Shop Dien Tu

of 51 /51
Approtrain Aptech Computer Education Shop Đin tOnline Shop Đin TOnline Thành viên C1209HV – Nhom 3 Nguyn Huy Quang (Nhóm trưởng) Hoàng Đức Khôi Vũ Ngc Linh  Đặng Minh Tiến Lã ThThúy Nga Ngày hoàn thành  Đang cp nht Giáo viên hướng dn Phm Đức Mnh C1209HV-Nhom3 Page 1

Embed Size (px)

Transcript of Shop Dien Tu

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  1/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  Shop in T OnlineThnh vin

  C1209HV Nhom 3Nguyn Huy Quang (Nhm trng)Hong c KhiV Ngc Linh

  ng Minh TinL Th Thy Nga

  Ngy hon thnh ang cp nht

  Gio vin hngdn Phm c Mnh

  C1209HV-Nhom3 Pag

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  2/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  Mc Lc

  1. nh ngha vn ......................................................................................................................................

  1.1 Gii thiu v d n..............................................................................................................................

  1.2 M t h thng hin ti........................................................................................................................

  1.3 H Thng xut................................................................................................................................

  1.3.1 Chc nng chnh ca h thng.....................................................................................................

  1.3.2 Gii hn ca h thng...................................................................................................................

  1.3.3 Yu cu h thng.........................................................................................................................

  2. Chi tit h thng........................................................................................................................................

  2.1 Cc i tng qun l chnh ca h thng...........................................................................................2.2 i tng s dng ca h thng.........................................................................................................

  2.3 Cc Hm h thng...............................................................................................................................

  3. Thit k h thng.......................................................................................................................................

  3.1 M hnh thc th quan h chnh.........................................................................................................

  3.2 M hnh thc th quan h chi tit........................................................................................................

  3.3 M hnh cc bng trong c s d liu.................................................................................................

  3.4 Thit k c s d liu..........................................................................................................................

  M t quan h gia cc bng.................................................................................................................M t chi tit cc bng...........................................................................................................................

  3.5 Site map...............................................................................................................................................

  S trang web - phn qun l.............................................................................................................

  S trang web - phn ngi dng......................................................................................................

  3.6 Thit k hm h thng.........................................................................................................................

  4. Hng pht trin ca h thng..................................................................................................................

  5. Ti liu v m ngun tham kho...............................................................................................................

  6.Task Sheet..................................................................................................................................................7.Validation Checklissts................................................................................................................................

  7.1 kim tra chc nng..............................................................................................................................

  7.2 Kim tra ngoi l.................................................................................................................................

  7.3 kim tra hin th giao din...................................................................................................................

  C1209HV-Nhom3 Pag

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  3/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  1. nh ngha vn

  1.1 Gii thiu v d n

  Trong thi i cng nghip ha, hin i ha. Thi im m x hi thng tin am rng, ngnh cng ngh thng tin thc s mang n nhng li ch to ln cho th gni chung v Vit Nam ni ring. Mi lnh vc ca i sng-x hi u ang tng bng dng cng ngh thng tin v s thun tin v li ch ca chng. Khng ch l thtin, tin tc hay ch l nhng din n tho lun, ngy nay CNTT cn n r trong thmi, thng mi in t.

  Sn phm cng ngh l loi sn phm ngy cng c con ngi a chung, phc v rt tt cho i sng v sinh hot ca con ngi khng ch trong cng vic mcn gip chng ta gii tr hay tm kim thng tin.

  p ng nhng nhu cu .TnShop xin cho n bn!

  1.2 M t h thng hin ti

  - Sn phm in t nh my tnh , in thoi , my fax v.v hin nay l nhmy mc khng th thiu trong cuc sng con ngi chng ta. X hi cng phtrin th nhu cu cng ngh ca con ngi cng thay i , h thng thng min t bn hang cng ngh qua mng xut hin kh nhiu trn internet v mang li hiu qu rt to ln v .TnShop cng c xy dng phc v nhu ccng ngh ca mi ngi.

  - Hot ng bn hng ch yu vn thng qua giao dch trc tip hoc thng qua thoi ti cc ch hay cc ca hng bun bn hoa ti.

  - Hot ng bn hng ch yu vn ch yu thng qua giao dch ti ca hng imy hoc giao hng trc tip qua n t hng ca khch bng in thoi.

  - H thng bn hng hin ti gm cc phng thc giao dch nh sau :o Giao dch trc tip : Ngi mua hng n trc tip cc ca hng xem, l

  chn v mua hng ti cc ca hngo Giao dch qua in thoi : Ngi mua hng gi in thoi n ca hng, n

  yu cu v sn phm c bit trc v thng tin t hng.Su tin khi giao hng hoc tr vo ti khon.

