Slides wallonië nl

of 35 /35
3 juli 2013 Edwin De Boeck (KBC Groep) Bernard Keppenne (CBC Banque) Economische relance in Wallonië ?

Embed Size (px)

description

Sinds de jaren 60 lag de economische groei in Wallonië stelselmatig lager dan in Vlaanderen. Het voorbije decennium kwam aan deze groeiachterstand echter een einde. Dat reflecteert deels een wat snellere Waalse industriële groeidynamiek, maar meer nog een achteruitgang van het groeitempo van de Vlaamse economie. De vraag is nu of Wallonië daarmee aan een inhaalbeweging tegenover Vlaanderen is begonnen. Bemoedigend is alvast de kentering in het Waalse industriële beleid, vooral via het Marshallplan dat de ontwikkeling van nieuwe industriële groeipolen ondersteunt. Ook investerings- en uitvoerstatistieken suggereren dat deze beleidsheroriëntatie stilaan vruchten afwerpt. Toch presteert Wallonië op diverse vlakken nog altijd zwakker dan Vlaanderen. De uitvoer (vooral buiten de EU) en het ondernemerschap zijn er minder ontwikkeld, de productiviteit in de dienstensectoren is er lager, het onderwijs scoort minder en de structurele werkloosheid blijft hoog. Als Wallonië deze relatieve zwaktes kan bijsturen, kan het groeitempo er mede dankzij een minder ongunstige demografie in de komende jaren hoger blijven dan in Vlaanderen. Dat veronderstelt dan wel dat Wallonië naast de kentering van het industriële beleid ook maximaal de vruchten plukt van arbeidsmarkthervormingen, die in alle gewesten nodig zijn om de werkzaamheidsgraad naar een hoger niveau te tillen.

Transcript of Slides wallonië nl

 • 1. 3 juli 2013 Edwin De Boeck (KBC Groep) Bernard Keppenne (CBC Banque) Economische relance in Walloni ?
 • 2. 2 1 Regionale groei: terugblik sinds 1960 & kentering sinds 2000 ? 2 Structurele uitdagingen Waalse economie 3 Een toekomstperspectief op middellange termijn 4 Enkele conclusies Economische relance in Walloni ? Waarover we het zullen hebben
 • 3. Reel bruto regionaal product (1960 = 100) 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Vlaanderen Walloni Brussel EMU Langetermijntrend 1960-2012 Decennia van relatief zwakke groei in Walloni & Brussel Bron: Eigen berekeningen o.b.v. NBB (INR), Federaal Planbureau Bevolking (1960 = 100) 90 95 100 105 110 115 120 125 130 Vlaanderen Walloni Brussel EMU
 • 4. Reel bruto regionaal product per capita (1960 = 100) 100 150 200 250 300 350 400 Vlaanderen Walloni Brussel EMU Bron: Eigen berekeningen o.b.v. NBB (INR), Federaal Planbureau Gemiddelde groei per jaar (in %) Reel BRP Reel BRP per capita 1960- 2012 2000- 2012 1960- 2012 2000- 2012 EMU 2,9 1,3 2,3 1,0 Belgi 2,6 1,5 2,2 1,1 Vlaanderen 3,1 1,5 2,6 1,1 Walloni 2,2 1,6 1,9 1,2 Brussel 2,0 1,5 1,8 0,4 Langetermijntrend 1960-2012 Decennia van relatief zwakke groei in Walloni & Brussel
 • 5. Convergentie sinds midden jaren 90 als gevolg van vertraagde groei in Vlaanderen 0 1 2 3 4 5 6 1960-73 1974-81 1982-89 1990-99 2000-12 Vlaanderen Walloni Brussel EMU Rele groei bruto regionaal product (in % per jaar, periodegemiddeldes) Gemiddelde groei per jaar (in %) Reel BRP Reel BRP per capita 1960- 2012 2000- 2012 1960- 2012 2000- 2012 EMU 2,9 1,3 2,3 1,0 Belgi 2,6 1,5 2,2 1,1 Vlaanderen 3,1 1,5 2,6 1,1 Walloni 2,2 1,6 1,9 1,2 Brussel 2,0 1,5 1,8 0,4 Bron: Eigen berekeningen o.b.v. NBB (INR), Federaal Planbureau
