUG

  student will attend to on its welcoming university, the RUG should approve the lessons that the

  student will follow abroad before he leaves Groningen.

  - Better information about studying abroad

  - Stimulation of domestic students to go abroad

  - Cheaper foreign language lessons

  - Approved lectures before leaving Groningen

  3.5 The SOG believes in

  - More partner universities

  - Improved English skills for Dutch teachers

  - Advisory committee run by international students

  - Website for international students

  - Internationalisation Stimulation Fund

  - Better housing facilities for international students

  - Cheaper Dutch and English lessons and free language software

  - Participating more in university fairs

  - Summer universities at the RUG

  - Better information about studying abroad

  - Stimulation of domestic students to go abroad

  - Cheaper foreign language lessons

  13 Coup de coupons, SOG notitie Universiteitsraadfractie 2006-2007

 • SOG Verkiezingsprogramma 2009-2010

  21

  4. Voorzieningen

  De SOG staat voor een universiteit waar studenten optimaal de mogelijkheid krijgen om te

  studeren. Dit houdt in dat de RUG goede werk- en studeerplekken moet faciliteren. De RUG moet

  daarom voldoende computerwerkplekken aanbieden, kantines moeten een hoger niveau

  nastreven en de ICT voorziening moeten optimaal benut worden.

  4.1 Bibliotheken verbeteren

  De SOG heeft ervoor gezorgd dat recentelijk communicatieborden in de UB zijn geplaatst met

  daarop de hoeveelheid vrije computerwerkplekken. Op deze borden zou ook de beschikbaarheid

  van kluisjes aangegeven moeten worden, om het vinden van een lege kluis te vergemakkelijken.14

  Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende kluisjes beschikbaar zijn voor bezoekers.

  De RUG zou opnieuw moeten bekijken of er mogelijkheden zijn om meer studieruimtes aan te

  bieden tijdens de drukke tentamenperiodes. Afgelopen jaar is er een pilot geweest, maar deze is

  vanwege, enerzijds te weinig promotie en anderzijds ongelukkige meetmomenten, niet geheel tot

  zijn recht gekomen. De SOG pleit ervoor dat deze extra studieruimtes opnieuw bekeken worden en

  dat de pilot een langere looptijd zal hebben, zodat wordt bepaald wat de toegevoegde waarde

  is van deze extra studieruimtes.

  Door promotie van facultaire bibliotheken als studieplek wordt de UB ontlast. Daarnaast dienen de

  facultaire bibliotheken ook in het weekend opengesteld te worden om te studeren. Bij het

  aanbieden van werkplekken moet rekening gehouden worden met de kwantitatieve vraag van

  de student op de betreffende locatie. De SOG heeft geregeld dat de UB in de weekenden in

  tentamenperioden langer is geopend. De UB moet echter ook buiten tentamenperioden ruimere

  openingstijden hanteren, zodat studenten meer gelegenheid hebben om er te studeren.15

  Daarnaast bestaat de mogelijkheid de UB uit te breiden met de OB. De RUG zal actief moeten

  gaan bespreken met de OB of op een gedeelte van de computerwerkplekken in de OB het

  gebruik van RUG-applicaties mogelijk kan worden gemaakt. Ten slotte moet de RUG de

  Hanzehogeschool Groningen (HG) actief aansporen om meer eigen werkplekken te creren of

  financieel bij te dragen aan de uitbreiding van de UB, om zo de toestroom van HBOers te

  verminderen.16

  Communicatie omtrent vrije studieplaatsen

  Ruimere openingstijden bibliotheken

  Voldoende algemene kluisjes

  4.2 Meer en betere studie- en werkplekken

  De voorzieningen voor laptopgebruikers moeten beter worden. Laptops moeten gekoppeld

  kunnen worden aan het printersysteem, wat het mogelijk maakt om vanaf laptops te printen.

