SOG 0506N102 Tentamenstress

of 12/12
Tentamenstress Best practices op het gebied van tentaminering SOG-fractie 2005-2006 Studentenorganisatie Groningen Sint Walburgstraat 22C 9712 HX Groningen www.studentenorganisatie.nl [email protected]
 • date post

  06-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Best practices op het gebied van tentaminering SOG-fractie 2005-2006 Studentenorganisatie Groningen Sint Walburgstraat 22C 9712 HX Groningen www.studentenorganisatie.nl [email protected]

Transcript of SOG 0506N102 Tentamenstress

 • TentamenstressBest practices op het gebied van tentaminering

  SOG-fractie 2005-2006 Studentenorganisatie Groningen Sint Walburgstraat 22C 9712 HX Groningen www.studentenorganisatie.nl [email protected]

 • Notitie Tentamenstress Best practices op het gebeid van tentaminering Studenten Organisatie Groningen

  2

  Inhoudsopgave

  Inleiding ....................................................................................................................................3 Na-inschrijving..........................................................................................................................4 Mogelijkheid tot uitschrijving.....................................................................................................4 Privacybescherming .................................................................................................................5 Niet nakijken ..........................................................................................................................6 Meenemen nagekeken tentamens ...........................................................................................6 Feedback..................................................................................................................................6 Automatische inschrijving voor herkansing ..............................................................................7 Herkansingen in dezelfde periode............................................................................................8 Capaciteit tentamenhal.............................................................................................................8 Klachtenmodule in ProgRESS WWW ......................................................................................8 Conclusie..................................................................................................................................9 Aanbevelingen........................................................................................................................10 Bijlage 1: Tentamenperiodes aan de RUG.............................................................................11 Bijlage 2: Regelingen voor inschrijving tentamens aan de RUG............................................12

 • Notitie Tentamenstress Best practices op het gebeid van tentaminering Studenten Organisatie Groningen

  3

  Inleiding De SOG-fractie krijgt haar input uit alle faculteiten van onze universiteit. Opvallend veel vragen en opmerkingen gaan over het onderwerp tentaminering. Hoewel het de SOG-fractie duidelijk is dat dit met name een onderwerp is dat binnen de faculteiten geregeld wordt, ziet ze het ook tot haar taak om best practices onder de aandacht te brengen, en aanbevelingen te doen aan alle faculteiten. Veel punten zijn bovendien van een dermate belang, dat enige aandacht vanuit centraal niet misplaatst zou zijn. Bovendien is het onderdeel van de kwaliteitszorg, een gebied waarop het College van Bestuur de eindverantwoordelijke is. In het kader van de op korte termijn te voeren discussies rondom rendementen en internationalisering, de lopende invoering van de Major Minor en de net afgeronde discussie rondom de introductietijden, waarin de augustustentamens een rol spelen, is er nog veel verbetering mogelijk, zelfs noodzakelijk, op het gebied van tentamens. Hierbij valt te denken aan de buitenlandse student die een half jaar moet wachten op een herkansing ingeval hij een tentamen niet heeft gehaald. Of een student die een minor volgt bij een andere faculteit en er achter komt dat de inschrijftermijn voor de tentamens al is verlopen. Verder kunnen simpele handgrepen de rendementen van de herkansing vergroten en de druk op het nakijkteam verlichten. Hiertoe doet de SOG-fractie beknopt enkele concrete voorstellen. Omdat de SOG-fractie, vanuit haar achterban en uit onderzoeken als 100 over de RUG 2005 heeft gesignaleerd dat veel studenten ontevreden zijn over feedback, inzage, klachtenmogelijkheden en transparantie van de procedure is het stuk aangevuld met aanbevelingen op dit gebied. SOG-fractie 2005/2006 Groningen, 4 januari 2005

 • Notitie Tentamenstress Best practices op het gebeid van tentaminering Studenten Organisatie Groningen

  4

  Inschrijf- en tentamenperiodes Om de Major-Minorstructuur effectief, efficint en vrij van frustraties te houden moeten de inschrijfperiodes voor tentamens gelijktijdig plaatsvinden. Ook de tentamenperiodes zelf moeten gelijktijdig plaatsvinden. Interfacultair onderwijs wordt een vast onderdeel van het curriculum, en de SOG-fractie kan het zich niet voorstellen dat het een bedoeld effect van de Major Minor is om studenten constant tentamens voor te schotelen. Verder zullen uiteenlopende inschrijftermijnen en procedures voor veel onduidelijkheid en frustraties zorgen. De SOG-fractie realiseert zich dat gelijkschakeling meer druk zal leggen op sommige faciliteiten maar heeft daar ook een oplossing voor.1 Uniforme inschrijf- en tentamenperiodes zorgen voor overzichtelijkheid voor de student.

