SOG 0708N131 Ik Zie Ik Zie Wat Jij Niet Ziet

Click here to load reader

 • date post

  23-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

description

SOG-notitie over communicatiebeleid en ICT voor studenten aan de RUG

Transcript of SOG 0708N131 Ik Zie Ik Zie Wat Jij Niet Ziet

 • Ik zie ik zie wat jij niet ziet...

  Communicatie met studenten aan de RUG

  SOG-Fractie 2007-2008

  Studentenorganisatie Groningen

  Sint Walburgstraat 22C

  9712HX Groningen

  www.studentenorganisatie.nl

  [email protected]

 • Nota: Ik zie ik zie, wat jij niet ziet

  2

  Inhoudsopgave

  Inhoudsopgave .................................................................................................................................................2

  1. Inleiding ..........................................................................................................................................................3

  2. Probleemschets.............................................................................................................................................4

  Een Academie vol Ideen ..........................................................................................................................4

  Communicatie met studenten...................................................................................................................4

  Communicatietheorie..................................................................................................................................5

  Onderzoek ......................................................................................................................................................6

  Conclusie ........................................................................................................................................................6

  3. Analyse ...........................................................................................................................................................7

  Inleiding...........................................................................................................................................................7

  De wereld van de student ..........................................................................................................................7

  Een kanaal, meerdere platformen............................................................................................................8

  Communicatie door de studie heen ........................................................................................................8

  Wie communiceert wat ...............................................................................................................................9

  Buitenstebinnen .............................................................................................................................................9

  Profielen en Matching..................................................................................................................................9

  4. myRug ...........................................................................................................................................................11

  Inleiding.........................................................................................................................................................11

  De Academische Community..................................................................................................................11

  Introductie College.....................................................................................................................................12

  Suggesties voor Modulen ..........................................................................................................................12

  Developers Community .............................................................................................................................16

  Kosten ............................................................................................................................................................17

  5. Conclusies en Aanbevelingen.................................................................................................................18

 • Nota: Ik zie ik zie, wat jij niet ziet

  3

  1. Inleiding

  Think like a wise man but communicate in the language of the people.

  William Butler Yeats (1865 - 1939)

  De Rijksuniversiteit Groningen kent een rijke traditie en biedt haar studenten de mogelijkheid zich

  breed te ontplooien. Studenten van de RUG kunnen zich zowel binnen als buiten de opleiding

  ontwikkelen tot breed gevormde academici. Met meer dan 200 geregistreerde

  studieverenigingen, verschillende gezelligheidsverenigingen, de ACLO, de USVA en vele andere

  organisaties is er een breed aanbod aan activiteiten in het verlengde van en naast de studie.

  Binnen de opleiding zijn er vakgroepen, docenten, diensten en programmas die studenten

  ondersteunen in hun ontplooiing. Deze organisaties en personen hebben regelmatig behoefte

  aan contact met studenten en dit zorgt voor een veelheid aan communicatie.

  Binnen de RUG is de intensiteit aan e-mail verkeer in de afgelopen jaren meer dan

  verdrievoudigd. Daarnaast blijkt uit enqutes dat studenten nogal eens ontevreden zijn over de

  manier waarop met hen gecommuniceerd wordt over bijvoorbeeld roosters, vakken en RUG

  nieuws. De SOG fractie onderkent dit probleem en is van mening dat er een nieuwe aanpak

  moet komen in de manier waarop informatie aan studenten wordt overgebracht. Uit

  gesprekken met zowel studenten als medewerkers van de RUG blijkt dat er veel verschillende

  partijen zijn met interessant nieuws. Toch laten de mogelijkheden tot het bereiken van de

  gewenste doelgroep te wensen over. Er moet dan ook gestreefd worden naar meer interactie

  tussen de verschillende partijen.

  De SOG fractie stelt dat er een oplossing moet worden gezocht waarbij studenten effectiever

  en gedifferentieerder worden benaderd via n kanaal. Het concept myRug kan uitkomst

  bieden voor het creren van een omgeving waar alle studenten hun informatie kunnen vinden

  en waar ze met docenten, verenigingen en bedrijfsleven kunnen communiceren.

  Vanzelfsprekend is dat niet alleen studenten maar de gehele instelling zal profiteren van het

  vergroten van de mogelijkheden met betrekking tot de communicatie. In deze notitie zal in het

  eerste hoofdstuk een analyse worden gemaakt van het huidige communicatiebeleid van de

  RUG, waarna de belangrijkste verbeterpunten uiteen worden gezet. Ten slotte zal er een

  voorstel voor betering worden gedaan door het concept myRug te introduceren.