 • 6. -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Vlaanderen Walloni Brussel Netto instroom van pendelaars (in % van regionale werkgelegenheid) 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 1990 2000 2012 Naar Brussel Naar Vlaanderen 1990 2000 2012 Naar Brussel Naar Walloni Stroom van pendelaars (in % van werkende bevolking) Walloni Vlaanderen Convergentie sinds midden jaren 90 Krimpende maar nog altijd wijde regionale inkomenskloof Bron: Eigen berekeningen o.b.v. NBB (INR) Regionaal inkomen per capita (EMU = 100) (Regionaal inkomen = regionaal product gecorrigeerd voor pendelstromen tussen regios) 80 90 100 110 120 130 140 150 160 Vlaanderen Walloni Brussel Belgi EMU
 • 7. Desindustrialisatie Verschuift van Walloni naar Vlaanderen 20 25 30 35 40 45 70 100 130 160 190 Vlaanderen Walloni Verw. nijverheid Dien- sten Overige (*) Totaal Vlaanderen % BRP 16.9 72,9 10,2 100 % werkgelegenheid 14.2 76,4 9,4 100 Groei 2000-2011 (*) Toegevoegde waarde 0,2 2,0 1,8 1,6 Werkgelegenheid -1,5 2,0 0,8 1,1 Productiviteit 1,7 0,0 1,0 0,5 Walloni % BRP 15,2 74,4 10,4 100 % werkgelegenheid 11,2 79,0 9,9 100 Groei 2000-2011 (*) Toegevoegde waarde 1,5 1,7 1,7 1,6 Werkgelegenheid -0,7 1,4 0,5 1,0 Productiviteit 2,2 0,3 1,2 0,6 (*) Voornamelijk bouw, landbouw en energie (**) Per jaar, periodegemiddelde in % Sectorale samenstelling regionaal product en groei Tewerkstelling in de verwerkende nijverheid (2000 = 100) Industrile sectoren (incl. bouw & energie) (in % van bruto regionaal product) Bron: NBB, Federaal Planbureau
 • 8. Beleidsstrategie Waalse overheid: 1987: 1e congres la Wallonie au Futur 1998: 5e congres la Wallonie au Futur 1999: Contrat dAvenir pour la Wallonie 2005: 1e Marshall Plan (Contrat dAvenir renouvel) 2009: Marshall Plan 2.green 1e Marshall Plan 2005-2009: 1,8 miljard EUR (2,5% v/h Waalse BRP) Marshall Plan 2.green 2009-2013: 2,8 miljard EUR (3,3% v/h Waalse BRP) 6 prioritaire doelstellingen: (1) verbetering v/d vaardigheden v/d bevolking; (2) promotie van onderzoek en innovatie; (3) ondersteuning van ondernemerschap; (4) alliren van een duurzame/groene economie met jobcreatie; (5) opvoering v/d maatschappelijke dienstverlening (waaronder kinderopvang en personenhulp); (6) de implementatie van 6 competitiviteitspolen (nieuw industrieel beleid) BIOWIN (bioweten- schappen) SKYWIN (lucht- en ruimtevaart ) WAGRALIM (agro- industrie) MECATECH (machine- bouw) LOGISTICS (transport & logistiek) GREENWIN (milieu- technologie) 6plen Het Marshall Plan Evolutie in het Waalse industrile beleid Sinds 2006 ruim 200 projectvoorstellen goedgekeurd die kaderen binnen de 6 polen (= +/1 miljard EUR) Daarbij zijn ruim 500 bedrijven betrokken (+/-80% kmos, die vaak krachten bundelen met universiteiten) Projecten leverden samen al zon 2.000 extra banen op (merendeel in R&D)
 • 9. 0 2 4 6 8 10 12 14 Vlaanderen Walloni Duitsland Toegevoegde waarde in hoogtechnologische sectoren (in % van totale bruto toegevoegde waarde) Medium- en hoogtechnologische verwerkende nijverheid Hoogtechnologisch kennisintensieve diensten Bron: Eurostat Het Marshall Plan Werpt zijn eerste vruchten af R&D uitgaven (in % van het bruto regionaal product) 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 R&D bedrijven R&D overheid
 • 10. 15 18 21 24 27 30 Vlaanderen Walloni Investeringsquote (bruto investeringen in vaste activa in % bruto regionaal product) Bron: NBB, Eurostat Bedrijfsinvesteringen Groeiende attractiviteit Walloni als investeringsbestemming 5 10 15 20 25 30 35 40 0 20 40 60 80 100 120 Vlaanderen Walloni Brussel % aandeel Walloni (rechtse as) Aantal nieuwe directe buitenlandse investeringen Bron: Ernst & Young Investment Monitor