  Tentamenperiodes en inschrijfperiodes dienen universiteitsbreed gelijk te zijn.

  Na-inschrijving Uiteraard brengt na-inschrijven voor tentamens extra werklast met zich mee voor de onderwijsadministratie. Het is evident dat het prettig is dat studenten zich zo vroeg mogelijk inschrijven voor een tentamen, maar volgens de SOG-fractie moet dit niet afgedwongen worden met boetes. Op sommige faculteiten zijn de boetes op na-inschrijving exorbitant hoog, bijvoorbeeld 15 per tentamen waarvoor men nog ingeschreven wil worden. De SOG-fractie is van mening dat een fout menselijk is en dat te laat inschrijven geen financile consequenties mag hebben. Bovendien zijn de regelingen op de onderscheiden faculteiten erg verschillend, en lopen periodes uit elkaar. Hierdoor is het goed verklaarbaar dat studenten door de bomen het bos niet meer zien. Studenten denken bij huidige financile sancties overigens soms dat de faculteit haar financile problemen op een makkelijke manier op de student afschuift. Bovendien is het onduidelijk wat er met het geld gebeurt, dit is niet terug te vinden in de Detailstaten 2006 of de facultaire begrotingen. Een beeld dat naar onze mening niet ten goede komt aan de naam van de RUG en de naam van de faculteiten. De SOG-fractie stelt een systeem voor waarbij studenten zich gedurende het hele semester tot twee weken voor aanvang van de tentamenperiode kunnen inschrijven voor tentamens en zich bovendien kunnen uitschrijven wanneer zij besluiten toch niet deel te nemen. Na-inschrijving is op deze manier niet nodig aangezien studenten zeer lang de tijd hebben zich in te tekenen. Zo wordt ook de administratieve last tot een minimum beperkt en onzekerheid over het wel of niet mogen maken van een tentamen in geval van na-inschrijving weggenomen.

  Inschrijving moet de gehele onderwijsperiode voorafgaand aan de tentamenperiode mogelijk zijn.

  Op het eventuele na-inschrijven voor een tentamen mogen geen financile consequenties volgen.

  Mogelijkheid tot uitschrijving Wanneer studenten zich hebben ingeschreven voor een tentamen wordt een aantal plaatsen voor hen gereserveerd, in de tentamenhal of op een andere plaats. Helaas liggen de inschrijfperiodes voor tentamens dusdanig ver voor de data dat de tentamens gemaakt moeten worden, dat studenten op dat moment nog niet precies weten welk tentamen ze ook

  1 Zie verderop over de tentamenhal, en SOG-notitie Stoelendans op http://www.studentenorganisatie.nl/fractie/documenten/SOG_notitie_stoelendans_def.pdf

 • Notitie Tentamenstress Best practices op het gebeid van tentaminering Studenten Organisatie Groningen

  5

  daadwerkelijk gaan maken. Gevolg is dat studenten zich lukraak voor zoveel mogelijk tentamens inschrijven en vervolgens vlak voor of in de tentamenperiode zelf pas beslissen welk tentamen ze gaan maken. Op deze manier blijven tijdens tentamen veel plekken onbezet, een inefficintie die geminimaliseerd dient te worden. Tot op heden is het bij maar weinig vakken mogelijk om je kort van tevoren ook weer uit te schrijven voor tentamens, iets dat volgens ons makkelijk opgelost kan worden door op ProgRESS WWW standaard een knop uitschrijven bij ieder tentamen te programmeren. Dit kan bijvoorbeeld al bij de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen, tot 24 uur voor het tentamen. Om te stimuleren dat studenten hier ook daadwerkelijk gebruik van maken kan een e-mail gestuurd worden naar diegenen die zich niet hebben uitgeschreven en ook niet zijn op komen dagen. In deze email kan worden gesteld dat door toedoen van die student een andere student (die te laat was met inschrijven) geen tentamen heeft kunnen maken en worden gevraagd dit voortaan wel te doen.

  Het moet mogelijk zijn om je tot kort voor het tentamen uit te schrijven.

