Skultsje 6 | Wetterwalden Butenfjild | ROC Friese Poort | Centrum Duurzaam

6
Skûltje Makke troch: Egbert Hazewindus, Wouter Postma, Sybren Zijlstra & Jelmer v.d Heide

Transcript of Skultsje 6 | Wetterwalden Butenfjild | ROC Friese Poort | Centrum Duurzaam

Page 1: Skultsje 6 | Wetterwalden Butenfjild | ROC Friese Poort | Centrum Duurzaam

SkûltjeMakke troch: Egbert Hazewindus, Wouter Postma, Sybren Zijlstra &

Jelmer v.d Heide

Page 2: Skultsje 6 | Wetterwalden Butenfjild | ROC Friese Poort | Centrum Duurzaam

3 Programma van eisen

Page 3: Skultsje 6 | Wetterwalden Butenfjild | ROC Friese Poort | Centrum Duurzaam

4 Schetsontwerp

Page 4: Skultsje 6 | Wetterwalden Butenfjild | ROC Friese Poort | Centrum Duurzaam

5 Grondonderzoek

Page 5: Skultsje 6 | Wetterwalden Butenfjild | ROC Friese Poort | Centrum Duurzaam

6 Boorstaat & advies

Page 6: Skultsje 6 | Wetterwalden Butenfjild | ROC Friese Poort | Centrum Duurzaam

•Einde