 • 11. Uitvoer buiten de EU-27 (in % van totale uitvoer) 15 20 25 30 35 40 45 Vlaanderen Walloni Duitsland EMU 2002 2012 30 40 50 60 70 80 90 Vlaanderen Walloni Uitvoer van goederen en diensten (in % van bruto regionaal product) Internationale handel Stevigere Waalse uitvoerdynamiek, maar nog teveel EU-gericht Bron: NBB
 • 12. 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 1960 1973 1981 1989 1999 2010 Arbeidsproductiviteit Arbeidskost per werknemer Arbeidskost per eenheid product Relatieve arbeidskost en productiviteit Walloni (Vlaanderen = 100) 80 85 90 95 100 105 2000 2010 / 2008 2000 2010 / 2008 Arbeidsproductiviteit Uurloonkost Totale economie Markt- diensten Verwerkende nijverheid Kostencompetitiviteit Comparatief nadeel tegenover Vlaanderen verkleint Bron: EurostatBron: NBB (regionale rekeningen)
 • 13. 13 1 Regionale groei: terugblik sinds 1960 & kentering sinds 2000 ? 2 Structurele uitdagingen Waalse economie 3 Een toekomstperspectief op middellange termijn 4 Enkele conclusies Economische relance in Walloni ? Waarover we het zullen hebben
 • 14. Tewerkstelling in de (semi-)publieke sector (% in totale werkgelegenheid) 10 15 20 25 30 35 Vlaanderen Walloni Vlaanderen Walloni 1995 2000 2011 Overheid & onderwijs Zwakke dienstensector Gekenmerkt door zwaar gewicht (semi-)publieke sector Bron: NBB, Federaal Planbureau Markt- diensten Niet-markt- diensten Totaal Vlaanderen % BRP 61,3 10,8 72,1 % werkgelegenheid 60,6 15,4 76,0 Groei 2000-2011 (*) Toegevoegde waarde 2,3 0,6 2,0 Werkgelegenheid 2,0 0,9 2,0 Productiviteit 0,3 -0,3 0,0 Walloni % BRP 57,6 16,9 74,5 % werkgelegenheid 57,5 21,4 78,9 Groei 2000-2011 (*) Toegevoegde waarde 2,0 0,7 1,7 Werkgelegenheid 1,7 0,6 1,4 Productiviteit 0,3 0,1 0,3 (*) Per jaar, periodegemiddelde in % Dienstensector Overheid, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
 • 15. 0 10 20 30 Vlaanderen Walloni Per 100 km Per 1000 inwoners Ondernemingen naar aantal werknemers (in % totaal aantal ondernemingen, 2011) Structuur van de ondernemingen Kleinere bedrijven en geringere dichtheid dan in Vlaanderen 75 77 79 81 14 15 16 17 18 Vlaanderen Walloni 3.0 3.5 4.0 4.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 > 20010-49 50-199 Bron: RSZ, FOD Economie Aantal ondernemingen (2011) 0-9 # werknemers
 • 16. -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Vlaanderen Walloni Verhouding aantal opgestarte ondernemingen tot aantal actieve ondernemingen Bron: FOD Economie, NBB Ondernemerschap Startersgraad hoger dan in Vlaanderen, overlevingsgraad lager Aantal opgestarte ondernemingen min stopgezette ondernemingen gedeeld door aantal actieve ondernemingen Bruto en netto startersgraad Overlevingsgraad ondernemingen (in %, gemiddelde 2000-2012) 75 80 85 90 95 100 Na 1 jaar Na 2 jaar Na 3 jaar Na 4 jaar Na 5 jaar Vlaanderen Walloni %-verandering in 2001-2012 Actieve ondernemingen Oprichtingen Stopzettingen (*) Vlaanderen +40,0 -3,6 +14,5 Walloni +46,3 +8,8 +26,4 (*) inclusief faillissementen
 • 17. 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 Vlaanderen Walloni Brussel Duitsland Zelfstandige werkgelegenheid (in % van de 15-64 jarigen) Bron: Eurostat, RSVZ 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 Vlaanderen Walloni Brussel Starters als zelfstandige (in % van de 15-64 jarigen) Ondernemerschap Minder zelfstandig ondernemerschap dan in Vlaanderen