  Privacybescherming Om de privacy van de student te garanderen zouden alle tentamenuitslagen op lijsten slechts met studentnummer moeten mogen worden vermeld. Daarnaast pleit de SOG-fractie er ook voor dat ook op tentamens slechts het studentnummer met bijvoorbeeld de postcode als controlemiddel wordt gevraagd. Een objectieve beoordeling wordt op deze manier gegarandeerd, zowel naar de student die zich hier geen zorgen over hoeft te maken als naar de docent, of anderen die het tentamen mede hebben nagekeken, die later geen verwijten kan krijgen van het opzettelijk voortrekken dan wel achterstellen van studenten.

  Ter bescherming van de privacy dient een student alleen het studentnummer te hoeven vermelden op het tentamen.

  Voorblad Goed gebruik bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is het voorblad voorop het tentamen. Op dit voorblad wordt alle voor de student relevante informatie gegeven. Veel essentile zaken, zoals de bezwaar- en beroepsmogelijkheden en klachtenregelingen mogen - wettelijk - niet ontbreken. Dit voorblad voorkomt bovendien heel veel vragen en onduidelijkheden, die tevens veel druk leggen op bijvoorbeeld de onderwijsadministratie. Men mag het voorblad meenemen naar huis, waardoor men ook later terug kan kijken wat spelregels ook al weer waren. Het voorblad vermeldt tenminste de navolgende punten. 1. Vaknaam, datum, tijd en plaats; 2. Tijdsduur van het tentamen; 3. De benodigdheden die de student tijdens het tentamen voorhanden mag hebben; 4. Moment van publicatie uitslag / nakijktermijn; 5. Datum, tijd en plaats van de nabespreking;2 6. Klachtenregelingen; 7. Bezwaar- en beroepsmogelijkheden. Bovendien beveelt de SOG-fractie aan, om het volgende ook te vermelden om misverstanden te voorkomen. 8. Regels omtrent toiletbezoek;

  2 Zie Feedback verderop in deze notitie (p. 6).

 • Notitie Tentamenstress Best practices op het gebeid van tentaminering Studenten Organisatie Groningen

  6

  9. Aantal pagina's en vragen; 10. Puntenverdeling.

  Alle tentamens moeten een voorblad hebben dat essentile informatie en de spelregels vermeldt.

  Niet nakijken Op enkele faculteiten is het mogelijk dat studenten, indien zij om welke reden dan ook liever hebben dat hun tentamen niet nagekeken wordt, de vermelding "niet nakijken" (NN) op hun tentamen aan kunnen brengen. De student levert zijn tentamen dan in, het tentamen wordt niet nagekeken en de student krijgt geen cijfer. Dit zal met name voorkomen als de student voorziet dat hij geen voldoende zal halen. Niet alleen voorkomt dit systeem dat studenten onnodig onvoldoendes halen, maar het grootste voordeel is dat er een voorselectie wordt gemaakt in de tentamens. De vakgroep hoeft nu geen energie te verspillen aan het nakijken van tentamens die toch een onvoldoende opleveren. Zo blijft er meer tijd over voor het nakijken van alle andere tentamens binnen de gestelde termijn, en andere werkzaamheden. Bovendien hoeft een student niet onnodig zijn cijferlijst te vervuilen als hij bijvoorbeeld een black-out heeft, door faalangst overmand wordt of gewoon 'zijn dag niet heeft'. Critici zullen stellen dat dit het zogenaamde 'tentamenshoppen' in de hand werkt; studenten komen in de eerste kans eens kijken hoe het tentamen eruit ziet om daarna in de tweede kans een serieuze poging te wagen. Hoe dit ook zij, deze mensen zouden het tentamen in de eerste kans toch niet halen en sowieso in de tweede kans terecht komen. Nu hoeft er echter geen dure tijd meer gestopt te worden in het nakijken van deze tentamens. Kortom, deze regeling schept veel voordeel voor zowel studenten als docenten. Daarom zou de SOG-fractie deze mogelijkheid graag op alle faculteiten zien.

  Het moet mogelijk zijn om het gemaakte tentamen niet na te laten kijken.

  Meenemen nagekeken tentamens Op veel faculteiten is het niet mogelijk om je tentamen, of een kopie daarvan, mee te nemen naar huis om het daar nog eens goed te kunnen bekijken. Een inzagemoment geeft volgens de SOG-fractie onvoldoende mogelijkheden om je fouten te evalueren en bovendien is het bij het leren voor een tweede kans geen overbodige luxe je eerder gemaakte tentamen nog eens naast de leerstof te leggen. De SOG pleit in dit kader voor het recht van studenten om (een kopie van) het nagekeken gemaakte tentamen mee naar huis te mogen meenemen.