 • Nota: Ik zie ik zie, wat jij niet ziet

  4

  2. Probleemschets

  Een Academie vol Ideen

  De Rijksuniversiteit Groningen kent met 179 opleidingen, 9 faculteiten, een Universiteitskrant, vele

  initiatieven zoals Studium Generale, Kennisdebat en meer dan honderd studie-, sport- en

  gezelligheidsverenigingen1 een enorme hoeveelheid aan communicatie die dagelijks op

  studenten af komt. Veel studenten komen om in mailtjes, nieuwsbrieven en mededelingen van

  allerlei organen die onderdeel uitmaken van het studentenleven. Deze communicatie heeft een

  gemene deler, zij is namelijk direct of indirect verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en

  bedient een onderdeel van de academische gemeenschap. De SOG fractie merkt op dat een

  groot aantal van deze verenigingen, initiatieven en instellingen onopgemerkt blijft door de

  veelheid aan communicatie. Studenten zien te vaak door de bomen het bos niet meer omdat

  het een veelheid aan verenigingen en initiatieven in Groningen betreft. De SOG denkt dat dit

  probleem opgelost kan worden door goed na te denken over de manier waarop we in

  Groningen met elkaar communiceren. De RUG heeft studenten enorm veel te bieden en met

  de juiste technologie kunnen we/kan zij dat ook laten zien.

  Communicatie met studenten

  Binnen de RUG zelf lijkt er te weinig duidelijkheid te bestaan over de manier waarop er met de

  studenten gecommuniceerd dient te worden. Een student kan informatie met betrekking tot

  een vak vinden op Nestor, het College van Bestuur communiceert meestal via e-mail,

  opleidingsbureaus hangen een briefje naast het loket en cijfers zijn te vinden op Progress. Ook

  gebruikt iedere opleiding verschillende en meerdere manieren om met haar studenten te

  communiceren Dit zorgt ervoor dat het voor studenten vaak onduidelijk is welke kanalen

  regelmatig bezocht moeten worden. Alleen al in het bovenstaande voorbeeld zou een student

  zowel zijn e-mail, Nestor, Progress en het briefje bij het opleidingsbureau moeten controleren om

  op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen rond zijn opleiding, laat staan alles wat daarmee

  verband houdt.

  Ook de inhoud van de communicatie varieert enorm tussen de verschillende instanties.

  Allereerst is in veel gevallen de communicatie slechts relevant voor een bepaalde groep

  studenten. Alle studenten krijgen bijvoorbeeld een aankondiging van een colloquium terwijl dit

  vooral voor laatstejaars belangrijk is. Ten tweede staat de inhoud van de communicatie in

  1 Rijksuniversiteit Groningen. "Kerncijfers", http://www.rug.nl/corporate/universiteit/feitenencijfers/index, 2 juni 2008

 • Nota: Ik zie ik zie, wat jij niet ziet

  5

  slechte verhouding met de lengte en het doel van de communicatie. Vaak zijn berichten te

  weinig to the point, komt het onderwerp niet overeen met de inhoud of is de urgentie niet

  duidelijk uit de aankondiging te herleiden. Door deze variatie in relevantie en kwaliteit wordt het

  voor studenten onduidelijk aan welke communicatie aandacht te schenken.

  Naast de inhoud en de kanalen die voor de communicatie worden gebruikt zijn er ook sterke

  variaties in de intensiteit van de communicatie. Sommige opleidingen sturen hun studenten

  meerdere malen per week nieuws van de opleiding, belangrijke mededelingen of

  herinneringen, terwijl andere opleidingen maar summier met hun studenten communiceren.

  Ten slotte kenmerkt de communicatie van de RUG zich door een sterke interne orintatie. Dit

  betekent dat er weinig communicatie wordt doorgegeven vanuit organisaties die niet direct

  binnen de RUG vallen. Studieverenigingen, sportverenigingen, initiatieven zoals Kennisdebat of

  de Studium Generale en bijvoorbeeld het bedrijfsleven kunnen geen gebruikmaken van de

  communicatiekanalen.

  Communicatietheorie

  Waar het de communicatie met studenten aangaat lijkt er binnen de RUG geen duidelijk beleid

  te bestaan. Ondanks het feit dat de wetenschap voldoende aanknopingspunten geeft om tot

  een goed communicatiebeleid te komen, hebben verschillende afdelingen en organisaties

  binnen de RUG een eigen visie en methode op communicatie met studenten. De organisatie

  van de communicatie centreert zich niet rond de student als afnemer van de communicatie,

  maar wordt gedreven vanuit de hirarchie van de organisatie. Verschillende afdelingen,

  faculteiten en opleidingen houden er hun eigen ideen en methoden op na, hetgeen de

  student vaak niet ten goede komt.

  Het opzetten van een duidelijk communicatieplan lijkt dan ook gewenst. In een dergelijk

  communicatieplan wordt duidelijk gekeken naar de doelen van de communicatie, de

  doelgroep, de prioriteit die aan bepaalde informatie wordt gegeven, de samenhang binnen

  communicatieuitingen en het kanaal dat voor de communicatie wordt gebruikt. Deze richtlijnen

  kunnen voor de verschillende faculteiten, afdelingen en opleidingen van de RUG als leidraad

  dienen.

