SHABBAT GEWOON DOEN!!!! WAAROM EEN GELOVIGE IN DE JOODSE MESSIAS ZOU MOETEN GEHOORZAMEN AAN DE...

download SHABBAT GEWOON DOEN!!!! WAAROM EEN GELOVIGE IN DE JOODSE MESSIAS ZOU MOETEN GEHOORZAMEN AAN DE SHABBAT.

of 77

 • date post

  13-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SHABBAT GEWOON DOEN!!!! WAAROM EEN GELOVIGE IN DE JOODSE MESSIAS ZOU MOETEN GEHOORZAMEN AAN DE...

 • Dia 1
 • SHABBAT GEWOON DOEN!!!! WAAROM EEN GELOVIGE IN DE JOODSE MESSIAS ZOU MOETEN GEHOORZAMEN AAN DE SHABBAT
 • Dia 2
 • IS YHVH VAN MENING VERANDERD OVER ZIJN GEBODEN? MALEACHI 3:6 Voorwaar, Ik, de HERE, ben niet veranderd, en gij kinderen van Jakob, zijt niet verteerd.
 • Dia 3
 • NIETS TOE TE VOEGEN AAN HET WOORD VAN YHVH: SPREUKEN 30:5-6 Alle woord Gods is gelouterd; zij die bij Hem schuilen, is Hij ten schild. 6 Doe niets aan zijn woorden toe, opdat Hij u niet terechtwijze en gij een leugenaar bevonden wordt. Deuteronomium 4:2 Gij zult aan wat ik u gebied, niet toedoen en daarvan niet afdoen, opdat gij de geboden van de HERE, uw God, onderhoudt, die ik u opleg. Openbaring 22:18 Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; 19 en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn. Deuteronomium 12:32 Al wat ik u gebied, zult gij naarstig onderhouden; gij zult daaraan niet toedoen, noch daarvan afdoen. Deutrononium 13:18 want dan luistert gij naar de stem van de HERE, uw God, om al zijn geboden te onderhouden, die ik u heden opleg door te doen wat recht is in de ogen van de HERE, uw God
 • Dia 4
 • VINDT EEN VERS IN HET VERNIEUWD VERBOND WAAR YAHSHUA ONS ZEGT DE ZONDAG TE HOUDEN ?
 • Dia 5
 • GETUIGEN VAN AUTORITEIT IN DE BIJBEL MATTES 18:16 Indien hij niet luistert, neem dan nog een of twee met u mede, opdat op de verklaring van twee getuigen of van drie elke zaak vaststa.
 • Dia 6
 • WANNEER STOND YAHSHUA OP???? A. OP DE EERSTE DAG VAN DE WEEK? B. AAN HET EINDE VAN DE SHABBAT?
 • Dia 7
 • MATTES 28:1 1 Aan het einde de Shabbat, sabbaton>, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien. MARCUS 16:2 2 En zeer vroeg in de morgen op de eerste dag der week, gingen zij naar het graf, toen de zon opging.
 • Dia 8
 • LUCAS 24:1 Maar op de eerste dag der week, reeds zeer vroeg in de morgen kwamen zij naar het graf en brachten de specerijen die zij hadden gereedgemaakt, en met hen waren nog anderen. JOHANNES 20:1 En op de eerste dag der week ging Maria van Magdala vroeg,. terwijl het nog donker was, naar het graf en zij zag de steen van het graf weggenomen.
 • Dia 9
 • Johannes 20:19 Toen het dan avond was op die eerste dag der week, en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: Vrede zij u! Handelingen 20:7 En toen wij op de eerste dag der week, samengekomen waren om brood te breken, hield Paulus een toespraak tot hen en, daar hij van plan was de volgende dag te vertrekken, zette hij zijn rede voort tot middernacht. 1kor 16:2 elke eerste dag der week legge ieder uwer naar vermogen thuis iets weg, en hij spare dit op, opdat er niet eerst na mijn komst inzamelingen moeten gehouden worden.
 • Dia 10
 • De Eerste Dag van de Week De Griekse grondtekst is mia ton sabbaton, welke letterlijk vertaald betekend n van de sabbat/s, maar welke tradioneel weergegeven wordt als de eerste dag van de week. De term eerste dag van de week werd letterlijk vertaald als prot hemera tis hebdomata in het Grieks, maar nergens in N.T staat het zo aangegeven. Er is een sterk argument dat mia ton sabbaton beter vertaald zou worden naar het Semitisch idioom als dag n van de week,
 • Dia 11
 • EEN WET VOOR DE INGEBORENE EN DE BEKEERDE. Ex 12:49 Enzelfde wet zal gelden voor de geboren Israliet en voor de vreemdeling, die in uw midden vertoeft. Nu 15:15 wat de gemeente betreft, nzelfde inzetting zal gelden zowel voor u als voor de vreemdeling die bij u vertoeft; een altoosdurende inzetting zal het zijn voor uw geslachten: gij en de vreemdeling zullen voor de HERE gelijk zijn. 16 Enzelfde wet en nzelfde voorschrift zal gelden zowel voor u als voor de vreemdeling die bij u vertoeft. Nu 15:29 Enzelfde wet zal voor u gelden, voor de onder de Isralieten geborene en voor de vreemdeling die in uw midden vertoeft, ten aanzien van hem, die iets doet door een onopzettelijke zonde.
 • Dia 12
 • Vele gelovigen in Yahshua geloven dat de Shabbat als een gebod werd ingesteld in hoofdstuk 2 van Genesis. Maar, zoals we in deze studie zullen zien hebben we Bijbels bewijs dat de Shabbat reeds bestaat in het eerste woord van de Bijbel.
 • Dia 13
