SlovÆci vo ve¾kom nakupujœ po¾skØ potraviny · 1,-Sk EASY 3490,-Sk ... lo stojí 9 Sk, za 1kg...

of 16 /16
RoLník XIII. 15. 12. 2003 Cena 7 Sk ¨íslo 51 ¨akÆme vÆs v bývalej retaurÆcii Po¾ovník: Z¾ava 30 a 50 % na vybrané druhy tovaru SlovÆci vo ve¾kom nakupujœ po¾skØ potraviny (pokraLovanie na str. 3) Za nÆkup nad 500,- Sk obdríte darLek Siemens A52 20+20 Viac 990,-Sk EASY 3290,-Sk Siemens C60 20+20Viac 1990,-Sk EASY 5990,-Sk Nokia 3510i 55Viac 1,-Sk EASY 6990,-Sk Nokia 3100 55Viac 1490,-Sk EASY 9490,-Sk Nokia 3310 20+20Viac 1,-Sk EASY 3490,-Sk e-mail: [email protected] Ak zakœpite tovar v inej predajni a je zhodný s naim po predloení pokladniLnØho bloku vÆm rozdiel doplatíme! Pondelok piatok: 8.30 18.00 V sobotu: 8.00 12.00 V nede¾u: 10.00 14.00 ¨˝NSKY SUPERMARKET SME NAJLACNEJ ŠÍ Bývalý stropkovský primÆtor Ing. L. Paòko - sœLasný poslanec Vyieho œzemnØho celku PreovskØho samosprÆv- neho kraja a terají riadite¾ koly v prírode v Mikovej, opustil rady HZDS. Pred nie- ko¾kými dòami odovzdal v kancelÆrii OP HZDS v Stropkove svoju Llenskœ legitimÆ- ciu. Na otÆzku Spektra, Li informÆcie o ukonLení jeho Llen- stva v HZDS sœ pravdivØ odpovedal: `no odovzdal som Llenský preukaz a znamenÆ to, e som z HZDS vystœpil. Viac o tom, Lo ho k tomuto kroku viedlo, sa doLítate v rozhovore na str. 5. -job- Bývalý primÆtor L. Paòko vystœpil z HZDS Mnostvo Æut z celØho východnØho Slovenska sme- ruje v tomto predvianoLnom Lase do po¾ských prihraniL- ných miest. To, e nÆkup ob- leLenia, bytových doplnkov, nÆbytku a stavebnØho mate- riÆlu je v Po¾sku výhodnejí, vie u kadý. Viac prekvapu- je fakt, e k severným suse- dom chodievame nakupova u aj potraviny. Ak ste svojich znÆmych, Li príbuzných z niektorØho východosloven- skØho mesta nevideli dlho, tak minulý týdeò ste sa s nimi mohli stretnœ urLite na nÆkupoch v Po¾sku. Cestujœ tam u doslova hordy SlovÆ- kov. Samozrejme, e rozho- dujœcim faktorom pri nÆku- poch je u naich ¾udí vdy cena. Kvalitu potravín naku- povaných v Po¾sku dokÆe- me posœdi iba chuovými po- hÆrikmi. Potraviny sœ nakupo- vanØ v obchodoch, kde kupu- jœ aj Poliaci a tak nezostÆva niL inØ, iba veri, e sœ sto- percentnØ. Len pre porovna- nie: plnotuLnØ trvanlivØ Maslo za 9 Sk, cestoviny 7 Sk a kuracie stehnÆ za 38 Sk/kg mlieko kœpite v po¾ských obchodoch za 12 Sk (u nÆs takmer 20 Sk a väLinou níz- kotuLnØ), 200 gramovØ mas- lo stojí 9 Sk, za 1kg kura- cích stehien zaplatíte 38 Sk, cestoviny stoja 7 Sk a podobne je to aj so syrom a rybami. Pizzu vo forme polotovaru, ktorœ staLí da zapiec, kœpite za 17 Sk. Na otÆzku, preLo chodí na po- traviny do Po¾ska, a Li sa tam dÆ naozaj nakœpi tak lacno, mi jeden zo znÆmych odpovedal: Prakticky vetko je tam výrazne lac- nejie ako u nÆs. K tomu si prirÆtaj v ostatnom Lase vý- hodnejí kurz koruny a výsledok je aj napriek ceste autom priaznivý pre

Embed Size (px)

Transcript of SlovÆci vo ve¾kom nakupujœ po¾skØ potraviny · 1,-Sk EASY 3490,-Sk ... lo stojí 9 Sk, za 1kg...

 • Roèník XIII.15. 12. 2003

  Cena 7 SkÈíslo 51

  Èakáme vásv bývalej retaurácii Po¾ovník:

  Z¾ava 30 a 50 %na vybrané druhy tovaru

  Slováci vo ve¾kom nakupujú po¾ské potraviny

  (pokraèovanie na str. 3)

  Za nákup nad 500,- Sk obdríte darèek

  Siemens A52 20+20 Viac 990,-SkEASY 3290,-Sk

  Siemens C60 20+20Viac 1990,-SkEASY 5990,-Sk

  Nokia 3510i 55Viac 1,-SkEASY 6990,-Sk

  Nokia 3100 55Viac 1490,-SkEASY 9490,-Sk

  Nokia 3310

  20+20Viac

  1,-Sk

  EASY 3490,-Sk

  e-mail: [email protected]

  Ak zakúpite tovar v inej predajni a je zhodnýs naim po predloení pokladnièného bloku

  vám rozdiel doplatíme!

  Pondelok piatok: 8.30 18.00V sobotu: 8.00 12.00V nede¾u: 10.00 14.00

  ÈÍNSKYSUPERMARKET

  SM E NAJLACNEJ ŠÍ

  Bývalý stropkovský primátor Ing. L.Paòko - súèasný poslanec Vyiehoúzemného celku Preovského samospráv-neho kraja a terají riadite¾ koly v prírodev Mikovej, opustil rady HZDS. Pred nie-ko¾kými dòami odovzdal v kancelárii OPHZDS v Stropkove svoju èlenskú legitimá-

  ciu. Na otázku Spektra, èi informácie o ukonèení jeho èlen-stva v HZDS sú pravdivé odpovedal: Áno odovzdal somèlenský preukaz a znamená to, e som z HZDS vystúpil.

  Viac o tom, èo ho k tomuto kroku viedlo, sa doèítatev rozhovore na str. 5. -job-

  Bývalý primátor L. Paòkovystúpil z HZDS

  Mnostvo áut z celéhovýchodného Slovenska sme-ruje v tomto predvianoènomèase do po¾ských prihraniè-ných miest. To, e nákup ob-leèenia, bytových doplnkov,nábytku a stavebného mate-

  riálu je v Po¾sku výhodnejí,vie u kadý. Viac prekvapu-je fakt, e k severným suse-dom chodievame nakupovau aj potraviny. Ak ste svojichznámych, èi príbuzných z niektorého východosloven-ského mesta nevideli dlho,tak minulý týdeò ste sas nimi mohli stretnú urèite nanákupoch v Po¾sku. Cestujútam u doslova hordy Slová-kov. Samozrejme, e rozho-dujúcim faktorom pri náku-poch je u naich ¾udí vdycena. Kvalitu potravín naku-povaných v Po¾sku dokáe-me posúdi iba chuovými po-hárikmi. Potraviny sú nakupo-vané v obchodoch, kde kupu-jú aj Poliaci a tak nezostávaniè iné, iba veri, e sú sto-percentné. Len pre porovna-nie: plnotuèné trvanlivé

  Maslo za 9 Sk, cestoviny 7 Ska kuracie stehná za 38 Sk/kg

  mlieko kúpite v po¾skýchobchodoch za 12 Sk (u nástakmer 20 Sk a väèinou níz-kotuèné), 200 gramové mas-lo stojí 9 Sk, za 1kg kura-cích stehien zaplatíte 38Sk, cestoviny stoja 7 Ska podobne je to aj so syroma rybami. Pizzu vo formepolotovaru, ktorú staèí dazapiec, kúpite za 17 Sk. Naotázku, preèo chodí na po-traviny do Po¾ska, a èi satam dá naozaj nakúpi taklacno, mi jeden zo známychodpovedal: Praktickyvetko je tam výrazne lac-nejie ako u nás. K tomu siprirátaj v ostatnom èase vý-hodnejí kurz korunya výsledok je aj napriekceste autom priaznivý pre

 • Výskyt akútnych respi-raèných ochorení v okreseSvidník v priebehu 50. ka-lendárneho týdòa predsta-voval vzostup o 10% oprotipredchádzajúcemu týdòu.Ide o chorobnos 1332,1 na100 000 obyvate¾ov. Naj-vyia vekovo-pecifickáchorobnos bola u detí do 5rokov- 3893,44 na 100 000obyvate¾ov. V okrese Strop-kov dolo v spomínanomobdobí k vzostupu chorob-nosti o 32%. Celková cho-robnos bola 880,48 na 100000 obyvate¾ov. Najvyiachorobnos bola zazname-naná u detí 6 14 roèných.V krajinách Európy v  pa-nielsku, Portugalsku, Ve¾kejBritánii a Írsku, ktoré hlásiliv predchádzajúcich tý-dòoch vysokú chorobnosna chrípku, dolo k  spoma-leniu a zastaveniu vzostu-pu chorobnosti, zapríèine-

  nú kmeòom A/Fujian/411/2002/H3N2/. Tento kmeòvírusu chrípky je podobný A/Panama/2007/99/H3N2/,ktorý je súèasou chrípko-vých vakcín 2003 2004.

  K výraznému vzostu-pu chorobnosti a  rozíre-niu epidémií dolo v  Bel-gicku, Francúzsku a  Nór-sku. vajèiarsko hlási re-gionálne epidémie. Spora-dický výskyt ochorení bolzaznamenaný vo védsku,Dánsku, Holandsku, Èes-kej republike, Talianskua Rumunsku. Situácia vo

  výskyte ochorení spôso-bených vírusmi chrípky jezatia¾ okrem Slovenskapriaznivá aj v  Po¾sku, Slo-vinsku, Litve a  Lotysku.Najlepou monosou akopredís ochoreniu chrípkyalebo zmierni jej prízna-ky je oèkovanie. Najopti-málnejí termín na oèko-vanie je do dvoch týdòovpred nástupom chrípkovejepidémie. Oèkovanie pro-ti chrípke na Slovensku jeteda stále aktuálne.

  MUDr. Ingrid Va¾oèíko-vá, ZÚ Svidník

  Poèet ochorení v okresoch Stropkov a Svidník stúpa

  Oèkovanie proti chrípke je stále aktuálne

  Bude takáto vianoèná idylka ?

  V pondelok 15.decem-bra sa zídu stropkovskí po-slanci na svojom posled-nom tohtoroènom zasadnu-tí. Od 13. hod. sa v  zasa-daèke Odboru kolstvaa kultúry MsÚ zaène roko-vací maratón, ktorý odtar-tuje správa o výsledkochrealizácie investièných ak-cií v roku 2003 a zámerochna rok 2004. Mgr. A. Kne-ová predloí prítomnýmkoncepciu rozvoja kolstvas výh¾adom do roku 2015.S návrhom na prijatie roz-poètového provizória vystú-pi pred poslancami Ing. J.Polák vedúci odboru fi-nancií. Viac o  budúcnostizásobovania naich bytov

  teplom napovie prítomnýmkoncepcia rozvoja zásobo-vania teplom, ktorú predlo-í riadite¾ Byhosu Ing. D.Èintala. Prítomní sa budúzaobera aj novým cenní-kom za nájom nebytovýchpriestorov a pozemkov vovlastníctve mesta a ve-obecne záväzným nariade-ním mesta o dani z  nehnu-te¾ností. Spestrením zasad-nutia , ktoré bude predo-vetkým o èíslach a  penia-zoch v meste, bude predlo-enie návrhu na udelenieocenení Mestom Stropkovtým, ktorí si to svojou dlho-dobou prácou v jeho pro-spech zaslúia.

  -job-

  V pondelok rokujú poslanci

  V týchto dòoch zaznamenali pracovníci Dopravného inpekto-rátu a Odboru dopravy a cestného hospodárstva na OÚ v Stropkovenárast poètu iadate¾ov o doèasné vyradenie vozidla z evidencie. Zaposledné tri mesiace bolo doèasne odhlásených takmer 90 vozidiel,no najviac iadate¾ov sa oèakáva v posledných dòoch tohto roka.Tento stav je spôsobený neustálym zvyovaním platieb za povinnézmluvné poistenie. K tomuto kroku pristupujú majitelia svojich táto-ov najmä v zimnom období, kedy sú náklady na prevádzku mot.vozidla vyie. K iadosti o doèasné vyradenie, ktorá sa podáva naOÚ je potrebné zaplati 200 korún za kolok. OÚ vydá rozhodnutieo doèasnom vyradení vozidla z cestnej premávky, ktorej dåku si urèímajite¾ vozidla, a toto rozhodnutie je potrebné do 30 dní predloi nadopravnom inpektoráte. Tam odovzdá iadate¾ o vyradenie tabu¾kys EÈ a osvedèenie o evidencii vozidla (tzv. malý technický preu-kaz), ktoré mu budú vrátené po uplynutí doby, na ktorú iadalo vyradenie. Pre poisovòu, ktorá odpoèíta pomernú èas roènéhopoistného je smerodajný dátum vydania rozhodnutia na OÚ. -np-

  Chudobní odhlasujú autá

  V posledný pracovnýdeò minulého týdòa dokon-èila firma OSVO comp. a. s.rekontrukciu verejnéhoosvetlenia celej obce NináOlava. Odteraz u Ninool-avèanom bude svieti ve-rejné osvetlenie úsporne,prièom predpokladajú úspo-ru oproti predolému stavuokolo 50.000,- roène. Osvet-¾ovacie telesá so spotrebouod 80 do 250 W vymenili zaúsporné 36 W iarovky. Spo-lu s novými svietidlami saroziarili aj vianoèné svetel-né výzdoby, èo obec skrá-lilo ete viac. Obèania Ni-nej Olavy tak cez snahua aktivity starostu Ing. Igora

