Signaleren van verstoord 10 - Vilans Signaleren van verstoord gehechtheidsgedrag â€کBest...

download Signaleren van verstoord 10 - Vilans Signaleren van verstoord gehechtheidsgedrag â€کBest practice’

of 192

 • date post

  24-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Signaleren van verstoord 10 - Vilans Signaleren van verstoord gehechtheidsgedrag â€کBest...

 • Signaleren van verstoord gehechtheidsgedrag

  Signaleren van verstoord_10.indd 1 28-12-2009 14:23:09

 • Omslagontwerp: Mariel Lam, Empel

  Opmaak binnenwerk: Textcetera, Den Haag

  © 2010 Francien Dekker-van der Sande & Cees Janssen/Uitgeverij LEMMA

  Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze

  uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of

  openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door

  fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

  van de uitgever.

  Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op

  grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen

  te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.

  nl). Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers

  en andere compilatiewerken (art. 16 Auteurswet) kan men zich wenden tot de Stichting PRO

  (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp,

  www.cedar.nl/pro).

  No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any

  other means without written permission from the publisher.

  ISBN 978-90-5931-362-0

  NUR 752

  www.lemma.nl

  Signaleren van verstoord_10.indd 2 28-12-2009 14:23:09

 • Signaleren van verstoord gehechtheidsgedrag

  ‘Best practice’ voor het diagnosticeren van gehechtheidsproblemen bij kinderen/jongeren met een visuele en/of licht verstandelijke beperking

  Francien Dekker-van der Sande Cees Janssen

  2010

  Signaleren van verstoord_10.indd 3 28-12-2009 14:23:10

 • Leden kerngroep In deze lkng-werkplaats is de informatie verworven en bediscussieerd door: Francien Dekker-van der Sande (klinisch psycholoog/kinder- en jeugdthera- peut, Bartiméus) Hans gerritzen (kinderpsychiater, Altrecht) Hans giltaij (klinisch psycholoog/psychotherapeut/onderzoeker, Bartiméus/ vu) Cees Janssen (universitair hoofddocent vu) Bernardien Marskamp (gz-psycholoog i.o., Bartiméus) Paula Sterkenburg (gz-psycholoog/onderzoeker, Bartiméus/vu) Marie-louise Straus (gz-psycholoog, Bartiméus)

  Leden klankbordgroep De volgende leden van de klankbordgroep hebben de onderzoekers begeleid en hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het manuscript: Ans van Eijden (klinisch psycholoog/psychotherapeut, visio) Ineke van Herwerden (psychotherapeut, vrij gevestigd) Dorien kloosterman (Philadelphia Support, Oudernetwerk Overschatten) Yolanda Moleman (klinisch psycholoog/kinder- en jeugdtherapeut, visio) Esther Tigchelaar (gz-psycholoog, Reinaerde)

  LKNG-medewerkers betrokken bij deze werkplaats Hilair Balsters Marleen goumans Marion kersten

  Signaleren van verstoord_10.indd 4 28-12-2009 14:23:10

 • voor laila

  Signaleren van verstoord_10.indd 5 28-12-2009 14:23:10

 • Signaleren van verstoord_10.indd 6 28-12-2009 14:23:10

 • Inhoud

  Voorwoord 11

  Inleiding 15

  Deel A: Theoretisch kader 21

  1 Basiskennis van de gehechtheids-theorie 23 1.1 Wat is gehechtheid? 23 1.2 Ontwikkelingsverloop van de gehechtheid 24 1.3 Stressregulatie, emotieregulatie, mentaliseren en gehechtheid 25 1.4 Het interne werkmodel (IWM) 26 1.5 kwaliteit van de hechtingsrelatie 27 1.6 De kwaliteit van de hechtingsrelatie en psychopathologie 32 1.7 Onveilige gehechtheid en hechtingsstoornissen 33 1.8 Reactieve hechtingsstoornis volgens de DSM-Iv-TR 34 1.9 Typen hechtingsstoornissen volgens Zeanah en Boris 36 1.10 Signalen van verstoord gehechtheidsgedrag 37 1.11 Hechtingsstoornissen en psychopathologie 38

  2 Basiskennis van hechtingsproblemen bij kinderen met een visuele en/of verstandelijke beperking 39

  2.1 Psychische stoornissen, gedragsproblemen en gehechtheidsproblemen 39

  2.2 kinderen met een ontwikkelingsstoornis, een visuele en/of verstandelijke beperking 40

  2.3 Risicofactoren voor de hechtingsontwikkeling 40

  Signaleren van verstoord_10.indd 7 28-12-2009 14:23:10

 • 3 Het onderzoek 47 3.1 nieuwe richtlijnen voor de diagnostiek van

  gehechtheidsproblematiek 47 3.2 Onderzoeksdoel en vraagstelling 50 3.3 Onderzoeksopzet 50 3.4 Totaalbeeld 54 3.5 Stappenplan 56

  Deel B: ‘Best practice’: richtlijnen voor screening en diagnostiek van gehechtheidsproblemen bij kinderen/jongeren met een visuele en/of licht verstandelijke beperking 57

  4 Stap 1: screening bij een vermoeden van gehechtheidsproblemen 59 4.1 Intakegesprek met ouders/verzorgers en analyse beknopte

  informatie uit rapportage 60 4.2 lijst Signalen van verstoord gehechtheidsgedrag 61 4.3 vragenlijst over Ontwikkeling en gedrag (vOg) 68 4.4 Afronding screening 70