  Bovendien moet de universiteit actief tijd en geld besteden aan het creren van meer

  14 Verkiezingsprogramma 2006/2007, SOG Universiteitsraadsfractie 2006/2007 15 SOG over het verruimen van de openingstijden van de UB, Rondvraag December 2008/2009 16

  SOG over het verruimen van de openingstijden van de UB, Rondvraag December 2008/2009

 • SOG Verkiezingsprogramma 2009-2010

  22

  laptopplaatsen in de verscheidene bibliotheken en andere studieruimtes. Op dit moment zijn er

  dankzij de SOG laptopkluisjes te vinden in de Universiteitsbibliotheek. Het aantal is echter nog

  relatief beperkt en daarom moet het aantal laptopkluisjes uitgebreid worden op een centraal deel

  van de UB. Ook de communicatie over de laptopkluisjes moet beter. Daarnaast is het vaak niet stil

  in de UB. Door de laptopwerkplekken op een centraal deel van de UB te plaatsen hebben

  studenten minder last van het geluid dat laptops met zich meebrengen. Door goede promotie van

  deze werkplekken zal de UB een rustige studieomgeving worden. Ook in andere bibliotheken waar

  laptopwerkplekken zijn moeten die beter gepromoot worden.

  Naast laptopwerkplekken moet er genvesteerd worden in de vaste computerwerkplekken,

  vanwege het gebrek aan computerwerkplekken. De faculteiten moeten zich houden aan de

  gestelde norm van n computerwerkplek per tien studenten. Ook moeten bibliotheken meer

  samenwerkplekken creren.

  De SOG is van mening dat de printvoorzieningen op de RUG verbeterd moeten worden. Zo zou er

  gekeken moeten worden naar de mogelijkheid om computers te plaatsen die alleen voor

  printopdrachten vanaf een USB-stick of Internet gebruikt kunnen worden. Daarnaast wil de SOG

  dat de RUG beter gebruik maakt van de printsoftware iPrint. Studenten moeten vanaf elke locatie

  een printopdracht kunnen versturen naar een centrale printserver, ook vanaf je thuiscomputer.

  Vervolgens moeten studenten op elke willekeurige printcomputer kunnen inloggen om hun

  opdracht uit te draaien. Door het inloggen wordt de privacy van de student beter beschermt dan

  bij het systeem waarbij een printopdracht direct op een open scherm verschijnt. Daarnaast

  moeten grote printopdrachten direct door de repro verwerkt kunnen worden wat voor gebruikers

  een kostenvoordeel oplevert.

  Ook het betaalsysteem voor printen moet worden aangepast naar een digitaal systeem. De

  XAFAX-kaartjes die nu gebruikt worden zijn ouderwets en niet efficint. Dit kan door bijvoorbeeld

  een chip dan wel scanfunctie van de barcode op de collegekaart of een opwaardeersysteem op

  je account.

  Dubbelzijdig printen kost net zo veel als enkelzijdig printen. Dit vindt de SOG niet acceptabel.

  Printen op dubbelzijdig papier moet goedkoper zijn dan printen op enkelzijdig papier. Een

  aanpassing in het betalingssysteem moet ervoor zorgen dat het printen van een dubbelzijdige

  pagina anderhalve tik kost in plaats van twee tikken. De mogelijkheid enkelzijdig te printen moet

  wel gehandhaafd blijven.

  Vanaf elke locatie een printopdracht

  Betaalsysteem printen verbeteren

  Dubbelzijdig printen goedkoper maken

  4.3 Kantines en restauratieve voorzieningen verbeteren

  De restauratieve voorzieningen van het Facilitair Bedrijf moeten volgens de SOG adequaat aan de

  vraag van de gebruikers, studenten n werknemers voldoen. Het aanbod van kantines moet

  daarom divers en gezond zijn, de prijs-kwaliteitverhouding dient in orde te zijn en de openingstijden

  en prijzen moeten gebruikers niet dwingen om andere gelegenheden op te zoeken.

 • SOG Verkiezingsprogramma 2009-2010

  23

  Op dit moment voldoen de kantines niet goed aan de vraag van student en werknemer.

