Social media finkingma

download Social media finkingma

of 31

 • date post

  12-May-2015
 • Category

  Education

 • view

  286
 • download

  1

Embed Size (px)

description

In 2010 I was Intern at Cmotions. In four months I acquired basic knowledge about the what Social Media is and how business should be using it. In this document I explain (in dutch!) what Social Media is and how it can be used for businesses.

Transcript of Social media finkingma

 • 1.WAT HOUDT DE TERMSOCIAL MEDIA PRECIES IN?

2. INLEIDINGBinnen Marketing wordt gepraat over een hot-topic, genaamd Social Media. De term zelf wordt vaak toegepastzonder enige uitleg over wat het precies inhoudt, en wordt direct gekoppeld aan profielenwebsites zoalsFacebook en Twitter. Hierdoor is de opvatting ontstaan dat Social Media voornamelijk bestaat uit dezeprofielenwebsites.De realiteit hierachter is dat deze websites in het nieuws komen omdat veel mensen hier een mening overdelen onder het mom van privacyschending. Andere websites zoals Slideshare ervaren hier minder problemenmee en raken onderbelicht in het nieuws.Dit hoofdstuk is bedoeld om een helder beeld te scheppen over de vragen Hoe definieer je Social Media,Wat maakt een medium tot een Social Medium?, en Waar bestaat Social Media uit?.Ik hoop dat je na het lezen van dit hoofdstuk een duidelijker beeld hebt gekregen van de term Social Media.2 3. HOE IS SOCIAL MEDIA TOT STAND GEKOMEN?Om dit hoofdstuk helder te beginnen zal ik beginnen met hoe Social media is ontstaan uit de traditionele vormvan het internet, beginnend met mijn persoonlijke ervaring.In het jaar 2000 was ik voor het eerst begonnen met het ontwerpen van websites. Deze websites bestondenvoornamelijk uit teksten, omdat de functionaliteit van het internet nog beperkt was. Tot op een bepaaldehoogte kon de opmaak geprogrammeerd worden, maar afbeeldingen werden hiervoor nauwelijks gebruikt.Waar afbeeldingen wel voor werden gebruikt, was schreeuwen. Je kent ze waarschijnlijk nog wel, demigraineveroorzakende GIF afbeeldingen, waarbij de afbeeldingen iedere halve seconde veranderde.Tegenwoordig kom je ze nergens meer tegen, maar destijds was het maar al te graag gebruikt. Via GIFafbeeldingen was het gemakkelijk om jouw website meer te laten opvallen dan een andere website.Vervolgens ontstond breedband internet, waardoor het internet toegankelijk werd gemaakt voor iedereen.Door het gebruik van verschillende ontwerp programmas zoals Photoshop, werden websites doelgerichtervormgegeven. Afbeeldingen werden meer gebruikt als sentiment, en het opvallen werd bereikt door dekwaliteit van de website. Daarnaast werd ook alle kennis op internet verzameld over hoe je een website moestontwerpen, waardoor deze hobby voor iedereen toegankelijk werd.Steeds meer mensen begonnen zelf websites te maken, waardoor het internet aangevuld werd met de meestnutteloze informatie. Het verlangen om zelf informatie te creren en verspreiden was geboren.Vervolgens werd hier op ingesprongen door bepaalde bedrijven. Zo kwam Amazon met de mogelijkheid om tereageren op de producten die mensen hadden aangeschaft. Op deze manier konden mensen hun mening kwijtover een product, zonder dat zij hier zelf een website voor hoefden te maken. Hierbij maakten zij ookdaadwerkelijk gebruik van een website (vandaar de term gebruikers). Vervolgens ontstonden forums en blogs,waarmee gebruikers nog veel meer invloed hadden op de content van de websites die zij bezochten.Dit was het begin van Social Media.De volgende stap die gemaakt werd, was de vrijheid om de gebruiker zelf te laten bepalen hoe de website ervoor hem uit zou moeten zien. Zelf tekst toevoegen was niet meer voldoende, ook opmaak moest bepaaldworden door de gebruiker. Hiermee werden de eerste profielenwebsites geboren, zoals CU2 en Thats-me.Nu in 2010 (het jaar dat dit verslag is geschreven) zijn er talloze nieuwe Social Media websites gelanceerd,waarvan minder dan 1% succesvol wordt, en de rest binnen een jaar weer verdwijnt. Er wordt automatisch eenonderscheid gemaakt tussen nuttige Social Media ( < 1%), en Social Media waar niemand op zit te wachten (derest).Dit is het stadium waarin wij ons nu bevinden. De kans is groot dat wij het eindstadium hiervan nog niethebben bereikt, en dat Social Media zich verder zal ontplooien. De vraag is enkel, tot wat? 3 4. HOE DEFINIEER JE SOCIAL MEDIA?Om Social Media een heldere betekenis toe te kennen, zal ik beide woorden apart definiren, om vervolgenseen heldere betekenis aan Social Media te kunnen geven.Social.De beste betekenis die ik van sociaal heb kunnen vinden komt van de Engelse Wikipedia, in het Nederlands:De interactie tussen meerdere organismes, of zij zich daar van bewust zijn of niet.Het eerste dat je hieraan kunt afleiden is dat de interactie kan plaatsvinden tussen oneindig veel mensen. Hethoeft dus niet 1 op 1 te zijn.Daarnaast valt hier ook op dat binnen de letterlijke betekenis het niet uitmaakt of het persoon met wie jepraat, naar jou luistert. Schreeuwen valt dus ook onder sociaal, het heeft alleen een negatief effect op deorganismes om je heen.Media.De meest heldere betekenis van media komt uit de Nederlandse wiki:Media zijn dragers van informatie.Om daaraan toe te voegen is media ook