  Het moet mogelijk zijn je tentamen of een kopie daarvan mee te nemen.

  Feedback Vraag nummer 60 uit 100 over de RUG 2005 luidt als volgt: De feedback die je op tentamens ontvangt is [voldoende/onvoldoende].3 Meer dan de helft van de studenten (57%) antwoordde onvoldoende. Om deze situatie te verbeteren stelt de SOG-fractie voor dat een tentamen altijd integraal wordt nabesproken waarbij de datum van deze nabespreking vermeld wordt op het voorblad.4 Bovendien moet het na deze nabespreking altijd mogelijk 3 Werkgroep Universitaire Studentenenqute (2005): Honderd over de RUG 2005. 4 Zie Voorblad eerder in deze notitie (pagina 5).

 • Notitie Tentamenstress Best practices op het gebeid van tentaminering Studenten Organisatie Groningen

  7

  zijn individueel een vraag aan betreffende docent te stellen en eventueel een afspraak te maken om uitgebreider feedback te krijgen.

  Een tentamen moet altijd integraal worden nabesproken en individuele feedback moet mogelijk zijn.

  Automatische inschrijving voor herkansing Aan een ideale universiteit haalt elke student elk tentamen in n keer. Helaas bestaat zon universiteit niet in de wereld zoals wij die kennen. Daarom is er de herkansing, een middel dat graag gebruikt wordt. De SOG-fractie raadt aan om, mochten er bij het verwerken van de cijfers van de studenten onvoldoendes te vinden zijn, die studenten die een onvoldoende hebben gehaald meteen in te schrijven voor de herkansing. In vrijwel alle gevallen zal de student toch van plan zijn om aan deze herkansing deel te nemen. Bij automatische inschrijving voor de herkansing wordt veel rompslomp in verband met de nakijktermijn in verhouding tot de herkansingsinschrijvingstermijn voorkomen. Vervolgens wordt de student (via de e-mail) medegedeeld dat hij voor dat vak een onvoldoende had, en direct is ingeschreven voor de herkansing. Er wordt direct van de mogelijkheid gebruik gemaakt om informatie te geven omtrent datum, tijd en locatie.

  Afbeelding 1: Inschrijfsysteem zoals de Faculteit der Rechtsgeleerdheid dat hanteert.5

  Als het tentamen niet gehaald is wordt de student automatisch ingeschreven voor de herkansing.

  5 Bron: Studiegids Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2005 2006, pagina 38.

 • Notitie Tentamenstress Best practices op het gebeid van tentaminering Studenten Organisatie Groningen

  8

  Herkansingen in dezelfde periode Op de meeste faculteiten valt de herkansing voor een bepaald vak niet in dezelfde tentamenperiode als de eerste kans. Herkansingen hebben overigens met name hoge rendementen wanneer het gaat om nt niet gehaalde tentamens, meestal cijfers tussen de 4,5 en de 5,5. Echter, wanneer men lang moet wachten voordat de herkansing gemaakt kan worden (in sommige gevallen een half collegejaar), zijn deze rendementen een stuk lager. Reeds geleerde stof is weggezakt, colleges zijn een hele tijd geleden gevolgd en studenten moeten, om alles weer op te halen, veel meer tijd steken in het studeren voor het tentamen om die alsnog te halen. Te denken valt dat een grote groep studenten zo tegen deze berg opkijkt dat ze hier niet eens meer mee beginnen en het vak het jaar daarop opnieuw volgen. De SOG-fractie pleit in dit kader voor herkansingen in dezelfde tentamenperiode zodat de rendementen verhoogd kunnen worden. Bovendien kunnen op deze manier herkansingen in augustus, lettend op de nieuwe introductietijdenregeling, verplaatst worden dan wel geminimaliseerd en hoeven buitenlandse studenten geen hele zomer te wachten op herkansingen.

  Herkansingen dienen in dezelfde periode als de eerste kans plaats te vinden.

  Capaciteit tentamenhal Het gebruik van de tennishal voor het maken van tentamens is lange tijd een tijdelijke oplossing genoemd. Pas toen de plannen voor de nieuwe tentamenhal het licht zagen werd duidelijk dat studenten nog decennia lang hun tentamens in de tennishal moeten maken. De nieuwe tentamenhal biedt slechts 950 plaatsen. Dat zijn er 200 meer dan de huidige tentamenhal. De SOG-fractie meent dat deze vooruitgang te klein is. N is de kans om een structurele oplossing te bouwen voor een structureel probleem. Als de huidige plannen doorgaan dan blijft dit probleem aanhouden, en dat zou een enorme gemiste kans zijn. Bovendien zullen door de semesterindeling, de invoering van de Major Minor en het verplaatsen van de augustusronde, veel meer tentamens dan nu het geval is, in dezelfde periode plaatsvinden. Een grote uitbreiding van de capaciteit op de korte termijn is daarom essentieel.6

  De capaciteit van de tentamenhal dient op korte termijn significant vergroot te worden.