 • Nota: Ik zie ik zie, wat jij niet ziet

  6

  Onderzoek

  Uit verschillende onderzoeken blijkt dat communicatie met studenten binnen de RUG laag

  wordt gewaardeerd. Uit het Elsevier onderzoek de beste studies van 20072 blijkt bijvoorbeeld

  dat de RUG met een 6,8 op het onderdeel communicatie gemiddeld het slechts presteert van

  alle universiteiten in Nederland en zich zelfs kan aansluiten bij de slechtste 10% van de

  Nederlandse Hogescholen. Voor communicatie met studenten ligt dit getal met een 6.1

  gemiddeld nog lager.

  Wanneer we kijken naar 100 over de RUG is het moeilijk om de vraag over communicatie

  richting studenten eenduidig te beantwoorden. Wel blijkt uit deze enqute dat vooral met

  betrekking tot begeleiding van studenten er relatief slecht wordt gescoord3. Hieruit blijkt onder

  andere dat de feedback die aan studenten wordt gegeven met betrekking tot de studie onder

  de maat is. Het verbeteren van communicatie met studenten kan bijdrage aan een duidelijkere

  perceptie van begeleiding.

  Tot slot blijkt uit gesprekken die zijn gevoerd door de SOG fractie ter voorbereiding van deze

  nota dat veel studenten ontevreden zijn over de communicatie. Eerder genoemde problemen

  zoals te weinig gedifferentieerde en duidelijke communicatie zijn veel gehoorde klachten.

  Conclusie

  De SOG fractie concludeert dat er in en rond de RUG veel relevante informatiestromen voor

  studenten zijn, maar dat deze doelgroep momenteel te weinig effectief wordt bereikt. De wijze

  van communicatie met studenten moet dan ook worden verbeterd.

  De belangrijkste conclusies hierbij zijn:

  1. Er bestaat geen eenduidig beleid met betrekking tot de communicatie met studenten,

  de student staat niet centraal in het huidige communicatiebeleid;

  2. Het huidige beleid zorgt ervoor dat er te weinig interactie plaats vindt tussen de

  studenten en de verschillende initiatieven aan RUG zoals Studium Generale, maar ook

  studenten -sport, -algemene en gezelligheidsverenigingen;

  3. Studenten zijn ontevreden over de communicatie die de instelling in haar richting uit.

  2 Reed Business BV, Elsevier. "De beste studies 2007 - Universiteien", http://www.elsevier.nl/survey/onderzoek/asp/surveyid/47/positie/37/knooppunt/1214/index.html, 3 Juni 2008 3 Universitair Onderwijscentrum Groningen. (2007). Honderd over de RUG, Venendaal: Universal Press.

 • Nota: Ik zie ik zie, wat jij niet ziet

  7

  3. Analyse

  Inleiding

  In dit hoofdstuk zal de SOG fractie haar analyse geven die de belangrijkste verbeterpunten met

  betrekking tot het communicatiebeleid. De SOG fractie is van mening dat het

  communicatiebeleid van de RUG met betrekking tot studenten kan worden verbeterd. Om dit

  beleid te verbeteren dient de RUG in te zetten op een aantal kernthemas. Allereerst dient zij

  zich open te stellen voor nieuwe ontwikkelingen in de wereld van communicatie. Deze

  ontwikkelingen spelen vaak een centrale rol in de manier waarop studenten informatie tot zich

  nemen. Het gebruik van social networks en verplaatsing in de wereld van de student zijn hierbij

  van belang. Ten tweede dient de RUG een simpel protocol op te stellen over de manier waarop

  er met studenten wordt gecommuniceerd. Dit protocol dient binnen de instelling als leidraad

  voor communicatie te worden gebruikt en dient in hoofdlijnen uit te leggen op welke wijze er

  wat gecommuniceerd dient te worden. Ten derde dient de RUG voor een kanaal te kiezen

  waarover communicatie met studenten plaatsvindt. Ten vierde, dient de RUG haar

  communicatiekanalen open te stellen voor partijen van buiten zoals bijvoorbeeld

  studieverenigingen. Ten vijfde dient de RUG gebruik te maken van matching technologie om de

  verscheidenheid aan informatie naar de juiste persoon te voeren. Ten slotte dient de

  communicatie met studenten zich aan te passen naargelang de student vordert in de studie. In

  de dit hoofdstuk zullen de themas verder worden uitgewerkt.