 • 18. 5 10 15 20 25 30 35 40 Vlaanderen Walloni Duitsland Opleidingsniveau Bezit diploma hoger onderwijs (in % van 25-64 jarigen) Bron: Eurostat Nieuw-afgestudeerden science & engineering (% alle nieuw-afgestudeerden hoger onderwijs) Menselijk kapitaal Grote regionale verschillen inzake onderwijskwaliteit 7 9 11 13 15 17 Vervroegde schoolverlaters (in %) EU2020 doelstelling: max 10
 • 19. 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 Vlaanderen Walloni Brussel Herstel groei aantal werkenden en gelijk aan Vlaamse ontwikkeling sinds midden jaren 90 (werkende bevolking, 2000 = 100) Arbeidsmarkt Regionale tendensen werkzaamheid en arbeidsaanbod tegen de achtergrond van een sterkere groei van het potentile arbeidsaanbod (bevolking 15-64, 2000 = 100) 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 Vlaanderen Walloni Brussel Bron: INR, Federaal Planbureau
 • 20. 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 Vlaanderen Walloni Brussel -0.1% 0.4% 0.9% 1.4% 1.9% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -0.1% 0.4% 0.9% 1.4% 1.9% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Instroom 15 - uitstroom 64 Netto migratie 15-64 Vlaanderen Walloni -0.1% 0.4% 0.9% 1.4% 1.9% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Brussel (in % van 15-64 jarigen) Arbeidsmarkt Sterker dan eerder verwachte groei bevolking op actieve leeftijd Bevolking op beroepsactieve leeftijd (15-64 jarigen, 2000 = 100) Stippellijn = projectie Planbureau in 2000 Bron: Federaal Planbureau
 • 21. 50 55 60 65 70 Vlaanderen Walloni Brussel Werkzaamheidsgraad (werkenden in % 15-64 jarigen) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Vlaanderen Walloni Brussel Werkloosheidsgraad (niet-werkende werkzoekenden in % beroepsbevolking) Arbeidsmarkt Persistent hogere werkloosheid in Walloni & Brussel... Bron: Eurostat, RVA (*) 2013 = april (Vlaanderen & Walloni), maart (Brussel) +0,2% +1,4% Toename in 2008-2013
 • 22. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Vlaanderen Walloni Brussel Jongerenwerkloosheid (niet-werkende werkzoekenden in % beroepsbevolking 15-24) 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Vlaanderen Walloni Brussel Langetermijnwerkloosheid (werklozen > 12 maanden, in % totaal aantal werklozen) Arbeidsmarkt bijzonder hoge jongeren- & langetermijnwerkloosheid Bron: Eurostat
 • 23. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 15-24 25-49 50-54 55-59 60-64 65+ Vlaanderen Walloni Brussel Gemiddelde effectieve pensioenleeftijd 57.5 58.0 58.5 59.0 59.5 60.0 2001 2005 2010 Arbeidsmarkt maar minder vervroegde uittreding dan in Vlaanderen Bron: FOD Economie (EAK), Steunpunt WSE Werkzaamheidsgraad volgens leeftijd (2012, in %)
 • 24. 0.20 0.25 0.30 0.35 1990 1995 2000 2005 2008 Vlaanderen Walloni Brussel 9 12 15 18 21 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Gini-cofficint Bron: Universiteit Antwerpen (OASES) Inkomensongelijkheid & armoede Groter dan in Vlaanderen, en toenemend % van bevolking onder de armoededrempel (*) (*) Alleenstaande: 1.000/maand; gezin 2 kinderen: 2.101//maand 50 55 60 65 70 Vlaanderen Walloni Brussel Werkzaamheidsgraad (werkenden in % 15-64 jarigen) Bron: Eurostat, RVA
 • 25. 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 Rele economische groei per jaar in 2000-2010 (periodegemiddelde, in %) Intra-regionale verschillen Groter binnen Walloni Gemiddeld belastbaar inkomen (per fiscale aangifte, Belgi = 100) 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 1993 2000 2010 Bron: FOD Economie (fiscale statistieken)Bron: Eurostat
