Skool Remote Backup...Skool Remote Backup maakt iedere nacht automatisch een reservekopie van uw...

of 15 /15
© 2010 Skool BV Build 3.0.0 Skool Remote Backup

Embed Size (px)

Transcript of Skool Remote Backup...Skool Remote Backup maakt iedere nacht automatisch een reservekopie van uw...

 • © 2010 Skool BV Build 3.0.0

  Skool Remote Backup

 • Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave mag voor eigen gebruik vermenigvuldigd worden in originele vorm. Het isniet toegestaan op eniger wijze wijzigingen aan te brengen in het document of layout zonder voorgaande schriftelijketoestemming van de Uitgever.Alle genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende eigenaar.Hoewel grote zorgvuldigheid is betracht bij het maken van deze handleiding kan de uitgever niet aansprakelijkgesteld worden voor eventuele fouten in deze handleiding en eventueel daaruitvoorvloeiende schade alsgegevensverlies of andere gevolgschade.Eindhoven, januari 2010

  Skool Remote Backup

  © 2010 Skool BV Build 3.0.0

  Uitgever

  Skool BVPostbus 79235605 SH EINDHOVENhttp://www.skool.nle-mail: [email protected]

  Onderdeel van de Paradigit Groep

 • IInhoud

  I

  Skool Remote Backup

  Inhoudsopgave

  1 Skool Remote Backup

  ................................................................................................................................... 21.1 Introductie

  ................................................................................................................................... 21.2 Activeren

  ................................................................................................................................... 21.3 Backupsleutel opslaan

  ................................................................................................................................... 31.4 Backup configureren

  ................................................................................................................................... 51.5 Bestanden terugzetten

  ................................................................................................................................... 91.6 Gebruikte schijfruimte

  ................................................................................................................................... 101.7 Backup & Restore status

 • Skool Remote Backup

  Deel

  I

 • Skool Remote BackupSkool Remote Backup 2

  © 2010 Skool BV Build 3.0.0

  1 Skool Remote Backup

  1.1 Introductie

  Computerbestanden zijn kwetsbaar. Eén verkeerde beweging, een softwarebug of onjuisteafsluiting van de computer is genoeg om bestanden te beschadigen en onleesbaar temaken. Bestanden zijn ook gevoelig voor virussen, wormen en Trojaanse paarden. Dezekwaadaardige programma’s kunnen onherstelbare schade veroorzaken.

  Het is daarom van belang dat u regelmatig backups maakt van uw waardevolle bestanden.Skool Remote Backup maakt iedere nacht automatisch een reservekopie van uw gegevens.Het biedt u de zekerheid op het moment waar nodig is, u betrouwbaar en zonder moeitebestanden kunt herstellen.

  1.2 Activeren

  Zodra uw school gekozen heeft voor het gebruik van van Skool Remote Backup, wordt dezemodule op afstand geactiveerd door een Skool technicus. De dag na activering, zal uw serverzich automatisch configureren met de standaard instellingen voor Skool Remote Backup. Denacht daarna zal de initiële backup gestart worden. Afhankelijk van de omvang van uwbackup kan dat enkele dagen tot een week duren.

  1. De eerste keer wordt er een volledige backup van u server gemaakt.2. Daarna wordt er iedere nacht een backup gemaakt van de data die is gewijzigd.3. Zodra de backup vol is wordt de oudste data overschreven waar meerdere kopieën van

  aanwezig zijn.

  Het terug zoeken van data van een bepaalde datum is afhankelijk van:· Grote RBU dienst

  · Grote data die in de backup wordt meegenomen

  · Aantal wijzigingen dat heeft plaats gevonden

  De grote van RBU dienst kunt u controleren door in het "ICT Beheer" scherm te klikken op"Diensten en parameters". Skool biedt de volgende RBU diensten: Remote backup 20 GB,40Gb, 80Gb en 120Gb.

