Show Valls, Spanje Spanje de... · 2017. 2. 4. · El Francoli Show Valls, Spanje Op 20 januari...

of 3 /3
El Francoli Show Valls, Spanje Op 20 januari 2017 ging in Valls, Spanje de Show van El Francoli van start daar was tevens de Eerste Europa show voor de Figurita ondergebracht. Dat was voor de Figurita Club Nederland aanleiding om met enkele bestuursleden daar een bezoek te brengen, Jeff Bols en onder getekende stapte donderdag 19 januari op het vliegtuig om ons te melden in Valls waar wij door het bestuur van El francoli hartelijk werden ontvangen. Aangekomen in Valls zijn we direct door gereden naar het Hotel waar ook alle keurmeesters en andere gasten waren ondergebracht wat zich ontwikkelde tot een avond vol conversatie over de ontwikkelingen op Europees niveau van onze hobby en de figurita in het bijzonder een aantal keurmeesters uit Duitsland,België en Nederland waren onze gespreks partner, en het gesprek ging vooral over de keuring van de dieren in Valls en de ontwikkelingen op het keurmeesters vlak in het bijzonder een bijzonder leerzame avond. De Winnaar van de Show Chorrera. De volgende dag om tien uur naar de show geweldig mooie show bijzondere dieren de El Francoli show is gewonnen door een Chorrera Amarillo recessivo met 97 punten, en de onder gebrachte Europese show voor de Figurita werd gewonnen door Colin Ronald uit Engeland met een Figurita Azul Indigo barras 97 punten wat ook voor ons een nieuwe kleur is Colin Ronald was uit Engeland gekomen met acht dieren en ging terug met vijf prijzen, dit gaf aan dat hij ook in Spanje op een heel hoog niveau zat met zijn dieren. Verbazing al om bij Jeff Bols en ondergetekende toen om twee uur het licht uit ging doel een siesta houden de show werd weer geopend om half vier s,middags en dit gebeurde elke dag dat is voor ons toch wel verwarrend en enigszins vreemd voor Nederlandse begrippen. De Winnaar van de Europesche Figurita Show Op zaterdag waren we uitgenodigd voor een conferentie door Dr Josep Antonin I Cuatrecasas in eerste instantie in het Spaans maar toen er vanuit het bezoek veel vragen kwamen die in het Engels gesteld werden veranderde de conferentie in een Engelstalige bijeenkomst die voor iedereen goed was te volgen, een mooie en leerzame conferentie waar bij Dr Josep Antonin I Cuatrecasas duidelijk zijn voor liefde voor de Spaanse rassen waarin hij de Specialist is lied blijken. Top veel opgestoken.

Embed Size (px)

Transcript of Show Valls, Spanje Spanje de... · 2017. 2. 4. · El Francoli Show Valls, Spanje Op 20 januari...

Page 1: Show Valls, Spanje Spanje de... · 2017. 2. 4. · El Francoli Show Valls, Spanje Op 20 januari 2017 ging in Valls, Spanje de Show van El Francoli van start daar was tevens de Eer

ElFrancoliShow

Valls,Spanje

Op20januari2017ginginValls,SpanjedeShowvanElFrancolivanstartdaarwastevensdeEer steEuropashowvoordeFiguritaondergebracht.DatwasvoordeFiguritaClubNederlandaanleidingommetenkelebestuursledendaareenbezoektebrengen,JeffBolsenondergetekendestaptedonderdag19januariophetvliegtuigomonstemeldeninVallswaarwijdoorhetbestuurvanElfrancolihartelijkwerdenontvangen.

AangekomeninVallszijnwedirectdoorgeredennaarhetHotelwaarookallekeurmeestersenanderegastenwarenondergebrachtwatzichontwikkeldetoteenavondvolconversatieoverdeontwikkelingenopEuropeesniveauvanonzehobbyendefiguritainhetbijzondereenaantalkeurmeestersuitDuitsland,BelgiëenNederlandwarenonzegesprekspartner,enhetgesprekgingvooraloverdekeuringvandediereninVallsendeontwikkelingenophetkeurmeestersvlakinhetbijzondereenbijzonderleerzameavond.