  De wereld van de student

  De wereld van de student verandert razend snel. Veel studenten hebben een intensief sociaal

  leven en staan in contact met de hele wereld. Bij deze wereld hoort een mobiele telefoon, vaak

  met internet, een actief leven in een sociaal digitaal (of niet digitaal, maar dan is Hyves een

  kleine onderdeel van het sociale netwerk en moet je waaronder gebruiken) netwerk zoals

  bijvoorbeeld Hyves en alle informatie in de wereld binnen handbereik. Uiteraard geldt dit nog

  niet voor alle studenten en wordt het beeld wellicht wat geromantiseerd/gedealiseerd. De

  verwachting is echter dat in de komende jaren dergelijke situaties meer regel dan uitzondering

  zullen zijn. Studenten stellen steeds hogere eisen aan hun omgeving en specifiek aan de

  informatie die ze krijgen, vinden en delen. Het gebruik van laptops is de laatste jaren ook enorm

  toegenomen en dankzij het draadloos internet hebben studenten constant toegang tot

  informatiestromen. Daarnaast maken steeds meer studenten gebruik van allerlei vormen van

  software in het ondersteunen van hun dagelijks leven. Google en Windows live zijn voorbeelden

  waar studenten enorm veel gebruik maken om met elkaar te communiceren, agendas bij te

  houden, en informatie te vinden.

 • Nota: Ik zie ik zie, wat jij niet ziet

  8

  De huidige communicatie richting studenten is totaal niet aangesloten op deze wereld.

  Studenten zijn steeds minder bereid om in vele verschillende systemen cijfers, roosters,

  vakinformatie en contactgegevens te vinden. Het liefst zouden deze gegevens ingebracht

  moeten worden in de al bekende omgevingen. De RUG zou sterker in moeten zetten op het

  gebruik van openstandaarden om zo hun communicatie en informatie beschikbaar te maken

  voor Social Networks en omgevingen waarin studenten werken.

  1. Het gebruik van open standaarden zodat studenten RUG communicatie en informatie in

  hun eigen omgeving kunnen gebruiken;

  Een kanaal, meerdere platformen

  In haar nota Een voor allen, alles in een4, heeft de SOG fractie al eens gepleit voor de

  intergratie van verschillende communicatiekanalen in Nestor. Ondanks de ontwikkelingen met

  betrekking tot Single Sign On en Centrale Virtuele Onderwijsruimte dient er sterker te worden

  ingezet op het integreren van alle informatiesystemen in Nestor. Een van de aanzetten tot een

  dergelijke integratie wordt momenteel gedaan via het Service Oriented Architecture project

  van de RUG. De SOG fractie ondersteunt deze ontwikkeling en raadt aan om bij de

  implementatie van de Service Oriented Achitecture gebruik te maken van open standaarden

  zoals XML. Dergelijke open standaarden maken het mogelijk om niet alleen de informatie op

  een internet platform te ontvangen, maar bijvoorbeeld ook op een mobiel toestel.

  2. De RUG moet kiezen voor Nestor als enig communicatiekanaal met studenten;

  3. De RUG moet het mogelijk maken platformen zoals de mobiele telefoon te kunnen

  gebruiken;

  Communicatie door de studie heen

  Door de studie heen verandert de informatiebehoefte van de student. Een eerstejaars zal zich

  vooral orinteren op de mogelijkheden van de studie, maakt nieuwe vrienden, wil leren

  studeren etc, terwijl een ouderejaars student het liefst meer zou weten over o.a. stageplaatsen,

  onderzoek aan de RUG en de beste locatie voor een afstudeerborrel. Communicatie richting

  studenten wordt binnen de RUG niet gekoppeld aan de fase van de studie waarin een student

  zich bevindt. Dit terwijl de communicatiebehoefte van studenten door hun studie heen sterk

  verandert. Een oplossing voor dit probleem is technisch eenvoudig te realiseren door gehaalde

  4 Studentenorganisatie Groningen. (2006). Een voor allen, alles in een Notitie aan het College van Bestuur.

 • Nota: Ik zie ik zie, wat jij niet ziet

  9

  vakken ten opzichte van het curriculum te registreren. Zo wordt duidelijk tot welke doelgroep

  een student behoort en kan de informatie hierop afgestemd worden.

  4. De RUG moet in haar communicatiebeleid rekening houden met de

  communicatiebehoeften van studenten door de studie heen;

  Wie communiceert wat

  In het vorige hoofdstuk hebben we mogen constateren dat afdelingen, opleidingen en

  organisaties er diverse en verschillende methoden van communicatie op nahouden. Dit zorgt

  voor een sterk hirarchische vorm van communicatiebeleid waarin de structuur van de

  organisatie centraal staat. De SOG fractie pleit voor een vorm waarin de student centraal wordt

  gesteld in het aanbod van communicatie. Om dit te bewerkstelligen moet er naast het al

  eerder aanbevolen enkelvoudige kanaal, worden gekozen voor een protocol waarin informatie

  aan studenten wordt aangeboden. Hierin krijgen alle aanbieders van informatie een plek en

  worden de doelgroep, inhoud, kanaal en methoden vastgelegd.