  1.3 Backupsleutel opslaan

  Uw gegevens worden beschermd met een geheime sleutel. Deze sleutel staat alleen op uwserver. Bij diefstal of brand kunnen deze gegevens dus verloren gaan. Daarom is het zeerbelangrijk dat u de sleutel als bestand opslaat en buiten de school bewaart. Zonder dezesleutel kan Skool uw data niet terugzetten in het geval de server verloren gaat. Wij raden aandat meerdere mensen een kopie van de backupsleutel bewaren, bijvoorbeeld de ICT-er endirectie.

  Maak meerdere kopieën van de backupsleutel. Zonder deze sleutel kunnen bij brand of diefstal van de server geen gegevens

 • Skool Remote BackupSkool Remote Backup 3

  © 2010 Skool BV Build 3.0.0

  hersteld worden!

  Om de backupsleutel op te slaan volgt u de volgende stappen:

  1. Klik op het icoon “Backup” in het ICT Beheer scherm.

  2. Voer de pincode in en klik "download sleutel".

  3. Kopieer deze bijvoorbeeld op een USB-stick, op een externe harde schijf of op schrijfbareCD en bewaar deze op bij uw andere vertrouwelijke documenten buiten de school.

  1.4 Backup configureren

  Om de omvang van de backup aan te passen kunt u ervoor kiezen om niet alles tebackuppen. Zo kunt u bepaalde bestandstypen uitsluiten en kunt u onderscheid makentussen het backupprofiel van leerkrachten enerzijds en leerlingen anderzijds. Dit kan nodigzijn als de omvang van de data die in de backup wordt geplaatst te groot is voor het mediumwaar het moet worden opgeslagen.

  Foto's, muziek en films nemen veel ruimte van de backup in beslag nemen. Door deze niet inde backup mee te nemen houdt u de opslag vrij voor andere data.

  Om de omvang van de backup aan te passen volgt u de volgende stappen:

  1. Klik op het icoon “Backup” in het ICT Beheer scherm. Let op: Dit icoon is alleen zichtbaar als u gebruik maakt van Tape Backup en Restore ofSkool Remote Backup. Indien u besloten hebt geen backups te maken, is dit icoon nietzichtbaar.

 • Skool Remote BackupSkool Remote Backup 4

  © 2010 Skool BV Build 3.0.0

  2. Klik onder het kopje “Backup configureren” op “omvang van de backup aanpassen”.

  3. Nu wordt getoond wat de huidige bestandsselectie is van uw backup. Door vinkjes teplaatsen of juist weg te halen kunt u uw selectie aanpassen. Klik op “opslaan” zodra deaanpassingen in de selectie gereed zijn. De nieuwe selectie zal bij de eerstvolgendebackup worden gebruikt.

 • Skool Remote BackupSkool Remote Backup 5

  © 2010 Skool BV Build 3.0.0

  4. LET OP: Als u bepaalde bestands extensies wilt uitsluiten uit de backup vinkt u deze aan.U kunt dit voor de volgende 3 groepen instellen:

  · Backup data van niet leerlingen

  · Backup data van leerlingen

  · Backup data van samenwerkingsgroepen

  1.5 Bestanden terugzetten

  Het terugzetten van bestanden gebeurd niet direct, maar vindt plaats door middel van hetinplannen van zogenaamde terugzet-taken. Hiermee geeft u aan welke bestanden u terug wiltplaatsen. Zodra u de opdracht bevestigd heeft, wordt de taak ingepland en op de achtergronduitgevoerd.

  Indien u Tape Backup & Restore gebruikt moet u er rekening mee houden, dat u alleenmeerdere terug-zet-taken kunt inplannen als deze taken bestanden van dezelfde tape moetenhalen.

  Om bestanden terug te zetten volgt u de volgende stappen:

  1. Klik op het icoon “Backup” in het ICT Beheer scherm.

 • Skool Remote BackupSkool Remote Backup 6

  © 2010 Skool BV Build 3.0.0

  Let op: Dit icoon is alleen zichtbaar als u gebruik maakt van Tape Backup en Restore ofSkool Remote Backup. Indien u besloten hebt geen backups te maken, is dit icoon nietzichtbaar.

  2. Selecteer op welke manier u de bestanden wilt selecteren die u terug wilt zetten, door teklikken op een van de volgende opties onder het kopje “Backup terug zetten (stap 1 van 4)".