DeWinnaarvandeShowChorrera.

DevolgendedagomtienuurnaardeshowgeweldigmooieshowbijzonderedierendeElFrancolishowisgewonnendooreenChorreraAmarillorecessivomet97punten,endeondergebrachteEuropeseshowvoordeFiguritawerdgewonnendoorColinRonalduitEngelandmeteenFiguritaAzulIndigobarras97puntenwatookvooronseennieuwekleurisColinRonaldwasuitEngelandgekomenmetachtdierenengingterugmetvijfprijzen,ditgafaandathijookinSpanjeopeenheelhoogniveauzatmetzijndieren.VerbazingalombijJeffBolsenondergetekendetoenomtweeuurhetlichtuitgingdoeleensiestahoudendeshowwerd

weergeopendomhalfviers,middagsenditgebeurdeelkedagdatisvooronstochwelverwarrendenenigszinsvreemdvoorNederlandsebegrippen.

DeWinnaarvandeEuropescheFiguritaShow

OpzaterdagwarenweuitgenodigdvooreenconferentiedoorDrJosepAntoninICuatrecasasineersteinstantieinhetSpaansmaartoenervanuithetbezoekveelvragenkwamendieinhetEngelsgesteldwerdenveranderdedeconferentieineenEngelstaligebijeenkomstdievooriedereengoedwastevolgen,eenmooieenleerzameconferentiewaarbijDrJosepAntoninICuatrecasasduidelijkzijnvoorliefdevoordeSpaanserassenwaarinhijdeSpecialistisliedblijken.Topveelopgestoken.

Page 2: Show Valls, Spanje Spanje de... · 2017. 2. 4. · El Francoli Show Valls, Spanje Op 20 januari 2017 ging in Valls, Spanje de Show van El Francoli van start daar was tevens de Eer

Nadeconferentieomachtuurs,avondswaseeniederuitgenodigdommeetegaannaardeprijsuitreikingdaarvoormoestenwenaareenrestaurantbuitenVallswaareersteenechteSpaansemaaltijdwerdgenuttigdenomhalfééns,nachtsbegondeprijsuitreikingwatooknogeenuurinbeslagheeftgenomen.

DeWinnaarvandeEuropescheFiguritaShow,ColinRonaldenzijnDuitseconcurentFerdinandTremmeldiemeteenrodeFigurita97puntenookindeprijzenisgevallen.

Opzondagwarendemeestedierenverkochtenbegonhetergstiltewordenopdeshowwelkeomtweeuurzijndeurensloot.Vooronsietstevroegwantonsvliegtuiggingpasopmaandag,endanisVallsnietzogroot.

OokdeandereduivenrassenwarengoedvertegenwoordigdenbijnaalleswerdverkochtvoordeliefhebberwaservanallestebemachtigenvanGranadinotothetbijonsnieuwerasdeBalear,ookwarenerdeBuchonAmsterdam(HolleKropper)eneenenkeleBrunner,BuchondeNorwich(NorwichKropper)enBuchondePomerania(PomeriaanseKropper)vandezelaatstewarenzelfsnog18mooiedierenaanwezig.Intotaalwarener1200duiven

tebezichtigenmetkippenenkonijnenmeewarener2340diereneenmooiaantalomzekertebekijken.

Eenkleinoverzichtvanwaterallemaaltezienwas,buitenduivenwarenerookkonijnenenhoenderswemoetendenkenaaneenkleineChampionshow.

Een Kleine blik an wat e allemaal

Flamenca.GranadinoKropper.

93punten,96punten,

Pomeriaan.Texaan.

97punten,95punten,

VerslagvanElFrancoliVallsArendZoutenbier.

Page 3: Show Valls, Spanje Spanje de... · 2017. 2. 4. · El Francoli Show Valls, Spanje Op 20 januari 2017 ging in Valls, Spanje de Show van El Francoli van start daar was tevens de Eer

EenoverzichtvanwateraanSpaanserassenis.