Social Media Strategie - .Social Media Strategie Een strategie voor doelbewust gebruik en effectieve

download Social Media Strategie - .Social Media Strategie Een strategie voor doelbewust gebruik en effectieve

of 59

 • date post

  27-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Social Media Strategie - .Social Media Strategie Een strategie voor doelbewust gebruik en effectieve

 • Social Media Strategie

  Een strategie voor doelbewust gebruik en effectieve inzet van social media

  binnen de gemeente Heerlen

  In opdracht van de afdeling Communicatie gemeente Heerlen

  Uitgevoerd door: trainees traineeprogramma RichtingZuid

  Anhilde de Jong

  Hannah Kamps

  Fred Lennartz

  Remy Luyten

 • 2

  Social media strategie voor de gemeente

  Heerlen

  Opdrachtgever: Afdeling Communicatie Gemeente Heerlen

  Contactpersoon: Richard Pisters, communicatieadviseur gemeente Heerlen

  Uitgevoerd door:

  Anhilde de Jong

  Trainee RichtingZuid

  a.de.jong@prvlimburg.nl

  anhilde@gmail.com

  06 11 34 63 39

  Hannah Kamps

  Trainee RichtingZuid

  hj.kamps@prvlimburg.nl

  hannah_kamps@hotmail.com

  06 46 94 89 74

  Fred Lennartz

  Trainee RichtingZuid

  fred.lennartz@maastricht.nl

  fred.lennartz@home.nl

  06 50 74 66 08

  Remy Luyten

  Trainee RichtingZuid

  rmc.luyten@prvlimburg.nl

  rmcluyten@gmail.com

  06 11 76 88 63

  mailto:anhilde@gmail.commailto:hannah_kamps@hotmail.commailto:fred.lennartz@home.nlmailto:rmcluyten@gmail.com
 • 3

  Inhoudsopgave

  1. Inleiding ........................................................................................................................................... 4 2. Stappenplan voor een social media strategie ................................................................................. 8 Stap 1: Doelstellingen formuleren ........................................................................................................... 9 Stap 2: Bepaal je doelgroep .................................................................................................................. 12 Stap 3: Keuze middelen en organisatie ................................................................................................. 16 Stap 4: Ambassadeurs aanstellen ......................................................................................................... 21 Stap 5: Archivering en regelgeving ....................................................................................................... 23 Stap 6: Leg de social media strategie vast ......................................................................................... 25 Stap 7: Evalueer ................................................................................................................................... 27 3. Conclusie ....................................................................................................................................... 30 4. Bijlagen .......................................................................................................................................... 32

 • 4

  1. Inleiding

  1.1. Aanleiding

  Social media zijn de laatste jaren uitgegroeid tot belangrijke communicatiemiddelen, en zijn daarmee

  een hot item op de agenda van veel bedrijven en organisaties [Kaplan en Haenlein, 2010; De Bitter,

  2013]. Het zijn allang niet meer enkel de early adapters en happy few die over een Facebook en

  Twitter account beschikken en hier actief gebruik van maken. Ook in het bedrijfsleven en binnen de

  overheid wordt gezocht naar manieren om bij deze ontwikkeling aan te sluiten en de nieuwe

  mogelijkheden optimaal te gebruiken [Kaplan en Haenlein, 2010]. Social media kunnen voor

  verschillende doeleinden worden ingezet binnen organisaties, bijvoorbeeld voor informatie-

  uitwisseling, het op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de doelgroep, imagoversterking en

  het onderhouden van relaties. Ondanks de aandacht voor social media binnen organisaties, ligt er

  veelal geen helder doel of aanpak aan de inzet van social media ten grondslag; een strategie

  ontbreekt, waardoor kansen onbenut blijven.

  De gemeente Heerlen wil aansluiten bij de ontwikkelingen op het gebied van social media. Binnen de

  gemeente bestaat de behoefte om de informatievoorziening en dienstverlening naar burgers toe te

  verbeteren en de inwoners van de gemeente Heerlen meer bij de gemeente te betrekken. Hierbij

  wordt gezocht naar vormen van digitaliseren in de vorm van de inzet van social media. Het streven is

  om een goede balans te vinden tussen de inzet van traditionele media enerzijds en social media

  anderzijds [Afdeling Communicatie Gemeente Heerlen, 2014]. Hoewel de gemeente momenteel al

  gebruik maakt van social media, is hier geen heldere visie, doel of strategie voor [Afdeling

  Communicatie Gemeente Heerlen, 2014].

  Onderzoek naar social media gebruik binnen Limburgse gemeenten laat eenzelfde beeld zien: de

  potentie van social media is groot, maar wordt vooralsnog nauwelijks benut door de Limburgse

  gemeenten. Zo heeft 40,3% van de Limburgse inwoners een Facebookaccount, terwijl de Limburgse

  gemeenten gemiddeld slechts 0,85% van haar burgers via dit medium weten te bereiken [De Bitter,

  2013].