  5. De RUG moet een protocol opstellen waarin de methode, richtlijnen voor de inhoud en

  intensiteit van communicatie met studenten staat beschreven;

  Buitenstebinnen

  De RUG kenmerkt zich als een gesloten organisatie waar het communicatie met studenten

  aangaat. Voor veel organisaties zijn er beperkingen in de mogelijkheden tot communiceren met

  studenten. Onlangs het feit dat de RUG zich ziet als een academische gemeenschap met vele

  facetten, lijkt dit in het communicatiebeleid nog geen weerslag te hebben gevonden. Zo

  kunnen bedrijven onderzoekstages voor studenten niet aanmelden en kunnen alumni niet op

  zoek naar een student die hen bij een probleem zou kunnen helpen. De SOG fractie pleit ervoor

  om het buitenste binnen te halen. Verenigingen, bedrijven en initiatieven van buiten de

  instelling zouden de mogelijkheid moeten hebben via RUG kanalen met de studenten te

  communiceren. Uiteraard kan dit alles met toestemming van de student zelf pas plaatsvinden.

  6. De RUG moet andere organisaties de mogelijkheid geven om via RUG kanalen te

  communiceren met studenten;

  Profielen en Matching

  Om het probleem van de veelheid aan communicatie wat meer in banen te leiden kan er

  gebruik gemaakt worden van twee belangrijke technieken. Allereerst zou iedere student de

 • Nota: Ik zie ik zie, wat jij niet ziet

  10

  mogelijkheid moeten krijgen om een profiel van zichzelf te maken. In dit profiel kunnen aan

  gegevens als studie, leeftijd en vakken ook andere gegevens worden toegevoegd . Hieronder

  vallen bijvoorbeeld interesses, lidmaatschappen van verenigingen en carrirewensen. Deze

  gegevens worden vrijwillig door de studenten ingebracht. Door deze profielen te matchen aan

  de informatie en communicatie die de RUG verspreid kan gepersonaliseerde communicatie tot

  stand worden gebracht. Een student organische chemie kan zo in contact komen met

  communicatie van zijn studievereniging, zijn OC, maar ook met nieuws uit de belangrijkste

  onderzoeksgroep, die verbonden aan de opleiding is.

  7. De RUG moet gebruik maken van profielen en matching principes om communicatie

  richting studenten te stroomlijnen;

 • Nota: Ik zie ik zie, wat jij niet ziet

  11

  4. myRug

  Inleiding

  In dit hoofdstuk zal het concept myRug worden uiteengezet. De digitale omgeving van MyRug

  vormt een blauwdruk van een mogelijke oplossing voor de gestelde problemen. In myRug zullen

  de belangrijke themas die in het vorige hoofdstuk zijn beschreven worden geadresseerd.

  Daarnaast zal een aantal concrete aanbevelingen worden gedaan voor het ontwikkelen van

  modulen en een introductiecollege.

  De Academische Community

  De Academische community myRug is gebaseerd op het reeds bestaande Nestor platform. Het

  volgende voorbeeld illustreert een mogelijke werking van het systeem op een gemiddelde dag.

  Een student kan via de gebruikelijke weg inloggen. Op de site kan hij de laatste mededelingen

  van zijn faculteit, het nieuws van de UK, maar ook dat van zijn favoriete nieuwssite Nu.nl

  bekijken. De site had via zijn mobiel gemeld dat er een nieuw cijfer was voor het vak Bio-

  organische chemie en via de module cijfers wordt hij op de hoogte gesteld. Via de rent a

  student module hoort hij dat er een bedrijf op zoek naar hem is; leuk dat hij via deze weg

  misschien iets bij kan verdienen. De reminder module laat hem weten dat wanneer hij zijn

  collegegeld niet betaalt, hij uitgesloten kan worden voor verschillende diensten. Ook heeft hij

  nog maar n week om zich in te schrijven voor tentamens; snel even doen. In zijn

  gepersonaliseerde nieuwsmodule staat dat een van zijn favoriete hoogleraren: Ben Feringa

  Academiehoogleeraar is geworden. Begeleid met een foto stuurt hij deze informatie via n

  knop naar zijn Hyves profiel zodat zijn vrienden het ook kunnen zien. Nog even kijken wat er

  vanavond te doen is in de stad, via de agenda module ziet hij de activiteiten die passen bij zijn

  interesse. Langs bij de SIB voor een politiek debat of toch maar naar zijn studievereniging de

  Chemische Binding.

  Dit voorbeeld klinkt misschien wat utopisch, maar het is een slimme recombinatie van gegevens

  die al binnen de instelling aanwezig zijn. De omgeving myRug kenmerkt zich als een open

  platform waarin de student zelf kiest welke informatie van de instelling en daarbuiten hij op zijn

  site wil ontvangen. Door gebruik te maken van zowel informatie van binnen als buiten de

  instelling, het matchen van studie met nieuws en het exporteren van informatie naar andere

  social networks sluit het naadloos aan op de wereld van de student. Nestor wordt hiermee het

  centrale portaal voor iedere student. Doordat de student de voor hem relevante informatie op

  n kanaal ontvangt wordt de communicatie doelgerichter en effectiever.