  Madzina a poslancov OZdostali s predstihom vianoè-ný stromèek, ktorý bude slú-i vetkým. Keï sa pre-jdete po novom asfaltovomkoberci, ktorý poloili Ini-nierske stavby Koice cezdodávate¾a Slovenská sprá-va ciest Svidník ani nie predmesiacom, tak úsek medziObecným úradom a  predaj-òou SMS s.r.o. je priamukákový.K definitívnej po-dobe vzh¾adu stredu obcechýba u len realizácia cen-trálneho parku obce, ktoré-ho výstavbu chcú Ninool-avèania zaèa u na jarroku 2004, zahájením prvejetapy. - I.M.-

  V N. Olave u svietia úspornejie

  Mesto Stropkov- Odborkolstva a kultúry pripravuje vy-danie Kultúrno-spoloèenské-ho kalendára podujatí na rok2004. iadame koly, kolskézariadenia, spoloèenské organi-zácie, rôzne zväzy a  podnika-te¾ské subjekty o  dodanie plá-nu svojich vlastných aktivít narok 2004, ktoré by sme mohlizahrnú do pripravovaného kul-túrno - spoloèenského kalen-dára. Plán aktivít je potrebnépredloi na Odbor kolstvaa kultúry Mesta Stropkov do30.12.2003. Po tomto termínenenahlásené podujatia nebudúzahrnuté v novom kultúrno-spo-loèenskom kalendári 2004.-OaK-

  Spropagujtevae podujatie vkalendári 2004

  SPEKTRUM15. 12. 20032

  Èierne ráno pripravil blíz-kym minulý týdeò vo tvrtok42 roèný Stropkovèan M. .V skorých ranných hodináchho nali obeseného v dielnipri rodinnom dome na Chot-èanskej ulici. Pod¾a policaj-ných informácií je pravdepo-dobné, e sa pre odchod zosveta rozhodol sám. Privola-ný lekár po obhliadke tela ur-èil ako príèinu úmrtia uduse-nie pri obesení. Na tele ne-bohého nariadil vykona súd-noznaleckú pitvu. -RK-

  Obesil sa v dielni

  V hone zvanom Pod stráòou v katastri Duplína bol nájde-ný zastrelený jeleò. Na svedomí ho má neznámy pytliak,ktorý ho zastrelil v noci 7.decembra. Ohliadkou veterinárabolo zistené, e obeou pytliackych chúok sa stal dvojroèný100 kilogramový jeleò. Jeho zastrelením vznikla po¾ovníc-kemu zdrueniu Ondava v Duplíne koda za 6. 000 Sk.

  -PZ-

  Pytliak zastrelil jeleòa Základná umelecká kola pozýva irokú verejnos, rodi-

  èov a priate¾ov koly na Vianoèný koncert iakov ZU.Koncert sa uskutoèní 17. decembra 2003 (streda) o 16.30

  hod. v priestoroch koly (koncertná sála èíslo dverí 10).Teíme sa na vau úèas, na spoloène preité chvíle

  v príjemnej predvianoènej atmosfére.ZU v Stropkove

  Vianoèný koncert v ZU

  Tradícia predaja ob¾úbe-nej tedroveèernej pochúky kapra bude zachovaná ajv tomto roku. i-vých kaprov si bu-deme môc kúpiod utorka 16.de-cembra priamo z nádre umiestne-nej na chodníku(ul. Hlavná) pri pre-dajni ovocia a  ze-leniny oprotiOkresnému úradu v  Strop-kove. Pod¾a slov p. Karama-na tradíciu predaja kaprovnepreruí ani v tomto roku.Presnú predajnú cenu námv závere minulého týdòa

  ete nevedel poveda, vet-ko záleí od dodávate¾skejzmluvy so Slovenským ry-

  bárskym zvä-zom v  iline,ktorý má chov a dodávku kaprovna starosti. Naotázku, èi majúete ¾udia záu-jem o kapry(konkurencia ry-bieho filé a iných

  mrazených rýb) sme dostalijednoznaènú odpoveï.Keï budú kupova aspoòtak, ako minulý rok, tak tobude celkom dobré.

  Text a foto: V. Jobko

  Predaj kaprov od utorka

 • Pri kúpe DVD alebo domáceho kinaDVD film zdarma + zvýhodnené výpoièné

  Slo vá c i vo v e¾k o m n a k u p u jú p o ¾s k é p ot ra v in y (dokonèenie z 1. strany)

  Cie¾om rokovania bolopodrobne zanalyzova záleitostitýkajúce sa prípadnej budúcejtransformácie MsN. Záver rokova-nia je taký, e MsN v spoluprácis M.V. Medicínskym centrom Hu-menné pod gesciou riadite¾a MsNa prednostu MsÚ zanalyzuje stavv MsN urobí audit, ktorý by malvyústi do konkrétneho projektutransformácie. V tomto projekte ubude jasne definovaný èasový ho-rizont, finanèné aspekty, majetko-

  vé pomery, organizaèná truktúraa transformácia ako taká. Totobude dôleité pre rozhodovanieposlancov MsZ, èi do toho mestopôjde alebo nie. Rozhodova o nemocnici je vec aká a  zodpo-vedná. Svoj názor po rokovaníMestskej rady povedal aj zá-stupca M.V. Medicínskeho cen-tra MUDr. Vahoviè.

  My sme neprili ako niekto,èo chce iba nieèo kúpi. V prvomrade je to otázka sociálna dôle-ité je poskytovanie dostupnejzdravotníckej starostlivosti. Chce-me úplne transparentný vzahv zmysle reálnej politickej dohody.Chceme ma jasný vzah k mestu,k jeho vedeniu, terajiemu mests.zastupite¾stvu, aby vzahy, ktoréteraz majú vzniknú boli dlhodoboudrate¾né aj po zmene vo vedenímesta. Doktor Vahoviè ïalejzdôraznil, e zámer zriadi pô-rodnicu v Stropkove, ktorý ubol medializovaný a kritizovanýplatí, ale nie je to vec blízkej bu-dúcnosti, hovori mono o  via-cerých etapách. Verím, e doká-eme zrealizova podstatnú èasvecí, o ktorých hovoríme. Prichá-dzame ako spoloènos, ktorá pre-vádzkuje zdravotnícke zariadeniavo viacerých mestách. Prichádza-

  me ako holdingová spoloènoss celou truktúrou. Môeme nájscestu, aby pacient nebol odkáza-ný iba na seba, aj keï bude lieèe-ný v Preove, Koiciach èi v  Bra-tislave. Prostredníctvom naej sie-te zdravotníckych zariadení, budefungova komunikácia. Doteraz tobola debata od stola, teraz môenastúpi etapa , ktorá urèí konkrét-ne reálne veci. Primátor I. Ha-marèák poodhalil vzahy na kto-rých by mali MsN - Mesto Strop-kov a M.V. Medicínske centrumfungova. Ak sa bude projekt re-alizova, mesto vstúpi majetkomdo neziskovej organizácie, budema v organizácii väèinový podiela 100% kontrolu. Bez mesta samajetok nebude da preda, aleani prenaja. O majetkových po-meroch rozhodujú poslanci. Èin-nosti, ktoré budú v MsN vykoná-vané pôjdu cez holding. Medicín-ske centrum má nieko¾ko dcér-skych spoloèností pecializujúcichsa napr. na dodávku liekov, zdra-votníckeho materiálu, na logistiku.. Tam vidíme monos úspory fix-ných nákladov. Zmluvy budú uro-bené tak, aby ani partner nebolukrátený , kede tam plánuje in-vestova. Ide o normálne obchod-né vzahy.

  Primátor podotkol, e koope-rácia so svidníckou nemocnicoufunguje ïalej. Uvaova sa dáo kumulácii sluieb napr. rýchlejlekárskej pomoci, ktorá je pre obi-dve strany stratová. -job-

  Mestská rada rokovala mimoriadne o nemocnici Mesto bude ma väèinu a 100%-nú kontrolu

  Cez víkend sa na mimoriadnom rokovaní zili èlenoviamestskej rady. Témou rokovania bola Mestská nemocni-ca (MsN) a spôsob jej transformácie. Po rokovaní smeoslovili primátora I. Hamarèáka:

  V súvislosti s dodaním no-vého programu tlaèe obèian-skych preukazov v JIS pouí-vaný skupinami správnej slu-by okresných riadite¾stiev poli-cajného zboru môe djsk obmedzeniu resp. prerueniuvydávania obèianskych preu-kazov a následne sa môuzmeni stránkové hodiny. Tátoúprava bude trva v závere ka-lendárneho roka O zmenestránkových hodín sa môuobèania informova natel.:0961 851111. -r-

  Zmena vo vydávaníobèianskych preukazov

  K vybraným d ruhom tovaru

  dig itá lny fo toaparát JVC

  zdarma

  SPEKTRUM 15. 12. 2003 3

  Whirlpool AWM 6070energetická trieda AA

  15 990,- Sk 13 999,- Sk

  Philips 21PT442612 990,- Sk 8 999,- Sk

  Philips 29PT550722 990,- Sk 18 999,- Sk

  Whirlpool AWT 2280energetická trieda AA

  14 990,- Sk 11 999,- Sk

  K vyb

  raným

  telev

  ízorom

  DVD p

  rehráv

  zdarm

  a

  Pri kúpe akéhoko¾vek videabonus 1.000 a 2.000 Sk

  v Stropkove (ul. Hlavná, obch. dom., tel.: 742 2236)a Svidníku (OD Verchovina na poschodí, tel.: 752 5245)

  navtívte nae predajne

  Audio Video Centrum

  V decembri otvorené aj v nede¾uod 10.00 do 17.00 hod.

  Predaj aj na splátkys úrokom od 0% do 10%

  Nákup za bezkonkurenène najvýhodnejie ceny

  tvoju peòaenku. V rodinemáme deti a len nakúpe-ním trvanlivého mlieka

  som uetril 800 Sk. Nabralsom plný kufor potravín.Najlepím barometrom vý-hodnosti èi nevýhodnostinákupov v Po¾sku sú naipodnikatelia. Prevádzkova-

  Deò pred Mikuláom dolo vo V. Miroove k poiaru sen-níka. Na mieste zasahovali svidnícki hasièi a dobrovo¾ný ha-sièský zbor obce. Privolaní hasièi poiar lokalizovali a uhasili.Pravdepodobnou príèinou poiaru bol otvorený oheò. Dolok hmotnej kode senníka vo výke 650.000 Sk. Zhorené senomalo hodnotu 5. 000 Sk. -PZ-

  Poiar za 655 tisíc

  te¾a jednej zo stropkov-ských retaurácií som sa privykladaní tovaru z autaopýtal, èi práve priiel z ve¾koskladu: .... ale kde-

  e, priiel somz  Po¾ska. Na-kupujem tamhlavne syry,hydinu a  klo-básu, je to vý-hodné. Jed-noducho ob-chod je ob-chod. Mil iónykorún opä prú-dia k  ikovnýmPoliakom a nám nezostá-

  va niè iné iba si láma hla-vu, kde nastal skrat. Mámpocit, e po májovom otvo-rení hraníc sa pendlovanienaich ¾udí do Po¾ska etezvýi. V. Jobko

 • Policajtom OO PZ voSvidníku sa podarilo od-hali páchate¾ov trestnéhoèinu krádee. 17 roèný M.M. a 47 roèný M. F. z V. Mi-roova 8.decembra odcu-dzili z bývalého opráva-renského strediska JRD V.

  Miroov 26 kusov kovo-vých èlánkov z kotlov natuhé palivo s hmotnosou2,6 t. Krádeou spôsobilikodu za 7.020 Sk. Na-astie materiál bol vráte-ný majite¾ovi.

  -PZ-

  Kradli èlánky z kotla

  SPEKTRUM15. 12. 20034

  Od srdca k srdcuV stredu minulého týdòa darovali krv na HTO vo Svidní-

  ku títo bezpríspevkoví darcovia krvi: Marián Mydla (27. odber),Peter Senaj (17.), Kamil Prusák (20.), Jaroslav ugár (25.), Mgr.Milo majda (5.), Michal Mydla (13.) vetci zo Stropkova, To-má Sokol (29.), Viera Hudaèinová (4.), Mariana Hudaèinová (pr-vodarkyòa), Ján Braslavský (31.) vetci z Duplína, Stanislav Piòko(21.), Ján Troèák (38.), Jozef Jurina (37.), Ivan Mikita (27.), Pae-dDr. Jozef Poperník (29.), Slávka Hafièová (9.), Maro Hafiè (8.),Peter Dudá (29.), Ing. Vladimír Bjanèin (38.), Michal Dráb (29.),Mikulá Gerge¾ (26.), ¼ubica Markovièová (4.) vetci zo Svidní-ka, Michal Berený (43.) Chotèa, Róbert Skala (7.) Havaj, Mar-tin Siòár (16.) Ladomírová, Ing. Rastislav Murín (4.) Èertiné,Vladimír Mienko (37.) Hrabovèík, Marián Kmec (35.) Okrúhle,MUDr. Anna Dulebová (10.), Maro Èerveòák (15.) obaja z Be-òadikoviec.

  Vïaka Vám za Vá ¾achetný èin!ÚzS SÈK Svidník

  V súvislosti so schvále-nými legislatívnymi opatrenia-mi Národný úrad práce upo-zoròuje odvádzate¾ov prí-spevkov na poistenie v  ne-zamestnanosti a  príspevkovdo garanèného fondu na na-sledujúce zmeny. V zmysle §291 ods. 1 zákona è. 461/2003 o sociálnom poistení,ktorý nadobudne úèinnos od1. januára 2004, Sociálnapoisovòa vyberá príspevokna poistenie v  nezamestna-nosti a príspevok do garanè-ného fondu za novembera december 2003, ktoré súsplatné v roku 2004. Tietopríspevky sú príjmom Sociál-nej poisovne.

  Zamestnávate¾, ktorýnemá urèený deò na výpla-tu miezd a platov, je povin-ný za mesiac november2003 odvies príspevok napoistenie v  nezamestna-nosti a príspevok do ga-ranèného fondu v prvý deòkalendárneho mesiaca na-sledujúceho po uplynutívýplatného obdobia urèe-ného v predchádzajúcommesiaci, t. j. 1. januára 2004.Príspevok na poistenie a  prí-spevok do garanèného fondutíto zamestnávatelia odvá-dzajú nie ako doteraz príslu-nému okresnému úradu prá-ce, ale v prospech úètu prí-slunej poboèky Sociálnejpoisovne. Rovnako sa po-stupuje pri odvode príspevkuna poistenie v  nezamestna-nosti a príspevku do garanè-ného fondu za december2003. Vetci zamestnávate-lia, bez oh¾adu na splatnospríspevkov odvedú príspev-ky v prospech úètu príslunejpoboèky Sociálnej poisovne.