  Bestanden van een gebruiker terug zettenPer geselecteerde gebruiker kunt u bestanden selecteren van een bepaalde datum omdeze terug te zetten.

  Dossier van een gebruiker terug zettenIedere leerling binnen uw Skool omgeving heeft een leerlingdossier. Hiermee zet u hetdossier van een te selecteren leerling terug.

  a. Profiel van een gebruiker terug zettenIedere gebruiker binnen uw Skool omgeving heeft een profiel waarin MS Windowsgerelateerde instellingen worden opgeslagen. Hiermee zet u het profiel van een teselecteren gebruiker terug.

  b. Bestanden van een groep gebruikers terug zettenHiermee zet u bestanden terug uit een te selecteren groepsmap.

  c. Bestanden van een samenwerkingsgroep terug zettenHiermee zet u bestanden terug uit een te selecteren samenwerkingsgroepsmap.

  3. Afhankelijk van de keuze gemaakt in stap 2, selecteert u in “stap 2 van 4” van het terugzetten van bestanden een gebruiker of een (samenwerkings)groep waarvan u bestandenwilt terug zetten. In dezelfde stap selecteert u ook de datum waarop de bestanden die uwilt terug zetten waren zoals u ze nu terug wilt zetten. (De schermafdruk toont hetselecteren van een gebruiker.)

 • Skool Remote BackupSkool Remote Backup 7

  © 2010 Skool BV Build 3.0.0

  4. Klik op “volgende stap” om verder te gaan.

  5. Er wordt nu gezocht naar de door data op basis van uw selectiecriteria. In het scherm van“stap 3 van 4” van het terug zetten van bestanden verschijnt een lijst van bestanden enmappen, waarop u een nauwere selectie op kunt toepassen.

  Daaronder treft u een overzicht van de bestanden aan zoals ze in de backup aanwezigzijn. Het scherm heeft een boomstructuur zoals in de Windows Verkenner. Door nu eenbestand of map aan te klikken worden de namen in de velden eronder ingevuld. Op hetmoment dat u een map selecteert wordt alle onderliggende mappen en bestanden ookteruggezet.

  Indien u alle bestanden van een gebruiker wilt terugzetten kunt u een vinkje plaatsen naast‘Data van ’. Hiermee worden alle bestanden van de huidige gebruikerteruggezet. In het veld ‘terug te zetten bestand of map’ verschijnt hierbij een slash-teken(‘/’) om aan te geven dat alle data terug gezet gaat worden.

  6. Als u bij "stap 1 van 4" heeft gekozen voor het terugzetten van bestanden van gebruikersuit een(samenwerkings)groep dan worden alle gebruikers uit de door u geselecteerdegroep getoond. Met de vinkjes kunt u aangeven van welke gebruikers de data teruggezetdient te worden. Indien u makkelijk alle data in één keer wilt terugzetten vink dan ‘data vanalle gebruikers terugzetten aan’

  7. LET OP: Bij het terugzetten naar de originele locatie worden bestaande bestanden metdezelfde naam overschreven. Het is aan te raden om te kiezen voor terugzet locatie"tijdelijke map boxrestore".

 • Skool Remote BackupSkool Remote Backup 8

  © 2010 Skool BV Build 3.0.0

  Veldnaam Omschrijving

  Zoek bestand of map Gebruik dit veld om binnen de eerste selectie te zoeken naareen specifiek bestand of map door hier de zoekterm in tevoeren. Klik op het "pijltje".

  Gebruiker Skool vult hier automatisch de gebruiker in van wie u bestandenof mappen wilt terug zetten.

  Terug te zettenbestand of map

  Zodra u in het selectiescherm een bestand of map selecteert,wordt hier de naam van de bestand/map weergegeven.

  Terugzet-locatie Selecteer hier of u de bestanden/mappen terug wilt zetten naareen tijdelijke map of naar de originele locatie.

 • Skool Remote BackupSkool Remote Backup 9

  © 2010 Skool BV Build 3.0.0

  Let op: Bij het terug zetten naar de originele locatie wordenbestaande bestanden met dezelfde naam overschreven!