 • Nota: Ik zie ik zie, wat jij niet ziet

  12

  Introductie College

  Om te zorgen dat myRug een goede kans van slagen heeft moeten eerstejaars een

  introductiecollege ontvangen. Tijdens dit college worden ze wegwijs gemaakt in de wereld van

  myRug. Dit college sluit aan op de bibliotheekinstructie die door de UB wordt gegeven.

  Studenten worden tijdens dit college ook geholpen bij het invullen van hun profiel. Zo worden

  zowel de vaardigheden binnen Nestor als bekendheid met verschillende organisaties in

  Groningen verbeterd.

  Suggesties voor Modulen

  Binnen het myRug platform zijn verschillende modulen die kunnen worden gebruikt binnen de

  Nestor omgeving. Deze modulen kunnen op de hoofdpagina van Nestor worden gezet. Een

  aantal van deze modulen kan worden gebruikt op verschillende plekken. De modulen hebben

  daarnaast een aantal markeringen. De eerste markering is verplicht, niet verplicht een

  veplichte markering bepaalt of het informatie is die door de student gezien moet worden of

  niet. De tweede markering is intern/extern, welke aangeeft of een module primair op de RUG is

  gericht, of informatie naar buiten brengt, dan wel informatie van buiten binnen het myRug

  platform brengt.

 • Nota: Ik zie ik zie, wat jij niet ziet

  13

  Universitair Nieuws Verplicht Intern Deze module bevat al het nieuws van de Universiteit op centraal niveau. Hieronder vallen

  bijvoorbeeld mededelingen van het College van Bestuur, maar ook ander belangrijk nieuws dat

  studenten aangaat.

  Facultair Nieuws Verplicht Intern Deze module bevat al het nieuws van de Faculteit. Hieronder vallen bijvoorbeeld mededelingen

  van het faculteitsbestuur, maar ook nieuws van de faculteit zelf.

  Opleidings Nieuws Verplicht Intern Deze module bevat al het nieuws van de Opleiding(en) waaraan een student in ingeschreven.

  Op deze module kan nieuws en mededelingen van de opleiding worden geplaatst.

  Cijfers Niet verplicht Intern Deze module bevat de meest recente cijfers die door een student zijn gehaald.

  UB Niet verplicht Intern Deze module bevat de belangrijkste zoekmodulen van de UB (Catalogus, Picarta, Livetrix). Via

  deze module kan vanuit myRug worden gezocht in de bestanden van de UB. Daarnaast kan

  deze module de tagclouds van livetrix naast een pagina van een cursus weergeven.

  Vertegenwoordiging Niet verplicht Intern Deze module bevat een methode om te communiceren met vertegenwoordigers in OCs,

  Fraad en Uraad. Het systeem begeleidt studenten met een vraag of opmerking naar het goede

  inspraakorgaan.

  myNews Niet verplicht Extern Deze module zoekt op basis van geselecteerde interne nieuwsbronnen, internet nieuwsbronnen

  en op het profiel gebaseerde nieuwsbronnen.

  Email Niet verplicht Intern Deze module laat de laatste email berichten zien die door de student via zijn studentenmail zijn

  ontvangen. Ook andere emailproviders zoals gmail zouden aan deze module kunnen worden

  toegevoegd.

  myVereniging Niet verplicht Extern Deze module geeft de mogelijkheid om informatie zoals nieuws, rekeningen maar ook

  mededelingen van verschillende verenigingen binnen myRug weer te geven.

  Rooster Niet verplicht Intern Deze module bevat het rooster met vakken en tentamens op basis van de vakken waarvoor

  iemand zich heeft ingeschreven. Het is mogelijk om dit te exporteren als ical, html of rss formaat.

 • Nota: Ik zie ik zie, wat jij niet ziet

  14

  Reminder Niet verplicht Intern Deze module herinnert studenten aan zaken waarvoor ze zich moeten inschrijven, het verstrijken

  van deadlines bij vakken of bijvoorbeeld het betalen van collegegeld. De module past de

  meldingen aan de studievoortgang aan.

  Carrire Niet verplicht Extern Deze module bevat informatie, nieuws en evenementen met betrekking tot carriere

  ontwikkeling van de studenten.

  Wordt actief Niet verplicht Extern Deze module bevat vacatures voor besturen en commissies binnen verenigingen in Groningen.

  De module kan voor de student relevante commissies en besturen selecteren op basis van het

  profiel.

  Blokkade module Niet verplicht Intern Deze module laat zien wat het huidige risico voor een student is om in een blokkade regeling te

  vallen. Dit wordt berekend op basis van het verloop van het aantal behaalde vakken over tijd.

  Strookt dit niet met het gewenste resultaat, dan kan de student een uitnodiging krijgen van de

  studieadviseur.

  Boeken Niet verplicht Intern Deze module bevat de relevante boeken voor een bepaalde cursus inclusief aanbevelingen

  van docenten.