  Verscheidende grote kantines sluiten relatief vroeg en hebben een beperkt en kwalitatief

  ondermaats aanbod dat met regelmaat voor sluitingstijd van de kantine is uitverkocht. Dit zorgt

  voor veel ongemak en onvrede. De SOG pleit daarom voor een verruiming van de openingstijden

  van kantines, een verbetering van het aanbod en een betere prijs-kwaliteitverhouding. Ook dient

  er bij de kantines een redelijk basisaanbod aanwezig te zijn tegen gereduceerde prijs. De kantine

  in het academiegebouw heeft een verbeterd aanbod, maar de kantine is vaak gesloten. De

  openingstijden van alle kantines zouden meer gebaseerd moeten zijn op de studieroosters, zodat

  studenten na een college nog gebruik kunnen maken van de faciliteiten. In tentamenperiodes

  moeten de kantines langer open zijn en het aanbod moet berekend zijn op meer vraag. Op

  initiatief van de SOG zal de kantine in de UB in de tentamenperiode van mei en juni tot 19.00 uur

  openblijven.17 De SOG pleit voor magnetrons en magnetronmaaltijden in de UB kantine. Ook

  zouden kantines meer warme maaltijden moeten aanbieden tegen een lage prijs. In de kantines

  moeten draadloos Internet en stopcontacten aanwezig zijn om met je laptop te kunnen werken.

  De SOG vindt dat het restauratieve deel van het facilitair bedrijf kritisch bekeken moet worden en

  er aan de mogelijkheden tot outsourcen gedacht moet worden. De RUG moet zijn eigen kantines

  elk jaar fors subsidiren. Door het uitbesteden van zijn kantines aan externe partijen gaat de

  kwaliteit van de kantines omhoog en kan de RUG meer geld aan onderwijs besteden.

  Op initiatief van de SOG is besloten dat er op het Zerniketerrein ook commercile ruimten komen

  en recent is de eerste winkel, een AH to go, geopend. Ook komt er een horecagelegenheid in het

  WSN-gebouw. Om de leefbaarheid van het Zerniketerrein te verbeteren en de binding hiermee te

  vergroten wil de SOG dat er meer commercile ruimten komen. Om deze gelegenheid tegen

  relatief lage kosten te ontwikkelen moet dit project door studenten uitgebaat worden. Dit kan

  dienen als een pilot voor andere activiteiten van de RUG die door studenten tegen relatief lage

  kosten kunnen worden verzorgd. In het buitenland wordt dit al met veel succes gedaan.18,19

  Verruiming van de openingstijden kantines

  Verbetering van het aanbod kantines

  Commercile ruimtes op het Zerkineterrein

  4.4 Pinnen is winnen

  De SOG heeft met zijn notitie Pinnen is winnen gerealiseerd dat er in elke kantine van de RUG

  pinapparaten staan.20 Het College van Bestuur heeft toegezegd de pinfaciliteiten aan het einde

  van het jaar te evalueren en het aantal pinterminals per kantine uit te breiden als blijkt dat er goed

  gebruik van wordt gemaakt. De SOG verwacht dat er meer omzet gedraaid zal worden in kantines

  door de mogelijkheid om te kunnen pinnen. Als het facilitair bedrijf dit jaar 80.000 meer omzet

  draait, zullen de koffieprijzen naar beneden gaan. De SOG wil dat pinnen op alle locaties in de

  RUG een mogelijk betaalmiddel wordt.

  - Op de hele RUG pinnen als betaalmiddel

  17 Openingstijden, rondvraag SOG Universiteitsraadfractie 2007-2008

  18 Anders nog iets? SOG notitie Universiteitsraadfractie 2005-2006 19 Zie COOP, www.thecoop.com 20 Pinnen is winnen, SOG notitie Universiteitsraadfractie 2008-2009

 • SOG Verkiezingsprogramma 2009-2010

  24

  4.5 ICT in het onderwijs uitbreiden

  Naast een uniforme en integrale informatievoorziening met betrekking tot onderwijstechnische

  zaken pleit de SOG voor betere ICT-voorzieningen. Waar deze voorzieningen al aanwezig zijn moet

  er beter gebruik gemaakt worden van deze voorzieningen. Hierbij kan gedacht worden aan meer

  videocolleges21 en meer digitale schoolborden. Een belangrijk bijkomend voordeel is dat

  studenten na het college op hun gemak het college door middel van de digitale aantekeningen

  en/of video kunnen doornemen. Studenten kunnen zich zo beter voorbereiden op tentamens. Ook

  kunnen studenten die extracurriculaire activiteiten doen toch hun colleges blijven volgen. De

  videocolleges en aantekeningen gemaakt op digitale schoolborden moeten geplaatst worden op

  Nestor en in ieder geval vrij toegankelijk zijn voor alle studenten die voor het vak staan

  ingeschreven. Bij sommige colleges is de toegang tot deze videocolleges zeer streng geregeld. Het

  vrijgeven van de videocolleges moet worden versoepeld.