de meervoudsvorm van een medium. Een medium kan een krant zijn,maar ook een website, of zelfs een persoon. De overeenkomst hiertussen dat het medium informatie ofcontent biedt.Social Media.Deze twee termen geven een brede definitie van Social Media. Binnen Marketing wordt er over Social Mediagesproken als volgt:Een online medium waarbij interactie wordt opgeroepen tussen meerdere gebruikers.Let hierbij op het woordje online. Deze term komt niet voor in de definities van zowel Social als Media,waardoor er binnen Marketing gesproken zou moeten worden over Online Social Media. Bedenk dus in hetvervolg dat wanneer gesproken wordt van Social Media, er wordt gedoeld op Online Social Media.4 5. GERELATEERDE TERMEN.Naast Social Media wordt er ook veel gesproken over vakgerelateerde termen. De belangrijkste termen zal ikhieronder toelichten.Web 2.0.Met Web 2.0 wordt gedoeld op een tweede fase van het World Wide Web (het internet). Deze fase wordtgezien als de opkomst van het delen. Web 2.0 websites richten zich zo meer op de gebruiker, en geven deze demogelijkheid om hun mening achter te laten of vragen te stellen via de website. Websites zijn dus meergeworden dan een medium om informatie op achter te laten. Web 2.0 is de nieuwe fase van het internet waarin online websites en applicaties zich meer richten op de gebruiker.Social Network.Ik wil eerst uitleggen dat ook deze term zich richt op online.Om een Social Network te begrijpen, is het belangrijk om te beseffen dat iedere hyperlink c.q. button op hetinternet een verbinding aangaat met een andere pagina op het internet. Binnen n website kunnen alduizenden verbindingen aanwezig zijn.Verbindingen kunnen daarnaast ook van buitenaf komen. Als iemand op Facebook een artikel op jou websiteinteressant vindt, kan hij een hyperlink daarvan op zijn Facebook pagina zetten. Op deze manier groeit je SocialNetwork. Je Social Network bestaat dus uit alle verbindingen die naar jou pagina verwijzen. Een Social Network is een verzameling van alle verbindingen richting een online medium. 5 6. WAT MAAKT EEN MEDIUM TOT EEN SOCIAL MEDIUM?Er zijn veel verschillende media waarbij veel twijfel naar voren komt bij de vraag, behoort dit medium totSocial Media?. Om deze twijfel weg te trekken geef ik hierbij drie randvoorwaarden. Alles dat voldoet aan dezerandvoorwaarden, behoort hierbij tot Social Media.ER IS SPRAKE VAN UGC - USER GENERATED CONTENT.De Sociale factor is belangrijk binnen Social Media. Alle media binnen Social Media moeten de gebruikers demogelijkheid bieden om zelf content toe te voegen. Dit kan minimaal zijn zoals reacties die gegeven kunnenworden onder een bepaald artikel, tot aan bijvoorbeeld Flickr waarbij alle beschikbare content wordtaangeleverd door de gebruikers zelf.Het moet de gebruiker de mogelijkheid geven om content toe te voegen.HET GAAT OM EEN ONLINE WEBSITE OF APPLICATIE.Het medium is daarnaast ook een belangrijke randvoorwaarde. Social Media richt zich primair op onlinewebsites en applicaties. Of dit nou wordt weergegeven via een laptop, een PC, of een mobieltje, maakt verderniets uit.Het moet aangeboden worden via een online website of applicatie.HET BRENGT MENSEN BIJ ELKAAR.De laatste randvoorwaarde is dat Social Media mensen bij elkaar moet brengen. Dit is ook een onderdeel vande Sociale factor. Een online mailformulier voldoet aan bovenstaande randvoorwaarden, maar valt niet onderSocial Media. Dit omdat Social Media de content die gebruikers genereren, gebruikt om mensen bij elkaar tebrengen.De content moet mensen bij elkaar brengen.6 7. WAAR BESTAAT SOCIAL MEDIA UIT?Tot nu toe hebben we een definitie van Social Media beschreven, en verklaart met welke randvoorwaarden jekunt bepalen of een bepaald medium onder Social Media valt. De volgende stap die ik nu wil maken, is eenonderscheiding maken tussen de verschillende Social Media die je tegen kunt komen op het web.Binnen Social Media zijn er verschillende richtingen waar een medium zich in specialiseert. Net als in hetbedrijfsleven is het voor iedere organisatie belangrijk om een specialisatie te bepalen als speerpunt, in plaatsvan een poging te doen om alles een beetje te kunnen. Social Media werkt volgens hetzelfde principe.De eerste onderscheiding die ik wil maken is gebaseerd op de input. De eerste vorm (anonieme input) is gerichtop directe communicatie, terwijl de tweede vorm (profielgerichte input) wat dieper gaat wat betreft demogelijkheden.ANONIEME INPUT.Op een bedrijfswebsite is het belangrijk dat het voor de gebruiker zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt omcontent toe te voegen, of vragen te stellen. Dit moet in zo min mogelijk stappen mogelijk zijn, het liefst zelfsmet n druk op de knop, anders haken veel mensen af.Hierdoor zijn registratie formulieren overbodig en wordt de gebruiker enkel gevraagd om een naam achter telaten waardoor hij meer is dan een nummer op de website. Nadeel is wel dat er geen gegevens beschikbaar zijnvan de gebruiker, waardoor hij niet aangesproken kan worden op het bericht dat hij heeft achtergelaten.PROFIELGERICHTE INPUT.De tegenhanger hiervan vergt meer voorbereiding, maar kan ook meer opleveren voor zowel een organisatieals een gebruiker. Hierbij is sprake van een registrat