  Samostatne zárobkovoèinné osoby (aj za spolupra-cujúce osoby) a dobrovo¾níplatitelia príspevku na poiste-nie v nezamestnanosti súpovinní odvies príspevok zadecember 2003 v prospechúètu príslunej poboèky So-ciálnej poisovne.

  V prípade, e odvádzate-lia odvedú príspevok na po-istenie v nezamestnanosti apríspevok do garanènéhofondu, ktoré sú splatné v  ja-nuári 2004 tak ako doteraz,t. j. v prospech úètu príslu-ného okresného úradu práce,tieto budú vrátené na úèetodvádzate¾a.

  Èísla bených úètov po-boèiek Sociálnej poisovne,urèených na príjem príspev-kov na poistenie v  nezamest-nanosti a do garanèného fon-du za november 2003 a  de-cember 2003, oznámi v  naj-bliích dòoch Sociálna po-isovòa prostredníctvom mé-dií, ale aj prostredníctvomsvojich poboèiek, ktoré za-mestnávate¾om do koncaroku zalú aj informáciuo povinnostiach vyplývajú-cich zo zákona o sociálnompoistení. Spomínané èíslaúètov sú otvorené len na pre-chodnú dobu 1 mesiaca. Od1. februára 2004 poistné navetky druhy poistenia (ne-mocenské, starobné, invalid-né, úrazové, poistenie v  ne-zamestnanosti, garanènépoistenie a do rezervnéhofondu) budú platitelia odvá-dza na úèet poboèky, naktorý v súèasnosti odvádza-jú poistné na nemocensképoistenie a dôchodkové za-bezpeèenie.

  Národný úrad práce

  Národný úrad práce upozoròuje ! Zmena v pos ie laní

  príspevk ov na poistenie

  25. novembra 2003 bolpre 7. B a 7. A triedu Základ-nej koly na Mlynskej ulicivýnimoèný. V tento deò smekolské lavice vymenili zakreslá Divadla Jonáa Zábor-ského v Preove, kde smepozorne sledovali výnimoènúhru bez slov, plnú efektova taneèného prevedenia PA DI PA RÉ. V nároènomvystúpení sa stretla minulos,prítomnos a budúcnos.

  Divadelný záitok siedmakov V hre herci vyuili mnohé vý-razové prostriedky a hralinielen na javisku. Hlavnámylienka sa niesla v duchuekológie, ochrany prírody,ale autor nás prinútil zamys-lie sa aj nad postojom èlo-veka k  èloveku, ako ajk sebe samému. Z divadlasme odchádzali plní dojmova u teraz sa teíme na novédivadelné záitky.

  A. Ternová 7. B

  * Mestskému úradu do-nedávna chýbala dôleitápoèítaèová sie, èo sav tomto smere zmenilo?

  Po mojom nástupe naMestský úrad v Stropkove dofunkcie vedúceho organizaè-ného odboru v máji tohtoroku, bolo jednou z mojichhlavných priorít vybudovapoèítaèovú sie v budovemestského úradu. Takáto sieje nevyhnutná pre výmenuinformácií a  prepojenia jed-notlivých informaèných systé-mov navzájom. Vetky pra-covné stanice do toho èasupracovali ako lokálne stanicea prakticky neexistovalo iad-ne prepojenie medzi jednotli-vými informaènými systéma-mi. Pre prípravu a realizáciutohto kroku som èerpal vedo-mosti z danej oblasti z viacako 10 roènej praxi v  ban-kovom sektore.

  * Ako ste postupovalia èo znamená zavedeniesiete pre prácu úradníkova pre vybavovanie stránok,teda záleitostí obèanov?

  Prvým krokom bolo vy-pracovanie projektov potreb-ných pre takúto realizácius následným umiestnenímjednotlivých prvkov PC siete.Realizácia truktúrovanej ka-beláe bola vykonávaná svoj-pomocne pracovníkmi mest-ského úradu. Lokálna poèíta-èová sie je typu Ethernet a jetvorená truktúrovanou kabe-láou UTP. K lokálnej poèíta-èovej sieti je pripojený servers operaèným systémom Win-dows 2000 server a jednotli-vé pracovné stanice sú typuPentia s operaèným systé-mom Windows XP Professi-onal pracujúce v sieovomprostredí. Pracovné stanicemedzi sebou navzájom ko-munikujú prostredníctvomelektronickej poty a rôznychzdie¾aní vyplývajúcichz potreby, typu a charakterupráce. Na základe toho, pre-biehali kolenia v oblasti prá-

  ce v poèítaèovej sietia v súèasnej dobe prebieha-jú kolenia z anglického jazy-ka, nako¾ko sú kladené napracovníkov vyie poiadav-ky na prácu v uvedenom po-èítaèovom prostredí.

  * V èom môe skvalitniprácu zamestnancov MsÚnapr. napojenie na internet?

  K u spomínanom prístu-pe k informáciám, pracovní-ci vyuívajú internet, èím sazároveò skvalitnila práca prevetky odbory mestského úra-

  du èi u v oblasti údajovej ko-munikácie a taktie aj vo vy-uívaní predvstupových fon-dov EÚ hlavne v oblasti me-dzinárodnej spolupráce, in-vestièných aktivít, kultúrya taktie aj v oblasti portumedzi mládeou. Naím ïal-ím predsavzatím do budú-ceho roku, je implementovainformaèný systém pre samo-správu, ktorý len s dobre vy-koleným a pripraveným pra-covným tímom zabezpeèívèasné a kvalitné podávaniei n f o r m á c i í ,   v ý s t u p o vz jednotlivých podsystémova zároveò kvalitnejiea operatívne vybavovanieobèanov. -red-

  Vybudovanie poèítaèovej sieteskvalitní prácu Mestského úrad v Stropkove

  V tomto smere urobil za pomerne krátky èas ve¾kýpokrok MsÚ v Stropkove. Podrobnosti sme sa dozvedeliod Ing. Vladimíra Kasandera, vedúceho organizaènéhoodboru MsÚ.

  Podmienkou Východoslovenskej vodárenskej a.s. naobnovenie dodávok vody do osady Za jarkom v Stropkoveje vyplatenie aspoò polovice z dvestotisícového dlhu. Pripoh¾ade na truktúru neplatièov mono zisti, e spomí-nanú èiastku má na svedomí z väèej èasti 11 rodín,ktoré dlhujú za dodávku vody spolu vye 100 000 Sk. Do 3000 Sk za vodu nezaplatilo 25 rodín - ich dlh tvorí spoluèiastku 48 000 Sk. Do 5 000 Sk dlhuje 26 rodín spolu 110000 Sk, nad 5 000 Sk dlhuje 5 rodín spolu 32 000 Sk, do10000 Sk dlhuje 8 rodín - spolu 69 235 Sk a nad 15 000 Skdlhujú 3 rodiny - spolu 35 700 Sk. Ak by teda zaplatilo svojdlh 11 rodín, tak by bola splatená polovica dlôb. Dá sapoveda, e nezaplatením zablokovali vodu pre celú osa-du, sú niektoré rodiny, ktoré za vodu èestne platia.V tomto týdni budú Rómovia pobera sociálne dávky,záleí iba od nich èi budú ma cez Vianoce vodu alebobudú bez nej. -job-

  Budú bra soc. dávky, zaplatia za vodu ?

 • SPEKTRUM 15. 12. 2003 5

  SpomienkaHoci si odiiel, niet a medzi nami,

  v naich srdciach ostáva a navdy budes nami. 17. decembra si pripomeniemebolestné 7. výroèie, èo nás navdy opustilná milovaný syn Milan Zubaè zo Strop-kova.

  Spomína mama a sestry s rodinami.Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

  SpomienkaLen kytièku kvetov Ti na hrob môe-

  me da, tichú modlitbu odrieka a s láskouna teba spomína.

  27. decembra uplynie smutný rok, èonás navdy opustil ná drahý manel, oteca dedko Eduard Andrejko zo Stropkova.Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku s namiv modlitbách.

  Spomínajú manelka, dcéry, za a vnúèatá

  * Ste nespokojný s  dia-ním v HZDS alebo ste sarozhodli uvo¾ni si rukya vstúpi do inej politickejstrany?

  Mám na to osobné dôvo-dy a nerád by som o tom ho-voril

  * Ste teraz èlenom ne-jakej inej politickej strany?

  Momentálne nie.* A chystáte sa vstúpi

  do niektorej?Èas ukáe.* Osobné dôvody, to je

  dos iroký pojem...?Nechcem to rozvádza* Vy ste v povedomí

  ¾udí stále reprezentantomHZDS v regióne, boli stejedno volebné obdobie pri-mátorom nominovaným zatúto stranu a ste poslan-com VÚC v Preove zaHZDS. Bude obèanom a volièom staèi takáto odpo-veï?

  Nikdy som nemal prob-lém prizna sa k tomu, esom èlenom HZDS. Ústavatohto tátu nám zaruèuje slo-bodu vierovyznania a  politic-

  kého názoru. Kadý, kto po-tiera môj politický názor po-ruuje ústavu.

  * Nie je vae rozhodnu-tie výsledkom tlaku predse-du Preovského samo-správneho kraja P. Chudí-ka, ktorý vystúpil z HZDS jev ¼udovej únii V. Tkáèaa nieèo podobné oèakávaaj od vás, pretoe ste akoriadite¾ koly v prírode de-facto jeho podriadeným?

  Tlaky z VÚC na mòa ne-boli iadne. Predseda PSK P.Chudík repektuje ústavua berie to tak, e kadý máprávo na svoj politický názor.iadne tlaky z VÚC neboli.

  * Ste riadite¾om intiú-cie v zriaïovate¾skej pô-sobnosti Preovského sa-mosprávneho kraja a  sú-èasne ste poslancom VÚC.Práve tento fakt vyvolalv mnohých poslancochVÚC pochybnosti, èi nejdeo konflikt záujmov?

  Zákon o VÚC nehovorío tatutárnych zástupcochorganizácií zriaïovanýchVÚC. Je uznesenie mandá-tovej komisie zastupite¾stvaPSK, ktoré hovorí, e to nieje konflikt záujmov. Na zákla-de toho zastupite¾stvo PSKrozhodlo svojim uznesenímo mojom poverení riadi ko-lu v prírode v Mikovej. Z  môj-ho poh¾adu v tom problémnevidím. Páni, ktorí napáda-jú toto poverenie a majú do-jem, e sa poruuje zákon -pod¾a mojich informácií sachcú obráti na prokuratúru ,majú na tento krok právo.

  * Ste sklamaní z politikyna regionálnej úrovni? Bu-dete ete kandidova v  ko-munálnych vo¾bách alebovo vo¾bách do VÚC trebársv koalícii s HZDS?

  Myslím, e je to predèas-né, keï poviem, e za HZDSto urèite nebude. Uvidíme èoprinesie vývoj situácie, ako sabude vyvíja situácia v  samo-správe. Za tyri roky somzail svoje a viem èo to ob-náa. Urèite aj terajie vede-nie mesta malo iné predsta-vy o tom ako funguje samo-správa, urèite si mysleli, ekorún je viac a e je ich trebaiba správne prerozdeli. Týchpeòazí ale bolo stále máloa myslím, e to u vie aj pánprimátor a celé vedenie, kto-ré teraz mesto riadi. Pokia¾nebudú jasné toky peòazía nebude monos zabezpe-èi základné samosprávnefunkcie, ktoré mestáma obciam ukladá zákon, taksi osobne myslím, e nie jeani o èo stá pri kandidovanív komunálnych vo¾bách. Èasukáe, èo prinesie vstup doEÚ. Je to aké odhadnúa myslím si, e situácia ne-bude podstatne ruovejiaani o tri roky. V. Jobko

  Býv a lý p r i m á t o r L. Pa òk o v ys t ú p i l z HZDS

  Bude ete kandidova vo vo¾bách? Na titulnej strane Spektra èitate¾ov informujeme

  o rozhodnutí exprimátora Stropkova Ing.L. Paòka vystúpipo viac ako iestich rokoch èlenstva z radov ¼udovej stranyHnutia za demokratické Slovensko. Na ozrejmenie jeho roz-hodnutia sme mu poloili nieko¾ko otázok.

  Rubrika pripravená v spoluprácis Kníhkupectvom HVIEZDOSLAV

  JACKIE SILBERGHrajme sa s najmeními

  Viete, e mozog kojenca je dvakrátaktívnejí ako mozog tudenta vysokejkoly? e vstrebáva a triedi nové infor-mácie rýchlejie ako mozog dospeléhoèloveka? Nenechajte si ujs príleitospripravova svoje diea do ivota od pr-vých dní. Pomôe vám táto kniha, v ktorej

  nájdete 140 zaujímavých a uitoèných hier pre najmen-ích a ve¾a iného.

  Pri mestskom zastupite¾-stve pracuje deväèlennáKomisia pre rieenie róm-skej otázky a  verejno-prospené práce, ktorejpredsedom je Mgr. P. Mihá-lik. Ïalími èlenmi komisiesú: Ing. J. Adamica, M. Hu-sák, Ing. E. Jakubèo, A.Bernardeta Malíková, M.Mucha, S. Surmaj a A. Ve-selý. Na nedostatok práce a problémov si komisia nemô-e saova. Prednieko¾kými dòamipomohla komisiaRómom bývajúcimv  bytovkách PodLaèíkom zvoli sinového vajdu.O tom ako prebie-hali vo¾by a aký jeich výsledok, námviac povedal Mgr.P. Mihálik: Pozí-cie vajdu saz rodinných dôvodov vzdalMirolsav Mucha (ije s drukou v ÈR). Rómoviadlhí èas nemali snahuzvoli si nového vajdu.Vzali sme to do rúk mya dali sme monos voli

  kadému, kto má obèian-sky preukaz a trvalé byd-lisko Pod Laèíkom. Býva-ním a úrovòou správaniasa sú bytové domy rozdiel-ne. Najlepie na tom je tre-tia bytová jednotka. Tentofakt odráa aj úèas vo vo¾-bách. Z prvej bytovej jed-notky z 33 obèanov volilo11, v druhej bytovke zo 42volilo 10, v tretej zo 46 vo-lilo 27. Pod Laèíkom je

  evidovaných spolu 87 obyva-te¾ov, ale Rómov tam ijeviac, pretoe rodiny sa me-dzi sebou pomieali a bývatam aj ve¾a neprihlásených..Rómovia si nezvolili vajdu,ale vajdovú. Stala sa òou

  Novým vajdom Pod Laèíkom je A. SivákováAnna Siváková, ktorá zís-kala 56 hlasov, povedalnám predseda komisie, kto-rý zdôraznil, e s volebnouurnou navtívili kadú do-mácnos. Raritou je, e kam-paò nezastreovali iadnepolitické strany, vo vo¾báchvolili skôr osobnos. Prvoupríleitosou dokáza pevnépostavenie vajdovej PodLaèíkom je zorganizovaniesplácania dlhu za vodu, kto-

  rý sa vyplhalna zhruba170. 000 Sk.