  De SOG pleit daarnaast voor een zogenaamde 'high-resolution' webcam en goede microfoons in

  iedere collegezaal. Hierdoor kunnen colleges als 'podcasts' of 'videocasts gepresenteerd worden

  op Nestor, wat handig is voor je tentamenvoorbereiding. Er is naar aanleiding van een notitie van

  de SOG22 toegezegd dat alle nieuwbouw wordt verzien van deze faciliteiten.

  De SOG is van mening dat docenten moeten worden gestimuleerd om collegesheets op Nestor te

  plaatsen, omdat dit het delen van kennis in de hand werkt. Dat is op dit moment niet op alle

  faculteiten het geval. Studenten worden hiervan de dupe. Door het verspreiden van collegesheets

  op Nestor kan de student zich beter op zijn tentamen voorbereiden.

  De SOG is van mening dat de Repro een duidelijk overzicht van aangeboden readers moet

  leveren aan studenten. Bovendien moeten digitale readers op Nestor aangeboden worden, zodat

  studenten zelf readers of aanvullingen op readers kunnen opzoeken en uitprinten.

  Hierdoor hoeven zij geen auteursrechten en personeelskosten te betalen. De SOG wil dat er een

  oplossing gezocht wordt voor het dubbel betalen van auteursrechten door de student.23

  - Meer videocolleges en digitale schoolborden

  - 'High-resolution' webcam en goede microfoons in iedere collegezaal

  - Collegesheets op Nestor

  - Digitale readers aanbieden op Nestor

  4.6 Uniformering, verbetering en integratie van informatievoorzieningen

  De SOG heeft in het verleden succesvol gepleit voor de integratie van Nestor, Progress en

  Webmail. De uniformering en verbetering van de digitale informatievoorzieningen richting

  studenten moeten verder verbeterd worden. Er moet een gepersonaliseerde startpagina waarmee

  de student direct alle relevante zaken als vak- en tentameninformatie, roosters, universiteitsnieuws,

  en priv e-mail, kan zien. Door deze informatiestromen te combineren wordt de gepersonaliseerde

  21 Videocolleges, SOG notitie Universiteitsraadfractie 2005-2006 22 Thuis voor de buis, SOG notitie Universiteitsraadfractie 2007-2008 23 Dat kan Rapper met die klapper, SOG notitie Universiteitsraadfractie 2006-2007

 • SOG Verkiezingsprogramma 2009-2010

  25

  pagina aantrekkelijker voor studenten, wat betere communicatie tussen universiteit en student

  oplevert.24

  Ook is de SOG van mening dat er een agendapagina beschikbaar moet worden voor studenten,

  zoals nu het geval is voor het personeel. Een dergelijke persoonlijke agenda moet gentegreerd

  worden in Nestor. Studenten zouden een abonnement moeten kunnen nemen op agendas van

  bijvoorbeeld hun vakken en culturele verenigingen die in hun persoonlijke agenda zichtbaar

  worden.

  Daarnaast pleit de SOG voor de invoering van een digitaal e-match systeem waarmee studenten,

  medewerkers, alumni en informatievoorzieningen aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

  Deelnemers kunnen zich hierbij naar interesse inschrijven voor informatiestromen. Het systeem kan

  bijvoorbeeld gebruikt worden voor het vinden van stages en onderzoeksplaatsen.

  - Een gepersonaliseerde universitaire startpagina

  - Digitaal e-match systeem

  4.7 Thuiswerkplek & Open Source Software

  De SOG heeft de Universitaire Werk Plek (UWP) deel twee genitieerd, waardoor studenten op hun

  eigen computer virtueel gebruik kunnen maken van hun RUG-werkplek. De thuiswerkplek mag

  echter geen vervanging zijn voor werkplekken op de universiteit, aangezien niet iedere student

  beschikt over een rustige en geschikte thuiswerkplek. De SOG is van mening dat de RUG zich

  binnen dit project ook zou moeten toeleggen op zogenaamde open source software. Omdat

  deze software gratis is kunnen hier veel licentiekosten mee bespaard worden.