  - Phn loi sn phm : Cc sn phm in t thng rt a dng v kiu dng mu sc , mt loi sn phm ca mt hng thng c hng trm chng loi msc khc nhau cho ngi dng ty la chn.

  C1209HV-Nhom3 Pag

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  4/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  - Nhng i tng ny thng kh bn rn (cng vic, hc hnh), khng c nhithi gian n cc ca hng.

  - Chnh v vy thng mi in t y rt ph hp.

  Trc tin, y l mt hng c tnh thm m co, nu s dng thng mi in ttc l gii thiu sn phm qua internet, s gip ngi mua hng c th nhn r, xem mu m nhiu sn phm mt cch thoi mi nht c th

  Bn cnh , thng mi in t s mang li s nhanh chng tin li cho khhng, gip h tit kim thi gian v chi ph i li, cng nh gim phn no chi ph cho cca hng khi khng cn u t qu nhiu m nhng ca hng ln, v tr p v vthu c khch hng.

  - Mi thng tin chi tit v cch thc giao dch, cc iu khon giao hng, thng lin h c th(s in thoi, email, a ch, ti khon,) ca ca hng u c thbo r rng v y .

  C1209HV-Nhom3 Pag

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  5/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  1.3 H Thng xut

  1.3.1 Chc nng chnh ca h thng

  H thng s xy dng phi c 2 chc nng ln : Chc nng danh cho khch hng chc nng dnh cho ngi qun tr

  - Chc nng dnh cho khch hng :o Khch vng lai

  Xem thng tin sn phm Tm kim sn phm S dng gi hng ng k lm thnh vin

  o Thnh vin : Ngoi cc chc nng nh khch vng lai.Thnh vin cthm mt s chc nng khc nh :

  t mua hng Chnh sa thng tin c nhn Gp sn phm

  - Chc nng dnh cho ngi qun tr qun tr :o Ngoi cc chc nng nh Guest v Member Admin cn c thm chc nno Qun l admino Qun l thnh vin

  o Qun l sn phm, ho no Qun l tin tc, nh cung cpo

  1.3.2 Gii hn ca h thng

  - H thng thanh ton chuyn khon nc ta hin cn kh phc tp, gy ra nhikh khn trong vic thanh ton.

  - i tng thanh ton s dng trong h thng s l : Khch vng lai, thnh vin

  qun tr h thng.Khc hng s dng ch yu ca h thng l nhng ngthng xuyn s dng internet.- Ngn ng s dng l ting vit. font Unicode

  C1209HV-Nhom3 Pag

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  6/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  1.3.3 Yu cu h thng

  Cu hnh ti thiu

  Phn mm my ch Phn mm my khch

  o Microsoft Linux tr ln

  o Mysql sever hoc sql sever 2000

  tr ln

  o Microsoft window XP tr ln

  o Internet Explonre 5.0 tr ln

  o Mozilla firefox 4.0 tr ln

  o Google Chrome

  o Hoc mt s trnh duyt khc :

  Phn cng my ch Phn cng my khch

  o Pocesor 1.0 Ghz

  o Memory 256Mb

  o a cng cn trng : 10Gb

  o Pocesor 266Mhz

  o Memory 64Mb

  Cu hnh khuyn ngh

  Phn mm my ch Phn mm my khch

  o Microsoft window 2003 hoc linux

  o Mysql sever

  o Microsoft window 7, XP

  o Internet Explonre 8.0 tr ln

  o Mozilla firefox 9.0 tr ln

  o Google Chrome

  o Hoc mt s trnh duyt khc :

  Phn cng my ch Phn cng my khch

  o Pocesor 3.0 Ghz

  o Memory 2Gb

  o a cng cn trng : 10Gb

  o Pocesor 800Mhz tr ln

  o Memory 512Mb tr ln

  C1209HV-Nhom3 Pag

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  7/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  C1209HV-Nhom3 Pag

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  8/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  2. Chi tit h thng

  2.1 Cc i tng qun l chnh ca h thng

  1.Sn phm:

  Cc thng tin ca sn phm cn qun l :o Tn sn phmo Loi sn phmo Tnh trng sn phmo Gi sn phmo M to nh minh ha

  Phn loi sn phm :o Tn loi sn phmo M t

  2.Thnh vinCc thng tin cn qun l :

  o Username/ passwordo a cho in thoio Emailo Gii tnho Tnh trng ngi dng

  3.n t hngCc thng tin cn qun l :

  o n hngo Ngi t hngo Phng thc thanh tono

  Cc sn phm v s lng tng ngo n gi sn phmo Ngy gi n hngo Ngy nhn hngo Tnh trng hn

  Trong cc sn phm v s lng tng ng l cc trng a tr nn c tch rithng bng ring, i km l n gi ti thi im mua hng