  Treba toriei v  spo-l u p r á c is Byhosom,s   k t o r ý mmajú Rómo-via podpísa-ný dodávate¾-sko odbera-te¾ský vzah.

  Na rozdiel od situáciev rómskej osade Za jarkom,je moné urobi Pod Laèí-kom ako taký poriadokv platení namontovaním vo-domerov.

  Text a foto: V. Jobko

  Najstarou pecializova-nou národnostnou intitúciouna Slovensku je Múzeumukrajinsko-rusínskej kultúry(MURK) so sídlom vo Svid-níku. Slovenská národopisnáspoloènos pri Slovenskejakadémii vied v týchto dòochudelila prvú cenu za rok 1999v kategórii výstavy. Získal juriadite¾ MURK Miroslav So-poliga a kolektív za výstavuTradície stavite¾stva a  býva-nia na Slovensku. Táto vý-stava sa konala poèas me-dzinárodnej vedeckej konfe-rencie o tradíciách stavite¾-

  stva na Slovensku s  oso-bitným akcentom na kultúr-ne prejavy v prostredí etnic-kých menín. Výstavaa konferencia sa konali v èase Dní európskeho dediè-stva v roku 1999. M. Sopoli-ga získal aj druhú cenu zarok 2000 v kategórii mono-grafie za prácu Slovenskémúzeá v prírode, ktorú vydalv spoluautorstve s IvetouZuskinovou. Prínosom vy-dania monografie je, e idevôbec o prvého sprievodcupo slovenských skanzenoch.

  -sp-

  Ocenili svidníckych múzejníkov

 • 8

  SPEKTRUM15. 12. 20036

  Dôleité je predchádza tvorbe vrások okolooèí. Ple okolo oèí je ve¾mi tenká, jemná a krehká.Je namáhaná oèným make-upom, odlièovaníma odráa sa na nej ná spôsob ivota. Oèný reti-nolový protivráskový krém zjemòuje drobné vrá-

  sky, udruje ple vláènu, prunú a hladkú. Tmavé kruhy okolooèí, aké vieèka alebo vaèky pod oèami pomáha zmieròovaoèný krémový gél. Vetky oèné krémy sa ¾ahko vklepkávajúkonèekmi prstov od vonkajieho k vnútornému kútiku oka. Abysa ple oklo oèí predèasne nepokodzovala a nenaahovala,dôleité je etrné odlièovanie oèí pomocou odlièovacích prí-pravkov. Nanáajte ich vdy na navlhèené tampóny, aby ne-dolo k vniknutiu drobných vlákien do oka. Nepouívajte ple-ové vody s obsahom alkoholu, ktoré môu oèi podrádi. Nikdynechoïte spa s neodlíèenou pleou!

  Víazi prvého kola ankety Oriflame sú: Denisa Ivanová Duplín, O¾ga Pardusová Kolbovce, Zuzana Kobularèíko-vá Stropkov, Dominika langová Baòa, Jana Hudaèí-nová V. Olava viazom blahoelám a ïalí majú ancuv druhom kole.

  Vaa kozmetická poradkyòa Maja

  O kozmetike nielen pre eny

  8

  Chcete vyhra predvianoèné darèeky od Oriflame?Vyplòte kupón zalite, alebo vhoïte do schránky

  na adrese: SEB Oriflame, Kukuèínova 2, Stropkov

  q Chcem sa informova o výrobkoch Oriflameq Chcem sa sta kozmetickou poradkyòou Oriflame

  Meno a priezvisko:

  Adresa:

  Telefón:

  Ponúka:intalaèný materiál (voda, plyn, kúrenie) l zariaïovacie predmety prekúpe¾ne, kuchyne, WC l plynové sporáky, kotly, ohrievaèe vody lpredaj radiátorov plechové KORAD l NOVINKA!!! Radiátory mede-no-hliníkové zn. Regulus l Nový trend vykurovania teleso s nízkymobsahom vody l montáe voda, plyn, kúrenie

  Záruèný a pozáruèný servis, revízie plynových spotrebièovPredajòa otvorená denne od 8.00 do 17.00, v sobotu od 8.00 do 12.00.Tel.: 054 / 742 2812 Teíme sa na vau návtevu.

  NOVOPLYNVojtek Andrejko

  Predajòa: ul. Hviezdoslavova 15, Stropkov

  Mesto StropkovPrimátor mesta

  Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnejsúaeMesto Stropkov, Hlavná ulica è. 38/2, 091 01 Stropkov, IÈO: 331007

  v zastúpení primátorom mesta Ing. Imrichom Hamarèákomv súlade s § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

  vyhlasuje obchodnú verejnú súao najvhodnejí návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy pre tieto nehnute¾nosti:

  1. zimný tadión klzisko spoloène s pozemkom KN 1145/1, vo výmere 10.608 m2,zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Stropkov, LV è. 1,

  2. letné kúpalisko s bazénom spoloène s pozemkami KN 1141/1, vo výmere 8.272m2, zastavané plochy a nádvoria, KN 1141/2, vo výmere 2.479 m2, zastavané plochya nádvoria, KN 1142, vo výmere 1.131 m2, zastavané plochy a nádvoria, KN 1143, vovýmere 555 m2, ostatné plochy, KN 1144, vo výmere 1.347 m2, ostatné plochy, k. ú.Stropkov, LV è. 1.

  3. Telocvièòa so súp. è. 900 nachádzajúca sa na pozemku parcela è. KN 1146*/2,v k. ú. Stropkov, LV è. 1.

  Obchodnej verejnej súae sa môu zúèastni fyzické osoby aj právnické osoby.

  Navrhovate¾ musí vo svojom návrhu obsiahnu kompletnú ponuku v súlade s podmienkamisúae.

  Súané podmienky, v ktorých budú stanovené aj konkrétne termíny obhliadok jednotli-vých nehnute¾ností si mono vyzdvihnú osobne na Odbore finanènom a správy majetku mes-ta Mestského úradu v Stropkove, è. dverí 38, Hlavná ulica 38/2, Stropkov v pracovných dòochv úradných hodinách od 7.30 do 11.30 hod., a od 12.00 do 15.30 hod. za poplatok vo výke50,- Sk.

  Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy doruète v zapeèatenej obálke s oznaèením: Neo-tvára Súa klzisko, kúpalisko, telocvièòa osobne poèas pracovnej doby na sekretariátMsÚ alebo zalite potou (rozhodujúci je dátum podania na potovej peèiatke) na adresu:Mesto Stropkov, Hlavná ulica 38/2, 091 01 Stropkov v termíne do 5. januára 2004.

  Výsledok výberu bude úèastníkom súae oznámený písomne do 14 dní po ukonèenívyhodnotenia.

  Vyhlasovate¾ súae si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súae zmeni, súa zru-i alebo odmietnu vetky predloené návrhy.

  Vyhlasovate¾ súae oznamuje, e podpísaniu nájomnej zmluvy predchádza jej schvále-nie v mestskom zastupite¾stve.

  Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s úèasou v súai.

  V kultúrnom dome v O¾avke sa 6.decembra konali predvianoèné sláv-nosti na ktorých vystúpil Zbor sv. Cyrila a Metoda zo Stropkova, pod vede-ním dirigentky p. Jakubèovej. Obèanov obce ako aj zbor privítal starostaMichal Kmi. Po viac ako hodinovom vystúpení zboru, ktorý zaspievalstaroslovienske liturgické piesne, ako aj vianoène koledy, bolo vidie naobèanoch, e boli spokojní. V  niektorých oèiach bola i slza a zbor bolviackrát odmenený mohutným potleskom. Po peknom vystúpení starostapoïakoval zboru za spríjemnenie slávnosti a po pesnièke O kto kto Ni-kolaja ¾ubit starosta privítal Mikuláa v sprievode anjelika a èerta, ktoríodovzdali deom a obèanom skromné darèeky. Vrelá vïaka celému zboruza vydarenú akciu. Michal Kmi, starosta obce

  Predvianoèná slávnos v O¾avke

  Mesto Stropkov zverej-nilo v Spektre oznámenie,ktorým dáva potenciálnymzáujemcom monos pre-naja si za urèitých podmie-nok portové a rekreaènézariadenia (zimný tadión,kúpalisko a mestskú halu).Prednostu MsÚ Dr. J. Ob-ajsníka sme sa opýtali,preèo sa mesto rozhodlourobi tento krok.

  Chceme zracionali-zova zdroje, ktoré v meste máme. Mesto po-trebuje ove¾a viac peòazí,aby utiahlo fungovanietýchto zariadení. Ibamestská plaváreò zhltne

  pod¾a navrhovaného roz-poètu na budúci rok 2,7milión Sk. Letné kúpalis-ko takisto stojí ve¾ké pe-niaze. Ani jedno zo zaria-dení nie je pre mesto ren-tabilné, ani jedno nehos-podári s vyrovnaným roz-poètom. Chceme, aby tofungovalo naïalej mini-málne na takej úrovni akoteraz. Oèakávame etelepie sluby a konkrétnezodpovednú osobu, ktorábude ma tieto zariadeniana starosti. Je to teda zá-leitos ekonomickái spoloèenská.

  -job-

  Preèo ponúkajú prenájomportových zariadení ? Z koristného hospodárstva

  sa uchovalo rybárstvo a  po¾ov-níctvo. Ondava a jej prítoky bolivdy bohaté na ryby, z èoho ai-li aj obyvatelia mesteèka. Zaobe-rali sa rybárstvom ako doplnko-vým zamestnaním. Hociv Stropkove profesionálni rybárineboli, tejto zárobkovej èinnostisa venovali jednotlivci, aj keï malisvoje obèianske zamestnanie boli vyuèení remeselníci, resp.ro¾níci. Najväèími odberate¾mirýb boli idia, ktorí pod¾a nábo-enských predpisov museli mav sobotu na stole ryby. Nesmelichýba ani na idovskej svadbe.Ostatní obyvatelia mesteèka rybypoèas roka konzumovali iba spo-

  radicky a v strave dominovali naj-mä v pôstnom období. Ryby chy-tali do rúk, opálok, saka aj do vre koa a èereòa èerpak,èirpak. Bený bol aj zimný rybo-lov. Lovili do èirpaka (tvorco-vej siete pripravenej na polkruho-vé uhloprieène skríené dva ob-lúky z vàbových konárov aleboliesky, v mieste prekríenia oblú-kov bola upevnená dlhá drevenárukovä tyè ¾ubovo¾nej dåky).Pri zimnom love na zamrznutejOndave museli najprv do ¾adu vy-rúba otvory, ktoré tu nazývalioko. Oko muselo by také ve¾-ké, aby doòho mohli ponori èe-reò. Pri hromadnom aj individu-álnom rybolove bolo potrebné

  ryby duri. Po ¾ade sa durkalonohou alebo palicou a ryby takboli hnané k otvoru s èereòom.V 20. rokoch 20. storoèia sav Stropkove objavujú prvé udice chytanie na háèik. Tento spô-sob rybolovu propagovalamiestna inteligencia, ktorá samu venovala príleitostne akourèitému druhu spoloèenskejzábavy, predovetkým v letnýchmesiacoch. Raky v Ondavea v jej prítokoch chytali rukami.V 50. rokoch prelo rybárstvo dodobrovo¾nej záujmovo port.èinnosti, ktorú organizujeSlovenský rybársky spolok sosvojimi poboèkami.(Stropkov- Monografia mesta)

  Ako sa v Stropkove lovili ryby

 • SPEKTRUM 15. 12. 2003 7

  INFORMUJEPODUJATIA

  kolské kluby a materské koly:16.12.- Tvorivá dielòa pre materské koly, 15.-19.12- kola remesiel

  Základné koly:15.-19.12. Sústredenie lyiarov, 16.12. Rómsky ateliér - tvorivé stretnutie, 17.12. Súa Harryho Pottera- okres-

  ná súa, 19.12. Osemsmerovky 3.kolo korepondenènej súae, 19.12. Èo na seba v decembri ? - súa o najlepímódny návrh, 19. 12. Veselé farbièky téma Klobúk, 19.12. Vlajková tafeta 3.kolo korepondenènej súae,19.12. Potová známka zo Slovenska okr. výtvarná súa, 19.12. Prírodoveda známa a neznáma 3.kolo korepon-denènej súae, 29.12. Vianoèný turnaj jednotlivcov v achu Z a S, 29.12.-5.1. Prázdninový tábor mladých lyiarov

  Výstavy výtvarných prác v priestoroch ABC CVÈ pokraèujúdo konca decembra 2003

  Najkrajie Vianoèné oknoVianoèné sviatky sa pomaly blíia. Urèite si vetci

  chcete skráli svoje príbytky. Stromèek, adventný ka-lendár, ale aj ozdobená vetvièka z jedlièky dokáe vy-tvori oèarujúcu Vianoènú náladu. Odd. estetiky ABCCVÈ vak prilo s výnimoèným nápadom, vyzdobi trie-dy na Z v meste Stropkov, prostredníctvom súae Onajkrajie vianoèné okno. Úlohou triednych kolektívovbolo vyzdobi okná vo svojej triede a prihlási sa do na-ej súae. Vyhodnotenie podujatia sa uskutoènilo 12.12.2003. Porota mala ne¾ahkú úlohu vybra z najkrajíchokien tie zvlá najkrajie.

  Najviac sa nám páèili okná:7.B - Z Kontantínovej, 1.A - Z Komenského,

  7.D Z Mlynskej, 2.B Z Kontantínovej, 3.B ZMlynskej a 8.A Z Komenského.

  Triedne kolektívy za svoju usilovnú prácu dostalidiplomy a sladké odmeny.