  Vanwege het maatschappelijke karakter van open source software kan de RUG deelnemen aan

  de ontwikkeling om zo de software voor de universiteit en haar studenten te optimaliseren. De

  lopende Linux-werkplek pilot behoort daarom voortgezet te worden en bij positieve evaluatie

  ingevoerd te worden. Het voordeel van een dergelijke werkplek is de kostenbesparing die met het

  wegvallen van licenties gepaard gaat. 'Draadloos Groningen', een initiatief van onder andere de

  SOG, moet door de universiteit gecontinueerd worden, waardoor er gratis stadsbreed draadloos

  Internet beschikbaar komt. Wanneer in de toekomst een commercile partij het draadloze Internet

  zal aanbieden dient de RUG er op toe te zien dat dit voor haar studenten gratis blijft.25

  Het Open University Framework, zoals bepleit door de SOG, maakt het delen van kennis nog

  makkelijker door de kennis van de RUG open, altijd en overal beschikbaar te maken. De RUG moet

  dit als uitgangspunt nemen bij het bepalen van het beleid omtrent het delen van kennis.26

  - Een universiteitsbrede thuiswerkplek

  - Gratis stadsbreed draadloos Internet

  - Delen van kennis via Open University Framework

  24 Een voor allen, alles ineen, SOG notitie Universiteitsraadfractie 2005-2006 25 Thuis voor de Buis, SOG notitie Universiteitsraadfractie 2005-2006 26 Thuis voor de buis, SOG notitie Universiteitsraadfractie 2007-2008

 • SOG Verkiezingsprogramma 2009-2010

  26

  4.8 Ondersteunen van studenten met functiebeperking

  De SOG is van mening dat er op een adequate manier rekening gehouden moet worden met

  functiebeperkte studenten. In het verleden is de Universitaire Commissie Functiebeperkte studenten

  in het leven geroepen om het huidige beleid te evalueren en het College van Bestuur inhoudelijk

  te adviseren over dit beleid.

  De SOG erkent dat het belangrijk is dat functiebeperkte studenten zo goed mogelijk moeten

  kunnen studeren aan de RUG. Daarom is het van belang dat alle functiebeperkte studenten op de

  hoogte zijn van de geldende compenserende regelingen aan de RUG. Daarnaast pleit de SOG

  voor een efficinte registratie van functiebeperkte studenten. Deze verbeterde registratie neemt

  veel ergernissen en rompslomp met over bijvoorbeeld tentaminering en werkcolleges weg,

  aangezien docenten beter op de hoogte zijn van een eventuele functiebeperking. Hierbij dient de

  privacy van de studenten in kwestie in acht genomen te worden. Ook moet deze registratie niet

  leiden tot een status aparte van de functiebeperkte student. Functiebeperkte studenten moeten

  zoveel mogelijk het algemene programma kunnen volgen. Studenten met een functiebeperking

  moeten ten alle tijde toegang hebben tot persoonlijke begeleiding indien zij daar behoefte aan

  hebben. Bovendien moeten universiteitsgebouwen vrij toegankelijk zijn voor functiebeperkte

  studenten en deze voorzieningen moeten vastgelegd worden op de door de SOG voorgestelde

  digitale plattegronden27, alsmede op de analoge plattegronden. De SOG is van mening dat er

  op het gebied van studieondersteuning meer samenwerking mogelijk is tussen de RUG en Stichting

  Handicap en Studie.

  - Betere en efficintere ondersteuning voor functiebeperkte studenten met inachtneming

  van privacy

  - Digitale plattegronden

  4.9 College- en tentamenfaciliteiten verbeteren

  De SOG heeft in het verleden succesvol gepleit voor het vervroegen van de bouw van een nieuwe

  tentamenhal op het Zerniketerrein. De SOG is echter wel van mening dat de tentamenfaciliteiten

  verder uitgebreid moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld door een convenant met de

  Hanzehogeschool om op rustige momenten hun tentamensfaciliteiten te gebruiken. Dit neemt niet

  weg dat de college- en tentamenfaciliteiten op andere plekken, zoals in de binnenstad en op

  Zernike, niet verbeterd hoeven worden. De SOG pleit er daarom voor dat er in de nabije toekomst

  geen colleges gegeven worden op locaties zonder geschikte faciliteiten, zoals de Martinikerk en

  de Path Bioscoop. Ook mogen er geen tentamens afgenomen worden op ongeschikte locaties

  zoals de Tennishal.