  Klachtenmodule in ProgRESS WWW Voor de interne kwaliteitszorg is het erg belangrijk dat eventuele klachten van studenten zo goed en snel mogelijk op de juiste plaatsen terechtkomen. Wat betreft de klachten omtrent tentamens heeft de Iks-fractie uit de Faculteitsraad Gedrags- en Maatschappijwetenschappen aangedragen, dat het handig zou zijn als er in ProgRESS WWW een klachtenmodule ingebouwd zou worden. Studenten kijken vaak op ProgRESS WWW om te zien of hun tentamen al nagekeken en becijferd is. Mochten zij merken dat voor hun tentamen de nakijktermijn overschreden is, of hebben zij andersoortige klachten over het tentamen, dan kunnen zij via deze klachtenmodule hun ei kwijt. De klachtenmodule stuurt de klachten naar de opleidingscommissie, waar ze afgehandeld kunnen worden.

  ProgRESS WWW dient uitgerust te worden met een klachtenmodule voor tentamens. 6 Zie verder hierboven bij Inschrijf- en tentamenperiodes

 • Notitie Tentamenstress Best practices op het gebeid van tentaminering Studenten Organisatie Groningen

  9

  Conclusie Het is duidelijk dat er nog veel valt te verbeteren aan de tentaminering zoals deze op onze universiteit geschiedt. Op een constructieve manier is de SOG-fractie daarmee bezig geweest. Ze heeft getracht in deze notitie problemen naar voren te brengen die spelen omtrent tentamens. Ook heeft de SOG-fractie oplossingen aangebracht die haar inziens zeer werkbaar zijn. Ondanks dat dit onderwerp met name in de faculteit geregeld hoort te worden, ziet de SOG-fractie het ook tot haar taak om best practices onder de aandacht te brengen, en aanbevelingen te doen aan alle faculteiten. Veel punten zijn bovendien van een dermate belang, dat aandacht vanuit centraal niet misplaatst zou zijn. Bovendien is het onderdeel van de kwaliteitszorg, een gebied waarop het College van Bestuur de eindverantwoordelijke is. Het gehele pakket aan voorgestelde maatregelen is complementair, en leidt tot overzichtelijke regels, die voor zowel studenten als docenten transparant en goed hanteerbaar zijn.

 • Notitie Tentamenstress Best practices op het gebeid van tentaminering Studenten Organisatie Groningen

  10

  Aanbevelingen De aanbevelingen van de SOG-fractie zijn als volgt. De SOG-fractie vraagt het College van Bestuur de navolgde aanbevelingen over te nemen. 1. Tentamenperiodes en inschrijfperiodes worden universiteitsbreed gelijkgeschakeld; 2. Ter bescherming van de privacy hoeft een student alleen het studentnummer te

  vermelden op het tentamen; 3. Alle tentamens hebben een voorblad dat essentile informatie en de spelregels

  vermeldt; 4. Een tentamen wordt altijd integraal nabesproken en individuele feedback moet

  mogelijk zijn; 5. Herkansingen vinden in dezelfde periode plaats als de eerste kans; 6. De capaciteit van de tentamenhal wordt op korte termijn significant vergroot; 7. ProgRESS WWW wordt met een klachtenmodule voor tentamens. De hierna volgende aanbevelingen gaan over zaken waar de faculteiten volgens de SOG-fractie het laatste woord in moeten hebben. Van het College van Bestuur vraagt de SOG-fractie deze aanbevelingen te steunen en onder de aandacht van de faculteiten te brengen. 8. Inschrijving moet de gehele onderwijsperiode voorafgaand aan de tentamenperiode

  mogelijk zijn; 9. Op het eventuele na-inschrijven voor een tentamen mogen geen financile

  consequenties volgen; 10. Het moet mogelijk zijn om je tot kort voor het tentamen uit te schrijven; 11. Het moet mogelijk zijn om het gemaakte tentamen niet na te laten kijken; 12. Het moet mogelijk zijn je tentamen of een kopie daarvan mee te nemen; 13. Als het tentamen niet gehaald is wordt de student automatisch ingeschreven voor de

  herkansing.