 • IN HET BOEK JESAJA VERTELD DE PROFEET OVER HET PLAN VAN ELOHIM Jes.46:9-10 9:Denkt aan hetgeen vroeger, vanouds, gebeurde; Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; 10 Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen;
 • Dia 14
 • tyvarb tbv In het Begin SHABBAT
 • Dia 15
 • tbv TESHUV = BEROUW OF TERUGKEER bvt
 • Dia 16
 • Profetische Boodschap van Herstel in de Hebreeuwse letters van het woord Shabbat vbt Vuur, Almachtige, Huis Teken van het Verbond
 • Dia 17
 • Waarachtig berouw is terugkeer naar het teken van het Verbond t = Teken van het Verbond v = Almachtige b = Huis
 • Dia 18
 • Genesis 2:1 Alzo werden voltooid de hemel en de aarde hlk en al hun heer. 2 Toen God op de zevende dag het werk voltooid had,voltooid hlk dat Hij gemaakt had, rustte tbv Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had. H3618 kalla^h Van H3634; een bruid (als het ware onberispelijk ); hier de vrouw van een zoon : - bruid, schoondochter, echtgenote.
 • Dia 19
 • Exodus 20:8 8 Gedenk de Shabbatdag, dat gij die heiligt; 9 zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; 10 maar de zevende dag is de sabbat van YHVH, uw Elohim; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. 11 Want in zes dagen heeft YHVH de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de YHVH de shabbatdag en heiligde die.
 • Dia 20
 • SHABBAT IS EEN TEKEN VAN HET VERBOND TUSSEN YHVH EN ISRAEL EXODUS 31:12 13 Gij dan, spreek tot de Isralieten: maar mijn Shabbatten moet gij onderhouden, want dat is een teken tussen Mij en u, van geslacht tot geslacht, zodat gij weet, dat Ik de HERE ben, die u heilig. 14 Gij zult de Shabbat onderhouden, want deze is iets heiligs voor u; wie hem ontheiligt, zal zeker ter dood gebracht worden, want ieder die daarop werk verricht, zal uitgeroeid worden uit het midden van zijn volksgenoten. 15 Zes dagen mag men arbeiden, maar op de zevende dag zal er een volledige Shabbat zijn, de HERE geheiligd: ieder die op de sabbatdag werk verricht, zal zeker ter dood gebracht worden. 16 De Isralieten zullen de Shabbat onderhouden, door de Shabbat te vieren, zij en hun nageslacht, als een altoosdurend verbond. 17 Tussen Mij en de Isralieten is deze een teken voor altoos, want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en adem geschept. HEILIG:Heb.heiligheid 18 En Hij gaf aan Mozes, toen Hij geindigd had met hem te spreken op de berg Sinai, de twee tafelen der getuigenis, tafelen van steen, beschreven door de vinger van ElOHIM.
 • Dia 21
 • HET WOORD VOOR TEKEN IN HET HEBREEUWS (OTH) IS IN DE STRONG CONCORDANCE 0226. 'owth, OTH waarschijnlijk vanaf 225 (in de zin van verschijning ); een teken (letterlijk of figuurlijk), als een vlag, baken, monument, teken aan de wand, bovennatuurlijk verschijnsel, aanduiding, etc.:-- merkteken, wonder, embleem, bewijs -symbool. EEUWIGDUREND VERBOND -HET HEBREEUWSE WOORD VOOR EEUWIGDUREND IS OLAM 5769.o-lawm' or lolam {o-lawm'}; vanaf 5956; 5770. op de juiste manier, verborgen d.w.z. op het punt uit het zicht te verdwijnen; algemeen, niet te vatten tijd (verleden of toekomst), d.w.z. (zo goed als) eeeuwigheid; steeds terugkerend, bijwoordelijk( vooral met een meededelend voorzetsel ) altijd:--steeds, oude (tijd), nog meer, voortzetting, eeuwigdurend, (voor, altijd (-blijvend, -meer, van ouds), aanhoudend, lange (tijd ), (van) oude (tijd), bestendig, ten allen tijde, (begin van de) wereld (+ zonder einde). Vergelijk 5331, 5703.
 • Dia 22
 • IS SHABBAT EEN JOODS FEEST OF YHVHS FEEST? Leviticus 23: 1 En YHVH sprak tot Mozes: zeggende, 2 Spreek tot de Isralieten en zeg tot hen: De feesttijden van YHWH, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn feesttijden.
 • Dia 23
 • HET LAND MOET OOK EEN SHABBAT RUST GENIETEN. IN HET HEBREEUWS SHEMITTA GENOEMD (ELK ZEVENDE JAAR )OF EEN OORDEEL ZAL OVER ISRAEL KOMEN Leviticus 26:33 Maar u zal Ik onder de volken verstrooien en Ik zal achter u het zwaard trekken, en uw land zal een woestenij zijn en uw steden een puinhoop. 34 Dan zal het land zijn shabbatsjaren vergoed krijgen, al de dagen dat het woest ligt en gij in het land uwer vijanden zijt; dan zal het land rusten en zijn shabbatsjaren vergoeden. 35 Al de tijd der verwoesting zal het rusten, de rust die het niet gehad heeft gedurende uw shabbatsjaren, toen gij daarin woondet.
 • Dia 24
 • Leviticus 26:43 Maar het land zal door hen verlaten worden en het zal zijn shabbatsjaren vergoed krijgen, terwijl het verwoest ligt zonder hen, en zij zullen hun ongerecht