  - Uitbreiding eigen college- en tentamenfaciliteiten

  - Geen gebruik van ongeschikte college- en tentamenfaciliteiten

  27 Digitale Plattegronden RUG gebouwen, Rondvraag SOG Universiteitsraadfractie 2007-2008

 • SOG Verkiezingsprogramma 2009-2010

  27

  4.10 Studentpsychologen

  De studentpsychologen zijn naar mening van de SOG een belangrijke voorziening. Deze

  psychologen moeten studenten helpen met persoonlijke en studieproblemen. Het inzetten van

  deze studentpsychologen zal bij kunnen dragen aan het verbeteren van het algemene welzijn van

  studenten en daarmee hun studievoortgang. De huidige situatie bij de studentpsychologen is

  schrijnend te noemen. De wachttijden zijn vaak lang. De SOG is van mening dat deze situatie moet

  veranderen. De RUG zal ervoor moeten zorgen dat de wachttijden teruggedrongen worden. De

  RUG zou studentpsychologen actiever moeten promoten, om studenten met problemen proactief

  te kunnen helpen.

  - Actievere communicatie en meer RUGbaarheid voor studentenpsychologen

  4.11 De SOG pleit voor:

  - Communicatie omtrent vrije studieplaatsen

  - Ruimere openingstijden bibliotheken

  - Voldoende algemene kluisjes

  - Vanaf elke locatie een printopdracht

  - Betaalsysteem printen verbeteren

  - Dubbelzijdig printen goedkoper maken

  - Verruiming van de openingstijden kantines

  - Verbetering van het aanbod kantines

  - Commercile ruimtes op het Zerkineterrein

  - Op de hele RUG pinnen als betaalmiddel

  - Meer videocolleges en digitale schoolborden

  - 'High-resolution' webcam en goede microfoons in iedere collegezaal

  - Collegesheets op Nestor

  - Digitale readers aanbieden op Nestor

  - Een gepersonaliseerde universitaire startpagina

  - Digitaal e-match systeem

  - Een universiteitsbrede thuiswerkplek

  - Gratis stadsbreed draadloos Internet

  - Delen van kennis via Open University Framework

  - Betere en efficintere ondersteuning voor functiebeperkte studenten met inachtneming van

  privacy

  - Digitale plattegronden

  - Uitbreiding eigen college- en tentamenfaciliteiten

  - Geen gebruik van ongeschikte college- en tentamenfaciliteiten

  - Actievere communicatie en meer RUGbaarheid voor studentenpsychologen

 • SOG Verkiezingsprogramma 2009-2010

  28

  5. Organisatie

  De SOG wil een actieve medezeggenschap binnen het Harmoniemodel, waar studenten bij

  betrokken zijn. Een goede organisatie is van groot belang voor het functioneren van de universiteit.

  Studenten en medewerkers moeten een academische gemeenschap vormen waardoor de

  binding met de universiteit versterkt wordt. Goede profilering, alumnibeleid, duurzaamheid en

  samenwerking met andere partijen zijn daarvoor van groot belang. Cultuur en sport dragen bij aan

  het creren van een academische gemeenschap en zijn goede manieren van profilering. Ook

  hecht de SOG groot belang aan de vele actieve studentenorganisaties in Groningen.

  5.1 Actieve medezeggenschap

  Op de RUG wordt gebruik gemaakt van het Harmoniemodel, een vergaderstructuur waarbij de

  Universiteitsraad constructief meedenkt met het College van Bestuur. Door samenwerking en

  overleg tussen studenten, medewerkers en bestuur wordt er gewerkt aan een betere universiteit.

  Dit model binnen de universiteitsraad vergoot het proactief meedenken over het beleid en het

  intensief gebruik maken van het initiatiefrecht. De SOG is een groot voorstander van het

  Harmoniemodel en pleit daarom voor een universiteitsbrede handhaving van het Harmoniemodel

  en een implementatie hiervan binnen alle faculteiten. Wel moet er kritisch gekeken worden naar

  het functioneren van de universiteitsraad en naar mogelijkheden tot meer inspraak.