  C1209HV-Nhom3 Pag

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  9/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  4.Qun tr h thngCc thng tin cn qun l :

  o Username/ passwordo Quyn qun tr

  5.Tin tc

  Cc thng tin ca tin tc cn qun l :o Tn tin tco Ngy ngo Trng thi tin tco nho Mo to Ni dungo Loi tin tc

  Phn loi tin tc :o Tn loi tin tco M t

  2.2 i tng s dng ca h thng

  - Khch vng lai : Nhng ngi gh thm website m cha ng k lm thnh viv cha ng nhp.Cc chc nng dnh cho khch vng lai :

  o Xem thng tin sn phmo Tm kim sn phm

  o S dng gi hngo ng k lm thnh vin

  - Thnh vin : Nhng ngi ng k v c ti khon trong c s d liu ca thng v ng nhp vo h thng.Cc chc nng dnh cho thnh vin :

  o Bao gm cc chc nng nh khch vng lai.o t mua hngo Xem v n cc n hng gio Chnh sa thng tin c nhno Gp sn phm

  - Qun tr h thng : Nhng ngi c quyn hn c bit, c mt ngi qunkhc cung cp ti khon c bit.C kh nng qun l mi i tng trong thng.

  o ng nhp v ng xut ti h thng qun tro Thm, lit k, sa, xa : Loi sn phm, kch c sn phm, sn phm

  C1209HV-Nhom3 Pag

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  10/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  o Thm, lit k, sa, xa : Tin tc, admin, qung co, ca hng, thng tin lilc

  o Xem, xa : Thnh vin, n hng, bnh lun, gp o Lit k : sn phm bn chy, khch hng thn thit, sn phm trong kho, c

  n hng

  C1209HV-Nhom3 Page

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  11/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  2.3 Cc Hm h thng

  i vi khch vng lai :

  1. Xem cc sn phm-M t : Xem thng tin v sn phm nh: gi,hnh nh,m t sn phmc tla chn chc nng so snh xem nhiu sn phm cng lc.-Nhp vo: khch hng kch chut vo nh hoc tn sn phm trang dasch sn phm.- X l:h thng ly thng tin trong c s d liu-Hin th: hin th tt c thng tin v sn phm m khch hng va xem

  2. Tm kim-M t:Cho php khch hng tm kim sn phm vi t kha nhp vo t

  kim-Nhp vo:Khch hng nhp vo:tn sn phm,kch c v mc gi.- X l:H thng so snh cc thng tin va nhp vo lc ra cc sn phng yu cu-Hin th:Hin th cc sn phm c cha cc thng tin

  3. ng k thnh vin-M t: to mt ti khon min ph c hng nhiu chc nng ca thng-Nhp vo:Khch hng chn phn ng k,in y thng tin mt cch hl v nhn submit

  - X l:H thng kim tra thng tin v chuyn thng tin vo csdl-Hin th:ng nhp vo h thng v thng bo cho mng4. Gi kin ng gp

  -M t:Gi cc gp v cung cch bn hng cho ngi qun tr-Nhp vo:h tn,email,ni dung v n submit-X l:h thng nhp cc thng tin vo csdl-Hin th:a ra ca s qun tr ca admin

  5. Xem tin tc-M t:cho php khch hng xem cc tin tc-Nhp vo:khch hng kch chut vo lin kt tin tc

  -X l: h thng tm kim trang tin tc tng ng-Hin th:H thng hin th ton b tin tc v cc thng tin lin quan6. chn mua hng

  -M t:t mua cc sn phm c trong h thng qua dao dch in t-Nhp vo:chn cc sn phm cn mua v a vo gi hng,xc nhn

  nhp thng tin cn thit v n hng-X l:Lu vo csdl ca h thng

  C1209HV-Nhom3 Page

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  12/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  -Hin th:Hin th ti trang lch s giao dch ca khch hng,hin th ti phqun l ha n ca qun tr vin

  i vi thnh vin ng k :

  1. C cc chc nng tng t nh khch vng lai-M t : Xem thng tin v sn phm nh: gi,hnh nh,m t sn phmc tla chn chc nng so snh xem nhiu sn phm cng lc.-Nhp vo: khch hang kch chut vo nh hoc tn sn phm trang dasch sn phm.- X l:h thng ly thng tin trong c s d liu-Hin th: hin th tt c thng tin v sn phm m khch hang va xem

  2. ng nhp-M t:nu khch c ti khon trong h thng ,h cn ng nhp vo h th s dng cc chc nng cao i vi thnh vin-Nhp vo:khch hng nhp username v password-X l: h thng kim tra username,password c tn ti khng,v tng vi nhau hay cha-Hin th:thng bo cu cho mng v a v trang ch