  7. Klik op “volgende stap” om de selectie te bevestigen en de terug-zet-taak in te plannen.

  8. Klik op “terug naar stap 1” om terug te keren naar het “Backup en Restore” scherm.

  9. De restore voor het terugzetten van de data start binnen 1 uur. Het is afhankelijk van degrote van de data die u terug wilt halen hoe lang het duurt voor deze uit de backup isgehaald. U kunt onder het menu "Backup/restore status" zien of de restore klaar is, zodradeze op 0 taken staat is het in orde.

  10.Als u de data op de originele plaats hebt terug gezet kunt u dit op dezelfde locatie terugvinden. Als u heeft gekozen voor boxrestore gaat u naar de samenwerkingsgroep ICTbeheer, hier vind u de map "boxrestore".

  11.Als u de gewenste data niet terug kunt vinden maak dan een incident aan en geef deexacte locatie en naam van het bestand door dat u terug wilt plaatsen. Voorbeeld:

  Gebruiker: Klaas KlompLocatie & naam bestand: Mijn documenten\Rapporten\Groep 3\rapport.doc

  1.6 Gebruikte schijfruimte

  Om inzicht te bieden in de grote “schijfruimte-verslinders” op uw school, wordt iedere nachtde op uw server in gebruik zijnde schijfruimte geïnventariseerd. De uitkomst van dieinventarisatie kunt u als volgt bekijken:

  1. Klik op het icoon “Backup” in het ICT Beheer scherm. Let op: Dit icoon is alleen zichtbaar als u gebruik maakt van Tape Backup en Restore ofSkool Remote Backup. Indien u besloten hebt geen backups te maken, is dit icoon nietzichtbaar.

  2. Klik onder het kopje “Gebruik schijfruimte” op “gebruikte lokale schijfruimte van gebruikersen samenwerkingsgroepen bekijken”.

 • Skool Remote BackupSkool Remote Backup 10

  © 2010 Skool BV Build 3.0.0

  3. In het overzicht dat hierna verschijnt, kunt u per gebruiker of samenwerkingsgroep degebruikte schijfruimte bekijken. Op basis hiervan kunt u besluiten om de omvang van debackup voor sommige gebruikers aan te passen of om “grootverbruikers” te adviseren inhet beperken van de gebruikte schijfruimte. Het is binnen SkoolControl niet mogelijk eengebruikerslimiet in te stellen.

  1.7 Backup & Restore status

  Onderaan het “Backup en Restore” scherm en onderaan alle terugzet schermen wordtsteeds een kort “Backup/restore status” blokje afgebeeld, zodat u steeds goed geïnformeerdbent over de status van uw backup en terug zet taken.

 • Skool Remote BackupSkool Remote Backup 11

  © 2010 Skool BV Build 3.0.0

  1. Klik op het icoon “Backup” in het ICT Beheer scherm. Let op: Dit icoon is alleen zichtbaar als u gebruik maakt van Tape Backup en Restore ofSkool Remote Backup. Indien u besloten hebt geen backups te maken, is dit icoon nietzichtbaar.

  In dit blokje vindt u de volgende elementen terug:· 1. Backup methode

  Hier vindt u terug welke backup methode u gebruikt.

  · 2. Gebruik SchijfruimteIndien u Skool Remote Backup gebruikt, wordt hier het percentage van uw backupquotum dat u in gebruik heeft vermeld. Als u Tape Backup gebruikt, kunt u hier destatus waarin uw tape drive zich bevindt terug vinden.

  Als deze op rood staat ontvangt de ICT-er iedere keer bij het inloggen onderstaande melding.U kunt dit verhelpen door bestanden uit te sluiten in de backup of de RBU dienst te vegroten.

  · 3. Backup quotaHier ziet u of uw backup quota in orde is.

 • Skool Remote BackupSkool Remote Backup 12

  © 2010 Skool BV Build 3.0.0

  · 4. Ingeplande terugzet takenHier vindt u hoeveel taken u hebt ingepland om bestanden terug te zetten.

  Skool Remote BackupIntroductieActiverenBackupsleutel opslaanBackup configurerenBestanden terugzettenGebruikte schijfruimteBackup & Restore status