  Om faculteitsraden meer bij elkaar te betrekken organiseert de SOG het Groot Overleg

  Studentenfracties (GOS). Ook vindt de SOG het belangrijk om goed contact te houden met de

  faculteitsraden en zo op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de faculteiten.

  Door betere communicatie over medezeggenschap naar studenten, kunnen studenten de

  medezeggenschapspartijen beter bereiken. De SOG wil dat er een medezeggenschapswebsite

  komt. Hierop komt informatie over universitaire en facultaire medezeggenschap en kunnen

  studenten contact zoeken met de partijen. Ook zouden studenten moeten worden ingelicht over

  relevante onderwerpen die behandeld worden in de universiteitsraad. Voorlichting kan door de

  medezeggenschapswebsite, een applicatie op Nestor, een maandelijke algemene mail naar alle

  studenten en docenten en de mogelijkheid van een gepersonaliseerde iGoogle. Om de feedback

  van studenten richting de universiteit te vergroten zou Nestor voorzien moeten zijn van een knop

  waar studenten terecht kunnen met opmerkingen, suggesties en klachten. Deze knop zou centraal

  ingevoerd moeten worden.

  Daarnaast pleit de SOG voor het universiteitsbreed instellen van jaarvertegenwoordigingen,

  voornamelijk voor het propedeusejaar, omdat dat jaar in hoge mate bepalend is voor de verdere

  studievoortgang. Deze jaarvertegenwoordigingen moeten het betreffende studiejaar evalueren

  en waar nodig verbeterpunten voorstellen.

  - Betere communicatie over medezeggenschap naar studenten d.m.v.

  medezeggenschapswebsite

  - Nestor moet voorzien worden van een knop voor opmerkingen, suggesties en klachten

  - Universiteitsbreed instellen van jaarvertegenwoordigingen

 • SOG Verkiezingsprogramma 2009-2010

  29

  5.2 Profilering RUG

  De SOG is van mening dat de RUG zich zowel nationaal als internationaal beter en meer moet

  profileren. Er moet een RUG-gevoel gecreerd worden onder studenten en medewerkers. De

  geschiedenis van de RUG kan beter belicht worden en de RUG zou zijn onderzoeksactiviteiten

  beter moeten profileren door extracurriculaire activiteiten op het gebied van onderzoek te

  stimuleren. Onderzoekers moeten de RUG op een uniforme manier vermelden in hun publicaties.

  De masteropleidingen van de RUG moeten een duidelijk en aansprekend profiel hebben, zodat

  bachelorstudenten van andere universiteiten naar Groningen komen voor het volgen van een

  master.28

  Ook meer merchandise kan bijdragen aan de profilering van de RUG. De merchandise moet

  uitgebreid worden met producten die studenten meer aanspreekt.

  Het is belangrijk dat de kwaliteit van onderwijs en onderzoek hoog is, zodat de RUG beter scoort in

  de nationale en internationale rankings. De RUG profileert zich zo als een topuniversiteit. De RUG zal

  aantrekkelijker worden voor goede binnen- en buitenlandse studenten en voor excellente

  onderzoekers.

  Sport- en culturele verenigingen moeten worden ingezet bij promotie van de RUG, bijvoorbeeld

  door middel van sponsoring van verenigingen in ruil voor de vermelding van het RUG-logo.

  Profilering middels universiteitsteams zal in de toekomst grootschaliger aangepakt moeten worden.

  - Verplicht vermelden van de RUG bij publicaties van onderzoekers

  - Merchandise verbeteren

  - Sport- en culturele verenigingen moeten worden ingezet bij promotie van de RUG

  5.3 Studentenorganisaties meer betrekken

  De Groningse studentenwereld onderscheidt zich zowel nationaal als internationaal door de vele

  actieve studentenorganisaties. Er is een groot aanbod van studie-, gezelligheids-, sport- en culturele

  verenigingen voor studenten. Hierbinnen kunnen zij zich ontplooien. Een groot deel van de

  studentenpopulatie is lid van n van deze verenigingen. Binnen deze verbanden kunnen zij

  participeren in commissies en besturen. Dit is volgens de SOG een belangrijke bijdrage voor een

  optimale academische vorming.