  Figuur 1: Huidig gebruik en potentie social media gebruik binnen gemeente Heerlen

  Bron: [De Bitter, 2013], eigen bewerking

 • 5

  Het rapport concludeert dat er enorme kansen liggen voor gemeenten, om de dialoog met haar

  inwoners intensiever aan te gaan en in het verlengde daarvan ook het imago te versterken [De Bitter,

  2013]. Dit betekent wel dat gemeenten hun organisatie en beleid hierop dienen aan te passen.

  1.2. Probleemstelling

  De gemeente Heerlen heeft al een eigen Facebook- en Twitter-account. Daarnaast loopt er

  momenteel een pilot met projectleiders in de herstructureringsbuurten die social media gebruiken

  tijdens hun werk. Verder is er een gemeentelijke app operationeel die informatie digitaal aanbiedt. Een

  aantal bestuurders gebruiken social media op eigen initiatief. Wat nog ontbreekt is een strategie die

  structuur aanbrengt in het gebruik van social media. Een heldere strategie maakt gericht gebruik van

  social media mogelijk en vergroot daarmee de kans op positieve maatschappelijke effecten

  (bijvoorbeeld: meer betrokkenheid van burgers, betere informatievoorziening en dienstverlening, meer

  interne bekendheid van projecten). Daartoe moet er antwoord komen op vragen als:

  Wat wil de gemeente met social media bereiken?

  Wie behoren tot de doelgroep en wat zijn hun behoeften?

  Welke middelen worden daartoe aangewend?

  Hoe wordt de inzet van social media georganiseerd? Wie wordt waar verantwoordelijk voor?

  Hoe wordt dit alles geborgd?

  De afdeling Communicatie van de gemeente Heerlen heeft opdracht gegeven tot onderzoek naar de

  ontwikkeling van een strategie voor de inzet van social media binnen de gemeente. Het onderzoek

  moet inzichtelijk maken welke route de gemeente moet doorlopen om tot een strategisch en optimaal

  gebruik van social media te komen [Afdeling Communicatie Gemeente Heerlen, 2014]. Het gaat hierbij

  niet alleen om een strategie voor het plaatsen van updates en het zenden van informatie via een

  gemeentelijk account, maar ook om het actief screenen en reageren op uitlatingen en vragen van

  derden over het gemeentelijk beleid (webcare). Het onderzoek zal antwoord geven op de centrale

  vraag: Op welke manier kan de gemeente Heerlen social media doelbewuster en effectiever inzetten?

  1.3. Werkwijze

  Het adviesrapport zal worden opgesteld aan de hand van nader onderzoek op het gebied van social

  media. Het onderzoek zal resulteren in een stappenplan om te komen tot een strategie voor de inzet

  van social media. Op basis van bestaande kennis en theorie (deskresearch), voorbeelden (case

  studies) en successen (best practices) vanuit andere gemeenten en organisaties, wordt er een

  algemeen en universeel stappenplan opgesteld. Vervolgens zullen er op basis van het universeel

  stappenplan, per stap, aanbevelingen gedaan worden die zijn toegespitst op de Heerlense situatie. Bij

  deze aanbevelingen is er rekening gehouden met bestaand beleid van de gemeente Heerlen, de

  mening van betrokkenen in Heerlen en de social media pilots herstructurering s Gebrook,

  herstructurering Vrieheide en herstructurering openbare ruimte Centrum-Hoensbroek.

  1.4. Huidige situatie bij de gemeente Heerlen

  De gemeente Heerlen is zich bewust van het feit dat de kansen van social media niet optimaal benut

  worden en bemerkt binnen haar organisatie een worsteling met de inzet van dit vluchtig medium. De

  gemeente stelt zich daarom de vraag: Op welke manier kan de gemeente Heerlen social media

  doelbewuster en efficinter inzetten?. Om passend antwoord op deze vraag te kunnen geven is

  allereerst van belang te inventariseren op welke wijzen de gemeente Heerlen momenteel gebruik

  maakt van social media binnen haar interne en externe communicatie en de realisatie van haar

  (beleids)doelstellingen. Met andere woorden: waar staat de gemeente Heerlen momenteel op het

  gebied van social media?

 • 6

  Het gebruik van social media binnen de gemeente Heerlen vindt momenteel vooral plaats vanuit de

  afdeling Communicatie. Zij zijn op verschillende manieren actief bezig met de inzet van social media.

  Zo heeft de gemeente een eigen Facebook- en Twitter-account, en daarbij de Facebook subpaginas

  Vrieheide Community en s Gebrook Community, twee herstructureringsprojecten. Deze

  gemeentelijke accounts worden vooral gebruikt voor het verspreiden van informatie over de gemeente

  en activiteiten en projecten binnen de gemeente: dienstverlening naar de inwoners toe en tevens