 • Bijlage 1: Tentamenperiodes aan de RUG

  KALENDERWEKEN 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

  SYLLABUS + ROOSTERWEKEN 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

  K

  e

  r

  s

  t

  v

  a

  k

  a

  n

  t

  i

  e

  K

  e

  r

  s

  t

  v

  a

  k

  a

  n

  t

  i

  e

  W

  a

  s

  L

  e

  e

  s

  w

  e

  e

  k

  COLLEGEWEKEN / SEMESTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 - - 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  V

  A

  K 13 14 15 16 17 18 19 20 21

  R

  G RECHTEN T TT T T T T T TT

  V

  A

  K

  T T T T T T T T

  B

  D

  K BEDRIJFSKUNDE T T T T T T T T T T T T T T T

  F

  E

  W ECONOMIE T T T T T T T T T T T T T T T

  F

  R

  W RUIMT.WETENSCHAPPEN T T T T T T T T T T T T T T T

  ENERGIE- & MILIEUWET. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  NATUUR- EN STERRENKUNDE T T T T T T T T T T T T T T T T

  SCHEIKUNDE T T T T T T T T T T T T T T T T

  BIOLOGIE *2 T T - -

  WISKUNDE & INFORMATICA T T T T T T T T T T T T T T T

  BEDRIJFSWISKUNDE T T T T T T T T T T T T T T T T

  FARMACIE *2 T T ? T T T T

  L

  E

  T

  LETTEREN T T T T T T T

  V

  A

  K

  T T T T T T

  P

  P

  S

  W

  PPSW T T T T T T T T T T T T T T T T

  F

  M

  W MED.WETENSCHAPPEN*3 T T T T T T T

  F

  I

  L WIJSBEGEERTE T T - T T T

  T

  H

  E

  O

  GODGELEERDHEID T ### T T T T ### ### - ###

  #

  #

  #

  #

  T T T T T T

  Periode 4

  Periode 1

  Periode 1 Periode 2.1

  Blok 4 Blok 5

  Periode 1 Periode 2

  Bloksysteem, indeling onbekend (2,,10 weken)

  Periode 2.1

  W

  &

  N

  Blok 3Blok 2Blok 1 Blok 6

  Periode 4

  Periode 3

  Periode 3

  Periode 4

  Periode 2 Periode 3

  Periode 1 Periode 2.1 2.2 Periode 3

  Periode 1 Periode 2.1 2.2

  Periode 1 Periode 4.2Periode 4.1

  Periode 3

  Periode 4

  Periode 4

  Periode 4

  Periode 4Periode 3

  Periode 3

  Periode 3

  Periode 1 Periode 2.1 2.2

  Periode 1

  2.2Periode 2.1Periode 1

  Periode 2.1 2.2

  2.2

  2.2

  Periode 4.1Periode 3

  Bloksysteem, indeling onbekend (2,,10 weken)

  Periode 4.2

  Periode 4

  Periode 4

  Periode 1 Periode 2.1 Periode 4.2

  Periode 1 Periode 2.1 Periode 3

  Periode 3 Periode 4.1

  Periode 1 Periode 2 Periode 3

  2.2 Periode 3

  Periode 4Periode 2.2

  Periode 1 Periode 2.1

  Start 1e semester Start 2e semester

 • Bijlage 2: Regelingen voor inschrijving tentamens aan de RUG De informatie in de onderstaande tabel is verkregen via de Onderwijsbalies van de Faculteiten en de studentadviseurs van de Faculteitsbesturen. Faculteit Duur

  inschrijf-periode

  Herkansing in zelfde periode?

  Boete bij na-inschrijving?

  Uitschrijven mogelijk tot kort voor tt?

  Automatisch ingeschreven herkansing?

  Niet Nakijken mogelijk?

  FdR 2 weken ja 15 nee ja ja FdL 4 weken nee 15 nee nee nee FWN Hele sem. nee nee ja nee nee FGG Hele sem. ja nee ja nee ja FWB 3 weken nee niet van toepassing ja FEW 5 weken nee** nee nee nee ja FBK 3 weken nee 10 nee nee nee FRW 3 weken nee* nee nee nee* nee UMCG Niet van toepassing FGMW 7 weken ja nee nee ja nee * Tenzij je een 5 hebt gehaald, dan wel (verlengde tentamenregeling) ** Hiermee zijn studenten bij FEW tevreden, want dan is er veel tijd om voor tentamens te leren