SOCIAL MEDIA DAT Basisboek N INTERVIEWEN R NEN- A AR O G · PDF file SOCIAL MEDIA SOCIAL MEDIA...

Click here to load reader

 • date post

  24-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SOCIAL MEDIA DAT Basisboek N INTERVIEWEN R NEN- A AR O G · PDF file SOCIAL MEDIA SOCIAL MEDIA...

 • PROBLEEMSTELLING POPULATIE

  ONDERZOEKSRAPPORT META-ANALYSE

  SPREIDINGSMATEN

  SOCIALE WENSELIJ KHEID BESCHRIJ VENDE STATISTIEK

  THESIS

  THESIS

  DATAMATRIX

  D A

  TA M

  A TR

  IX

  SCRIPTIE INTERVIEWEN

  INTERVIEWEN

  CAUSALITEIT CENTRUMMATEN

  ONLINEPANEL

  O N

  LIN E

  PA N

  E L

  O N

  LI N

  E PA

  N E

  L

  ONLINE PANEL

  SC R

  IP TI

  E VARIABELE

  TOEVAL

  TOEVAL

  WEBSURVEY

  CLICKSTREAM

  CLICKSTREAM

  MYSTERYSHOPPEN OBSERVEREN

  SIGNIFICANTIENIVEAU

  EE N

  H ED

  EN O

  N TB

  RE K

  EN D

  E W

  A A

  R D

  EN H

  Y PO

  TH ES

  EN D

  E SK

  R E

  SE A

  R C

  H

  E FF

  E C

  TG R

  O O

  T TE

  SU RV

  EY B

  IG D

  A TA

  B IG

  D A

  TA

  RE SP

  O N

  D EN

  TE N

  C O

  N C

  LU SI

  ES E

  N D

  IS C

  U SS

  IE

  O PE

  R A

  TI O

  N A

  LI SE

  RE N

  N EU

  R O

  M A

  R K

  ET IN

  G

  SOCIAL MEDIA

  SOCIAL MEDIA

  SOCIAL MEDIA

  SOCIAL MEDIA TO

  ET SE

  N

  ONDERZOEKSVRAAG STEEKPROEF NON-RESPONS

  N O

  N -R

  E SP

  O N

  S EXPERIMENT

  OONNDDERZOEKSRAPPONDERZOEKSRAP

  CCIIAAALLEE WWEENSEELLLIJIJIJ KKKHHHEEIIDD CHRIJ VENDE SSTTAATTIISSTTIEK

  DATAMATRIX

  DD AA

  TTA M

  A TRIX

  ERVIEWWEN

  INTERVIEWEN

  UUSSAALLITTEEEIITT TRUMMMMATEN

  LINEPANNEEL

  OO NNN

  LLINN EE

  PPAA N

  EE LL

  ONLINE SC

  R IP

  TI E VVAARIIAB

  TOE

  WEBSURRVVEEYY

  CLICKSTREEAAMM

  CL

  MYSTERYSHOPPEN OOBBSSEERVERREENNN

  D E

  SK RR

  EE SE

  A R

  C H

  E FF

  EE CC

  TTGG R

  O O

  T TE

  TAA B

  IG D

  A TA

  O PE

  R A

  TI O

  N AA

  LLI SE

  R N

  EU R

  O M

  A R

  K ET

  IINN G

  SOC ME

  SOCIAL MED

  SOCIAALL MEDDIA NN

  OO N

  -R E

  SP O

  N S

  PORTTPORT

  TEN

  SS BBEESS

  O N

  L PA

  N

  EEEAAM

  EAU

  SOCIALL

  TO E

  PO

  SOC EESSCC

  INTE CAU CENT

  ONL

  BELE

  EVVALR EN

  CIAALL EDDIIAA

  Basisboek Methoden en Technieken

  Kwantitatief praktij kgericht onderzoek op

  wetenschappelij ke basis

  6e druk

  Ben Baarda, Esther Bakker, Tom Fischer, Mark Julsing, Monique van der Hulst,

  René van Vianen

 • Basisboek Methoden en Technieken Kwantitatief praktijkgericht onderzoek

  op wetenschappelijke basis

  Ben Baarda Esther Bakker Tom Fischer Mark Julsing René van Vianen Monique van der Hulst

  Zesde druk

  Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

  © N

  o o

  rd h

  o ff

  U it

  g ev

  er s

  b v

 • © N

  o o

  rd h

  o ff U

  itg evers b

  v Ontwerp en omslagillustratie: GK (Groningen-Amsterdam)

  Eventuele op- en aanmerkingen over deze of andere uitgaven kunt u richten aan: Noordhoff Uitgevers bv, Afdeling Hoger Onderwijs, Antwoordnummer ,  VB Groningen, e-mail: info@noordhoff.nl

  Met betrekking tot sommige teksten en/of illustratiemateriaal is het de uitgever, ondanks zorgvuldige inspanningen daartoe, niet gelukt eventuele rechthebbende(n) te achterha- len. Mocht u van mening zijn (auteurs)rechten te kunnen doen gelden op teksten en/ of illustratiemateriaal in deze uitgave dan verzoeken wij u contact op te nemen met de uitgever.

  Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die desonvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geen aanheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden zij zich aanbevolen.

   / 

  ©  Baarda e.a. p/a oordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten, The Netherlands.

  Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van  gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens- bestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische ver- veelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel h Auteurswet  dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (postbus ,  KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel  Auteurswet ) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, postbus ,  KB Hoofddorp, www.stichting-pro.nl).

  All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photoco- pying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

  ISBN (ebook) ---- ISBN ---- NUR 

  mailto:info@noordhoff.nl http://www.reprorecht.nl http://www.stichting-pro.nl

 • © N

  o o

  rd h

  o ff

  U it

  g ev

  er s

  b v

  Het Basisboek Methoden en Technieken is een handleiding voor het opzetten en uitvoeren van empirisch kwantitatief onderzoek. Door waarneming (onderzoek) stel je vast wat zich in de werkelijkheid (empirie) afspeelt. Bij kwantitatief onderzoek leg je die waarneming vast in cijfers, zoals de temperatuur in graden Celsius. Een empirisch onderzoek start altijd met een onderzoeksvraag. Je wilt iets weten en dat ga je onderzoeken. Het onderzoek eindigt als je het antwoord gevonden hebt en dit in verslagvorm presenteert. In het verslag verantwoord je hoe je aan dit antwoord gekomen bent. De onderzoeksweg moet contro- leerbaar zijn, en in principe herhaalbaar. Iedere onderzoeker moet op basis van je verslag het onderzoek kunnen overdoen, om te controleren of de uitkomsten kloppen. In het beslissingsschema aan de binnenzijde van het omslag vind je de ver- schillende fasen die je in een onderzoek doorloopt. Voor de hoofdstukken  en , over data-analyse, heb je waarschijnlijk enige statistische voorkennis nodig. Voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek verwijzen we je naar het Basisboek Kwalitatief Onderzoek.

  Wijzigingen in deze druk Basisboek Methoden en Technieken is vooral bekend als een coproductie

  van Ben Baarda en Martijn de Goede. Helaas is Martijn de Goede overle- den en dus niet meer in de gelegenheid om een bijdrage te leveren. Het auteursteam is daarom al bij de vorige druk uitgebreid met ervaren auteurs uit de gezondheidswetenschappen, het beleidsonderzoek, de marketing en het hoger onderwijs.

  Ook in deze herziene druk begint elk hoofdstuk met een openingscasus. De beschreven casussen zijn afkomstig uit verschillende vakgebieden en bieden een variatie aan onderzoeksvoorbeelden, variërend van onder- zoek naar de oorzaken van de leegstand van kantoor- en winkelruimte tot het leengedrag van studenten. Alle openingscasussen zijn nieuw.

  Veel voorbeelden in de tekst zijn vervangen door recentere voorbeelden. Het oorspronkelijke hoofdstuk  over data-analyse is opgesplitst in twee

  hoofdstukken. In het nieuwe hoofdstuk  wordt aangegeven hoe je popu- latiegegevens beschrijft. Hoofdstuk  gaat over het toetsen van steek- proefgegevens, de inductieve of inferentiële statistiek. Wij hebben deze onderwerpen bewust gesplitst, omdat sommige opleidingen niet toeko- men aan het behandelen van de inductieve statistiek.

  Om verwarring te voorkomen zijn alleen SPSS-voorbeelden opgenomen. Op de website vind je zowel een beknopte SPSS-handleiding als een Excelhandleiding.

  Deze druk sluit nog meer aan bij nieuwe dataverzamelingsmethoden waarbij internet een rol speelt, zoals trendistic, clickstreamonderzoek,

  Woord vooraf bij de zesde druk

 • © N

  o o

  rd h

  o ff U

  itg evers b

  v eyetracking, facial recognition en online surveys. Bovendien besteden we uitgebreid aandacht aan big data onderzoek.

  Aan het eind van elk hoofdstuk vind je opnieuw verdiepingsstof met in- formatie over recente boeken, artikelen, websites, video’s en YouTubefilmpjes.

  Aan het eind van ieder hoofdstuk zijn praktijkoefeningen toegevoegd, waarvan de uitwerking op de website te vinden is.

  Bij deze danken we collega-docenten in het hoger onderwijs voor het delen van hun ervaringen en expertise.

  Ben Baarda, Esther Bakker, Tom Fischer, Mark Julsing & René van Vianen najaar 

 • © N

  o o

  rd h

  o ff

  U it

  g ev

  er s

  b v

  Basisboek Methoden en Technieken, Ben Baarda, Esther Bakker, Monique van der Hulst, Mark Julsing, Tom Fisc