 • 26. 50 55 60 65 70 75 80 2000 2012 Werkzaamheidsgraad per provincie (werkenden in % 20-64 jarigen) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2000 2012 Werkloosheidsgraad per provincie (in % beroepsbevolking op leeftijd 15+) Bron: Eurostat Intra-regionale verschillen Groter binnen Walloni
 • 27. 3/07/2013 27 1 Regionale groei: terugblik sinds 1960 & kentering sinds 2000 ? 2 Structurele uitdagingen Waalse economie 3 Een toekomstperspectief op middellange termijn 4 Enkele conclusies Economische relance in Walloni ? Waarover we het zullen hebben
 • 28. 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 Vlaanderen Walloni Brussel Bevolking op beroepsactieve leeftijd (20-64-jarigen, projecties Planbureau) Volle lijn = projectie 2013 Stippellijn = projectie 2000 2010 = 100 Vooruitzichten 2013-2020 Gunstigere demografie dan Vlaanderen Wijziging bevolking tussen 20-64 jaar (in '000) 2000-12 2012-20 2020-30 Vlaanderen 206.1 45.6 -115.5 - waarvan < 55 jaar 42.2 -68.1 -67.5 - waarvan > 55 jaar 163.9 113.7 -48.0 Walloni 159.4 29.5 -6.2 - waarvan < 55 jaar 21.1 -4.4 -0.1 - waarvan > 55 jaar 138.2 34.0 -6.1 Brussel 130.8 67.3 14.5 - waarvan < 55 jaar 109.7 52.0 3.1 - waarvan > 55 jaar 21.1 15.2 11.4 Bron: Federaal Planbureau
 • 29. 50 55 60 65 70 75 Vlaanderen Walloni (*) Brussel (*) Belgi EU2020 Strategie Belgi 73.2% Werkzaamheidsgraad (werkenden in % bevolking 20-64 jaar) EU2020 Strategie Vlaanderen 76% (*) Walloni en Brussel hebben geen eigen EU2020 doelstelling. De assumptie van een werkzaamheidsgraad van 70% (Walloni) en 68.2% (Brussel) is consistent met de EU2020 doelstellingen voor Vlaanderen en Belgi Hoeveel jobcreatie is nodig om de EU2020 Strategie te halen ? (*) Vooruitzichten 2013-2020 Zijn EU2020-doelstellingen werkzaamheidsgraad realistisch ? Bron: Eurostat, eigen berekeningen Wijziging aantal jobs en werkzaamheidsgraad 2000-12 2013-20 Vlaanderen Wijziging jobs per jaar (in '000) 20.1 25.6 Wijziging jobs per jaar (in %) 0.8 0.9 Werkzaamheidsgraad 20-64 (einde periode) 71.5 76.0 Walloni Wijziging jobs per jaar (in '000) 11.6 22.4 Wijziging jobs per jaar (in %) 0.9 1.6 Werkzaamheidsgraad 20-64 (einde periode) 62.5 70.0 Brussel Wijziging jobs per jaar (in '000) 5.9 14.5 Wijziging jobs per jaar (in %) 1.6 3.2 Werkzaamheidsgraad 20-64 (einde periode) 58.2 68.2
 • 30. 50 55 60 65 70 75 Vlaanderen Walloni Werkzaamheidsgraad (werkenden in % bevolking 20-64 jaar) KBC-scenario regionale arbeidsmarkten in 2013-2020 (*) Zwarte stippellijn = trend 1985-2012 Vooruitzichten 2013-2020 KBC-scenario Walloni gematigder dan impliciet in EU2020 (*) Onder de assumptie dat de werkzaamheidsgraad in Walloni zich ontwikkelt in het midden tussen impliciete EU2020-doelstelling en voortzetten van trend; voor Vlaanderen behouden we de EU2020-doelstelling Bron: Eurostat, eigen berekeningen Wijziging aantal jobs en werkzaamheidsgraad Scenario Scenario EU2020 KBC (*) 2000-12 2013-20 2013-20 Vlaanderen Wijziging jobs per jaar (in '000) 20.1 25.6 25.6 Wijziging jobs per jaar (in %) 0.8 0.9 0.9 Werkzaamheidsgraad 20-64 (einde periode) 71.5 76.0 76.0 Walloni Wijziging jobs per jaar (in '000) 11.6 22.4 16.3 Wijziging jobs per jaar (in %) 0.9 1.6 1.2 Werkzaamheidsgraad 20-64 (einde periode) 62.5 70.0 67.7