  VYHODNOTENIE SÚAÍ

  Potová známka zo Slovenská téma KvetI. kategória

  1. miesto - M. paková - ZU, 2. miesto - A. Tunderová - Z Mlynská, 3. miesto - E. Melníková - ZChotèa, Cena poroty P. Novická - Z Turany n/O

  4. 13. miestoJ. Kaèmárová Z Breznièka, K. tefaniová Z Havaj, M. Adamová Z, Komenského, M. Labiková Z

  Duplín, L. Timu¾ák Z V. Olava, N.Rybová - N. Olava, D. Klacik Z Miòovce, M.Èonto Z Kolbovce, J.Vrzalová -Z Lomné a D. Koèiová Z Kontantínová

  II. kategória1.miesto L. Závidná Z Bukovce, 2.miesto - I. Smoligová OG, 3.misto - K. Rusinová Z Lomné, Cena

  poroty I. Èengerová - ZU4.- 6.miesto

  T.Palièková - Z Mlynská, D.Raèková - Z Havaj a M. Kolman - Z Turany

  Veselé farbièky téma: Mikulá

  1. miesto Marek Èonto- Z Kolbovce, 2. miesto Ivana Prusáková- Z Dup-lín, 3. miesto Kristínka Marièáková- Z Lomné

  Páèili sa nám aj obrázky, ktoré nakreslili: Klaudia Petrová- Z Turany n/O,Matú Roman- Z Vislava, Iveta Demeterová- Z Ve¾krop, Stanislav Zálecký- ZBreznica, Aninka Kavalcová- Z Miòovce, Dominika Madejová- Z Chotèa, MartinOlèák- Z V. Olava, Veronika Náboná- Z Komenského, Pamela Kanaloová-Z N. Olava a Katarína tefániová- Z Havaj.

  Èo na seba v novembri?

  1. miesto Zuzana Gibová- OG Stropkov, 2. miesto Euard Dovièák- ZLomné, 3. miesto Katarína Rusinová- Z Lomné, cena poroty: M. Kucuková ZKomenského

  Dobré medovníèky400 g hladkej múky, 120 g medu, 160 g prákového

  cukru, 60 g tuku, 2 vajcia, spolu jednu kávovú lyièkuperníkového korenia (koricu, klinèeky, aníz), citró-novú kôru a jednu kávovú lyièku jedlej sódy.

  Vetky prísady na doske spracujeme na hladké cesto,ktoré necháme hodinu odpoèíva prikryté vlhkou utierkoualebo igelitom. Rozva¾káme na hrúbku centimetraa vykrajujeme rôzne menie tvary. Kladieme na tukomvymastený plech a peèieme v dobre vyhriatej rúre do ru-ova. Upeèieme, polievame èokoládovou polevoua zdobíme mand¾ou, alebo pred peèením potierame vajíè-kom a zdobíme orechovým jadrom

  Medové pomaranèové srdieèka500 g hladkej múky, 250 g medu, 120 g mletých

  lieskovcov, 100 g masla, 50 g kandizovanej pomaran-èovej kôrky na drobno nakrájanej, 2 vajcia, 1 kávovúlyièku korice a hrebíèkov, 1 polievkovú lyicu rumua 1 kávovú lyièku jedlej sódy.

  Vetko na doske spracujeme na cesto, vyva¾káme na5 mm a vykrajujeme malé srdieèka. Kladieme na plechpotretý voskom, potierame vajíèkom a peèieme do ruo-va. Vychladnuté polievame citrónovým ¾adom a zdobímekúskom kandizovanej pomaranèovej kôry.

  Vèelárov medovník600 g hladkej múky, 120 g medu, 380 g prákového

  cukru, 4 vajcia, 1 kávovú lyièku jedlej sódy, 2-3 po-lievkové lyice varenej èiernej kávy, spolu pol kávovejlyièky perníkového korenia (mletú koricu, aníza citrónovú kôru)

  Na doske spracujeme múku mierne ohriaty med, doktorého sme pridali èiernu kávu, cukor, vajcia, jedlú sódu,perníkové korenie a vypracujeme vláène cesto. Nechámeho do druhého dòa odpoèíva. Znovu vypracujeme, roz-va¾káme na 5 mm a vykrajujeme kolieska. Pred peèenímpotierame vajíèkom a zdobíme mand¾ou. Upeèené znovapotierame vajíèkom.

  Via noèné r eceptyod vèe lára G. Fok a

  Pod názvom Európa podajme si ruky prebiehal VI. Regi-onálny festival piesní pre deti v po¾skom mesteèku Wojaszó-wka, organizovaný miestnou kolou. Jediným zástupcom zo Slo-venska bola skupina iakov zo Základnej umeleckej kolyv Stropkove vedená svojimi pedagógmi.Cie¾om akcie, organizo-vanej v spolupráci s Odborom kolstva a kultúry MsÚ v  Strop-kove, bolo okrem iného popularizova hudbu medzi mládeou,poznáva kultúru susedov z celej Európy, nadväzova priate¾skékontakty medzi iakmi i pedagógmi, kolami.

  Odborná porota posudzovala výkony mladých spevákovv troch kategóriach. Mnostvo úèinkujúcich, zaujímavé výkonyspevákov i vokálnych skupín bojovali o pozornos detského di-váka a poroty.Nás môe tei fakt, e iaci hudobného odboruso zameraním na spev z triedy M. Suinovej, s klavírnym sprie-vodom Mgr. N. Èepovej a èas súboru Ma¾ovaný svet pod ve-dením ¼. Jakubèovej ( sprievod Mgr. N. Èepová, M. Bugir)ukázali svoje spevácke majstrovstvo a dôstojne reprezentovalisvoju kolu, mesto i Slovensko. V koneènom dôsledku za vet-ko hovoria výsledky: 1. miesto v prvej kategórii starích iakovobsadil Toma Hriciin (Moja mama). V druhej kategórii star-ích iakov obsadila 1.miesto iaèka Bibiána Obrimèáková (E.Piaf Lamour). Diplom za úèas si odniesli èlenovia speváckehozboru Ma¾ovaný svet. Najväèím záitkom pre vetkých zúèast-nených bola nádherná atmosféra samotného koncertu, ktorú vy-tvorili vetci úèinkujúci svojimi nadenými speváckymi výkon-mi, svojím zaujatím pre hudbu, spev. Po¾ským organizátorom sapodarilo pripravi krásnu akciu okrem iného prispievajúcuk rozvoju európskeho spoloèenstva prostredníctvom kultúrya umenia. -uz-

  Nai mladí speváci v Po¾sk u

 • SPEKTRUM15. 12. 20038

  ACHOVÉ OKIENKO

  ABC CVÈ Stropkov pripravilo pre priaznivcov achusúa v rieení achových úloh. Môu sa do nej zapojivetci èitatelia týdenníka SPEKTRUM na veku nezáleí.

  Úlohou súaiacich je vyriei achovú situáciu. Rie-enie úlohy oznaèené vaim menom, priezviskoma adresou doruète do ABC CVÈ alebo zalite emailom [email protected], alebo [email protected] do koncamesiaca. Úlohy nájdete aj na achovej stránkewww.stropkov.sk/sport/sport.htm

  Kadý mesiac zostavíme rebríèek desiatich najlepíchhráèov.

  V mesiaci jún 2004 usporiadame exhibièný turnaj naktorom najlepích achistov odmeníme.

  Okrem vecných cien víaz získa aj roèné predplatnétýdenníka SPEKTRUM.

  Úloha è. 3 (3 body)Èierny na ahu dá mat tretím ahom.

  Biely:Kg1, Dc5, Va1, Vf1, Sa3, Pa4, b5, f2, g2, h2 Èierny:Kb7, Dc7, Vd4, Vh8, Jf4, Pa7, e6, f5, g7, h7

  Úlohy pripravuje: Eduard Paòko, ved. achového krú-ku ABC CVÈ

  JUNIOR centrum pozýva:19.12. Eurománia 3. kolo korepondenènej súae

  uzávierka, 19.12. Vianoèný mládenícky volejbalový tur-naj STUDENT CUP 2003 - 4.roèník - III.Z

  OZNAMtudentský parlament pri ABC CVÈ v Stropkove

  oznamuje, e od 15.12. do 19.12. 2003 sa uskutoè-nia zbierky pre deti zo SZZP v Stropkove na Z, S vorganizáciách a v uliciach mesta Stropkov. Táto ve-rejná zbierka je aj pre vás príleitosou zaradi sa dove¾kej rodiny darcov dobrovo¾níkov, ktorým nie je ¾a-hostajný osud iných.

  Predvianoèný èas sa zaèal, vianoce sú predo dver-mi, no, èo by to bol za advent bez Mikuláa, vak deti.- Tími-to slovami sa zaèalo Mikuláske posedenie pre deti zväzuzdravotne postihnutých, ktoré sa uskutoènilo12.12.2003 o16-00 v klube dôchodcov.

  Program pre deti pripravili iaci základných a strednýchskôl zdruených v tudenskom parlamente pri ABC CVÈ vStropkove. Hneï na zaèiatku sa nám predstavili maoretkyz SOUP. Po úvodnom slove moderátorky podujatia NataliiFeckovej zo sexty na 8-roènom gymnáziu zarecitovala bá-seò o Mikuláovi Katarína Juhasová. Spevom nás poteilkolektív 4.A. na SOUP. Svoje recitaèné schopnosti nám uká-zala aj Michaela ereòová z II. Základnej koly. Potom saMikuláovi predstavili deti zo zväzu zdravotne postihnutých,s to¾kým nadením spievali a recitovali, boli tastné, e ajony môu Mikuláovi ukáza, akí sú ikovní.Tomu sa naepredstavenie skutoène páèilo a tak porozdával deom dar-èeky.

  To ste mali vidie, ko¾kú rados a iskrièky astia v oèiachmali deti keï si chodili po darèeky. Opä sa potvrdili slová, enajkrajia rados je rados detí nad malièkosami. Mali bysme si z nich bra príklad a nauèi sa tei aj z malièkostí,trebárs z pozdravu alebo úsmevu, ktorý v týchto zlých èa-soch medzi ¾udmi chýba. Natália Fecková

  Iskrièka radosti

  22. - 23. decembra 15.00 hod. - 21.00 hod.24. - 26. decembra zatvorené27. - 30. decembra 15.00 hod. - 21.00 hod.31. decembra 1. januára zatvorené2. - 4. januára 15.00 hod. - 21.00 hod.5. a 6. januára zatvorené

  Krytý bazén cez sviatky

  * Mohli by ste nám priblí-i cie¾ a zmysel novootvore-ného Literárno-dramatickéhoodboru (LDO) v ZU?

  Literárno-dramatický od-bor predstavuje odbor, v  kto-rom sa dôraz kladie na tvorivéèinnosti súvisiace s  pohybom,reèou, slovom, hrou s bábkou,divadlom. Snaí sa harmonic-ky rozvíja osobnos mladých¾udí a celkovo ju kultivova.Podporuje citovú výchovu,pestuje citlivý vzah k ¾uïom,uèí èlenov kolektívu víva sado situácie druhého a to nielenv  iackom kolektíve, ale ajv benom ivote. AbsolventLDO by mal nadobudnú takéskúsenosti a vedomosti, ktorésú potrebné pre povolania, kdeúspech závisí na vytvorenídobrého medzi¾udského kon-taktu, vzahu ako napríklad le-kár, zdravotná sestra, právnik,uèite¾, vychovávate¾ atï. LDOokrem iného vychováva z detía mládee mono budúcichamatérskych divadelníkov, re-isérov, recitátorov, vzdelanýcha  nároèných divákov, èitate¾ov,

  ¾udí schopných kultivovane vy-stupova na verejnosti. Najta-lentovanejím jedincom pomá-hame pripravi sa na túdiumherectva, réie, dramaturgie,uèite¾stva samotnej dramatic-kej výchovy, èi túdia na peda-gogických a  filozofických fa-kultách.

  * Na èo mienite klás naj-väèí dôraz?

  V tomto odbore tak ako ajpri dramatickej výchove zohrá-va ve¾kú úlohu hra, cvièenia,rozhovor. Prostredníctvom nichsa mladí ¾udia najlepie pozna-jú, nadviau kontakty, nauèiasa spolupracova. Hravými cvi-èeniami si diea nenásilnou for-mou vytvára vzah ku kolektí-vu, k spoloènej práci k  zodpo-vednosti. Hra je hra. Pri hre sanenapomína, neznámkuje. Nieje tu dôleitý výsledok, ale prie-beh hry. Poctivým prístupomk hre sa deti uèia i poctivémuprístupu k ivotu. Dôleitý jeproces tvorenia, ktorým deti pripráci prechádzajú. V hre samôu vyjadri k tomu, èo vidiaokolo seba, èo si o svete mys-lia, èo robia, èo pritom cítia. Jepotrebné prebudi v nich sna-hu chu nieèo robi, neby pa-sívny, chcie sa vyjadriprostredníctvom slovesnéhoumenia k ivotu okolo nás. Keïhovorím o hre, nemám namysli divadelné predstavenie,pretoe nieje naím hlavnýmcie¾om. Sústreïova sa na prí-pravu divadelnej inscenácie,ktorá sa môe, ale aj nemusíniekedy podari, nieje pre násto najdôleitejie. Najdôleitej-ia je pre nás rados zo spo-

  loènej tvorby.* Preèo by pod¾a vás mali

  rodièia pouvaova nad pri-hlákou?

  Odpoveï som vlastne na-znaèil v predchádzajúcich slo-vách. Navye si treba uvedo-mi, e ponúkame kvalitne,zmysluplne vyplnený vo¾ný èasv poobedòajích hodinách podvedením skúsených pedagó-gov, kedy mnohí rodièia sú etev práci a deti sa nudia domapred televíznou obrazovkou,prípadne sa bezcie¾ne potulujúvonku.

  * Èo má urobi rodiè, kto-rý chce prihlási svoje dieado LDO?

  Staèí zájs doobeda, prí-padne poobede do budovyZU na portovej ulici a nasekretariáte si vyiada prihlá-ku, prièom mu budú poskytnu-té ïalie informácie. Poplatokza nami poskytovanú slubupredstavuje kolné a  rodièov-ský poplatok. Zatia¾ sa kolnépohybuje vo výke 25,- Sk namesiac. Vyuèovanie prebiehav poobedòajích hodinácha snaíme sa rozvrh prispôso-bi deom, a to aj tým, ktorícestujú do okolitých dedín.