  De SOG ziet graag dat de RUG zijn waardering voor deze studentenorganisaties laat blijken door

  de studentbestuurders zo goed mogelijk te faciliteren en betere communicatie over het certificaat

  voor studentbestuurders.29 Dit is van belang omdat er waarde aan snel afstuderen wordt gehecht

  en er daardoor een afnemende belangstelling voor zwaar bestuurswerk bestaat. Dit is een

  ontwikkeling die de SOG als zorgelijk beschouwt.

  - Studentbestuurders zo goed mogelijk faciliteren

  28 Voorlichting belicht, SOG Universiteitsraadfractie 2008-2009

  29 Rondvraag Bestuurscertificaten, SOG Universiteitsraadfractie 2007-2008

 • SOG Verkiezingsprogramma 2009-2010

  30

  5.4 Sportvoorzieningen beter

  Sport en cultuur kunnen zorgen voor een sterkere binding tussen studenten en de RUG. Groningen

  kent een breed scala aan sportorganisaties. De SOG is van mening dat de ontwikkeling van

  topsport en breedtesport hand in hand moeten gaan om deze verscheidenheid aan

  sportorganisaties te behouden. Topsport kan gebruikt worden als marketingmiddel van de RUG en

  ter ondersteuning van de breedtesport.30

  Om dit te faciliteren moet de RUG, in samenwerking met de Hanzehogeschool en met

  topsportinstellingen, beleid opzetten om talentvolle sporters aan te trekken en te behouden. Voor

  de bevordering van topsport moeten de faciliteiten bij het sportcentrum kwalitatief en kwantitatief

  uitgebreid worden. Door deze uitbreiding wordt ook de breedtesport gestimuleerd. Daarnaast zou

  de ACLO een halfjaarabonnement aan kunnen bieden voor internationale studenten die voor n

  semester aan de RUG studeren.

  - Topsport gebruiken als marketingmiddel van de RUG

  - Halfjaarabonnement op de ACLO voor internationale studenten

  5.5 Meer aandacht voor cultuur

  De RUG legt een sterke focus op studenten en topsport. Dit zou ook voor studenten die op cultureel

  vlak actief zijn moeten gebeuren. De RUG moet beleid voeren betreffende talentvolle studenten.

  De SOG pleit voor een beurs voor topkunstenaars, zoals musici die op hoog niveau spelen die

  daardoor studievertraging oplopen. Culturele vorming is belangrijk voor een academische

  opleiding, omdat culturele en academische vorming dezelfde basis hebben. De RUG moet zich

  inspannen voor goedkope en kwalitatief goede culturele voorzieningen voor studenten. Ook kan

  de RUG zijn activiteiten organiseren in samenwerking met de culturele organisaties. De USVA zou

  een koepelorganisatie kunnen worden voor de culturele organisaties in Groningen, naar voorbeeld

  van de ACLO op sportgebied.

  - Beurs voor topkunstenaars

  - Goedkope en kwalitatief goede culturele activiteiten voor studenten

  - USVA als culturele koepelorganisatie

  5.6 Stimulering ondernemerschap

  De SOG pleit voor een actieve stimulering van ondernemerschap. Dit heeft voor zowel student als

  universiteit een aantal voordelen. Ondernemende studenten kunnen met behulp van de

  aanwezige expertise op de juiste weg gebracht worden. De RUG kan tegelijkertijd profiteren van

  de imagoverbeterende werking die stimulering van ondernemerschap met zich meebrengt. Ook

  kunnen geldstromen gegenereerd worden uit succesvolle studentenondermeningen.

  De SOG is van mening dat de huidige activiteiten van Studenterprise door de RUG moeten worden

  ondersteund. De RUG moet onderzoeken of een centrum voor ondernemerschap mogelijk is. Hier

  30 Top of the Sports, notitie SOG Universiteitsraadfractie 2007-2008

 • SOG Verkiezingsprogramma 2009-2010

  31

  moeten studentondernemers de mogelijkheid krijgen om kennis en ideen uit te wisselen om zo

  een bijdrage te leveren aan elkaars ondernemingen. Tevens moet de RUG studentondernemers

  actief ondersteunen bij het opbouwen van een onderneming. Het is belangrijk dat studenten op

  de hoogte worden gesteld van de mogelijkheden over ondernemerschap.

  De unive