  3. ng xut-M t:khi ang trong h thng,ngi dng mun thot ra th s dng chnng ny-Nhp vo:khch hng bm vo lin kt thot-X l:H thng xa thng tin trong cc bin cha thng tin ng nhp,chuyngi dng thnh khch vng lai

  -Hin th:a v trang ch,a ra thng bo cho khch vng lai4. Xem thng tin c nhn

  -M t:xem chi tit cc thng tin c nhn ca mnh-Nhp vo:chn phn xem thng tin c nhn-X l:ly thng tin c nhn ca khch hng tng ng-Hin th:Hin th thng tin hin ti

  5. Sa thng tin c nhn-M t:thay i thng tin c nhn nhp vo h thng-Nhp vo:chn phn thay i thng tin c nhn,nhp vo thng tin mi-X l:cp nht thng tin vo csdl

  -Hin th:Hin th thng tin mi6. Chn mua hng, gi n hng

  -M t:t mua cc sn phm c trong h thng qua dao dch in t-Nhp vo:chn cc sn phm cn mua v a vo gi hng,xc nhn

  nhp thng tin cn thit v n hng-X l:Lu vo csdl ca h thng

  C1209HV-Nhom3 Page

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  13/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  -Hin th:Hin th ti trang lch s giao dch ca khch hng,hin th ti phqun l ha n ca qun tr vin

  C1209HV-Nhom3 Page

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  14/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  i vi qun tr vin h thng :1. C cc chc nng tng t nh Thnh vin

  2. Qun l n hng :a. Xem danh sch n hng-M t:xem danh sch n hng bao gm cc thng tin:ngi gi,nggi,trng thi-Nhp vo:la chn lc n hng theo trng thi-S l:tm trong csdl cc n hng theo iu kin lc,sp xp theo nggi mi nht-Hin th:Hin th bng chi tit cc n hng

  b. Xem chi tit n hng-M t:xem chi tit tt c cc thng tin lin quan ti n hng dng hn-Nhp vo: ID n hng-S l:tm trong Csdl id n hng nhn-Hin th:Hin th n hng ca s popup di dng mt ha n,chc nng cho in

  c. Xa 1 n hng-M t:xa mt n hng khng cn lu tr trong csdl-Nhp vo:ID n hng-S l:tm trong csdl id n hng nhn,xa n hng ny trong csdl-Hin th:hin th dnh sch n hng cp nht

  d. i trng thi mt n hng-M t:i trng thu mt n hng t cha thanh ton thnh thaton hoc ngc li-Nhp vo:ID n hng-S l:tm trong csdl n hng c id nhn ,thay i gi tr th trstatus-Hin th:hin th danh sch n hng cp nht

  3. Qun l th phn hi. gp , bnh lun ca khch hng :a. Xem danh sch gp , bnh lun

  -M t:Xem danh sch gp ,bnh lun bao gm cc thng tin:nggi ,ngy gi, tr li hay cha-Nhp vo:-S l:tm trong csdl cc gp ,bnh lun sp xp theo ngy gi mi nh-Hin th:hin th bng chi tit cc gp ,bnh lun

  b. Xem chi tit 1 gp , bnh lun-M t:xem chi tit tt c thng tin lin quan ti bnh lun,gp

  C1209HV-Nhom3 Page

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  15/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  -Nhp vo:ID gp ,bnh lun-S l:tm trong csdl gp ,bnh lun c id nhn-Hin th:hin th thng tin gp ,bnh lun ca s popup

  c. Xa 1 gp , bnh lun

  -M t: xa mt gp ,bnh lun khng cn lu tr trong csdl-Nhp vo:ID gp ,bnh lun-S l:tm trong csdl gp ,bnh lun c id nhn v xa gp ,bnh luny trong csdl-Hin th:hin th danh sch gp ,bnh lun cp nht

  d. i trng thi 1 gp , bnh lun-M t:i trng thi gp ,bnh lun t cha tr li thnh tr li hongc li-Nhp vo:ID gp ,bnh lun-S l:tm trong csdl gp ,bnh lun c id va nhn,v thay i trstatus-Hin th:hin th dnh sch gp ,bnh lun cp nht

  4. Qun l thnh vin :a. Xem danh sch thnh vin

  -M t:xem danh sch thnh vin bao gm thng tin:tn,tn nhp,gii tnh-Nhp vo: trng hoc nhp tn y ca thnh vin-S l:tm trong csdl thnh vin c tn gn ging,hin th thng tin-Hin th:hin th bng chi tit cc thng tin

  b. Xem chi tit mt thnh vin

  -M t:xem chi tit tt c cc thng tin lin quan n thnh vin-Nhp vo:Id thnh vin-S l:tm trong csdl thnh vin c id nhn-Hin th:hin th thng tin thnh vin ca s pupop

  c. Xa mt thnh vin-M t:xa mt thnh vin khng cn lu tr trong csdl-Nhp vo:Id thnh vin-S l:tm v xa thnh vin c id nhn trong csdl-Hin th:hin th danh sch thnh vin cp nht

  d. Xem n hng ca mt thnh vin

  -M t:tm cc n hng ca mt thnh vin-Nhp vo:Id thnh vin-S l:tm trong csdl cc n hng c ngi gi ny l thnh vin-Hin th:hin th danh sch n hng ca s popup

  e. Thng k khch hng thn thit-M t:tm 10 thnh vin c tng gi tr n hng cao nht-Nhp vo:

  C1209HV-Nhom3 Page

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  16/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  -S l:tm trong csdl 10 thnh vin c tng gi tr n hng cao nht,sxp theo tng gi tr-Hin th:hin th danh sch 10 thnh vin c tng gi tr n hng cnht theo dng bng.

  5. Qun l admin :a. Xem danh sch mt admin

  -M t: xem danh sch admin bao gm cc thng tin: tn,tn ng nh-Nhp vo: trng hoc nhp tn y ca admin-S l:tm trong csdl admin c tn gn ging ,hin th thng tin-Hin th:hin th bng chi tit cc admin

  b. Xem chi tit 1 admin-M t:xem chi tit cc thng tin lin quan ti admin-Nhp vo:Id admin-S l:tm trong csdl admin c id nhn-Hin th:hin th thng tin admin qua ca s popup

  c. Xa 1 admin(Nu l admin tng)-M t:xa mt admin khng cn lu tr trong csdl-Nhp vo:id admin,khng cho admin t xa mnh-S l:tm trong csdl admin c Id nhn,v xa admin ny trong csdl-Hin th:hin th danh sch admin cp nht

  d. Thm mi mt admin-M t:them mi mt ngi qun l vo csdl

  -Nhp vo:thng tin cn thit ca admin-S l:kim tra tnh hp l ca thng tin nhp vo,nu ng th ghi vcsdl,nu sai th bo li-Hin th:Hin th danh sch admin cp nht,hoc tr v from nhp nu ngi dng chn nhp lin tip

  6. Qun l sn phma. Xem danh sch sn phm

  -M t:xem danh sch sn phm hin c trong csdl-Nhp vo: trng hoc nhp tn sn phm

  -S l:tm trong csdl sn phm c tn gn ging,hin th thng tin-Hin th:hin th bng chi tit cc sn phm

  b. Xem chi tit 1 sn phm-M t:xem chi tit tt c cc thng tin lin quan ti sn phm-Nhp vo:id sn phm-S l:tm trong csdl sn phm c id nhn-Hin th:hin th thng tin sn phm ca s popup

  C1209HV-Nhom3 Page

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  17/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  c. Xa 1 sn phm-M t:xa 1 sn phm khng lu tr trong csdl-Nhp vo: id sn phm-S l:tm trong csdl sn phm c id va nhn v xa sn phm ny tro

  csdl,ng thi xa cc bnh lun lin quan-Hin th:hin th danh sch sn phm cp nhtd. Thm mi 1 sn phm

  -M t:thm mi 1 sn phm vo csdl-Nhp vo:thng tin cn thit ca sn phm-S l:kim tra tnh hp l ca cc thng tin va nhp vo,nu ng ghi vo csdl,nu sai th bo li-Hin th:hin th danh sch sn phm cp nht,hoc tr v form nhsn phm nu ngi dng chn nhp lin tip

  e. Thng k sn phm-M t:kim tra ,thng k s lng sn phm theo loi,kch c-Nhp vo:-S l:tm,n v phn loi theo sn phm,kch c sn phm-Hin th:hin th sn phm theo hai bng loi sn phm, v kch c sphm

  7. Qun l cc i tng khca. Xem danh sch

  -M t:xem danh sch i tng hin c trong csdl-Nhp vo:-S l:tm trong csdl i tng ,hin th thng tin

  -Hin th:hin th bng chi tit cc i tngb. Xa i tng

  -M t:xa mt i tng khng cn lu tr trong csdl-Nhp vo:id i tng-S l:tm trong csdl i tng c id va nhn v xa i tng ny thi xa cc i tng lin quan n i tng trong csdl-Hin th:hin th danh sch sn phm cp nht

  c. Thm mi i tng-M t:thm mt i tng vo csdl-Nhp vo:thng tin cn thit ca i tng

  -S l:Kim tra tnh hp l ca thng tin va nhp vo,nu ng th gvo csdl sau th bo li-Hin th:hin th danh sch i tng cp nht,hoc tr v form nhi tng nu ngi dng chn nhp lin tip

  d. Xem cho tit 1 i tng (Dnh cho qung co, lin lc)-M t:xem chi tit tt c thng tin lin quan n i tng-Nhp vo:id sn phm