  -red-

  Ro z ho vo r s r ia d ite ¾o m ZU Mgr. M. Cimba lo m

  Dramatická výchova pripraví detiaj na povolanie

  U viac ako 30 tisíc sloven-ských detí zaslalo doteraz listalebo kresbièku Jeikovi. Do-ruèili mu ich pracovníci Sloven-skej poty. Vetky deti sa odJeika doèkajú nielen odpove-de, ale aj malého darèeka, kto-rý im pole. Svoje elania môudeti odosiela v listových zá-sielkach zaplatených pod¾aplatnej tarify. Môu ich podávapri potových priehradkách,prostredníctvom potového do-ruèovate¾a, prípadne vhodenímdo potovej schránky do 31.de-cembra. Na zásielkach staèíuvies v pravom dolnom rohuadresnej strany, poslednomriadku bene uvádzaných ad-ries, za údaj 999 99 (smero-vacie èíslo) slová Jeiko, Po-ta Jeikovi, List Jeikovia pod. Ve¾mi dôleité je, aby nakresbièke alebo liste bola uve-dená spiatoèná adresa. V  bu-dúcom roku pripravili potáripre deti novinku. Listy a  kres-bièky mu budú doruèova nie-len pred Vianocami, ale poèascelého roka. Odpovie im vaka v èase predsviatoènoma vianoènom. Doruèi ich môuaj priamo do schránky Jeiko-vej poty v Rajeckej Lesnej.

  -o-

  Ak o p o s l a l i s t Je i k o v i

 • SPEKTRUM 15. 12. 2003 9

  1 2 R, p km T.è. R, p11:00 0 1 od. Stropkov, AS pr. 14:2011:15 15 2 Svidník, AS 14:0511:45 .. . pr. .. od. 13:35. 48 3 . Bardejov, Bardejovské Kúpele . 11:50 .. . od. .. pr. 13:2012:00 54 4 Bardejov, AS 13:1012:37 94 5 ¼ubotín, AS 12:3312:55 . . pr. .. od. 114 6 . Stará ¼ubovòa, AS 12:1513:05 . . od. .. pr. 13:22 129 7 Vy.Rubachy 11:5813:30 136 8 Podolínec, AS 11:5013:40 147 9 Spiská Belá, obchod.dom 11:4013:50 154 10 Kemarok, AS 11:3014:10 . pr. . od. 11:10. 170 11 . Poprad, AS . 14:15 . od. .. pr. 11:0514:35 189 12 trba, Tatrans.trba, rázc. 10:4514:55 209 13 Hybe, nám. 10:2515:00 218 14 Liptovský Hrádok,el.st. 10:1515:15 230 15 Liptovský Mikulá, AS 10:0515:40 . pr. .. od. 9:40 256 16 . Ruomberok, AS . 15:50 . od. .. pr. 9:2516:02 273 17 Liptovská Osada, Jednota 9:1316:09 281 18 Liptovská Osada, Korytnica-kúpele, rázc. 9:0616:17 286 19 Donovaly, centr.park 8:5816:31 297 20 Staré Hory, kaplnka 8:4416:46 312 21 Banská Bystrica, Nám. H.Vajanského 8:2916:50 . pr. . od. 8:25 314 22 . Banská Bystrica, AS . 17:15 . od. . pr. 8:2017:35 336 23 Zvolen, AS 8:0017:55 360 24 iar nad Hronom, AS 7:4018:10 382 25 arnovica 7:2518:20 393 26 Nová Baòa, Benzinol 7:1518:40 418 27 Zlaté Moravce, AS 6:5519:15 . pr.. od. 6:20 448 28 . Nitra, AS . 19:20 . od. . pr. 6:1519:50 477 29 Sereï, nám. 5:4520:05 494 30 Trnava, el.st. 5:3020:55 545 31 pr. Bratislava, AS od. 4:40

  Jozef Sliva - SLIVTOUR,Bardejov - súkromná autobusová doprava

  Stropkov-Svidník-Bardejov-St.¼ubovòa-Poprad-Ruomberok-Banská Bystrica-iar nad Hronom-Nitra-Sereï-Trnava-Bratislava

  Premáva n ová súkr omn ádia ¾ková au to bu sová lin ka711 501 Stropkov - Svidník - Bardejov - St.¼ubovòa -

  Poprad - Ruomberok - Banská Bystrica - iarnad Hronom - Nitra - Sereï - Trnava - Bratislava

  Prepravu zabezpeèuje:Jozef Sliva - SLIVTOUR,Pod ibeòou Horou 57,Bardejov, tel./fax: 054 / 472 7274, 0903 904 524

  R - miestenku s cestovným lístkom si mono zakúpi alebo objedna u pre-pravcu - SLIVTOUR, 054/ 472 72 74

  Na linke platí cenník vyhlásený dopravcom. Cestujúci do 7 km sa nepre-pravujú, prednostne sa prepravujú cestujúci do vzdialenejích zastávok.

  p - prestávka na obèerstvenie Banská Bystrica-AS, Ruomberok-AS, Barde-jovké Kúpele

  Premáva denne aj cez sviatky. Na linke platia iacke a tudenské z¾avy.

  Retaurácia Metro Bar Stropkovprijme:

  kuchára kuchárku, èaníka èaníèkuKontakt:

  0908 839 688, 0908 839 686alebo osobne na prevádzke

  Bardejovské pozemné stavby, a. s.,Duklianska 9, Bardejov

  prijmú do zamestnaniatesárov a eleziarov

  (odborná prax a výuèný list vítaný)

  pre práce na stavbe v Bratislave za výhodnýchpracovných podmienok.

  Èistý zárobok do 90,- Sk/hod.Informácie na tel. èíslach:

  054 / 472 2507, 0904 859 316

  SILVESTROVSKÚ ZÁBAVU

  2003

  ivá hudbatombolaohòostroj

  informácie na tel.: 0908 047 262Zhodnote svoje vklady a o 3000 Sk

  Získajte maximum zo stavebného sporenia

  O výhodách stavebného sporenia v Prvej stavebnej sporite¾ni, a. s., sa poèas jejviac ako 11 roèného pôsobenia na slovenskom finanènom trhu presvedèili u státisíceklientov. O tom, èo PSS, a. s., ponúka svojim klientom ete do konca roka, sme sa poroz-právali s oblastnou vedúcou Prvej stavebnej sporite¾ne, a.s., v Stropkove ing. Slavomí-rou Bazy¾ákovou.

  V závere roka u tradiène stúpa záujem irokej verejnosti o stavebné spo-renie. Èím je to spôsobené ?

  Súvisí to s monosou pripísania tátnej prémie na úèet stavebného sporite¾a. tátna prémiaje pre tento rok stanovená na 20 % z vkladov sporite¾a a to a do výky 3 000 Sk. Na získanie tejtosumy je potrebné do konca decembra tohto roka vloi na úèet stavebného sporenia 15 000 Sk.Samozrejme, ak vám vaa finanèná situácia neumoòuje uskutoèni taký vklad, môete vloi ajmenej.

  Aké výhody okrem tátnej prémie ponúka stavebné sporenie v Prvej stavebnej spori-te¾ni ?

  Okrem tátnej prémie vám pripíeme poèas sporenia aj úroky. Ich výka závisí od zvolenejtarify sporenia. V klasických tarifách získavate poèas sporenia garantovaný úrok 3 % roène, vnových tarifách sú to 2 % roène + 50 % úrokový bonus. Stavebným sporením v Prvej stavebnejsporite¾ni tak môete zhodnoti vae vklady po iestich rokoch sporenia o 9,1 %. K tomu samozrej-me patrí zákonom zaruèená ochrana vkladov a fakt, e v tomto roku tátna prémia a úroky nepod-liehajú dani z príjmu.

  Ak plánujete viac investova do váho bývania, odporúèam vám vyui výhodný stavebný úvers roènou úrokovou sadzbou len 4,7 %. Pre rýchlejie financovanie môete vyui EXTRA ÚVER.Jeho hlavnou výhodou je poèiatoèný vklad vo výke len 20 % z cie¾ovej sumy.

  Kde vás nájdu nai èitatelia ?Na vetky otázky súvisiace so stavebným sporením vám ochotne odpovedia nai profesionál-

  ny obchodní zástupcovia , ktorých nájdete na adresách :

  Stropkov Hlavná 7 (budova Úradu práce), 74 28 362,Giraltovce kpt. Nálepku 36, 7322 957Svidník Centrálna 274 (Hotel Rubín), 7522 976, 7525 321Svidník Centrálna 812/13 (budova SLSP), 7523 971

  Inzerovav

  SPEKTRESA

  OPLATÍTel.

  054 / 742 3895

 • SPEKTRUM15. 12. 200310

  - prevedenie plynointalatérskych, kurenárskych a vodointalaèných prác,vrátane projekèných prác (rozvody - oce¾, plast, hlinikoplast, meï, podlahovévykurovanie) - monos financovania na splátky - Quatro; - prevedenieodborných prehliadok (revízií) plynových a tlakových zariadení (kotolne,kuchyne, bytové domy); - montá, záruèný a pozáruèný servis plynovýchspotrebièov, èistenie a nastavovanie plynových spotrebièov; - predaj vetkýchdruhov plynových spotrebièov (sporáky, kotly, ohrievaèe vody - Heizer,Tatramat, Quantum) a intalaèného materiálu - voda, plyn, kúrenie v predajniv areáli BPS - ariská 18, Stropkov, s monosou nákupu na splátky -Quatro. Odvoz spotrebièov do 20 km zdarma.

  Tel.: 054 / 742 3990; 054 / 718 1075; 054 / 718 1076; 0905 326 063

  STAVPO, Ing. tefan PopikPri rybníku 1866/23, Stropkov, ponúka:

  Pohotovos s. r. o., úvery od 60 tis. do 2 mil. Sk,ruèenie nehnute¾nosou. Tel.: 0902 155 155, 0908 155 155

  PEHA comHlavná 65

  STROPKOV

  Ceny sú s DPH

  742 2938, 0905 253 489

  PC ko mp le t z o sta vaAthlon 1900 XP, 128 DDRAM,

  40 GB HDD, 32 MB VGAmodem Microcom, 17" monitor,

  reproduktory Genius

  16.890,- SkPri zakúpení PC 6 mesiacov

  internet ZDARMA

  EKONMEDICALIng. Anna Vargová

  Poskytuje komplexné sluby:

  r úètovníctvo a ekonomicképoradenstvo pre podnikate¾ovr úètovníctvo neziskových

  organizáciír spracovanie mzdovej agendyr DPH, výkazy vrátane daòové-

  ho priznania.

  Kontakt:Priestory VÚB a. s., poboèka Stropkov

  1. Poschodie (è. d. 64)

  Tel.: 742 8926, 0905 335 103

  Stropkov Sitníky (za autobusovou zastávkou)Vás pozýva na

  predvianoèný nákupvianoèného tovaru

  Ponúkame bohatý sortiment vianoèných dekorácií: ikeba-ny, adventné vence, vianoèné venèeky do okien aj nadvere, girlandy; rôzne ozdoby na stromèek; vianoèné

  rue; elektrické svieèky; rôzne upomienkové predmetyvhodné ako darèek pod stromèek.

  Otvorené:Po a Pi: 7.30 16.00, Sobota: 8.00 12.00

  Telefón: 0905 670372, 742 2269Teíme sa na Vau návtevu!

  Zá hr a d n é c e n tr u m MÁJ MIX

  Vianoèná akciaCARPIUS rybárske potreby R. Paòko

  p vyuite mimoriadne z¾avy 10 a 25% na celý sortiment rybárskych potriebp ponúkame tie zábavnú pyrotechniku (trieda I. a II.)

  Krátka 1668/2Tel.: 742 4841, 0908 976 815

  Èajovòa TANGOJ pizza denne do 24.00 hod. aj v nede¾uJ v piatok a sobotu do 01.00 hod.J aj s donákou k vám domov

  volajte na tel. èíslo

  0907 223 128Pôièky bez ruèite¾ov

  (aj dôchodcom)od 10 do 200 tis. Sk.Tel.: 0903 771 576

  M-TIS Stavebniny

  Ponúkame stavebný materiálod základov a po strechu

  Izolácie ISOVER, ORSIL Z¾ava 12%a do

  Paropriepustné, parozábranné a hliníkové fó lie

  za na j lepšie cen y

  Pri väèom odberemonos dojednania individuálnej ceny

  Sadrokartón RIGIPS Rb 12,5 mm

  80,- Sk/m 2

  SANITAK Ú R E NÁ R S K Y,V O DO I NT A L A ÈNÝ

  A PL YNÁ R E NS K Ý M A T E R I Á LWC,U M ÝV A DL Á ,S PR CHO V A CI E K Ú T Y,V A NE ,DR E Z Y,V O DO V O DNÉ B A T ÉR I E .

  - predaj aj na splátky

  - v rámci okresu odvoz zdarma

  QUATRO

  Hlavná 46, STROPKOV , Tel.: 054 742 8988

  uWC-KOMBI od 2615,-SkuuVODOVODNÉ BATÉRIE od 980,-Sku

  uUMÝVADLÁ od 660,-Sk u VANA SMALTOVANÁ od 2550,-SkuuKUCHYNSKÉ DREZY od 1599,-SkuuKÚPE¼ÒOVÝ NÁBYTOK od 5719,-Sku

  Hotel WHITE HORSEpozýva milovníkov dobrej zábavy

  na Silvester 2003so zaèiatkom o 19.00 hod.

  Cena vstupenky, kde je zahrnuté silvestrovskémenu, káva, zákusok, alko a nealko, tombola

  a hudba je 950,- Sk.

  Predaj vstupeniek je denne v hoteli WHITE HORSE

  Teíme sa na Vás!

  RenaultTaxi

  054 752 49390908 335 176

  FIRMAGOODWILLVlastimil Barburský

  ponúka:- komplexné sluby

  v oblasti úètovníctva, danía ekonomiky

  - spracovanie jednodu-chého a podvojného úètov-níctva, miezd, DPH, úètovnejzávierky v JÚ a PÚ.

  Tel.: 054/ 752 0805,Mobil: 0903 041 407

 • SPEKTRUM 15. 12. 2003 11

  OBÈIANSKA INZERCIATel.: 0905 136 802.

  * Predám malotraktor RS-09s hydraulikou, pluhmi, kultivátormia vleèkou. Tel.: 0907 991 736.

  * Predám -Felícia, r. v. 1997,najazdených 63.000 km. Vola po 22.12. na tel.: 759 1175.