  5 Stap 2: uitgebreid diagnostisch onderzoek bij aanwijzingen voor gehechtheidsproblemen 73

  5.1 Ontwikkelingsanamnese van de hechting 74 5.2 klinische Observatie van gehechtheid/Clinical Observation of

  Attachment (COA) 83 5.3 Disturbances of Attachment Interview (DAI) 90 5.4 kinderpsychiatrisch onderzoek 99 5.5 video-analyse van interacties tussen kind en

  vertrouwde verzorger 104 5.6 Totaalbeeld: integratie van de onderzoeksgegevens 107 5.7 Aanbevelingen voor ondersteuning, begeleiding en

  behandeling 110

  6 Stap 3: onderzoek naar het intern werkmodel en mentaliseren 113 6.1 Attachment Story Completion Task/Story Stem 114 6.2 Intake kinder(psycho)therapie 121 6.3 Totaalbeeld 134

  Signaleren van verstoord_10.indd 8 28-12-2009 14:23:10

 • Deel C: Conclusies en aanbevelingen 137

  7 Conclusies 139 7.1 Antwoord op de onderzoeksvraag 139 7.2 Sterke en zwakke kanten van de ‘best practice’ 140 7.3 Wat levert de ‘best practice’ op? 142 7.4 Suggesties voor verder onderzoek 143

  Noten 145

  Literatuur 149

  Bijlage

  I Samenvatting stappenplan 157 II Lijst van veelvoorkomende begrippen en afkortingen 163 III Mailadressen trainingen 167 IV Casus Nick 169 V Toestemmingsformulier voor de ouders/verzorgers/wettelijk

  vertegenwoordiger 185

  Over de auteurs 189

  Dankwoord 191

  Signaleren van verstoord_10.indd 9 28-12-2009 14:23:10

 • Signaleren van verstoord_10.indd 10 28-12-2009 14:23:10

 • 11

  Voorwoord

  Kinderen die hun ouders verloren door oorlog, verwaarloosde kinderen in wanhopige armoede, kinderen die in het ziekenhuis werden opgenomen en hun ouders niet mochten zien, kinderen die werden geëvacueerd vanwege de Duitse bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog: zij vormden de aan- leiding voor de Britse psychotherapeut en wetenschapper John Bowlby om de wereld te overtuigen van het belang van stabiele, veilige relaties tussen kin- deren en zorgzame volwassenen. Zijn theorie is met behulp van anderen als Mary Ainsworth uitgegroeid tot een van de invloedrijkste theorieën op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit heeft niet alleen geleid tot talloze wetenschappelijke artikelen en boeken. De ideeën en bevindingen vormen ook de basis voor hedendaagse opvoedingsadviezen en voor steeds meer preventieve en therapeutische interventies. Als kinderen tegenwoordig in het ziekenhuis moeten blijven, zijn er ruime bezoekuren en vaak kunnen ouders in de buurt overnachten. De effecten van kinderopvang op het welbe- vinden van kinderen staan ter discussie, onder andere vanwege het grote aan- tal kinderen dat aan een wisselend bestand van leidsters wordt toevertrouwd. In Nederland komen er steeds meer evidence-based methodieken om de sen- sitiviteit van ouders en professionals die werken met kinderen te vergroten, en daarmee de kans op veilige gehechtheid tussen opvoeders en kinderen te bevorderen. De kinderen om wie het allemaal is begonnen, hebben echter minder systema- tische aandacht gekregen. nog steeds zijn er kinderen die opgroeien zonder hun ouders, nog steeds worden de emotionele behoeften van kinderen soms ernstig verwaarloosd, en nog steeds gaan er kinderen van hand tot hand. De oorzaken zijn deels dezelfde: in grote delen van de wereld heerst nog geen vre- de; er is nog steeds armoede die ouders verhindert om goed voor hun kinderen te zorgen; kinderen met ernstige aandoeningen moeten veelvuldig worden op- genomen en de zorg is voor deze ouders een grote belasting. In de zorg voor ernstig zieke kinderen is veel gebeurd om kinderen niet alleen lichamelijk

  Signaleren van verstoord_10.indd 11 28-12-2009 14:23:10

 • Signaleren van verstoord gehechtheidsgedrag

  12

  gezond te maken, maar ook emotioneel gezond te houden. Daarentegen wa- ren in de gehandicaptenzorg gehechtheidsrelaties tussen jonge én volwassen cliënten en hun ouders en verzorgers tot voor kort nauwelijks een thema. Op dit punt hebben de pedagogen en psychologen van Bartiméus, een instelling voor ondersteuning van mensen met visuele en meervoudige beperkingen, nationaal en internationaal belangrijk pionierswerk verricht.

  Met dit boek zetten Francien Dekker en haar collega’s die pioniersrol voort. Het boek begeeft zich op het controversiële terrein van de diagnostiek van ge- hechtheid. Al meer dan vijftig jaar uiten ouders en professionals bij sommige kinderen het vermoeden dat er ‘iets’ mis is gegaan met de hechting. Wat hier precies mee wordt bedoeld, hoe je dat kan toetsen en wat er nog meer mee zou kunnen samenhange