 • 31. 0 0.5 1 1.5 2 2.5 Vlaanderen Walloni Brussel Des te meer mensen aan het werk, des te lager de productiviteitsgroei ? Vooruitzichten 2013-2020 Productiviteitsgroei blijft allicht laag Voorspelling Planbureau te optimistisch voor productiviteitsgroei (?) & te pessimistisch voor Waalse werkgelegenheidsgroei (?) Groei arbeidsproductiviteit (10-jaars voortschrijdend gemiddelde, in %) Bron: NBB, eigen berekeningen Middellangetermijnvooruitzichten jaarlijkse rele BRP-groei (periodegemiddelden, in %) Vlaanderen Walloni KBC 2013 (periode = 2013-2020) Werkgelegenheidsgroei 0.9 1.2 Productiviteitsgroei 0.6 0.6 Rele BRP-groei 1.5 1.8 Planbureau in 2013 (periode = 2015-2018) Werkgelegenheidsgroei 0.8 0.7 Productiviteitsgroei 0.9 1.1 Rele BRP-groei 1.7 1.8 Planbureau in 2012 (periode = 2014-2017) Werkgelegenheidsgroei 1.0 1.0 Productiviteitsgroei 0.9 0.8 Rele BRP-groei 2.0 1.8 Planbureau in 2011 (periode = 2013-2016) Werkgelegenheidsgroei 1.0 1.0 Productiviteitsgroei 1.2 1.1 Rele BRP-groei 2.2 2.2
 • 32. Vooruitzichten 2013-2020 Waals groeitempo kan licht hoger blijven dan in Vlaanderen 0 1 2 3 4 5 6 1960-73 1974-81 1982-89 1990-99 2000-12 2013-20 Vlaanderen Walloni Rele groei bruto regionaal product (in % per jaar, periodegemiddeldes) Bron: Eigen berekeningen o.b.v. NBB (INR), Federaal Planbureau Middellangetermijnvooruitzichten jaarlijkse rele BRP-groei (periodegemiddelden, in %) Vlaanderen Walloni KBC 2013 (periode = 2013-2020) Werkgelegenheidsgroei 0.9 1.2 Productiviteitsgroei 0.6 0.6 Rele BRP-groei 1.5 1.8 Planbureau in 2013 (periode = 2015-2018) Werkgelegenheidsgroei 0.8 0.7 Productiviteitsgroei 0.9 1.1 Rele BRP-groei 1.7 1.8 Planbureau in 2012 (periode = 2014-2017) Werkgelegenheidsgroei 1.0 1.0 Productiviteitsgroei 0.9 0.8 Rele BRP-groei 2.0 1.8 Planbureau in 2011 (periode = 2013-2016) Werkgelegenheidsgroei 1.0 1.0 Productiviteitsgroei 1.2 1.1 Rele BRP-groei 2.2 2.2
 • 33. 3/07/2013 33 1 Regionale groei: terugblik sinds 1960 & kentering sinds 2000 ? 2 Structurele uitdagingen Waalse economie 3 Een toekomstperspectief op middellange termijn 4 Enkele conclusies Economische relance in Walloni ? Waarover we het zullen hebben
 • 34. Enkele conclusies Sinds de jaren 60 lag de economische groei in Walloni stelselmatig lager dan in Vlaanderen. Het voorbije decennium kwam aan deze groeiachterstand echter een einde. Dat reflecteert deels een wat snellere industrile groeidynamiek in Walloni, maar meer nog een achteruitgang van het groeitempo van de Vlaamse economie Bemoedigend is de kentering in het Waalse industrile beleid, vooral via het Marshallplan dat de ontwikkeling van nieuwe industrile groeipolen ondersteunt. Ook recente investerings- en uitvoerstatistieken suggereren dat deze beleidsherorintatie stilaan vruchten afwerpt Ondanks deze beterschap presteert Walloni op diverse vlakken evenwel nog altijd zwakker dan Vlaanderen. De uitvoer (vooral buiten de EU) en het ondernemerschap zijn er minder ontwikkeld, de productiviteit in de dienstensectoren is er lager, het onderwijs scoort minder en de structurele werkloosheid blijft hardnekkig hoog Als Walloni deze relatieve zwaktes kan bijsturen, zal het groeitempo er mede dankzij een minder ongunstige demografie licht hoger blijven dan in Vlaanderen. Dat veronderstelt dan wel dat Walloni naast de kentering van het industrile beleid ook maximaal de vruchten plukt van arbeidsmarkthervormingen, die in alle gewesten nodig zullen zijn om de werkzaamheidsgraad naar een hoger niveau te tillen
 • 35. www.kbceconomics.be Plus dinfos ? Edwin De Boeck, Corporate Chief Economist KBC Mail : [email protected] Tl.: 02 429 59 50 Bernard Keppenne, Chief Economist CBC - Mail : [email protected] Tl.: 02 547 19 25 Socit du groupe KBC Een onderneming van de KBC-groep