  * Predám -Favorit 135 L, r. v.1991 (bez TP a PZ) v pojazdnomstave. Vcelku alebo na súèiastky.Cena dohodou. Tel.: 742 8958, 0903362 129.

  * Kúpim - Felicia (èo najnoviu)alebo Fabia (do 1200 cm3). Tel.:0908 634 961.

  * Predám -Forman 135 GLX,strený nosiè a okno, Multilock, Z,centrál, alarm, STK do 7/2004, EK do11/2004. Cena dohodou. Tel.: 0907269 918.

  * Predám havarovanú -125,benzín + plyn. Tel.:759 1293, mobil:0907 993 685.

  * Predám Fiat Regata 1,7 D, prvýmajite¾, po GO karosérie a laku, zele-ná metalíza, ané zar., rádio SONYs odnímate¾ným panelom + 4x reproSony, tretie brzdové svetlo, výkovonastavite¾ný volant, hmlovky, centrál,STK do 11/05, EK do 7/05, garáova-ný, málo jazdený, zimné pneumatiky.Cena dohodou. Kontakt: 0904 170 389.

  * Predám kodu 120 L rok výro-by 1984 platnos STK do novembra2005. Cena dohodou. Tel.: 054 7424177

  KÚPIM* Vykupujem mobilné telofóny.

  Tel.: 0904 848 731.

  PRÁCA* Strojárska firma prijme skúse-

  ných zámoèníkov a zváraèov CO2.Práca v ÈR. Tel.: 0904 889 001,00420 608 418 197.

  * Prijmem murárov na 20-dòovéturnusové práce v Bratislave (prácaaj poèas zimného obdobia). Tel.: 0908489 368.

  * Prijmem stolárov. Tel.: 7422814, 0907 594 460.

  RÔZNE* Douèujem matematiku. Tel.:

  0903 616 827.* ijem kabáty a veèerné aty.

  Tel.: 749 33 28, 0908 984 693* Peniaze na vianoèné nákupy?

  S OK kartou máte peniaze vdy po-ruke! Jednoducho, rýchlo a bez ruèi-te¾a získate úver s neobmedzenouplatnosou! OK kartu iadajte u váhopredajcu. Tel.: 0908 989 004.

  * Spracujem jednoduchéa podvojné úètovníctvo, mzdy, DPHa celú úètovnú agendu. Rýchloa spo¾ahlivo. Tel.: 0903 041 407

  * Dostupné pôièky pre kadéhodo 100.000,- Sk. Tel.: 0905 533 820,0903 880 656.

  * Citifinancial pôièky bez ruèi-te¾a pre zamestnaných a dôchodcov.Od 23 do 70 rokov. Minimálny príjem6.000,- Sk. Tel.: 0907 223 260.

  * Si iak Z alebo S a má prob-lémy s angliètinou? Zavolaj na tel.:0905 234 404.

  * Bezúèelové pôièky. Tel.:0903064 276.

  * Expresné pôièky do 200 tis. Sk,právnické a fyz. osoby do 1 mil. Sk.Tel.: 0907 146 036.

  * Ponúkam osobnú a nákladnúdopravu mikrobusmi, cena: od 8,-Sk/km, aj zahranièie, nákl. prepravu8 m3, 1,5 t. Monos vyuitia príves-ného vozíka 2,2 x 1,3 x 1,5 m. Po-núkam aj predaj a opravy kotlov. Tel.:0905 824 033

  DARUJEM* Do 1. apríla darujeme perzské

  maèky. Tel.: 742 3585.

  lamelu (na 1202 a 3) + rôzne súèiast-ky, búdu na psa. Adresa: Stroèín 62.

  * Predám lacno starí nábytok.Tel.: 742 8427.

  * Predám klasický ijací stroj.Tel.: 0908 893 873 (od 16 do 20 hod.).

  * Predám oípanú 130 kg. Cenadohodou. Tel.: 742 4860.

  NEHNUTE¼NOSTI* Predám 4-izbový byt s garáou

  na ulici Hrnèiarskej. Tel.: 742 3455,0903 615 101.

  * Predám 3-izbový byt v osobnomvlastníctve na Hlavnej ul. v  Stropko-ve. Cena dohodou. Tel.: 0905 234404, 742 2051 (vola po 17.hod.).

  * Predám gará na ulici Letnej.Cena dohodou. Tel.: 0905 234 404,742 2051 (vola po 17.hod.).

  * Prenajmem 3-izbový drustev-ný byt v Stropkove. Vola po 22. 12.na tel.: 759 1175.

  * Predám 3-izbový byt v centreStropkova. Tel.: 0903 659 737.

  * Kúpim 2-izbový byt v Stropkove.Tel.: 0908 802 892

  * Kúpim garzónku, 1-izbový byt.Vola po 14.00 hod. Tel.: 0908 982538

  * Predám noví rodinný dom 5 kmod Stropkova. Cena dohodou.Tel.:0905 166 990, vola po 18 hod.

  * Predám zabehnutú prevádzku bar. Tel.: 0903 805 551.

  * Dám do prenájmu 2,5 izbový bytna ul. Matice slovenskej. Tel.: 7424003.

  * Predám 3-izbový bytv Stropkove. Tel.: 0905 671 361.

  * Vezmem do prenájmu kancelár-ske priestory. Tel.: 718 1474.

  * Predám rod. dom v Ladomirovejè. d. 131. Tel.: 0905 625 107, 0902204 698.

  * Predám gará na Letnej ul. a naMlynskej ul., cena dohodou, pri rých-lom jednaní z¾ava. Tel.: 0903 619 749.

  AUTO-MOTO* Predám 105, r.v. 83, STK do

  2004. Cena dohodou. Tel.: 0905 696352.

  * Predám prívesný vozík za osob-né auto s celtou na ve¾kých pneuma-tikách. Tel.:0904 126 476.

  * Predám 6 kusov pneumatík zim-ný vzor 195 x 15. Zn. Lacno. Tel.:0904126 476.

  * Predám pojazdnú -120 GLS nasúèiastky. Tel.: 742 8516 (vola po 19.hod.).

  * Predám -105 na súèiastkya Babetu 207. Tel.: 0903 273 437.

  * Predám -Favorit r. v. 1990,ve¾mi zachovalý stav. Cena 69 000,-Sk. Tel.: 0905 326 240

  * Predaj pouitých zimných pne-umatík rozmery 13,14,15. Tel.:0905 198 677.

  * Predám Simson S 51 + prilbu.Upravený, s kapotáou. 100%-nýstav, nová znaèka (EÈ), 12 V sústava.

  PREDÁM* Predám PC Pentium III, 433

  MHz, 4 GB HDD, 32 MB RAM +monitor. Cena dohodou. Tel.: 0905696 352.

  * Predám automatickú práèkuIgnis ako nová. Tel.: 742 8516 (vo-la po 19.00 hod.).

  * Predám obnitkovaèku, èerpadlona vodu, seèkáreò, motorovú píluDolmar 100, PC 286 s monitorom, MTEricsson 388 a 628. Tel.: 0903 273437.

  * Predám oípanú, cena doho-dou. Tel. 742 4860.

  * Predám vèelárske potreby:dvojdverovú skriòu, zhotovenú na 200rámikov na írenie votin, proti vijaè-ke votinovej, zafarbený slneèný ta-viè votin na otáèacej stolièke. Tel.:742 2868.

  * Predám fotoaparát nemeckejvýroby Belfoka (samospú sa dánaèasova). Ako nový. Zhotovuje fot-ky 6 x 9 a 6 x 6 cm. Tel.: 742 2868.

  * Predám numizmatikom jubilej-né mince a bankovky. Dohoda istá.Tel.: 742 2868.

  * Predám palivové drevo- topo¾20 bm po 250 Sk/1bm. Tel.: 0905 121912, 0907 952 406.

  * Predám 120 kg oípanú (mo-nos zaklania). Tel.: 742 2173.

  * Predám oípanú do 150 kg.Vola po 14.00 hod. Tel.: 742 2579.

  * Predám starí jedálenský sek-retár, rozkladací gauè, dve kreslá,stolík (vo výbornom stave). Cena do-hodou. Tel.: 0903 424 235

  * Predám oípanú 120 kg. Tel.:749 3358

  * Predám odstavèatá. Duplín.Tel.: 742 8713.

  * Predám domáci ijací strojBrother (20 programov + plnoautoma-tické vyívanie dierok) a obnitkovací4-nitý stroj Toyota s diferenciálom.Tel.: 0907 890 032.

  * Predám teòatá zlatý retrieveroèkované, odèervené. Tel.:0903 741370.

  * Predám dve gamatky K2 a  jed-nu K3 prietokový ohrievaè. Tel.: 0908802 892

  * Predám drevený obklad (smrek)tatranský profil ( 175 Sk/m2). Tel.:0905 770 158

  * Predám jatoèné morky (váhacca 20 kg) Cena 68,- Sk/kg. Tel.: 0905332 237.

  * Predám pokladòu a regály. Tel.:0903 805 551.

  * Predám kvalitný receiver SonySTR DE 545 pre domáce kino 5 x 100W a DVD Sony 405. Tel.: 0905 959411.

  * Predám chladnièku s  mrazniè-kou zn. Zanussi. Cena dohodou. Tel.742 3859.

  * Predám barakový chliev 270x 170 cm, okrunú pílu (60 cm), pílkudolmarku (45 cm), elektrický sporák,ijací stroj Minerva, prítlaèný tanier

  www.citroen.sk

  Dvere sú popraskané?Nedajú sa umy?

  Vadí Vám farba dverí?

  Výpredaj textilu:Nohavice, trièká, spodné prádlo

  V predajni APOLA(pri bagetérii Zelený sen)

  Kúpim byty v Stropkove1, 2, 3 a 4 izbové.

  Platba v hotovosti po dohode.Kontakt: 0907 130 782

 • SPEKTRUM15. 12. 200312

  Ing. Ján HOLUB, Poiarnická 5, 091 01 STROPKOV

  PREDAJ

  SERVIS

  LEASING

  TUNING

  Tel./fax: 054/742 2650, 742 2750Predajòa Svidník Tel.: 054/752 0864

  Dve za cenu jedného

  rebujemeu

  16. januára!

  koda Vylepovòaopä otvorená

  Do 20. decembra

  Fabia Easy 285.000,- Sk u od

  +

  Nová

  Nová

  Fabia

  Octavia

  s bonusom

  s bonusom

  30.000,- Sk50.000,- Sk

  Aktualizácia ponuky ojazdených vozidiel k 15. decembru 2003:Znaèka Farba r. v. Poè. Km Cena v Sk

  koda Octavia 1,6 GLx Strieborná 1999 87.000 330.000,- Skkoda Octavia 1,6 GLxi Hot Chilli 1999 100.870 310.000,- Skkoda Felicia 1,3 Lxi Èervená 1997 84.600 140.000,- Skkoda Favorit 135 L edá 1992 73.000 65.000,- Skkoda 105 L Oranová 1987 48.000 6.900,- SkVAZ 21053 Krémová 1985 40.800 6.500,- Sk

  ponúkame dodávku a montá

  - garáových a príjazdových brán s dia¾kovým ovládaním- kamerových monitorovacích zariadení

  kontakt: 0905-696352, 0905-694971fax:054-7422802

  email: [email protected]

  - výroba jednopomníkov,dvojpomníkov

  z èiernej a rôznofarebnejuly, tmavej lesklej kameniny- montá hrobiek do 24 hodín

  V sobotu a nede¾uobjednávky hrobiek na tel.:054 / 749 4292, 742 2434,732 2494, 0905 256 079

  Aj na bezúroèné splátky.ZA NAJNIIE CENY!

  KAMENÁRSTVOJozef FI¼ARSKÝ

  Ing. Ján Holub -Autoservis, Poiarnická 5, 091 01 Stropkov,Tel.: 742 2650, 742 2750

  Prijmeme automechanikaPísomné iadosti s krátkym ivotopisom zasielajte do 31. 12. 2003 na adresu firmy.

  Ing. Mária Lekováposkytuje podnikate¾om právnic-

  kým a fyzickým osobám úètovno -ekonomické poradenstvo a sluby: a spracovanie jednoduchéhoa podvojného úètovníctva komplets vypracovaním daòového priznania,spracovanie DPH, miezd a mzdovejagendy.

  Kontakt: Hrnèiarska 1619/4,Stropkov, tel.: 054/742 3919,

  0905 752 679

  Súkromná firma so zahraniènou úèasou v Stropkove h¾adá

  pracovníka na riadenie výrobného procesu. Poiadavky: V, S

  techn. zamerania, aktívna znalos NJ, resp. AJ, schopnos perso-

  nálne vies ¾udí, ovládanie základov ekonomiky.

  Tel.: 054 / 742 2613, 0907 696 807

  Súkromná firmazaoberajúca sa

  stavebnou èinnosouponúka:

  x montá striech (do 200 m2 =35.000 Sk, nad 200 m2 dohoda)

  x predaj ¾abov, nákov,zvodov, plechov

  x klampiarske materiályx montá vonkajích alúzií

  (aj balkóny)

  Kontaktujte nás na tel. èíslach:0908 105 927 alebo 0908 801 182

  Stropkov, Ul. hlavná 33

  tel.: 71 81 125, fax: 71 81 126

  GS - ALÚZIE

  tel. èísle: 0850 111 143

  - vonkajie zatep¾ovacie rolety (aj na balkóny panelákov)- montá alúzií (aj na EURO okná a plastové okná)- tesnenie okien- plastové obklady SIDING

  0908 317 8030907 998 885Mobil:

  GRASrecycling

  Renovácia tonerova kaziet do tlaèiarní,

  kopíriek a faxový bezkonkurenène najni-

  ie ceny v regióneý zdarma dovoz

  do 24 hodín100% záruka kvalityTel.: 0908 635 383www.gras.sk

  MaM, Servis grup a Obecný úrad v Okrúhlom Vás sr-deène pozývajú na silvestrovský ples, ktorý sa bude

  kona v kultúrnom stredisku v Okrúhlom.

  Cena lístka je 350,- SkV cene lístka na Vás èaká

  * bohato prestretý stôl * predjedlo * hlavné jedlo **polnoèná silvestrovská kapustnica* znaèkové víno *

  *nealko a tombola*

  Do tanca hrá hudobná skupina TOP SK.Svoju úèas nahláste na

  è. tel. 0903 626703 do 25. decembra.Na plese je monos zakúpenia tabakových výrobkov,

  alko a nealko nápojov za predajné ceny.