  C1209HV-Nhom3 Page

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  18/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  -S l:tm trong csdl sn phm c id nhn-Hin th:hin th thng tin sn phm ca s popup

  C1209HV-Nhom3 Page

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  19/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  3. Thit k h thng

  3.1 M hnh thc th quan h chnh

  C1209HV-Nhom3 Page

  n hng Sn phm

  Ngi dng

  n hng chi tit

  Tin tc

  C

  c

  C

  C

  C

  Lin h

  1

  n

  1

  1

  1 1

  1

  n

  n

  n

  C

  1

  n

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  20/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  C1209HV-Nhom3 Page

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  21/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  3.2 M hnh thc th quan h chi tit

  C1209HV-Nhom3 Page

  n hng Sn phm

  Ngi dng

  n hng chi tit

  Tin tc

  C

  C

  C

  c

  Lin h

  1

  n

  1

  1

  1

  1

  n

  n

  n

  c

  n

  1

  Nhm tin tc

  Nhm Sn phm

  C

  1

  n

  c

  n

  1

  c

  Tnh thnh

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  22/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  3.3 M hnh cc bng trong c s d liu

  Trong database ShopinTu c tng 12 bng, gm:

  o Table User: Lu tr thng tin ca thnh vin khi ng k lm thnh vin ID : Trng lu tr m ca thnh vin khi ng k.Mi thnh vin khi ng

  ch c mt m duy nht v khng th thay i c Tn ng nhp : Trng lu tr tn truy cp ca thnh vin Mt khu : Trng lu tr mt khu Ngy lp : Trng lu tr ngy to tn truy cp ny Email : Trng lu tr thng tin v a ch email ca user S in thoi : Trng lu tr thng tin v s in thoi ca user Gii tnh : Trng lu tr thng tin v gii tnh ca user a ch: Trng lu tr thng tin v a ch ca user Tn ngi dng : Trng lu tr thng tin v tn tht ca user nh : Trng lu tr v nh i din ca user Tnh trng online: M t tnh trng online cu ngi dng(online/offline) Trng thi : Trng trng thoi ca user( Kha/Hot ng)

  C1209HV-Nhom3 Page

  Ngi dng

  Id

  Mt khu

  Ngy lp

  Gii tnh

  Tn ngnhp

  S in thoi

  Email

  a ch

  Tn ngidng

  nh

  Trng thionline

  Trng thi

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  23/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  o Bng Contact: Lu tr thng tin v lin lc,ng gp kin ca thnh vin ID : Trng lu tr v m ca contact Tn ngi dng: Trng lu tr v tn ngi gi contact

  Email : Trng lu tr v a ch email ca ngi contact Ngy to : Trng lu tr thng tin v time gi contact Ni dung : Trng lu tr ni dung ca contact Trng thi: Trng trng thoi ca Contact ( n/Hin)

  o Bng Nhm tin tc: Lu tr thng tin v nhm tino ID : Trng lu tr v m ca nhm tino Name : Trng lu tr v tn ca nhm tino Description : Trng lu tr v m t nhm tino

  Stt : Lu tr v tr index ca trngo is_Active : trng trng thi ca nhm tin (n/Hin)

  C1209HV-Nhom3 Page

  Lin h

  Id

  Email

  Trng thi

  Ni dung

  Tn ngidng

  Ngy gi

  Nhm tin tc

  Id

  M t

  Trng thi

  Tn nhmtin

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  24/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  o Bng Tin tc: Lu tr thng tin v tin tc ID : Trng lu tr v m ca nhm tin Nhm tin tc : Trng lu tr nhm tin ca tin tc Tiu : Trng lu tr v tiu (tn) ca tin tc M t : Trng lu tr v trch dn quan trng ca tin tc Ni dung : Trng lu tr ni dung ca bi tin Ngy ng: Trng lu tr v ngy to bi tin Tc gi: Trng lu tr v ngi ng bi tin nh : Trng lu tr v nh i din ca bi tin Trng thi : Lu tr v trng thi tin tc (n/Hin)

  o Bng nhm sn phm: Lu tr thng tin v nhm sn phm ID : Trng lu tr v m ca nhm sn phm Tn nhm sn phm : Trng lu tr v tn ca nhm sn phm

  C1209HV-Nhom3 Page

  Tin tc

  Id

  Tiu

  M tTc gi

  Nhomtt_id

  Ngy ng

  Ni dung

  nh

  Trng thiTrng thiTrng thiNi bt

  Nhm Sn Phm

  IdTrng thi

  M tTn nhmsn phm

  STT

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  25/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  Trng thi : Trng lu tr trng thi ca nhm sn phm (n/Hin) M t : Trng lu tr m t ca sn phm STT : Lu tr s th t ca nhm sn phm