  Studieplek Niet verplicht Intern Deze module bevat een overzicht van beschikbare computerplaatsen in de UB, en facultaire

  bibliotheken

  Locatie Niet verplicht Intern Deze module kan op basis van de zaal die voor een college of practicum beschikbaar is een

  locatie geven van de zaal. Ook kan via Google maps een kaart richting het gebouw worden

  gepacificeerd.

  Chat Niet verplicht Extern Deze module kan een student in contact brengen met zijn IEM contacts uit bijvoorbeeld MSN,

  Google Messenger of ICQ.

  Voortgang Niet verplicht Intern Deze module berekent de studievoortgang ten opzichte van het cohort gemiddelde. Ook kan

  deze module het GPA van een student berekenen.

  Vacatures Niet verplicht Intern

 • Nota: Ik zie ik zie, wat jij niet ziet

  15

  Deze module laat vacatures binnen de RUG zien. Bijvoorbeeld voor een baan bij het facilitair

  bedrijf of als student-assistent.

  UK Niet verplicht Intern Deze module laat het laatste nieuws van de UK zien.

  Vraag Niet verplicht Intern Deze module bevat een mogelijkheid om op basis van een aantal opties de medewerker van

  de RUG te vinden die je kan helpen met een probleem.

  Agenda Niet verplicht Extern Deze module laat op basis van het gekozen profiel relevante gelegenheden voor uitgaan zien.

  Hieronder vallen activiteiten van studieverenigingen, studium generale, maar bijvoorbeeld ook

  de uit agenda Groningen.

  RSS Import Niet verplicht Extern Deze module maakt het mogelijk om verscheidene RSS feeds (tekst / fotos) te importeren

  binnen myRug.

  Bestanden Niet verplicht Intern Deze module maakt het mogelijk om grote bestanden te versturen via Bars .

  Fixmystudy Niet verplicht Intern Deze module bevat informatie over hoe de studie snel weer op de rails te krijgen. Hierin is op

  basis van vragen een afspraak met de studieadviseur, of een relevante cursus bij

  studieondersteuning te verkrijgen.

  Rent a Student Niet verplicht Extern Via deze module kan een bedrijf een profiel plaatsen van een student die ze zoeken voor een

  bepaalde opdracht. Matching vindt plaats via het profiel van de student.

  Tip Niet verplicht Intern Deze module bevat een tip van de dag met betrekking tot leuke feiten, weetjes en nieuwtjes

  van de RUG.

  Winkel Niet verplicht Intern Deze module bevat een webwinkel waar goederen uit de RUG winkel online kunnen worden

  besteld.

  Podcast / Vodcast Niet verplicht Intern Deze module bevat een overzicht van de Podcast en Vodcast die zijn gemaakt van

  verschillende colleges.

  Crowdsourcing Niet verplicht Intern

 • Nota: Ik zie ik zie, wat jij niet ziet

  16

  Deze module bevat een enquteringstool waarmee de instelling bepaalde groepen studenten

  in de gaten kan houden. Bij het introductiecollege kunnen studenten zich hiervoor inschrijven

  waarna ze door hun studie heen onderdeel van de kwaliteitscontrole blijven.

  Scriptie Niet verplicht Intern Deze module bevat informatie over de scriptie en houdt de voortgang van de scriptie in de

  gaten.

  Minorkeuze Niet verplicht Intern Deze module bevat een keuzetest voor het kiezen van een Minor in het 5e semester. Deze

  module kan ook de inschrijving van de minor verzorgen.

  Post to Niet verplicht Extern Deze module bevat een methode om inhoud uit nestor te posten naar community websites

  zoals Flickr, Digg It of hyves. Daarnaast bevat hij de mogelijkheid om een RSS feed van een

  bepaalde informatiebron te maken, of deze informatiebron te mailen naar een bekende.

  Vervoer Niet verplicht Extern Deze module bevat een planningsmodule voor openbaar vervoer naar locaties van de RUG.

  Iframe Niet verplicht Extern Deze module bevat een methode om stukjes van een internet pagina als module op myRug te

  laten zien. Een voorbeeld hiervan zou de buienradar, of Google kunnen zijn.

  Subscribe Niet verplicht Extern Deze module bevat een mogelijkheid om een reminder in te stellen wanneer een bericht wordt

  toegevoegd aan een bepaalde communicatiebron. Bijvoorbeeld het sturen van een email bij

  een nieuw cijfer, toevoeging van een mededeling van een vak, of toevoeging van een agenda

  item van een studievereniging.

  Developers Community

  Om myRug in de toekomst te verbeteren kent het platform naast alle modulen die het UOCG

  ontwikkelt ook een ontwikkelaarsplatform (RUG Developers Core). Dit platform levert aan

  iedereen die mee wil werken aan het project de middelen om Open Source software te

  ontwikkelen voor myRug. Deze software kan als modules in myRug worden geladen. Deze

  community wordt via het UOCG ondersteund en zou eventueel in samenwerking met andere

  universiteiten die Blackboard gebruiken kunnen worden opgezet.