  SILVESTROVSKÝ PLES

 • SPEKTRUM 15. 12. 2003 13

  CITROËN , TORNO s.r.o.Jiráskova 15, 085 01 Bardejov

  tel.: 472 56 41, tel./fax: 472 56 43E-mail: [email protected], www.citroen.sk

  CITROËNFANTÁZIA V POHYBE

  BERLINGO u od 469 900 Sk

  metalíza, autorádios CD, monos prestavbyvozidla na kategóriu N1

  C3 u od 369 900 SkSAXO u od 269 900 Sk XSARA u od 419 900 Sk

  metalíza, au to rád io s CD,pred né svetlo mety

  d o hmly

  metalíza, au to rád io s CDtónované sklá, imobilizér

  Váha nemá cenu

  www.citroen.sk

  Vyuite neopakovate¾nú ponuku znaèkových predajcov Citroen na vozidlá SAXO, C2, C3, XSARA, XSARA Picasso, C5, Berlingo a splòte sisvoj sen o aute s bohatou výbavou za najniie ceny, aké kedy boli! Premý¾a teraz nad kúpou iného auta ako je Citroen naozaj nemá cenu.

  Neváhajte dlho, akcia platí iba do vypredania zásob!

  12. decembra zorganizovalomesto Stropkov odbor kolstva akultúry Mikulásky plavecký turnaj preiakov základných kôl. Medzinárod-ný charakter mu dodala úèas iakovz druobného mesta Ropczycev Po¾sku. Podujatie organizovanév rámci projektu 6 mesiacov bez hra-níc a s podporou Európskeho spo-loèenstva malo za úlohou nauèi ia-kov súaivosti a prostredníctvomportu formova pozitívne morálnehodnoty iakov.

  Na stropkovskej krytej plavárni sisvoje sily zmeralo pä desaèlenných

  plaveckých drustiev. Na slávnost-nom otvorení turnaja a dekorovanívíazov sa zúèastnili aj primátora prednosta okresného úraduv Ropczyciach p. Fanfara a p.Rigiela prednosta MsÚ v Stropkove J. Ob-ajsník. Vysoko si váim, e nadnený turnaj prijali pozvanie ajèelní predstavitelia Ropczyc. Teíma, e spolupráca medzi naimimestami prebieha na takej nad-tandardnej úrovni. povedal J.Obajsník. Tento turnaj potvrdzu-je, e naa spolupráca je zaloenánielen na hospodárskom, ale aj na

  kultúrno-spoloèenskom poli. doplnil primátor Ropczyc.

  Na samotnom turnaji sa súailosa v iestich kategóriách, prièommiesto na stupni víazov sa ulovetkým zúèastneným kolám. Naj-lepie si poèínali iaci zo Z na Kon-tantínovej, ktorí celkovo získaliosem ocenení vo vetkých kategóri-ách. Kapitánka víazného drustvaprevzala z rúk stropkovského pred-nostu putovný pohár.

  Výsledky:I. kategória (5. roèník): dievèatá

  1. A. Chmura (Ropczyce), 2. I.

  Mikulásky plavecký turnajpotvrdil dobré vzahy s Ropczycami

  Smoligová (Gymnázium), 3. D. Bed-náriková (Z Mlynská). Chlapci 1. M. Jenèo (Gymnázium), 2. D.Rusnák (Z Mlynská), 3. P. Vrábe¾(Z Kontantínova).

  II. kategória (6. roè.): dievèatá 1. K. Rothová (CZ), 2. S. Jaselská(Z Komenského), 3. P. Gáliková(Z Kontantínova). Chlapci 1. V.Sisák (Z Komenského), 2. . Ka-òuk (Z Mlynská), 3. P. Bujdo (ZKontantínova).

  III. kategória (7. roè.): dievèatá 1. N. Èorbová (Gymnázium), 2. N.Èakurdová (Z Kontantínova), 3.M. Baèkovská (Z Komenského).Chlapci 1. F. Motyka (Z Kontan-tínova), 2. T. Székely (CZ), 3. T.Paòko (Gymnázium).

  IV. kategória (8. roè.): dievèatá 1. J. Chmura (Ropczyce), 2. J.Koèiová (Gymnázium), 3. M. Vy-soká (CZ). Chlapci 1. A. Mach-nica (Ropczyce), 2. E. Vrábe¾ (ZKontantínova), 3. M. Berík (CZ).

  V. kategória (9. roè.): dievèatá 1. K. Lipiec (Z Ropczyce), 2. L.Sitkanièová (CZ), 3. J. Kudziová(Z Mlynská). Chlapci 1. R. Leko(Z Kontantínova), 2. M. Sasiadek(Z Ropczyce), 3. M. Michrina (ZKomenského).

  VI. kategória (tafeta): 1. ZRopczyce, 2. Z Kontantínova, 3.Gymnázium Stropkov.

  Minulý víkend sa v krytej jazdiarniv jazdeckom areáli v Stropkove konalII. roèník pretekov Vianoèná cenaStropkova v parkúrovom skákaní. Nadvojdòových pretekoch sa zili najlep-í jazdci zo stredného a východnéhoSlovenska. Keïe podobné podujatiesa konalo aj v Moteiciach pri Trenèian-skych Tepliciach, v Stropkove chýbalijazdci zo západu republiky. Ani to vakneubralo na prestíi a kvalite pretekov.Na Slovensku je viacero hál, nov Stropkove je jedna z najlepích.Organizuje sa tu viacero podujatía musím poveda, e Stropkov je ajnapriek svojej polohe jednýmz centier jazdeckého portu u nás. povedal riadite¾ pretekov Tomá Ja-vorský z Popradu a doplnil: Ve¾kú zá-sluhu má na tom rodina p. Becheru,ktorá tomuto portu obetuje vetko.V naom meste je dobré zázemie pretento port a aj tieto preteky potvrdili,e stropkovskí koòari na odvádzajúmaximum práce pre rozvoj jazdectvav Stropkove. Svoje dobré celoroèné vý-sledky potvrdili aj mladí jazdci zo strop-kovského klubu. Najúspenejí bol 15-roèný N. Andrejko, ktorý triumfovalv troch kategóriách. V dobrom svetlesa predviedli aj R. Sopkoviè a V. Iva-nov. ancu predvies sa dostaliv sobotu aj deti do 14 rokov, no Strop-kov v tejto súai nemal zastúpenie.

  T. Javorský je presvedèený, e napodobne vydarené preteky sa Strop-kovèania môu tei aj v budúcnosti.

  - np-

  Jazdecká pièkapretekala v Stropkove

 • 10. decembra sav Preove stretli iacizákladných kôl, aby sina krajských majstrov-stvách zmerali sily v stolnom tenise. Ná

  okres zastupovali iaèky cirkevnej Zzo Stropkova a poèínali si úspene. V základnej skupine zvíazili nad Hu-menným a Starou ¼ubovòou zhodne4:1 a vybojovali si postup medzi naj-lepie drustvá. Vo finálovej skupinezvíazili nad Bardejovom 4:1 a  pre-hrali a s celkovým víazom zo Svid-níka 3:4. CZ reprezentovali sestryEva, ¼udka a Martina Jurkové.

  E. Jurková sa 6. decembra pred-stavila vo Svidníku, kde sa konal II.turnaj najmladích iakov Preovské-ho a Koického kraja. Svojim súper-kám nedala ancu ani raz uspiea suverénne zvíazila. Evke patrí 1.miesto v krajskom rebríèku. -lj-

  Ïalie úspechystolnotenisových

  nádejí

  SPEKTRUM15. 12. 200314 PORT PORT PORT

  To vetko sa odzrkad¾ujea má dopad na priebeh stretnu-tia ako aj na závereèné hodnote-nie. Samozrejme, vyhra môelen jeden, take na druhej straneje tu hneï dôvod na prípadnú ne-spokojnos, ktorá je monoo nieèo menia pri nerozhodnomvýsledku.

  Treba vyjadri spokojnos, eo vetkých výsledkoch sa rozho-dlo na ihrisku a nie za zelenýmstolom. Rovnako aj s tým, e smenezaznamenali inzultáciu, aj keïnejaké náznaky boli v stretnutíDuplína s Mestiskom, no nepotvr-dili sa.

  Polovièným víazom je po je-seni zaslúene Gribov. Bliiek prvenstvu vak mali Sitníky,ktoré líder súae predstihol av závere. Rovnako dobré výkonypodávali aj hráèi nováèikaz Breznice. Nesklamali ani expia-toligisti z Duplína a Dubovej. NaGribov strácajú 3 body. Sklama-ním mono nazva výkony Turian,Stroèína a Kukovej. Na kodu jeurèite absencia V. Hrabovca, kto-rý nemá vlastnú hraciu plochu.

  Tabu¾ka po prvej èasti súa-e dáva tui, e jarná odvetabude zaujímavá. 14. kolo tartu-je 28. marca. Kluby majú tedadostatok èasu na regeneráciua prípadné posilnenie svojichkádrov. Jesenná èas súae saobila bez kontumácií.

  Vyhodnotenie jesennej èasti I. triedy dospelýchSklamaním sú výkony Turian, Stroèína a Kukovej

  S mením odstupom èasu vám prináame hodnotenie je-sennej èasti najvyej okresnej futbalovej súae. Z poh¾aduriadiaceho orgánu mono s jej priebehom vyjadri spokojnos,nako¾ko optimálny stav asi ani nie je moné dosiahnu. Futbal

  ako kolektívy port je vdy stretnutím dvoch kolektívov, èo je 22 ¾udí hráèovrôzneho charakteru na hracej ploche, k tomu nominovaní rozhodcoviaa delegáti, dve lavièky funkcionárov a netreba zabúda na divákov.

  Najlepí strelci:15 gólov Ladislav Teraz (Gribov), 11gólov Jozef tefaniin (Breznica B),Jozef Jurè (Kalnite), 10 gólov Milan

  Rada OOFZ1. Uzniesla sa na zvolaní Hodno-

  tiacej konferencie OOFZ Svidník, kto-rá sa uskutoèní dòa 24. januára 2004(sobota) v retauraènom zariadeníHubert vo Svidníku. Predpokladanýzaèiatok je o 9.00 hod. Pozvánky nakonferenciu budú vetkým zaintere-sovaným vèas zaslané.

  2. 17. decembra (streda) sa o 16.00uskutoèní riadne zasadnutie Rady,VV a predsedov komisií, o. i. zame-rané na prípravu konferencie a  hod-notenie èinnosti OOFZ v roku 2003.Zasadnutie sa uskutoèní na OOFZ voSvidníku. Úèas pozvaných je bez-podmieneène nutná!!!

  Sekretariát OOFZ1. iada TJ a FK aby v stanovenom

  termíne, t. j. do 23. decembra vrátili

  na sekretariát návratky s  poadova-nými údajmi. Ku dòu 9. decembra ichzaslali: Breznica, Dlhoòa, Giraltovce,Lúèka, Lomné a Sitníky.

  2. Od 1. decembra 2003 dolo kuzmenám v sumách stravného prepracovné cesty takto:l 5 a 12 hod. 80,- Skl 12 a 18 hod. 122,- Skl 18 a viac hod. 188,- Sk3. Na podnet D a TK iada TJ

  a K, ktoré majú podlnosti z jesenevoèi riadiacemu orgánu, aby tietobezpodmieneène vyrovnali do koncaroka 2003. Následné uvo¾nenie èin-nosti disciplinárnou komisiou je mo-né len po zaplatení dlhu.

  4. Oblastný útvar SZTK vo Svidní-ku, funkcionári OOFZ, funkcionáriostatných zväzov a komisií vyslovu-jú úprimné poïakovanie vetkým

  funkcionárom TJ a klubov, mestskýma obecným samosprávam, urbár-skym spoloènostiam ako aj irokejsponzorskej obci za pomoc a  spolu-prácu ako aj konkrétnu èinnos ve-novanú rozvoju futbalu a ostatnýchportových odvetví v naom regiónev roku 2003.

  Do záveru tohto roka a kadéhodòa roku 2004 nám dovo¾te zaelave¾a zdravia, astia, rodinnej a  pra-covnej pohody.

  Rovnaké poïakovanie prináleí ajvetkým médiám písaným aleboelektronickým, za vytvorenie priesto-ru na informácie a propagovanie toho- ktorého portu, futbal nevynímajúc.Teíme sa na spoluprácu s vami ajv nasledujúcom roku.

  OOFZ SvidníkObl. útvar SZTK Svidník

  Úr a d n á spr á va OOFZ è . 18 2003/2004

  30. novembra sa v Preove ko-nal 7. roèník medzinárodného futba-lového turnaja SAFI Atak Cup. Naturnaji sa okrem stropkovských chlap-cov (roèník 1995) zúèastnilo ïalích9 mustiev: 1. FC Koice, LKS Po-prad Muszyna, KM Savon B. Bys-trica, FK BK Bardejov, MK SCPRuomberok, KS Glinik Karpatia Gor-lice, Junoport St. ¼ubovòa, FC Tat-ran Preov, FK SAFI Preov.

  V stretnutiach si zverenci P. Gom-bára poèínali dobre a zlepovali sa odzápasu k zápasu. O postup medzinajlepích tyroch ich pripravil ne-astný gól s B. Bystricou, ktorý in-kasovali a minútu pred koncom stret-nutia.

  Aj napriek tomu vak mladí Strop-kovèania dostali vïaka dobrým výko-nom pozvanie na ïalí turnaj, ktorýsa uskutoèní 19. decembra opäv Preove. Poïakovanie za prípravusvojich zverencov patrí P. Gombáro-vi a rodièom, ktorí chlapcom zabez-peèili dopravu na turnaj. Za stropkov-ský MK Tesla nastúpili: E. Majerník,S. Petra, D. Polaèík, T. Mandu¾a, F.pak, A. Rusnák, M. Banduriè, D.Kmi, D. Vaòko, P. Petrièko, I. Kole-sár, P. Bodnár, D. Brendza.

  Výsledky: Stropkov SAFI Pre-ov 0:0, B. Bystrica 1:2 gól: pak,LKS Poprad Muszyna 1:0 gól: Po-laèík, St. ¼ubovòa 4:1 góly: Pola-èík 2, Rusnák, Majerník.

  Poradie: 1. Ruomberok, 2.SAFI Preov, 3. Tatran Preov, 4.B. B