  C1209HV-Nhom3 Page

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  26/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  o Table Product: Lu tr thng tin v sn phm ID : M ca sn phm.M ca sn phm l duy nht.Khng th thay i Nhomsp_id: Trng lu tr v nhm sn phm ca sn phm Tn sn phm : Trng lu tr v tn ca sn phm M t : Trng lu tr v m t s qua v sn phm Chi tit: Trng lu tr m t chi tit ca sn phm Gi : Trng lu tr v gi c ca sn phm

  S lng : Trng lu tr v s lng hin ti ca sn phm Ni bt : Trng lu tr v sn phm ni bt hay khng Ngy ng : Trng lu tr ngy ng sn phm nh : Trng lu tr v nh i din ca sn phm Trng thi : Trng lu tr trng thi ca sn phm (n/Hin-Kha/Hin)

  C1209HV-Nhom3 Page

  Sn phm

  Id

  Tn snphm

  Gi

  Ngy ng

  Nhmsp_id

  Chi tit

  Bo hnh

  M t

  Ni bt

  S lng

  nh

  Trng thi

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  27/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  o Table Orders: Lu tr thng tin v Ha n tng ID : Trng lu tr v m ca ha n Ngi mua : Trng lu tr v ngi lp ha n Ngy mua : Trng lu tr v ngy to ha n Trng thi : Trng thi ca ha n (n/Hin)

  C1209HV-Nhom3 Page

  n hng

  Id

  Ngi mua

  Ngy mua Trng thi

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  28/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  o Table Oders_details: : Lu tr thng tin v Ha n chi tit ID : Trng lu tr v m ca ha n chi tit n hng_ID : Trng lu tr m ca n hng. Gi : Gi ca sn phm Sn phm_ID : Trng lu tr m ca sn phm S lng : Tng s lng ca sn phm

  C1209HV-Nhom3 Page

  n hng chi tit

  Id

  nhng_id

  Gi

  Sn phm_id

  S lng

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  29/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  3.4 Thit k c s d liu

  M t quan h gia cc bng

  Ghi ch :Khi thc hin thit k c s d liu cho website.Thng c hai hng l dng cc linkt trong c s d liu kim sot v kim sot code.Chng ti la chn phng phkim sot bng code . Vy ln nhng lin kt trong gia cc bng ch l nhng lin ktcn thit nht.Cn li s c kim sot bng code .

  C1209HV-Nhom3 Page

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  30/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  M t chi tit cc bng

  C1209HV-Nhom3 Page

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  31/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  Bng Nhm sn phm : Lu tr thng tin v nhm sn phm

  Bng Sn phm: Lu tr thng tin v sn phm

  Bng Tin tc : Lu tr thng tin v tin tc.

  C1209HV-Nhom3 Page

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  32/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  C1209HV-Nhom3 Page

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  33/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  Bng Nhm tin tc :

  Bng n hng : Lu tr thng tin v cc n hng

  Bng n hng chi tit: Lu tr thng tin v nhng sn phm chi tit c mua ca c

  n hng.

  C1209HV-Nhom3 Page

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  34/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  Bng Tnh thnh : Lu tr thng tin v tnh thnh

  C1209HV-Nhom3 Page

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  35/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  Bng H tr : Lu tr thng tin v h tr

  Bng Lin h : Lu tr thng tin v lin lc, kin ng gp ca ngi dng

  C1209HV-Nhom3 Page

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  36/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  3.5 Site map

  S trang web - phn qun l

  C1209HV-Nhom3 Page

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  37/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  S trang web - phn ngi dng

  C1209HV-Nhom3 Page

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  38/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  3.6 Thit k hm h thng

  Chc nng ng k thnh vin, thm admin

  Ghi ch :

  - Nhp thng tin hp l :Nhp y cc thng tin yu cu- Kim tra hp l : validate form ti client, v ti sever. Kim tra s tn ti ca t

  ng nhp

  C1209HV-Nhom3 Page

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  39/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  -

  Chc nng ng nhp v ng xut

  - Ghi vo bin session :Gn gi tr rng cho cc bin session lu tr thng tin v ng

  dng hin ti,sau ghi gi tr mi (adminID hoc memberID ) vo bin kiu session.

  C1209HV-Nhom3 Page

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  40/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  Chc nng ly li mt khu

  Ghi ch:

  Nhp thng tin xc minh:usename.H tn y ,ngy sinh,emailKim tra tnh hp l:kim tra s trng khp ca tt c thng tin vi nhau.Nhp pass mi:Nhp pass mi 2 ln xc nhn

  C1209HV-Nhom3 Page

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  41/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  Chc nng gi bnh lun phn hi

  Ghi ch:

  -Nhp thng tin:Email,tn y ,ni dung.