 • Nota: Ik zie ik zie, wat jij niet ziet

  17

  Wanneer wordt gekozen voor het ontwikkelen van een blackboard Developers Community met

  Application Protocol Interface (API) is het belangrijk om te werken met standaarden. De SOG

  fractie raadt in deze context aan om te werken met de open social standaard van Google.

  Open social definieert een standaard waarmee APIs kunnen worden ontwikkeld. Deze APIs

  kunnen op basis van deze standaard op een gemakkelijke manier communiceren met andere

  websites. De Open Social API wordt momenteel door vele grote organisaties als Hyves, LinkedIN,

  Myspace, Oracle en Plaxo gebruikt. Implementatie van een dergelijke API maakt de uitwisseling

  van gegevens tussen de RUG en dergelijke websites erg simpel.

  Kosten

  De kosten met betrekking tot de implementatie van een concept als myRug zijn beperkt. De

  ontwikkeling van een dergelijk platform kan binnen de plannen die reeds gemaakt zijn in het

  kader van CVO. De ontwikkeling van myRug zou wel kunnen worden versterkt door eenmalig te

  investeren in dit platform. Via het nog vast te stellen Strategisch Plan zou een dergelijke

  versterking worden gerealiseerd. Voorwaarde voor dit kostenprofiel is wel dat de ontwikkelingen

  rond SOA zullen worden voortgezet.

  Vooroplopen in dergelijke ontwikkelingen kan secundaire voordelen hebben. Op veel

  instellingen in de wereld wordt Blackboard (Nestor) als basis voor onderwijsondersteuning

  gebruikt. De applicaties die binnen de RUG Nestor omgeving worden ontwikkeld kunnen zo

  worden uitgewisseld dan wel verkocht.

 • Nota: Ik zie ik zie, wat jij niet ziet

  18

  5. Conclusies en Aanbevelingen

  De SOG fractie is van mening dat communicatie met studenten in de komende jaren in steeds

  grotere mate de betrokkenheid bij de studie, het studentenleven en de academische

  gemeenschap zal bepalen. De RUG heeft de kans voorop te lopen in deze ontwikkeling en zich

  op het gebied van communicatie met de studenten mee te ontwikkelen. Vroeg of laat zullen

  ontwikkelingen als social networks ook deze instelling raken. Met deze nota probeert de SOG

  fractie een handvest te creren dat de communicatie met studenten in de komende jaren

  moet vormgeven.

  De belangrijkste problemen die de SOG heeft vastgesteld op basis van onze analyse zijn als

  volgt:

  1. Er bestaat geen eenduidig beleid met betrekking tot de communicatie met studenten, de student staat niet centraal in het huidige communicatiebeleid;

  2. Het huidige beleid zorgt ervoor dat er te weinig interactie plaats vindt tussen de

  studenten en de verschillende initiatieven aan RUG zoals Studium Generale, maar ook

  studenten -sport, -algemene en gezelligheidsverenigingen;

  3. Studenten zijn ontevreden over de communicatie die de instelling in haar richting uit;

  Deze problemen hebben geleid tot een grondige analyse. Uit deze analyse is gebleken dat

  1. de RUG gebruik zou moeten maken van open standaarden zodat studenten RUG communicatie en informatie in hun eigen omgeving kunnen gebruiken;

  2. de RUG zou moeten kiezen voor Nestor als enig communicatiekanaal met studenten;

  3. de RUG het mogelijk zou moeten maken platformen als mobiel te kunnen gebruiken;

  4. de RUG in haar communicatiebeleid rekening moet houden met de verschillende communicatiebehoeften van studenten tijdens hun studie;

  5. de RUG een protocol moet opstellen waarin de methode, richtlijnen voor de inhoud, en intensiteit van communicatie met studenten staat beschreven;

  6. de RUG andere organisaties de mogelijkheid moet geven om via RUG-kanalen te communiceren met studenten;

  7. de RUG moet gebruik maken van profielen en matching principes om communicatie richting studenten te stroomlijnen;

 • Nota: Ik zie ik zie, wat jij niet ziet

  19

  De knelpunten die uit de analyse zijn gebleken heeft de SOG fractie via het concept myRug

  proberen op te lossen. In het concept myRug wordt een aantal belangrijke ideen geponeerd.

  De SOG fractie vraagt het College het concept myRug over te nemen met in achtenaming van

  de volgende aanbevelingen:

  1. Het nieuwe platform is gebaseerd op Nestor en modulair opgebouwd;

  2. Het platform wordt zo georganiseerd dat studenten verschillende modulen naar eigen

  inzicht kunnen gebruiken. Een voorschot op mogelijke modulen is in het vorige hoofdstuk

  gedaan;

  3. Het platform kent een Developers Communicty van studenten en genteresseerden. De

  API die wordt gebruikt is gebaseerd op de Open Social standaard van Google.