  -Kim tra hp l:thng tin khng c trng,kim tra li client-Nhp n hng:cc sn phm,s lng,thng tin lin quan n ngi gi,ngi nhn-Kim tra s hp l:gi hng phi c hng,kim tra s lng sn phm,kim tra ng

  thng giao hng.

  C1209HV-Nhom3 Page

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  42/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  Chc nng thm i tng

  Ghi ch:

  -Nhp thng tin:tt c cc trng cn thit ca mt i tng,ngy hin ti nhp bhm getDate() trong cu truy vn,c th upload file,tr v link.

  -Kim tra hp l:kim tra cc trng cn thit khng c trng ti client,kim ngy thng c chnh xc ti sever khng?

  C1209HV-Nhom3 Page

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  43/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  Chc nng sa thng tin i tng

  Ghi ch:

  -ID ca i tng: c quyn bng QueryString t danh sch i tng.-Nhp thng tin:Tt c cc trng cn thit ca mt i tng,ngy hin ti nhp bhm getDate() trong cu truy vn,c th upload file,tr v link

  -Kim tra hp l:kim tra cc trng cn thit khng c trng ti client,kim ngy thng c chnh xc ti sever khng?

  C1209HV-Nhom3 Page

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  44/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  Chc nng xa i tng

  trnh tnh trng khng xa c i tng nu c foreign key,trong lc thit database phi thm mnh on delete cascade

  -Sn phm:Khi xa cn kim tra sn phm c nm trong n hng no hay khng,nkhng th mi cho xa.-Loi sn phm v kch c sn phm: Khi xa cn kim tra sn phm c nm tro

  n hng no hay khng,nu khng th mi cho xa.

  C1209HV-Nhom3 Page

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  45/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  C1209HV-Nhom3 Page

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  46/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  C1209HV-Nhom3 Page

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  47/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  4. Hng pht trin ca h thng

  D c rt nhiu c gng nhng trong mt time khng di v trnh cn hch nn h thng ca chng ti chc chn cn nhiu thiu st, cng nh c nhiu chnng mong mun m cha thc hin c.Chnh v vy chng ti xut mt s hpht trin thm mt s chc nng sau cho h thng :

  - S l mt s li hin th cn tn ti- Pht trin giao din qun l tin dng, d nhn hn- X l thm mt s vn v bo mt h thng- Pht trin h thng in n

  5. Ti liu v m ngun tham kho

  C1209HV-Nhom3 Page

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  48/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  6.Task SheetTask Ngi thc hin Hon Thnh Check

  Nghin cu vn Tm hiu thu nhp thng tin vsn phm, h thng bn hngXc nh chc nng h thngKim tra v sa chaPhn tch h thngM t chi tit, lm r tngchc nng h thngVit ti liuKim tra v sa chaThit k h thngXc nh i tng qun l,thit k v v m hnh thc thquan h (Chnh v chi tit)Thit k chi tit cc bng trongcsdl, chp nh mn hnh va vo ti liuV lu thut ton cc hmh thng

  V site mapKim tra v sa chaPht trin h thngPhn giao in qun l :

  - Pht trin giao din- Qun l khch v thnh

  vin- Admin- Qun l sn phm- Qun l cc i tng

  khc- Thng k

  Phn giao din ngi dng:- Pht trin giao din- C nhn (ng nhp,

  ng xut,..)- Gi hng

  C1209HV-Nhom3 Page

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  49/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  - Qung co- Cc thng tin khc

  ... ... ... ...

  Task Ngi thc hin Ngy kt thc Check

  Kim tra sn phm, d liKim tra chc nngKim tra ngoi lKim tra giao dinChun b bo vHon thnh ti liuSide v ti liu hng dn n

  C1209HV-Nhom3 Page

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  50/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online

  7.Validation Checklissts

  7.1 kim tra chc nngKim tra s hot ng bnh thng ca cc chc nng trong h thng : nhp, xu

  hin th d liu.Option Validate

  Kim tra tt c cc link hot dng tt ?Kim tra mi chc nng phn giao din ngi dng hot ng tt ?Kim tra mi chc nng phn giao din qun l hot ng tt ?

  7.2 Kim tra ngoi l

  Option Validate

  Validate cc form hot ng tt ?

  Cc d liu c chnh xc ?Cc thng bo li r rng chnh xc ?Kim tra

  7.3 kim tra hin th giao din

  Option Validate

  Hin th ting Vit chnh xc ?Cc thnh phn hin th theo dng thit k khng ?Hin th tt trn cc trnh duyt khc nhau ?

  C1209HV-Nhom3 Page

 • 7/28/2019 Shop Dien Tu

  51/51

  Approtrain Aptech Computer EducatioShop in t Online